YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 i, jj YMPLTK Lute 1 PERUSPALELUKUNTAYHTYMA SELANNE YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtyma Se Iänteen hail ituksen hyvaksym an ymparistoterveyden huollon maksutaksan

2 Ympltk Lute I Yrnparistdterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2(20) SISALTO YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUT 3 1 Soveitamisala 3 2 Maksujen maaraytymisperusteet 5 3 Kasitteiy- ja hyvaksymismaksut 5 4 Ymparistoterveydenhuoiion vaivontasuunniteimaan sisäityv len tarkastusten rnaksut 5 5 Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittavat maksut 5 6 Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävat maksut 6 7 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu, myyntiiuvan vuosittainen vaivontamaksu sekä muu tupakkaiain mukainen vaivontarnaksu 6 8 Lääkelain 54a-54d :n (muutos 22/2006) mukainen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaismyyntiiuvan hyvaksymismaksu ja vuosittaisesta vaivonnasta perittava 7 9 aivontamaksun rnäärääminen poikkeustapauksissa 7 10 Laitevuokrat 7 11 Muut maksut 7 12 Hakemuksen peruuttaminen ja raukearninen 7 13 Hakemuksen hyikaaminen tai tutkirnattajättäminen 7 14 Paiautetun hakemuksen kasittelyrnaksu 7 15 Maksun suorittaminenja perirninen $ 16 oimaantuio $ Lute 1 Eiintarvikelain (23/2006) mukaisten elintarvikehuoneistojen iimoitusten kasitteiysta ja laitosten hyvaksymisista perittavat rnaksut Lute 2 Elintarvikelain (23/2006) mukaisten eiintarvikehuoneistojenja laitosten vaivontamaksut Lute 3 Terveydensuojeiuiain (763/1994) mukaisten kohteiden hakemustenja ilmoitusten kasitteiymak sut Lute 4 Terveydensuojeiulain (763/1994) mukaisten kohteiden valvontamaksut Lute 5 Kututtajaturvaiiisuusiain (920/2011) mukaisten ilmoitusten kasittelyrnaksutja kohteiden vai vontamaksut Lute 6 Tupakkalain (693/1976) mukainen rnyyntilupamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu ja kohteiden vaivontamaksut Lute 7 Lääkeiain (359/1987, muutos 22/2006) 54a-54d mukaisesta nikotiinikorvaushoitoon tarkoitet tujen vaimisteiden vahittaismyyntiluvan hyvaksymisestaja vuosittaisesta valvonnasta pent tävät maksut Lute $ Elintarvikeiain (23/2006)ja sairnoneiiavaivontaohjeiman (MMMa 1172/2009) mukaisesta näyt teenotostaja todistusten kirjoittamisesta penittävät maksut Lute 9 Terveydensuojeluiain (763/1994) mukaiset näytteenotto- ja tutkirnusmaksut

3 Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuolton rnaksutaksa 2015, Peruspalvetukuntayhtyma Selänne 3(20) YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvike]aissa (23/2006) saadettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyvaksymista ja rnuuta kuin elintarvikelain 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston I Imoituksen kasittetya; 2) kunnal 1 iseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa j a näytteen tutkimista; 3) Euroopan unionin ulkopuolet le et intarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen vatvontaa siltä osin kun vienti ostajarnaan vaatirnuksesta edeltyftaa tavallista kattavampaa valvon taa, sekä 4) eiintarvikemaraysten noudattarnatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toirnenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta Kunta peril lisäksi rnaksun rnuustakin valvonnasta sekä slihen liittyvista tarkastuksista ja tutki muksista sellaisena, kuin Euroopan partarnentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artik loissa 27 ja 28 säädetään B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) saadettyihin kunnan viranornaisen suoritteislin, jotka kos kevat 5) terveydensuojelulain 13 mukaisista toirninnoista tehtävien ilmoitusten kasittelya; 6) terveydensuojelulain 18 mukaisen laitoksen hyvaksymista; 7) kunnalliseen valvontasuunnitelrnaan sisaltyvaa tarkastusta naytteenottoa ja naytteen tut kimista; 8) terveydensuojelulain 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisaltyvan tar kastuksen perusteella annettujen märäysten vatvontaa silloin, kun rnaäräysten antaminen perustuu terveydensuojelulain sännösten noudattarnatta jättärn iseen; 9) terveydensuojelulain 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen maarays ten valvontaa; 10) terveydensuojelulain 1$ :n nojalla tehdyn hakernuksen perusteella annettujen mäaräys ten valvontaa sekä terveydensuojelulain 20 :ssä edellytettyyn talousveden Jaadun val vontaaja tarkkailua; 11) terveydensuojelulain 29 :ssä edellytettyyn ulmaveden säännöllistä valvontaa;

4 YmpItk Lute I Ympäristoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspatvelukuntayhtyrna Selanne 4(20) 12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa tutkimusta ja selvitysta, joka Iiittyy terveydensuojelulain 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittami seen, sekä 13) kaivon omistajilta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole terveydensuojelu lain 16 :n 4 mornentissa tarkoitetusta talousveftä toimittavasta laitoksesta C) Tupakkalaissa (693/1976) saadettyihin kunnan viranomaisten suoritteisi in, j otka koskevat 14) tupakkalain lob :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntarnista; 15) tupakkalain lob :ssä tarkoitetun rnyyntiluvan vuotuista valvontamaksua; 16) tupakkalain 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelrnan mukaisia tarkastuksia, sekä 17) tupakkalain 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelrnaan sisaltyvan tarkastuk sen perusteetta annettujen rnaäräysten valvontaa siten, kun rnääraysten antaminen perus tuu tupakkalain säännösten noudattarnatta j ättämi seen D) Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) saädettyihin suoritteisiin, jotka koskevat 1$) kuluttajaturvaltisuuslain 22 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelrnan mukaisia tarkastuk sia; 19) annetun paätoksen noudattamista koskevia tarkastuksia, sekä 20) kuluttajaturvallisuuslain 6 :ssä tarkoitetun palvelun tarjoarn isen aloittamista, toiminnan olennaista muuttarnista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan I Irnoituksen vastaanot tamisesta ja siitä ilmoittarnisesta toiminnanharjoittajalte (jijernpana ilrnoituksen kisitte ly) E) Lääkelain 54a-54d :n (359/1987, muutos 22/2006) mukaislin 21) nikoti inikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaisrnyyntiluvan hyvaksymis maksuihin, sekä 22) vuosittaisesta valvonnasta perittaviin rnaksuihin

5 Ympltk Lute 1 Ympiiristoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selanne 5(20) 2 Maksuj en mää räytymisperusteet 21 Maksut perustuvat vaivonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutu neiden kokonaiskustannusten määrään 22 Kokonajskustannuksjjn kuuluvat tehtävan hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korotja poistot sekä osuus hailintokustannuksista aivontahenkilöstön työtunnin hinta on 50 euroa 23 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut maäräytyvat aiheutuneiden kustannusten mukaan 24 iranomaisen suorittaman erillisen naytteenoton maksu määraytyy Ilitteiden 8 ja 9 kaisesti Tarkastusten yhteydessa tehtävästä näytteenotosta ei perita eriliistä maksua mu 3 Käsittety- ja hyvaksymismaksut 31 Kasittely-ja hyvaksymisrnaksun määräämisen yieisena perusteena on kasitteiy-ja hyvak symismenettelyn iaajuus Maksu määräytyy hakemuksen tai ilrnoituksen kasitteiyyn tetyn työajan perusteetia (Liitteet 1, 3, 5, 6ja 7) 32 Kasittely- tal hyvaksymismaksua soveiietaan myos toirninnan olennaista muuttamista koskevaan limo itukseen tai hakemukseen 4 Ympäristoterveydenhuollon vaivontasuunniteimaan sisältyvien tarkastusten maksut 41 Hyvaksyttyyn valvontasuunn iteimaan perustuvasta tarkastuksesta j a naytteenotosta tään vaivontamaksu, joka perustuu tarkastukseen kaytettyyn aikaan Tarkastukseen luu tarkastukseen vairnistauturninen, tarkastus ja tarkastuspoytakirjan kirjoittaminen Tarkastuksen sisältösta sekä vatvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti kaytet tävästä ajasta määrätään tarkemmin vaitakunnailisessa toirnialakohtaisessa valvontaoh jelmassa ja Peruspalveiukuntayhtyma Selänteen ymparistoterveydenhuoilon valvonta suunniteimassa ja laatujarjestelmassa Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskiarvioinnin perusteeiia (Liitteet 2, 4, 5 ja 6) 42 Yhdessä vaivontakohteessa sarnanaikaisesti toteutettavista useista viraliiseen valvontaan kuuiuvista toimista peritään yksi yhdistetty rnaksu Yhdistetty maksu rnaaraytyy toimen piteeseen kaytetyn ajan perusteella Yhdistetty maksu maraytyy paaasiaiiisen tarkastuk sen perusteellaja siihen iisätään lisärnaksuna 50 % muiden sarnanaikaisesti tehtävien kastusten maksuista Tarkastuspöytakirjaan tuiee kirjata Iainsäädäntö, jonka mukaista vaivontaa tarkastuskaynti s isältää 5 fiintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut kay pen kuu tar 51 Euroopan unionin ulkopuolelle eiäimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuo neistojen valvonnasta peritaän eriliinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuk sesta edellyttää tavallista kattavarnpaa valvontaa Maksu määräytyy tarkastuksiin neen ajan perusteelia kulu

6 Ympltk Lute 1 Ympäristotenreydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 6(20) 52 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpitei den valvomiseen, peritãän maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella 53 Lisäksi maksu peritaän muustakin valvonnasta sekä siihen Jiittyvasta tutkirnuksesta sel laisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 2$ artikiassa säadetään Tähän ryhmaan kuuluvat myös toiminnanharj o ittaj an pyynnostä tehtävät tarkastukset 54 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritäan kustannuksia vastaava rnaksu 55 Kunta peril lihantarkastuksista rnaksun elintarvikelain 71 :n mukaisesti iranomaistoi mintana maksut ovat arvonlisävei-ottomia 56 Elintarvikelain mukaisesta valvontasuunnitelmaan sisältyvasta naytteenotosta peritaän ilman tarkastusta otettuna liitteen 8 mukainen rnaksu Laboratoriotutkirnuksista aiheutu neet kustannukset veloitetaan tutkivan laboratorion voirnassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta 57 Elintarvikelain mukaisesta muusta rnahdollisesta mittauksesta tai naytteenotosta, ulko puolisen asiantuntijan kaytosta ja todistusten allekirjoittamisesta sekä Iaitoskaynnista ja todistuksen kirjoittarnisesta peritaän rnaksu Iiitteen 8 mukaisesti 6 Terveydensuojetulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävat maksut 61 Terveydensuojelulain 27 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdysta mittauksesta sekä terveydensuojelulain 20 :n mukaisesta vatvontasuunnitelrnaan sisiityvasta talous veden ja 29 :n mukaisesta uirnaveden säännöllisestä valvonnasta peritaän Iiitteen 9 mu kainen maksu Laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kustannukset veloitetaan tutkivan taboratorion voirnassa olevan taksan mukaisesti suoraan toiminnanharjoittajilta 62 Terveydensuojeluviranomaisen teettessä tutkirnuksia tai selvityksia ulkopuolisella asi antuntijalla kustannukset peritaan suoraan kiinteistön omistajalta asiantuntijan laskutuk sen mukaisesti 63 Terveyshaitan totearniseksi tehty ensimmäinen tarkastuskaynti on rnaksuton 64 Terveydensuojelulain mukaisesta rnuusta mahdoflisesta mittauksesta tai näytteenotosta ja ulkopuotisen asiantuntijan kaytosta peritäan maksu liitteen 9 mukaisesti 7 Tupakkalain mukainen myynti]upamaksu, myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu sekä muu tupakkalain mukainen valvontamaksu 71 Tupakan vahittaisrnyyntiluvan rnyöntämisestäja vuotuisesta valvonnasta peritään maksut liitteen 6 mukaisesti Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville lu vitle Myyntilupamaksu peritään vain hyvaksytyista luvista 72 Muusta tupakkalain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta peritään valvontamaksu kaytetyn tyoajan mukaan keskimääräisen tuntihinnan mukaisesti

7 todistuksista Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspatvelukuntayhtymä Selänne 7(20) 8 Lääkelain 54a-54d :n mukainen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähit täismyyntiluvan hyväksymismaksu ja vuosittaisesta valvonnasta perittävä maksu 81 Nikotlinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vahittaisrnyyntiluvasta ja vuosittai sesta valvonnasta peritäan maksu liitteen 7 mukaisesti 9 alvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 91 Poikkeuksellisen suurta tai pienta tyomaarää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisalty västä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen kaytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 mukaista rnaksua korkeampana tai athaisempana 92 alvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa paattaa se viranhaltija, joka on päa töksen tehnyt tai valvontasuunnitelrnan mukaisen tarkastuskaynnin suorittanut 10 Laitevuokrat 101 Peruspalvelukuntayhtyrna Selänteen ymparistoterveydenhuollon omistamien laitteiden vuokraamisesta ulkopuoliselle voidaan penã vuokraa 50 (sis AL 24 %) alkavalta vuorokaudelta 11 Muut maksut 111 Asiantuntijalausunnoista ja mukaisesti 50 /tunti peritään asiati kasittelyn vaatiman työmãärãn 12 Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 121 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, taikka asian kasittely kunnan viranornaisessa rau keaa muusta syysta ennen paatoksen antamista ja viranornainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritaan maksu kasittelyyn kaytetyn ajan mukaan, 13 Hakemuksen hylkaäminen tai tutkimatta jättäminen 131 Hakemuksesta, josta on tehty hylkaava pãätös, peritäan tärnän taksan mukainen maksu Mikäli hylkaavan paatoksen perusteet ovat selkeät eikä asian laajernmalte kasittelylle ole perusteita, maksu maaraytyy käsitte lyyn kãytetyn aj an perusteel I a 132 Tupakan myyntilupahakernuksen hylkaamisesta ei peritä maksua 133 Jos hakemus on päätetty jättäã tutkittavaksi ottamatta, maksua ei penitä 14 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 141 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vã hennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin anne tusta valvontaviranornaisen päätoksestä on peritty

8 Ympltk Lute I YmpristUterveydenhuo11on maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 8(20) 142 Jos tuomioistuin rnuutoksenhaun vuoksi kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyvaksymispaatoksen tarpeessa, palautetaan mabdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan 15 Maksun suorittaminen ja periminen 151 alvontasuunnitelman rnukai sen maksu laskutetaan tehdysta tarkastuksesta 152 Maksu on suoritettava viirneistään laskuun merkittyna eräpäivanä Erapaiva vol olla ai kaisintaan kahden yukon kuluttua maksun maaräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta 153 Jos toimenpiteestä maärättya maksua el ole suoritettu erapäivana, peritään viivastyneelle määrälle vuotuista viivastyskorkoa korkotain (633/1982) 4 :n tarkoittaman korkokannan mukaan iivastyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivastysmaksu, jos vii vastyskoron maarajäa tata pienernrnaksi 154 Mikäli tämän taksan mukaista rnaksua ei rnuistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoirnin ilman erillistä tuomiota tal paatostä siinajarjestyksessa kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöonpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72, TsL (763/1994) 50, TupL (693/1976) 25 b, KuTuL (920/2011) 33 ) 155 Tupakan myyntiluvan vctosittainen valvontamaksu laskutetaan katenterivuosittain/ luvan myöntämispaivaa seuraavalta vuodelta / kaikilta tiettyna päivärnääränä voirnassa olevilta luvitta Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa 16 oimaantulo 161 Maksut määräytyvat päätös-ja kasittelypaivamaarana voimassa olevan taksan perusteella 162 Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus maäräytyy rnaksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 163 Tämä taksa tulee voimaan

9 S 5 S Ympltk Lute I Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2015 Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 9(20) ElITE 1 ELINTARIKELAIN (23/ 2006) MUKAISTEN ELINTARIKEHUONEISTOJEN ILMOITUSTEN KASITTELYSTA JA LAITOSTEN HYAKSYMISISTA PERITTAAT MAKSUT S ELINTA4TIKEHUONEISTOT, Olennainen Uüsitoiminta, F iimotttkej käsittely muntos, Elintarvikehuoneistot, ilmoituksen käsittely IE_ - -- WSS, L Uusi toimrnta, Muutos, LAITOKSET, hyvaksyminen Liha-alan Iaitokset Liha-alan laitos yli 10 miljkg/v Liha-alan laitos 1-10 miljkg/v Liha-alan laitos alle I miljkg/v Kala-alanlaitokset Kala-alan laitos yli kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan Jaitos alle kg/v $ Maitoalan Iaitokset Maitoalan laitos yli I/v Maitoalan laitos I/v Maitoalan laitos alle /v $ Muu maitoalan laitos Muna-alan Iaitokset Munapakkaamo yli kg/v Munapakkaamo alie kg/v Munatuotteiden valmistelaitos Tilapakkaamo Elintarvikelain 13 :n 3 momentin mukaisen alkutuotannon toimijan etintarvikehuoneiston ilmoituksen kasittelysta ei peritä maksua Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelymaksua voidaan korottaa, mikal I tima työrnäarä on oletettua pidempi I tmoituksen kasittelyn vaa

10 , Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne YmpItk Lute I 10(20) ElITE 2 ELINTARIKELAIN (23/ 2006) MUKAISTEN ELINTARIKEHUONEISTOJEN JA LAITOSTEN ALONTAMAKSUT ILMOITETUT ELINTARIKEHU r --, alvontaküyntien irkastus, määrä kohderyhm (Ikm/kolide/v) : ElOOl I, E100ll0O Muuli_ ::i valmistus E1002 l?ala-ala E Tuoreiden kalastustuotteiden kasittely B Kalajalosteiden valmistus E1004 ilja- a kasvisata El Myllytoiminta ,35-2 E Leipomotuotteiden vairnistus Helposti pilaantuvia tuotteita E Ruoka- ja kahvileipien valmistus ,35-2 E Kasvis-, maria- tai hedelmatuotteiden ,35-3 valmistus E1006 Elintarvikkeiden myynti ; El Elintarvikkeiden vähittäismyynti Teollisesti pakatut, el helposti pilaantuvat ,16-0,7 Teollisesti pakatut, helposti pilaantuvat ,35-2 Pakkaamattomat elintarvikkeet ,35-2 Käsitelläan helposti pilaantuvia el intarvikkeita El Ulkornyyntialue ,1 6-1 E1008 Ehntarvikkeiden tarjoitu El Ravintolatoiminta E Grilli tai pikaruokalatoiminta ,35-2 El Kahvilatoiminta ,35-2 E Pubitoiminta ain juomatarjoitua tai 100 0,35 vähaistä elintarvike tarjoilua El Suurtalouslaitoskeittiö Koulut, päivakodit, sairaalat, henkilostoravintolat El Suurtalouskeskuskeittiö ja pitopalvetu Laitos, joka toimittaa rnyos muualle El Suurtaloustarjoilukeittiö El ruuanvalmistusta ,35-2 tai vahäistä valipala ja jälkiruuanvalrnistusta E 1009 Ellntai4ikkeidenkuljetus E1009l0 Elintarvikiceiden kuijetus ,35-0,7

11 Ympristoterveydenhuo11on maksutaksa 2015 Peruspalvelukuntayhtyma Setiinne Ympltk Lute I 11(20) ElOlO E1intarikkèiden varastointi ja pakastaminen : E El elainperaisten elintarvikkeiden varastointi ,35-0,7 - floll Ehntkekontaktimateriaaht El Kontaktimateriaalit, muovit ,35-2 E Kontaktimateriaalit, kerarniikka ,35-2 Muut Muut suunnitelrnallisen valvonnan kohteet 50 /h alvontakäyntien - ALKUTUOTANTO Perustarkastus, maara I1kJfl/kohde/v) ituotantotilat 150 0,3 Lihakarjankasvatus 150 0,2 Kalastus 100 0,2 Hunaja 100 0,2 Kasvisten viljelyja pakkaus 100 0,2 Muu alkutuotanto 50 /h 0,1 HYAKSYTYT alvontakayntien ELINTARIKEHUONEISTOT Perustarkastus, LAITOKSET maara (1km/kohde/v)) E1000 Maito-ala E Maitonesteiden valmistus El Juustonvalmistus E oinja ravintorasvojen valrnistus El00040 Jäätelön valmistus ElOOl Liha-ala 1 El Pienteurastus El00l40 Pienleikkaamo El00l50 Jauhelihan valrnistus El Raakal ihavalmisteiden valrnistus E100l70 Lihavairnisteiden vairnistus, kypsa E Pakkaarninen : E1002 kaia aia E Tuoreiden kalastustuotteiden kasittely E Kalajalosteiden valmistus E1003 Muna-ala E Munapakkaamo E Munatuotteiden valrnistus

12 - Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyrna Selanne Ympltk Lute 1 12(20) LuTE 3 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTEN KOHTEIDEN HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KASITTELYMAKSUT ULAIN KOHTEET Uüsi toiminta Toiminnan,, -, muutos -- Tyotila, jonka käytosta vol aiheutua terveyshaittaa, tai 50 / h 50 / h terveydellisilta vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai al ucel Ic, jossa on asuinhuoneistoja Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot 50 /h 50 /h Julkinen majoitushuoneisto (hotelli, leirikeskus, muu majoitustoiminta) hotellit matkustajakoditja rnuu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen sauna Yleinen uimahalti, uima-allas, ulmala, yleinen ulmaranta tai kylpyla uimahalli uirna-allas, uimala kylpyla EU-uimarannat rnuut yleiset uimarannat (myos talviuintipaikat) Elainsuojat ja aitaukset asemakaava-alueella 50 / h 50 / h tai vastaava?iimn1finnjset kohteet ç ftokse Koulu tai oppilaitos Paivahoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepaivakodit, esiope tustilat anhainkodit, palvelutalotja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo Kauneushoitola tal muu ihonkasittely tai hoitopaikka, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaa tai hautapaikka 50 / h 50 / h Muut laitoksetja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta 50 / h saattaa aiheutua kä ttäalle terve shaittaa 50 / h Muut ilmoitukseuvaraiset TonëJ Ta1ousvesi1aitokset Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttajaa tai yli 1000 m3/d) Talousvetta toimittavat laitokset (vähintään 50, mutta alle kayttajaa tai vähintään 10, mutta alie 1000 m3/d) tal rnuu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset (alte 50 kayttajaa tai alle m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde

13 Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selanne 13(20) ElITE 4 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISTEN KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT Perustarkastus, Jglkitarkastus tai osatarkastus, aivontak1yntien maara (Ikmlkohde/v) Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde, EU-vesilaitokset (edentoimitus >1000 m3/d tai vähintaan 5000 kayttajaa) Tatousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde (vedentoimitus m3/d tal kayttajaa) Talousvetta toimittava laitos tai muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde, pienet vesilaitokset (vedentoi mitus < 10rn3/d tai alle 50 kayttajaa) ,5 T Kokoontumincu, ji4lkaset huva- ja PerUStark tus Jallutarkastus tai osatarkastus, aivontakynejii maara (Ikmlkohde/v) Lastenja nuorten kohteet: Kerhotilat, nuorisotilatja leirikeskukset, lasten iltapaivakerhot, lasten sisäleikki uistot ,3 - -,-- if Opetustoiminta, koulutja Jälkitarkastus tai a1vontakayntien: Perustarkastus, oppilaitokset osatarkastus, mthlra (lkmlkohd&v) Ji Esiopetus ,3 Peruskoulu ,3 Lukio ,3 Ammattioppilaitos ,3 Muut koulutja oppilaitokset ,3 Korkeakoulu ,3 Muu aikuiskoulutus ,3 C Jallutarkastus tai Majoitustoimmtarnajoitushuoneistot Perustarkastus, osatarkastus, alvontakàyntien mthir (lkmlkohde!v) Aarniaismajoitus sekä majoitus maati Iamatkailun yhteydessa ,2 Hotelli ,2 Hostel lit, kuten retkeilyrnaj at, retkeily hotellit, kesahotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, taysihoitola ,2 Lomakeskusten ja leirintäalueiden rnökit ,2 Muu lorna-asuntojen ammattimainen tarjoarninen ,2 Asuntolat, yornajat, pakolaisten vastaanottokeskukset ,2 Muu majoitustoiminta ,2 22

14 uo,ftayat huoneistot : - Perustarkastus, osatarkastus, osatarkastus, J1llutarkastus Ympttk Lute 1 Ympristoterveydenhuo1Ion maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 14(20) Kaüneuenhoitoa ja ihonksitte1yä Jälldtarkastus tai a1vontakäyntien Perustarkastus, tat laitokset - mddrä (1kmIkohde Kosmetologiset huoneistotja Iaitokset ,3 Tatuointija lavistys ,3 MuuthOflkasIttetyjit2 Sosiaalihuollon palvelut, lasten Perustarkastus, pawdkodit ja vastaavat 2 Jälkitarkastus tai alvontakäyntien maara (lkmlkohde/v) Paiväkoti, ryhmaperhepaivakoti ,3 Leikkitoirninta, muu paivatoiminta ,3, Sosiaalihuollon 1yutIastenkodit J111dtarkastus tai alvontakäyntien Perustarkastus, osatarkastus, m1ärä (Ikmlkohde/v) iiastensuoiuywivastaavat Lastenkodit, koulukoditja nuorisokodit ,3 Ammatilliset perhekodit ,3 Muut lastensuojeluyksikot ,3 $osiàalihoiion palvelut, vanharnkodtt ja vastaavat Th, Perustarkastus, Jälldtarkastus tai alvontakäyntien osatarkasfts, mthlrll (Ikmlkohd&v) anhainkoti (laitoshuolto) ,3 anhusten tehostetun palveluasurnisen yksikot (Iaitostyyppinen) ,3 l Sosiaalihuollon pà1vejut,1::i;, J111dtarkastus tai alvontakäyntiên muut sosiaaixalan - 4 Perustarkastus, osatarkastus, maara (IkmJkohde/i3 Kehitysvammalaitos, muu kehitys vammaisten yksikko (tehostettu palve luasurninen) ,3 Muut yksikot (mielenterveys-ja paih dekuntoutuj at, tehostettu palveluasurni nen) ,3 Ensi- ja turvakodit, perhekuntoutusyksikko ,3 Kehitysvammaisten tyo- ja paivatoirnintakeskus ,3 Aikuisten päivähoito ,3 Muutvksiköt Lilkunta ja virkistystoimint Jiilldtarkastus tai alvontakayntien yleiset wmarannat osatarkastus, maara (lkm/kohde/v) 4 3 afl5jigt Yleiset altaat ji

15 ,- YmpItk Lute I Ymparistoterveydeahuollon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne 15(20) \ Liikunta ja virlustystoiminta, Jdlkitarkastus tai alvontakayntien Perustarkastus yleiset saunat,,, osatarkastus, mäilrä (Jkmlkohde/v) Saunat llikünta J2 virlustystoiminta, JähIta astus tai alvontakäyntien Perustarkastus kuntosalitja Jiikuntatilat osatarkastus, määri (lkmlkohdeiv) -,, Yleinen lilkuntatila ,25 Perustarkastus, e ka:ft miaraokmjkohde/v) Määrittelemätön valvontakohde 5 0 /h 50 /h Tarkastustiheys 2 kaksi kertaa vuodessa I kerran vuodessa 0,5 joka toinen vuosi 0,3 kerran kolmessa vuodessa 0,25 kerran neljässä vuodessa 0,2 kerran viidessä vuodessa

16 osatarkastus, Ympltk Lute I Ymparistoterveydenhuollon maksutaksa 2015, Pemspalvetukuntayhtyma Selänne 16(20) LuTE 5 KULUTTAJATURALLISUUSLAIN (920/2011) MUKMSTEN ILMOITUSTEN KASITTELYMAKSUT JA KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT Ku1uftajaturvi1IsuusIain 6 :n mukaisten Uusi toiminta Toiminnan muutos itmoitusten käsittelymaksu 50 /h 50 /h ALONTAMAKSUT alvontakayn YNTI -tunnus Jälkitarkastus Kuluttajapalvelu tai tien Perustarkastus, määrä (lkm/kohde/ 4L vuosi) 01010, 01020, Huvipuisto, eläintarha, koti elainpuisto, tivoli, sirkus Kuntosali , Laskettelukeskus tal muu ri nnekeskus Leikkikenttä, yleinen ,25 Leikkikenttien ylläpitajat Sisäteikkipaikat Rullalautailupaikkatai vas ,5 taavanlainen pyorailypaikka Ohjelmapalvelu , Kilpeilykeskus/-seina , Ratsastustalli tai muu ratsas ,5 tuspalvelu Kartingrata , Uimahalli/kylpyla , Uimaranta Talviuintipaikka Yleisötilaisuus* , Tatuointi, lavistystai rnuu ,2 kehonmuokkauspalvel u *) Laskennallisesti joka toinen merkittaväriskinen yleisotilaisuus tarkastetaan Tarkastustiheys I kerran vuodessa 0,5 joka toinen vuosi 0,33 joka kolmas vuosi 0,25 joka neljäs vuosi 0,2 joka viides vuosi

17 _ Ymparistoterveydenhuollon rnaksutaksa 2015, Peruspalvetukuntayhtyma Setänne Ympkk Lute I 17(20) ElITE 6 TUPAKKALAIN (693/1976) MUKAINEN MYYNTILUPAMAKSU, MYYNTILUAN UOSITTAINEN ALONTAMAKSU JA KOHTEIDEN ALONTAMAKSUT MYYNT1LUPAHAKEKSEN KASITTELYMAKSU \laksu / hakemus Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan mak sua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta 6-10 myyntipistettä >10 myyntipistettä UOSITTMNEN ALONTAMAKSU uosittainen valvontamaksu yhden rnyyntipisteen rnyyntipaikalta Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan vuo sivalvontamaksua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta myyntipistettä 16 >10 rnyyntipistetta 21 I C-

18 Ymparistoterveydenhuolton maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selänne Ympttk Lute 1 18(20) LuTE 7 LAAKELAIN (359/1987, muutos 22/2006) 54a 54d MUKAISESTA NIKOTIINIKORAUSHOITOON TARKOITETTUJEN ALMISTEIDEN AHITTAISMYYNTILU AN HYAKSYMISESTA JA UOSITTAISESTA ALONNASTA PERITTAAT MAKSUT MYYNTILUPAHAKEMUKSEN KASITTELYMAKSU Maksu / hakemus 100 Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan maksua seuraavasti: a 2-5 myyntipistetta 10 a 6-10 myyntipistetta 16 a >10 myyntipistetta 21 AHITTAISMYYNNIN UOSITTAINEN ALONTAMAKSU uosittainen valvontamaksu yhden myyntipisteen myyntipaikalta 50 Jos myyntipaikassa on enernmän kuin yksi rnyyntipiste, korotetaan vuosivalvontamaksua seuraavasti: 2-5 myyntipistetta myyntipistettä 16 >10 myyntipistettä 21 A E

19 Ymparistoterveydenhuotlon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Ympltk Lute I 19(20) ElITE $ ELINTARIKELAIN (23/2006) JA SALMONELLAALONTAOHJELMAN (MMMa 1172/2009) MUKAISESTA NAYTTEENOTOSTA JA TODISTUSTEN MRJOITTAMISESTA PERITTAAT MAKSUT 1 Naytteenotto viranomaisen suorittamana 50 2 Muut mahdolliset mittaukset/ naytteenotot 50 / h 3 Ulkopuolisen asiantunti jan kaytto Todistusten allekirjoittaminen Laskutuksen mukaan 18 4b Laitokaynti ja todistuksen kirjoittaminen 50 /h 5 Luminometrillä otettava ATP-testi 5,00 / testipuikko fl

20 YmpristoterveydenhuoIIon maksutaksa 2015, Peruspalvelukuntayhtyma Selanne Ympltk Lute 1 20(20) ElITE 9 TEREYDENSUOJELULAIN (763/1994) MUKAISET NAYTTEENOTTO JA TUTKIMUSMAKSUT k- NAYTTEENOTTO- JA TUTMMUSMAKSUT 1 Näyfteenotto viranomaisen suorittamana 1 naytteenotto talousvesi 50 uimavesi (yleinen ulmala, ulmahatli, kylpyla, sekä yleinen virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas) 1 3allasta 50 > 3 allasta 65 uimavesi (uimaranta) 50 2 Asunnossa tal muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpi teiden maksut sisäilmaan Iiittyva naytteenotto rekisteröivä sisäilman lämpotilan, suhteellisen kosteuden jaltai hiilidioksidipitoisuuden mittaus (1 huone) 50 /h 50 /h 50 /h 3 4 Muut mahdolliset mittaukset/ näytteenotöt Ulkopuohsen asiantuntijan kaytto 7 50 /h Laskutuksen mukaan 5 Lummometrilla otettava ATP-testi 5 00 / testipuikko