Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 Sisältö Lukijalle...5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen...6 Pääsääntö...6 Poikkeukset...7 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla)...20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla)...21 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista...24 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät...26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö...27 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi)...29 MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi)...29 Työsuojelupiirit...32

4 Asetukset koskevat myös omistajakuljettajia Lukijalle Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA). Ajo- ja lepoaikasäännökset koskevat eräin poikkeuksin kuorma- ja linja-auton kuljettajia. Valvonta kohdistuu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Sopimusten mukaisesti kukin jäsenmaa järjestää alueellaan asianmukaista ja säännöllistä valvontaa siten, että tarkastuksia suoritetaan sekä tiellä että yritysten tiloissa niin, että ne koskevat merkittävää ja edustavaa osaa kaikista niistä kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista, joihin sovelletaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua EU:n asetusta (EY) nro 561/2006 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettua EU:n asetusta (ETY) nro 3821/85. Tämä opas ei korvaa edellä mainittuja asetuksia. Oppaaseen on sisällytetty liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ajoaikatyöryhmän ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisesta Suomessa laatimat ohjeet. Suomen ulkopuolella seuraamuskäytännöt voivat olla toisenlaisia. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 5

5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen Pääsääntö Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa (ml. mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu) on yli 3,5 tonnia, tai b) henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta yleisillä teillä suoritettuun ajoon silloin, kun kyseessä on yleisen tien suora ylitys, mikäli tällainen ajaminen liittyy työhön, jota tehdään pääsääntöisesti yleisen tien ulkopuolella. Yhden ajovuorokauden aikana yleisillä teillä ajetut muut kuin ko. ajot edellyttävät siis muun muuassa viikkolevon, vuorokausilevon ja, ylittäessään yhteensä 4,5 tuntia, taukojen pitämistä kyseisen ajovuorokauden osalta. Yleisen tien ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Asetusta sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg. Säädöksiä sovelletaan myös tyhjänä ajamiseen. Säädöksiä ei sovelleta erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen, kuten sellaisiin nosturiautoihin tai betonin pumppausautoihin, joilla ei kuljeteta tavaraa. 6 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

6 Poikkeukset Edellä mainitusta pääsäännöstä on säädetty sekä kaikkia jäsenvaltioita koskevia että jäsenvaltiokohtaisia poikkeuksia. Vaikka sanamuodot viittaavat useissa poikkeuksissa vain ajoneuvoihin, tulkinnan lähtökohtana on kuljetus, johon ajoneuvoa kulloinkin käytetään Kaikkia jäsenvaltioita koskevat poikkeukset ovat asetuksen 3 artiklassa ja sen mukaan ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta missään jäsenvaltiossa kuljetuksiin, joissa käytetään seuraavanlaisia ajoneuvoja: a) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä Säännöllisellä henkilöliikenteellä tarkoitetaan kaikkea viranomaisen vahvistaman aikataulun mukaista liikennettä (myös koululaisten ja vammaisten kuljetukset linja-autoilla sekä ns. palvelubussit) sekä asetuksessa 684/92 tarkoitettua säännöllistä erityisliikennettä. Palvelubusseihin ja koululaiskuljetuksiin asetusta sovelletaan, jos liikennereitin pituus on yli 50 km tai jos kyseessä on tilausajo. Liikennereitin pituudella tarkoitetaan reitin pituutta yhteen suuntaan, ei edestakaista matkaa. Reitin pituus ilmenee liikenneluvasta. Reitin ei tarvitse olla identtinen molempiin suuntiin. Liikennereitin pituutta arvioidessa lähtökohdaksi on otettava se ajomatka, jonka kuljettaja samaa linja-autoa käyttäen tosiasiassa ajaa. Jos esimerkiksi kuljettaja ajaa ensin yhdelle määräpaikalle ja sieltä edelleen toiselle määräpaikalle, kyseessä on yksi liikennereitti koko tälle matkalle eikä kaksi eri reittiä. Asetusta ei sovelleta enintään 100 km pituisiin liikennereitteihin, joiden lähtö- ja määräpaikka ovat liikenneluvan mukaan samat tai lähes samat. b) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa c) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 7

7 d) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot Pelastusajoneuvoiksi katsotaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa kaikki pelastus- ja raivaustehtävissä olevat ajoneuvot, mm. hinausautot koko niiden paikallaoloajan. e) sairaanhoidon erikoisajoneuvot Sairaanhoidon erikoisajoneuvoilla tarkoitetaan mm. kenttäklinikka-autoja. Normaalit ambulanssit ovat kokonsa takia muutenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Sairaanhoidon erityisajoneuvoja eivät ole tavanomaisiin vammaiskuljetuksiin käytettävät ajoneuvot. f) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta Kohdassa mainittu 100 km on linnuntietä mitattu säde. Ajoneuvon asemapaikka määritellään yrityksen toiminnallisen asemapaikan perusteella, eli ajoneuvon asemapaikka voi olla eri kuin yrityksen asemapaikka. Ajoneuvon asemapaikka voi vaihdella, mutta ei kuitenkaan yksittäisten ajotehtävien mukaan. Jos ajoneuvon asemapaikka on muualla kuin yrityksen asemapaikka, se voidaan osoittaa esimerkiksi urakkasopimuksella. Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan, kun 100 km:n raja ylitetään. Jos hinausauto suunnittelemattomasti ylittää 100 km:n rajan, asetusta sovelletaan 100 km:n ylitteeseen ja ajopiirturi laitetaan päälle 100 km:n täyttyessä. Muussa tapauksessa asetusta sovelletaan ja ajopiirturi on päällä koko matkan ajan. Hälytys- ja pelastustehtävissä toimiviin hinausautoihin asetusta ei sovelleta em. d-kohdan perusteella, vaikka 100 km ylittyisikin. g) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön Auton kuljettaminen rakennettavaksi tai varustelua varten sekä asiakkaalle myydyn auton toimittaminen eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. 8 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

8 Testausajot liikennekelpoisuuden toteamiseksi, myös huolto- ja korjaustoimien yhteydessä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia Yrityksen kuljetukset, jotka liittyvät sen harjoittamaan yritystoimintaan, ovat ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä, vaikka kuljetuksista ei perittäisikään varsinaista vastiketta. Nämä kuljetukset ovat siis kaupallisia. Kuljetukset voivat olla kaupallisia, vaikka liikennelupaa ei tarvittaisikaan. Esimerkiksi maanviljelys on kaupallista toimintaa. Ei-kaupallista toimintaa taas on esimerkiksi oman muuttokuorman kuljettaminen. Kaupallista toimintaa on myös ovelta ovelle tapahtuva myyntitoiminta riippumatta siitä, hoidetaanko se työsuhteisten toimesta tai ns. talkoovoimin. Rahankeräyslain mukainen yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuva luvanvarainen rahankeräys ei kuitenkaan ole kaupallista toimintaa. SPR:n veripalvelun linja-autoon, jolla kuljetetaan henkilöstöä, asetusta sovelletaan, koska toiminta on kaupallista. Perhekodin kuljetukset linja-autoilla ovat ei-kaupallisia, vaikka perhekodin ylläpitäjä saa korvausta. Hevoskuljetuksissa alle 7,5 kokonaispainotonnin ajoneuvoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin ei toistaiseksi tarvitse soveltaa ajo- ja lepoaika-asetusta eikä siten myöskään ajopiirturisäännöksiä. Ajopiirturin asennuspakko johtaisi asennusten kalleuden takia todennäköisesti kuljetusten siirtymisen kevyempiin, liikenneturvallisuuden kannalta huonompiin vetoautoihin. Hevosten liikkuminen perävaunussa aiheuttaa normaaliin tavarankuljettamiseen verrattuna lisäriskin liikenneturvallisuudelle. i) hyötyajoneuvot. jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 9

9 Edellä mainittujen, kaikissa jäsenvaltioissa noudatettavien poikkeusten lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on oikeus sulkea tiettyjä kuljetuksia ajo- ja lepoaika-asetuksen ja siten myös piirturiasetuksen ulkopuolelle. Suomessa ajo- ja lepoaikaasetusta ei sovelleta eikä ajopiirturia tarvitse käyttää ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992, muutos 1221/2007) 7 :n mukaan seuraavissa kuljetuksissa: a) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa tai näiden yritysten omassa hoidossa olevia hevosia. Torikaupassa vähäistä määrää arvioidaan esimerkiksi torikauden pituudella. b) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postitoimilaissa (313/2001) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö Kohdan toinen poikkeus koskee enintään 7,5 tonnin ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joita käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, edellyttäen, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö. Poikkeus koskee eri alojen ammattimiehiä, jotka kuljettavat ammatissa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita. Esimerkiksi putkimiehen työssään tarvitsemien materiaalien ja työvälineiden kuljettaminen on putkimiehen ammatin harjoittamiseen liittyvää toimintaa. Huoltoajo: Mikäli enintään 7,5 tonnin ajoneuvolla kuljetetaan enintään 50 kilometrin etäisyydellä korjaus- ja huoltotyökaluja, joita käytetään päätyön eli huolto- ja korjaustoiminnan yhteydessä, asetusta ei sovelleta. Kyseisen ajoneuvon tulee tällöin olla varusteltu huoltoajoon esim. kiintein työkaluhyllyin. c) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen 10 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

10 d) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa Ajokortin saamiseksi annettava ajo-opetus ja ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : asetuksen ulkopuolelle jää ajokortin tai ammattipätevyystodistuksen saamiseen tähtäävä ajo-opetus silloin, kun siihen ei liity kaupallista kuljettamista. Lisäksi asetuksen ulkopuolelle jäävät ammattitutkintoon, toisen asteen logistiikan perustutkintoon tms. tutkintoon tähtäävässä ammatillisessa koulutuksessa kuljetukset, jotka oppilas suorittaa opettajan läsnä ollessa ja jotka eivät ole kaupallisia. Ei-kaupallisuuden edellytys täyttyy esim. silloin, kun lastina on painoja tms. harjoittelukuormaa. Ajopiirturissa on kaupallisissa kuljetuksissa 1-paikassa vastuullisen kuljettajan ajopiirturikiekko, joka C-opetuksessa on opettaja C-ajokortin saamiseen saakka, CE-opetuksessa oppilas ja D-opetuksessa oppilas. Ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : poikkeus sisältää ammattipätevyyslain (273/2007) mukaiseen sekä perusettä jatkokoulutukseen kuuluvat ajo-opetukset. Suoritettavaan tutkintoon käytettävät ajoneuvot : poikkeus koskee vain kuljettajantutkinnon ajokoetta. e) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasuja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa Viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa käytettäviä, ajoaikapoikkeusten piirissä olevia ajoneuvoja ovat kaikki asianomaiseen työhön varustetut ajoneuvot, joita käytetään viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähköverkkojen korjauksissa, huollossa ja kunnossapidossa. Niitä ovat myös yksityisten yritysten viemärihuoltotoimintaan käyttämät ajoneuvot (esimerkiksi viemäriverkoston ja viemärien umpisäiliöiden huolto, korjaus ja tyhjennys). Maanteiden kunnossapito : poikkeus koskee mm. olemassa olevien teiden korjaus- ja uusimistoimia, tiemerkintöjen tekemistä sekä teiden aurausta, hiekoitusta ja suolausta. Esimerkiksi päällystystyömaalla tehtävä työ tapahtuu Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 11

11 yleisen tien ulkopuolella suljetulla alueella. Sen sijaan esimerkiksi asfaltin tai maa-aineksen kuljetus tietyömaalle yleisillä teillä on ajoaikalainsäädännön piirissä. Talousjätteiden keruu ja kuljetus : poikkeus koskee kotitalouksien kaikenlaisten jätteiden keruuta ja kuljetusta sekä kotitalouksien jätteiden keruun yhteydessä esim. kauppojen jätteiden keruuta ja kuljetusta. Poikkeus ei koske vaihtolavakuljetuksia. f) ajoneuvossa, jossa on paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen Asetusta sovelletaan urheiluseurojen ja muiden yhdistysten henkilökuljetuksiin. Niitä ei katsota ei-kaupalliseksi toiminnaksi. Yli 17-paikkaisiin linja-autoihin asetusta sovelletaan aina. g) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä h) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille i) rahaa tai arvoesineitä kuljettavassa ajoneuvossa j) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen Eläinjätteeksi katsotaan esimerkiksi ihmisravinnoksi kelpaamattomat eläinrasvat sekä muut teurasjätteet, kuitenkin sellaisen materiaalin, joka menee jatkojalostukseen eläinruokatehtaille, esim. minkinruokatehtaille tai jatkojalostukseen menevien nahkojen kuljetus ovat asetuksen piirissä. k) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden solmukohtiin liitty villä alueilla, kuten satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä Poikkeus koskee yleisten teiden ulkopuolisia terminaalialueita ja yleisen tien suoria ylityksiä. Terminaalialueeksi katsotaan myös lentokenttäalueet. 12 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

12 l) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin 50 kilometrin säteellä maatiloilta Elävien eläinten kuljetukset teurastamoihin: 50 km:n säde lasketaan välikasvattamosta tai teurastamosta. m) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa. Asetusta ei sovelleta sirkusten ja huvipuistojen laitekuljetuksiin. Tietyissä kuljetuksissa, jotka tapahtuvat kokonaan tai joiden alku- tai päätepiste on Lapin ja Oulun läänissä lukuun ottamatta Oulun ja Kajaanin kaupunkeja taikka muualla maassa sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä, voidaan ajo- ja lepoaika-asetuksen määräyksistä poiketa seuraavasti: a) Henkilöliikenne: Linjaliikenteessä olevien linja-autojen 45 minuutin tauot voidaan jakaa vanhan ajo- ja lepoaika-asetuksen (3820/85) mukaisesti edelleen enintään kolmeen osaan, joista kunkin on oltava vähintään 15 minuuttia. b) Tavaraliikenne: Hinauskuljetuksissa, maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten torikaupan tai omassa hoidossa olevien hevosten kuljetuksissa sekä elävien eläinten kuljetuksissa saadaan asetuksen vuorokautista ajoaikaa pidentää enintään kahdella tunnilla ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 13

13 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! AJOAIKA 9 TUNTIA Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia. Sitä voidaan viikon aikana kahdesti pidentää enintään 10 tuntiin. Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikottaisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä. Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat, kuorman purkaus tai lastaus, korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne tiellä tai muualla. Viikottainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Viikko on ma klo su klo Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4. vko Ajoa 34 t Ajoa 56 t Ajoa 34 t Ajoa 56 t 90 t 90 t 90 t 14 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

14 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! TAUKO 45 MINUUTTIA Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala. Tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa. Tällöin ensimmäisen osan pitää olla vähintään 15 minuuttia ja toisen osan vähintään 30 minuuttia. Toinen osa pitää sijoittaa siten, että yhteenlaskettu ajoaika ei ylitä neljää ja puolta tuntia ennen tauon toisen osan alkamista. Muun työn tekeminen tauon aikana on kielletty. Tauon voi pitää liikkuvassa ajoneuvossa, esimerkiksi monimiehitystilanteessa. Esimerkki Ajoa 4 t 30 min Tauko 45 min Ajoa 4 t 30 min Yhdessä tai kahdessa osassa pidetyn vähintään 45 minuutin tauon jälkeen alkaa aina uusi taukolaskenta eikä aikaisempia ajo- ja taukoaikoja oteta huomioon. Esimerkki Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Esimerkki Ajoa 2 t Tauko 45 min Ajoa 3 t Tauko 15 min Ajoa 1 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 3 t 30 min Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 15

15 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VUOROKAUSILEPO 11 TUNTIA Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 1,5 t Vuorokausilepo 11 t 13 tuntia Työn alkaessa vuorokausilevon jälkeen alkaa uusi 24 tunnin jakso. Vuorokausilevon saa kahden viikottaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään 9 tunnin (=lyhennetty lepoaika) mittaiseksi. Lyhennystä ei tarvitse korvata vapaa-aikana. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 3,5 t Vuorokausilepo 9 t 15 tuntia Ellei vuorokausilepoa ole lyhennetty, se voidaan jakaa pidettäväksi enintään kahtena erillisenä jaksona, joista ensimmäisen tulee olla vähintään 3 tuntia ja jälkimmäisen vähintään 9 tuntia. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. 16 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

16 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! Esimerkki (24 t) Ajoa 4,5 t Jaetun vrk-levon 1. osa: 3 t Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Muuta työtä 1 t 15 min Jaetun vuorokausilevon 2. osa: 9 t 15 tuntia Jos ajoneuvossa on samanaikaisesti kaksi tai useampi kuljettajaa (monimiehitys), tarkastelujakso on 30 tuntia. Tällöin kummallakin kuljettajalla on oltava vähintään 9 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Työhönsidonnaisuusaika enintään 21 tuntia. Esimerkki (30 t) Kuljettaja 1 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t Kuljettaja 2 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t 21 tuntia Esimerkissä on kyse kaksoismiehitystilanteesta, jossa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään samalla ajoneuvolla samaan aikaan. Ajoneuvo voi näiden kahden kuljettajan toimesta liikkua yhtämittaisesti enintään 20 tuntia, koska molemmilla kuljettajilla voi ajoa olla enintään 10 tuntia ja koska tauot voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 17

17 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VIIKKOLEPO 45 TUNTIA Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoinen vähintään 45 tuntia ja sen on alettava viimeistään kuuden (6) 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikottaisen lepoajan päättymisestä. Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Kukin lepoajan lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun, vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä. Kahden peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä joko kaksi säännöllistä viikottaista lepoaikaa (vähintään 45 tuntia) tai yksi säännöllinen lepoaika ja yksi lyhennetty lepoaika (vähintään 24 tuntia). Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4.vko Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t 18 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

18 Merkintä vapaapäivistä Merkintä lepoajasta (la-su) viikkolepo Merkintä ajoneuvon vaihdosta työpäivän aikana Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 19

19 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla) Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen tai viikottaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisena säännöllisenä vuorokautisena tai viikottaisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode. Viikkolevon ja 11 tunnin vuorokausilevon tai jaetun vuorokausilevon (3 + 9 tuntia) saa siten keskeyttää, kun mennään lauttaan taikka junaan tai kun poistutaan sieltä. Keskeytykset saavat kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Jaetussa vuorokausilevossa keskeytysten määrä (enintään kaksi) koskee koko vuorokautista lepoaikaa eikä erikseen kumpaakin osaa kahtena jaksona pidetystä säännöllisestä vuorokautisesta lepoajasta. Keskeytyksiin käytetty aika ei saa missään tapauksessa lyhentää lepoaikaa. Aika, joka on käytetty matkustamiseen paikkakunnalle, missä toimiminen ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajalla alkaa, tai kyseiseltä paikkakunnalta palaamiseen, kun ajoneuvo ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, saadaan laskea vapaa-ajaksi tai tauoksi vain silloin, kun kuljettaja on lautalla tai junassa ja hänen käytettävissään on vuode tai makuusija. Aika, jonka kuljettaja on käyttänyt ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, on laskettava muuksi työksi. Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon ajaminen tai matkustaminen asemapaikkakunnan ulkopuolella sijaitsevalle työn aloittamispaikkakunnalle tai asemapaikkakunnan ulkopuolelta sijaitsevalta työn lopettamispaikkakunnalta ei ole mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana, mikäli kyseessä ei ole lautta tai juna, jossa kuljettajan käytettävissä on vuode tai makuusija. Vuorokausilevon 24 tunnin tarkasteluajanjakso ja monimiehityksessä 30 tunnin tarkasteluajanjakso alkaa edellä mainitun lepoajan päättymisestä. Rajoitus ei koske kuljettajan normaalia työ- tai kotimatkaa asemapaikkakunnalleen tai sieltä pois. 20 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla) Mikään työ- tai virkasuhteessa tehty työ kuljetusalalla tai sen ulkopuolella ei ole mahdollista asetuksessa tarkoitetun vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Yksityisyrittäminen ja muu itselle tehty työ on mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Sopimuspalokuntien tehtävissä olevien palo- ja pelastustoimen vapaaehtoishenkilöiden hälytystehtävissä käyttämää aikaa ei katsota työajaksi, vaikka siitä saa korvauksen. Kuljettajan, joka on useamman kuin yhden kuljetusyrityksen tai muun yrityksen palveluksessa tai käytettävissä, on toimitettava kullekin kuljetusyritykselle kirjallisesti riittävät tiedot kaikesta muissa yrityksissä työ- tai virkasuhteessa tekemästään työstä. Kuljettajan on oma-aloitteisesti annettava tiedot työnantajalle. Jos työntekijä laiminlyö selontekovelvollisuutensa tai antaa vääriä tietoja, työnantaja ei ole tästä vastuussa. Terminaalissa on yleensä käytettävissä kuljettaja (terminaalin työntekijä), joka tarvittaessa siirtää ajoneuvon. Jos näin ei kuitenkaan ole ja jos ajoneuvon siirtäminen on erityisolosuhteiden vuoksi välttämätöntä, kuljettaja voi keskeyttää lepo-aikansa ainoastaan sellaisen toimivaltaisen viranomaisen tai terminaalin työntekijän pyynnöstä, jolla on valtuudet antaa ajoneuvon siirtämismääräys. Muissa tapauksissa (esimerkiksi pysäköintipaikassa, rajanylityspaikassa ja hätätilassa), jos ajoneuvon siirtämiselle on objektiiviset pakottavat syyt tai jos poliisi taikka muu viranomainen (esimerkiksi palo-, tiehallinto- tai tulliviranomainen) antaa ajoneuvon siirtämismääräyksen, kuljettajan on keskeytettävä taukonsa tai lepoaikansa muutamien minuuttien ajaksi, eikä hänelle voida asettaa tästä seuraamuksia. Kuljettajan on kirjattava käsin ylös tiedot tauon tai lepoajan keskeyttämisestä ja mahdollisuuksien mukaan vahvistutettava ne siirtämismääräyksen antaneella henkilöllä. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 21

21 Esimerkki (24 t) 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa kuorma-autoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ; esim. kuorma-autonkuljettajan työhön liittyvät lastaus- ja purkutyöt sekä toisessa työsuhteessa tehdyt työt (taksinkuljettaminen, siivoustyö jne) 9 t Lyhennetty vuorokausilepo Esimerkki (24 t) MA 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo TI 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo KE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 4,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo 22 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

22 TO 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo PE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo LA 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 45 min Tauko 14 t 15min Lyhennetty viikkolepo (24 t) SU 9 t 45min Lyhennetty viikkolepo (24 t) 14 t 15 min Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä taukoineen Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 23

23 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista Esimerkkiä laadittaessa on käytetty ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamia vuorokautisia ja viikottaisia enimmäisajoaikoja ja vähimmäislepoaikoja. Viikko 1 MA Klo pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk-ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) Vrk-lepo (11 t) alkaa TO Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) Vrk-lepo (11 t) alkaa + tauko (45 min) PE Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) LA 0.00 SU 0.00 Viikottainen ajoaika (56 t) täyttyy perjantaina klo 15.00, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava perjantain klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. 24 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

24 Viikko 2 MA pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Jäljellä oleva ajoaika 5 t + tauko (45 min) TO 0.00 PE 0.00 LA 0.00 SU 0.00 Viikon 1 ja 2 yhteenlaskettu ajoaika (90 t) täyttyy keskiviikkona klo 17.30, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava keskiviikon klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 25

25 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan: kuljettajan suku- ja etunimi paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin 20 NO. päivä, kuukausi ja vuosi, milloin levy on laitettu piirturiin ajoneuvon rekisterinumero matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan: paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista 20 päivämäärä ajon päättyessä matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse: tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika NO. uuden ajoneuvon rekisterinumero uuden ajoneuvon mittarilukema 26 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta. Valitsimen aikaryhmät ovat seuraavat: = ajoaika Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa = muu työ lastaus ja purkaminen matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa tai poistumisessa puhdistustyöt ja tekninen huolto kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus poliisi-, tulli- ja maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa asiointi aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella = varallaoloaika kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä aikaa, jolloin kuljettaja ei ole velvollinen olemaan työpaikalla, mutta on oltava käytettävissä, jos hänet kutsutaan työhön lautalla tai junalla kuljetettavan ajoneuvon saattaminen tai rajoilla vietettyjä odotusaikoja Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 27

27 = työn keskeytykset Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aika ryhmät tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti. Käytön laiminlyönnistä seuraa rangaistus. Kun kuljettaja poistuu autosta esim. varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta. Nopeus AJETTU MATKA yksi edestakainen liike (v) = 10 km 28 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

28 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi) Ajopiirturin levy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja levyyn tehtävistä merkinnöistä. Ajopiirturin levy tulee olla kaikista ajopäivistä, ja kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä ne valvontaviranomaiselle. Vapaapäivistä ja muista poissaoloista voidaan tehdä merkintä vapaapäivien jälkeisen työpäivän levyn taakse esim. seuraavasti: Eilen sairaana tai (la-su) viikkolepo Jos piirturi menee rikki tehdään tarvittavat merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Rikkoontunut piirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Piirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein. Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää piirturia, tehdään merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä levyjä koko matkaa varten. Työnantajan on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä. MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi) Kuljetusliikkeen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön. Työnantaja vastaa siitä, että kuljettajalle, jolla ei ole voimassaolevaa kuljettajakorttia ei luovuteta kuljetettavaksi digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa, mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä. Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti: - Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein - ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen - kun ajoneuvo luovutetaan pois yrityksen omasta hallinnasta Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 29

29 Työnantajan ja yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Käyttäjäyrityksen ja työnantajan on säilytettävä digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista tallennetut tiedot yhden vuoden ajan. Yrityksen on pyynnöstä annettava kuljettajalle jäljennös kuljettajakortin tiedoista. Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle: Ajaessaan MEKAANISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuluvan päivän ja edellisten 28 kalenteripäivän aikana käyttämänsä piirturilevyt - kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä Ajaessaan DIGITAALISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuljettajakortti - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä - ajopiirturilevyt edellä tarkoitetulta ajalta jos hän on ajanut mekaanisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa Niiltä päiviltä, joilta ei ole piirturikiekkoa tai kuljettajakortin tietoja, kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehtävästä työstä. Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle. 30 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

30 Lisätietoja digitaalisesta ajopiirturista löytyy osoitteesta EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista löytyy liikenneja viestintäministeriön internetsivuilta osoitteesta > Liikennetietoa > Henkilö- ja tavaraliikenne > Kuljetus ja logistiikka > Ajo- ja lepoaika-asetus (561/2006). Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 31

31 Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puhelin (09) telefax (09) Turun ja Porin työsuojelupiiri Linnankatu 39, Turku puhelin telefax Hämeen työsuojelupiiri Uimalankatu 1 PL 272, Tampere puhelin (03) telefax (03) Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri Villimiehenkatu 2 B PL 145, Lappeenranta puhelin telefax Vaasan työsuojelupiiri Kauppapuistikko 20 B PL 172, Vaasa puhelin telefax (06) Keski-Suomen työsuojelupiiri Ailakinkatu 17 PL 119, Jyväskylä puhelin telefax Itä-Suomen työsuojelupiiri Vuorikatu 26 A Kuopio puhelin (017) telefax (017) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Albertinkatu 8 PL 229, Oulu puhelin (08) telefax (08) Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ

SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TIELIIKENTEEN AJOAIKASÄÄDÖSTEN SOVELTAMISTYÖRYHMÄ SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ

SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TIELIIKENTEEN AJOAIKASÄÄDÖSTEN SOVELTAMISTYÖRYHMÄ SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TAVARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA

Lisätiedot

Ajo- ja lepoaika-asetus sekä ajopiirturin käyttö maarakennusalalla. Kuljetusasiantuntija Petri Murto / SKAL ry

Ajo- ja lepoaika-asetus sekä ajopiirturin käyttö maarakennusalalla. Kuljetusasiantuntija Petri Murto / SKAL ry Ajo- ja lepoaika-asetus sekä ajopiirturin käyttö maarakennusalalla Kuljetusasiantuntija Petri Murto / SKAL ry Ajo- ja lepoaika-asetus / ajopiirturiasetus Soveltamisala Maanteiden tavaraliikenne, jossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 11.4.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 102/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen

Lisätiedot

(2005/C 63 E/02) ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen,

(2005/C 63 E/02) ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen, C 63 E/11 Neuvoston 9 päivänä joulukuuta 2004 vahvistama YHTEINEN KANTA (EY) N:o 12/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o /2005 antamiseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ Asetus (EY) N:o 561/2006, direktiivi 2006/22/EY, asetus (EU) N:o 165/2014

TIELIIKENTEEN SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ Asetus (EY) N:o 561/2006, direktiivi 2006/22/EY, asetus (EU) N:o 165/2014 OHJE 7 Asia: Mitä tarkoitetaan jokaisella 24 tunnin ajanjaksolla Artikla: Asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 2 ja 5 kohta Noudatettava menettely: Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisen 24 tunnin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 415 417. Valtioneuvoston asetus. N:o 415. ajopiirturikorteista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 415 417. Valtioneuvoston asetus. N:o 415. ajopiirturikorteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 415 417 SISÄLLYS N:o Sivu 415 Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorteista... 2391 416 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJOPIIRTURISIMULAATTORI

DIGITAALINEN AJOPIIRTURISIMULAATTORI DIGITAALINEN AJOPIIRTURISIMULAATTORI Janne Kaija Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KAIJA, Janne Työn nimi DIGITAALINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta (ajo- ja lepoaika-asetus) Suomen perustuslain 96

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

RE: Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika hoito- ja kuljetustehtävissä sekä ajopiirturin käyttöohjeet

RE: Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika hoito- ja kuljetustehtävissä sekä ajopiirturin käyttöohjeet .L27 329 Tielaitos Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika hoito- ja kuljetustehtävissä sekä ajopiirturin käyttäohjeet Käyttöohjekirjat Hetsinki 1999 Öf TUOTANTO Viesti Sivu 1/1 Alen Heli IKH Hei! Lähettäjä:

Lisätiedot

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät 8.9.2017 Ylitarkastaja Sari Salminen Eläinkuljetuslainsäädäntö Eläinkuljetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98)

Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (ään.6-1-1, 14/98) Työneuvoston lausunto työaikalain (505/1996) viikoittaista vapaa-aikaa koskevien säännösten tulkinnasta. Annettu AKAVA ry:n pyynnöstä 25 päivänä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

U 95/1998 vp. V aitioneuvoston khjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen työaikadirektiivi)

U 95/1998 vp. V aitioneuvoston khjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen työaikadirektiivi) U 95/1998 vp V aitioneuvoston khjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen työaikadirektiivi) Valtiopäiväjärjestyksen 54 b :n mukaisesti lähetetään Eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 selitys yhdenmukaisen tienvarsivalvonnan helpottamiseksi

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 selitys yhdenmukaisen tienvarsivalvonnan helpottamiseksi Asetuksen (EY) N:o 561/2006 selitys yhdenmukaisen tienvarsivalvonnan helpottamiseksi 1 Sisällys 1. Tarkoitus ja kohde... 5 2. Kuljettajien ajoaikoja koskevat säännöt... 7 2.1 Johdanto... 7 2.1.1 AETR-sopimus...

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

HE 179/2012 vp. Euroopan unionin ajo- ja lepoaikaasetusta.

HE 179/2012 vp. Euroopan unionin ajo- ja lepoaikaasetusta. HE 179/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yrittäjäkuljettajien työajasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 776 780 SISÄLLYS N:o Sivu 776 Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa HE 136/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merityöaikalain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-17111938 1 (5) 01.06.2017 POL-2017-8626 Jakelun mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö, LVM/905/03/2017, 27.4.2017 Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi maanteiden tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

HAMK Kuljettajaopettajapäivä Ari Herrala

HAMK Kuljettajaopettajapäivä Ari Herrala HAMK Kuljettajaopettajapäivä 6..26 Ari Herrala 8-vuotias SKAL kuuluu Suomen vanhimpiin elinkeinopoliittisiin edunvalvojiin Valvomme maanteiden tavaraliikenteen yritysten etuja kotimaassa ja EU:ssa Arvomme:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 60 61 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä sekä tieliikennelain 105 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä sekä tieliikennelain 105 a :n muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä sekä tieliikennelain 105 a :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.7.2006 KOM(2006) 371 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Direktiivin 2003/88/EY säännöksistä (säännöllisten kaupunkiliikennepalvelujen parissa työskentelevien työajan järjestämisestä)

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Oy TransPeltola Ltd Kouvolalainen perheyritys Toiminta alkanut vuonna 1958 (Peltolan Kuljetus Oy) 23 omaa autoa + n. 20 vakituista alihankkija-autoa Työllistää

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 1 KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

HE 127/1995 vp PERUSTELUT

HE 127/1995 vp PERUSTELUT HE 127/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työaikalain sekä kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työaikalakia sekä

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

lukuun ottamatta missään tapauksessa ylittää. Hätätyötä koskevia säännöksiä ei voida soveltaa kuljetuksissa esiintyviin poikkeuksellisiin tilan-

lukuun ottamatta missään tapauksessa ylittää. Hätätyötä koskevia säännöksiä ei voida soveltaa kuljetuksissa esiintyviin poikkeuksellisiin tilan- 1991 vp Lakialoite 22 P. Leppänen ym.: Ehdotus laiksi työaikalain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan, että työaikalakia muutettmsnn moottoriajoneuvon kuljettajia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

U 39/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Jorma Hörkkö

U 39/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Jorma Hörkkö Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2

Lisätiedot