KUNNANHALLITUS 7/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 7/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 7/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen 133, klo Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari, läsnä : 129, 134, klo Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN KARVIAN KUNNAN SIBELCO NORDIC OY:LLE MYÖNTÄMÄÄ MAA- AINESLUPAA 4 OHJEELLISEN TONTTIJAON MUUTTAMINEN KORTTELISSA AO 91 / TARJA HIRVISAARI 7 MAANMYYNTITARJOUS 9 POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS KALATALOUDELLISEN TARKKAILUOHJELMAN HYVÄKSYMISESTÄ 10 ESITYS KARVIAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEISTUKSEKSI 13 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN, POSAN, TOTEUMA TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KARVIAN VUOKRATALOJEN KEHITTÄMISEKSI 16 MUUT ASIAT 17 ILMOITUSASIAT 19 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 22

3 Ennen kunnanhallituksen kokousta piti aluearkkitehti Ilmari Mattila kunnanhallitukselle kaavoituskatsauksen ollen paikalla Käytiin lävitse kunnassa voimassa olevat kaavat ja tulevat mahdolliset kaavasuunnitelmat. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli saman ajan myös paikalla selvittämässä kunnan tonttitilannetta. Tuulivoimapuistoja rakentavan Varainhoitoyritys Taaleritehtaan edustaja Taamir Fareed oli paikalla klo välisen ajan kertoen tuulipuistoihin liittyvistä asioista ja tuulimyllyjen pystytyksestä. Taalerintehdas ilmaisi kiinnostuksensa Kantin tuulivoimapuiston rakentamiseen. Tuulipuistohankkeella kerrottiin olevan rakennusaikana myös paikallisesti työllistävä vaikutus. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 126 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 127 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Marko Mustajärvi. Puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen esitti työjärjestyksen muutosta siten, että käsitellään numeroita muuttamatta ensin pykälät 129 ja 134, jonka ajan kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on klo alkaen paikalla asiantuntijana ja sen jälkeen edetään kokous loppuun normaalissa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn työjärjestyksen muutoksen.

4 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN KARVIAN KUNNAN SIBELCO NORDIC OY:LLE MYÖNTÄMÄÄ MAA-AINESLUPAA KH 129 Turun hallinto-oikeus on lähettänyt Karvian kunnanhallitukselle päivätyn lausuntopyynnön nro 00659/13/5404 asiassa, jossa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivätyllä kirjeellään, Dnro VARELY/965/ vaatinut hallinto-oikeudelta Karvian kunnanhallituksen tekemän päätöksen, 81, kumoamista. Päätös koskee Sibelco Nordic Oy:lle myönnettyä lupaa maa-ainesten ottamiseen Karvian kunnan Kanttin kylän tilalta Linja RN:o Maa-aineslupa on myönnetty m3:n ainesmäärälle 3,4 hehtaarin alueelle viideksi vuodeksi. Perusteluissaan päätöksen kumoamiselle Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa seuraavaa: Lupapäätöksen mukainen maa-ainesten ottaminen alueelta on vastoin maa-aineslain 3 :n 1 mom:n 2 kohdassa säädettyjä rajoituksia koskien luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Ottamispaikkaa ei ole myöskään sijoitettu maa-aineslain 3 :n 4 mom:n edellyttämällä tavalla eikä ainesten ottamista järjestetty niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Kunnanhallituksen päätöksen tarkoittama maa-ainesten ottaminen poistaisi osan luonnontilaisena säilyneestä harjukokonaisuudesta, jonka luonnon- ja maisemansuojelulliset arvot on vahvistettu Ympäristöministeriön vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa. Ottamisalue sijaitsee Kanttinkankaalla, joka on paikoin dyyniainesta sisältävä matalampi harjulaajentuma Kauraharjunkankaan pohjavesialueen pohjoisosassa. Kanttinkankaan alue edustaa kaunista maisemakuvaa ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja sillä on runsaasti erityisiä luonnon esiintymiä, kuten pieniä suppia ja noin 800 metrin päässä kohteelta oleva Likokaivo-niminen suppalampi, jonka välittömässä läheisyydessä on useita sorakuoppia ja suppaympäristö on osin pahoin rikkoutunut. Hakemuksen tarkoittama maa-ainesten ottaminen kohdistuisi Kauniskankaan arvokkaan harjualueen luonnontilaisena säilyneeseen osaan turmellen sen luontoarvoja ja heikentäen kokonaisuuden maisemallista arvoa. Harjualue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi, I-luokan pohjavesialueeksi. Ympäristöministeriön vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa ottamisalue sijoittuu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeälle ja siihen soveltuvalle pohjavesialueelle (pv). Pohjavesialueen suunnittelumääräyksessä tulee huomioida pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Kunnanhallituksen päätöksen tarkoittama maa-ainesten ottaminen poistaisi osan luonnontilaisena säilyneestä harjukokonaisuudesta. Satakunnan maakuntakaavassa

5 suunniteltu ottamisalue on osa maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokasta Kauniskankaan harjualuetta (ge1). Arvokkaan geologisen muodostuman suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on huomioitava alueella olevat maa-aineslain tarkoittamat maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve. Myös Satakuntaliitto on omassa asiantuntijalausunnossaan ( ) todennut hakemuksen mukaisen ottotoiminnan olevan maa-aineslain 3 :n vastaista ja kohdentuvan maakuntakaavassa osoitetun arvokkaan geologisen muodostuman luonnontilaisena säilyneeseen osaan. Pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI) loppuraportissa (Satakuntaliitto 2003) harjualue on luokiteltu luonto-, maisema- ja pohjavesiarvojensa takia maa-ainesten ottamiseen soveltumattomaksi alueeksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen tarkoittama maa-ainesten ottaminen aiheuttaisi maa-aineslain 3 :n tarkoittamia seurauksia alueen maisema- ja luonnonarvoille eikä ottamissuunnitelmassa ole riittävästi huomioitu geologisesti arvokkaan harjualueen rajoituksia. Uusi ottamisalue sijoittuisi uudelle luonnontilaiselle alueelle, jonka yhteydessä on ennestään vain pieni kotitarvekuoppa. Hakemuksen tarkoittamaa maa-ainesten ottamista ei voida pitää aluekokonaisuuden kunnostamisena tai yhdenmukaistamisena, välittömästi toisiinsa liittyvien sorakuoppien yhdistämisenä eikä maisemoivana toimintana ottamisalueen siistimiseksi. Myös alueen sijainti vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella ja vireillä olevan yhdyskuntien vedenhankintaan tähtäävän vedenottohankkeen vaikutusalueella vaarantaa alueen pohjavesivarojen suojelua. Edellä esitetyn perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että kunnanhallituksen päätös on vastoin maa-ainesten otolle maa-aineslain 3 :ssä asetettuja rajoituksia ja päätös on kumottava. Hallinto-oikeus pyytää asiassa kunnan lausuntoa, johon tulee liittää maaaineslupahakemus ja ottamissuunnitelma liitteineen. Lisäksi tulee antaa selvitys siitä, miten asian vireilläolosta on ilmoitettu ja miten asianosaisia on kuultu. Mukaan tulee liittää myös muistutukset ja lausunnot vastauksineen, kartta ottamisalueesta sekä muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. Lausunto ja edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa mennessä. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan myös maa-aineslupa-asiassa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Liitteet: Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, , nro 00659/13/5404 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

6 Kunnanhallitus päättää, ettei se anna asiassa erillistä lausumaa, vaan uudistaa päätöksen perusteluissa esille tuomansa seikat ja katsoo, että esitetyillä perusteilla lupa on voitu myöntää asetettujen ehtojen mukaisesti. Hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat ja lisäselvitys sekä asiasta lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot tullaan toimittamaan hallinto-oikeudelle pyynnön mukaisesti mennessä. PÄÄTÖS: Kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti, ettei se anna asiassa erillistä lausumaa, vaan uudistaa päätöksen perusteluissa esille tuomansa seikat ja katsoo, että esitetyillä perusteilla lupa on voitu myöntää asetettujen ehtojen mukaisesti. Hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat ja lisäselvitys sekä asiasta lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot tullaan toimittamaan hallinto-oikeudelle pyynnön mukaisesti mennessä.

7 OHJEELLISEN TONTTIJAON MUUTTAMINEN KORTTELISSA AO 91 / TARJA HIRVISAARI Rakltk Tarja Hirvisaari on pvm:llä tehnyt esityksen ohjeellisen tonttijaon muuttamiseksi korttelissa AO 91. Hirvisaari omistaa ko. korttelin tontit 3 ja 4. Hakijan tarkoitus on hakea muutosta tonttijakoon siten, että kahdesta nykyisestä tontista muodostetaan kolme uutta tonttia. Karvian kunnan rakennus- ja asemakaavoissa on käytetty ohjeellista tonttijakoa, mikä ei vahvistu kaavan vahvistumisen yhteydessä. Asemakaavaan merkitty tonttijako on ollut kaavan laatijan sen hetkinen näkemys sopivasta tonttijaosta. Kortteli voidaan myöhemmin jakaa toisinkin, mikäli tarve sitä vaatii. Ohjeellista tonttijakoa muutettaessa tulee kuitenkin huolehtia, ettei muutoksella aiheuteta haittaa kaavan toteutumiselle ja, että muutoksella muodostetut tontit ovat tarkoituksenmukaisia. Ohjeellisesta tonttijaosta ei myöskään johdu kieltoa sen "vastaiseen" rakentamiseen. Ohjeellisen tonttijaon osoittaminen asemakaavassa on kuitenkin hyödyllistä, koska se helpottaa lupaharkintaa, vaikka se ei oikeudellisesti sido sitä. MRL:n 78 :n mukaan asemakaavan rakennuskorttelin jakautuminen tontteihin osoitetaan tonttijaolla. Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako osoitetaan asemakaavalla ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa. Tonttijako tulee laatia sitovana, jos alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Sitovan tonttijaon tarpeellisuus tulee aina harkita asemakaavoituksen yhteydessä. Tällöin on pohdittava, antaako ohjeellinen tonttijako riittävän ohjauksen kunnan rakennuslupamenettelyyn, vai tarvitaanko sitovan tonttijaon tuomaa täsmällisyyttä tonttien muodostamiselle. Sitova tonttijako voidaan tehdä asemakaavasta erillisenä, jos kaavassa on niin määrätty tai myöhemmin, jos sitovan tonttijaon muuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi (MRL 78.3 ). Sitovasta tonttijaosta johtuu kielto rakentaa vastoin sitä. Jos asemakaavassa on edellytetty sitovan tonttijaon laatimista, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen tonttijaon hyväksymistä eikä ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen korttelissa on tarpeen, rakennuslupaa ei myöskään saa myöntää ilman tonttijakoa. (MRL 81.1 ja 81.2 ). Liitteenä Hirvisaaren laatima asemapiirros uudeksi tonttijaoksi. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Tarja Hirvisaaren esityksen ohjeellisen tonttijaon muuttamisesta liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti toteutettuna korttelissa AO 91. Hakijan tulee lisäksi kuulla asiassa rajanaapureita.

8 PÄÄTÖS: Rakennuslautakunta päätti pitkän keskustelun jälkeen, ettei tonttijaon muutokselle ole tarvetta. Perusteluina päätökselleen rakennuslautakunta katsoi, että tontit jäisivät liian pieniksi anotun tonttimuutoksen jälkeen. Rakennuslautakunta päätti vielä siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. KH 134 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee tonttimuutoksesta. PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tonttijakoa voidaan muuttaa esityksen mukaisesti siten, että kahdesta nykyisestä tontista muodostetaan kolme uutta tonttia. Kunnanrakennusmestari poistui kokouksesta klo

9 MAANMYYNTITARJOUS KH 128 Kunnanhallitukselle on toimitettu maanmyyntitarjous noin 3,0 hehtaarin määräalasta, Uusi-Ollila nimisestä tilasta RN:o 9:274, Karvian kunnan Kirkonkylässä. Kiinteistötunnus on Määräala on viljelysmaata ja on erillinen rajapyykein merkitty palsta. Palsta alkaa Kylä-Karviantiestä ja päättyy Kirkkojärveen. Liitteenä on karttajäljennös, rasitustodistus sekä lainhuutotodistus. Tarjoushinta on (seitsemänkymmentäviisituhatta) euroa. Liitteet: Maanmyyntitarjous Karttajäljennös Rasitustodistus Lainhuutotodistus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee maanmyyntitarjouksesta kokouksen alussa saadun kaavoituskatsauksen pohjalta ja evästää kunnanjohtajaa tekemään vastatarjouksen. PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti Päivi Suomisen esittämänä tehdä vastatarjouksen ja tarjota määräalasta euroa hehtaarilta.

10 POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS KALATALOUDELLISEN TARKKAILUOHJELMAN HYVÄKSYMISESTÄ KH 130 Kyseessä on Kyrönjoen vuosien (optio 2016) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelaman hyväksyminen, jonka hakijana on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta. Asia tuli vireille siten, että Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on toimittanut pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille hyväksyttäväksi Kyrönjoen vuosien (optio 2016) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman. Asian kuulemisen sekä päätöksen esittelyn hoiti Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on toimittanut Pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille hyväksyttäväksi täydennyksen Kyrönjoen vuosien (optio 2016) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelmaan. Täydennys koskee Koivulahden jätevedenpuhdistamoa ja Pesänevan turvetuotantoaluetta, jotka liitetään mukaan Kyrönjoen vuosien (90t ) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelmaan. Kauhajoen, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien jätevedenpuhdistamot, Jalasjärven ja Ilmajoen kuntien jätevedenpuhdistamot, Mustasaaren Koivulahden jätevedenpuhdistamo ja Kyrönmaan Jätevesi Oy:n jätevedenpuhdistamo johtavat puhdistettuja jätevesiä vesistöön ja Vapo Oy:n 32 turvetuotantoaluetta johtavat käsiteltyjä kuivatusvesiä vesistöön. Lisäksi tarkkailuun osallistuvat Jalasjärven kunnan Kihlakunnankankaan pohjavedenottamo ja Lakeuden Vesi Oy:n Pahalähteen, Nummikangas A:n, Iso Nummikankaan, Heikinkankaan ja Autionmaan pohjavedenottamot. Toimintaa koskevissa lupapäätöksissä on jätevedenpuhdistamoita ja muita luvanhaltijoita velvoitettu tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia kalastukseen ja kalastoon. Kyrönjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu päätöksen liitteen 1 luvanhaltijoiden lupapäätöksien velvoitteisiin. Tarkkailuohjelmaksi on esitetty seuraavaa: Kyrönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailu on osa Kyrönjoen yhteistarkkailuohjelmaa vuosille (optio 2016). Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on päivätyn kirjeen liitteenä lähettänyt ehdotuksen mainitun vesistöalueen yhteistarkkailusta, sisältäen kalataloudellisen tarkkailun lisäksi kuormittajien käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailuosioita. Tässä päätöksessä käsitellään vain kalataloustarkkailua. Kalataloustarkkailu jakaantuu kahteen osioon: 1) kalastustiedustelu, joka tehdään yhden kerran tarkkailujakson aikana, vuoden 2013 alussa vuoden 2012 tietoja koskien. 2) Järvien ja isompien uomien koekalastukset tehdään verkkokoekalastuksina Nordic-verkkosarjoilla.

11 Kyrönjoen yhteistarkkailussa käytetään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen julkaisussa (Böhling ja Rahikainen 1999) ja MMM:n kalataloustarkkailun kehittämistyöryhmän raportissa (2008) kuvattuja menetelmiä. Joen kalataloudellista tilaa arvioitaessa hyödynnetään lisäksi valtion vesistötöiden velvoitetarkkailun vuosittain tehtävien koekalastusten tuloksia. Kalataloustarkkailun yhteenvedot laaditaan kunkin osakokonaisuuden valmistuttua. Kalastustiedustelun raportti laaditaan tiedusteluvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja koekalastusraportit kenttätyövuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Koekalastustulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin. Kalataloustarkkailun raporttien jakelu selviää Kyrönjoen yhteistarkkailuohjelman luvusta 6.4 (päätöksen liite 5). Välitoimenpiteinä tarkkailuohjelma on kuulutettu päätöksessä mainittujen kaupunkien ja kuntien ilmoitustauluilla ja lähetetty niille tahoille, joille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ohjelmasta mennessä. Ratkaisunaan Pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hyväksyvät esitetyn kalataloustarkkailusuunnitelman ja sen täydennyksen toteutettavaksi seuraavilla täydennyksillä: - Kalastustiedusteluissa on hyödynnettävä niitä tietoja, joita on saatavilla osakaskuntien lupamyyntilistoista. - Jalasjärven jätevedenpuhdistamon koekalastus on edelleen tehtävä jätevedenpuhdistamon alapuolella. - Kalataloustarkkailun raportit tulee lähettää Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Virtain kalastusalueelle - Tarkkailusta vastaavalla taholla on oltava kalatalousalan koulutus tai muu dokumentoitu perehtyneisyys kalatalousalan selvityksiin. - Seuraavan kerran kun Jalasjärvessä ja Kalajärvessä tehdään verkkokoekalastuksia, on ahvenista otettava elohopeanäytteet. Näytteenotto on tehtävä ympäristöministeriön raportin 15/2012 osan 4 mukaan. Tulokset on toimitettava ympäristöhallinnon kertymärekisteriin. - Tarkkailuohjelmaa on täydennettävä Pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien hyväksymällä tavalla jos yhteistarkkailun piiriin tulee uusia kuormittajia. - Esitys uudeksi tarkkailuohjelmaksi on toimitettava Pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille viimeistään Esitetty kalataloustarkkailuohjelma edellä esitetyillä lisäyksillä antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista vaikutuksista. Koska Jalasjärven jätevedenpuhdistamo sijaitsee Jalasjärven alapuolella, antaa koekalastukset jätevedenpuhdistamon alapuolella luotettavammat tulokset jäteveden vaikutuksista kalastoon kuin koekalastukset jätevedenpuhdistamon yläpuolella. Yhteistarkkailuohjelman hakemuksen liitteessä 1 b on lueteltu yhteistarkkailuohjelmaan kuuluvat Vapo Oy:n turvetuotantoalueet ja niiden ympäristöluvat. Päätöksessä on huomioitu asiassa jätetyt mielipiteet siltä osin kun siinä on esitetty tarkkailun piiriin kuuluvien laitoksien ja niitten vaikutusaluetta koskevia tarkkailun

12 muutostarpeita. Esitetty kalataloustarkkailuohjelma edellä esitetyillä lisäyksillä antaa ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista vaikutuksista Virtain kalastusalueella. Kalataloustarkkailuohjelman hyväksyy molemmat, Pohjanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, koska yhteistarkkailuun sisältyy vesistöjä molempien ELY-keskusten alueilta. Tähän päätökseen voidaan hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Liitteet: Päätökset , POHELY/4538/5723/2012, HAMELY/2048/5723/2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee annetun päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen oikaisua. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi annetun päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae siihen oikaisua.

13 ESITYS KARVIAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEISTUKSEKSI Elltk Karvian kunnan pienhankinnat ohjeistus Kunnassa järjestettiin yrittäjille ja kunnan pienhankintoja suorittavien viranhaltijoiden hankintakoulutus tilaisuus. Koulutustilaisuus oli työpajatyyppinen, jossa yrittäjät ja viranhaltijat yhdessä pohtivat hankintamenettelyjen kehittämistä. Liitteenä luonnosehdotus kunnan pienhankintaohjeistuksesta. Yritysasiamies esittää Lautakunta keskustelee asiasta, ja sen kehittämismahdollisuuksista. Lautakunta päätti kevyen kilpailutuksen toimenpiteen rajan alentamisesta :n. Mahdollisuuksien mukaan viranhaltijan tulee aina kartoittaa oman kunnan yrittäjien tarjonta. Päätös lisätään pienhankintaohjeisiin, ja myös kohtaan 6 Karvian kunnan pienhankintaohjeisiin edellä mainittu päätös. Päätös edelleen kunnanhallitukseen. KH 131 Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle luonnoksen kunnan pienhankintaohjeeksi. Luonnos pienhankintaohjeesta on liitteenä. Liitteet: Elinkeinolautakunnan esitys kunnan pienhankintaohjeeksi Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt elinkeinolautakunnan esitystä pienhankintaohjeistukseksi ja esittää tehtäväksi siihen seuraavia muutoksia: Johtoryhmä suoritti yritysvaikutusten arvioinnin ja totesi esitetyn ohjeen vaikutukset negatiivisiksi. Pienhankintaohjetta tulee tarkentaa. Hankintaohjeen laadinnassa tulee huomioida Kuntaliiton laatimat suositukset pienhankinnoista. Kuntaliiton suosituksen mukaan; kun pienhankinnan arvo ylittää euroa, hankinnasta on suositeltavaa tehdä valituskelpoinen hankintapäätös ja antaa se tiedoksi normaalisti. Pienhankintarajaa tulee korottaa. Hankintaohje nykyisellään soveltuu ison hankintayksikön käyttöön, jossa hankinnat hoidetaan keskitetysti. Liian kaavamainen ja byrokraattinen hankintaohje sitoo työaikaresursseja suhteettoman paljon. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus käsittelee pienhankintaohjetta ja palauttaa pienhankintaohjeen elinkeinolautakuntaan täsmennettäväksi. PÄÄTÖS:

14 Keskusteltuaan kunnanhallitus päätti palauttaa pienhankintaohjeluonnoksen elinkeinolautakunnalle korjattavaksi. Ristiriitaisuudet tulee poistaa ja ohje laatia Karvian kunnan kokoiseen organisaatioon sopivaksi.

15 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN, POSAN, TOTEUMA KH 132 Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi PoSan kolmen ensimmäisen kuukauden toteuma. Talousarviossa kolmen kuukauden osuus koko vuoden budjetista on tasaisen taulukon mukaan 25 %. Tammi maaliskuun toteumassa perhepalveluiden osuus on %, aikuispalveluiden 26,75 %, vanhuspalveluiden 23,07 %, erityispalveluiden 26,33 % sekä ympäristöpalveluiden 23,07 %. Aikuispalveluissa ja erityispalveluissa on ollut vähäistä nousua, mutta muissa palveluissa on sen sijaan jääty alle 25 prosentin. Vaikka joissakin palveluissa on ollutkin vähäistä nousua, niin toisissa palveluissa on jääty alle siten, että palveluiden kokonaistoteuma on kuitenkin vain 23,78 %. Liitteet: PoSa toteuma KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee PoSan tammi maaliskuun 2013 toteuman tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi PoSan tammi maaliskuun 2013 toteuman tiedoksi.

16 TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KARVIAN VUOKRATALOJEN KEHITTÄMISEKSI KH 133 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen toiminnan kehittämisessä tulee käsittelyyn tulevaisuudessa asioita, joita pohtimaan olisi hyvä nimetä työryhmä, jossa on edustus sekä taloyhtiöstä että poliittisista puolueista. Tulevaisuuden linjaukset edellyttävät myös omistajapoliittisia kannanottoja. Valtion Asuntorahasto edellyttää myös strategisten linjausten miettimistä ja mahdollisten avustushakemusten liitteeksi pitää toimittaa asuntopoliittinen suunnitelma. Asuntojen kunnon pysyminen hyvällä tasolla tulee vaatimaan resurssointia ja vuokrausasteen muutokset mahdollisesti uusia linjauksia, joissa myös omistajan mielipide pitää tulla esille. Työryhmän tulee tutkia myös yhteistyömahdollisuuksia kunnan kiinteistönhoidon kanssa. Taloyhtiön hallitus käsitteli työryhmän nimeämistä kokouksessaan ja nimesi työryhmään omalta puoleltaan Paavo Tuuliniemen, Marja Saarivirran ja Tarja Hosiasluoman sekä esitti että työryhmään nimettäisiin myös Jaakko Kallioniemi. KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää edustajat Asunto-osakeyhtiö Karvian Vuokratalojen kehittämistyöryhmään. PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma oli esteellinen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava esitti kunnan edustajaksi kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemeä, puheenjohtajaksi Jukka Ohrankämmentä, jäseniksi Marko Mustajärveä, Sami Laitilaa ja Kaija Kangasta. Heikki Huhtaluoma esitti yhdeksi jäseneksi Veijo Kaskimäkeä ja Tiina Järvinen yhdeksi jäseneksi Aarre Välimäkeä. Muita esityksiä ei tehty ja esitetyt henkilöt valittiin vuokratalojen kehittämistyöryhmään. Taloyhtiön hallituksen ja kunnanhallituksen valintojen jälkeen Vuokratalojen kehittämistyöryhmän kokoonpano on seuraava: Jukka Ohrankämmen, puheenjohtaja Marko Mustajärvi Sami Laitila Kaija Kangas Veijo Kaskimäki Aarre Välimäki Paavo Tuuliniemi Marja Saarivirta Tarja Hosiasluoma Jaakko Kallioniemi, kunnan edustaja

17 MUUT ASIAT KH 135 Muut asiat: 1. Kunnanjohtaja toi tiedoksi Seutulipun valtionavun maksaminen ajalta Karvian kunnalle Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen 1200 euron valtionavun myöntämisestä matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle Loppuosa myönnetystä valtionavusta, 313,86 euroa, on ilmoitettujen seurantatietojen perusteella maksettu Karvian kunnan tilille vuotta täyttävät Kuntamarkkinat järjestetään Kuntatalolla Helsingissä Kuntamarkkinoista lisää tietoa osoitteessa 3. Kunnanjohtaja toi kunnanhallitukselle asunto-osakekauppaan liittyvän suullisen korvausvaateen, joka merkittiin tiedoksi. 4. Kunnanhallituksen jäsen Päivi Suominen toivoi, että syksyn kokouspäivät päätettäisiin samoin kuin alkuvuodenkin päivät on päätetty, koska kokouksiin osallistumiset vaativat etukäteen järjestelyjä. Puheenjohtaja lupasi, että kokouspäivät otetaan käsittelyyn kesäkuun kokouksessa. 5. Puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen ilmoitti, että kesäkuun kokouspäivää on syytä aikaistaa viikolla siten, että alustavasti pidettäväksi päätetty kokous muutetaan pidettäväksi. Muutostarve johtuu siitä, että kyseisessä kokouksessa tullaan käsittelemään asioita, joiden tulee ehtiä pidettävän valtuuston kokouksen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouspäivämuutoksen. Samalla muistutettiin, että valtuuston kokouksen alussa suoritetaan valtuuston ja hallituksen valokuvaus. 6. Puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen otti käsiteltäväksi kunnan tarjoilujen järjestämisen. Kunnanjohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi kunnan kirjanpidosta yhdistelmän toimittajittain vuonna 2012 tilatuista tarjoiluista euroina. Ruokapalveluyrittäjien kanssa pidetyssä palaverissa oli toivottu, että tilaukset tehdään jatkossakin vuoroperiaatteella ja mukana ringissä voi edelleenkin olla aiemminkin palveluja tarjonnut yhdistys. Kunnanhallitus päätti, että kahvitarjoilut järjestetään vuoroperiaatteella ja ruokapalvelut tilataan pienhankintaohjeen mukaan. Kunnanhallitus edellyttää tilausten teossa jatkuvaa seurantaa tarjoilujen mahdollisimman tasapuolisesta jakautumisesta. 7. Kunnanhallituksen jäsen Tiina Järvinen kysyi, voisiko Mörskään liittyen pyytää tarjouksia, olisiko joku taho halukas sitä kunnostamaan. Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava muistutti, että kunnanhallitus on tehnyt asiasta jo aikanaan päätöksen. Karvian Kotiseutuyhdistys lupautui hankkeeseen Mörskän kunnostamiseksi. Myö-

18 hemmin Kotiseutuyhdistys kuitenkin vetäytyi hankkeesta eikä asialle ole löytynyt uutta jatkajaa. 8. Kunnanhallituksen jäsen Heikki Huhtaluoma esitti, että ryhdyttäisiin selvittämään Satakunnan sairaanhoitopiiriltä asiaa ambulanssin asemapaikan saamiseksi Karviaan. Kunnanjohtaja ottaa yhteyttä sairaanhoitopiiriin. PoSa mahdollisesti voisi olla asian tukena. 9. Kunnanhallituksen jäsen Antti Otava tiedusteli, onko perusturvalautakunnan jäsenmääräpäätöksestä tullut mitään uutta tietoa. Kunnanjohtaja vastasi, että asia on hallinto-oikeuden käsittelyssä ja sieltä tulee aikanaan päätös. 10. Kunnanhallituksen jäsen Marko Mustajärvi muistutti, että kunnanhallitukselle toimitettavien taloustilastojen tulee olla sisällöltään riittävän selviä. Merkittiin tiedoksi.

19 ILMOITUSASIAT KH 136 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2013 (suluissa edellisen kuun arvot) Maaliskuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 11,2 % (11,8 %), ja Karvian 10,8 % (12,4 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden maaliskuun lopussa 111 ja nyt 123, joten muutos on 10,8 %. Työttömistä työnhakijoista maaliskuun lopussa naisia oli 37 (45), alle 25-vuotiaita 10 (12), yli 50- vuotiaita56 (61) ja pitkäaikaistyöttömiä 18 (19). Avoimia työpaikkoja marraskuun lopussa oli 7 (16) kappaletta. Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisäasiainministeriö Valtiovarainministeriö Kuntaliitto / Kuntalehti Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille Opas Kuntalaisen turvallisempi arki Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa tuvallisuudesta Valtiovarainministeriö on antanut asettamispäätöksen VM041:00/ / /2013 Päätös avoimen tiedon ohjelmasta Avoimen tiedon ohjelman perustana ovat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön periaatteet. Useiden eri hankkeiden ja toimenpiteiden avulla tähdätään siihen, että julkiset tietovarannot olisivat mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä toisten viranomaisten hyödynnettävissä. Tavoitteena on avata tietovarantoja hallitusohjelman ja valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti. Avoimen tiedon ohjelma käynnistetään valtiovarainministeriön johdolla ja toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä. Ministeriöt ovat omilla toimialoillaan kokoavina solmuina. Kuntaliitto ja Kuntalehti järjestävät jokavuotisen suurtapahtuman, Kuntamarkkinat Kuntatalolla Helsingissä.

20 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallitus Yhtymähallituksen päätökset 4/2013 Kokous pidetty Toiminnan ja talouden raportti 1 3 kk/2013 sekä 2013 säästösuunnitelmat 103 Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöinen tilasuunnitelma vuoteen 2030 / Satatila hankkeen loppuraportti Satakuntaliitto Sukella Satakuntaan! Satakunnasta kertova internetsivusto, Satakunnan maakuntaportaali, on uudistunut. Sivusto esittelee Satakuntaa ja sen laajaa tarjontaa satakuntalaisille, matkailijoille, potentiaalisille asukkaille, opiskelijoille ja yrittäjille. Maakuntahallituksen esityslista nettisivuilla Satakuntaliitto.fi/ Satakuntaliiton tiedote , Tuulivoimakaava mahdollistaa 339 tuulivoimalaa Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU Kokouskutsu Yhtymähallituksen kokoukseen Satakunnan pelastuslaitos Kokouskutsu/esityslista 4/2013 Kokous pidetään Satakunnan keskuspaloasemalla keskiviikkona alkaen klo Euran kunnan sekä Porin ja Rauman kaupungit Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvion kuntamaksut Satakunnan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymässä vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeessa todetaan: Tavoitteena on laatia vuoden 2014 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +3,5% verrattuna 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Tämä pitää sisällään Kankaanpäähän sijoitettavan vaativan hoitotason yksikön. Vatajankosken Sähkö Oy Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymävaltuuston pöytäkirja

21 Masiinamessut 2013 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote pidetystä kokouksesta 170 Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Kaupunginhallitus hyväksyi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kumppanuussopimus tahto-osan ja merkitsi tietoonsa saatetuksi neuvottelujen pöytäkirjan Honkajoella järjestetään järjestyksessään neljännet valtakunnalliset Masiinamessut. Messuille odotetaan näytteilleasettajaa ja yli messuvierasta. Messuilla on nähtävillä järeitä ammattikoneita, mutta myös jokamiehen ja naisen uutuusmasiinoita. Tämän vuoden messujen erikoisteemana ovat kotipihan viherrakentaminen ja energiaratkaisut. Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 50/ Virallinen lehti 53/ Virallinen lehti 56/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

22 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 137 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2013

RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2013 Aika: Torstai 25.4.2013 klo. 18.00-19.38 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari Aalto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 2/2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18.30 19.35 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta 5/2016 Kokousaika Tiistai 20.12.2016 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 3/2015 Kokousaika Tiistai 6.10.2015 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet et Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Keskiviikko 19.06.2013 klo 19.00 21.20. Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Keskiviikko 19.06.2013 klo 19.00 21.20. Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.06.2013 klo 19.00 21.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Seppo Ruokola puheenjohtaja Jori Louhisuo vpj Mari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 14.02.2013 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto Pentti Malmila Marko

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2016

KUNNANHALLITUS 7/2016 KUNNANHALLITUS 7/2016 Aika Maanantai 16.5.2016 klo 18.03 20.06 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta 27.05.2013 Aika Maanantai 27.05.2013 klo 18:00-19.50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45 Kunnanhallitus 23.10.2006 I KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015 KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai 1.10.2015 klo 19.00 Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kahvitarjoilu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 21.03.2017 klo 19.36-20.40 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsenet Toni Hietanen puh. joht. Vuokko Luomanen vara

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 Aika 17.11.2015 klo 18.12-18.43 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2016

KUNNANVALTUUSTO 2/2016 KUNNANVALTUUSTO 2/2016 Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 19.02 19.35 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot