Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 Sisältö Lukijalle...5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen...6 Pääsääntö...6 Poikkeukset...7 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla)...20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla)...21 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista...24 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät...26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö...27 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi)...29 MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi)...29 Työsuojelupiirit...32

4 Asetukset koskevat myös omistajakuljettajia Lukijalle Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA). Ajo- ja lepoaikasäännökset koskevat eräin poikkeuksin kuorma- ja linja-auton kuljettajia. Valvonta kohdistuu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Sopimusten mukaisesti kukin jäsenmaa järjestää alueellaan asianmukaista ja säännöllistä valvontaa siten, että tarkastuksia suoritetaan sekä tiellä että yritysten tiloissa niin, että ne koskevat merkittävää ja edustavaa osaa kaikista niistä kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista, joihin sovelletaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua EU:n asetusta (EY) nro 561/2006 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettua EU:n asetusta (ETY) nro 3821/85. Tämä opas ei korvaa edellä mainittuja asetuksia. Oppaaseen on sisällytetty liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ajoaikatyöryhmän ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisesta Suomessa laatimat ohjeet. Suomen ulkopuolella seuraamuskäytännöt voivat olla toisenlaisia. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 5

5 Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen Pääsääntö Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa (ml. mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu) on yli 3,5 tonnia, tai b) henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta yleisillä teillä suoritettuun ajoon silloin, kun kyseessä on yleisen tien suora ylitys, mikäli tällainen ajaminen liittyy työhön, jota tehdään pääsääntöisesti yleisen tien ulkopuolella. Yhden ajovuorokauden aikana yleisillä teillä ajetut muut kuin ko. ajot edellyttävät siis muun muuassa viikkolevon, vuorokausilevon ja, ylittäessään yhteensä 4,5 tuntia, taukojen pitämistä kyseisen ajovuorokauden osalta. Yleisen tien ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Asetusta sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg. Säädöksiä sovelletaan myös tyhjänä ajamiseen. Säädöksiä ei sovelleta erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen, kuten sellaisiin nosturiautoihin tai betonin pumppausautoihin, joilla ei kuljeteta tavaraa. 6 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

6 Poikkeukset Edellä mainitusta pääsäännöstä on säädetty sekä kaikkia jäsenvaltioita koskevia että jäsenvaltiokohtaisia poikkeuksia. Vaikka sanamuodot viittaavat useissa poikkeuksissa vain ajoneuvoihin, tulkinnan lähtökohtana on kuljetus, johon ajoneuvoa kulloinkin käytetään Kaikkia jäsenvaltioita koskevat poikkeukset ovat asetuksen 3 artiklassa ja sen mukaan ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta missään jäsenvaltiossa kuljetuksiin, joissa käytetään seuraavanlaisia ajoneuvoja: a) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä Säännöllisellä henkilöliikenteellä tarkoitetaan kaikkea viranomaisen vahvistaman aikataulun mukaista liikennettä (myös koululaisten ja vammaisten kuljetukset linja-autoilla sekä ns. palvelubussit) sekä asetuksessa 684/92 tarkoitettua säännöllistä erityisliikennettä. Palvelubusseihin ja koululaiskuljetuksiin asetusta sovelletaan, jos liikennereitin pituus on yli 50 km tai jos kyseessä on tilausajo. Liikennereitin pituudella tarkoitetaan reitin pituutta yhteen suuntaan, ei edestakaista matkaa. Reitin pituus ilmenee liikenneluvasta. Reitin ei tarvitse olla identtinen molempiin suuntiin. Liikennereitin pituutta arvioidessa lähtökohdaksi on otettava se ajomatka, jonka kuljettaja samaa linja-autoa käyttäen tosiasiassa ajaa. Jos esimerkiksi kuljettaja ajaa ensin yhdelle määräpaikalle ja sieltä edelleen toiselle määräpaikalle, kyseessä on yksi liikennereitti koko tälle matkalle eikä kaksi eri reittiä. Asetusta ei sovelleta enintään 100 km pituisiin liikennereitteihin, joiden lähtö- ja määräpaikka ovat liikenneluvan mukaan samat tai lähes samat. b) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa c) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 7

7 d) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot Pelastusajoneuvoiksi katsotaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa kaikki pelastus- ja raivaustehtävissä olevat ajoneuvot, mm. hinausautot koko niiden paikallaoloajan. e) sairaanhoidon erikoisajoneuvot Sairaanhoidon erikoisajoneuvoilla tarkoitetaan mm. kenttäklinikka-autoja. Normaalit ambulanssit ovat kokonsa takia muutenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Sairaanhoidon erityisajoneuvoja eivät ole tavanomaisiin vammaiskuljetuksiin käytettävät ajoneuvot. f) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta Kohdassa mainittu 100 km on linnuntietä mitattu säde. Ajoneuvon asemapaikka määritellään yrityksen toiminnallisen asemapaikan perusteella, eli ajoneuvon asemapaikka voi olla eri kuin yrityksen asemapaikka. Ajoneuvon asemapaikka voi vaihdella, mutta ei kuitenkaan yksittäisten ajotehtävien mukaan. Jos ajoneuvon asemapaikka on muualla kuin yrityksen asemapaikka, se voidaan osoittaa esimerkiksi urakkasopimuksella. Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan, kun 100 km:n raja ylitetään. Jos hinausauto suunnittelemattomasti ylittää 100 km:n rajan, asetusta sovelletaan 100 km:n ylitteeseen ja ajopiirturi laitetaan päälle 100 km:n täyttyessä. Muussa tapauksessa asetusta sovelletaan ja ajopiirturi on päällä koko matkan ajan. Hälytys- ja pelastustehtävissä toimiviin hinausautoihin asetusta ei sovelleta em. d-kohdan perusteella, vaikka 100 km ylittyisikin. g) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön Auton kuljettaminen rakennettavaksi tai varustelua varten sekä asiakkaalle myydyn auton toimittaminen eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. 8 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

8 Testausajot liikennekelpoisuuden toteamiseksi, myös huolto- ja korjaustoimien yhteydessä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia Yrityksen kuljetukset, jotka liittyvät sen harjoittamaan yritystoimintaan, ovat ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä, vaikka kuljetuksista ei perittäisikään varsinaista vastiketta. Nämä kuljetukset ovat siis kaupallisia. Kuljetukset voivat olla kaupallisia, vaikka liikennelupaa ei tarvittaisikaan. Esimerkiksi maanviljelys on kaupallista toimintaa. Ei-kaupallista toimintaa taas on esimerkiksi oman muuttokuorman kuljettaminen. Kaupallista toimintaa on myös ovelta ovelle tapahtuva myyntitoiminta riippumatta siitä, hoidetaanko se työsuhteisten toimesta tai ns. talkoovoimin. Rahankeräyslain mukainen yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuva luvanvarainen rahankeräys ei kuitenkaan ole kaupallista toimintaa. SPR:n veripalvelun linja-autoon, jolla kuljetetaan henkilöstöä, asetusta sovelletaan, koska toiminta on kaupallista. Perhekodin kuljetukset linja-autoilla ovat ei-kaupallisia, vaikka perhekodin ylläpitäjä saa korvausta. Hevoskuljetuksissa alle 7,5 kokonaispainotonnin ajoneuvoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin ei toistaiseksi tarvitse soveltaa ajo- ja lepoaika-asetusta eikä siten myöskään ajopiirturisäännöksiä. Ajopiirturin asennuspakko johtaisi asennusten kalleuden takia todennäköisesti kuljetusten siirtymisen kevyempiin, liikenneturvallisuuden kannalta huonompiin vetoautoihin. Hevosten liikkuminen perävaunussa aiheuttaa normaaliin tavarankuljettamiseen verrattuna lisäriskin liikenneturvallisuudelle. i) hyötyajoneuvot. jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 9

9 Edellä mainittujen, kaikissa jäsenvaltioissa noudatettavien poikkeusten lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on oikeus sulkea tiettyjä kuljetuksia ajo- ja lepoaika-asetuksen ja siten myös piirturiasetuksen ulkopuolelle. Suomessa ajo- ja lepoaikaasetusta ei sovelleta eikä ajopiirturia tarvitse käyttää ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992, muutos 1221/2007) 7 :n mukaan seuraavissa kuljetuksissa: a) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa tai näiden yritysten omassa hoidossa olevia hevosia. Torikaupassa vähäistä määrää arvioidaan esimerkiksi torikauden pituudella. b) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postitoimilaissa (313/2001) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö Kohdan toinen poikkeus koskee enintään 7,5 tonnin ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joita käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, edellyttäen, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö. Poikkeus koskee eri alojen ammattimiehiä, jotka kuljettavat ammatissa tarvittavia välineitä ja tarvikkeita. Esimerkiksi putkimiehen työssään tarvitsemien materiaalien ja työvälineiden kuljettaminen on putkimiehen ammatin harjoittamiseen liittyvää toimintaa. Huoltoajo: Mikäli enintään 7,5 tonnin ajoneuvolla kuljetetaan enintään 50 kilometrin etäisyydellä korjaus- ja huoltotyökaluja, joita käytetään päätyön eli huolto- ja korjaustoiminnan yhteydessä, asetusta ei sovelleta. Kyseisen ajoneuvon tulee tällöin olla varusteltu huoltoajoon esim. kiintein työkaluhyllyin. c) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen 10 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

10 d) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa Ajokortin saamiseksi annettava ajo-opetus ja ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : asetuksen ulkopuolelle jää ajokortin tai ammattipätevyystodistuksen saamiseen tähtäävä ajo-opetus silloin, kun siihen ei liity kaupallista kuljettamista. Lisäksi asetuksen ulkopuolelle jäävät ammattitutkintoon, toisen asteen logistiikan perustutkintoon tms. tutkintoon tähtäävässä ammatillisessa koulutuksessa kuljetukset, jotka oppilas suorittaa opettajan läsnä ollessa ja jotka eivät ole kaupallisia. Ei-kaupallisuuden edellytys täyttyy esim. silloin, kun lastina on painoja tms. harjoittelukuormaa. Ajopiirturissa on kaupallisissa kuljetuksissa 1-paikassa vastuullisen kuljettajan ajopiirturikiekko, joka C-opetuksessa on opettaja C-ajokortin saamiseen saakka, CE-opetuksessa oppilas ja D-opetuksessa oppilas. Ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettava ajo-opetus : poikkeus sisältää ammattipätevyyslain (273/2007) mukaiseen sekä perusettä jatkokoulutukseen kuuluvat ajo-opetukset. Suoritettavaan tutkintoon käytettävät ajoneuvot : poikkeus koskee vain kuljettajantutkinnon ajokoetta. e) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasuja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa Viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa käytettäviä, ajoaikapoikkeusten piirissä olevia ajoneuvoja ovat kaikki asianomaiseen työhön varustetut ajoneuvot, joita käytetään viemäri-, vesi-, kaasu- ja sähköverkkojen korjauksissa, huollossa ja kunnossapidossa. Niitä ovat myös yksityisten yritysten viemärihuoltotoimintaan käyttämät ajoneuvot (esimerkiksi viemäriverkoston ja viemärien umpisäiliöiden huolto, korjaus ja tyhjennys). Maanteiden kunnossapito : poikkeus koskee mm. olemassa olevien teiden korjaus- ja uusimistoimia, tiemerkintöjen tekemistä sekä teiden aurausta, hiekoitusta ja suolausta. Esimerkiksi päällystystyömaalla tehtävä työ tapahtuu Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 11

11 yleisen tien ulkopuolella suljetulla alueella. Sen sijaan esimerkiksi asfaltin tai maa-aineksen kuljetus tietyömaalle yleisillä teillä on ajoaikalainsäädännön piirissä. Talousjätteiden keruu ja kuljetus : poikkeus koskee kotitalouksien kaikenlaisten jätteiden keruuta ja kuljetusta sekä kotitalouksien jätteiden keruun yhteydessä esim. kauppojen jätteiden keruuta ja kuljetusta. Poikkeus ei koske vaihtolavakuljetuksia. f) ajoneuvossa, jossa on paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen Asetusta sovelletaan urheiluseurojen ja muiden yhdistysten henkilökuljetuksiin. Niitä ei katsota ei-kaupalliseksi toiminnaksi. Yli 17-paikkaisiin linja-autoihin asetusta sovelletaan aina. g) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä h) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille i) rahaa tai arvoesineitä kuljettavassa ajoneuvossa j) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen Eläinjätteeksi katsotaan esimerkiksi ihmisravinnoksi kelpaamattomat eläinrasvat sekä muut teurasjätteet, kuitenkin sellaisen materiaalin, joka menee jatkojalostukseen eläinruokatehtaille, esim. minkinruokatehtaille tai jatkojalostukseen menevien nahkojen kuljetus ovat asetuksen piirissä. k) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden solmukohtiin liitty villä alueilla, kuten satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä Poikkeus koskee yleisten teiden ulkopuolisia terminaalialueita ja yleisen tien suoria ylityksiä. Terminaalialueeksi katsotaan myös lentokenttäalueet. 12 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

12 l) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin 50 kilometrin säteellä maatiloilta Elävien eläinten kuljetukset teurastamoihin: 50 km:n säde lasketaan välikasvattamosta tai teurastamosta. m) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa. Asetusta ei sovelleta sirkusten ja huvipuistojen laitekuljetuksiin. Tietyissä kuljetuksissa, jotka tapahtuvat kokonaan tai joiden alku- tai päätepiste on Lapin ja Oulun läänissä lukuun ottamatta Oulun ja Kajaanin kaupunkeja taikka muualla maassa sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä, voidaan ajo- ja lepoaika-asetuksen määräyksistä poiketa seuraavasti: a) Henkilöliikenne: Linjaliikenteessä olevien linja-autojen 45 minuutin tauot voidaan jakaa vanhan ajo- ja lepoaika-asetuksen (3820/85) mukaisesti edelleen enintään kolmeen osaan, joista kunkin on oltava vähintään 15 minuuttia. b) Tavaraliikenne: Hinauskuljetuksissa, maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten torikaupan tai omassa hoidossa olevien hevosten kuljetuksissa sekä elävien eläinten kuljetuksissa saadaan asetuksen vuorokautista ajoaikaa pidentää enintään kahdella tunnilla ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 13

13 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! AJOAIKA 9 TUNTIA Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia. Sitä voidaan viikon aikana kahdesti pidentää enintään 10 tuntiin. Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikottaisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä. Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat, kuorman purkaus tai lastaus, korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne tiellä tai muualla. Viikottainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Viikko on ma klo su klo Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4. vko Ajoa 34 t Ajoa 56 t Ajoa 34 t Ajoa 56 t 90 t 90 t 90 t 14 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

14 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! TAUKO 45 MINUUTTIA Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala. Tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa. Tällöin ensimmäisen osan pitää olla vähintään 15 minuuttia ja toisen osan vähintään 30 minuuttia. Toinen osa pitää sijoittaa siten, että yhteenlaskettu ajoaika ei ylitä neljää ja puolta tuntia ennen tauon toisen osan alkamista. Muun työn tekeminen tauon aikana on kielletty. Tauon voi pitää liikkuvassa ajoneuvossa, esimerkiksi monimiehitystilanteessa. Esimerkki Ajoa 4 t 30 min Tauko 45 min Ajoa 4 t 30 min Yhdessä tai kahdessa osassa pidetyn vähintään 45 minuutin tauon jälkeen alkaa aina uusi taukolaskenta eikä aikaisempia ajo- ja taukoaikoja oteta huomioon. Esimerkki Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Tauko 15 min Ajoa 3 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 1 t Esimerkki Ajoa 2 t Tauko 45 min Ajoa 3 t Tauko 15 min Ajoa 1 t 30 min Tauko 30 min Ajoa 3 t 30 min Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 15

15 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VUOROKAUSILEPO 11 TUNTIA Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 1,5 t Vuorokausilepo 11 t 13 tuntia Työn alkaessa vuorokausilevon jälkeen alkaa uusi 24 tunnin jakso. Vuorokausilevon saa kahden viikottaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään 9 tunnin (=lyhennetty lepoaika) mittaiseksi. Lyhennystä ei tarvitse korvata vapaa-aikana. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. Esimerkki (24 t) Ajoa 10 t Tauot 1,5 t (2 x 45 min) Muuta työtä 3,5 t Vuorokausilepo 9 t 15 tuntia Ellei vuorokausilepoa ole lyhennetty, se voidaan jakaa pidettäväksi enintään kahtena erillisenä jaksona, joista ensimmäisen tulee olla vähintään 3 tuntia ja jälkimmäisen vähintään 9 tuntia. Työhönsidonnaisuusaika enintään 15 tuntia. 16 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

16 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! Esimerkki (24 t) Ajoa 4,5 t Jaetun vrk-levon 1. osa: 3 t Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Muuta työtä 1 t 15 min Jaetun vuorokausilevon 2. osa: 9 t 15 tuntia Jos ajoneuvossa on samanaikaisesti kaksi tai useampi kuljettajaa (monimiehitys), tarkastelujakso on 30 tuntia. Tällöin kummallakin kuljettajalla on oltava vähintään 9 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Työhönsidonnaisuusaika enintään 21 tuntia. Esimerkki (30 t) Kuljettaja 1 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t Kuljettaja 2 Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 4,5 t Tauko 45 min Ajoa 1 t Vuorokausilepo 9 t 21 tuntia Esimerkissä on kyse kaksoismiehitystilanteesta, jossa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään samalla ajoneuvolla samaan aikaan. Ajoneuvo voi näiden kahden kuljettajan toimesta liikkua yhtämittaisesti enintään 20 tuntia, koska molemmilla kuljettajilla voi ajoa olla enintään 10 tuntia ja koska tauot voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 17

17 MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! MUISTA NÄMÄ! VIIKKOLEPO 45 TUNTIA Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoinen vähintään 45 tuntia ja sen on alettava viimeistään kuuden (6) 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikottaisen lepoajan päättymisestä. Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Kukin lepoajan lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun, vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä. Kahden peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä joko kaksi säännöllistä viikottaista lepoaikaa (vähintään 45 tuntia) tai yksi säännöllinen lepoaika ja yksi lyhennetty lepoaika (vähintään 24 tuntia). Esimerkki 1. vko 2. vko 3. vko 4.vko Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t Vko-lepo 45 t Vko-lepo 24 t 18 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

18 Merkintä vapaapäivistä Merkintä lepoajasta (la-su) viikkolepo Merkintä ajoneuvon vaihdosta työpäivän aikana Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 19

19 Vuorokausi- ja viikkolevon keskeyttäminen sekä matkustaminen ajon aloituspaikkakunnalle tai lopetuspaikkakunnalta (9 artikla) Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen tai viikottaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisena säännöllisenä vuorokautisena tai viikottaisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode. Viikkolevon ja 11 tunnin vuorokausilevon tai jaetun vuorokausilevon (3 + 9 tuntia) saa siten keskeyttää, kun mennään lauttaan taikka junaan tai kun poistutaan sieltä. Keskeytykset saavat kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Jaetussa vuorokausilevossa keskeytysten määrä (enintään kaksi) koskee koko vuorokautista lepoaikaa eikä erikseen kumpaakin osaa kahtena jaksona pidetystä säännöllisestä vuorokautisesta lepoajasta. Keskeytyksiin käytetty aika ei saa missään tapauksessa lyhentää lepoaikaa. Aika, joka on käytetty matkustamiseen paikkakunnalle, missä toimiminen ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajalla alkaa, tai kyseiseltä paikkakunnalta palaamiseen, kun ajoneuvo ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, saadaan laskea vapaa-ajaksi tai tauoksi vain silloin, kun kuljettaja on lautalla tai junassa ja hänen käytettävissään on vuode tai makuusija. Aika, jonka kuljettaja on käyttänyt ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä, on laskettava muuksi työksi. Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon ajaminen tai matkustaminen asemapaikkakunnan ulkopuolella sijaitsevalle työn aloittamispaikkakunnalle tai asemapaikkakunnan ulkopuolelta sijaitsevalta työn lopettamispaikkakunnalta ei ole mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana, mikäli kyseessä ei ole lautta tai juna, jossa kuljettajan käytettävissä on vuode tai makuusija. Vuorokausilevon 24 tunnin tarkasteluajanjakso ja monimiehityksessä 30 tunnin tarkasteluajanjakso alkaa edellä mainitun lepoajan päättymisestä. Rajoitus ei koske kuljettajan normaalia työ- tai kotimatkaa asemapaikkakunnalleen tai sieltä pois. 20 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

20 Työ vähimmäislepoaikoina (4 (e) ja 6 (5) artikla) Mikään työ- tai virkasuhteessa tehty työ kuljetusalalla tai sen ulkopuolella ei ole mahdollista asetuksessa tarkoitetun vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Yksityisyrittäminen ja muu itselle tehty työ on mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Sopimuspalokuntien tehtävissä olevien palo- ja pelastustoimen vapaaehtoishenkilöiden hälytystehtävissä käyttämää aikaa ei katsota työajaksi, vaikka siitä saa korvauksen. Kuljettajan, joka on useamman kuin yhden kuljetusyrityksen tai muun yrityksen palveluksessa tai käytettävissä, on toimitettava kullekin kuljetusyritykselle kirjallisesti riittävät tiedot kaikesta muissa yrityksissä työ- tai virkasuhteessa tekemästään työstä. Kuljettajan on oma-aloitteisesti annettava tiedot työnantajalle. Jos työntekijä laiminlyö selontekovelvollisuutensa tai antaa vääriä tietoja, työnantaja ei ole tästä vastuussa. Terminaalissa on yleensä käytettävissä kuljettaja (terminaalin työntekijä), joka tarvittaessa siirtää ajoneuvon. Jos näin ei kuitenkaan ole ja jos ajoneuvon siirtäminen on erityisolosuhteiden vuoksi välttämätöntä, kuljettaja voi keskeyttää lepo-aikansa ainoastaan sellaisen toimivaltaisen viranomaisen tai terminaalin työntekijän pyynnöstä, jolla on valtuudet antaa ajoneuvon siirtämismääräys. Muissa tapauksissa (esimerkiksi pysäköintipaikassa, rajanylityspaikassa ja hätätilassa), jos ajoneuvon siirtämiselle on objektiiviset pakottavat syyt tai jos poliisi taikka muu viranomainen (esimerkiksi palo-, tiehallinto- tai tulliviranomainen) antaa ajoneuvon siirtämismääräyksen, kuljettajan on keskeytettävä taukonsa tai lepoaikansa muutamien minuuttien ajaksi, eikä hänelle voida asettaa tästä seuraamuksia. Kuljettajan on kirjattava käsin ylös tiedot tauon tai lepoajan keskeyttämisestä ja mahdollisuuksien mukaan vahvistutettava ne siirtämismääräyksen antaneella henkilöllä. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 21

21 Esimerkki (24 t) 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa kuorma-autoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ; esim. kuorma-autonkuljettajan työhön liittyvät lastaus- ja purkutyöt sekä toisessa työsuhteessa tehdyt työt (taksinkuljettaminen, siivoustyö jne) 9 t Lyhennetty vuorokausilepo Esimerkki (24 t) MA 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo TI 10 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 3,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo KE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 4,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 9 t Lyhennetty vuorokausilepo 22 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

22 TO 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo PE 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 1,5 t Tauot (2 x 45min) 2,5 t Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä 11 t Vuorokausilepo LA 9 t Ajaa asetuksen piirissä olevaa ajoneuvoa 45 min Tauko 14 t 15min Lyhennetty viikkolepo (24 t) SU 9 t 45min Lyhennetty viikkolepo (24 t) 14 t 15 min Kaikki muu työ samassa tai eri yrityksessä taukoineen Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 23

23 Esimerkki enimmäisajo- ja vähimmäislepoajoista Esimerkkiä laadittaessa on käytetty ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamia vuorokautisia ja viikottaisia enimmäisajoaikoja ja vähimmäislepoaikoja. Viikko 1 MA Klo pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk-ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) Vrk-lepo (11 t) alkaa TO Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) Vrk-lepo (11 t) alkaa + tauko (45 min) PE Vrk-lepo jatkuu Vrk-ajoaika (9 t) + tauko (45 min) LA 0.00 SU 0.00 Viikottainen ajoaika (56 t) täyttyy perjantaina klo 15.00, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava perjantain klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. 24 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

24 Viikko 2 MA pidennetty vrk-ajoaika (10 t) + tauot (1,5 t) 1. lyhennetty vrk-lepo (9 t) 2. pidennetty vrk-ajoaika (10 t) alkaa TI pidennetty vrk ajoaika jatkuu + tauot (1,5 t) 2. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Vrk-ajoaika (9 t) alkaa + tauko (45 min) KE Vrk-ajoaika jatkuu 3. lyhennetty vrk-lepo (9 t) Jäljellä oleva ajoaika 5 t + tauko (45 min) TO 0.00 PE 0.00 LA 0.00 SU 0.00 Viikon 1 ja 2 yhteenlaskettu ajoaika (90 t) täyttyy keskiviikkona klo 17.30, joten ajoa ei voi jatkaa. Viikkolepo on sijoitettava keskiviikon klo ja sunnuntain klo väliseen aikaan. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 25

25 Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan: kuljettajan suku- ja etunimi paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin 20 NO. päivä, kuukausi ja vuosi, milloin levy on laitettu piirturiin ajoneuvon rekisterinumero matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan: paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista 20 päivämäärä ajon päättyessä matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse: tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika NO. uuden ajoneuvon rekisterinumero uuden ajoneuvon mittarilukema 26 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

26 Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta. Valitsimen aikaryhmät ovat seuraavat: = ajoaika Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa = muu työ lastaus ja purkaminen matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa tai poistumisessa puhdistustyöt ja tekninen huolto kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus poliisi-, tulli- ja maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa asiointi aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella = varallaoloaika kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä aikaa, jolloin kuljettaja ei ole velvollinen olemaan työpaikalla, mutta on oltava käytettävissä, jos hänet kutsutaan työhön lautalla tai junalla kuljetettavan ajoneuvon saattaminen tai rajoilla vietettyjä odotusaikoja Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 27

27 = työn keskeytykset Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aika ryhmät tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti. Käytön laiminlyönnistä seuraa rangaistus. Kun kuljettaja poistuu autosta esim. varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta. Nopeus AJETTU MATKA yksi edestakainen liike (v) = 10 km 28 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

28 MUISTA (Mekaaninen ajopiirturi) Ajopiirturin levy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja levyyn tehtävistä merkinnöistä. Ajopiirturin levy tulee olla kaikista ajopäivistä, ja kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä ne valvontaviranomaiselle. Vapaapäivistä ja muista poissaoloista voidaan tehdä merkintä vapaapäivien jälkeisen työpäivän levyn taakse esim. seuraavasti: Eilen sairaana tai (la-su) viikkolepo Jos piirturi menee rikki tehdään tarvittavat merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Rikkoontunut piirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Piirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein. Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää piirturia, tehdään merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon. Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä levyjä koko matkaa varten. Työnantajan on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä. MUISTA (Digitaalinen ajopiirturi) Kuljetusliikkeen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön. Työnantaja vastaa siitä, että kuljettajalle, jolla ei ole voimassaolevaa kuljettajakorttia ei luovuteta kuljetettavaksi digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa, mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä. Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti: - Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein - ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen - kun ajoneuvo luovutetaan pois yrityksen omasta hallinnasta Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 29

29 Työnantajan ja yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Käyttäjäyrityksen ja työnantajan on säilytettävä digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista tallennetut tiedot yhden vuoden ajan. Yrityksen on pyynnöstä annettava kuljettajalle jäljennös kuljettajakortin tiedoista. Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle: Ajaessaan MEKAANISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuluvan päivän ja edellisten 28 kalenteripäivän aikana käyttämänsä piirturilevyt - kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä Ajaessaan DIGITAALISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa - kuljettajakortti - kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä - ajopiirturilevyt edellä tarkoitetulta ajalta jos hän on ajanut mekaanisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa Niiltä päiviltä, joilta ei ole piirturikiekkoa tai kuljettajakortin tietoja, kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehtävästä työstä. Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle. 30 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

30 Lisätietoja digitaalisesta ajopiirturista löytyy osoitteesta EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista löytyy liikenneja viestintäministeriön internetsivuilta osoitteesta > Liikennetietoa > Henkilö- ja tavaraliikenne > Kuljetus ja logistiikka > Ajo- ja lepoaika-asetus (561/2006). Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat 31

31 Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puhelin (09) telefax (09) Turun ja Porin työsuojelupiiri Linnankatu 39, Turku puhelin telefax Hämeen työsuojelupiiri Uimalankatu 1 PL 272, Tampere puhelin (03) telefax (03) Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri Villimiehenkatu 2 B PL 145, Lappeenranta puhelin telefax Vaasan työsuojelupiiri Kauppapuistikko 20 B PL 172, Vaasa puhelin telefax (06) Keski-Suomen työsuojelupiiri Ailakinkatu 17 PL 119, Jyväskylä puhelin telefax Itä-Suomen työsuojelupiiri Vuorikatu 26 A Kuopio puhelin (017) telefax (017) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri Albertinkatu 8 PL 229, Oulu puhelin (08) telefax (08) Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 11.4.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 102/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

(2005/C 63 E/02) ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen,

(2005/C 63 E/02) ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen, C 63 E/11 Neuvoston 9 päivänä joulukuuta 2004 vahvistama YHTEINEN KANTA (EY) N:o 12/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o /2005 antamiseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta (ajo- ja lepoaika-asetus) Suomen perustuslain 96

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan

LIITE. Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 COM(2014) 452 final ANNEX 1 LIITE Eurooppalainen sopimus tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa HE 136/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merityöaikalain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 60 61 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

HAMK Kuljettajaopettajapäivä Ari Herrala

HAMK Kuljettajaopettajapäivä Ari Herrala HAMK Kuljettajaopettajapäivä 6..26 Ari Herrala 8-vuotias SKAL kuuluu Suomen vanhimpiin elinkeinopoliittisiin edunvalvojiin Valvomme maanteiden tavaraliikenteen yritysten etuja kotimaassa ja EU:ssa Arvomme:

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 5.6.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola 5.4.2013 Hotelli Ilves, Tampere Harmaan talouden torjunta ajurina LVM:n työryhmä 2012 - HE 193/2012 - Liikenne- ja viestintävaliokunta LiVM 3/2013 - Muutokset

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

lukuun ottamatta missään tapauksessa ylittää. Hätätyötä koskevia säännöksiä ei voida soveltaa kuljetuksissa esiintyviin poikkeuksellisiin tilan-

lukuun ottamatta missään tapauksessa ylittää. Hätätyötä koskevia säännöksiä ei voida soveltaa kuljetuksissa esiintyviin poikkeuksellisiin tilan- 1991 vp Lakialoite 22 P. Leppänen ym.: Ehdotus laiksi työaikalain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan, että työaikalakia muutettmsnn moottoriajoneuvon kuljettajia

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 Sivu 1/8 Tällä liitteellä määritellään kohteen nro 1 aikataulut ja reitit ja mahdollinen ostajan Aikataulu: Kaukjärven koulu alkaa klo 8.30. Iltapäiväkuljetuksia on seuraavasti: ma klo 12.30 ja 14.30,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1033/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.10.2015 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

2 luku Työajaksi luettava aika. Työaikalaki 9.8.1996/605. 1 luku Lain soveltamisala. 3 luku Säännöllinen työaika

2 luku Työajaksi luettava aika. Työaikalaki 9.8.1996/605. 1 luku Lain soveltamisala. 3 luku Säännöllinen työaika Työaikalaki 9.8.1996/605 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/19960605. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot