Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:05-16:55 Kokoustauko klo Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E227, Peltolankatu 4, Joensuu Osallistujat Läsnä Hartikainen Pentti puheenjohtaja Kinnunen Raimo I varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko II varapuheenjohtaja Huusko Anu jäsen Ihme Jaana jäsen Kolehmainen Katja jäsen Kuntsi Tony jäsen klo , :t Kärki Piritta jäsen Kärkkäinen Eero jäsen Sallinen Jussi jäsen Törönen Erja jäsen Muut läsnäolleet Hölttä Anna valtuuston pj Törmälä Anssi valtuuston II varapj kl , :t Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, esittelijä Herranen Jatta kehitysjohtaja Hiltunen Pia talousjohtaja Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pentti Hartikainen puheenjohtaja Heli Pirhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Veikko Isoniemi Anu Huusko

2 Pöytäkirja 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu klo 9:00-14:30. Heli Pirhonen johdon assistentti

3 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kone-, metalli- ja muovialan maakunnalliseen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen 205 Maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 206 Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 207 Jäsenen nimeäminen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisesta ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään 208 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan varajäsenyydestä 209 Varajäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan Viestintäpäällikön tehtävät Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja itsearvionti Työolobarometrin tuloksia Dinno selvityksen tuloksia Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu asiassa oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen 215 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 216 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) 217 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kouluksen rahoituksesta 218 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle koulutuksen järjestämisverkostosta Taloudellisten tavoitteiden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden seuranta 34

4 Pöytäkirja 10/ Yksikköhintojen kirjaaminen Aktivoitavien hankintojen määrärahat vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos AmoN, Aatamilan talon kauppa Osakeyhtiön perustaminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Johtokuntien ja hallituksen henkilöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset Ilmoitusasiat P-K:n opisto ja ammattiopisto Niittylahti, rehtorin varahenkilön nimeäminen Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 59

5 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen avaus Kuntayhtymän hallitus 200 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

6 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntayhtymän hallitus 201 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen esittelijänä toi mii kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

7 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus 202 Hallitus päätti ottaa käsiteltäväksi :nä 229 lisäasian P-K:n Opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorin varahenkilön nimeäminen. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. _

8 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän hallitus 203 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Hallitus päätti kokouksessaan , että hallituksen pöytäkirjan tar kastaa kak si kul la kin ker ral la sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkas te taan ko kouk sen jäl keen tai se toimitetaan postitse pöytäkirjan tarkastajil le. Pöy täkirjan tu lee palau tua sihteerille mahdollisimman pian viimeistään nähtävänäolo päi vään men nessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Veikko Isoniemi ja Anu Huusko. ehdotus Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Isoniemen ja Anu Huuskon.

9 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kone-, metalli- ja muovialan maakunnalliseen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 204 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön 16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimi eliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt 14 ammatillisen koulutuksen maakunnallisten oh jausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Hallitus on myöntänyt Jaana Moilaselle eron kone-, me tal lija muovialan maakunnallisen ammatillisen kou lutuk sen oh jaus ryhmän jä senyy des tä ja puheenjohtajuudesta alkaen. Kone-, metalli ja muovialan maakunnallisen ammatillisen kou lutuk sen ohjaus ryh mä on kokouksessaan esittänyt hallitukselle, että oh jaus ryhmän puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Junninen ja va ra pu heen joh ta jak si Hannu Parikka. Lisätietoja: kunta yhtymän johtaja Ilkka Pirska nen, puh , ilkka.pirs kanen(at)pkky.fi.

10 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus päättää nimetä kone-, metalli- ja muovialan maa kunnallisen am matil li sen koulutuksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Jaakko Junnisen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Parikan alkaen ohjausryhmän jäl jellä ole vaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 205 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön 16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt ammatillisen koulutuksen maakunnallisten ohjausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Pasi Ruohtula on pyytänyt eroa maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maakun nal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryh män jä se nyy des tä. Oh jausryh män uudeksi jäseneksi on eh do tet tu Suvi Mutasta. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää 1. myöntää Pasi Ruohtulalle eron maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maa kun nal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryhmän jä se nyy destä alkaen.

12 Pöytäkirja 10/ nimetä Suvi Mutasen maatalous-, luonto- ja puutarha-alan maa kunnal li sen ammatillisen kou lu tuk sen ohjausryhmän jäseneksi al kaen toi mi eli men jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsen muutos 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 206 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuo desta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryh mät, jotka muo dostavat koulutus alakoh taisen ohjaus- ja suunnittelujärjes telmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnal listen koulu tus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön16 :n mukaan maakunnallisten ammatilli sen koulutuk sen ohjausryh mien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä am matillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä am mattiosaamisen näyttöjen toi mieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toi mielin toi mii koulutuskun tayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimieli menä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määräl liseen mitoi tukseen koulutuskunta yhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunni telmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan tehtävis sä vaadittavia osaamistar peita toi siinsa sekä vaikuttamalla ope tuksen suunnitteluun ja toteut tami seen. Ohjausryhmien toimikausi on kolme vuotta. Nykyinen toimi kausi alkoi ja päättyy Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen teh täviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset kou lutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaami sen näyttöjen suunnittelus ta ja toteuttami sesta vastaavina toimi eliminä, sekä nimetä jäsenis tä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro on kokouksessaan esittä nyt nimettäväksi so siaali-, terveys-, hius- ja kau neuden hoi to alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen oh jausryhmän opiske li ja jä se nek si Milla Koposta ja varajäseneksi Olli Kilpeläistä. Edel li set opiske li ja jä se net Erika Haverila ja Krista Kotkajuuri ovat juu ri val mis tu neet. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää 1. myöntää eron sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakun nal li sen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jäsenyydestä Eri ka Haveriselle ja varajäsenyydestä Krista Kotkajuurelle alkaen.

14 Pöytäkirja 10/ nimetä sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maa kun nal lisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän opiskelijajäseneksi Milla Koposen ja opiskelijavarajäseneksi Olli Kilpeläisen alkaen ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Jäsenen nimeäminen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisesta ammatillisen koulutuksen ohjausryhmään 11/ /2012 Kuntayhtymän hallitus 207 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toiminut vuodesta 1998 al kaen ammatillisen koulutuksen maakunnalliset ohjausryhmät, jotka muo dostavat koulutusalakohtaisen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yhdessä eri oppilaitosten edustajista koostuvien maakunnallisten koulutus- ja opintoalakohtaiset tiimien kanssa. Hallintosäännön16 :n mukaan maakunnallisten ammatillisen koulutuk sen ohjausryhmien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. toimiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisesta kou lu tuk ses ta säädetyn lain edellyttäminä ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä 2. kone-, metalli- ja muovialan ammattiosaamisennäyttöjen toimielin toimii koulutuskuntayhtymän opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsittelevänä toimielimenä 3. koulutuksen määrällisten tarpeiden ennakointi osallistumalla alan kou lu tuk sen määrälliseen mitoitukseen koulutuskuntayhtymässä 4. koulutuksen laadun ennakointi osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön; vertaamalla ja arvioimalla opetuksen tuottamaa osaamista ja alan teh tä vis sä vaadittavia osaamistarpeita toisiinsa sekä vaikuttamalla ope tuk sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallintosäännön 4 :n 27. momentin mukaan hallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu "nimetä maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät, jotka toimivat ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttami sesta vastaavina toimieliminä, sekä nimetä jäsenistä ohjausryhmän pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja". Hallitus on nimennyt 14 ammatillisen koulutuksen maakunnallisten ohjausryhmien jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle Lisäksi hallitus on nimennyt ohjausryhmien puheen joh ta jat ja varapuheenjohtajat. Hallitus on myöntänyt Jari Sarkkiselle eron sähkö-, tieto- ja tie to lii ken netekniikka alan maa kun nal li sen am ma til li sen koulutuksen oh jaus ryh män jä senyy des tä. Pentti Lappalaista on esitetty sähkö-, tieto- ja tie to lii ken ne tek niik ka alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän uu dek si jäseneksi. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää nimetä Pentti Lappalaisen sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka alan maakunnallisen ammatillisen koulutuksen ohjausryhmän jä-

16 Pöytäkirja 10/ se nek si alkaen toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan varajäsenyydestä 157/ /2013 Kuntayhtymän hallitus 208 Jarno Oksanen on pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu pal ve lut johtokunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Jarno Oksaselle myönnetään ero Poh jois-kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan va ra jä se nyydes tä. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että Jarno Oksaselle myönnetään ero Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokunnan va ra jä se nyy des tä.

18 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Varajäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan 157/ /2013 Kuntayhtymän hallitus 209 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen Pohjois-Kar ja lan ammattiopisto Joensuu palvelut johtokuntaan jäljellä ole vak si toimikaudeksi.

19 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Viestintäpäällikön tehtävät 28/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 210 Hallitus on valinnut Anne Karp pi sen viestintäpäällikön teh tä vään. Hallitus on valinnut Anne Karppisen suunnittelujohtajan vir kaan. Anne Karppinen on kirjeellään vahvistanut ottavansa suun nit te lujoh ta jan viran vastaan alkaen. Hallintosäännön 4 :n mukaan hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu mm. päättää koulutuskuntayhtymän kokonaisorganisaatiorakenteesta sekä yh tei sis tä toiminnoista ja palveluista. Hallituksen toimivaltaan kuuluu myös ot taa viestintäpäällikkö. Kuntayhtymän johtajan toimivaltaan kuuluu hal lin to säännön mukaan päättää kuntayhtymän toimiston vastuualueista ja tar vit taes sa yhteisesti hoidettavien toimintojen vastuualueista koko kun ta yh ty mäs sä. Hallintosäännön mukaan koulutuskuntayhtymän viestintäpäällikön teh tä viin kuuluu mm. vastuu kuntayhtymän markkinoinnin ja sisäisen ja ul koi sen viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista. Anne Karppisen kanssa on keskusteltu viestintäpäällikön tehtävien hoi dos ta ja hän on antanut suostumuksensa viestintäpäällikön tehtävien hoi tamiseen suunnittelujohtajan virassa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että Anne Karppinen hoitaa vies tin tä pääl li kön tehtävät suun niit te lu joh ta jan virassa suostumuksensa perusteella. Vies tin tä pääl li kön teh tä vien hoitamisesta ei makseta erillistä korvausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. _

20 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja itsearvionti 487/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 211 Hallitus on vuodesta 2010 alkaen toteuttanut hallitustyöskentelyn ke hit tä misek si hallituksen itsearvioinnin, jossa hallituksen jäsenet ja valtuuston puheen joh ta jat arvioivat mm. hallitusasioiden valmistelua, ko kous käy tän tö jä sekä hallituksen ja sen jäsenten työskentelyä. Vuoden 2014 itsearviointikysely toteutetaan Internet kyselynä. Kysely on kaksi osai nen. Ensimmäisessä kyselyssä arvioidaan koko hallituksen hal li tus työsken te lyä ja toisessa arvioidaan omaa toimintaa hallituksen jä se ne nä. Linkit kyselyihin lähetetään hallituksen jäsenille ja valtuuston pu heen joh ta jil le sähköpostissa. Kyselyt ovat avoinna Kyselyn tu lok sia käsitellään hallituksen joulukuun kokouksessa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Työolobarometrin tuloksia / /2011 Kuntayhtymän hallitus 212 Työolobarometrikysely toteutettiin syksyllä 2014 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä kolmannentoista kerran koko henkilöstön kes kuu des sa. Mittauksen tuloksena saadaan yksiköittäin ja yhtymäkohtai sesti ar vo kasta tietoa siitä, millaisena henkilöstö kokee työympäristönsä ja työs ken tely olonsa. Työolobarometrissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henki lös tön työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä; työn kehittävyyttä, johtamis ta, tiedonkulkua, työkykyä ja ergonomiaa. Ky se lyn tu lok set ovat osa kun ta yhtymän toi minnan tulok sel li suuden ar vioin ti jär jes tel mää. Mit tauk sen ta voitteena on saada kä sitys sii tä, mitkä ovat ne ke hit tä mistä vaati vat asiat, joi hin tule vaisuuden toi min nan suun nittelussa on kiin nitet tävä eri tyistä huo miota ja/tai joiden osalta jo ai em min tehty ke hit tä mistyö on tär keää toden taa. Kysely luo poh jaa pit kä jän teiselle, suunni tel malliselle hen kilöstö voi mavarojen kehittä mistyölle. Mittauksen onnistumiselle on tärkeää, että mahdollisimman moni työnte kijä vastaa siihen. Tämä edellyttää johtoryhmän 100 %:sta sitoutumista ky selyyn: kehittämiseen kohdistuvan toiminnan tukemista, etukäteiskeskus telua kaikissa yksiköissä mittauksen merkityksestä ja tavoitteista, henkilös tön vakuuttumista siitä, että tulokset käsitellään luottamuksellisina, mit taamisesta saadun hyödyn selventämistä, vakuuttamalla että osallistumalla voi vaikuttaa oman työnsä, työyhteisönsä ja koko yhtymän kehittymiseen. Jotta työolobarometrin tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää työyhteisöjen kehittämisessä, noudatetaan tulosten käsittelemisessä seuraavia periaatteita ja aikatauluja: Tulokset käsitellään työyksiköittäin tai oppilaitoksittain men nessä. Tulosten käsittelyn yhteydessä päätetään seuraavista asioista: - valitaan 1-3 kehittämiskohdetta (tasot: henkilöstö, oppilaitos, kuntayhtymä) - valitaan ne käytännön toimenpiteet, joilla kehittämiskohteiksi va littuja asioita viedään eteenpäin - nimetään henkilö/henkilöt, joiden vastuulla on valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Barometrissa esille nousseista kehittämiskohteista johdetaan konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2015 henkilöstövoimavarojen kehittämistyölle sekä yksikkö- että koulutuskuntayhtymätasolla. Kyselyn tulokset ovat valmistuneet, ja niitä tullaan käsittelemään se kä luot ta mus eli missä, kun ta yh ty män johdossa että henki löstön kanssa yk si köit täin. Kuntayhtymän johtaja esittelee syksyn 2014 tulokset PKKY -tasolla. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

22 Pöytäkirja 10/ ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Työolobarometrin tuloksia 2014

23 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Dinno selvityksen tuloksia 823/ /2011 Kuntayhtymän hallitus 213 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on päättymässä kaksivuotinen dialo gi sen johtamisen hanke, jota TEKES on rahoittanut. Hanke on ollut osa valtakunnallista DINNO hanketta. Tähän valtakunnalliseen hank kee seen liittyen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston joh ta mis kor kea kou lus ta tutki mukana olleiden organisaatioiden laatua ja tuloksellisuutta. Tutkimuksensa tuloksia Sirpa Syvänen esitteli Pohjois-Karjalan kou lu tus kunta yh ty män esimiehille Dialogia-hankkeen loppuseminaarissa. Kuntayhtymään tulosten mukana toimittamassaan viestissä dosentti Sy vä nen toteaa mm. seuraavaa: "Ohessa vielä työelämän laatua ja tu lok sel li suut ta (myös luovuutta, oppimista ja sisäistä motivaatiota) tukevan dia lo gi sen organisaation tekijät ja niiden toteutuminen Dinno kyselyn mukaan. Muut tujat on poimittu Dinnon laajasta minitieteellisestä teoreettisesta vii te ke hyk sestä. Näiden tekijöiden välillä myönteinen yhteenkietoutuminen ja sidos, joka on myös Dinnossa empiirisesti testattu. Tein vertailut 1. Din non työntekijöiden (N= 2454), 2. PKKY:n kyselyn tuloksista. Koska PKKY:l le tehtiin supistettu kysely, kaikissa kohdissa ei ole PKKY:n tu lok sia. Kauttaaltaan tuloksenne ovat kuitenkin koko aineistoa paremmat. On nea siitä!" Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 Dinno työntekijät PKKY tulokset johdon itsearviointi

24 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu asiassa oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen 449/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut Antero Pesosen päivätty Pohjois-karjalan aikuisopistoa ja sen rehtoria koskeva kantelu. Kantelija arvostelee opiston lomautuspäätöstä, lomautusilmoituksen muotoa ja muutoksenhakuohjeistuksen puuttumista ilmoituksesta. Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty mää hankkimaan kantelun tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen Poh jois-karjalan aikuisopistolta ja opiston rehtorilta ja antamaan lausuntonsa asiassa. Selvityksessä ja lausunnossa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kantelus sa esitettyyn arveluun lomautusmenettelyn ja -ilmoituksen puut teista. Sa malla on pyydetty ilmoittamaan, mikäli asia on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tietojen mukaan muun viranomaisen tutkittavana muutoksenhakuna tai kanteluna. Selvitys tai lausunto tulee toimittaa viimeistään Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää lähettää Oikeuskanslerinvirastolle liitteenä 2 olevan lausunnon. Lausunnon liitteenä on Kuopion hallinto-oikeuden päätökset /13/0207/3, /13/0306/3 kaikkine oikeudenkäyntiasiakirjoineen ja /13/0430/3. Hallitus päätti lähettää Oikeuskanslerinvirastolle liitteenä 2 olevan lausunnon. Lausunnon liitteenä on Kuopion hallinto-oikeuden päätökset /13/0207/3, /13/0306/3 kaikkine oikeudenkäyntiasiakirjoineen ja /13/0430/3. _ Kuntayhtymän hallitus 214 Apulaisoikeuskansleri on päätöksellään (OKV/595/1/2013) rat kaisut Antero Pesosen kantelun, joka kos kee oi kai su vaa ti mus oh jeen liittämistä työsopimussuhteisen lo mau tus il moi tuk seen. Joh to pää tök se nä ja toimenpiteinä apulaisoikeuskansleri kiin nit tää Pohjois-Kar ja lan kou lu tus kun ta yh ty män huomiota kuntalain 94 :n 2 mo men tin sekä hal lin to lain 46, 49 ja 7 :n noudattamiseen. Kantelu ei joh ta nut mui hin toi men pi tei siin.

25 Pöytäkirja 10/ Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Apulaisoikeuskanslerin päätös-yh

26 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 377/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 215 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Pohjois-Karjalan kou lu tus kun tayh ty mäl tä, kesäyliopiston ja kansanopiston ylläpitäjänä, lausuntoa luon nokses ta hallituksen esitykseksi laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutta mi sek si. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja selkeytettäväksi eräitä vapaan si vistys työn koulutuksen järjestämistä, yksikköhintoja ja valtionosuutta kos ke via säännöksiä. Esitys sisältää luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi va paas ta sivistyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Esityksessä on seuraavat muutokset ja/tai tarkennukset: opetuksen järjestämisen sijaan säädetään koulutuksen jär jes tä mi ses tä ja sitä koskevasta toimintasuunnitelmasta sekä kan san opis to kou lu tus ta koskevasta opetussuunnitelmasta, käyttökustannusten perusteella maksettavasta valtionosuudesta, kansanopistossa asuvien perusteella tehtävästä opiskelijaviikkojen yksik kö hin nan korottamisesta sekä velvoitteesta laatia sopimus käytännön työtehtävissä järjestettävästä kou lu tuk ses ta. Lain ja asetuksen on tarkoitus astua voimaan alkaen. Kyseistä lainsää dän töä sovellettaisiin ensimmäisen kerran määriteltäessä ra hoi tus ta vuodelle Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 4 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Liite 5 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

27 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) 388/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 216 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa hal li tuk sen esitysluonnoksesta, joka koskee näyttötutkintojärjestelmän ke hittä mis tä. Hallituksen esitys on valmisteltu näyttötutkintojärjestelmän ke hit tämis tä valmistelleen työryhmän ehdotusten pohjalta. Esitykseen on tehty seuraavia muutoksia ja/tai tarkennuksia: näyttötutkinnon järjestäjistä ja järjestämisen edellytyksistä, tutkintotoimikuntien tehtävistä, tutkintotodistusten antamisesta, näyttötutkintosihteeristön perustamisesta ja tehtävistä, näyttötutkintojen järjestämissopimusten edellytyksistä, tutkinnon suorittajan osaamisen arvioinnista sekä arvioinnin oikaisemisesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaa lakia on esitetty tar ken net tavak si siten, että valtionavustusta voidaan jatkossa myöntää ilman val mis tavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen niille yh tei söille tai säätiöille, jotka ovat tehneet tutkintotoimikunnan kanssa so pi muk sen näyttötutkintojen järjestämisestä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 6 Lausuntopyyntö (näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen) Liite 7 Hallituksen esitys (näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen)

28 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kouluksen rahoituksesta 390/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 217 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, am ma tilli ses ta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta ai kuis kou lu tukses ta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeik si lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opis ke li ja va linta re kis te ris tä, korkeakoulujen valtakunnallista tietovarainnoista ja yli op pi lastut kin to re kis te ris tä annetun lain 7 ja 9 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoit tee na on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukai ses ti toisen asteen koulutuksen valtionosuusperusteita sekä lisätä ra hoi tusjär jes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuisi perus-, suo ri tus- ja vaikuttavuusrahoituksesta. Kunkin osan suuruus vaihtelisi kou lutus muo doit tain. Kunkin rahoitusosan muodostuminen ja osuus kokonaisrahoituksesta on esitet ty alla olevassa taulukossa. ammatillinen ammatillinen oppisopimus pe rus kou lu tus li sä kou lu tus koulutus (pt) (siir ty mä ai ka (siir ty mä ai ka (siir ty mä ai ka 2021) 2020) 2020) 1. Perusrahoitus 49 % 35 % 49 % - opiskelijavuosi (365 pv) - alakohtainen hinta (ei opso) - erityisopiskelijat 2. Suoritusrahoitus - suoritetut tutkinnot - suoritetut tutkinnon osat - osaamispiste tai laajuuteen ja kustannuksiin perustuva pai no ker roin - alakohtainen hinta (ei opso) - erityisopiskelijat - ei aikaisempaa 2. asteen tutkin toa 45 % 61 % 47 % 3. Vaikuttavuusrahoitus - vaikuttavuus - henkilöstön kehittäminen - opettajien kelpoisuus - läpäisyindeksi - opiskelijahyvinvointi (2019) - opiskelijan antama työ elämä pa lau te (2021) 6 % 4% (käyttöön vuonna 2020) 4 %

29 Pöytäkirja 10/ Majoitus, harkinnanvarainen ra hoi tus Esityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija voitaisiin lu kea perusrahoituksen perusteeksi enintään kolmen vuoden ajan. Mikäli opis ke li ja on suorittanut toisen asteen tutkinnon jo aikaisemmin, hänet voi tai siin lukea perusrahoituksen perusteeksi enintään kahden vuoden ajan. Vastaavasti suoritukset voitaisiin kuitenkin lukea suo ri tus ra hoi tuk sen perusteeksi tätä pidemmältä ajalta. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitus määräytyy ra hoitus vuot ta kaksi vuotta aikaisemmin toteutuneen opiskelijavuosimäärän mukai ses ti, kuitenkin enintään järjestämisluvassa määritelty enim mäis mää rä. Suoritusrahoituksen suoritemääränä käytettäisiin kolmen vuoden kes ki ar voa, alkaen neljä vuotta ennen varsinaista rahoitusvuotta. Esi mer kik si vuoden 2017 perusrahoitus määräytyisi vuoden 2015 opis ke li ja vuo si mää rän ja suoritusrahoitus vuosinä suoritettujen tutkintojen ja tut kin non osien määrän mukaisesti. Rahoituksen määräytymisestä todellisen kustannuspohjan perustella ol laan luopumassa ja toisen asteen koulutukseen kohdennettava valtion ra hoi tuk sen kokonaismäärä ollaan muuttamassa talousarvioon perustuvaksi. Laki esitetään tulevaksi voimaan Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Liitteet Liite 8 Lausuntopyyntö (esitys koulutuksen rahoituksesta) Liite 9 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta (87 sivua)

30 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle koulutuksen järjestämisverkostosta 392/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 218 Opetus- ja kultuuriministeriö on pyytänyt mennessä lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolain, am ma til lises ta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta an ne tun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muut ta mi ses ta. Esitys on hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen ta voittee na ovat vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjä, jotka kykenevät vas taamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamis tar pei siin. Uudessa laissa muutettaisiin lukio-ja ammatillisen koulutuksen jär jes tä mis luvan ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan myön tä mis tä ja peruuttamista koskevia säännöksiä. Lain tullessa voimaan van ho jen järjestämislupien voimassaolo päättyisi. Vapaan sivistystyön yl lä pi tä mis lu vat säilyisivät, mutta yläpitäjien taloudelliset edellytykset op pi lai tok sen ylläpitämiseen tutkittaisiin viran puolesta. Esitys liittyy hallituksen ra ken nepo liit ti sen ohjelman toimeenpanoon. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän lausunnossa tullaan kiin nit tä mään huomiota seuraaviin seikkoihin: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja alueen ammatillisen kou lu tuk sen asiakkaiden, opiskelijoiden ja työelämän kannalta on ensiarvoisen tär keää turvata lainsäädännöllä mahdollisuus järjestää laadukasta koulutusta kus tannus te hok kaas ti koko maakunnan alueella. Valtiovallan on syytä re surs soi da koulutuksen järjestämistä siten, että koulutuksen laatu voidaan pi tää kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Erityisesti opetushenkilökunnan osaa mises ta ja työssäjaksamisesta on pystyttävä pitämään huolta. Jär jes tä mis lu vat on syytä myöntää läpinäkyvän ja kaikkien osapuolten tiedossa ole van kriteeristön perusteella. Kriteeristössä käytettäväksi soveltuvat hy vin mittarit, jotka kuvaavat koulutuksen laatua, läpäisyä, vaikuttavuutta ja ta lou del li sia toimintaedellytyksiä. Lupien myöntämisen ei pidä perustua har kin taan. Kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta yksi järjestämislupa, joka kattaa sekä nuorten, että aikuisten koulutuksen on paras vaihtoehto. Sa moin myös rahoituksen olisi parasta tulla yhden kanavan kautta. Yhden jär jes tämis lu van ja yhden rahoituskanavan mallissa toimintaa voidaan oh ja ta valtion tulosohjauksella, joka mahdollistaa erinomaisiin tuloksiin pyr ki mi sen eri keinoin erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

31 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus keskustelee esityksestä ja evästää virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri minis te riöl le annettavasta lausunnosta. Hallitus keskusteli esityksestä ja evästi virkamiehiä opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le annettavasta lausunnosta. Kokoustauko klo Liitteet Liite 10 Hallituksen esitys eduskunnalle järjestäjäverkostosta Liite 11 HE luonnos liittyen koulutuksen järjestämisverkkoon

32 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Taloudellisten tavoitteiden seuranta 130/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 219 Vuoden 2014 talousarviossa on asetettu valtuustoon nähden sitovat op pi laitos koh tai set taloudelliset tulostavoitteet. Oppilaitos Tilikauden vuo si ka teta voi te Budjetti 1-9 /2014 Toteuma 9/2014 Tilikauden tu los ta voi te Budjetti 1-9 /2014 Toteuma 9/2014 Yhteiset pal ve lut Tilapalvelut AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AmoV Aiko PKKY Taloudellisten tulostavoitteiden seurantaa suoritetaan vuoden en sim mäis tä kuukautta lukuun ottamatta oppilaitoksittain laadittavilla tu los las kel mil la, joista ilmenee ko. kuukauden taloudellinen tilanne ja vertailu ti li kau den tulostavoitteeseen. Hallitus on päättänyt, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa var ten oppilaitoksittain seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky kaikki Aikuisopiston osalta suurin osa liikevaihdosta tulee työllisyys-, lisä-, hen ki löstö- ja oppisopimuskoulutuksesta.

33 Pöytäkirja 10/ Talousraportin toinen osa on investointien seuranta. Investoinneista seu rataan erikseen rakennusinvestointeja ja irtaimistoinvestointeja. Esityslistan liitteenä on investointiraportti heinäkuulta Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 12 Investointiraportti syyskuu 2014

34 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Toiminnallisten tavoitteiden seuranta 130/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 220 Toiminnallisten tulosten raportointivuorossa ovat yhteiset palvelut ja Pohjois-Kar ja lan ammattiopistot Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Outokumpu ja Niittylahti. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Anssi Törmälä poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen. Liitteet Liite 13 AMOJtk toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 14 AMONi toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 15 AMOO, toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014 Liite 16 Yhteiset palvelut toiminnalliset tavoitteet, syyskuu 2014

35 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Yksikköhintojen kirjaaminen / /2013 Kuntayhtymän johtoryhmä Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta määräytyy vuosit tain ja opiskelijamäärien painotetun keskiarvon mukaan. Ra hoitus saadaan järjestämisluvan mukaiseen opiskelijamäärään, joka on vuonna 2014 yhteensä Esitys yksikköhintojen kirjaamisesta valmistuu kokouk seen mennessä ja esitellään kokoukessa. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh , jatta.herranen(at)pkky.fi ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä hyväksyy esiteettäväksi hallitukselle, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain seuraa vasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN Amo Ni AmoO AmoV Ai ko Pkky kaik ki Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäki nen p tai veli.mä kinen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain seuraavasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan

36 Pöytäkirja 10/ AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN Amo Ni AmoO AmoV Ai ko Pkky kaik ki Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Ammatillisen perustutkintokoulutuksen 2014 aloituspaikkojen lisäyksen ja päi vi te tyn opiskelijamääräennusteen 2014 perusteella on tar koi tuk sen mukais ta tehdä muutoksia yksikköhintatulojen kirjaamiseen Aikuisopiston osalta. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten op pilai tok sit tain seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku 2014 Kirjataan AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky kaikki Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos Kuntayhtymän hallitus 221 Syksyn laskentapäivän tietojen perusteella on valmistelu alla ole va esitys ammatillisen perustutkintokoulutuksen yksikköhintojen kir jaa mi ses ta vuodelle Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi.

37 Pöytäkirja 10/ ehdotus Hallitus päättää, että ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintatulo kir jataan vuonna 2014 seuraavasti: TA 2014 Hallitus Painotettu kes ki ar vo AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko Pkky yht Hyväksyttiin yksimielisesti. Kirjataan ko ko vuosi

38 Pöytäkirja 10/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Aktivoitavien hankintojen määrärahat vuodelle / /2014 Kuntayhtymän hallitus Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarviossa investointeihin yh teensä euron nettosumman, josta investoinnit rakennuksiin eu roa ja käyt tö omaisuuden ostoon euroa. Valtuus toon näh den sitova ta voi te on ra ken tamiseen sekä kone- ja laiteinvestoin teihin myönne tyn mää rä ra han netto summa. Jäljempänä esitetty aktivoitaviin irtaimistohankintoihin myönnettävä määräraha perustuu oppilaitosten esityksiin ja esitysten perusteella käytyi hin neuvotteluihin. Talousarviosta poiketen käyttöomaisuuden ostoihin käytettäväksi määrärahaksi esitetään euroa ja vastaavasti rakennusinvestointeihin käytettäväksi määrärahaksi euroa. Valtuus toon nähden sitova määrärahan nettosumma säilyy eurossa. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen, puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilk ka.pirs kanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää myöntää aktivoitaviin investointeihin vuonna 2014 seu raa vat määrärahat: Euroa Yhteiset palvelut Ammattiopisto Joensuu palvelu Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee 0 Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti / PKO Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Hallituksen tekemässä päätöksessä Aktivoitavien hankintojen mää rä ra hat vuodelle 2014, 22, päätöstaulukossa oppilaitosten mää rä ra haesi tyk sis sä ammattiopisto Niittylahden, Nurmeksen ja Outokummun lu vut olivat väärillä riveillä. Ammattiopisto Niittylahden määrärahaesityksen pi täi si

39 Pöytäkirja 10/ olla euroa, Nurmeksen euroa ja Outokummun euroa. Aktivoitavien hankintojen kokonaismäärärahaesitys ei muutu. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen, puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintoihin vuodelle 2014 myönnettyjä määrärahoja seuraavasti: 2014 alkuperäinen 2014 muutettu Yhteiset palvelut Ammattiopisto Joensuu Palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee 0 0 Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti/PKO Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Valtuusto on kokouksessaan päättänyt korottaa kuntayhtymän in vestoin ti mää rä ra ho ja eurolla, josta euroa esitetään koh dis tetta vak si aktivoitaviin hankintoihin ja euroa ra ken nus in ves toin tei hin. Uusi määräraha euroa. Aktivoitavien investointien määrärahoja esitetään kohdistettavaksi seu raavas ti: 2014 hy väksyt ty 2014 muutet tu Yhteiset palvelut Tilapalvelu Ammattiopisto Joensuu palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Esitetyt investoinnit ylittävät määrärahan eurolla, mikä aiheutuu Tila pal ve lul le hankitusta kiinteistöosakkeesta.

40 Pöytäkirja 10/ Valtuustolle esitetään investointimäärärahojen korottamista aktivoitavien han kin to jen osalta eurolla talousarvio muutosten yh tey des sä. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintoihin myönnettyjä mää rä ra hoja edellä esitetyn mukaisesti. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että investointimäärärahaa korotetaan ak ti voi ta vien hankintojen osalta eurolla. Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus 222 Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin osalta vuoden 2014 ak ti voi tavien irtaimistohankintojen määrärahatarve on pienentynyt eu roon, koska investointihankkeisiin on saatu EU:n investontitukea. Aikuisopistolle hankituin porauslaitteen hankintahinta on ollut suun ni tel tua suurempi, jonka vuoksi aikuisopiston aktivoitavien in ves toin ti han kin to jen mää rä ra han korotustarve on euroa. Valtuuston myöntämään investointimäärärahaan ei tarvita hakea ko ro tus ta. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää muuttaa aktivoitaviin hankintohin myönnettyjä mää rä ra ho ja seuraavasti: Muutettu mää rä ra ha Yhteiset palvelut Tilapalvelut Ammattiopisto Joensuu palvelut Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Ammattiopisto Kitee Ammattiopisto Lieksa Ammattiopisto Niittylahti Ammattiopisto Nurmes Ammattiopisto Outokumpu Ammattiopisto Valtimo Aikuisopisto Yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kärkkäinen Eero jäsen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kärkkäinen Eero jäsen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja 3/2017 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 20.04.2017 klo 15:45-17:25 Paikka Kokoushuone Näkysä, Niskakatu 17, Joensuu Osallistujat Läsnä Isoniemi Veikko I varapuheenjohtaja Ihme Jaana jäsen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja 4/2017 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 26.04.2017 klo 14:30-15:10 Paikka Kokoushuone E215, Peltolankatu 4, E -rakennus, Joensuu Osallistujat Läsnä Isoniemi Veikko I varapuheenjohtaja Ihme

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Pöytäkirja 1/2016 1 Aika 18.02.2016 klo 09:15-11:16 Paikka Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Nevalainen Lahja varajäsen Oinonen Timo

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2016

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2016 Kuntayhtymän hallitus 48 22.03.2017 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2016 326/02.05.00/2017 Kuntayhtymän hallitus 22.03.2017 48 3/02.05.00/2016 Kuntayhtymän hallitus 27.01.2016 12 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Paikka Luokka 019, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Luokka 019, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, Niittylahdentie 297, Niittylahti Esityslista 1/2017 1 Aika klo 17.00 Paikka Luokka 019, Niittylahti, Niittylahdentie 297, Niittylahti Lisätietoja Kahvitus kokouksen yhteydessä. Osallistujat Jäsen Varajäsen Väänänen Katja puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa Palvelut, Kuhmonkatu 32, Lieksa. Lampinen Kimmo varajäsen

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa Palvelut, Kuhmonkatu 32, Lieksa. Lampinen Kimmo varajäsen Pöytäkirja 1/2016 1 Aika 16.02.2016 klo 18:00-19:40 Paikka Palvelut, Kuhmonkatu 32, 81700 Lieksa Osallistujat Läsnä Säppi Päivi puheenjohtaja Mahlavuori Markku jäsen Salorinne Heikki jäsen Oinonen Kati

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015. Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 16.09.2015 klo 17:36-18.35 Paikka Karjalankatu 2, Outokumpu, ravintola Monikko Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa, Kuhmonkatu 32, Lieksa

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa, Kuhmonkatu 32, Lieksa Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 12.12.2016 klo 18:00 Paikka, Kuhmonkatu 32, 81700 Lieksa Osallistujat Läsnä Säppi Päivi puheenjohtaja Pöppönen Jukka varapuheenjohtaja Mahlavuori Markku jäsen Lehtinen Pirkko jäsen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.5.2015.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.5.2015. Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 13.05.2015 klo 18:09 Paikka Palvelut, Kuhmonkatu 32, 81700 Lieksa Osallistujat Läsnä Säppi Päivi puheenjohtaja Pöppönen Jukka varapuheenjohtaja Mahlavuori Markku jäsen Salorinne

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu, monitoimitila, Lammenkatu 18, Outokumpu. Kuivalainen Tuija jäsen

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu, monitoimitila, Lammenkatu 18, Outokumpu. Kuivalainen Tuija jäsen Pöytäkirja 3/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 19.03.2014 klo 14:30-16:50 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu, monitoimitila, Lammenkatu 18, Outokumpu Osallistujat Läsnä Kinnunen Raimo I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2017 1 05.09.2017 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 05.09.2017, 09:00-12:20 Paikka AU300, Joensuun kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 2014

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 2014 Pöytäkirja 2/2014 1 Aika 09.04.2014 klo 08:45-10:10 Paikka Bussimatkalla Taitaja2014 kilpailuun. Osallistujat Läsnä Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen Laukkanen Heikki jäsen Karkkonen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Linnunniemen osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu

Linnunniemen osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Pöytäkirja 3/2015 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 25.03.2015 klo 14:30-16:54 Paikka Linnunniemen osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Osallistujat Läsnä Hartikainen Pentti puheenjohtaja Kinnunen Raimo

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014 Kuntayhtymän johtoryhmä 108 10.12.2013 Kuntayhtymän hallitus 248 18.12.2013 Kuntayhtymän hallitus 43 25.03.2015 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2014 381/02.05.01/2013 Kuntayhtymän johtoryhmä 10.12.2013

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot