Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:05-16:55 Kokoustauko klo Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu Osallistujat Läsnä Hartikainen Pentti puheenjohtaja Kinnunen Raimo I varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko II varapuheenjohtaja Huusko Anu jäsen Ihme Jaana jäsen Kolehmainen Katja jäsen Kuntsi Tony jäsen klo , :t Kärki Piritta jäsen Kärkkäinen Eero jäsen Sallinen Jussi jäsen Törönen Erja jäsen Muut läsnäolleet Hölttä Anna valtuuston pj Törmälä Anssi valtuuston II varapj kl , :t Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, esittelijä Herranen Jatta kehitysjohtaja Hiltunen Pia talousjohtaja Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pentti Hartikainen puheenjohtaja Heli Pirhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Veikko Isoniemi Anu Huusko

2 Pöytäkirja 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu klo 9:00-14:30. Heli Pirhonen johdon assistentti

3 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kone-, metalli- ja muovialan maakunnalliseen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen 205 Maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 206 Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 207 Jäsenen nimeäminen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisesta ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään 208 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan varajäsenyydestä 209 Varajäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan Viestintäpäällikön tehtävät Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja itsearvionti Työolobarometrin tuloksia Dinno selvityksen tuloksia Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu asiassa oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen 215 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 216 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) 217 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kouluksen rahoituksesta 218 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle koulutuksen järjestämisverkostosta Taloudellisten tavoitteiden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden seuranta 34

4 Pöytäkirja 10/ Yksikköhintojen kirjaaminen Aktivoitavien hankintojen määrärahat vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos AmoN, Aatamilan talon kauppa Osakeyhtiön perustaminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Johtokuntien ja hallituksen henkilöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset Ilmoitusasiat P-K:n opisto ja ammattiopisto Niittylahti, rehtorin varahenkilön nimeäminen Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 59

5 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen avaus Kuntayhtymän hallitus 200 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

6 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntayhtymän hallitus 201 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen esittelijänä toi mii kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

7 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus 202 Hallitus päätti ottaa käsiteltäväksi :nä 229 lisäasian P-K:n Opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorin varahenkilön nimeäminen. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. _

8 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän hallitus 203 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Hallitus päätti kokouksessaan , että hallituksen pöytäkirjan tar kastaa kak si kul la kin ker ral la sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkas te taan ko kouk sen jäl keen tai se toimitetaan postitse pöytäkirjan tarkastajil le. Pöy täkirjan tu lee palau tua sihteerille mahdollisimman pian viimeistään nähtävänäolo päi vään men nessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Veikko Isoniemi ja Anu Huusko. ehdotus Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Isoniemen ja Anu Huuskon.

9 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kone-, metalli- ja muovialan maakunnalliseen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 204 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön 16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimi eliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt 14 ammatillisen koulutuksen maakunnallisten oh jausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Hallitus on myöntänyt Jaana Moilaselle eron kone-, me tal lija muovialan maakunnallisen ammatillisen kou lutuk sen oh jaus ryhmän jä senyy des tä ja puheenjohtajuudesta alkaen. Kone-, metalli ja muovialan maakunnallisen ammatillisen kou lutuk sen ohjaus ryh mä on kokouksessaan esittänyt hallitukselle, että oh jaus ryhmän puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Junninen ja va ra pu heen joh ta jak si Hannu Parikka. Lisätietoja: kunta yhtymän johtaja Ilkka Pirska nen, puh , ilkka.pirs kanen(at)pkky.fi.

10 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus päättää nimetä kone-, metalli- ja muovialan maa kunnallisen am matil li sen koulutuksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Jaakko Junnisen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Parikan alkaen ohjausryhmän jäl jellä ole vaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 205 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön 16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt ammatillisen koulutuksen maakunnallisten ohjausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Pasi Ruohtula on pyytänyt eroa maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakun nal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryh män jä se nyy des tä. Oh jausryh män uudeksi jäseneksi on eh do tet tu Suvi Mutasta. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää 1. myöntää Pasi Ruohtulalle eron maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maa kun nal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryhmän jä se nyy destä alkaen.

12 Pöytäkirja 10/ nimetä Suvi Mutasen maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maa kunnal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryhmän jäseneksi al kaen toi mi eli men jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 206 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuo desta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryh mät, jotka muo dostavat koulutus alakoh taisen ohjaus- ja suunnittelujärjes telmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnal listen koulu tus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön16 :n mukaan maakunnallisten ammatilli sen koulutuk sen ohjausryh mien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä am matillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä am mattiosaamisen näyttöjen toi mieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toi mielin toi mii koulutuskun tayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimieli menä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määräl liseen mitoi tukseen koulutuskunta yhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunni telmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan tehtävis sä vaadittavia osaamistar peita toi siinsa sekä vaikuttamalla ope tuksen suunnitteluun ja toteut tami seen. Ohjausryhmien toimikausi on kolme vuotta. Nykyinen toimi kausi alkoi ja päättyy Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen teh täviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset kou lutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaami sen näyttöjen suunnittelus ta ja toteuttami sesta vastaavina toimi eliminä, sekä nimetä jäsenis tä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro on kokouksessaan esittä nyt nimettäväksi so siaali-, terveys-, hius- ja kau neuden hoi to alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen oh jausryhmän opiske li ja jä se nek si Milla Koposta ja varajäseneksi Olli Kilpeläistä. Edel li set opiske li ja jä se net Erika Haverila ja Krista Kotkajuuri ovat juu ri val mis tu neet. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää 1. myöntää eron sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakun nal li sen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsenyydestä Eri ka Haveriselle ja varajäsenyydestä Krista Kotkajuurelle alkaen.

14 Pöytäkirja 10/ nimetä sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maa kun nal lisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän opiskelijajäseneksi Milla Koposen ja opiskelijavarajäseneksi Olli Kilpeläisen alkaen ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Jäsenen nimeäminen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisesta ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 207 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt 14 ammatillisen koulutuksen maakunnallisten ohjausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Hallitus on myöntänyt Jari Sarkkiselle eron sähkö-, tieto- ja tie to lii ken netekniikka alan maa kun nal li sen am ma til li sen koulutuksen oh jaus ryh män jä senyy des tä. Pentti Lappalaista on esitetty sähkö-, tieto- ja tie to lii ken ne tek niik ka alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän uu dek si jäseneksi. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää nimetä Pentti Lappalaisen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jä-

16 Pöytäkirja 10/ se nek si alkaen toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan varajäsenyydestä 157/ /2013 Kuntayhtymän hallitus 208 Jarno Oksanen on pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu pal ve lut johtokunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Jarno Oksaselle myönnetään ero Poh jois-kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan va ra jä se nyydes tä. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että Jarno Oksaselle myönnetään ero Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan va ra jä se nyy des tä.

18 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Varajäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan 157/ /2013 Kuntayhtymän hallitus 209 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan jäljellä ole vak si toimikaudeksi.

19 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Viestintäpäällikön tehtävät 28/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 210 Hallitus on valinnut Anne Karp pi sen viestintäpäällikön teh tä vään. Hallitus on valinnut Anne Karppisen suunnittelujohtajan vir kaan. Anne Karppinen on kirjeellään vahvistanut ottavansa suun nit te lujoh ta jan viran vastaan alkaen. Hallintosäännön 4 :n mukaan hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu mm. päättää koulutuskuntayhtymän kokonaisorganisaatiorakenteesta sekä yh tei sis tä toiminnoista ja palveluista. Hallituksen toimivaltaan kuuluu myös ot taa viestintäpäällikkö. Kuntayhtymän johtajan toimivaltaan kuuluu hal lin to säännön mukaan päättää kuntayhtymän toimiston vastuualueista ja tar vit taes sa yhteisesti hoidettavien toimintojen vastuualueista koko kun ta yh ty mäs sä. Hallintosäännön mukaan koulutuskuntayhtymän viestintäpäällikön teh tä viin kuuluu mm. vastuu kuntayhtymän markkinoinnin ja sisäisen ja ul koi sen viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista. Anne Karppisen kanssa on keskusteltu viestintäpäällikön tehtävien hoi dos ta ja hän on antanut suostumuksensa viestintäpäällikön tehtävien hoi tamiseen suunnittelujohtajan virassa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että Anne Karppinen hoitaa vies tin tä pääl li kön tehtävät suun niit te lu joh ta jan virassa suostumuksensa perusteella. Vies tin tä pääl li kön teh tä vien hoitamisesta ei makseta erillistä korvausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. _

20 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja itsearvionti 487/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 211 Hallitus on vuodesta 2010 alkaen toteuttanut hallitustyöskentelyn ke hit tä misek si hallituksen itsearvioinnin, jossa hallituksen jäsenet ja valtuuston puheen joh ta jat arvioivat mm. hallitusasioiden valmistelua, ko kous käy tän tö jä sekä hallituksen ja sen jäsenten työskentelyä. Vuoden 2014 itsearviointikysely toteutetaan Internet kyselynä. Kysely on kaksi osai nen. Ensimmäisessä kyselyssä arvioidaan koko hallituksen hal li tus työsken te lyä ja toisessa arvioidaan omaa toimintaa hallituksen jä se ne nä. Linkit kyselyihin lähetetään hallituksen jäsenille ja valtuuston pu heen joh ta jil le sähköpostissa. Kyselyt ovat avoinna Kyselyn tu lok sia käsitellään hallituksen joulukuun kokouksessa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Työolobarometrin tuloksia / /2011 Kuntayhtymän hallitus 212 Työolobarometrikysely toteutettiin syksyllä 2014 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä kolmannentoista kerran koko henkilöstön kes kuu des sa. Mittauksen tuloksena saadaan yksiköittäin ja yhtymäkohtai sesti ar vo kasta tietoa siitä, millaisena henkilöstö kokee työympäristönsä ja työs ken tely olonsa. Työolobarometrissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henki lös tön työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä; työn kehittävyyttä, johtamis ta, tiedonkulkua, työkykyä ja ergonomiaa. Ky se lyn tu lok set ovat osa kun ta yhtymän toi minnan tulok sel li suuden ar vioin ti jär jes tel mää. Mit tauk sen ta voitteena on saada kä sitys sii tä, mitkä ovat ne ke hit tä mistä vaati vat asiat, joi hin tule vaisuuden toi min nan suun nittelussa on kiin nitet tävä eri tyistä huo miota ja/tai joiden osalta jo ai em min tehty ke hit tä mistyö on tär keää toden taa. Kysely luo poh jaa pit kä jän teiselle, suunni tel malliselle hen kilöstö voi mavarojen kehittä mistyölle. Mittauksen onnistumiselle on tärkeää, että mahdollisimman moni työnte kijä vastaa siihen. Tämä edellyttää johtoryhmän 100 %:sta sitoutumista ky selyyn: kehittämiseen kohdistuvan toiminnan tukemista, etukäteiskeskus telua kaikissa yksiköissä mittauksen merkityksestä ja tavoitteista, henkilös tön vakuuttumista siitä, että tulokset käsitellään luottamuksellisina, mit taamisesta saadun hyödyn selventämistä, vakuuttamalla että osallistumalla voi vaikuttaa oman työnsä, työyhteisönsä ja koko yhtymän kehittymiseen. Jotta työolobarometrin tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää työyhteisöjen kehittämisessä, noudatetaan tulosten käsittelemisessä seuraavia periaatteita ja aikatauluja: Tulokset käsitellään työyksiköittäin tai oppilaitoksittain men nessä. Tulosten käsittelyn yhteydessä päätetään seuraavista asioista: - valitaan 1-3 kehittämiskohdetta (tasot: henkilöstö, oppilaitos, kuntayhtymä) - valitaan ne käytännön toimenpiteet, joilla kehittämiskohteiksi va littuja asioita viedään eteenpäin - nimetään henkilö/henkilöt, joiden vastuulla on valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Barometrissa esille nousseista kehittämiskohteista johdetaan konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2015 henkilöstövoimavarojen kehittämistyölle sekä yksikkö- että koulutuskuntayhtymätasolla. Kyselyn tulokset ovat valmistuneet, ja niitä tullaan käsittelemään se kä luot ta mus eli missä, kun ta yh ty män johdossa että henki löstön kanssa yk si köit täin. Kuntayhtymän johtaja esittelee syksyn 2014 tulokset PKKY -tasolla. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

22 Pöytäkirja 10/ ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Työolobarometrin tuloksia 2014

23 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Dinno selvityksen tuloksia 823/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 213 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on päättymässä kaksivuotinen dialo gi sen johtamisen hanke, jota TEKES on rahoittanut. Hanke on ollut osa valtakunnallista DINNO hanketta. Tähän valtakunnalliseen hank kee seen liittyen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston joh ta mis kor kea kou lus ta tutki mukana olleiden organisaatioiden laatua ja tuloksellisuutta. Tutkimuksensa tuloksia Sirpa Syvänen esitteli Pohjois-Karjalan kou lu tus kunta yh ty män esimiehille Dialogia-hankkeen loppuseminaarissa. Kuntayhtymään tulosten mukana toimittamassaan viestissä dosentti Sy vä nen toteaa mm. seuraavaa: "Ohessa vielä työelämän laatua ja tu lok sel li suut ta (myös luovuutta, oppimista ja sisäistä motivaatiota) tukevan dia lo gi sen organisaation tekijät ja niiden toteutuminen Dinno kyselyn mukaan. Muut tujat on poimittu Dinnon laajasta minitieteellisestä teoreettisesta vii te ke hyk sestä. Näiden tekijöiden välillä myönteinen yhteenkietoutuminen ja sidos, joka on myös Dinnossa empiirisesti testattu. Tein vertailut 1. Din non työntekijöiden (N= 2454), 2. PKKY:n kyselyn tuloksista. Koska PKKY:l le tehtiin supistettu kysely, kaikissa kohdissa ei ole PKKY:n tu lok sia. Kauttaaltaan tuloksenne ovat kuitenkin koko aineistoa paremmat. On nea siitä!" Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 Dinno työntekijät PKKY tulokset johdon itsearviointi

24 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu asiassa oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen 449/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut Antero Pesosen päivätty Pohjois-karjalan aikuisopistoa ja sen rehtoria koskeva kantelu. Kantelija arvostelee opiston lomautuspäätöstä, lomautusilmoituksen muotoa ja muutoksenhakuohjeistuksen puuttumista ilmoituksesta. Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty mää hankkimaan kantelun tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen Poh jois-karjalan aikuisopistolta ja opiston rehtorilta ja antamaan lausuntonsa asiassa. Selvityksessä ja lausunnossa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kantelus sa esitettyyn arveluun lomautusmenettelyn ja -ilmoituksen puut teista. Sa malla on pyydetty ilmoittamaan, mikäli asia on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tietojen mukaan muun viranomaisen tutkittavana muutoksenhakuna tai kanteluna. Selvitys tai lausunto tulee toimittaa viimeistään Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää lähettää Oikeuskanslerinvirastolle liitteenä 2 olevan lausunnon. Lausunnon liitteenä on Kuopion hallinto-oikeuden päätökset /13/0207/3, /13/0306/3 kaikkine oikeudenkäyntiasiakirjoineen ja /13/0430/3. Hallitus päätti lähettää Oikeuskanslerinvirastolle liitteenä 2 olevan lausunnon. Lausunnon liitteenä on Kuopion hallinto-oikeuden päätökset /13/0207/3, /13/0306/3 kaikkine oikeudenkäyntiasiakirjoineen ja /13/0430/3. _ Kuntayhtymän hallitus 214 Apulaisoikeuskansleri on päätöksellään (OKV/595/1/2013) rat kaisut Antero Pesosen kantelun, joka kos kee oi kai su vaa ti mus oh jeen liittämistä työsopimussuhteisen lo mau tus il moi tuk seen. Joh to pää tök se nä ja toimenpiteinä apulaisoikeuskansleri kiin nit tää Pohjois-Kar ja lan kou lu tus kun ta yh ty män huomiota kuntalain 94 :n 2 mo men tin sekä hal lin to lain 46, 49 ja 7 :n noudattamiseen. Kantelu ei joh ta nut mui hin toi men pi tei siin.

25 Pöytäkirja 10/ Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Apulaisoikeuskanslerin päätös-yh

26 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 377/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 215 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Pohjois-Karjalan kou lu tus kun tayh ty mäl tä, kesäyliopiston ja kansanopiston ylläpitäjänä, lausuntoa luon nokses ta hallituksen esitykseksi laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutta mi sek si. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja selkeytettäväksi eräitä vapaan si vistys työn koulutuksen järjestämistä, yksikköhintoja ja valtionosuutta kos ke via säännöksiä. Esitys sisältää luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi va paas ta sivistyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Esityksessä on seuraavat muutokset ja/tai tarkennukset: opetuksen järjestämisen sijaan säädetään koulutuksen jär jes tä mi ses tä ja sitä koskevasta toimintasuunnitelmasta sekä kan san opis to kou lu tus ta koskevasta opetussuunnitelmasta, käyttökustannusten perusteella maksettavasta valtionosuudesta, kansanopistossa asuvien perusteella tehtävästä opiskelijaviikkojen yksik kö hin nan korottamisesta sekä velvoitteesta laatia sopimus käytännön työtehtävissä järjestettävästä kou lu tuk ses ta. Lain ja asetuksen on tarkoitus astua voimaan alkaen. Kyseistä lainsää dän töä sovellettaisiin ensimmäisen kerran määriteltäessä ra hoi tus ta vuodelle Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 4 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Liite 5 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

27 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) 388/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 216 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa hal li tuk sen esitysluonnoksesta, joka koskee näyttötutkintojärjestelmän ke hittä mis tä. Hallituksen esitys on valmisteltu näyttötutkintojärjestelmän ke hit tämis tä valmistelleen työryhmän ehdotusten pohjalta. Esitykseen on tehty seuraavia muutoksia ja/tai tarkennuksia: näyttötutkinnon järjestäjistä ja järjestämisen edellytyksistä, tutkintotoimikuntien tehtävistä, tutkintotodistusten antamisesta, näyttötutkintosihteeristön perustamisesta ja tehtävistä, näyttötutkintojen järjestämissopimusten edellytyksistä, tutkinnon suorittajan osaamisen arvioinnista sekä arvioinnin oikaisemisesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaa lakia on esitetty tar ken net tavak si siten, että valtionavustusta voidaan jatkossa myöntää ilman val mis tavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen niille yh tei söille tai säätiöille, jotka ovat tehneet tutkintotoimikunnan kanssa so pi muk sen näyttötutkintojen järjestämisestä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 6 Lausuntopyyntö (näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen) Liite 7 Hallituksen esitys (näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen)

28 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kouluksen rahoituksesta 390/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 217 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, am ma tilli ses ta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta ai kuis kou lu tukses ta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeik si lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opis ke li ja va linta re kis te ris tä, korkeakoulujen valtakunnallista tietovarainnoista ja yli op pi lastut kin to re kis te ris tä annetun lain 7 ja 9 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoit tee na on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukai ses ti toisen asteen koulutuksen valtionosuusperusteita sekä lisätä ra hoi tusjär jes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuisi perus-, suo ri tus- ja vaikuttavuusrahoituksesta. Kunkin osan suuruus vaihtelisi kou lutus muo doit tain. Kunkin rahoitusosan muodostuminen ja osuus kokonaisrahoituksesta on esitet ty alla olevassa taulukossa. ammatillinen ammatillinen oppisopimus pe rus kou lu tus li sä kou lu tus koulutus (pt) (siir ty mä ai ka (siir ty mä ai ka (siir ty mä ai ka 2021) 2020) 2020) 1. Perusrahoitus 49 % 35 % 49 % - opiskelijavuosi (365 pv) - alakohtainen hinta (ei opso) - erityisopiskelijat 2. Suoritusrahoitus - suoritetut tutkinnot - suoritetut tutkinnon osat - osaamispiste tai laajuuteen ja kustannuksiin perustuva pai no ker roin - alakohtainen hinta (ei opso) - erityisopiskelijat - ei aikaisempaa 2. asteen tutkin toa 45 % 61 % 47 % 3. Vaikuttavuusrahoitus - vaikuttavuus - henkilöstön kehittäminen - opettajien kelpoisuus - läpäisyindeksi - opiskelijahyvinvointi (2019) - opiskelijan antama työ elämä pa lau te (2021) 6 % 4% (käyttöön vuonna 2020) 4 %

29 Pöytäkirja 10/ Majoitus, harkinnanvarainen ra hoi tus Esityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voitaisiin lu kea perusrahoituksen perusteeksi enintään kolmen vuoden ajan. Mikäli opis ke li ja on suorittanut toisen asteen tutkinnon jo aikaisemmin, hänet voi tai siin lukea perusrahoituksen perusteeksi enintään kahden vuoden ajan. Vastaavasti suoritukset voitaisiin kuitenkin lukea suo ri tus ra hoi tuk sen perusteeksi tätä pidemmältä ajalta. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitus määräytyy ra hoitus vuot ta kaksi vuotta aikaisemmin toteutuneen opiskelijavuosimäärän mukai ses ti, kuitenkin enintään järjestämisluvassa määritelty enim mäis mää rä. Suoritusrahoituksen suoritemääränä käytettäisiin kolmen vuoden kes ki ar voa, alkaen neljä vuotta ennen varsinaista rahoitusvuotta. Esi mer kik si vuoden 2017 perusrahoitus määräytyisi vuoden 2015 opis ke li ja vuo si mää rän ja suoritusrahoitus vuosinä suoritettujen tutkintojen ja tut kin non osien määrän mukaisesti. Rahoituksen määräytymisestä todellisen kustannuspohjan perustella ol laan luopumassa ja toisen asteen koulutukseen kohdennettava valtion ra hoi tuk sen kokonaismäärä ollaan muuttamassa talousarvioon perustuvaksi. Laki esitetään tulevaksi voimaan Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 8 Lausuntopyyntö (esitys koulutuksen rahoituksesta) Liite 9 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta (87 sivua)

30 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle koulutuksen järjestämisverkostosta 392/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 218 Opetus- ja kultuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolain, am ma til lises ta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta an ne tun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muut ta mi ses ta. Esitys on hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen ta voittee na ovat vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjä, jotka kykenevät vas taamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamis tar pei siin. Uudessa laissa muutettaisiin lukio-ja ammatillisen koulutuksen jär jes tä mis luvan ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan myön tä mis tä ja peruuttamista koskevia säännöksiä. Lain tullessa voimaan van ho jen järjestämislupien voimassaolo päättyisi. Vapaan sivistystyön yl lä pi tä mis lu vat säilyisivät, mutta yläpitäjien taloudelliset edellytykset op pi lai tok sen ylläpitämiseen tutkittaisiin viran puolesta. Esitys liittyy hallituksen ra ken nepo liit ti sen ohjelman toimeenpanoon. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän lausunnossa tullaan kiin nit tä mään huomiota seuraaviin seikkoihin: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja alueen ammatillisen kou lu tuk sen asiakkaiden, opiskelijoiden ja työelämän kannalta on ensiarvoisen tär keää turvata lainsäädännöllä mahdollisuus järjestää laadukasta koulutusta kus tannus te hok kaas ti koko maakunnan alueella. Valtiovallan on syytä re surs soi da koulutuksen järjestämistä siten, että koulutuksen laatu voidaan pi tää kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Erityisesti opetushenkilökunnan osaa mises ta ja työssäjaksamisesta on pystyttävä pitämään huolta. Jär jes tä mis lu vat on syytä myöntää läpinäkyvän ja kaikkien osapuolten tiedossa ole van kriteeristön perusteella. Kriteeristössä käytettäväksi soveltuvat hy vin mittarit, jotka kuvaavat koulutuksen laatua, läpäisyä, vaikuttavuutta ja ta lou del li sia toimintaedellytyksiä. Lupien myöntämisen ei pidä perustua har kin taan. Kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta yksi järjestämislupa, joka kattaa sekä nuorten, että aikuisten koulutuksen on paras vaihtoehto. Sa moin myös rahoituksen olisi parasta tulla yhden kanavan kautta. Yhden jär jes tämis lu van ja yhden rahoituskanavan mallissa toimintaa voidaan oh ja ta valtion tulosohjauksella, joka mahdollistaa erinomaisiin tuloksiin pyr ki mi sen eri keinoin erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

31 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Kokoustauko klo Liitteet Liite 10 Hallituksen esitys eduskunnalle järjestäjäverkostosta Liite 11 HE luonnos liittyen koulutuksen järjestämisverkkoon

32 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Taloudellisten tavoitteiden seuranta 130/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 219 Vuoden 2014 talousarviossa on asetettu valtuustoon nähden sitovat op pi laitos koh tai set taloudelliset tulostavoitteet. Oppilaitos Tilikauden vuo si ka teta voi te Budjetti 1-9 /2014 Toteuma 9/2014 Tilikauden tu los ta voi te Budjetti 1-9 /2014 Toteuma 9/2014 Yhteiset pal ve lut Tilapalvelut AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AmoV Aiko PKKY Taloudellisten tulostavoitteiden seurantaa suoritetaan vuoden en sim mäis tä kuukautta lukuun ottamatta oppilaitoksittain laadittavilla tu los las kel mil la, joista ilmenee ko. kuukauden taloudellinen tilanne ja vertailu ti li kau den tulostavoitteeseen. Hallitus on päättänyt, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa var ten oppilaitoksittain seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky kaikki Aikuisopiston osalta suurin osa liikevaihdosta tulee työllisyys-, lisä-, hen ki löstö- ja oppisopimuskoulutuksesta.

33 Pöytäkirja 10/ Talousraportin toinen osa on investointien seuranta. Investoinneista seu rataan erikseen rakennusinvestointeja ja irtaimistoinvestointeja. Esityslistan liitteenä on investointiraportti heinäkuulta Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 12 Investointiraportti syyskuu 2014

34 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Toiminnallisten tavoitteiden seuranta 130/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 220 Toiminnallisten tulosten raportointivuorossa ovat yhteiset palvelut ja Pohjois-Kar ja lan ammattiopistot Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Outokumpu ja Niittylahti. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Anssi Törmälä poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen. Liitteet Liite 13 AMOJtk toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 14 AMONi toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 15 AMOO, toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 16 Yhteiset palvelut toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014

35 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Yksikköhintojen kirjaaminen / /2013 Kuntayhtymän johtoryhmä Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta määräytyy vuosit tain ja opiskelijamäärien painotetun keskiarvon mukaan. Ra hoitus saadaan järjestämisluvan mukaiseen opiskelijamäärään, joka on vuonna 2014 yhteensä Esitys yksikköhintojen kirjaamisesta valmistuu kokouk seen mennessä ja esitellään kokoukessa. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh , jatta.herranen(at)pkky.fi ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä hyväksyy esiteettäväksi hallitukselle, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain seuraa vasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN Amo Ni AmoO AmoV Ai ko Pkky kaik ki Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäki nen p tai veli.mä kinen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain seuraavasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan

36 Pöytäkirja 10/ AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN Amo Ni AmoO AmoV Ai ko Pkky kaik ki Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Ammatillisen perustutkintokoulutuksen 2014 aloituspaikkojen lisäyksen ja päi vi te tyn opiskelijamääräennusteen 2014 perusteella on tar koi tuk sen mukais ta tehdä muutoksia yksikköhintatulojen kirjaamiseen Aikuisopiston osalta. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten op pilai tok sit tain seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku 2014 Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky kaikki Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos Kuntayhtymän hallitus 221 Syksyn laskentapäivän tietojen perusteella on valmistelu alla ole va esitys ammatillisen perustutkintokoulutuksen yksikköhintojen kir jaa mi ses ta vuodelle Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

37 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus päättää, että ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintatulo kir jataan vuonna 2014 seuraavasti: TA 2014 Hallitus Painotettu kes ki ar vo AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky yht Hyväksyttiin yksimielisesti. Kirjataan ko ko vuosi

38 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Aktivoitavien hankintojen määrärahat vuodelle / /2014 Kuntayhtymän hallitus Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarviossa investointeihin yh teensä euron nettosumman, josta investoinnit rakennuksiin eu roa ja käyt tö omaisuuden ostoon euroa. Valtuus toon näh den sitova ta voi te on ra ken tamiseen sekä kone- ja laiteinvestoin teihin myönne tyn mää rä ra han netto summa. Jäljempänä esitetty aktivoitaviin irtaimistohankintoihin myönnettävä määräraha perustuu oppilaitosten esityksiin ja esitysten perusteella käytyi hin neuvotteluihin. Talousarviosta poiketen käyttöomaisuuden ostoihin käytettäväksi määrärahaksi esitetään euroa ja vastaavasti rakennusinvestointeihin käytettäväksi määrärahaksi euroa. Valtuus toon nähden sitova määrärahan nettosumma säilyy eurossa. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen, puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilk ka.pirs kanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää myöntää aktivoitaviin investointeihin vuonna 2014 seu raa vat määrärahat: Euroa Yhteiset palvelut Ammattiopisto Joensuu palvelu Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee 0 Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti / PKO Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Hallituksen tekemässä päätöksessä Aktivoitavien hankintojen mää rä ra hat vuodelle 2014, 22, päätöstaulukossa oppilaitosten mää rä ra haesi tyk sis sä ammattiopisto Niittylahden, Nurmeksen ja Outokummun lu vut olivat väärillä riveillä. Ammattiopisto Niittylahden määrärahaesityksen pi täi si

39 Pöytäkirja 10/ olla euroa, Nurmeksen euroa ja Outokummun euroa. Aktivoitavien hankintojen kokonaismäärärahaesitys ei muutu. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen, puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintoihin vuodelle 2014 myönnettyjä määrärahoja seuraavasti: 2014 alkuperäinen 2014 muutettu Yhteiset palvelut Ammattiopisto Joensuu Palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee 0 0 Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti/PKO Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Valtuusto on kokouksessaan päättänyt korottaa kuntayhtymän in vestoin ti mää rä ra ho ja eurolla, josta euroa esitetään koh dis tetta vak si aktivoitaviin hankintoihin ja euroa ra ken nus in ves toin tei hin. Uusi määräraha euroa. Aktivoitavien investointien määrärahoja esitetään kohdistettavaksi seu raavas ti: 2014 hy väksyt ty 2014 muutet tu Yhteiset palvelut Tilapalvelu Ammattiopisto Joensuu palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Esitetyt investoinnit ylittävät määrärahan eurolla, mikä aiheutuu Tila pal ve lul le hankitusta kiinteistöosakkeesta.

40 Pöytäkirja 10/ Valtuustolle esitetään investointimäärärahojen korottamista aktivoitavien han kin to jen osalta eurolla talousarvio muutosten yh tey des sä. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintoihin myönnettyjä mää rä ra hoja edellä esitetyn mukaisesti. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että investointimäärärahaa korotetaan ak ti voi ta vien hankintojen osalta eurolla. Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus 222 Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin osalta vuoden 2014 ak ti voi tavien irtaimistohankintojen määrärahatarve on pienentynyt eu roon, koska investointihankkeisiin on saatu EU:n investontitukea. Aikuisopistolle hankituin porauslaitteen hankintahinta on ollut suun ni tel tua suurempi, jonka vuoksi aikuisopiston aktivoitavien in ves toin ti han kin to jen mää rä ra han korotustarve on euroa. Valtuuston myöntämään investointimäärärahaan ei tarvita hakea ko ro tus ta. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintohin myönnettyjä mää rä ra ho ja seuraavasti: Muutettu mää rä ra ha Yhteiset palvelut Tilapalvelut Ammattiopisto Joensuu palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti.