Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 Sisältö Lukijalle...5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen...6 Pääsääntö...6 Poikkeukset...7 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla)...20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla)...21 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista...24 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät...26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö...27 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi)...29 MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi)...29 Työsuojelupiirit...32

4 Asetukset koskevat myös omistajakuljettajia Lukijalle Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA). Ajo- ja lepoaikasäännökset koskevat eräin poikkeuksin kuorma- ja linja-auton kuljettajia. Valvonta kohdistuu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Sopimusten mukaisesti kukin jäsenmaa järjestää alueellaan asianmukaista ja säännöllistä valvontaa siten, että tarkastuksia suoritetaan sekä tiellä että yritysten tiloissa niin, että ne koskevat merkittävää ja edustavaa osaa kaikista niistä kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista, joihin sovelletaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua EU:n asetusta (EY) nro 561/2006 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettua EU:n asetusta (ETY) nro 3821/85. Tämä opas ei korvaa edellä mainittuja asetuksia. Oppaaseen on sisällytetty liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ajoaikatyöryhmän ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisesta Suomessa laatimat ohjeet. Suomen ulkopuolella seuraamuskäytännöt voivat olla toisenlaisia. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 5

5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen Pääsääntö Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa (ml. mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu) on yli 3,5 tonnia, tai b) henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta yleisillä teillä suoritettuun ajoon silloin, kun kyseessä on yleisen tien suora ylitys, mikäli tällainen ajaminen liittyy työhön, jota tehdään pääsääntöisesti yleisen tien ulkopuolella. Yhden ajovuorokauden aikana yleisillä teillä ajetut muut kuin ko. ajot edellyttävät siis muun muuassa viikkolevon, vuorokausilevon ja, ylittäessään yhteensä 4,5 tuntia, taukojen pitämistä kyseisen ajovuorokauden osalta. Yleisen tien ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Asetusta sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg. Säädöksiä sovelletaan myös tyhjänä ajamiseen. Säädöksiä ei sovelleta erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen, kuten sellaisiin nosturiautoihin tai betonin pumppausautoihin, joilla ei kuljeteta tavaraa. 6 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

6 Poikkeukset Edellä mainitusta pääsäännöstä on säädetty sekä kaikkia jäsenvaltioita koskevia että jäsenvaltiokohtaisia poikkeuksia. Vaikka sanamuodot viittaavat useissa poikkeuksissa vain ajoneuvoihin, tulkinnan lähtökohtana on kuljetus, johon ajoneuvoa kulloinkin käytetään Kaikkia jäsenvaltioita koskevat poikkeukset ovat asetuksen 3 artiklassa ja sen mukaan ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta missään jäsenvaltiossa kuljetuksiin, joissa käytetään seuraavanlaisia ajoneuvoja: a) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä Säännöllisellä henkilöliikenteellä tarkoitetaan kaikkea viranomaisen vahvistaman aikataulun mukaista liikennettä (myös koululaisten ja vammaisten kuljetukset linja-autoilla sekä ns. palvelubussit) sekä asetuksessa 684/92 tarkoitettua säännöllistä erityisliikennettä. Palvelubusseihin ja koululaiskuljetuksiin asetusta sovelletaan, jos liikennereitin pituus on yli 50 km tai jos kyseessä on tilausajo. Liikennereitin pituudella tarkoitetaan reitin pituutta yhteen suuntaan, ei edestakaista matkaa. Reitin pituus ilmenee liikenneluvasta. Reitin ei tarvitse olla identtinen molempiin suuntiin. Liikennereitin pituutta arvioidessa lähtökohdaksi on otettava se ajomatka, jonka kuljettaja samaa linja-autoa käyttäen tosiasiassa ajaa. Jos esimerkiksi kuljettaja ajaa ensin yhdelle määräpaikalle ja sieltä edelleen toiselle määräpaikalle, kyseessä on yksi liikennereitti koko tälle matkalle eikä kaksi eri reittiä. Asetusta ei sovelleta enintään 100 km pituisiin liikennereitteihin, joiden lähtö- ja määräpaikka ovat liikenneluvan mukaan samat tai lähes samat. b) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa c) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 7

7 d) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot Pelastusajoneuvoiksi katsotaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa kaikki pelastus- ja raivaustehtävissä olevat ajoneuvot, mm. hinausautot koko niiden paikallaoloajan. e) sairaanhoidon erikoisajoneuvot Sairaanhoidon erikoisajoneuvoilla tarkoitetaan mm. kenttäklinikka-autoja. Normaalit ambulanssit ovat kokonsa takia muutenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Sairaanhoidon erityisajoneuvoja eivät ole tavanomaisiin vammaiskuljetuksiin käytettävät ajoneuvot. f) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta Kohdassa mainittu 100 km on linnuntietä mitattu säde. Ajoneuvon asemapaikka määritellään yrityksen toiminnallisen asemapaikan perusteella, eli ajoneuvon asemapaikka voi olla eri kuin yrityksen asemapaikka. Ajoneuvon asemapaikka voi vaihdella, mutta ei kuitenkaan yksittäisten ajotehtävien mukaan. Jos ajoneuvon asemapaikka on muualla kuin yrityksen asemapaikka, se voidaan osoittaa esimerkiksi urakkasopimuksella. Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan, kun 100 km:n raja ylitetään. Jos hinausauto suunnittelemattomasti ylittää 100 km:n rajan, asetusta sovelletaan 100 km:n ylitteeseen ja ajopiirturi laitetaan päälle 100 km:n täyttyessä. Muussa tapauksessa asetusta sovelletaan ja ajopiirturi on päällä koko matkan ajan. Hälytys- ja pelastustehtävissä toimiviin hinausautoihin asetusta ei sovelleta em. d-kohdan perusteella, vaikka 100 km ylittyisikin. g) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön Auton kuljettaminen rakennettavaksi tai varustelua varten sekä asiakkaalle myydyn auton toimittaminen eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. 8 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

8 Testausajot liikennekelpoisuuden toteamiseksi, myös huolto- ja korjaustoimien yhteydessä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia Yrityksen kuljetukset, jotka liittyvät sen harjoittamaan yritystoimintaan, ovat ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä, vaikka kuljetuksista ei perittäisikään varsinaista vastiketta. Nämä kuljetukset ovat siis kaupallisia. Kuljetukset voivat olla kaupallisia, vaikka liikennelupaa ei tarvittaisikaan. Esimerkiksi maanviljelys on kaupallista toimintaa. Ei-kaupallista toimintaa taas on esimerkiksi oman muuttokuorman kuljettaminen. Kaupallista toimintaa on myös ovelta ovelle tapahtuva myyntitoiminta riippumatta siitä, hoidetaanko se työsuhteisten toimesta tai ns. talkoovoimin. Rahankeräyslain mukainen yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuva luvanvarainen rahankeräys ei kuitenkaan ole kaupallista toimintaa. SPR:n veripalvelun linja-autoon, jolla kuljetetaan henkilöstöä, asetusta sovelletaan, koska toiminta on kaupallista. Perhekodin kuljetukset linja-autoilla ovat ei-kaupallisia, vaikka perhekodin ylläpitäjä saa korvausta. Hevoskuljetuksissa alle 7,5 kokonaispainotonnin ajoneuvoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin ei toistaiseksi tarvitse soveltaa ajo- ja lepoaika-asetusta eikä siten myöskään ajopiirturisäännöksiä. Ajopiirturin asennuspakko johtaisi asennusten kalleuden takia todennäköisesti kuljetusten siirtymisen kevyempiin, liikenneturvallisuuden kannalta huonompiin vetoautoihin. Hevosten liikkuminen perävaunussa aiheuttaa normaaliin tavarankuljettamiseen verrattuna lisäriskin liikenneturvallisuudelle. i) hyötyajoneuvot. jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 9

9 Edellä mainittujen, kaikissa jäsenvaltioissa noudatettavien poikkeusten lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on oikeus sulkea tiettyjä kuljetuksia ajo- ja lepoaika-asetuksen ja siten myös piirturiasetuksen ulkopuolelle. Suomessa ajo- ja lepoaikaasetusta ei sovelleta eikä ajopiirturia tarvitse käyttää ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992, muutos 1221/2007) 7 :n mukaan seuraavissa kuljetuksissa: a) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa tai näiden yritysten omassa hoidossa olevia hevosia. Torikaupassa vähäistä määrää arvioidaan esimerkiksi torikauden pituudella. b) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postitoimilaissa (313/2001) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö Kohdan toinen poikkeus koskee enintään 7,5 tonnin ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joita käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, edellyttäen, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö. Poikkeus koskee eri alojen ammattimiehiä, jotka kuljettavat ammatissa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita. Esimerkiksi putkimiehen työssään tarvitsemien materiaalien ja työvälineiden kuljettaminen on putkimiehen ammatin harjoittamiseen liittyvää toimintaa. Huoltoajo: Mikäli enintään 7,5 tonnin ajoneuvolla kuljetetaan enintään 50 kilometrin etäisyydellä korjaus- ja huoltotyökaluja, joita käytetään päätyön eli huolto- ja korjaustoiminnan yhteydessä, asetusta ei sovelleta. Kyseisen ajoneuvon tulee tällöin olla varusteltu huoltoajoon esim. kiintein työkaluhyllyin. c) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen 10 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

10 d) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa Ajokortin saamiseksi annettava ajo-opetus ja ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : asetuksen ulkopuolelle jää ajokortin tai ammattipätevyystodistuksen saamiseen tähtäävä ajo-opetus silloin, kun siihen ei liity kaupallista kuljettamista. Lisäksi asetuksen ulkopuolelle jäävät ammattitutkintoon, toisen asteen logistiikan perustutkintoon tms. tutkintoon tähtäävässä ammatillisessa koulutuksessa kuljetukset, jotka oppilas suorittaa opettajan läsnä ollessa ja jotka eivät ole kaupallisia. Ei-kaupallisuuden edellytys täyttyy esim. silloin, kun lastina on painoja tms. harjoittelukuormaa. Ajopiirturissa on kaupallisissa kuljetuksissa 1-paikassa vastuullisen kuljettajan ajopiirturikiekko, joka C-opetuksessa on opettaja C-ajokortin saamiseen saakka, CE-opetuksessa oppilas ja D-opetuksessa oppilas. Ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : poikkeus sisältää ammattipätevyyslain (273/2007) mukaiseen sekä perusettä jatkokoulutukseen kuuluvat ajo-opetukset. Suoritettavaan tutkintoon käytettävät ajoneuvot : poikkeus koskee vain kuljettajantutkinnon ajokoetta. e) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasuja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa Viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa käytettäviä, ajoaikapoikkeusten piirissä olevia ajoneuvoja ovat kaikki asianomaiseen työhön varustetut ajoneuvot, joita käytetään viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähköverkkojen korjauksissa, huollossa ja kunnossapidossa. Niitä ovat myös yksityisten yritysten viemärihuoltotoimintaan käyttämät ajoneuvot (esimerkiksi viemäriverkoston ja viemärien umpisäiliöiden huolto, korjaus ja tyhjennys). Maanteiden kunnossapito : poikkeus koskee mm. olemassa olevien teiden korjaus- ja uusimistoimia, tiemerkintöjen tekemistä sekä teiden aurausta, hiekoitusta ja suolausta. Esimerkiksi päällystystyömaalla tehtävä työ tapahtuu Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 11

11 yleisen tien ulkopuolella suljetulla alueella. Sen sijaan esimerkiksi asfaltin tai maa-aineksen kuljetus tietyömaalle yleisillä teillä on ajoaikalainsäädännön piirissä. Talousjätteiden keruu ja kuljetus : poikkeus koskee kotitalouksien kaikenlaisten jätteiden keruuta ja kuljetusta sekä kotitalouksien jätteiden keruun yhteydessä esim. kauppojen jätteiden keruuta ja kuljetusta. Poikkeus ei koske vaihtolavakuljetuksia. f) ajoneuvossa, jossa on paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen Asetusta sovelletaan urheiluseurojen ja muiden yhdistysten henkilökuljetuksiin. Niitä ei katsota ei-kaupalliseksi toiminnaksi. Yli 17-paikkaisiin linja-autoihin asetusta sovelletaan aina. g) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä h) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille i) rahaa tai arvoesineitä kuljettavassa ajoneuvossa j) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen Eläinjätteeksi katsotaan esimerkiksi ihmisravinnoksi kelpaamattomat eläinrasvat sekä muut teurasjätteet, kuitenkin sellaisen materiaalin, joka menee jatkojalostukseen eläinruokatehtaille, esim. minkinruokatehtaille tai jatkojalostukseen menevien nahkojen kuljetus ovat asetuksen piirissä. k) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden solmukohtiin liitty villä alueilla, kuten satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä Poikkeus koskee yleisten teiden ulkopuolisia terminaalialueita ja yleisen tien suoria ylityksiä. Terminaalialueeksi katsotaan myös lentokenttäalueet. 12 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

12 l) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin 50 kilometrin säteellä maatiloilta Elävien eläinten kuljetukset teurastamoihin: 50 km:n säde lasketaan välikasvattamosta tai teurastamosta. m) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa. Asetusta ei sovelleta sirkusten ja huvipuistojen laitekuljetuksiin. Tietyissä kuljetuksissa, jotka tapahtuvat kokonaan tai joiden alku- tai päätepiste on Lapin ja Oulun läänissä lukuun ottamatta Oulun ja Kajaanin kaupunkeja taikka muualla maassa sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä, voidaan ajo- ja lepoaika-asetuksen määräyksistä poiketa seuraavasti: a) Henkilöliikenne: Linjaliikenteessä olevien linja-autojen 45 minuutin tauot voidaan jakaa vanhan ajo- ja lepoaika-asetuksen (3820/85) mukaisesti edelleen enintään kolmeen osaan, joista kunkin on oltava vähintään 15 minuuttia. b) Tavaraliikenne: Hinauskuljetuksissa, maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten torikaupan tai omassa hoidossa olevien hevosten kuljetuksissa sekä elävien eläinten kuljetuksissa saadaan asetuksen vuorokautista ajoaikaa pidentää enintään kahdella tunnilla ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 13

13 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! AJOAIKA 9 TUNTIA Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia. Sitä voidaan viikon aikana kahdesti pidentää enintään 10 tuntiin. Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikottaisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä. Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat, kuorman purkaus tai lastaus, korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne tiellä tai muualla. Viikottainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Viikko on ma klo su klo Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4. vko Ajoa 34 t Ajoa 56 t Ajoa 34 t Ajoa 56 t 90 t 90 t 90 t 14 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

14 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! TAUKO 45 MINUUTTIA Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala. Tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa. Tällöin ensimmäisen osan pitää olla vähintään 15 minuuttia ja toisen osan vähintään 30 minuuttia. Toinen osa pitää sijoittaa siten, että yhteenlaskettu ajoaika ei ylitä neljää ja puolta tuntia ennen tauon toisen osan alkamista. Muun työn tekeminen tauon aikana on kielletty. Tauon voi pitää liikkuvassa ajoneuvossa, esimerkiksi monimiehitystilanteessa. Esimerkki Ajoa 4 t 30 min Tauko 45 min Ajoa 4 t 30 min Yhdessä tai kahdessa osassa pidetyn vähintään 45 minuutin tauon jälkeen alkaa aina uusi taukolaskenta eikä aikaisempia ajo- ja taukoaikoja oteta huomioon. Esimerkki Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Esimerkki Ajoa 2 t Tauko 45 min Ajoa 3 t Tauko 15 min Ajoa 1 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 3 t 30 min Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 15

15 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VUOROKAUSILEPO 11 TUNTIA Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 1,5 t Vuorokausilepo 11 t 13 tuntia Työn alkaessa vuorokausilevon jälkeen alkaa uusi 24 tunnin jakso. Vuorokausilevon saa kahden viikottaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään 9 tunnin (=lyhennetty lepoaika) mittaiseksi. Lyhennystä ei tarvitse korvata vapaa-aikana. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 3,5 t Vuorokausilepo 9 t 15 tuntia Ellei vuorokausilepoa ole lyhennetty, se voidaan jakaa pidettäväksi enintään kahtena erillisenä jaksona, joista ensimmäisen tulee olla vähintään 3 tuntia ja jälkimmäisen vähintään 9 tuntia. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. 16 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

16 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! Esimerkki (24 t) Ajoa 4,5 t Jaetun vrk-levon 1. osa: 3 t Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Muuta työtä 1 t 15 min Jaetun vuorokausilevon 2. osa: 9 t 15 tuntia Jos ajoneuvossa on samanaikaisesti kaksi tai useampi kuljettajaa (monimiehitys), tarkastelujakso on 30 tuntia. Tällöin kummallakin kuljettajalla on oltava vähintään 9 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Työhönsidonnaisuusaika enintään 21 tuntia. Esimerkki (30 t) Kuljettaja 1 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t Kuljettaja 2 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t 21 tuntia Esimerkissä on kyse kaksoismiehitystilanteesta, jossa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään samalla ajoneuvolla samaan aikaan. Ajoneuvo voi näiden kahden kuljettajan toimesta liikkua yhtämittaisesti enintään 20 tuntia, koska molemmilla kuljettajilla voi ajoa olla enintään 10 tuntia ja koska tauot voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 17

17 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VIIKKOLEPO 45 TUNTIA Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoinen vähintään 45 tuntia ja sen on alettava viimeistään kuuden (6) 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikottaisen lepoajan päättymisestä. Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Kukin lepoajan lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun, vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä. Kahden peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä joko kaksi säännöllistä viikottaista lepoaikaa (vähintään 45 tuntia) tai yksi säännöllinen lepoaika ja yksi lyhennetty lepoaika (vähintään 24 tuntia). Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4.vko Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t 18 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

18 Merkintä vapaapäivistä Merkintä lepoajasta (la-su) viikkolepo Merkintä ajoneuvon vaihdosta työpäivän aikana Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 19

19 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla) Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen tai viikottaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisena säännöllisenä vuorokautisena tai viikottaisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode. Viikkolevon ja 11 tunnin vuorokausilevon tai jaetun vuorokausilevon (3 + 9 tuntia) saa siten keskeyttää, kun mennään lauttaan taikka junaan tai kun poistutaan sieltä. Keskeytykset saavat kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Jaetussa vuorokausilevossa keskeytysten määrä (enintään kaksi) koskee koko vuorokautista lepoaikaa eikä erikseen kumpaakin osaa kahtena jaksona pidetystä säännöllisestä vuorokautisesta lepoajasta. Keskeytyksiin käytetty aika ei saa missään tapauksessa lyhentää lepoaikaa. Aika, joka on käytetty matkustamiseen paikkakunnalle, missä toimiminen ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajalla alkaa, tai kyseiseltä paikkakunnalta palaamiseen, kun ajoneuvo ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, saadaan laskea vapaa-ajaksi tai tauoksi vain silloin, kun kuljettaja on lautalla tai junassa ja hänen käytettävissään on vuode tai makuusija. Aika, jonka kuljettaja on käyttänyt ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, on laskettava muuksi työksi. Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon ajaminen tai matkustaminen asemapaikkakunnan ulkopuolella sijaitsevalle työn aloittamispaikkakunnalle tai asemapaikkakunnan ulkopuolelta sijaitsevalta työn lopettamispaikkakunnalta ei ole mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana, mikäli kyseessä ei ole lautta tai juna, jossa kuljettajan käytettävissä on vuode tai makuusija. Vuorokausilevon 24 tunnin tarkasteluajanjakso ja monimiehityksessä 30 tunnin tarkasteluajanjakso alkaa edellä mainitun lepoajan päättymisestä. Rajoitus ei koske kuljettajan normaalia työ- tai kotimatkaa asemapaikkakunnalleen tai sieltä pois. 20 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla) Mikään työ- tai virkasuhteessa tehty työ kuljetusalalla tai sen ulkopuolella ei ole mahdollista asetuksessa tarkoitetun vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Yksityisyrittäminen ja muu itselle tehty työ on mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Sopimuspalokuntien tehtävissä olevien palo- ja pelastustoimen vapaaehtoishenkilöiden hälytystehtävissä käyttämää aikaa ei katsota työajaksi, vaikka siitä saa korvauksen. Kuljettajan, joka on useamman kuin yhden kuljetusyrityksen tai muun yrityksen palveluksessa tai käytettävissä, on toimitettava kullekin kuljetusyritykselle kirjallisesti riittävät tiedot kaikesta muissa yrityksissä työ- tai virkasuhteessa tekemästään työstä. Kuljettajan on oma-aloitteisesti annettava tiedot työnantajalle. Jos työntekijä laiminlyö selontekovelvollisuutensa tai antaa vääriä tietoja, työnantaja ei ole tästä vastuussa. Terminaalissa on yleensä käytettävissä kuljettaja (terminaalin työntekijä), joka tarvittaessa siirtää ajoneuvon. Jos näin ei kuitenkaan ole ja jos ajoneuvon siirtäminen on erityisolosuhteiden vuoksi välttämätöntä, kuljettaja voi keskeyttää lepo-aikansa ainoastaan sellaisen toimivaltaisen viranomaisen tai terminaalin työntekijän pyynnöstä, jolla on valtuudet antaa ajoneuvon siirtämismääräys. Muissa tapauksissa (esimerkiksi pysäköintipaikassa, rajanylityspaikassa ja hätätilassa), jos ajoneuvon siirtämiselle on objektiiviset pakottavat syyt tai jos poliisi taikka muu viranomainen (esimerkiksi palo-, tiehallinto- tai tulliviranomainen) antaa ajoneuvon siirtämismääräyksen, kuljettajan on keskeytettävä taukonsa tai lepoaikansa muutamien minuuttien ajaksi, eikä hänelle voida asettaa tästä seuraamuksia. Kuljettajan on kirjattava käsin ylös tiedot tauon tai lepoajan keskeyttämisestä ja mahdollisuuksien mukaan vahvistutettava ne siirtämismääräyksen antaneella henkilöllä. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 21

21 Esimerkki (24 t) 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa kuorma-autoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ; esim. kuorma-autonkuljettajan työhön liittyvät lastaus- ja purkutyöt sekä toisessa työsuhteessa tehdyt työt (taksinkuljettaminen, siivoustyö jne) 9 t Lyhennetty vuorokausilepo Esimerkki (24 t) MA 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo TI 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo KE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 4,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo 22 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

22 TO 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo PE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo LA 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 45 min Tauko 14 t 15min Lyhennetty viikkolepo (24 t) SU 9 t 45min Lyhennetty viikkolepo (24 t) 14 t 15 min Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä taukoineen Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 23

23 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista Esimerkkiä laadittaessa on käytetty ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamia vuorokautisia ja viikottaisia enimmäisajoaikoja ja vähimmäislepoaikoja. Viikko 1 MA Klo pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk-ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) Vrk-lepo (11 t) alkaa TO Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) Vrk-lepo (11 t) alkaa + tauko (45 min) PE Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) LA 0.00 SU 0.00 Viikottainen ajoaika (56 t) täyttyy perjantaina klo 15.00, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava perjantain klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. 24 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

24 Viikko 2 MA pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Jäljellä oleva ajoaika 5 t + tauko (45 min) TO 0.00 PE 0.00 LA 0.00 SU 0.00 Viikon 1 ja 2 yhteenlaskettu ajoaika (90 t) täyttyy keskiviikkona klo 17.30, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava keskiviikon klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 25

25 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan: kuljettajan suku- ja etunimi paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin 20 NO. päivä, kuukausi ja vuosi, milloin levy on laitettu piirturiin ajoneuvon rekisterinumero matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan: paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista 20 päivämäärä ajon päättyessä matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse: tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika NO. uuden ajoneuvon rekisterinumero uuden ajoneuvon mittarilukema 26 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta. Valitsimen aikaryhmät ovat seuraavat: = ajoaika Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa = muu työ lastaus ja purkaminen matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa tai poistumisessa puhdistustyöt ja tekninen huolto kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus poliisi-, tulli- ja maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa asiointi aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella = varallaoloaika kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä aikaa, jolloin kuljettaja ei ole velvollinen olemaan työpaikalla, mutta on oltava käytettävissä, jos hänet kutsutaan työhön lautalla tai junalla kuljetettavan ajoneuvon saattaminen tai rajoilla vietettyjä odotusaikoja Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 27

27 = työn keskeytykset Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aika ryhmät tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti. Käytön laiminlyönnistä seuraa rangaistus. Kun kuljettaja poistuu autosta esim. varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta. Nopeus AJETTU MATKA yksi edestakainen liike (v) = 10 km 28 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

28 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi) Ajopiirturin levy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja levyyn tehtävistä merkinnöistä. Ajopiirturin levy tulee olla kaikista ajopäivistä, ja kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä ne valvontaviranomaiselle. Vapaapäivistä ja muista poissaoloista voidaan tehdä merkintä vapaapäivien jälkeisen työpäivän levyn taakse esim. seuraavasti: Eilen sairaana tai (la-su) viikkolepo Jos piirturi menee rikki tehdään tarvittavat merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Rikkoontunut piirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Piirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein. Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää piirturia, tehdään merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä levyjä koko matkaa varten. Työnantajan on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä. MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi) Kuljetusliikkeen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön. Työnantaja vastaa siitä, että kuljettajalle, jolla ei ole voimassaolevaa kuljettajakorttia ei luovuteta kuljetettavaksi digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa, mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä. Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti: - Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein - ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen - kun ajoneuvo luovutetaan pois yrityksen omasta hallinnasta Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 29

29 Työnantajan ja yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Käyttäjäyrityksen ja työnantajan on säilytettävä digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista tallennetut tiedot yhden vuoden ajan. Yrityksen on pyynnöstä annettava kuljettajalle jäljennös kuljettajakortin tiedoista. Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle: Ajaessaan MEKAANISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuluvan päivän ja edellisten 28 kalenteripäivän aikana käyttämänsä piirturilevyt - kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä Ajaessaan DIGITAALISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuljettajakortti - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä - ajopiirturilevyt edellä tarkoitetulta ajalta jos hän on ajanut mekaanisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa Niiltä päiviltä, joilta ei ole piirturikiekkoa tai kuljettajakortin tietoja, kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehtävästä työstä. Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle. 30 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

30 Lisätietoja digitaalisesta ajopiirturista löytyy osoitteesta EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista löytyy liikenneja viestintäministeriön internetsivuilta osoitteesta > Liikennetietoa > Henkilö- ja tavaraliikenne > Kuljetus ja logistiikka > Ajo- ja lepoaika-asetus (561/2006). Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 31

31 Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puhelin (09) telefax (09) Turun ja Porin työsuojelupiiri Linnankatu 39, Turku puhelin telefax Hämeen työsuojelupiiri Uimalankatu 1 PL 272, Tampere puhelin (03) telefax (03) Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri Villimiehenkatu 2 B PL 145, Lappeenranta puhelin telefax Vaasan työsuojelupiiri Kauppapuistikko 20 B PL 172, Vaasa puhelin telefax (06) Keski-Suomen työsuojelupiiri Ailakinkatu 17 PL 119, Jyväskylä puhelin telefax Itä-Suomen työsuojelupiiri Vuorikatu 26 A Kuopio puhelin (017) telefax (017) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Albertinkatu 8 PL 229, Oulu puhelin (08) telefax (08) Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE Tiina Maria Katariina Kauppila PEREHDYTYSOPAS KULJETUSALAN YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE Liiketalous ja matkailu 2009 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 31.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA...1 2

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA...1 2

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika...

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika... Työaikalaki Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5 4 Säännöllinen työaika... 6 5 Säännöllisen työajan ylittäminen...

Lisätiedot

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 15 27/05/2011 11:48 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1996» 9.8.1996/605 9.8.1996/605 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työaikalaki

Lisätiedot

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Rajavartiolaitoksen virkamiesten

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 Pääesikunta Henkilöstöesikunta PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET Puolustusministeriö

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä III LUKU TYÖAIKA 1 Työajan tehokkaan käytön periaate Viranhaltijan/työntekijän työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla tavalla työtehtävien laadun ja

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012

Lisätiedot

Liikenneopetusalan työehtosopimus

Liikenneopetusalan työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA

VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Veturimiesten Liitto ry:n välinen VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 1 METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu

Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista Kuljetusasiakkaan ohjeet Hyvä kuljetuspalveluiden ostaja, Laki kaupallisista

Lisätiedot

Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS

Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...1

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Yleisradio Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä yhtiö ja orkesterin jäsenestä nimitystä työntekijä.

Yleisradio Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä yhtiö ja orkesterin jäsenestä nimitystä työntekijä. Palvelualojen Toimialaliiton ja Suomen Muusikkojen Liitto r.y:n välinen Radion sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.10.2007 30.4.2010 I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012. Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012. Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 8.11.2010 15.10.2012 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry 2 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Autoliikennealojen toimihenkilöitä

Autoliikennealojen toimihenkilöitä Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET... 1

Lisätiedot