Sosiaalialan kehittämishanke päättyy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan kehittämishanke päättyy"

Transkriptio

1 T I E D O T E 1 / 2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen Kaakkois-Suomen päätösseminaari Haminassa klo Tule tutustumaan tuloksiin ja kuulemaan Kuntaliiton, STM:n ja alueen kuntien näkemyksiä siitä, mitä saatiin aikaan ja mitä jatkossa pitäisi kehittää. Tarkempi ohjelma luettavissa osoitteessa > ajankohtaista > tapahtumakalenteri Sosiaalialan kehittämishanke päättyy Sosiaalialan kehittämishanke päättyy vuoden 2007 lopussa. Neljän vuoden aikana Kaakkois-Suomen kunnat saivat sosiaalialan kehittämishankkeisiinsa yhteensä 5.9 milj. valtionavustusta. Kunnat käyttivät niihin lähes 2 milj. omarahoitusta sekä runsaasti henkilöstönsä työpanosta. Yhteensä 36 hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatusta, lastensuojelua, vammais-, päihde- ja vanhustyötä sekä sosiaalialan tietoteknologiaa. Kaikki alueen kunnat ovat olleet mukana tässä työssä. Hankkeisiin osallistumista tärkeämpää on se, mitä niiden avulla on saatu aikaan: uutta osaamista, kehittyneempiä työtapoja ja entistä tehokkaampia palveluprosesseja. Palvelutuotannon tehokkuutta tärkeämpää on palvelujen vaikuttavuus: se, että asiakas saa tarvitsemansa avun. Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille! Työ jatkuu. Lappeenrannassa Tarja Myllärinen Toimitusjohtaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sisältö: Varhaiskasvatus 2 Lastensuojelu 2 Aikuissosiaalityö 3 Sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelma alkaa Mielenterveys ja päihdetyö 4 Vammaistyö 5 Vanhustyö 6 Tietoteknologia 7 Sosiaaliasiamiestoiminta Lue lisää uudesta kehittämisohjelmasta osoitteessa: > hankkeet > ohjelmat > sosiaalija terveydenhuollon kehittämisohjelma 7 Palvelujen vaikuttavuus on nousemassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi uudessa, käynnistymässä olevassa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa vuosiksi Tavoitteena on palvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen sekä alueellisten hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen. Tavoitteiden saavuttamista tullaan mittaaman niin valtakunnallisella, alueellisella kuin kuntatasollakin. Stakes ja Kansanterveyslaitos valmistelevat indikaattoreita tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi. Uuden ohjelman valmistelussa on korostettu sosiaalihuollon palvelujen vaikuttavuutta ja sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta kuvaavien mittareiden kehittämisen tärkeyttä. Uusi ohjelmakausi merkitsee sosiaalija terveysministeriön hankevaltionavustusten puolittumista edelliseen kauteen verrattuna. Myös alueellisen kehittämistoiminnan suunnittelu tulee tapahtumaan entistä laajemmalla alueella ja useamman toimijan yhteistyönä. Kaakkois-Suomi kuuluu Etelä-Suomen aluejohtoryhmän alueeseen yhdessä pääkaupunkiseudun, Uudenmaan, Itä- Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kanssa. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnittelu tehdään yhdessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Kaakkoissuomalainen yhdessä tekemisen tapa on entistä tärkeämpää!

2 SOCOM TIEDOTE Sivu 2 Varhaiskasvatuksen kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyvinvoiva lapsi Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on yksi Kaakkois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen keskeisistä kehittämisalueista. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin tehtävänä on turvata ja edistää varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymistä ja välittymistä alueella. Suunnitelmallista varhaiskasvatuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa edistetään ja toteutetaan yhteistyössä mm. kuntien ja alueen oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa. Käytännössä työ on verkosto- jen luomista ja koordinointia varhaiskasvatuksen osaamisen vahvistamiseksi. Työn avulla pyritään vaikuttamaan varhaiskasvatusmyönteisten päätösten syntymiseen Kaakkois-Suomessa. Varhaiskasvatuksen kehittämistä toteutetaan kaakkoissuomalaisella mallilla. Kehittämistyötä tehdään seudullisesti, maakunnallisesti ja maakuntarajat ylittäen. Varhaiskasvatuksen kehittämistyötä kootaan varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön yhteisen sateenvarjon alle. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruori järjestää Puolimatkan seminaarin Imatran Kulttuurikeskuksen Karelia-salissa keskiviikkona juhlistamaan tähän asti tehtyä kehittämistyötä. Seminaarissa julkaistaan Ruorin väliraportti Matkalla Kaakkois-Suomessa varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin alkutaival ja kehittämistyön olemuksesta osana perustyötä kertoo erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakesin Jyväskylän alueyksiköstä. Tervetuloa! Osana varhaiskasvatuksen kehittämistä järjestetään tapahtumia ja kehittämistyötä tukevia koulutuksia. Varhaiskasvattajien osaamista on lisätty varhaisessa puuttumisessa ja huolen puheeksiottamisessa. Yhteistyössä Stakesin kanssa on käynnistetty Kaakkois- Suomen ensimmäinen Kasvatuskumppanuuskouluttaja -koulutus. Se tuottaa alueelle omia kouluttajia, jotka voivat parityöskentelynä kouluttaa uusia kasvatuskumppanuusosaajia. Koulutukset rakentuvat ratkaisukeskeiselle, dialogiselle ja kokemuksellisille menetelmille. Koulutusten aikana tehdään rooliharjoituksia, joiden tavoitteena on auttaa kasvattajia pohtimaan ja tiedostamaan oman toimintansa lähtökohtia ja vaikutuksia. Varhaiskasvatuksen ammattilaisia kootaan osaksi kaakkoissuomalaista asiantuntijaverkostoa. Pohjois-Kymenlaakson kuntien alueella toimiva varhaiskasvatuksen Paapu lapsen parhaaksi hanke on syksyn 2007 aikana toteuttanut alueen perhepäivähoitajien osaamiskartoituksen. Talvella 2008 valmistuu seutukunnallinen perhepäivähoidon kehittämissuunnitelma. Varhaiskasvatuksen nettisivut ovat uudistuneet! Tervetuloa tutustumaan osoitteeseen > Kehittämisalueet > Varhaiskasvatus Lastensuojelu Kaakkois-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö on aloittanut toimintansa syyskuussa Sen tarkoituksena on luoda pysyvä, suunnitelmallinen lastensuojelun kehittämistoiminnan rakenne ja yhteistyökäytännöt. Kehittämisyksikkötoiminnan tavoitteena on (1) lastensuojelun palvelurakenteen jäsentäminen (2) asiakasprosessien ja työmenetelmien kehittäminen, (3) erityisosaamisen lisääminen, (4) sijaishuollon kehittämisyhteistyö, (5) konsultointi- ja yhteistyökäytäntöjen sekä (6) lastensuojelun oppimisympäristöjen luominen. Työ perustuu kuntien toimintayksiköissä tapahtuvaan verkostomaiseen yhteistyöhön. Työtä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa. Talvikaudella kehittämissuunnittelijat koordinoivat uuden lastensuojelulain edellyttämien lastensuojelusuunnitelmien tekemistä ja seudullisten lastensuojelun asiantuntijaryhmien muodostamista. Suunnitelmat tehdään ja asiantuntijaryhmät kootaan seudullisesti. Lisäksi kehittämisyksikkö kokoaa verkostopankkiin tiedot läheisneuvonpidon koollekutsujista, verkostokonsulteista, huolen puheeksioton kouluttajista ja huolen kartoittajista. Tietoa verkostopankista saa jatkossa Socomin sivulta.

3 1 / 2007 Sivu 3 Kaakkois-Suomessa on toteutettu viime vuosina useita lastensuojelun kehittämishankkeita. Tällä hetkellä käynnissä ovat Kouvolan seudun lastensuojelun hanke, Länsi-Saimaan seudun Yhdessä Enemmän hanke sekä Etelä- Karjalan lastensuojelun jälkihuollon kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää jälkihuoltoa nuorten tarpeista lähteväksi ja selkeyttää kuntien jälkihuoltotyötä. Jälkihuollon hankkeen aikana työstetty jälkihuoltotyön prosessikuvaus on otettu koekäyttöön ja se on julkaistu myös valtakunnallisessa Lastensuojelun käsikirjassa. Jälkihuoltotyötä tehdään näkyväksi mm. www-sivujen ja esitteen avulla. Aikuissosiaalityö Hankkeessa on järjestetty nuorten vertaistukiryhmiä ja koottu yhteen jälkihuollon työmenetelmiä. Nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys-, koulu - ja nuorisotoimen henkilöstölle sekä kuntien perhehoitajille on järjestetty nuoren kannustamiseen liittyvää Life Coach koulutusta. Se antaa valmiudet toimia Life Coachina asiakastyössä. Työntekijöille on järjestetty myös läheisneuvonpidon koulutusta. Nuorten itsenäistymisvalmiuksien tukemiseksi on valmistumassa strukturoitu työskentelymalli, joka tukee suunnitelmallista jälkihuoltotyötä. Malli pyritään liittämään osaksi asiakastietojärjestelmää. Lisätietoja: > kehittämisalueet > lastensuojelu. Jälkihuoltotyön prosessikuvaus on julkaistu osana Lastensuojelun käsikirjaa osoitteessa kasikirja.fi Voit tutustua jälkihuollon Internet -sivuihin osoitteessa: Aikuissosiaalityön areenat -hankkeen keskeisenä haasteena on eri ammattiryhmien välisen tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittäminen hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa. Työprosessien mallinnusten jälkeen kunnissa on tarkistettu työntekijöiden tehtäväkuvia, harjoiteltu työskentelyä työpareittain ja moniammatillisissa tiimeissä. Työn organisoinnin kehittämisessä kunnat etenevät omaa tahtiaan. Joiltakin osin uudet toimintatavat on jo todettu niin hyviksi, että ne ovat vakiintuneet osaksi arkikäytäntöä. Työn uudelleen organisoinnin vaikutuksia on voitu arvioida sosiaalitoimistoissa toteutetun laajan henkilöstötutkimuksen avulla. Sen mukaan ammattiryhmien erityisosaamiseen perustuvan työnjaon, henkilöstön kokonaishyvinvoinnin ja organisaation toimivuuden välillä on selvä lineaarinen yhteys. Aikuissosiaalityön menetelmällisessä kehittämisessä on paneuduttu sekä aikuissosiaalityön työvälineiden että sisällöllisen menetelmäosaamisen vahvistamiseen. Yksilöllisistä, satunnaisiin tapahtumakirjauksiin perustuvista dokumentaatiokäytännöistä ollaan siirtymässä seudullisesti yhtenevien palvelusuunnitelmien ja tilannearvioiden käyttöön. Tätä työvaihetta on viety eteenpäin yhteistyössä alueellisen tietoteknologiahankkeen, Kaason kanssa. Kehittämistyön tuloksena luodaan yhteinen, asiakastietojärjestelmään sisältyvä dokumentaatiovälineistö. Se luo perustan aikuissosiaalityön suunnitelmalliselle työotteelle ja lähtökohdan oman työn vaikuttavuuden arvioinnille. Aikuissosiaalityön sisällöllisen erityisosaamisen tueksi valmistuu syksyn aikana sähköinen menetelmäpakki. Aikuissosiaalityön seudullista yhteistyötä on vahvistettu perustamalla moniammatillisia yhteistyöverkostoja ja työryhmiä sosiaalitoimen ja työvoiman palvelukeskusten työntekijöille. Yhteistyön ja yhdessä oppimisen ansiosta keskinäinen tuki, luottamus ja ammatillinen osaaminen sekä hyvät toimintakäytännöt ovat lisääntyneet ja levinneet yli kunta- ja ammattiryhmärajojen. AIKUISSOSIAALITYÖ - JOKIN SIINÄ KIEHTOO, sillä Hankekuntien aikuissosiaalityön henkilöstöstä 76 % on sitä mieltä, että oma työ antaa runsaasti tyydytystä 82 % voi käyttää työssään paljon osaamistaan 63 % pitää sosiaalitoimea kehittymään pyrkivänä organisaationa 64 % suosittelisi nykyistä työtään ystävälleen 97 % 77 %...vaikka samanaikaisesti pitää sosiaalitoimen palkkatasoa alhaisena luonnehti omasta työstään maksettavaa palkkaa työn vaatimustasoon nähden alhaiseksi 72 % pitää henkilöstöetuja huonoina

4 SOCOM TIEDOTE Sivu 4 Mielenterveys ja päihdetyö Neurologiset löydökset päihteidenkäyttäjillä ja käytännön kokemuksia eläkeperusteista Kouluttaja: Mikkelin keskussairaalan kuntoutusosaston ylilääkäri, Lappeenrannan Työvoiman palvelukeskus (ELMAselvitykset), neurologian erikoislääkäri Martti Solismaa Aika: Torstai klo Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: nranta.fi tai puhelimitse numeroon Päihdepalvelujen seudullisessa kehittämishankkeessa (PPS hanke) on kehitetty päihdepalveluja ja -osaamista vastaamaan päihdepalvelujen laatusuosituksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa että päihdehuollon perus- ja erityispalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Hankkeessa on kuvattu päihdeasiakkaan hoitopolku, johon kootaan asiakkaan ja työntekijän käyttöön hoitoa ja kuntoutumista tukevaa tietoa ja työmenetelmiä. Lappeenrannan Päihdehuollon kuntoutumisyksikköön on perustettu päihdepsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto ja lisätty päihdepsykiatrista osaamista sekä kehitetty tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta osana seudullisia päihdehuollon erityispalveluita. Hankkeen aikana esiin tulleiden koulutustarpeiden pohjalta on suunniteltu koulutussarja. Seudullisen koulutussarjan ensimmäinen osa toteutettiin kevään 2007 aikana ja loput syksyllä Hankkeessa on järjestetty kuntakohtaisia mini-interventiokoulutuksia sekä kouluttajakoulutusta. Syksyn 2007 aika toteutetaan mini-interventiokoulutuksia, joissa kouluttajina ovat paikalliset miniinterventiokouluttajat. Päihdeongelmaisten asumispalveluissa on kokeiltu vaikeasti asutettaville päihdeongelmaisille tarkoitettua 1:8 (1 ohjaaja 8 asukasta kohti) mallin mukaista tukiasumispalvelua ja tehty Ikääntyneiden päihdeongelmaisten palvelukotiselvitys Etelä-Karjalassa, joka on luettavissa Socomin internetsivuilta: > julkaisut Päihdeasiakkaan hoitopolku

5 1 / 2007 Sivu 5 Vammaistyö Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö on aloittanut toimintansa syyskuussa Se on syntynyt vastaamaan vammaispalveluja säätelevien lakien yhdistämisestä ja kuntien palvelurakennemuutoksista nouseviin kehittämistarpeisiin. Vammaistyön kehittämisyksikkö jatkaa Kouvolan seudun vammaispalvelujen kehittämishankkeessa aloitettua vammaispalvelujen palvelurakenteen ja toimintojen kehittämistä Kaakkois-Suomen alueella. Kehittämisyksikön tehtävänä on pysyvän rakenteen luominen vammaistyön kehittämiselle Kaakkois-Suomessa. Yksikkö koordinoi vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon kehittämistyötä. Vammaistyön kehittämisyksikön toiminnan tavoitteena on: Vammaisten hyvän elämän sekä yksilöllisten palvelujen ja tukitoimien toteutuminen Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen tutkimus- ja kehittämistoiminnalla Sosiaalisten vaikutusten arviointi Vammaispoliittinen vaikuttaminen. Yksikkö toimii verkostomaisesti koordinoiden vammaistyön tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa koko Kaakkois-Suomen alueella. Toimintaan osallistuvat Kaakkois-Suomen kunnat, alueen oppilaitokset, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, yksityinen ja kolmas sektori sekä asiakkaat vammais- ja omaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen kautta. Vammaistyön kehittämisyksikkö toimii lisäksi kiinteässä yhteistyössä muiden alueella toimivien sosiaalialan kehittämisyksiköiden kanssa. Hankkeen aikana luodaan Kaakkois- Suomeen pysyvä rakenne vammaistyön kehittämiselle. Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikköä edeltänyt Kouvolan seudun vammaispalvelujen kehittämishanke päättyi lokakuussa Siinä luotiin yhtenäisiä palvelukäytäntöjä, parannettiin vammaispalvelujen laatua, kehitettiin palveluohjausta, ja vammaispalvelujen yhteisiä periaatteita. Projektissa toimivat kaikki Kouvolan seudun seitsemän kuntaa sekä Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistys ry, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä, Parik-säätiö, Socom, Suomen CPliitto, Suomen Kuurosokeat ry, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry ja Kuurojen liitto. Hankkeen aikana luotiin pohja vammaistyön kehittämisyksikön järjestöyhteistyölle ja saatiin kokemuksia asiakasnäkökulman huomioonottamisesta kehittämistyössä. Projektin aikana tehty vammaispalvelujen käsikirja löytyy Socomin sivuilta: > kehittämisalueet > vammaistyö > tietopankki

6 SOCOM TIEDOTE Sivu 6 Vanhustyö Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille hanke järjestää yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun Joutsenon kampuksen kanssa Muistelutyön menetelmät - muistorasiakoulutuksen Koulutukseen voi ilmoittautua Humakin avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille hanke julkaisi Socomin julkaisusarjassa Katsomosta estradille Ikäihmiset kulttuurin tuottajina artikkelijulkaisun, johon on koottu sosiokulttuurisia työmenetelmiä käsitteleviä artikkeleita. Julkaisun hinta on 4 + postituskulut. Tilaukset: tai puhelimitse Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämisyksikön toiminnan tavoitteena on vanhustyön ja vanhuspalvelujen rakenteen ja sisällön kehittäminen sekä tiedon tuotanto ja välitys. Kehittämisyksikkö organisoi kuntien yhteistoimintaa sekä kokoaa ja koordinoi kunnissa tapahtuvaa kehittämistyötä. Lisäsi yksikkö toimii Kaakkois-Suomen kuntien vanhustyön tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinoijana ja tekee yhteistyötä alueen kaikkien kuntien ja muiden palveluidentuottajien sekä alueen oppilaitosten kanssa. Palvelutori on kuuden eteläkarjalaisen kunnan yhteistyöhanke, joka keskittyy palvelurakenteisiin. Siinä on kehitetty uusia ratkaisuja vanhusten kotona asumista tukeviin palveluihin ja palvelujärjestelmiin mm. ottamalla käyttöön palveluseteli, yhtenäistämällä ja vahvistamalla omaishoidon käytäntöjä sekä uudistamalla palvelurakennetta niin, että kotona asuminen mahdollistuu myös haja-asutusalueella. SeniorHaavi hanke kokoaa Etelä- Suomen aluetta koskevan asiakaslähtöisen, ikäihmisille ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille tarkoitetun palveluja verkottumisportaalin yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. SeniorHaavi -hanke on osa InnoELLI Senior -ohjelmaa. Hanketta on tarkoitus jatkaa tekemällä sähköisen asioinnin ja palveluneuvonnan seudullinen toimintamalli tukemaan uusia palvelurakenteita. Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille hanke on yksi Socomin sosiokulttuuristen työmenetelmien kehittämishankkeista. Siinä tutkitaan taiteen ja kulttuurisen osallistumisen merkitys- tä hyvän seniori-iän osatekijänä sekä ikääntyneiden syrjäytymisen ehkäisijänä. Yhteistyötä tehdään kaupunkien sosiaali -, terveys- ja kulttuuritoimen, eläkeläisja muiden järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Paikallisia toimintaympäristöjä ovat Senioreiden Kulttuurikahvilat, joissa järjestetään pienryhmätoimintaa ja taidetapahtumia. KUTSU kohtaamisia taiteen äärellä hankkeessa kehitetään uusia, taidetta välineenä käyttäviä toimintamalleja ikääntyneiden maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyyn. Toimintamalleja integroidaan sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen sekä työkäytäntöihin järjestämällä eri alojen opiskelijoille ja työntekijöille teemaseminaareja monikulttuurisen työn osaamisen lisäämiseksi. Hanke on osa InnoELLI Senior ohjelmaa. Tärkeä osa Socomin vanhustyön kehittämistä on hyvinvointiteknologian kokeilun ja käytön edistäminen. Teknologiaavusteisia asumissovelluksia senioreille - hanke on kolmen teknillisen korkeakoulun tutkimusyksikön ja Kaakkois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen hanke, jota toteutetaan Lappeenrannassa, Kotkassa ja Kuusankoskella. Hankkeessa tuotetaan malleja turvallisuuteen, kunnon ylläpitämiseen ja aktiviteetin edistämiseen liittyvästä tekniikasta. TAAS-Socom -hanke on osa InnoELLI Senior- hankekokonaisuutta. Ohjelman avulla kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi laadultaan ja kustannuksiltaan tehokkaasti. Lisätietoja InnoELLI Senior -ohjelmasta saa osoitteesta: vasemmalla Muistorasiaa tekemässä Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille hankkeessa oikealla Ikäihmiset testaamassa palveluportaalia Senior Haavi hankkeessa

7 1 / 2007 Sivu 7 Tietoteknologia Omakohtaisia kokemuksia Esteettä Eteenpäin seminaarissa. Seminaarin luentolyhennelmät ovat luettavissa Socomin sivuilla. Sosiokulttuuristen työmenetelmien kehittämishankkeet Terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista senioreille ja KUTSU kohtaamisia taiteen äärellä järjestävät yhteisen päätösseminaarin Kotkassa Seminaarin pääluennoitsija on draamapedagogi, Euroopan muistelutyö-verkoston koordinaattori Pam Schweitzer. Kaakkois-Suomen kunnat käynnistivät sosiaalitoimen yhteisen tietoteknologiahankkeen jo vuonna 2003 esiselvityksellä. Kaaso -hanketta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Kaaso II jatkaa hanketta vuoden 2008 loppuun asti. Kaasossa on mukana seitsemän kuntaa; Kotka, Imatra, Joutseno, Kouvola, Kuusankoski, Lappeenranta ja Pyhtää. Kaaso-hankkeen kokonaistavoitteena on saada aikaan pysyvä parannus tietoteknologian hyötykäytössä Kaakkois- Suomen kuntien sosiaalitoimessa ja päivähoidossa. Kaasossa kehitetään ja yhdenmukaistetaan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tilastointia ja dokumentointia. Tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa Kaakkois-Suomen alueelta niin hallinnon, kehittämisen kuin tutkimuksen tarpeisiin. Sosiaaliasiamiestoiminta Socom tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Sosiaaliasiamiehen toimitilat ovat Kouvolassa, mutta jokainen asiakas voi saada palveluja omassa kotikunnassaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, Kaason ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin henkilöstön tietoteknisen osaamisen lisäämiseen, yhteisen tietotarpeen määrittelyyn sekä tietoteknologian kehittämisrakenteiden luomiseen. Hankkeen aikana mallinnettiin ja yhdenmukaistettiin varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työprosesseja. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen kartoitettiin sähköisellä kyselyllä ja tulosten perusteella laadittiin koulutussuunnitelma ja järjestettiin alan henkilöstölle atkperuskoulutusta. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 450 työntekijää hankkeeseen osallistuneista kunnista. Alueellisen ja seudullisen yhteistyön merkitystä on korostettu myös Kaaso - kuntien yhteisen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän käyttöönotolla. Hankkeen toisen vaiheen päätavoitteena on lisätä seudullista ja alueellista yhteneväisyyttä kehittämällä tietojärjestelmiä, työkäytäntöjä sekä dokumentointia. Hankkeessa keskitytään aikuisten sosiaalipalveluiden työprosessien ja dokumentoinnin kehittämiseen sekä toimitaan aikuissosiaalityön valtakunnallisena dokumentaatiomääritysten pilottina. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknistä osaamista lisätään edelleen koulutuksien ja verkkooppimateriaalien avulla. Koulutus tavoittaa yhteensä noin 200 henkilöä. Hankkeessa tehdään varhaiskasvatuksen alueellinen tieto- ja viestintätekniikkastrategia informaatioteknologian hyötykäyttön ja osaamisen lisäämiseksi. Lisätietoja: > kehittämisalueet > hyvinvointiteknologia > KAASO 2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, 3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä 4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisätietoja: > kehittämisalueet > sosiaaliasiamiestoiminta Lisätietoa: Yhteinen Kaaso II-hankkeen aloitus & käyttöönottoprojektin lopetus seminaari Aika: Tiistai klo Lisätietoja: ajankohtaista Sosiaaliasiamies Sirkku Bilaletdin p. (05) tai Salpausselänkatu 40 A Kouvola Puhelinaika ma 12-15, ti,ke,to 9-11

8 Löydät meidät myös netistä: Socomin tiedottaminen uudistuu! Toimitusjohtaja Tarja Myllärinen p Kehitysjohtaja Anita Sipilä p Taloussihteeri Tuija Kiljunen p Socomin ulkoasu on vaihtunut. Se näkyy myös uusimmassa Socomin tiedotteessa. Tiedotteen laajempi versio on luettavissa osoitteessa > julkaisut. Jatkossa keskitymme yhä enemmän sähköiseen tiedottamiseen. Kehittämisyksiköt sekä erilliset hankkeet tiedottavat omasta toiminnastaan sidosryhmilleen www-sivuilla Socom.fi > kehittämisalueet. Kaikkien hanketyöhön osallistuvien käytössä on myös Socomin sähköinen toimintaympäristö Moodle, joka tarjoaa mm. monipuoliset viestintä ja opiskelumahdollisuudet. Ympäristöä on käytetty onnistuneesti esimerkiksi Kaaso -hankeen ATK-koulutuksissa. Lisäksi hankkeisiin liittyvistä asioista tiedotetaan työryhmien jäsenille sähköpostitse. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Socomin sähköisessä tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Muista silloin tällöin käydä myös Socomin nettisivuilla: sieltä voit tehdä mielenkiintoisia löytöjä omaan työhösi liittyvistä asioista! Voit tilata Socomin sähköisen tiedotteen lähettämällä postia osoitteeseen: Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Varhaiskasvatus Vanhustyö Aikuissosiaalityö Mielenterveys- ja päihdetyö Kehittämispäällikkö Johanna Auranen p Tiina Kirvesniemi p Projektikoordinaattori Marjo Jauhiainen p Lastensuojelu Paula Ylönen p Eija Vikman p Sanna Romppanen p Pia Auvinen p Marko Raitanen p Projektipäällikkö Taija Pakarinen p Projektiassistentti Asta Kainulainen p Projektipäällikkö Maarit Hiltunen-Toura p Projektipäällikkö Pia Ylipää p Projektikoordinaattori Mona Taipale p Projektikoordinaattori Minna Taipale p Helena Kotro p Tietoteknologia Tuula Kontio p Tuula Sirén p Kai Kortelainen p Seutukehittäjä Erja Hallahuhta p Vammaistyö Anna-Maija Orkamaa p Niina Parkkunen p Socom Laserkatu 6, LAPPEENRANTA tel , fax Salpausselänkatu 40 A, KOUVOLA tel , fax

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

KAASO II -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI 1.4.2007 31.3.2008

KAASO II -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI 1.4.2007 31.3.2008 KAASO II -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI 1.4.2007 31.3.2008 Tuula Kontio Tuula Sirén 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä... 1 2. Kaaso I -hanke... 2 3. Kaaso II -hanke... 2 4. Koulutukset... 3 5. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana Vammaispalvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Socom Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehit- alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Toimintakertomus 2006 Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA 1. PALVELUN ASIAKKAAT Palvelun ostaja: sopimuskunnat, kuntayhtymä, yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö Kuntalaiset: yksityishenkilöt, järjestöt/kolmas sektori,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Tilaisuuden materiaalit osoitteessa www.koskeverkko.fi -> Tapahtumat ja

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Levi 24.3.09 I-VAIHEEN Lapin osuus: perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKE 4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Tavoitteena on hallituskauden aikana luoda

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 27.4.2017 Jyväskylä Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä MUISTIO 18.1.2008 klo.9.30-11.30 Aluetiimin palaveri Sodankylässä Läsnä: Puheenjohtaja: Maarit Kairala Inga Mukku Raija Pöyliö Arja Ojuva Sinikka Savukoski Tarja Niittymäki Riitta Nordberg Pirkko Maranen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO

LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO 1. ASIAKKAAT Kaakkois-Suomen kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virojoki, Eksote) : lastensuojelun työntekijät poliisi käräjäoikeus maistraatti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Socom Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien,

Lisätiedot

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Kehittämisyksikön toiminta 18.3.2008 Lahti Kehittämisyksikön tehtävät asiakastyötä tekevä, pitkäjänteisesti kehittävä, tutkiva ja oppiva yhteisö kehittää uusia ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois 2 Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä vuodesta 2008 alkaen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungintalo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka, kokoushuone 6, 4 krs

Kotkan kaupungintalo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka, kokoushuone 6, 4 krs LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Tiistai 9.6.2009 klo 10.00 12.00 Paikka: Läsnä. Kotkan kaupungintalo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka, kokoushuone 6, 4 krs Marja-Liisa Grönvall (pj)

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Hallitus 208 24.09.2014. Ketterästi asiakkaan kanssa 2020 -hankkeeseen osallistuminen 923/00.01.05.01.00/2014 EKSTPHAL 208

Hallitus 208 24.09.2014. Ketterästi asiakkaan kanssa 2020 -hankkeeseen osallistuminen 923/00.01.05.01.00/2014 EKSTPHAL 208 Hallitus 208 24.09.2014 Ketterästi asiakkaan kanssa 2020 -hankkeeseen osallistuminen 923/00.01.05.01.00/2014 EKSTPHAL 208 Ketterästi asiakkaan kanssa 2020 -hankkeelle haetaan rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, Projektitutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut (Kuusikko), Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2007 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa Terveydenhuollon atk-päivät 30.5.2006 Mikkeli, Johanna Kallio, kehittämissuunnittelija,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen Etelä-Suomen kehittäjäverkostojen yhteistyölle uutta suuntaa Helsinki 9.2.2015 Tapani

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Hanke-esittely Kuosmanen Lauri, hankejohtaja Kurki Marjo, hankekoordinaattori Lepistö Päivi, hankesuunnittelija Positiivisuus Luottamus Yhtenäisyys

Lisätiedot

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta TERVETULOA! Sirkka Rousu ja Mikael Soini Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMI Neurologisesti sairaiden ja vammaisten asumistarpeet TIIVISTELMÄ. ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ Kati Guerrero

KAAKKOIS-SUOMI Neurologisesti sairaiden ja vammaisten asumistarpeet TIIVISTELMÄ. ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ Kati Guerrero ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ Kati Guerrero KAAKKOIS-SUOMEN VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Anna-Maija Orkamaa Niina Parkkunen Pirjo Herttuainen 2008 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMI Neurologisesti sairaiden ja vammaisten

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 30.3.2017 Tampere Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO II ARVIOINTI- JA LOPPURAPORTTI

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO II ARVIOINTI- JA LOPPURAPORTTI KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO II ARVIOINTI- JA LOPPURAPORTTI Tuula Kontio 2009 1 TIIVISTELMÄ Kaaso II -hanke on seitsemän kaakkoissuomalaisen kunnan yhteinen sosiaalitoimen

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu KASTE-katsaus 2012-2015 Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu 16.4.2015 Miksi Kaste-ohjelmaa tarvitaan? Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava sosioekonomisten ryhmien väliset erot huono-osaisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009 Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009 Kehittämisyksikön toiminnalla tuetaan vammaisten henkilöiden lähipalveluja ja niiden kehittämistä sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Asta Niskala Nina Peronius Kehittämispäällikkö projektipäällikkö ytt ytm Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Vaski kehittämistä Pohjois-Suomessa (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) Jari Lindh

Vaski kehittämistä Pohjois-Suomessa (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) Jari Lindh Vaski kehittämistä Pohjois-Suomessa (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) Jari Lindh Vaski-Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikön valmisteluhanke: Tavoitteet: selvittää vammais- ja kehitysvammatyön

Lisätiedot

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1.10.04-30.9.06 Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot