TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT ALAN KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN JATKOHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT ALAN KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN JATKOHANKE 2013-2015"

Transkriptio

1 TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT ALAN KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN JATKOHANKE Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus

2 Suositukset alan koulutuksen ja pätevöitymisen poluksi keväällä 2013 Perustana valtakunnallinen hanke osana Kosteus- ja hometalkoita vuosina Viisi työryhmää, yli 120 asiantuntijaa, joille SUURI KIITOS! Loppuraportti julkaistiin Luettavissa talkoiden verkkosivuilla 1. Yhtenäiset nimikkeet: kosteusvaurion kuntotutkija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija ja kosteusvaurion korjaustyönjohtaja 2. Yhteisesti sovitut portaittaiset pätevyysvaatimukset em. toimijoille 3. Yhteisesti sovitut portaittaiset osaamisvaatimukset 4. FISE:n tai VTT:n mahdollisuus olla pätevöintijärjestelmänä rakennusten korjausalalla toimiville 5. Yhteisesti sovittu, yhteinen koulutusmatriisi (moduulit) 45 op Kohdat 1-3 esitettiin yhteisesti myös uusiutuviin säädösmuutoksiin. ->Tehdään tarvittavat investointipäätökset, Viestintä

3 Rakennusterveyden koulutuksen ja pätevöintien kehittämistoimet Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2013 vp, 14 pontta 2. Eduskunnan täysistunto , Eduskunnan kirjelmä 5/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. EK 5/2013 vp - M 5/2013 vp, hyväksyi TrV:n 14 pontta. Koulutuksiin ja pätevyyksiin liittyen ponnet 2 ja 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 2013 loppuun mennessä valtakunnallisen rakennusterveyden koulutuksen kehittämissuunnitelman alkaen 2 kehittämishanketta: OKM ja YM+STM (Hometalkoot) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa jo nyt käynnissä olevissa maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa rakennusten terveellisyyden paremmin huomioon. Valmisteluun tulee sisältyä myös selkeät rakennusalan pätevyysvaatimukset, joiden avulla parannetaan alan osaamista ja lisätään pätevien asiantuntijoiden määrää. Pätevyysvaatimusten tulee olla myös yhdenmukaisia terveydensuojelua ja työsuojelua koskevien säädösten kanssa Ympäristövaliokunnan mietintö koskien MRL:n HE 147/2013, , mm. kosteus- ja homevaurioiden korjaus erityisalaksi suunnitteluun ja työnjohtoon Uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) astui voimaan ja lakiuudistukseen liittyvät asetukset sekä ohjeet mm. suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksistä, suunnitelmista ja selvityksistä YM:stä ja astuvat voimaan Terveydensuojelulain (TSL) muutos astuu voimaan ja asumisterveysasetus voimaan , Koskee mm. terveydensuojeluviranomaisen käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyksiä (tutkijat)

4 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä , Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuus :ien 3 momentti koskee kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuutta Perustelumuistio, kohta 2. Keskeiset tavoitteet ja ehdotukset: Asetukseen lisätään uutena erityisalan suunnittelutehtävänä kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävä. Tehtävässä korostuu mm. kosteus- ja homevaurioiden korjauksessa rakentamisen terveellisyysseikkojen huomioon ottaminen. Kosteusvauriokorjausten suunnittelussa tarvittavaa erityisosaamista on perusteltua painottaa, jotta korjausten suunnittelun laatua voidaan parantaa ja sitä kautta varmistaa rakennustyön laatua. YM2/601/2015 ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta Tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 20 op/30 op/35 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: rakennusfysiikka rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu materiaali- ja valmistustekniikka talotekniset järjestelmät sisäympäristöolosuhteet kuntotutkimusmenetelmät Sekä on hankkinut 3/6/6 vuoden kokemuksen avustamisesta korjaussuunnittelutehtävissä; edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään 1/2/3 vuosi kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä. Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

5 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Perustelumuistio kohta 2.3 Korjaus- ja muutostyön huomioon ottaminen tehtäväpykälissä 48 ja 73 : Korjaus ja muutostyön erityispiirteistä on sisällytetty nimenomainen säännös omana momenttinaan sekä pääsuunnittelijan että vastaavan työjohtajan tehtäväpykälään. Korjaus ja muutostöiden määrän kasvun vuoksi ja asian laajakantoisuuden sekä tärkeyden vuoksi asiasta on perusteltua säätää asetuksessa. Korjaus ja muutostyöt voivat liittyä muun muassa kosteus ja homevaurioiden korjauksiin ja muihin korjauksiin. 73 Vastaavan työnjohtajan tehtävät Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla, että; 5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä erityisalan työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla rakennustyön aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tulleiden seikkojen huomioon ottamisesta rakennustyössä Mitä 1 momentin 1 5 kohdassa ja 2 momentissa säädetään vastaavasta työnjohtajasta, sovelletaan myös erityisalan työnjohtajaan. Perustelumuistio: 1 Momentti kohta 3. Selvitystarve voi johtua myös siitä, että rakennusta käytetään korjaus- ja muutostyön aikana ja tästä voi aiheutua terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Selvitystarpeen perusteena voi lisäksi olla myös kohteen käyttötarkoitus ja kosteus- ja homekorjauksen laajuus, joka kohdistuu keskeisiin rakennusosiin kuten kantaviin rakenteisiin. 1 Momentti kohta 5.Tämä tehtävä on erityisesti sidoksissa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvään rakennustyön laatuun. Rakennustyön aikaisia puutteita ja virheitä sekä niihin rinnastettavia seikkoja ovat esimerkiksi rakenteiden tai rakennusosien kastuminen ja jatkotoimenpiteitä vaativat työvirheet esimerkiksi kantavissa rakenteissa. Näitä ovat myös esimerkiksi rakenteiden suunnitelmanmukaisuudesta poikkeaminen. 3 Momentti. Erityisalan työnjohtajan tehtävät muodostavat kyseisen erityisalan osalta oman työnjohtotehtävien kokonaisuutensa, jossa huomioidaan hankkeen laadun ja laajuuden ohella myös kyseisen työnjohtotehtävän erityisala.

6 Jatkohankkeen kaksi työmaata (2016) Ohjausryhmä, yhteistyöverkosto, auditointi, Opintojaksot vrt. pätevyysvaatimukset ja osaamistavoitteet YM ja STM, talkoot: Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus OKM: Rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämishanke RATEKO ja Sisäilmakeskus: Lisä- ja täydennyskoulutukset, auditointi ja kehittäminen TAMK ja Savonia AMK: Tutkintokoulutukset, auditointi ja kehittäminen 6

7 Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohankkeen tehtävät ja tavoitteet Määritellään osaamis- ja pätevyysvaatimukset Kosteus- ja homevaurioita ja muita sisäilmaongelmia tutkivat henkilöt Kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelijat, työnjohtajat ja valvojat Opettajien pätevyysvaatimukset. Suunnitellaan tarvittavien koulutuskokonaisuuksien sisällöt ja organisoidaan ja sovitetaan yhteen eri toimijatahojen tuottama koulutus. Päällekkäisyydet karsitaan. Kunkin toimijan erikoisosaaminen huomioidaan ja koulutuksessa tehdään työnjakoa ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat suorittaa ainakin osia koulutuksista omilla lähiseuduillaan. Järjestetään alalla jo toimivia ammattilaisia varten koulutusten yhteyteen myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistusmenettely AHOT Vanhoja relevantteja opintoja ja työkokemuksella saavutetut osaamiset hyväksytään sovittavilla kriteereillä uusien tutkintojen osiksi. 7

8 Mitä on jo tehty? 8

9 Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus 1. Opetuksen työkalut Osaamistavoitteet ja sisällöt laadittu eri nimikkeille -> päivitys menossa Portaittainen ja synkronoitu osaamiskokonaisuuksien matriisi luotu eri nimikkeille -> päivitys menossa Opintojaksokuvaukset laadittu kosteusvaurion korjaustyönjohtajalle/valvojalle -> muille tulossa ja päivitys 2. Pilottikoulutuksia on ollut ja lisää käynnistymässä Aiempien koulutusten sisältöjen ja työkokemusten AHOT-menettely 3. Hankeyhteistyö opetusmateriaalihankkeet Asiantuntijalausunnot uusiin säädösluonnoksiin (MRL ja TSL uudistukset) Rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämishanke 1. Opetuksen työkalut YAMK-tasoinen rakennusterveyttä käsittelevä opintojakso (5 op), joka toteutettiin verkko-oppimisympäristössä eri AMK:jen yhteistyönä 2. Koulutusten sisällön kartoitus Rakennusalan koulutusta tarjoavien ammatti- ja tiedekorkeakoulujen auditointi 3. Pilottikoulutukset Rakennusarkkitehti (RA) koulutus on suunnittelu ja pilotit aloitettu Metropoliassa, OAMK:ssa, Savoniassa ja TAMK:ssa Koulutuksiin sisältyy myös rakennusterveyteen liittyviä opintoja. 4. Hankeyhteistyö Hanketta esitelty ammattikorkeakoulujen olemassa olevissa eri työryhmissä, kuten kosteusvaurio-, rakennusarkkitehti-, rakennusmestari- ja YAMK työryhmät RATEKO opettajien pätevöittämiskoulutus (rahoitus OPH) Asiantuntijalausunnot uusiin säädösluonnoksiin (MRL uudistus) 9

10 MITÄ RAKENNUSTERVEYDEN OSAAMISTA ERI PÄTEVYYKSIIN VAADITAAN? Kosteusvaurion Kuntotutkija Kosteusvaurion korjaussuunnittelija Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja/valvoja

11 Osaamisvaatimukset eri osa-alueittain eri nimikkeille kosteusvaurioiden korjaushankkeissa (Terveiden talojen erikoisjoukot hankkeen esitys ja Asumisterveysasetus) Asumisterveysasetus liite 3, op,t vähintään PV = poikkeuksellisen vaativa V = vaativa T = tavanomainen Moduuli Sisäilmaasiantuntija, Rakennusterveysasiantuntija Kuntotutkija, RTA, opintopiste op opintopiste op opintopiste op Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet Kuntotutkimusmenetelmät 1, Rakennetekniikka 2, Rakennustuotanto Juridiikka Ilmanvaihto ja ilmastointi Korjausrakentaminen yht = PV V V T 11

12 Osaamisvaatimukset eri osa-alueittain eri nimikkeille kosteusvaurioiden korjaushankkeissa (Terveiden talojen erikoisjoukot hankkeen esitys ja Asumisterveysasetus) Moduuli Asumisterveysasetus liite 3, op,t vähintään Rakennusterveysasiantuntija RTA, opintopiste op Sisäilmaasiantuntija, opintopiste op PV = poikkeuksellisen vaativa V = vaativa T = tavanomainen Kuntotutkija, opintopiste op Sisäilman epäpuhtaudet a. Kemiallinen b. Biologinen ja mikrobiologinen Tutkimusmenetelmät , a. Kemiallinen 8 b. Biologinen ja ,5 mikrobiologinen Terveysvaikutukset Sisäympäristö yht Korjausrakentaminen yht = YHTEENSÄ Opinnäytetyö PV V V T 12

13 Osaamisvaatimukset eri osa-alueittain eri nimikkeille kosteusvaurioiden korjaushankkeissa (Terveiden talojen erikoisjoukot hankkeen esitys, Asumisterveysasetus, VnA, YMA ja YM ohjeet + FISE) PV = poikkeuksellisen Asumisterveysasetus liite 3, op,t vähintään FISE-vaatimukset, op,t vähintään vaativa V = vaativa T = tavanomainen Kuntotutkija Korjaussuunnittelija Työnjohtaja Moduuli PV V V T PV PV V V T T PV PV V V T T Rakennusfysiikka Kuntotutkimusmenetelmät Rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 4 14/4 14/4 10/3 Materiaali- ja tuotantotekniikka Juridiikka Ilmanvaihto ja ilmastointi Korjausrakentaminen yht / / / YM 2/601/2015 ohje rakennuksen suunnittelijoiden kelpoisuudesta: luetellun sisällön yhteisopintopistemäärä vaativuusluokittain 35 op, 30 op ja 20 op YM 4/601/2015 ohje työnjohtajien kelpoisuudesta, erityisalan työnjohtaja: tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset 50 op (T), 60 op (V) ja 70 op (PV) Kun kyseessä on korjaus- ja muutostyö tai kosteusvauriokorjaus, tarvitaan erityisesti näihin työnjohtotehtäviin soveltuvaa kokemusta. 13

14 Osaamisvaatimukset eri osa-alueittain eri nimikkeille kosteusvaurioiden korjaushankkeissa (Terveiden talojen erikoisjoukot hankkeen esitys, Asumisterveysasetus, VnA, YMA ja YM ohjeet + FISE) Asumisterveysasetus liite 3, op,t vähintään Moduuli Kuntotutkija Korjaussuunnittelija Työnjohtaja PV V V T PV PV V V T T PV PV V V T T Korjausrakentaminen / / / yht. Sisäympäristö Sisäilman epäpuhtaudet a. Kemiallinen b. Biologinen ja mikrobiologinen Tutkimusmenetelmät a. Kemiallinen b. Biologinen ja mikrobiologinen Terveysvaikutukset 1 YHTEENSÄ /22 YM ,5 0,5 FISE-vaatimukset, op,t vähintään /17 YM /10 YM PV = poikkeuksellisen vaativa V = vaativa T = tavanomainen YM YM 60 5 YM 50 YM 2/601/2015 ohje rakennuksen suunnittelijoiden kelpoisuudesta: luetellun sisällön yhteisopintopistemäärä vaativuusluokittain 35 op, 30 op ja 20 op YM 4/601/2015 ohje työnjohtajien kelpoisuudesta, erityisalan työnjohtaja: tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset 50 op (T), 60 op (V) ja 70 op (PV) Kun kyseessä on korjaus- ja muutostyö tai kosteusvauriokorjaus, tarvitaan erityisesti näihin työnjohtotehtäviin soveltuvaa kokemusta. 14

15 RAKENNUSTERVEYTEEN LIITTYVIEN KOULUTUKSIEN KEHITYSSUUNNAT 1. RAKENNUSALAN KOULUTUKSIEN OPINTOJAKSOIHIN INTEGROINTI Ongelmien korjaus ja ennaltaehkäisy (ongelman ratkaisukeskeisyys) Riittävä käytännön läheisyys opetuksessa (asiantuntijan työnkuva, työelämälähtöisyys) Lähiopetuksen määrän säilyminen (osaamisen taso ja vuorovaikutustaidot) Opintopiste (op) Opiskelijan opintojen suorittamiseen vaadittava 26,7 tunnin työpanos vastaa 1 op:ttä Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opetuksessa kasvokkain lähiopetusta tuntia per 1 op RTA-koulutuksessa VTT:n kriteeri vähintään 30% lähiopetusta/ 27 tuntia eli 9 tuntia per 1 op Opetusmenetelmien kehitys kentän tarpeen ja osaamistavoitteiden mukaan Yhteistyöverkostot oppilaitosten välillä (esim. YAMK-verkosto, erikoistumiskoulutukset -konsortio) Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, AHOT-menettely yhteneväksi (täydennyskoulutukset ja työkokemukset tutkintoon verraten ahotoitavia) Opintojaksot ja osaamistavoitteet linjaan rakennusalan pätevyysvaatimuksien kanssa 2. YHTEISTYÖ YRITYSTEN, TUTKIMUSLAITOSTEN JA TIEDEKORKEAKOULUJEN KANSSA Opetussisällön ja toteutuksen suunnittelu (osat: pysyvä laajin, lisäksi ajan tuulten esille nostamat) Opettajia Omien opettajien lisäkoulutus Opetusmateriaalin muokkaus ja uuden luonti 3. INVESTOINTI?

16 Kiitos ja Tervetuloa! Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus Juha Krankka, puh , Helmi Kokotti, puh , Rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämishanke Jouko Lähteenmäki, puh , Markku Oikarinen, puh ,

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne IDEASTA KOULUTUKSEKSI SISÄILMAONGELMASTA RAKENNUSTERVEYTEEN KEHITTÄEN RTA KOULUTUSTA Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMAONGELMASTA

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi Loppuraportti 12.04.2013 Helmi Kokotti,

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Hallitussihteeri Erja Werdi Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä 1.1

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Alan koulutus ja pätevöityminen Valtakunnallinen hanke osana

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Alan koulutuksen ja pätevöitymisen nykytilanne 28.5.2012 2 Koulutusta

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa

Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa Kuntotutkijoiden pätevyys- Mitä se tarkoittaa ja mitä apua siitä on taloyhtiöille? Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy Hannu Kääriäinen, 040-5857534,

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen Timo Tikkanen Opinnäytetyö.. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa

Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa Eija Haapanen Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa Tutkintokoulutusten nykysisällön kartoitus Aducate Reports and Books 6/2011 Aducate Centre for Training and Development EIJA HAAPANEN Rakennusterveyskoulutus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys 1 Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys Johdanto Selvityshanke liittyy valtioneuvoston käynnistämään Kosteus- ja hometalkoot - toimenpideohjelmaan. Hankkeen taustalla

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Kalliorakennusalan FISEpätevyydet

Kalliorakennusalan FISEpätevyydet Kalliorakennusalan FISEpätevyydet VUORITEKNIKOT RY:N KOULUTUSPÄIVÄT TAMPERE 21.5.2015 MARITA MÄKINEN FISE OY FISE Oy FISE toteaa lakiin ja täydentäviin määräyksiin perustuvia rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT Ohje: elokuu 2011, korvaa ohjeen tammikuu 2000 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei ole huomioitu ohjeessa. Ohje

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Ympäristöoikeus Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Alina Lehtonen II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö MUISTIO 1(5) Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Noin kaksi vuotta jatkuneiden kosteus- ja hometalkoiden tuloksena

Lisätiedot

Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014 Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelu ja terveyshaitta TsL 1 Lain tarkoituksena on väestön

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Kosteusmääräysten uudistuminen

Kosteusmääräysten uudistuminen Kosteusmääräysten uudistuminen Rakennusaikainen kosteudenhallinta -seminaari Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 9.10.2014 Katja Outinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen

Lisätiedot