YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 i, jj YMPLTK Lute 1 PERUSPALELUKUNTAYHTYMA SELANNE YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtyma Se Iänteen hail ituksen hyvaksym an ymparistoterveyden huollon maksutaksan

2 Ympltk Lute I Yrnparistdterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2(20) SISALTO YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUT 3 1 Soveitamisala 3 2 Maksujen maaraytymisperusteet 5 3 Kasitteiy- ja hyvaksymismaksut 5 4 Ymparistoterveydenhuoiion vaivontasuunniteimaan sisäityv len tarkastusten rnaksut 5 5 Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittavat maksut 5 6 Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävat maksut 6 7 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu, myyntiiuvan vuosittainen vaivontamaksu sekä muu tupakkaiain mukainen vaivontarnaksu 6 8 Lääkelain 54a-54d :n (muutos 22/2006) mukainen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaismyyntiiuvan hyvaksymismaksu ja vuosittaisesta vaivonnasta perittava 7 9 aivontamaksun rnäärääminen poikkeustapauksissa 7 10 Laitevuokrat 7 11 Muut maksut 7 12 Hakemuksen peruuttaminen ja raukearninen 7 13 Hakemuksen hyikaaminen tai tutkirnattajättäminen 7 14 Paiautetun hakemuksen kasittelyrnaksu 7 15 Maksun suorittaminenja perirninen $ 16 oimaantuio $ Lute 1 Eiintarvikelain (23/2006) mukaisten elintarvikehuoneistojen iimoitusten kasitteiysta ja laitosten hyvaksymisista perittavat rnaksut Lute 2 Elintarvikelain (23/2006) mukaisten eiintarvikehuoneistojenja laitosten vaivontamaksut Lute 3 Terveydensuojeiuiain (763/1994) mukaisten kohteiden hakemustenja ilmoitusten kasitteiymak sut Lute 4 Terveydensuojeiulain (763/1994) mukaisten kohteiden valvontamaksut Lute 5 Kututtajaturvaiiisuusiain (920/2011) mukaisten ilmoitusten kasittelyrnaksutja kohteiden vai vontamaksut Lute 6 Tupakkalain (693/1976) mukainen rnyyntilupamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu ja kohteiden vaivontamaksut Lute 7 Lääkeiain (359/1987, muutos 22/2006) 54a-54d mukaisesta nikotiinikorvaushoitoon tarkoitet tujen vaimisteiden vahittaismyyntiluvan hyvaksymisestaja vuosittaisesta valvonnasta pent tävät maksut Lute $ Elintarvikeiain (23/2006)ja sairnoneiiavaivontaohjeiman (MMMa 1172/2009) mukaisesta näyt teenotostaja todistusten kirjoittamisesta penittävät maksut Lute 9 Terveydensuojeluiain (763/1994) mukaiset näytteenotto- ja tutkirnusmaksut

3 Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuolton rnaksutaksa 2015, Peruspalvetukuntayhtyma Selänne 3(20) YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvike]aissa (23/2006) saadettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyvaksymista ja rnuuta kuin elintarvikelain 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston I Imoituksen kasittetya; 2) kunnal 1 iseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa j a näytteen tutkimista; 3) Euroopan unionin ulkopuolet le et intarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen vatvontaa siltä osin kun vienti ostajarnaan vaatirnuksesta edeltyftaa tavallista kattavampaa valvon taa, sekä 4) eiintarvikemaraysten noudattarnatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toirnenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta Kunta peril lisäksi rnaksun rnuustakin valvonnasta sekä slihen liittyvista tarkastuksista ja tutki muksista sellaisena, kuin Euroopan partarnentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artik loissa 27 ja 28 säädetään B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) saadettyihin kunnan viranornaisen suoritteislin, jotka kos kevat 5) terveydensuojelulain 13 mukaisista toirninnoista tehtävien ilmoitusten kasittelya; 6) terveydensuojelulain 18 mukaisen laitoksen hyvaksymista; 7) kunnalliseen valvontasuunnitelrnaan sisaltyvaa tarkastusta naytteenottoa ja naytteen tut kimista; 8) terveydensuojelulain 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisaltyvan tar kastuksen perusteella annettujen märäysten vatvontaa silloin, kun rnaäräysten antaminen perustuu terveydensuojelulain sännösten noudattarnatta jättärn iseen; 9) terveydensuojelulain 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen maarays ten valvontaa; 10) terveydensuojelulain 1$ :n nojalla tehdyn hakernuksen perusteella annettujen mäaräys ten valvontaa sekä terveydensuojelulain 20 :ssä edellytettyyn talousveden Jaadun val vontaaja tarkkailua; 11) terveydensuojelulain 29 :ssä edellytettyyn ulmaveden säännöllistä valvontaa;

4 YmpItk Lute I Ympäristoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspatvelukuntayhtyrna Selanne 4(20) 12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa tutkimusta ja selvitysta, joka Iiittyy terveydensuojelulain 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittami seen, sekä 13) kaivon omistajilta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole terveydensuojelu lain 16 :n 4 mornentissa tarkoitetusta talousveftä toimittavasta laitoksesta C) Tupakkalaissa (693/1976) saadettyihin kunnan viranomaisten suoritteisi in, j otka koskevat 14) tupakkalain lob :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntarnista; 15) tupakkalain lob :ssä tarkoitetun rnyyntiluvan vuotuista valvontamaksua; 16) tupakkalain 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelrnan mukaisia tarkastuksia, sekä 17) tupakkalain 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelrnaan sisaltyvan tarkastuk sen perusteetta annettujen rnaäräysten valvontaa siten, kun rnääraysten antaminen perus tuu tupakkalain säännösten noudattarnatta j ättämi seen D) Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) saädettyihin suoritteisiin, jotka koskevat 1$) kuluttajaturvaltisuuslain 22 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelrnan mukaisia tarkastuk sia; 19) annetun paätoksen noudattamista koskevia tarkastuksia, sekä 20) kuluttajaturvallisuuslain 6 :ssä tarkoitetun palvelun tarjoarn isen aloittamista, toiminnan olennaista muuttarnista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan I Irnoituksen vastaanot tamisesta ja siitä ilmoittarnisesta toiminnanharjoittajalte (jijernpana ilrnoituksen kisitte ly) E) Lääkelain 54a-54d :n (359/1987, muutos 22/2006) mukaislin 21) nikoti inikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaisrnyyntiluvan hyvaksymis maksuihin, sekä 22) vuosittaisesta valvonnasta perittaviin rnaksuihin

5 Ympltk Lute 1 Ympiiristoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selanne 5(20) 2 Maksuj en mää räytymisperusteet 21 Maksut perustuvat vaivonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutu neiden kokonaiskustannusten määrään 22 Kokonajskustannuksjjn kuuluvat tehtävan hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korotja poistot sekä osuus hailintokustannuksista aivontahenkilöstön työtunnin hinta on 50 euroa 23 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut maäräytyvat aiheutuneiden kustannusten mukaan 24 iranomaisen suorittaman erillisen naytteenoton maksu määraytyy Ilitteiden 8 ja 9 kaisesti Tarkastusten yhteydessa tehtävästä näytteenotosta ei perita eriliistä maksua mu 3 Käsittety- ja hyvaksymismaksut 31 Kasittely-ja hyvaksymisrnaksun määräämisen yieisena perusteena on kasitteiy-ja hyvak symismenettelyn iaajuus Maksu määräytyy hakemuksen tai ilrnoituksen kasitteiyyn tetyn työajan perusteetia (Liitteet 1, 3, 5, 6ja 7) 32 Kasittely- tal hyvaksymismaksua soveiietaan myos toirninnan olennaista muuttamista koskevaan limo itukseen tai hakemukseen 4 Ympäristoterveydenhuollon vaivontasuunniteimaan sisältyvien tarkastusten maksut 41 Hyvaksyttyyn valvontasuunn iteimaan perustuvasta tarkastuksesta j a naytteenotosta tään vaivontamaksu, joka perustuu tarkastukseen kaytettyyn aikaan Tarkastukseen luu tarkastukseen vairnistauturninen, tarkastus ja tarkastuspoytakirjan kirjoittaminen Tarkastuksen sisältösta sekä vatvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti kaytet tävästä ajasta määrätään tarkemmin vaitakunnailisessa toirnialakohtaisessa valvontaoh jelmassa ja Peruspalveiukuntayhtyma Selänteen ymparistoterveydenhuoilon valvonta suunniteimassa ja laatujarjestelmassa Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskiarvioinnin perusteeiia (Liitteet 2, 4, 5 ja 6) 42 Yhdessä vaivontakohteessa sarnanaikaisesti toteutettavista useista viraliiseen valvontaan kuuiuvista toimista peritään yksi yhdistetty rnaksu Yhdistetty maksu rnaaraytyy toimen piteeseen kaytetyn ajan perusteella Yhdistetty maksu maraytyy paaasiaiiisen tarkastuk sen perusteellaja siihen iisätään lisärnaksuna 50 % muiden sarnanaikaisesti tehtävien kastusten maksuista Tarkastuspöytakirjaan tuiee kirjata Iainsäädäntö, jonka mukaista vaivontaa tarkastuskaynti s isältää 5 fiintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut kay pen kuu tar 51 Euroopan unionin ulkopuolelle eiäimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuo neistojen valvonnasta peritaän eriliinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuk sesta edellyttää tavallista kattavarnpaa valvontaa Maksu määräytyy tarkastuksiin neen ajan perusteelia kulu

6 Ympltk Lute 1 Ympäristotenreydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 6(20) 52 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpitei den valvomiseen, peritãän maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella 53 Lisäksi maksu peritaän muustakin valvonnasta sekä siihen Jiittyvasta tutkirnuksesta sel laisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 2$ artikiassa säadetään Tähän ryhmaan kuuluvat myös toiminnanharj o ittaj an pyynnostä tehtävät tarkastukset 54 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritäan kustannuksia vastaava rnaksu 55 Kunta peril lihantarkastuksista rnaksun elintarvikelain 71 :n mukaisesti iranomaistoi mintana maksut ovat arvonlisävei-ottomia 56 Elintarvikelain mukaisesta valvontasuunnitelmaan sisältyvasta naytteenotosta peritaän ilman tarkastusta otettuna liitteen 8 mukainen rnaksu Laboratoriotutkirnuksista aiheutu neet kustannukset veloitetaan tutkivan laboratorion voirnassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta 57 Elintarvikelain mukaisesta muusta rnahdollisesta mittauksesta tai naytteenotosta, ulko puolisen asiantuntijan kaytosta ja todistusten allekirjoittamisesta sekä Iaitoskaynnista ja todistuksen kirjoittarnisesta peritaän rnaksu Iiitteen 8 mukaisesti 6 Terveydensuojetulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävat maksut 61 Terveydensuojelulain 27 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdysta mittauksesta sekä terveydensuojelulain 20 :n mukaisesta vatvontasuunnitelrnaan sisiityvasta talous veden ja 29 :n mukaisesta uirnaveden säännöllisestä valvonnasta peritaän Iiitteen 9 mu kainen maksu Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutkivan taboratorion voirnassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta 62 Terveydensuojeluviranomaisen teettessä tutkirnuksia tai selvityksia ulkopuolisella asi antuntijalla kustannukset peritaan suoraan kiinteistön omistajalta asiantuntijan laskutuk sen mukaisesti 63 Terveyshaitan totearniseksi tehty ensimmäinen tarkastuskaynti on rnaksuton 64 Terveydensuojelulain mukaisesta rnuusta mahdoflisesta mittauksesta tai näytteenotosta ja ulkopuotisen asiantuntijan kaytosta peritäan maksu liitteen 9 mukaisesti 7 Tupakkalain mukainen myynti]upamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu sekä muu tupakkalain mukainen valvontamaksu 71 Tupakan vahittaisrnyyntiluvan rnyöntämisestäja vuotuisesta valvonnasta peritään maksut liitteen 6 mukaisesti Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville lu vitle Myyntilupamaksu peritään vain hyvaksytyista luvista 72 Muusta tupakkalain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta peritään valvontamaksu kaytetyn tyoajan mukaan keskimääräisen tuntihinnan mukaisesti

7 todistuksista Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspatvelukuntayhtymä Selänne 7(20) 8 Lääkelain 54a-54d :n mukainen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähit täismyyntiluvan hyväksymismaksu ja vuosittaisesta valvonnasta perittävä maksu 81 Nikotlinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaisrnyyntiluvasta ja vuosittai sesta valvonnasta peritäan maksu liitteen 7 mukaisesti 9 alvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 91 Poikkeuksellisen suurta tai pienta tyomaarää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisalty västä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen kaytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 mukaista rnaksua korkeampana tai athaisempana 92 alvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa paattaa se viranhaltija, joka on päa töksen tehnyt tai valvontasuunnitelrnan mukaisen tarkastuskaynnin suorittanut 10 Laitevuokrat 101 Peruspalvelukuntayhtyrna Selänteen ymparistoterveydenhuollon omistamien laitteiden vuokraamisesta ulkopuoliselle voidaan penã vuokraa 50 (sis AL 24 %) alkavalta vuorokaudelta 11 Muut maksut 111 Asiantuntijalausunnoista ja mukaisesti 50 /tunti peritään asiati kasittelyn vaatiman työmãärãn 12 Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 121 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, taikka asian kasittely kunnan viranornaisessa rau keaa muusta syysta ennen paatoksen antamista ja viranornainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritaan maksu kasittelyyn kaytetyn ajan mukaan, 13 Hakemuksen hylkaäminen tai tutkimatta jättäminen 131 Hakemuksesta, josta on tehty hylkaava pãätös, peritäan tärnän taksan mukainen maksu Mikäli hylkaavan paatoksen perusteet ovat selkeät eikä asian laajernmalte kasittelylle ole perusteita, maksu maaraytyy käsitte lyyn kãytetyn aj an perusteel I a 132 Tupakan myyntilupahakernuksen hylkaamisesta ei peritä maksua 133 Jos hakemus on päätetty jättäã tutkittavaksi ottamatta, maksua ei penitä 14 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 141 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vã hennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin anne tusta valvontaviranornaisen päätoksestä on peritty

8 Ympltk Lute I YmpristUterveydenhuo11on maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 8(20) 142 Jos tuomioistuin rnuutoksenhaun vuoksi kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyvaksymispaatoksen tarpeessa, palautetaan mabdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan 15 Maksun suorittaminen ja periminen 151 alvontasuunnitelman rnukai sen maksu laskutetaan tehdysta tarkastuksesta 152 Maksu on suoritettava viirneistään laskuun merkittyna eräpäivanä Erapaiva vol olla ai kaisintaan kahden yukon kuluttua maksun maaräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta 153 Jos toimenpiteestä maärättya maksua el ole suoritettu erapäivana, peritään viivastyneelle määrälle vuotuista viivastyskorkoa korkotain (633/1982) 4 :n tarkoittaman korkokannan mukaan iivastyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivastysmaksu, jos vii vastyskoron maarajäa tata pienernrnaksi 154 Mikäli tämän taksan mukaista rnaksua ei rnuistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoirnin ilman erillistä tuomiota tal paatostä siinajarjestyksessa kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöonpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72, TsL (763/1994) 50, TupL (693/1976) 25 b, KuTuL (920/2011) 33 ) 155 Tupakan myyntiluvan vctosittainen valvontamaksu laskutetaan katenterivuosittain/ luvan myöntämispaivaa seuraavalta vuodelta / kaikilta tiettyna päivärnääränä voirnassa olevilta luvitta Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa 16 oimaantulo 161 Maksut määräytyvat päätös-ja kasittelypaivamaarana voimassa olevan taksan perusteella 162 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus maäräytyy rnaksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 163 Tämä taksa tulee voimaan

9 S 5 S Ympltk Lute I Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2015 Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 9(20) ElITE 1 ELINTARIKELAIN (23/ 2006) MUKAISTEN ELINTARIKEHUONEISTOJEN ILMOITUSTEN KASITTELYSTA JA LAITOSTEN HYAKSYMISISTA PERITTAAT MAKSUT S ELINTA4TIKEHUONEISTOT, Olennainen Uüsitoiminta, F iimotttkej käsittely muntos, Elintarvikehuoneistot, ilmoituksen käsittely IE_ - -- WSS, L Uusi toimrnta, Muutos, LAITOKSET, hyvaksyminen Liha-alan Iaitokset Liha-alan laitos yli 10 miljkg/v Liha-alan laitos 1-10 miljkg/v Liha-alan laitos alle I miljkg/v Kala-alanlaitokset Kala-alan laitos yli kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan Jaitos alle kg/v $ Maitoalan Iaitokset Maitoalan laitos yli I/v Maitoalan laitos I/v Maitoalan laitos alle /v $ Muu maitoalan laitos Muna-alan Iaitokset Munapakkaamo yli kg/v Munapakkaamo alie kg/v Munatuotteiden valmistelaitos Tilapakkaamo Elintarvikelain 13 :n 3 momentin mukaisen alkutuotannon toimijan etintarvikehuoneiston ilmoituksen kasittelysta ei peritä maksua Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelymaksua voidaan korottaa, mikal I tima työrnäarä on oletettua pidempi I tmoituksen kasittelyn vaa

10 , Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne YmpItk Lute I 10(20) ElITE 2 ELINTARIKELAIN (23/ 2006) MUKAISTEN ELINTARIKEHUONEISTOJEN JA LAITOSTEN ALONTAMAKSUT ILMOITETUT ELINTARIKEHU r --, alvontaküyntien irkastus, määrä kohderyhm (Ikm/kolide/v) : ElOOl I, E100ll0O Muuli_ ::i valmistus E1002 l?ala-ala E Tuoreiden kalastustuotteiden kasittely B Kalajalosteiden valmistus E1004 ilja- a kasvisata El Myllytoiminta ,35-2 E Leipomotuotteiden vairnistus Helposti pilaantuvia tuotteita E Ruoka- ja kahvileipien valmistus ,35-2 E Kasvis-, maria- tai hedelmatuotteiden ,35-3 valmistus E1006 Elintarvikkeiden myynti ; El Elintarvikkeiden vähittäismyynti Teollisesti pakatut, el helposti pilaantuvat ,16-0,7 Teollisesti pakatut, helposti pilaantuvat ,35-2 Pakkaamattomat elintarvikkeet ,35-2 Käsitelläan helposti pilaantuvia el intarvikkeita El Ulkornyyntialue ,1 6-1 E1008 Ehntarvikkeiden tarjoitu El Ravintolatoiminta E Grilli tai pikaruokalatoiminta ,35-2 El Kahvilatoiminta ,35-2 E Pubitoiminta ain juomatarjoitua tai 100 0,35 vähaistä elintarvike tarjoilua El Suurtalouslaitoskeittiö Koulut, päivakodit, sairaalat, henkilostoravintolat El Suurtalouskeskuskeittiö ja pitopalvetu Laitos, joka toimittaa rnyos muualle El Suurtaloustarjoilukeittiö El ruuanvalmistusta ,35-2 tai vahäistä valipala ja jälkiruuanvalrnistusta E 1009 Ellntai4ikkeidenkuljetus E1009l0 Elintarvikiceiden kuijetus ,35-0,7

11 Ympristoterveydenhuo11on maksutaksa 2015 Peruspalvelukuntayhtyma Setiinne Ympltk Lute I 11(20) ElOlO E1intarikkèiden varastointi ja pakastaminen : E El elainperaisten elintarvikkeiden varastointi ,35-0,7 - floll Ehntkekontaktimateriaaht El Kontaktimateriaalit, muovit ,35-2 E Kontaktimateriaalit, kerarniikka ,35-2 Muut Muut suunnitelrnallisen valvonnan kohteet 50 /h alvontakäyntien - ALKUTUOTANTO Perustarkastus, maara I1kJfl/kohde/v) ituotantotilat 150 0,3 Lihakarjankasvatus 150 0,2 Kalastus 100 0,2 Hunaja 100 0,2 Kasvisten viljelyja pakkaus 100 0,2 Muu alkutuotanto 50 /h 0,1 HYAKSYTYT alvontakayntien ELINTARIKEHUONEISTOT Perustarkastus, LAITOKSET maara (1km/kohde/v)) E1000 Maito-ala E Maitonesteiden valmistus El Juustonvalmistus E oinja ravintorasvojen valrnistus El00040 Jäätelön valmistus ElOOl Liha-ala 1 El Pienteurastus El00l40 Pienleikkaamo El00l50 Jauhelihan valrnistus El Raakal ihavalmisteiden valrnistus E100l70 Lihavairnisteiden vairnistus, kypsa E Pakkaarninen : E1002 kaia aia E Tuoreiden kalastustuotteiden kasittely E Kalajalosteiden valmistus E1003 Muna-ala E Munapakkaamo E Munatuotteiden valrnistus

12 - Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyrna Selanne Ympltk Lute 1 12(20) LuTE 3 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTEN KOHTEIDEN HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KASITTELYMAKSUT ULAIN KOHTEET Uüsi toiminta Toiminnan,, -, muutos -- Tyotila, jonka käytosta vol aiheutua terveyshaittaa, tai 50 / h 50 / h terveydellisilta vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai al ucel Ic, jossa on asuinhuoneistoja Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot 50 /h 50 /h Julkinen majoitushuoneisto (hotelli, leirikeskus, muu majoitustoiminta) hotellit matkustajakoditja rnuu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen sauna Yleinen uimahalti, uima-allas, ulmala, yleinen ulmaranta tai kylpyla uimahalli uirna-allas, uimala kylpyla EU-uimarannat rnuut yleiset uimarannat (myos talviuintipaikat) Elainsuojat ja aitaukset asemakaava-alueella 50 / h 50 / h tai vastaava?iimn1finnjset kohteet ç ftokse Koulu tai oppilaitos Paivahoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepaivakodit, esiope tustilat anhainkodit, palvelutalotja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo Kauneushoitola tal muu ihonkasittely tai hoitopaikka, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaa tai hautapaikka 50 / h 50 / h Muut laitoksetja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta 50 / h saattaa aiheutua kä ttäalle terve shaittaa 50 / h Muut ilmoitukseuvaraiset TonëJ Ta1ousvesi1aitokset Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttajaa tai yli 1000 m3/d) Talousvetta toimittavat laitokset (vähintään 50, mutta alle kayttajaa tai vähintään 10, mutta alie 1000 m3/d) tal rnuu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset (alte 50 kayttajaa tai alle m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde

13 Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selanne 13(20) ElITE 4 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTEN KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT Perustarkastus, Jglkitarkastus tai osatarkastus, aivontak1yntien maara (Ikmlkohde/v) Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde, EU-vesilaitokset (edentoimitus >1000 m3/d tai vähintaan 5000 kayttajaa) Tatousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde (vedentoimitus m3/d tal kayttajaa) Talousvetta toimittava laitos tai muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde, pienet vesilaitokset (vedentoi mitus < 10rn3/d tai alle 50 kayttajaa) ,5 T Kokoontumincu, ji4lkaset huva- ja PerUStark tus Jallutarkastus tai osatarkastus, aivontakynejii maara (Ikmlkohde/v) Lastenja nuorten kohteet: Kerhotilat, nuorisotilatja leirikeskukset, lasten iltapaivakerhot, lasten sisäleikki uistot ,3 - -,-- if Opetustoiminta, koulutja Jälkitarkastus tai a1vontakayntien: Perustarkastus, oppilaitokset osatarkastus, mthlra (lkmlkohd&v) Ji Esiopetus ,3 Peruskoulu ,3 Lukio ,3 Ammattioppilaitos ,3 Muut koulutja oppilaitokset ,3 Korkeakoulu ,3 Muu aikuiskoulutus ,3 C Jallutarkastus tai Majoitustoimmtarnajoitushuoneistot Perustarkastus, osatarkastus, alvontakàyntien mthir (lkmlkohde!v) Aarniaismajoitus sekä majoitus maati Iamatkailun yhteydessa ,2 Hotelli ,2 Hostel lit, kuten retkeilyrnaj at, retkeily hotellit, kesahotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, taysihoitola ,2 Lomakeskusten ja leirintäalueiden rnökit ,2 Muu lorna-asuntojen ammattimainen tarjoarninen ,2 Asuntolat, yornajat, pakolaisten vastaanottokeskukset ,2 Muu majoitustoiminta ,2 22

14 uo,ftayat huoneistot : - Perustarkastus, osatarkastus, osatarkastus, J1llutarkastus Ympttk Lute 1 Ympristoterveydenhuo1Ion maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 14(20) Kaüneuenhoitoa ja ihonksitte1yä Jälldtarkastus tai a1vontakäyntien Perustarkastus, tat laitokset - mddrä (1kmIkohde Kosmetologiset huoneistotja Iaitokset ,3 Tatuointija lavistys ,3 MuuthOflkasIttetyjit2 Sosiaalihuollon palvelut, lasten Perustarkastus, pawdkodit ja vastaavat 2 Jälkitarkastus tai alvontakäyntien maara (lkmlkohde/v) Paiväkoti, ryhmaperhepaivakoti ,3 Leikkitoirninta, muu paivatoiminta ,3, Sosiaalihuollon 1yutIastenkodit J111dtarkastus tai alvontakäyntien Perustarkastus, osatarkastus, m1ärä (Ikmlkohde/v) iiastensuoiuywivastaavat Lastenkodit, koulukoditja nuorisokodit ,3 Ammatilliset perhekodit ,3 Muut lastensuojeluyksikot ,3 $osiàalihoiion palvelut, vanharnkodtt ja vastaavat Th, Perustarkastus, Jälldtarkastus tai alvontakäyntien osatarkasfts, mthlrll (Ikmlkohd&v) anhainkoti (laitoshuolto) ,3 anhusten tehostetun palveluasurnisen yksikot (Iaitostyyppinen) ,3 l Sosiaalihuollon pà1vejut,1::i;, J111dtarkastus tai alvontakäyntiên muut sosiaaixalan - 4 Perustarkastus, osatarkastus, maara (IkmJkohde/i3 Kehitysvammalaitos, muu kehitys vammaisten yksikko (tehostettu palve luasurninen) ,3 Muut yksikot (mielenterveys-ja paih dekuntoutuj at, tehostettu palveluasurni nen) ,3 Ensi- ja turvakodit, perhekuntoutusyksikko ,3 Kehitysvammaisten tyo- ja paivatoirnintakeskus ,3 Aikuisten päivähoito ,3 Muutvksiköt Lilkunta ja virkistystoimint Jiilldtarkastus tai alvontakayntien yleiset wmarannat osatarkastus, maara (lkm/kohde/v) 4 3 afl5jigt Yleiset altaat ji

15 ,- YmpItk Lute I Ymparistoterveydeahuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 15(20) \ Liikunta ja virlustystoiminta, Jdlkitarkastus tai alvontakayntien Perustarkastus yleiset saunat,,, osatarkastus, mäilrä (Jkmlkohde/v) Saunat llikünta J2 virlustystoiminta, JähIta astus tai alvontakäyntien Perustarkastus kuntosalitja Jiikuntatilat osatarkastus, määri (lkmlkohdeiv) -,, Yleinen lilkuntatila ,25 Perustarkastus, e ka:ft miaraokmjkohde/v) Määrittelemätön valvontakohde 5 0 /h 50 /h Tarkastustiheys 2 kaksi kertaa vuodessa I kerran vuodessa 0,5 joka toinen vuosi 0,3 kerran kolmessa vuodessa 0,25 kerran neljässä vuodessa 0,2 kerran viidessä vuodessa

16 osatarkastus, Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Pemspalvetukuntayhtyma Selänne 16(20) LuTE 5 KULUTTAJATURALLISUUSLAIN (920/2011) MUKMSTEN ILMOITUSTEN KASITTELYMAKSUT JA KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT Ku1uftajaturvi1IsuusIain 6 :n mukaisten Uusi toiminta Toiminnan muutos itmoitusten käsittelymaksu 50 /h 50 /h ALONTAMAKSUT alvontakayn YNTI -tunnus Jälkitarkastus Kuluttajapalvelu tai tien Perustarkastus, määrä (lkm/kohde/ 4L vuosi) 01010, 01020, Huvipuisto, eläintarha, koti elainpuisto, tivoli, sirkus Kuntosali , Laskettelukeskus tal muu ri nnekeskus Leikkikenttä, yleinen ,25 Leikkikenttien ylläpitajat Sisäteikkipaikat Rullalautailupaikkatai vas ,5 taavanlainen pyorailypaikka Ohjelmapalvelu , Kilpeilykeskus/-seina , Ratsastustalli tai muu ratsas ,5 tuspalvelu Kartingrata , Uimahalli/kylpyla , Uimaranta Talviuintipaikka Yleisötilaisuus* , Tatuointi, lavistystai rnuu ,2 kehonmuokkauspalvel u *) Laskennallisesti joka toinen merkittaväriskinen yleisotilaisuus tarkastetaan Tarkastustiheys I kerran vuodessa 0,5 joka toinen vuosi 0,33 joka kolmas vuosi 0,25 joka neljäs vuosi 0,2 joka viides vuosi

17 _ Ymparistoterveydenhuollon rnaksutaksa 2015, Peruspalvetukuntayhtyma Setänne Ympkk Lute I 17(20) ElITE 6 TUPAKKALAIN (693/1976) MUKAINEN MYYNTILUPAMAKSU, MYYNTILUAN UOSITTAINEN ALONTAMAKSU JA KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT MYYNT1LUPAHAKEKSEN KASITTELYMAKSU \laksu / hakemus Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan mak sua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta 6-10 myyntipistettä >10 myyntipistettä UOSITTMNEN ALONTAMAKSU uosittainen valvontamaksu yhden rnyyntipisteen rnyyntipaikalta Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan vuo sivalvontamaksua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta myyntipistettä 16 >10 rnyyntipistetta 21 I C-

18 Ymparistoterveydenhuolton maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne Ympttk Lute 1 18(20) LuTE 7 LAAKELAIN (359/1987, muutos 22/2006) 54a 54d MUKAISESTA NIKOTIINIKORAUSHOITOON TARKOITETTUJEN ALMISTEIDEN AHITTAISMYYNTILU AN HYAKSYMISESTA JA UOSITTAISESTA ALONNASTA PERITTAAT MAKSUT MYYNTILUPAHAKEMUKSEN KASITTELYMAKSU Maksu / hakemus 100 Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan maksua seuraavasti: a 2-5 myyntipistetta 10 a 6-10 myyntipistetta 16 a >10 myyntipistetta 21 AHITTAISMYYNNIN UOSITTAINEN ALONTAMAKSU uosittainen valvontamaksu yhden myyntipisteen myyntipaikalta 50 Jos myyntipaikassa on enernmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan vuosivalvontamaksua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta myyntipistettä 16 >10 myyntipistettä 21 A E

19 Ymparistoterveydenhuotlon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Ympltk Lute I 19(20) ElITE $ ELINTARIKELAIN (23/2006) JA SALMONELLAALONTAOHJELMAN (MMMa 1172/2009) MUKAISESTA NAYTTEENOTOSTA JA TODISTUSTEN MRJOITTAMISESTA PERITTAAT MAKSUT 1 Naytteenotto viranomaisen suorittamana 50 2 Muut mahdolliset mittaukset/ naytteenotot 50 / h 3 Ulkopuolisen asiantunti jan kaytto Todistusten allekirjoittaminen Laskutuksen mukaan 18 4b Laitokaynti ja todistuksen kirjoittaminen 50 /h 5 Luminometrillä otettava ATP-testi 5,00 / testipuikko fl

20 YmpristoterveydenhuoIIon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selanne Ympltk Lute 1 20(20) ElITE 9 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISET NAYTTEENOTTO JA TUTKIMUSMAKSUT k- NAYTTEENOTTO- JA TUTMMUSMAKSUT 1 Näyfteenotto viranomaisen suorittamana 1 naytteenotto talousvesi 50 uimavesi (yleinen ulmala, ulmahatli, kylpyla, sekä yleinen virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas) 1 3allasta 50 > 3 allasta 65 uimavesi (uimaranta) 50 2 Asunnossa tal muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpi teiden maksut sisäilmaan Iiittyva naytteenotto rekisteröivä sisäilman lämpotilan, suhteellisen kosteuden jaltai hiilidioksidipitoisuuden mittaus (1 huone) 50 /h 50 /h 50 /h 3 4 Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotöt Ulkopuohsen asiantuntijan kaytto 7 50 /h Laskutuksen mukaan 5 Lummometrilla otettava ATP-testi 5 00 / testipuikko

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 10.2.2015 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 24.4.2014 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksan

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 181 1(8) Yhtymähallitus 12.12.2014 134 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 281 2(8) Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2015, tai sitten kun päätös on saanut lainvoiman, Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alueen kunnissa Haapavedellä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta Liite 3 / johtokunta 13.2.2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.3.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 10.6.2015 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto Sodankylän

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 22.2.2012 6 KYHALL 22.3.2012 47 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2012 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 16.11.2011 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 19.12.2013 1. Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon lautakunnassa 10.4.2014 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016. Kaupunginhallituksen 29.11.2016 muuttama, voimaantulo 1.1.2017.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 14.12.2016 7 KYHALL 15.12.2016 182 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2017 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 21.4.2016 55 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen 1 (7) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 32 lisäyksen 1.2.2013 voimaan tulleeseen maksutaksaan (ympäristöterveyslautakunnan päätös

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 Ymp.terv.ltk 30.8.2013 44 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 26.9.2011 113, Naantalin kaupunginvaltuustossa 10.10.2011 76 ja Ruskon kunnanhallituksessa 19.9.2011 225. Voimaantulo 1.10.2011. Ympäristöterveydenhuollon taksa

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

YMPA RISTO TERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA. Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen

YMPA RISTO TERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA. Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen YMPA RISTO TERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2017 alkaen Vantaan kaupunginvaltuusto 12.12.2016 1 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty 9.4.2013. Maksutaksa tulee voimaan 9.4.2013. 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveys Maksutaksa 2014 1 Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 20.12.2016 26 muilta osin paitsi tupakkalain mukaiset taksat,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Ympäristöterveydenhuollon taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Ympäristöterveydenhuollon taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon taksa Kv 10.10.2011 6 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt tekniset muutokset 12.12.2012 ( 232) Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt tekniset

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2015 108 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Maksujen määräytymisperusteet... 4 3 Käsittely ja hyväksymismaksut... 4 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa luonnos 3.12.2015 Johtokunta 18.12.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Johtokunta 19.12.2014 2 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten

Lisätiedot

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä; Liite 2/kh 26.5.2014 234 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla 1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot