Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Valtuustokysymys lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä (Kv-asia)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. Kaupunginhallitus 18.06.2012 Sivu 1 / 1. 190 Valtuustokysymys lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä (Kv-asia)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustokysymys lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Louhio Katja, puh. (09) Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Pia Kauman ja Sanna Lauslahden ja 39 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn saattamiseksi asianmukaiselle tasolle sekä toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi. Päätös Oheismateriaali Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valtuustokysymys lasten ja nuorten syrjäytymisestä Pia Kauma, Sanna Lauslahti ja 39 muuta valtuutettua kysyvät, millaisin toimin Espoo kantaa vastuunsa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisystä uusia toimintatapoja sekä poikkihallinnollista yhteistyötä kehittämällä sekä kolmannen sektorin ja yritysyhteistyön lisäämisellä. Taustaa EVA:n tutkimusraportin (2012) mukaan maamme vuotiaista nuorista nuorta on syrjäytynyt ja heistä syrjäytyneiden varsinaisen ytimen muodostavat koulutuksen ja työnhaun ulkopuolella kokonaan olevat nuorta. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä painotetaan nuorisolaissa (Nuorisolaki 693/2010), uudessa terveydenhuoltolaissa (2010/1326, 13) ja lastensuojelulaissa (2008). Nuorisolaissa määritellyn etsivän työn tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Uusi terveydenhuoltolaki on tuonut velvoitteena kunnalle järjestää terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille. Näiden palvelujen on tuettava työ- ja toimintakykyä sekä sairauksien

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Lastensuojelulain 7 :n mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Tilastotietoja Espoossa on 116 asunnotonta nuorta. Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 21 (alle 25 -vuotiaat, poikkileikkaustieto 11/2011). Työttömänä alle 25- vuotiaista nuorista on 541 ja heidän määränsä on 10,4 % edellisvuotta suurempi (4/2012). Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on ( vuotiaat, 2010). Alle 25 -vuotiaiden nuorten talouksia oli toimeentulotuen saajina vuonna 2011 yht kotitaloutta, mikä oli 24,4% kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja vuotiaita oli 483 vuonna Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia nuoria kirjattiin vuonna 2010 yhteensä 343. Keskivaikeata tai vaikeata masennusta raportoi vuoden 2010 kouluterveyskyselyssä 12,6 % luokkalaisista espoolaisnuorista ja vanhemmuuden puutetta kouluasteesta riippuen %:a lapsista ja nuorista. Mielenterveyteen sairaalahoitoa saaneita vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä 136 ja nuorisoaseman asiakkaina oli 496 nuorta. Espoon nuorisopoliklinikka Nupolissa, missä tarjotaan vuotiaille mielenterveyteen, päihteisiin, ongelmapelaamiseen ja seksuaaliterveyteen liittyvissä pulmissa apua, asiakkaita oli vuonna Mielenterveysja päihdepalvelukeskus Empun avohoidossa nuoria on vuoden 2012 alun aikana ollut 39. HUS:n nuorisopsykiatrian osastolla tai poliklinikalla on ollut tammi-maaliskuun 2012 aikana espoolaisnuorta. Palvelut Espoolaisille nuorille on tarjolla koulujen, oppilaitosten ja nuorisotyön peruspalveluja, jotka sisältävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Ne tukevat kouluikäisten lasten ja nuorten kehitystä, kasvua ja hyvinvointia. Peruspalvelujen rinnalle on tarvittaessa kohdennettavissa ehkäisevää ja korjaavia terveydenhuollon palveluja. Nuorisoaseman ja nuorisopoliklinikka Nupolin asiakkuuteen ei edellytetä lähetettä. Näin ollen niiden palvelut tavoittavat myös uuden terveydenhuoltolain määrittämiä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella olevia nuoria. Espoon sosiaali- ja terveystoimi on sijoittanut kaksi terveydenhoitajaa työskentelemään aikuissosiaalityön toimipisteisiin työttömien terveydentilan edistämiseksi. Työvoiman palvelukeskuksen nuorten tiimin palvelut ja työpajat on tarkoitettu vuotiaille. Vuonna 2011 työvoiman palvelukeskuksen asiakkaista vuotiaita nuoria oli kuukausittain Kaupungin työllisyyspalveluiden pajojen asiakkaita ( vuotiaita) on noin 150 vuodessa. Kaupunki rahoittaa lisäksi Omnian työpajat, joissa tarjotaan vuosittain 170 pajapaikkaa yli 17 -vuotiaille nuorille. Alle 17 -

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 vuotiaille Omnia tarjoaa vuosittain ammattistartin noin 30 nuorelle ja starttipajan 12 nuorelle. Lastensuojelussa on kehitetty vuotiaiden nuorten avopalveluja erityisesti Poijupuiston uudessa avopalveluyksikössä, jossa tuettiin intensiivisesti 43 nuorta ja heidän perhettään vuonna Sijaishuollon palveluja on kehitetty ja lisätty vaativahoitoisille mielenterveys- ja päihdetaustaisille nuorille yhteistyössä erikoissairaanhoidon, sivistystoimen kanssa ja yksityisen palveluntuottajan kanssa. Tehostettua perhetyötä nuorille ja heidän perheilleen ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Espoon kaupunki tekee yhteistyötä etsivää nuorisotyötä tekevien tahojen Omnian ja ruotsinkielisiä nuoria pääkaupunkiseudulla palvelevan Svepsin kanssa. Peruskoulunsa päättäneelle nuorelle tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia hakeutua jatkoopintoihin, starttivalmennukseen tai 10-luokalle. Toimenpiteet Espoolaisten terveyden edistäminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen nähdään tärkeänä. Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen sekä muiden nuorten toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt ja tiivistynyt kaikilla tasoilla. Sosiaali- ja terveystoimessa ja vuoden 2012 alusta myös sivistystoimessa on terveyden edistämisen erityissuunnittelijoiden toimet. Terveydenedistäjät kehittävät mm. sähköistä hyvinvointikertomusta, jonka avulla saadaan jatkossa entistä ajantasaisempaa tietoa väestön terveydentilasta ja sen kehittymisestä. Tietoja voidaan hyödyntää mm. valtuustokausittain laadittavan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteissä. Espoon sosiaali- ja terveystoimen koordinoima hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä on nostanut tarkasteluun erityisesti työn, koulutuksen ja terveyspalvelujen ulkopuolelle jäävät nuoret. Näiden nuorten tilanteen parantamiseksi ja heidän aktivoimiseksi takaisin työhön tai koulutukseen selvitetään uusia työmuotoja, esimerkkinä Diakonissalaitoksen nk. Vamos -toimintamalli. Työ- ja harjoittelupaikkojen lisääminen yhteistyössä kaupungin hallintokuntien ja yritysten kanssa on tavoitteena. HTE -johtoryhmä toimii laajennetulla kokoonpanolla nuorisolain edellyttämänä nuorten ohjaus- ja palveluverkostona. Johtoryhmän toiveesta on kevään 2012 aikana kartoitettu espoolaisten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrää sekä järjestetty laajalle osallistujajoukolle suunnattu nuorten syrjäytymisen ehkäisyä käsitellyt työpaja. Työpajasta esiin nousseita asioita jatkotyöstetään vuoden 2012 aikana. Sosiaali- ja terveystoimi on mukana Etelä Suomen Kaste -hankkeessa (nk. Ester -hanke), missä yhtenä tavoitteena on luoda monialainen peruspalvelujen toimintamalli ja verkosto nuorten itsenäistymisen tukemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi kuntoutukseen, koulutukseen

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 ja työhön ohjaaviin palveluihin liittyen. Lisäksi hankkeessa luodaan itsearviointimalli verkostolle, joka tukee nuorten itsenäistymistä ja ehkäisee pudokkuutta sekä testataan ja kehitetään nuorten e-asiointia sekä verkkoneuvontaa. Opetusministeriön laskelmien mukaan syrjäytynyt nuori maksaa elinaikanaan valtiolle 1,2 miljoonaa euroa. Katja Louhio selvitti Jaana Männikön Etsivän työn ja työotteen pika-analyysistä vuonna 2010 valtionavustusta saaneiden etsivän työn hankkeiden kulujen suhdetta työhön tai koulutukseen aktivoitua nuorta kohden. Laskelman mukaan nuoren aktivoinnin hinnaksi tuli tuolloin hieman alle tuhat euroa. Syrjäytymisen ehkäisyn hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa syrjäytymiskehitykseen puututaan. Espoo tulee jatkossakin panostamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämiseen HTE -johtoryhmän sopimien toimenpiteiden kautta. Näissä toimenpiteissä selvitetään poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen sekä kolmannen sektorin ja yritysyhteistyömahdollisuuksien lisäämistä sekä tarkastellaan varhaista avointa yhteistyötä tukevien matalankynnyksen palvelujen kehittämismahdollisuuksia Espoossa. Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Pia Kauman ja Sanna Lauslahden ja 39 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen koskien lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn saattamiseksi asianmukaiselle tasolle sekä toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Alkusanat Kaiken mitä todella tarvitsen tietääkseni miten elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 Sos.ltk 9.4.2013 14 / liite no 3 Sos.ltk 19.6.2013 31 / liite no 9 Kh 8.8.2013 Liite nro 1 ( 189) Kv 5.9.2013 Liite nro 1 ( 73) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 MARTTILAN KUNTA Päivitetty

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja -1, LANULA 3.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA 15.12.2009 1. Johdanto Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (13.4.2007/417) velvoittaa kuntaa laatimaan suunnitelman lasten

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot