järjestäminen ja ohjaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "järjestäminen ja ohjaaminen"

Transkriptio

1 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestäminen ja ohjaaminen Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Oulun yliopisto Esityksen sisältö Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen nykytilanne Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisestä käyty keskustelu Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämisen ja ohjaamisen tulevaisuudennäkymät Teppo Heikkilä

2 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämisestä ja ohjaamisesta Säädöstasolla määritellään koulutusohjelmat ja niiden pituudet, sekä tietyt koulutuksen suorittamisen reunaehdot Tk-palvelun minimipituus YO-sairaalajakson maksimipituus Kuulustelu Koulutuksen sisällöstä vastaavat yliopistot Koulutuksen sisältö ja sen suorittamisen tarkemmat ehdot määritellään yliopistojen pysyväismääräyksissä ja erikoisalakohtaisissa koulutusohjelmissa Palvelujärjestelmä ohjaa merkittävästi koulutuksen toteutumista käytännössä Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämisestä ja ohjaamisesta Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on vain yksi (joskin merkittävin) osa lääkärien ja hammaslääkärien ammatillista jatkokoulutusta ja täydennyskoulutusta Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) Yliopistojen lisäkoulutusohjelmat Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton erityispätevyydet Muu ammatillinen (kurssimuotoinen) täydennyskoulutus 2

3 Vanha säädöspohja ( nykytilanne ) Erl- ja erhl-koulutus oli yliopistolakiin perustuvaa tutkintoon johtavaa koulutusta Yliopistolain (558/2009) 7 :n nojalla annettiin Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista (420/2012) Yliopiston esityksestä OKM:n asetus yliopistojen koulutusohjelmista sekä siitä, mitä koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on Asetuksessa säädetään mm. Erikoisaloista Koulutuksen pituudesta Erikoislääkärikoulutus alasta riippuen 5 tai 6 vuotta Erikoishammaslääkärikoulutus alasta riippuen 3 tai 6 vuotta Ennen erikoishammaslääkärikoulutusta vähintään 2 vuoden käytännön työkokemus Koulutuksen sisällöstä Yliopiston hyväksymä teoriakoulutus Osallistuminen koulutuksen kehittämiseen ja arviointiin Vähintään 9 kk tk-palvelu Vähintään puolet koulutuksesta muualla kuin YO-sairaalassa Valtakunnallinen kuulustelu 3

4 Erikoisalat Lääketieteessä 50 erikoisalaa Uusin akuuttilääketiede alkaen Voidaan pientä väkivaltaa käyttäen jakaa viiteen kategoriaan: Operatiiviset alat Konservatiiviset alat Psykiatriset alat Diagnostiset alat PTH (yleislääketiede ja työterveyshuolto) Arviolta 80 % erikoistuu Julkisella sektorilla pysyvässä virassa toimivista lääkäreistä käytännössä ainoastaan terveyskeskusten yleislääkärien ei (aina) tarvitse olla erikoislääkäreitä Hammaslääketieteessä 5 erikoisalaa Uusin hammaslääketieteellinen diagnostiikka alkaen Arviolta korkeintaan % erikoistuu Tarvetta erikoistuvien määrän lisäämiselle Erikoisalat Suurimmat lääketieteen erikoisalat ( ) Yleislääketiede (3009 erikoislääkäriä) Sisätaudit (1690) (kaikki sisätautialat yht. n. 2000) Psykiatria (1362) Yleiskirurgia (1256) (kaikki kirurgiset alat yht. n. 2000) Työterveyshuolto (1081) Anestesiologia ja tehohoito (1000) Suurimmat hammaslääketieteen erikoisalat ( ) Kliininen hammashoito (356 erikoishammaslääkäriä) Jakautuu useampaan suuntautumisvaihtoehtoon Oikomishoito (155) Suu- ja leukakirurgia (ml. suukirurgia) (104) Terveydenhuolto (ml. hammashuolto) (88) 4

5 EU:n ammattipätevyysdirektiivi (2013/55/EU) Lääkärit ja hammaslääkärit (ml. erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit) sisältyvät ammattipätevyysdirektiivissä automaattisesti tunnustettaviin ammatteihin Erikoislääkärin koulutus artiklassa 25 Erikoishammaslääkärin koulutus artiklassa 35 Erikoislääkärikoulutuksen minimipituudeksi on määritelty alasta riippuen 3-5 vuotta Sovelletaan EU:n lisäksi myös ETA-valtioissa EU:n ammattipätevyysdirektiivi (2013/55/EU) Automaattisen tunnustamisen piirissä olevat erikoisalat on mainittu direktiivin liitteessä V Uusia erikoisaloja hyväksytään liitteeseen vain, jos niiden koulutusta annetaan 2/5 jäsenvaltioissa Yleislääketiede? Ei estä automaattisen tunnustamisen periaatteen soveltamista kansallisesti myös muihin kuin liitteessä mainittuihin erikoisaloihin 5

6 Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä (564/1994) 5 Ei ole erikoislääkäritutkinto Perustuu ammattipätevyysdirektiiviin (2013/55/EU, artikla 28) ja antaa eurooppalaisen yleislääkärin pätevyyden Ehtona toimimiselle yleislääkärinä muissa EU-valtioissa Voi sisältyä erikoislääkäritutkintoon Käytännössä ns. runkokoulutus yleislääketieteessä, työterveyshuollossa, geriatriassa ja terveydenhuollossa Vastaa entistä perusterveydenhuollon lisäpätevöitymistä (PTL) Ns. kaksoislaillistus loppui vuonna 2011, samalla nimi vaihtui Suomessa ja Belgiassa 2 vuotta, muualla Euroopassa 3 vuotta Vuoden vapautus perusopetukseen sisältyvän käytännön harjoittelun perusteella YEK:iin kuuluva 9 kk tk-palvelu suoritettava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään Yhteistyöelimet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnasta säädetään lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 41 :ssä ja VNA erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista 3 :ssä. Alueellisista neuvottelukunnista säädetään VNA erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista 3 :ssä. 6

7 Rahoitus STM:n korvaa palvelujärjestelmälle koulutuksesta koituvia kustannuksia terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (374/2014) perusteella Koulutus-EVO-korvaus (tutkintokorvaus ja kuukausikorvaus) Asetus annetaan terveydenhuoltolain 66 :n nojalla vuosittain Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1198/2013) perusteella STM on antanut vuodeksi kerrallaan asetuksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin Asetuksen 2 :n mukaan työterveyslaitos voi maksaa yliopistoille korvausta Esityksen sisältö Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen nykytilanne Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisestä käyty keskustelu Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämisen ja ohjaamisen tulevaisuudennäkymät Teppo Heikkilä

8 Erikoistumiskoulutuksesta käyty keskustelu (1/3) Esitys erl- ja erhl-koulutuksen kehittämisestä 2007 (Puolijoki & Tuulonen) Yleisosaamisen vahvistaminen Esim. sisätautien ja kirurgian koulutusrakenteen uudistaminen Dekaanien jatkopohdinta STM:n työryhmä erl- ja erhl-koulutuksen uudistamisesta 2011 Toistaiseksi tutkintoon johtava koulutus Päivystys- ja yleisosaamisen vahvistaminen erityisesti sisätaudeissa ja kirurgiassa Akuuttilääketieteen ja hammaslääketieteellisen diagnostiikan erikoisalojen perustaminen Keskustelua myös diagnostisten alojen yhteisestä runkokoulutuksesta ja nuorisopsykiatrian asemasta Teppo Heikkilä Erikoistumiskoulutuksesta käyty keskustelu (2/3) OKM:n valmistelema uusi VNA erl- ja erhlkoulutuksen tutkinnoista (420/2012) Voimaan Yhdistetään erl- ja erhl-koulutukset samaan asetukseen Asetukseen vain sellaiset asiat, joista ollaan yksimielisiä Uusina erikoisaloina akuuttilääketiede ja hammaslääketieteellinen diagnostiikka Radiologian ja lastenneurologian koulutus 5 -> 6 vuotta OKM:n valmistelema Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Erl- ja erhl-koulutuksen ohjausvastuu siirretään STM:lle Teppo Heikkilä

9 Erikoistumiskoulutuksesta käyty keskustelu (3/3) STM ja OKM perustivat yhteisen työryhmän (ns. siirtotyöryhmä), jonka tehtävänä oli Valmistella STM:n ohjauksen vahvistamisen/ hallinnonalan siirron vaatimat tarvittavat säädösmuutokset molemmille hallinnonaloille Laatia ehdotukset toimenpiteistä, joilla vahvistetaan STM:n ohjausta ja erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksessa Tehdä ehdotukset sekä säädösmuutosesitykset tarvittavista yhteistyörakenteista huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuskokonaisuus Raportti julkaistiin (STM 2013:46) - > Erikoistumiskoulutusta tulee ohjata nykyistä paremmin Teppo Heikkilä Esityksen sisältö Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen nykytilanne Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisestä käyty keskustelu Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämisen ja ohjaamisen tulevaisuudennäkymät Teppo Heikkilä

10 Siirtotyöryhmän esitys 1: Ohjausvastuu siirretään OKM:stä STM:öön Esityksellä ehdotetaan koulutuksen hallinnollinen vastuu siirrettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta säädettäisiin ammattihenkilölaissa sekä ammattihenkilölain nojalla säädettävässä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa työryhmän raportin liitteenä olevalla tavalla Mahdollistetaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämistarpeiden jatkuva arviointi Ohjataan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta STM:n asetuksin aikaisemman VNA-pohjaisen ohjauksen sijaan Siirtotyöryhmän esitys 2: Tutkintomuotoisuudesta luovutaan Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus eivät olisi enää tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan yliopistojen tutkintojen jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot ovat suomalainen erikoisuus sekä eurooppalaisesta näkökulmasta että myös Suomessa ammatillisen jatkokoulutuksen näkökulmasta Yliopistotutkintoja säätelee OKM:n lainsäädäntö Muutos mahdollistaa koulutusten kehittämisen nykyistä joustavammin Ei tarkoita yliopistojen roolin pienenemistä 10

11 Siirtotyöryhmän esitys 3: Perustetaan kansallinen koordinaatioelin Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 41 :n mukaiselle neuvottelukunnalle ehdotetaan erillistä jaostoa, joka vastaisi erl- ja erhl-koulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja koulutuksen kehittämisen edistämisestä. Jaostossa olisi jäsenet STM:n ja OKM:n lisäksi erl- ja erhl-koulutusta antavista yliopistoista, julkisesta ja yksityisestä palvelujärjestelmästä, alan ammattijärjestöistä, erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien edustus sekä jäsen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta. STM:n edustaja toimisi jaoston puheenjohtajana. Koordinaatiojaoston tehtävät (1/2) Valmistelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen strategian, joka Sisältää arvion tarvittavista erikoisalakohtaisista koulutusmääristä sekä koulutuksen sisällöistä suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin Avustaa yliopistoja ja sosiaali- ja terveysministeriötä erikoistumiskoulutusten arvioinneissa Tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvistä kysymyksistä 11

12 Koordinaatiojaoston tehtävät (2/2) Kerää ja välittää tietoa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kansainvälisestä kehityksestä Tekee esityksiä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvän lainsäädännön muutostarpeista Kokoaa tiedot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärimäärien kehittymisestä alueellisilta neuvottelukunnilta ja arvioi alueellisen erikoisalakohtaisen erikoislääkäritarpeen Siirtotyöryhmän esitys 4: EVO-korvausjärjestelmää uudistetaan Erl- ja erhl-koulutuksen siirtotyöryhmä teetti EVOrahoituksesta esiselvityksen Esiselvityksen perusteella: EVO-rahoitusta tulisi voida kohdentaa aiempaa tarkoituksenmukaisemmin tukemaan mm. lääkärikoulutuksen työelämälähtöisyyttä ja koulutuksen laatua EVO-korvausta tulisi voida jatkossa maksaa myös yliopistoille EVO-korvausta tulisi voida maksaa kaikille yliopiston hyväksymille koulutusta tuottaville organisaatioille, myös yksityissektorille 12

13 Siirtotyöryhmän esitys 4: EVO-korvausjärjestelmää uudistetaan Esiselvityksen perusteella (jatkoa): EVO-korvausten maksaminen tulisi sitoa arvioon eri erikoisalojen koulutustarpeista sekä koordinaatiojaoston luoman valtakunnallisen strategian mukaiseen laadukkaaseen koulutukseen EVO-korvausta tulisi maksaa ainoastaan niille organisaatioille, jotka sitoutuvat jatkuvaan laadunvarmistukseen Rahoitusta tulisi yksinkertaistaa siten, että korvaus kohdennetaan koulutuskuukausien mukaan ja raha seuraa erikoistuvaa EVO-korvausta tulisi maksaa myös yliopistoille Lisäksi esiselvityksen tekijöiden esitys oli, että EVO-korvausta voitaisiin maksaa ainoastaan ensimmäistä erikoistumista suorittavasta Rahoitusta koskevien esitysten jatkokäsittely Muita siirtotyöryhmän tekemiä esityksiä tullaan arvioimaan osana erl- ja erhl-koulutuksen strategian valmistelua Myös sote-uudistus vaikuttaa rahoituksen kehittämiseen Kuka maksaa? Kenelle maksetaan? Miten ja ketä rahoituksella ohjataan? Joka tapauksessa tunnistettu selkeä tarve Kehittää rahoitusta ohjaavampaan suuntaan Yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa rahoitusta 13

14 Erikoistumiskoulutuksen maksullisuus? Tutkintomuotoisuuden poistuminen mahdollistaa periaatteessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen muuttumisen maksulliseksi Yliopistolain nojalla yliopisto voi periä antamastaan koulutuksesta maksun, mikäli asiasta ei toisin säädetä Tutkintoon johtava koulutus on säädetty maksuttomaksi, jolloin tutkinnosta luopuminen poistaa tämän suojan Yliopistojen perimistä maksuista säädetään OKM:n asetuksessa Erikoistumiskoulutuksen maksullisuus? Korkeakoulututkintojen jälkeisistä erikoistumiskoulutuksista säädetään jatkossa OKM:n valmistelemassa laissa, jonka nojalla korkeakoulun järjestämästä koulutuksesta voi periä maksun Ei tarkoita sitä, että maksua tarvitsee periä Korkeintaan 120 / op Laki ei koske erl- ja erhl-koulutusta Jos muut sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutukset ovat jatkossa maksullisia, nostaa tämä painetta myös erl- ja erhl-koulutuksen muuttamiselle maksulliseksi 14

15 Erikoistumiskoulutuksen maksullisuus? Arvioitava myös mahdollisen maksullisuuden vaikutus erikoistumishalukkuuteen ja muihin kustannuksiin Lähes kaikki julkisen palvelujärjestelmän pysyvät lääkärinvirat ovat erikoislääkärin virkoja Aiheuttaisi painetta erikoislääkärien palkkojen korotukselle STM:n suunnitelmissa on laajentaa koulutus-evokorvaus koskemaan myös muita sote-alan erikoistumiskoulutuksia Maksullinen erikoistumiskoulutus nähty esteenä palvelujärjestelmän kannalta tarpeellisen osaamisen hankkimiselle Esim. hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutus Asia on ensisijaisesti yliopistojen päätettävissä Asiasta tullaan keskustelemaan EVO-rahoitusuudistuksen yhteydessä Siirtotyöryhmän esitys 5: Koulutuksen valintamenettelyä kehitetään Erikoistumiskoulutukseen ei jatkossa voisi enää päästä ilmoittautumismenettelyllä vaan koulutukseen tulisi pyrkiä. Työryhmä esittää, että yliopistot ryhtyvät valmistelemaan läpinäkyvää järjestelmää koulutukseen ottamiseksi yhdessä palvelujärjestelmän ja erikoistuvien kanssa. Työryhmä esittää myös, että yliopiston, palvelujärjestelmän ja alueellisten neuvottelukuntien tulee luoda toimintamalli erikoistuvan lääkärin yhtenäisen, sisällöltään tarkoituksenmukaisen koulutuskokonaisuuden turvaamiseksi. 15

16 Koulutustarpeiden säännöllinen/jatkuva erikoisalakohtainen alueellinen arviointi Erva-alueet tehneet alueelliset erikoislääkäritarveselvitykset KYS-erva 2009, muut 2012 (Turussa aikaisempi 2007) Lähtökohtana palvelujärjestelmästä lähtenyt aluekohtainen tarve selvittää erikoislääkärien riittävyyttä eri aloilla Lääkäriliitto vetänyt tulokset yhteen dekaanien aloitteesta Erikoislääkäritilanteen tulevaisuudennäkymissä nähtävissä sekä alakohtaisia että alueellisia eroja Nähtävissä tarve ohjata lääkärien hakeutumista eri erikoisaloille nykyistä paremmin STM aloittamassa omaa selvitystään strategian valmistelun tueksi Erikoistumiskoulutukseen ottaminen ja koulutuksen järjestäminen Tunnistettu tarve ohjata valmistuvien lääkärien hakeutumista eri koulutusohjelmiin nykyistä paremmin Jatkossa koordinaatiojaosto vastaa selvitysten tekemisestä yhdessä alueellisten neuvottelukuntien kanssa -> informaatioohjaus Koulutuspaikkojen ala- ja aluekohtainen sääntely tarveselvitysten pohjalta (?) Koulutusjatkumon hallinta selkeästi yliopistoille ja yliopiston vastuulle Yliopisto valitsee erikoistuvat Yliopisto tekee koulutussuunnitelman ja sopii koulutussuunnitelman mukaisesti erikoistumispaikat alueellisten neuvottelukuntien ja palvelujärjestelmän kanssa Yliopisto vastaa koulutuksen laadusta 16

17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sääntely Jatkossa säädellään ammattihenkilölain ja - asetuksen sekä STM:n asetuksen kautta STM ja STM:n nimittämä koordinaatiojaosto vastaavat koulutuksen strategisesta valtakunnallisesta ohjauksesta yhteistyössä alueellisten neuvottelukuntien kanssa Yliopistot vastaavat autonomiansa puitteissa koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutettavien valinnasta Yliopistojen pysyväismääräykset Valtakunnallisesti yhdessä sovitut päälinjat Jokainen yliopisto päättää autonomiansa mukaisesti omista pysyväismääräyksistään Uusi säädöspohja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Voimaan Tutkinto -> koulutus Uusi 4 a, jossa määritellään mm. koulutusten minimipituudet Siirretty nykyisestä VN:n asetuksesta (420/2012) Valtuutus koordinaatiojaoston perustamisesta 41 :ään VN:n asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) Koordinaatiojaoston kokoonpano ja tehtävät (19 a ja 19 b ) Uusi STM:n asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta Korvasi VN:n asetuksen erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista (420/2012) YEK samaan asetukseen erl- ja erhl-koulutuksen kanssa 17

18 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaukseen jatkossa liittyviä kysymyksiä ja haasteita Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisestä on käyty laajaa ja vilkasta keskustelua kohta kymmenen vuotta Keskustelun seurauksena alan toimijoiden kesken on saatu harvinaisen vahva yhteinen näkemys koulutuksen kehittämisen suuntaviivoista STM:llä on vahva mandaatti ottaa koulutuksen ohjaaminen haltuunsa Alan toimijoilla on STM:öä kohtaan kovat odotukset, mutta myös epäilyjä Koulutuksen kokonaisuuteen sisältyy kuitenkin kohtalaisen paljon myös sekä yleisiä että erikoisalakohtaisia kysymyksiä ja haasteita Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaukseen jatkossa liittyviä kysymyksiä ja haasteita Lain tasolla olevat: EVO-rahoituksen uudistaminen, ml. työterveyshuollon koulutuksen rahoitus ja TTL:n asema Oikeus suorittaa koulutusta myös yksityissektorilla/vuokralääkärinä (erityisesti tk-palvelu) STM:n asetus: Ns. 50/50 (fifty-fifty) -sääntö Tk-palvelun pituus Erl-koulutusten pituus viisivuotisilla aloilla ja hammaslääketieteen aloilla Hammaslääkäreitä koskeva vaatimus 2 v käytännön palvelusta ennen erikoistumisen aloittamista 18

19 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaukseen jatkossa liittyviä kysymyksiä ja haasteita Koulutuksen sisältöön liittyviä (mahdollisesti vaikutuksia myös asetukseen) Koulutettavien aloituspaikat ja valintamenettely Moniammatillisen johtamiskoulutuksen pituus (10 vai 30 op) Sisätautien ja kirurgian koulutuskokonaisuudet Psykiatrian koulutuskokonaisuus Nuorisopsykiatria Vanhuspsykiatria Ns. laboratorioalojen yhteinen runkokoulutus Suu- ja leukakirurgian koulutus Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen jatkossa liittyviä kysymyksiä ja haasteita Muita Yliopistojen ja palvelujärjestelmän suhde sekä tämä uudistus että sote-uudistus huomioiden Erikoistuvien palvelussuhde ja erikoistuvien virkojen täyttö Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on siirtää todellista sisällöllistä ja laadullista ohjausvaltaa palvelujärjestelmältä yliopistoille Vaatimus yleislääketieteen erikoislääkärin oikeuksista pysyvän terveyskeskusviran ehtona Erikoislääkärikoulutuksen maksullisuus 19

20 Mikä muuttuu? Käytännössä alkuun aika vähän Nyt tehty vain hallinnollinen siirto ministeriöiden välillä; siirretään erl-koulutusta koskeva lainsäädäntö STM:n lainsäädäntöön Ammattihenkilölaki, ammattihenkilöasetus STM:n asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta Samalla kuitenkin mahdollistetaan säännöllinen sisällöllinen keskustelu jatkossa Erikoistuvan ja kouluttajan arjessa muutoksen ei pitäisi tässä vaiheessa näkyä Teppo Heikkilä Mikä muuttuu? Jatkossa on mahdollista lähteä kehittämään erl- ja erhl-koulutusta ns. puhtaalta pöydältä Erikoistuvalle laadukkaampi ja paremmin organisoitu erikoislääkärikoulutus Palvelujärjestelmälle riittävästi osaavia erikoislääkäreitä Erikoisalakohtainen epätasapainoinen kehitys korjaantuu Tarkoituksenmukaisempi rahoituksen kohdentaminen Yliopistoille paremmat resurssit STM:lle mahdollisuus ohjata erikoislääkärikoulutusta nykyistä joustavammin palvelujärjestelmän tarpeista lähtien Teppo Heikkilä

21 Kysyttävää? Ylilääkäri Teppo Heikkilä Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, STM Teppo Heikkilä

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 4. AINEISTO JA MENETELMÄT 13 Tilastoaineisto Ylilääkärikysely ja koulutusvastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Markku Sumanen, Jukka Vänskä, Teppo Heikkilä, Harri Hyppölä, Hannu Halila, Santero Kujala, Elise Kosunen, Irma Virjo, Kari Mattila LÄÄKÄRI

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. OPINTO-OIKEUS 4 3. ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON 4 4. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN

LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN 7.3.2012 LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN Lausunnonantajat Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä tekevät tahot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys on osa terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot