Ohjeet suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuksista. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Aila Korpivaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuksista. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Aila Korpivaara 20.5.2015"

Transkriptio

1 Ohjeet suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuksista Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Aila Korpivaara

2 Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Perustuslaista johtuvat tarkistustarpeet Laissa perussäännökset ja asetuksenantovaltuudet Rakennuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia koskeva muutos (MRL 117 a g ), voimaan Säännökset tarpeen mukaan erikseen myös korjausrakentamisesta Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennusten suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupahakemusta ja viranomaisvalvontaa koskeva muutos (MRL b ) voimaan

3 Sääntelyn lähtökohdat 1 / 2 Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus Suunnittelussa oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta ja huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan ja säännösten mukaisesti Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan, mitä MRL:ssä tai sen nojalla säädetään tai määrätään Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on laaja harkintavalta

4 Sääntelyn lähtökohdat 2 / 2 Rakentamista koskevat säännökset pääasiassa asetuksissa; perussäännökset MRL:ssa Rakentamismääräyskokoelman säännökset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät (MRL 13 ) Säännöksiä uusittaessa annetaan tarpeen mukaan erikseen myös korjausrakentamista koskevat säännökset tavoitteena joustava soveltaminen

5 Laissa perussäännökset, tarkentuvat asetuksissa MRL Asetus Ohjeet 5

6 Asetukset ja ohjeet voimaan Asetukset Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta koskien pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Ohjeet Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta

7 Tehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuuden arviointi on rakentamisen laatujärjestelmä 1. Hyvä ja osaava suunnittelu ja työnjohto keskeistä rakennushankkeen lopputuloksen laadun ja onnistumisen kannalta 2. Tehtävien jakaminen vaativuusluokkiin on apuväline kelpoisuuden arviointiin. Se pakottaa eri tahot pohtimaan hankkeen laatua ja laajuutta, ominaisuuksia ja vaativuutta sekä tehtävissä tarvittavaa osaamista ja muita toimia (mm. erityissuunnitelmien ja valvonnan tarvetta, erityismenettelyn tarvetta) 3. Rakennusvalvontaviranomaisella arviointi- ja harkintavalta 4. Sääntelyllä selkeät pelisäännöt ja yhtenäinen toimintatapa 7

8 Vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset MRL MRL 120 d Suunnittelutehtävien vaativuusluokat MRL 120 e Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset Asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Ohjeet YM:n ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM:n ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta MRL 122 b Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat MRL 122 c Työnjohtajien ja erityisalan työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset YM:n ohje rakentamisen työnjohtajien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta 8

9 Suunnittelutehtävän vaativuusluokat MRL 120 d Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vähäinen suunnittelutehtävä. Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella. Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. 9

10 Asetus suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Vaativuusluokkien määräytyminen suunnittelualoittain Rakennussuunnittelutehtävät Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävät Pohjarakenteiden suunnittelutehtävät Ilmanvaihdon suunnittelutehtävät Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävät Rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävät Erilliset momentit uudisrakentamiselle ja korjaus- ja muutostyölle Yhtenäistetty eri alojen vaativuuden määräytymistä Luokkien välisiä eroja on täsmennetty / selkeytetty 10

11 Asetus 3.1 Rakennussuunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunniteltava rakennus on yksi- tai kaksikerroksinen ja kooltaan pienehkö, arkkitehtonisilta, teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan tavanomainen eikä rakennuksen ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUS Ohje Tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä Suunniteltava rakennus on enintään kaksikerroksinen, ja siinä voi lisäksi olla kellarikerros ja ullakko ja kooltaan pienehkö, kerrosalaltaan enintään noin 300 neliömetrin suuruinen ia arkkitehtonisilta, teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan tavanomainen ja rakennuksen ympäristöstä tai rakennuspaikasta ei aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia Esimerkiksi - omakotitalo tai rivitalo ympäristöön tai rakennuspaikalle, josta ei aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia kuten väljälle ja maastoltaan tasaiselle - rakennuspaikalle tai taajaman tai asemakaava-alueen ulkopuolelle - teollisuus-, varasto- tai maatalousrakennus - Yksittäinen vapaa-ajan rakennus tai saunarakennus 3.2 Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on tavanomainen, jos korjausja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tavanomaiset eikä rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Korjaus- ja muutostyössä arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tavanomaiset ja rakennuksen ympäristöstä tai rakennuspaikasta ei aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta ei aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia Esimerkiksi - pientalon tai maatalousrakennuksen peruskorjaus tai laajennus - liike- tai muun huoneiston sisätilojen korjaus- ja muutostyö - tavanomainen korjaus- tai muutostyö rakennuksessa, jota koskee asemakaavan aluekohtainen säilyttämismääräys eikä suunnittelu vaikuta säilytettäväksi tarkoitettuihin ominaispiirteisiin - vähäinen käyttötarkoituksen muutos

12 Asetus 4.1 Rakennussuunnittelutehtävä on vaativa, jos: 1) suunniteltavassa rakennuksessa on enemmän kuin kaksi kerrosta tai rakennus on muuten kooltaan suuri; 2) rakennuksen on täytettävä korkeat arkkitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset käyttötarkoituksensa tai ominaisuuksiensa vuoksi; 3) rakennuksen ympäristöstä aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennuksen arkkitehtuurin sovittamiselle kaupunkikuvaan tai maisemaan; taikka 4) rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Ohje Vaativa rakennussuunnittelutehtävä Suunniteltava rakennus on yli kaksikerroksinen tai kooltaan suuri, kerrosalaltaan yleensä yli 300 neliömetrin suuruinen Tai Suunniteltavan rakennuksen on täytettävä korkeat arkkitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset käyttötarkoituksena tai ominaisuuksiensa vuoksi, esimerkiksi asuinkerrostalo, rivitalo tai ns. kaupunkipientalo liike-, majoitus- tai toimistorakennus koulu, päiväkoti tai terveyskeskus kirjasto tai liikuntarakennus toiminnallisesti tai teknisesti vaativa tuotantorakennus rakennuksella on useampi kuin yksi käyttötarkoitus Tai Rakennus suunnitellaan ympäristöön, josta aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennuksen arkkitehtuurin sovittamiselle kaupunkikuvaan tai maisemaan, esimerkiksi -Tiiviisti rakennetulle alueelle kuten taajaman keskustaan -Rakennustyyliltään yhtenäiselle alueelle -Näkyvästi avoimeen kaupunkikuvaan tai maisemaan tai taajaman ranta-alueelle Tai Rakennus suunnitellaan paikkaan, josta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi - Vaihtelevat tai muutoin vaikeat maastonmuodot - Vaikeita melu- tai muita ympäristöhaittoja - Suuri tonttitehokkuus - Maanalainen rakentaminen - Asemakaavan aluekohtainen säilyttämismerkintä

13 Asetus 4.2 Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja muutostyössä on vaativa, jos korjaus- ja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Ohje Vaativa rakennussuunnittelutehtävä Korjaus- ja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi pääkäyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi toimistotiloista asuinkäyttöön tai tuotantorakennuksesta liikuntatiloiksi turvallisuuden ja terveellisyyden korkeat vaatimukset vaikuttavat merkittävästi rakennuksen suunnitteluun, esimerkiksi asuinrakennuksen muutos päiväkodiksi tai rakennuksen ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi ullakkorakentaminen tai muu lisärakentaminen kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti vaativassa ympäristössä tai tyylillisesti yhtenäisellä alueella tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi asuinkerrostalon tai toimistorakennuksen peruskorjaus, johon liittyy tilajaon tai julkisivun muutoksia

14 KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTON SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUS Tavanomainen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävä Asetus 18.1 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksesta ja koosta ei aiheudu vesi- ja viemärilaitteistolle erityisiä teknisiä eikä toiminnallisia vaatimuksia ja suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston korjausja muutostyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja eikä rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Ohje Suunnitellaan vesi- ja viemärilaitteisto rakennukseen, jonka käyttötarkoituksesta tai koosta ei aiheudu vesi- ja viemärilaitteistolle erityisiä teknisiä tai toiminnallisia vaatimuksia ja suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja Esimerkiksi tavanomaisen, yleensä enintään kolmikerroksisen asuinrakennuksen vesi- ja viemärilaitteisto yleensä enintään kaksikerroksisen muun käyttötarkoituksen rakennuksen vesi- ja viemärilaitteisto Korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja, esimerkiksi järjestelmän toimintaperiaate on tavanomainen ja se säilytetään korjaus- ja muutostyössä ennallaan, kuten asuinkerrostalon linjasaneeraus, jossa putket sijoittuvat pääosin entisiin kuiluihin korjaus- tai muutostyö ei vaikuta merkittävästi vesi- ja viemärijärjestelmän teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin tai rakennuksen arkkitehtuuriin

15 Vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä Asetus 22.1 Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä on vaativa, jos: 1) suunniteltavaan rakennukseen kohdistuvasta rakennusfysikaalisesta rasituksesta aiheutuu erityisiä vaatimuksia suunnittelulle; taikka 2) suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennusfysikaaliselle suunnittelulle. Ohje Suunniteltavaan rakennukseen kohdistuvasta rakennusfysikaalisesta rasituksesta, kuten ulkopuolinen lämpö- tai kosteusrasitus tai voimakas tai pienitaajuinen ääni- tai värähtelyrasitus, aiheutuu erityisiä vaatimuksia suunnittelulle, esimerkiksi rakennuksen sijainti vesistön läheisyydessä aiheuttaa voimakkaan ulkopuolisen kosteusrasituksen vedenpaineelle alttiit rakenteet tai rakennuksen muoto aiheuttavat vaatimuksia vesitiiviyden suunnittelulle arkkitehtonisista ratkaisuista kuten laajoista ikkunapinnoista aiheutuu voimakas lämpörasitus rakennuksen sijainti pääliikenneväylän, sataman tai voimalaitoksen läheisyydessä aiheuttaa voimakkaan ulkopuolisen ääni- tai värähtelyrasituksen tai suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu rakennusfysikaaliselle suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi rakennukseen kohdistuu voimakas sisäpuolinen lämpö- tai kosteusrasitus taikka sisäpuolinen ääni- tai värähtelyrasitus (desibeli-arvot alaviitteessä) rakennuksen ääniympäristöltä edellytetään erityistä laatua mm. musiikin kuuntelun, viihtyisyyden, puheen ymmärrettävyyden tai toiminnan luottamuksellisuuden vuoksi rakennuksen arkkitehtonisten, rakenteellisten tai taloteknisten ratkaisujen taikka muiden vaatimusten kuten energiatehokkuuden tai paloturvallisuuden vuoksi

16 Vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä Asetus 22.2 Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Ohje Rakennusfysikaalisen korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi rakennusfysikaalista toimintaa parannetaan, esimerkiksi kerrostalon julkisivun korjauksen yhteydessä korjaus edellyttää rakennusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista tai Rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi käyttötarkoitusta muutetaan rakennusfysiikan kannalta vaativammaksi käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuksen ääneneristyksen oleellista parantamista, kuten liikerakennuksen muuttaminen asunnoiksi rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyö kohdistuu suojeltuun rakennukseen mutta ei vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin, kuten akustiikkaa ja äänenvaimennusta parantava sisäpuolinen korjaus- tai muutostyö rakennuksessa, jonka julkisivut on suojeltu 22.3 Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa on laajoja kosteus- tai homevaurioita tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista. Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelun kohteessa on laajoja kosteus- tai homevaurioita rakenteiden sisällä tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista, esimerkiksi laajan kosteusvaurion johdosta julkisivua ja muita rakenteita ja lämmöneristeitä on uusittava rakenteissa on rakennusmateriaaliperäisiä tai rakennuksen käytöstä rakenteisiin kulkeutuneita haitta-aineita rakennuksen vanhojen rakennetyyppien analysointi ja korjausvaihtoehtojen rakennusfysikaalisen toiminnan arviointi on vaativaa kosteusvaurion korjaustyö kohdistuu suojeltuun rakennukseen mutta ei vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin, kuten sisätilojen laaja kosteusvauriokorjaus rakennuksessa, jonka julkisivut on suojeltu

17 Suunnittelijalta vaadittava kelpoisuus riippuu kyseisen suunnittelutehtävän vaativuudesta 1/2 MRL 120 e Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä. Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on: 1) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä; 2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä; 3) vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen. 17

18 Suunnittelijalta vaadittava kelpoisuus riippuu kyseisen suunnittelutehtävän vaativuudesta 2/2 MRL 120 e Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä ja vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta erittäin vaativissa suunnittelutehtävissä. Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista. 18 Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä kokemuksesta on oltava kyseisen suunnittelualan suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä.

19 YM:n ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta / RAKENNUSSUUNNITTELU VÄHÄINEN TAVANOMAINEN VAATIVA POIKKEUKSELLISEN VAATIVA Riittävä osaaminen asianomaiseen suunnittelutehtävä än Suorittanut vähintään talonrakennuksen opintosuunnan teknikon (rakennusmestari) tutkinnon 1), tai on suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op), ja tutkintoihin on sisältynyt rakennussuunnitteluun ja rakentamisen tekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 90 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: asuntosuunnittelu rakennusoppi ja rakennetekniikka rakennuksen tekniset järjestelmät Rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostyön tavanomaisessa rakennussuunnittelutehtävässä voi suunnittelijana toimia myös henkilö, joka on suorittanut muotoilija (AMK) - tutkinnon, johon on sisältynyt tilasuunnitteluun ja sisustusarkkitehtuuriin liittyviä opintoja vähintään 90 op. Suorittanut arkkitehdin tutkinnon, rakennussuunnittelun ylemmän AMKtutkinnon, rakennusarkkitehti (AMK) - tutkinnon tai rakennus-arkkitehdin tutkinnon 2), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennussuunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyviä opintoja vähintään 120 op, joihin kuuluu. seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: arkkitehtuurin historia ja teoria julkisten ja palvelurakennusten suunnittelu rakennusoppi ja rakennetekniikka asuntosuunnittelu Rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostyön vaativassa rakennussuunnittelutehtävässä voi suunnittelijana toimia myös henkilö, joka on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon tai sisustusarkkitehtitutkinnon, ja tutkintoon on sisältynyt tilasuunnitteluun ja sisustusarkkitehtuuriin liittyviä opintoja vähintään 120 op. Suorittanut arkkitehdin tutkinnon tai rakennussuunnittelun ylemmän AMKtutkinnon, ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennussuunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyviä opintoja vähintään 150 op, joihin kuuluu. seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: arkkitehtuurin historia ja teoria julkisten ja palvelurakennusten suunnittelu rakennusoppi ja rakennetekniikka asuntosuunnittelu + kokemus + kokemus + kokemus

20 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu Vähäinen suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä Riittävä osaaminen asianomaiseen suunnittelutehtävään. Suorittanut vähintään lviteknikon tutkinnon, tai on suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun lvi-tekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraavien alojen opintosuorituksia: vesi- ja viemäritekniikka LVI-suunnittelu LVI järjestelmien mitoitus ja dokumentointi Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkinnon, tai lvi-, rakennus- tai konetekniikan insinöörin tutkinnon, ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun lvi-tekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 40 op, joihin kuuluu seuraavien alojen opintosuorituksia: vesi- ja viemäritekniikka virtaustekniikka säätötekniikka LVI-suunnittelu LVI järjestelmien mitoitus ja dokumentointi SEKÄ SEKÄ SEKÄ Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomiinsinöörin tutkinnon tai insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt vesi- ja viemäritekniikkaan ja muuhun lvi-tekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 45 op, joihin kuuluu seuraavien alojen opintosuorituksia: vesi- ja viemäritekniikka virtaustekniikka säätötekniikka LVI-suunnittelu LVI järjestelmien mitoitus ja dokumentointi

21 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu Vähäinen suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä SEKÄ SEKÄ SEKÄ on hankkinut kolmen vuoden kokemuksen avustamisesta kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävissä; korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään vuosi korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. Kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. on hankkinut neljän vuoden kokemuksen tavanomaisista kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävistä ja kahden vuoden kokemuksen avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä; kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana tavanomaisissa suunnittelutehtävissä; korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kaksi vuotta korjaustai muutostöiden suunnittelutehtävistä. Kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävistä; kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana vaativissa suunnittelutehtävissä; korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kolme vuotta korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. Kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

22 Vähäinen suunnitteluteh tävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Suorittanut vähintään rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan opintosuunnalla teknikon tutkinnon, tai on suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja vähintään 20 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: rakennusfysiikka rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu materiaalitekniikka talotekniset järjestelmät Kosteusvaurion korjaussuunnittelu Vaativa suunnittelutehtävä Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) - tutkinnon, insinööri (AMK) - tutkinnon tai soveltuvan insinöörin tutkinnon 1), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: rakennusfysiikka rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu materiaali- ja valmistustekniikka talotekniset järjestelmät sisäympäristöolosuhteet kuntotutkimusmenetelmät SEKÄ SEKÄ SEKÄ Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) - tutkinnon 2), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 35 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: rakennusfysiikka rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu materiaali- ja valmistustekniikka talotekniset järjestelmät sisäympäristöolosuhteet kuntotutkimusmenetelmät

23 Kosteusvaurion korjaussuunnittelu Vähäinen suunnitteluteh tävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä SEKÄ SEKÄ SEKÄ on hankkinut kolmen vuoden kokemuksen avustamisesta korjaussuunnittelutehtävissä; edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään vuosi kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä. Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. on hankkinut neljän vuoden kokemuksen tavanomaisista korjaussuunnittelutehtävistä ja kahden vuoden kokemuksen avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä; kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana tavanomaisissa suunnittelutehtävissä; edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kaksi vuotta kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä. Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista korjaussuunnittelutehtävistä; kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana vaativissa suunnittelutehtävissä; edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kolme vuotta kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä. Kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

24 Kelpoisuus on suunnittelutehtäväkohtaista Suunnittelijan kelpoisuudesta päätetään yksittäistapauksittain lupakohtaisesti. Päätöksen suunnittelijan kelpoisuudesta tiettyyn konkreettiseen suunnittelutehtävään tekee aina rakennusvalvontaviranomainen.

25 Työnjohtotehtävän vaativuusluokat MRL 122 b Työnjohtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella Työnjohtotehtävien vaativuusluokat ovat vaativa työnjohtotehtävä, tavanomainen työnjohtotehtävä ja vähäinen työnjohtotehtävä Lisäksi työnjohtotehtävä vaativuusluokka voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin edellä mainituista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. 25

26 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta 1.3 Vastaavan työnjohtajan vaativa työnjohtotehtävä Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä vaativa silloin, kun rakennetaan rakennus, jossa on enemmän kuin kolme kerrosta (mahdolliset kellari- ja ullakkokerrokset mukaan lukien) tai joka on kerrosalaltaan yli 500 neliömetrin kokoinen taikka silloin, kun rakennetaan rakennus, joka on käyttötarkoitukseltaan, rakennusfysikaalisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, kuormituksiltaan ja palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanomaista vaativampi. Työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös sen vuoksi, että ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle erityisiä vaatimuksia taikka sen vuoksi, että rakentamisolosuhteet ovat tavanomaista vaativammat. Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa esimerkiksi silloin, kun rakennetaan asuinkerrostalo, oppilaitos, päiväkoti, terveyskeskus, urheilu- tai liikuntarakennus, liike-, majoitus- tai toimistorakennus, teollisuus- tai tuotantorakennus tai liikenteen rakennus. Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös esimerkiksi sen vuoksi, että rakennuksen kantavien rakenteiden jänneväli on pitkä käytettyyn materiaaliin nähden, rakennuksessa on enemmän kuin yksi kellarikerros, rakennuksen sisä- tai ulkopuolinen lämpö- tai kosteusrasitus on voimakas taikka rakennuksen ulkopuolinen ääni- tai värähtelyrasitus on voimakas tai pienitaajuinen. Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös esimerkiksi silloin, kun rakennuspaikka on perustamisolosuhteiltaan tai sijainniltaan vaikea ja tästä aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennustyölle taikka silloin, kun rakennustyömaalla on merkittävä vaikutus ympäristöön tai kaupunkikuvaan. Esimerkiksi omakotitalon rakentaminen voi olla vaativa työnjohtotehtävä silloin, kun rakennuspaikka on ahdas tai sijaitsee rakennusfysikaalisesti vaativassa paikassa kuten alttiina voimakkaalle säärasitukselle tai siten, että kellari ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle. Korjaus- ja muutostyössä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä vaativa silloin, kun kyseessä on teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanomaista vaativampi rakennuksen rakennusfysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin, kuormituksiin ja palokuormiin tai kantaviin rakenteisiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö. Kuten uudisrakentamisenkin kohdalla, työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös sen vuoksi, että ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle erityisiä vaatimuksia taikka sen vuoksi, että rakentamisolosuhteet ovat tavanomaista vaativammat. Korjaus- ja muutostyössä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös siksi, että rakennustyö kohdistuu suojellun rakennuksen suojeltuihin ominaisuuksiin.

27 YM:n ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja kelpoisuudesta VÄHÄINEN TAVANOMAINEN VAATIVA POIKKEUKSELLISEN VAATIVA 1 krs JA max 25 k-m2 JA Max 3 krs JA 500 k-m2 JA Yli 3 krs TAI yli 500 k-m2 TAI Yli 16 krs TAI Teknisesti yksinkertainen, ei asumiseen eikä työntekoon tarkoitettu eikä ympäristöstä aiheudu vähäistä suurempia vaatimuksia Käyttötarkoitukseltaan, rakennusfysikaalisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, kuormituksiltaan ja palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan sekä työ- ja suunnittelumenetelmiltään tavanomainen rakennus, eikä ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu rakennustyölle tavanomaista suurempia vaatimuksia. Käyttötarkoitukseltaan, rakennusfysikaalisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, kuormituksiltaan ja palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanomaista vaativampi. TAI ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle erityisiä vaatimuksia taikka rakentamisolosuhteet ovat tavanomaista vaativammat. Jokin maankäyttö- ja rakennuslain 122 b :ssä mainituista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen; rakennusfysikaaliset ja terveydelliset ominaisuudet, kuormitukset ja palokuormat tai kantavat rakenteet ovat poikkeukselliset TAI työ- tai suunnittelumenetelmät ovat poikkeukselliset. Teknisiltä ratkaisuiltaan ja työ- ja suunnittelumenetelmiltään yksinkertainen ja vaikuttaa vain vähän rakennuksen rakennusfysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin, kuormituksiin ja palokuormiin tai kantaviin rakenteisiin, eikä ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu rakennustyölle vähäistä suurempia vaikutuksia Teknisiltä ratkaisuiltaan ja työ- ja suunnittelumenetelmiltään tavanomainen korjaus- ja muutostyö, eikä ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu rakennustyölle tavanomaista suurempia vaikutuksia Teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanomaista vaativampi rakennuksen rakennusfysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin, kuormituksiin ja palokuormiin tai kantaviin rakenteisiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö TAI. ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle erityisiä vaatimuksia taikka rakentamisolosuhteet ovat tavanomaista vaativammat. TAI rakennustyö kohdistuu suojellun rakennuksen suojeltuihin ominaisuuksiin. Teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään poikkeuksellinen rakennuksen rakennusfysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin, kuormituksiin ja palokuormiin tai kantaviin rakenteisiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö TAI. ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle poikkeuksellisia vaatimuksia taikka rakentamisolosuhteet ovat poikkeukselliset TAI poikkeuksellisen vaativa suojelukohde

28 YM:n ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja kelpoisuudesta VÄHÄINEN TAVANOMAINEN VAATIVA POIKKEUKSELLISEN VAATIVA Riittävä osaaminen asianomaiseen työnjohtotehtävään Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) - tutkinto, insinööri (AMK) - tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto, tai teknikon (rakennusmestarin) tutkinto, taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 50 op 1), taikka on hankkinut muuten osoitetut vastaavat tiedot sekä on hankkinut riittävän kokemuksen rakennusalalla rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen. Korjaus- ja muutostyön Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) - tutkinto, insinööri (AMK) - tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto, tai teknikon (rakennusmestarin) tutkinto, taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 60 op 1), sekä on hankkinut riittävän kokemuksen ja perehtyneisyyden kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen. Korjaus- ja muutostyön Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) - tutkinto, insinööri (AMK) -tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto, taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 70 op 1), sekä on hankkinut riittävän kokemuksen ja hyvän perehtyneisyyden kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä. Korjaus- ja muutostyön

29 Siirtymäsäännös Tämän lain voimaantullessa kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja työnjohtajana pidetään myös henkilöä, joka on ennen tämän lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset. eli Poikkeuksellisen vaativiin suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin voivat siirtymäsäännöksen mukaisesti edelleen olla kelpoisia myös ne henkilöt, jotka ovat saaneet ennen lain voimaantuloa toimia vastaavissa erittäin vaativissa suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä.

30 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 10 Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista: 1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus; 2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus; 3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys; 4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat; 5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot; 6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä seikoista; 7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. 15 Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. 16 Kosteusvaurion korjaussuunnitelman sisältö Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä kosteusvaurion korjaussuunnitelmaan on sisällyttävä tieto: 1) toimenpiteistä, joilla kosteusvaurion aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin poistetaan; 2) korjatun rakenteen tai järjestelmän toimimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana.

31 Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 1. Rakentamista koskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset 2.1 Asemapiirros 2.2 Pohjapiirustus ja leikkauspiirustus 2.3 Julkisivupiirustus 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävät selvitykset 3.1 Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys 3.2 Selvitys rakennuksen kunnosta 3.3 Muut selvitykset 4. Erityissuunnitelmat 4.1 Rakennesuunnitelma 4.2 Pohjarakennesuunnitelma 4.3 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto- sekä ilmanvaihtosuunnitelma 4.4 Purku- ja suojaussuunnitelma 4.5 Kosteudenhallintasuunnitelma 4.6 Kosteusvaurion korjaussuunnitelma 4.7 Muut erityissuunnitelmat 5. Rakennuttajavalvontaa koskeva valvontasuunnitelma 6. Laadunvarmistusselvitys

32 Rakennustyön suoritus ja valvonta (vrt A1) Ympäristöministeriön ohje 1. Yleistä 2. Rakennusvalvontaviranomainen ja rakennustyön valvonta 3. Rakennushankkeen osapuolten tehtävät 4. Aloituskokous 5. Rakennustyön aloittaminen ja valmistelevat työt 6. Rakennustyön tarkastusasiakirja 7. Rakennustyönaikaiset viranomaiskatselmukset 8. Rakennustyönaikainen poikkeaminen suunnitelmasta ja työmaajärjestelytoimet rakennustyön haittojen välttämiseksi 9. Erityismenettely, laadunvarmistusselvitys, asiantuntijatarkastus ja ulkopuolinen tarkastus 10. Rakennuttajavalvonta 11. Loppukatselmus ja osittainen loppukatselmus

33 Sääntelyuudistusten tavoitteena Selkeämpää sääntelyä Ennakoitavaa ja yhtenäistä tulkintaa Vähemmän säännöksiä Helppokäyttöinen Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakenne ja sisältö uudistuvat 2017 loppuun mennessä Velvoittavat säännökset ja ohjeet erilleen Ohjeita ja oppaita yhtenäisen tulkinnan tueksi

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 1 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista seuraavat ohjeet. et ovat voimassa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS Teräsrakennepäivä 2015 Helsinki 25.11.2015 Jouko Lamminen Tarkastusinsinööri, DI Vantaan

Lisätiedot

Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vähäinen suunnittelutehtävä. Korjaus- ja muutostyön rakennussuunnittelu

Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen suunnittelutehtävä Vähäinen suunnittelutehtävä. Korjaus- ja muutostyön rakennussuunnittelu Asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (luonnos) Ohjetaulukko rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Vaativa suunnittelutehtävä Tavanomainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENTAMISEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAA- TIVUUSLUOKKIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENTAMISEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAA- TIVUUSLUOKKIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Perustelumuistio Rakennetun ympäristön osasto 9.3.2015 Rakennusneuvos Aila Korpivaara VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENTAMISEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAA- TIVUUSLUOKKIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 41/2014 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyttä koskevat ohjeet rakennusvalvonnan

Rakennushankkeen suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyttä koskevat ohjeet rakennusvalvonnan Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 912-2016 (240) Rakennushankkeen suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyttä koskevat ohjeet rakennusvalvonnan toiminnassa Tiivistelmä: Rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1765/2016 10.03.00 46 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet

FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet Marita Mäkinen FISE Oy Tiivistelmä FISE Oy:n maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet uudistettiin

Lisätiedot

Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset

Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset Lauri Jääskeläinen 25.1.2017 Muutokset 2014-2015 MRL-muutos 41/2014 (voimaan 1.9.2014) ja uudet asetukset (plus ohjeet) 12.3.2015 (voimaan 1.6.2015)

Lisätiedot

Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus

Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus k e s k e i s e t t u l o k s e t Mervi Abell Taustaani Rakennusinsinööri 1985 Rakennusarkkitehti 1994 Rakennusinsinööri amk

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan yrityksen kelpoisuusehdot

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan yrityksen kelpoisuusehdot SOVELTUVUUSVAATIMUKSET LIITE 1 Tarjoajan on täytettävä seuraavat kelpoisuutta koskevat vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä kelpoisuudelle asetettuja vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Pää-

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Muutoksessa oleva lainsäädäntö. EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen

Muutoksessa oleva lainsäädäntö. EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Muutoksessa oleva lainsäädäntö EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, (958/2012) voimaan 1.1.2013 Esittäjän

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen Uudistuva lainsäädäntö Savoy 17.11.2015 Lauri Jääskeläinen Perusteet säilyneet Rakennusvalvonnan peruskonsepti säilynyt (itse asiassa lakimuutokset tulivat voimaan jo 1.9.2014, mutta liittyvät asetukset

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Hallitussihteeri Erja Werdi Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä 1.1

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit:

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit: Ympäristöministeriö erja.werdi@ymparisto.fi 15.09.2014 Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit: Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 48 Pääsuunnittelijan tehtävät Asetusesityksessä

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 1 (7) 166 Oikaisuvaatimus rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön päätöksestä 31.5.2018 318 koskien pääsuunnittelijan kelpoisuutta HEL 2018-007669 T 10 04 04 31-1236-18-C

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle?

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle? Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle? Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous 19.5.2015 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen RakMK C2

Lisätiedot

Tampere3 sisäilmaosaajat

Tampere3 sisäilmaosaajat Tampere3 sisäilmaosaajat Pekka Väisälä 1, RA, DI ja Paavo Kero 2, DI 1 Tampereen ammattikorkeakoulu, 2 Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö Koulutus Pekka Väisälä Tutkimus Paavo Kero Tampere 3 Tampereen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO 16.5.2014 Sivu 1 (6) Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien suunnitteluja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry

Talonrakennusteollisuus ry 15.9.2014 1 (5) Ympäristöministeri Pia Viitanen Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO 28.8.2014 Maankäyttö ja rakennusasetuksen muutos, valtioneuvoston asetusehdotukset koskien rakentamisen suunnittelu

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 11.12.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia,

Lisätiedot

Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa

Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa Energiatehokkaan puukerrostalon kosteusturvallisuus -seminaari 28.5.2018 Hotel Kämp, Peilisali Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Suomen rakentamismääräyskokoelma

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä.

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 21.2.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

PIENTALON KORJAUSINFO. Oulun rakennusvalvonnan järjestämä tietoisku pientalonsa korjaamista suunnitteleville. TO klo Tervetuloa!

PIENTALON KORJAUSINFO. Oulun rakennusvalvonnan järjestämä tietoisku pientalonsa korjaamista suunnitteleville. TO klo Tervetuloa! PIENTALON KORJAUSINFO Oulun rakennusvalvonnan järjestämä tietoisku pientalonsa korjaamista suunnitteleville. TO 1.3.2018 klo 17-20. Tervetuloa! PIENTALON KORJAUSINFO Ohjelma to 1.3.2018 klo 17.00 20.00

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus 14.5.2018 Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018 Taustalla

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat JAMILAHTI - 22.9.2017 Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Kustannusten muodostuminen Mihin vaikuttaa? Rakennushankeen vaiheet

Lisätiedot

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 Messukeskus, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

SUNNITTELIJAN KELPOISUUS rakennusvalvonta. Henna Helander, yliarkkitehti Helsingin rakennusvalvonta 17.11.2015

SUNNITTELIJAN KELPOISUUS rakennusvalvonta. Henna Helander, yliarkkitehti Helsingin rakennusvalvonta 17.11.2015 SUNNITTELIJAN KELPOISUUS rakennusvalvonta Henna Helander, yliarkkitehti Helsingin rakennusvalvonta PÄTEVYYS - KELPOISUUS KOULUTUS + KOKEMUS = PÄTEVYYS PÄTEVYYS x KOHTEEN VAATIVUUSLUOKKA = KELPOISUUS Kelpoisuus

Lisätiedot

PIENTALON KORJAUSINFO

PIENTALON KORJAUSINFO PIENTALON KORJAUSINFO Oulun rakennusvalvonnan järjestämä tietoisku pientalonsa korjaamista suunnitteleville. LA 29. 9.2018 klo 9 12. Tervetuloa! PIENTALON KORJAUSINFO Ohjelma la 29.9.2018 klo 9.00 12.00

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT OHJE Tammikuu 2003 YLEISTÄ Ympäristöministeriön rakennusten suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevat uudet määräykset ja ohjeet (Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta

Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta Kosteusmääräysten uusiminen Miten rakennusaikainen kosteudenhallinta saadaan kuntoon 24. Lounais-Suomen Kiinteistö- ja rakennuspäivä Turun messu- ja kongressikeskus 6.2.2015 Yli-insinööri Katja Outinen,

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Sisäilmastoseminaari 2017 15.3.2017 Helsingin Messukeskus, Kokoustamo Yli-insinööri Katja Outinen Kosteusmääräysten päivityksen tausta

Lisätiedot

Moduulivalintainfo

Moduulivalintainfo Moduulivalintainfo 8.2.2019 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sisältää kaksi syventymisalaa Rakennesuunnittelun moduuli Tuotantotekniikan moduuli Yhteiset suuntaavat opinnot sisältävät laajan perustan talonrakenteiden

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Yhtenäiset Topten-käytännöt

Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt tilannekatsaus Mukana Ympäristöministeriö - Topten-rakennusvalvonnat- RAKLI ry - Rakennusteollisuus RT ry - SKOL ry - RALA ry pksrava feat. Toptenrava

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot