KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4"

Transkriptio

1 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Sopimuskausi ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen Sopimuskorotukset vuonna 2014 (ensimmäisen sopimusjakson ensimmäinen sopimuskorotus) Sopimuskorotukset vuonna 2015 (ensimmäisen sopimusjakson toinen sopimuskorotus) Sopimuskorotukset vuonna 2016 (toinen sopimusjakso) Tarkistetun palkan maksaminen Lomarahavapaa Matkakustannusten korvaus Työryhmät Eräät virkavapaudet Ruokaraha lukien Luottamusmiehelle maksettava korvaus lukien Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus lukien Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Neuvottelut sopimuskauden aikana Eräät erityistoimet Neuvottelumenettely ja työrauha Sopimuksen raukeaminen TÄYDENTÄVÄ ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan täydentäminen Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä muiden sopimusten ja suositusten hyväksyminen ja voimassaolo JOHDANTO I OSA PALVELUSSUHDETTA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala Palvelussuhteen alkaminen Terveydentilaa koskevat selvitykset Viranhaltijan ja työntekijän tehtävät Palvelussuhteen päättyminen ja lomautus Irtisanomisajat... 18

2 II OSA PALKKAUS...19 JOHDANTO LUKU 2.1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Oikeus palkkaukseen Kokonaispalkkaus Varsinainen palkka Päätoimisuus Osa-aikaisen viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaus Palkan maksaminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta Palkan maksaminen viranhaltijalle Palkan maksaminen työsopimussuhteiselle työntekijälle Työsopimussuhteisia työntekijöitä koskevia muita määräyksiä LUKU 2.2. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT JOHDANTO LUKU KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Soveltamisala Yleinen palkkausjärjestelmä, palkanosat ja palkkausperusteet Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan Vuosisidonnainen palkanosa Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika Harkinnanvarainen palkanosa Viran tehtävien määräaikainen hoitaminen LUKU TUNTIPALKKAJÄRJESTELMÄ Soveltamisala Tuntipalkkajärjestelmä, palkanosat ja palkkausperusteet Suorituspalkka Tuntipalkkahinnoittelu Kokemuslisät Henkilökohtainen lisä Työolosuhdelisä Tuntipalkkaisen työntekijän arkipyhäkorvaus LUKU 2.3. VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN ERILLISET LISÄT JA PALKKIOT Kertapalkkio Leirin johtajan palkkio (johtajalisä) Kokouspalkkio Eräät Kirkon keskusrahaston varoista suoritettavat palkkiot III OSA POISSAOLOT JA PALKKAUS POISSAOLOAJOILTA...44 JOHDANTO Palkan maksaminen ja pidättäminen virka-/työvapaan ajalta... 45

3 LUKU 3.1. SAIRAUSPOISSAOLOT Oikeus virka-/työvapaaseen sairauden perusteella Sairastumisesta ilmoittaminen ja lääkärintodistuksen esittäminen Sairausajan palkka, yleiset perusteet Tuntipalkkaisen työntekijän sairausajan palkan erityismääräykset Kausityöntekijän oikeus sairausajan palkkaan Sairausajan palkka, vähemmän kuin 60 kalenteripäivää kestänyt palvelussuhde Sairausajan palkka, vähintään 60 kalenteripäivää kestänyt palvelussuhde Työtapaturma ja ammattitauti LUKU 3.2. PERHEVAPAAT Oikeus perhevapaaseen Perhevapaista ilmoittaminen Palkkauksen perusteet perhevapaiden aikana Viranhaltijan/työntekijän palkan määrä perhevapaiden aikana Osittainen hoitovapaa työajattomassa työssä LUKU 3.3. SAIRAUSPOISSAOLOJA JA PERHEVAPAITA KOSKEVIA MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Edellytykset palkkaetujen saamiseksi Työnantajan oikeus päivärahoihin ja eräisiin korvauksiin LUKU 3.4. ERÄÄT MUUT VIRKAVAPAUDET JA TYÖAJAN KESKEYTYKSET Juhlapäivät ja eräät muut erityiset päivät Eräät terveydenhoidolliset poissaolot Kertausharjoitus-, maanpuolustus- ja väestönsuojelukoulutusaika Koulutusaika Julkisen tehtävän hoitamisaika Palkkaus kirkon edustamisen ajalta Palkkaus virantoimituksesta pidättämisen ajalta Työtaisteluajan palkkaus Palkkaus muun virka-/työvapaan ajalta IV OSA VUOSILOMA...66 JOHDANTO LUKU 4.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Oikeus vuosilomaan ja vuosilomamääräysten soveltamisala Eräitä peruskäsitteitä LUKU 4.2. VUOSILOMAN ANSAINTA JA PITUUS Täysi lomanmääräytymiskuukausi Työssäoloon rinnastettava poissaoloaika Vuosiloman määrä LUKU 4.3. VUOSILOMAN ANTAMINEN JA SÄÄSTÄMINEN Vuosilomapäiviä kuluttavat päivät vuosilomaa annettaessa Vuosiloman ajankohdan määrääminen... 79

4 97 Vuosiloman säästäminen Vuosiloman siirto LUKU 4.4. LOMAPALKKA Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka Lomapalkan lisäys Tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkka erääntyneestä vuosilomasta Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksettava lomapalkka erääntymättömästä vuosilomasta LUKU 4.5. LOMAKORVAUS Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Tuntipalkkaisen työntekijän lomakorvaus työsuhteen päättyessä Viranhaltijan/työntekijän lomakorvaus, kun vuosilomaa ei ansaita yhdeltäkään lomanmääräytymiskuukaudelta LUKU 4.6. LOMARAHA Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomaraha Tuntipalkkaisen työntekijän lomaraha Lomarahan vaihtaminen vapaaksi LUKU 4.7. LOMAPALKAN, LOMAKORVAUKSEN JA LOMARAHAN MAKSAMINEN Lomapalkan maksaminen Lomarahan maksaminen Lomakorvauksen maksaminen V OSA KORVAUKSET Johdanto Matkakustannusten korvaus Kor vattavat matkustamiskustannukset Kotimaanpäiväraha Ulkomaanpäiväraha Alennettu päiväraha Leiripäiväraha Yömatkaraha Majoittumiskorvaus Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus Matkaennakko Matkalasku Viranhaltijan muuttokustannusten korvaus Työnantajan järjestämä työmatkakuljetus VI OSA TYÖAIKA JOHDANTO LUKU 6A TYÖAJATTOMAT...111

5 Luku 6A 1 HENGELLISEN TYÖN VIRANHALTIJAT Hengellisen työn viranhaltija, määritelmä Hengellisen työn viranhaltijan työajattomuus Hengellisen työn viranhaltijan vapaa-aika Hengellisen työn viranhaltijoiden leirityö Luku 6A 2 TYÖAJATTOMAT MUUTA KUIN HENGELLISTÄ TYÖTÄ TEKEVÄT Työaikalain ulkopuolisten työajattomuus LUKU 6B TYÖAJAN PIIRISSÄ OLEVAT Luku 6B 1 YLEISTYÖAJASSA JA TOIMISTOTYÖAJASSA SOVELLETTAVAT YHTEISET MÄÄRÄYKSET Luku 6B 1.1. TYÖAIKA JA SEN SIJOITTAMINEN Työajan määritelmä Työviikon ja työaikajakson alkaminen Vuorokauden alkaminen työaikakorvauksia määriteltäessä Työajan sijoittaminen Luku 6B 1.2. LEPOAJAT Viikoittainen vapaa-aika Päivittäinen vapaa-aika Luku 6B 1.3. SUNNUNTAI- JA AATTOTYÖN SEKÄ ILTA- JA YÖTYÖN KORVAUS Sunnuntai- ja aattotyökorvaus Ilta- ja yötyökorvaus Pitkän työpäivän korvaus Luku 6B 1.4. HÄLYTYSLUONTEINEN TYÖ JA VARALLAOLO Hälytysluonteinen työ Varallaolo Luku 6B 1.5. TYÖAIKAKORVAUSTEN SUORITTAMINEN Työaikakorvausten yleiset suorittamisedellytykset Työaikakorvauksen suorittaminen rahana tai vapaana Työaikakorvausten rajoittaminen eräissä tehtävissä Korvaus leirityöstä työsopimussuhteiselle hengellisen työn tekijälle Työaikakorvausten laskeminen Työaikakorvausten suorittamisajankohta Luku 6B 1.6. TYÖAIKAMUODOT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAT Työajan määräytyminen Työaikamuodot ja niiden työaika Säännöllinen työaika Liukuva työaika Arkipyhälyhennys Tuntipalkkaisen työntekijän arkipyhäkorvaus Luku 6B 2 TYÖAIKAMUOTOJEN YKSITYISKOHTAISET MÄÄRÄYKSET...131

6 Luku 6B 2.1. YLEISTYÖAIKA Yleistyöajan soveltaminen Yleistyöaika, täysi jakso, täysi työaika Yleistyöaika, keskeytynyt työaikajakso Yleistyöaika, ennalta tiedossa oleva keskeytys Yleistyöaika, yllättävä keskeytys Yleistyöaika, lisätyön määritelmä Yleistyöaika, lisätyön korvaaminen Yleistyöaika, ylityö Yleistyöaika, ylityön korvaaminen Luku 6B 2.2. TOIMISTOTYÖAIKA Toimistotyöajan soveltaminen Toimistotyöaika, säännöllinen täysi työaika ja sen järjestäminen Toimistotyöaika, keskeytyneen työviikon työaika Toimistotyöaika, lisätyön määritelmä Toimistotyöaika, lisätyön korvaaminen Toimistotyöaika, ylityökynnys Toimistotyöaika, ylityön korvaaminen Luku 6B 3 TYÖAIKA-ASIAKIRJAT Työvuoroluettelo Säännöllisen työajan tasoittumisjärjestelmä LUKU 6C MUUT MÄÄRÄYKSET Työaikapankki Puhelinpäivystyskorvaus VII OSA ERÄÄT HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN ETUUDET Palkkaus osallistumisesta työntekijäjärjestöjen kokouksiin Ruokaraha Luottamusmiehelle maksettava korvaus Luottamusmiehelle maksettava palkka luottamusmieskoulutuksen ajalta Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus LIITTEET LIITE 1 Euroliite LIITE 2 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake LIITE 3 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittely LIITE 4 Suhteelliset palkkanormit LIITE 5 Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta LIITE 6 Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta...167

7 LIITE 6a Kirkon työmarkkinalaitoksen virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta solmitun sopimuksen mukaisesti päättämät johtavien virkojen K-/J-hinnoitteluryhmät LIITE 7 Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa LIITE 8 Matkakustannusten korvaus LIITE 9 Virkaehtosopimus seurakuntapapin vapaa-ajasta LIITE 10 Kirkon pääsopimus LIITE 11 Kirkon yhteistoimintasopimus LIITE 12 Kirkon luottamusmiessopimus LIITE 13 Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus LIITE 14 Virka- ja työehtosopimus työaikapankista LIITE 15 Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa LIITE 16 Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa LIITE 17 Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa LIITE 18 Virka- ja työehtosopimus seurakunnan palveluksessa olleen viranhaltijan/ työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta LIITE 19 Suositus toimituspalkkioista LIITE 20 Työsopimuslaki (55/2001) LIITE 21 Työaikalaki (605/1996) LIITE 22 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työaika-asetus ( /33) LIITE 23 Kirkkolaki (1054/1993) LIITE 24 Kirkkojärjestys (1055/1993)...337

8 KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet Kirkkojärjestys (1055/1993) Kirkkolaki (1054/1993) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/1974) Sairausvakuutuslaki (1224/2004) Työaikalaki (605/1996) Työsopimuslaki (55/2001) Työturvallisuuslaki (738/2002) Vuosilomalaki (162/2005) KJ KL KirVESL SVL TAL TSL TTL VVL 1

9 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö Internetissä Valtion säädöstietopankki Finlexissä ylläpidetään jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietokantaa Suomen voimassa olevasta lainsäädännöstä. Finlexin internet-osoite on (ruotsinkieliset sivut ovat osoitteessa: Finlexistä voi hakea säädöksiä niiden numerolla. Lisäksi Finlexissä on asiasanahaku. Seuraavassa on lueteltu aiheryhmittäin tärkeimpiä seurakunnan henkilöstöhallintoon vaikuttavia lakeja. Lain nimen perässä on mainittu lain numero ja säätämisvuosi (esim. 1054/1993). Voimassa olevan lain tai asetuksen saa haettua Finlexistä valitsemalla Finlexin etusivulta vaihtoehdon lainsäädäntö, sitten ajantasainen lainsäädäntö ja syöttämällä avautuvassa ikkunassa olevaan tietokenttään lain numeron ja toiseen tietokenttään lain säätämisvuoden. 1. Työsopimus, yhteistoiminta, tasa-arvo ja yksityisyys Työsopimuslaki (55/2001); laki on myös KirVESTES:n liitteenä 20 (päivitetty asti) Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) Henkilötietolaki (523/1999) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 2. Työaika ja työvapaat Työaikalaki (605/1996); laki on myös KirVESTES:n liitteenä 21 (päivitetty asti) Vuosilomalaki (162/2005) Kirkon työaika-asetus (33/1998); asetus on myös KirVESTES:n liitteenä 22 Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) Opintovapaalaki (273/1979) ja asetus (864/1979) 3. Työturvallisuus ja sen valvonta sekä työterveys Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) Ammattitautilaki (1343/1988) ja asetus (1347/1988) Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 2

10 4. Nuoret työntekijät Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien töiden esimerkkiluettelosta (189/2012) 5. Hallinnollinen lainsäädäntö Hallintolaki (434/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) 6. Kirkon virkasuhde sekä virka- ja työehtolainsäädäntö Kirkkolaki (1054/1993); lain 5 ja 6 luku Kirkkojärjestys (1055/1993); kirkkojärjestyksen 5 ja 6 luku Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/1974) Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista (829/2005) Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta (827/2005) 3

11 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos Työllisyys- ja kasvusopimukseksi. 2 Sopimuskausi ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa Mikäli Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeistään , kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolilla on oikeus irtisanoa kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus viimeistään päättymään Vaikka työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästäisi yksimielisyyteen viimeistään , kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolet voivat irtisanomisen asemasta sopia keskenään toisen jakson sopimusratkaisun kustannusvaikutuksesta, toteutusajankohdasta ja kohdentumisesta viimeistään mennessä. Jos tätä kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta ei irtisanota päättymään , sopimuksen voimassaolo jatkuu jälkeen vuoden kerrallaan, jollei allekirjoittanut osapuoli irtisano sitä kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, irtisanovan osapuolen on samalla tehtävä pääkohdittain ehdotus uudeksi sopimukseksi, mikäli se haluaa uuden sopimuksen solmimista. Irtisanotun sopimuksen määräyksiä noudatetaan irtisanomisajan päättymisen jälkeenkin, kunnes uusi sopimus on tehty, kuitenkin siten, että niiden noudattaminen lakkaa irtisanoneeseen osapuoleen nähden, kun se on kirjallisesti ilmoittanut katsovansa osaltaan neuvottelut päättyneiksi. 3 Sopimuskorotukset vuonna 2014 (ensimmäisen sopimusjakson ensimmäinen sopimuskorotus) 1. Yleinen palkkausjärjestelmä Yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa tekevän viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan 20 4

12 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA eurolla lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja (KirVESTES liite 4* 1 ) tarkistetaan vastaavasti 20 eurolla lukien. Korotetut vähimmäispalkat ilmenevät liitteestä 4*. Osa-aikatyössä 20 euron korotus on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. 2. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Ylimmän johdon palkkausjärjestelmää uudistetaan lukien liitteestä ilmenevällä tavalla. Liitteen mukaisiin K-/J -hinnoitteluryhmien asteikkopalkkoihin sisältyy 20 euron peruspalkan tarkistus lukien. Liitteen soveltamisalaan kuuluvan täyttä työaikaa tekevän viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 20 eurolla lukien, jollei se järjestelmään siirryttäessä muutoin tarkistu. Osa-aikatyössä 20 euron korotus on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. 3. Tuntipalkkajärjestelmä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8*) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 12 senttiä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua tarkistetaan vastaavasti lukien. Korotettu perustuntipalkkojen palkkahinnoittelu ilmenee liitteestä 8* (4 ). Työntekijälle tuntipalkkaisten palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8*, 5 ) mukaisesti maksettavaa kokemuslisää ja mahdollisesti maksettavaa henkilökohtaista lisää (KirVESTES liite 8*, 6 ) ei tarkisteta. Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä ei tarkisteta. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja ei tarkisteta. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa ei tarkisteta. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten pykälien perusteella, tarkistetaan 20 eurolla lukien. 1 *=liitteen uusi numero tarkentuu KirVesTes:n kodifinoinnin yhteydessä 5

13 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka lasketaan prosentuaalisesti peruspalkasta tarkistuu automaattisesti peruspalkan tarkistuessa. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, jota ei lasketa prosentuaalisesti peruspalkasta, ei tarkisteta. 4 Sopimuskorotukset vuonna 2015 (ensimmäisen sopimusjakson toinen sopimuskorotus) 1. Yleinen palkkausjärjestelmä Yleisessä palkkausjärjestelmässä viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan 0,4 prosentilla lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja tarkistetaan vastaavasti 0,4 %:lla lukien. Korotetut vähimmäispalkat ilmenevät liitteestä 4*. 2. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän soveltamisalan piirissä olevan viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,4 prosentilla lukien. K-/J -hinnoitteluryhmien asteikkopalkkoja tarkistetaan vastaavasti 0,4 %:lla lukien. Korotetut asteikkopalkat ilmenevät ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -liitteestä. 3. Tuntipalkkajärjestelmä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8*) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua tarkistetaan vastaavasti lukien. Tarkistettu perustuntipalkkojen palkkahinnoittelu ilmenee liitteestä 8* (4 ). Työntekijälle tuntipalkkaisten palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8*, 5 ) mukaisesti maksettavaa kokemuslisää ja mahdollisesti maksettavaa henkilökohtaista lisää (KirVESTES liite 8*, 6 ) tarkistetaan 0,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten palkkahinnoittelun kokemuslisiä ja henkilökohtaista lisää tarkistetaan vastaavasti lukien. Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä tarkistetaan 0,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkiste- 6

14 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA taan 0,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa tarkistetaan 0,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten pykälien perusteella, tarkistetaan 0,4 prosentilla lukien. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä 1 3 kohtien perusteella erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 0,4 prosentilla ukien. 5. Tekstimuutosten huomioon ottaminen Sopimuksen täytäntöönpanossa otetaan huomioon mahdollinen tekstimuutosten palkantarkistusta vähentävä vaikutus edellä kohtiin Sopimuskorotukset vuonna 2016 (toinen sopimusjakso) 1. Sopimuskorotuksen määräytyminen Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat Työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.3 kohdan tarkastelun perusteella toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuukauden jakson mukaan ja suhteutetaan toisen jakson pituuteen. Jos työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimusratkaisusta, kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolet voivat sopia asiasta keskenään siten kuin edellä 2 :ssä on todettu. 2. Sopimuskorotuksen toteuttaminen Palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVAan). Palkantarkistuksen yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta tämän sopimuksen sopijapuolet neuvottelevat mennessä. Neuvotteluissa sopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että järjestelyerää kohdennettaessa edistetään tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista. 7

15 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 6 Tarkistetun palkan maksaminen Tarkistetut palkat maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien. Niissä suurissa seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja Kipan järjestelmään siirtyvillä, joissa laskentateknisistä syistä ei voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa voimaantulosta lukien. Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan jaksotyöntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien. 7 Lomarahavapaa Lomarahaa voidaan vaihtaa palkalliseen vapaa-aikaan (lomarahavapaaseen) KirVESTES:n liitteen mukaisesti lukien. 8 Matkakustannusten korvaus Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu kustannustason nousun tai laskun vuoksi muutoksia matkakustannuksissa ja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan tämän vuoksi yleisesti, muutetaan tämän sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia tätä vastaavasti. 9 Työryhmät Sopimuskaudella työskentelevät seuraavat osapuolten yhteiset työryhmät: 1) Työryhmä, joka neuvottelee tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä työaikajärjestelyjen avulla. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa vuoden 2016 loppuun mennessä. Tavoitteena on työajan tehokkaampi käyttö hyödyntämällä toimintaa palvelevia joustavia työaikajärjestelyjä ja/tai toimivampia työaikamääräyksiä. 2) Työryhmä, joka selvittää sitä, miten virka- ja työehtosopimuksista voisi poiketa sopimusalalla ja/tai paikallisesti. 3) Työryhmä, joka selvittää leirityön vaativuutta ja siitä suoritettavien korvausten mahdollista kehittämistä ottaen huomioon leiritoiminnan taloudelliset toteuttamismahdollisuudet. 4) Työryhmä, joka kehittää toimia, jotka edistävät tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Erityistä huomiota kiinnitetään kirkon palkkausjärjestelmien kannustavaan soveltamiseen ja henkilöstön ja heidän edustajiensa osallistumista edistäviin yhteistoiminnallisiin toimintatapoihin sekä osaamisen kehittämiseen liittyviin kysymyksiin ja rakennemuutoksen hyvään toteuttamiseen. 8

16 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 10 Eräät virkavapaudet Viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle, jolle on myönnetty virkavapautta tai työvapaata Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kirkon alan unioni ry:n tai Kirkon alat ry:n ylimpien päättävien toimielinten kokouksiin osallistumista varten, maksetaan sanotuilta virkavapaus tai työvapaa-ajoilta varsinainen/ säännöllinen palkka, jos kokouksissa käsitellään virka tai työehtosopimusasioita. Edellä tarkoitettuja ylimpiä päättäviä elimiä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kevät ja syysliittokokous, hallitus ja kirkon neuvottelukunta, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry:n hallitus ja edustajisto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n liittohallitus, liittovaltuusto ja liittokokous sekä Kirkon alat ry:n työvaliokunta, hallitus ja edustajisto. 11 Ruokaraha lukien Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :ssä tarkoitettuna ruokailukustannusten korvauksena suoritetaan sanotun sopimuksen 3 :ssä mainitulle viranhaltijalle ja työntekijälle 24 euroa kultakin kurssipäivältä. 12 Luottamusmiehelle maksettava korvaus lukien Pääsopijajärjestön luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti: 1) pääluottamusmiehelle tai ainoalle luottamusmiehelle maksetaan 60 /kk ja 2) jos pääsopijajärjestön luottamusmiehiä on valittu useampia kuin yksi, muulle kuin pääluottamusmiehelle maksetaan 50 /kk. 13 Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus lukien Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti: 1) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään , korvaus on 60 /kk, 2) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 50 /kk, ja 3) jos seurakunnan jäsenmäärä on alle , korvaus on 30 /kk. Korvaus suoritetaan työsuojeluvaltuutetun sijasta varavaltuutetulle, milloin hän työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävää tämän estyneenä ollessa vähintään kahden viikon ajan yhtäjaksoisesti. Mikäli seurakuntaan on valittu useampi kuin yksi työsuojeluvaltuu- 9

17 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA tettu, maksetaan kullekin heistä korvausta ensimmäisen kappaleen kohdan 2 mukaisesti. 14 Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Seurakunta pidättää, mikäli viranhaltija/työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, pääsopijajärjestön tai sen alayhdistyksen tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksun viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta palkasta. Pidätetyt jäsenmaksut seurakunta tilittää pääsopijajärjestön ilmoittamalle pankkitilille. Pääsopijajärjestö on velvollinen antamaan kirjallisesti jäsenmaksujen pidättämistä varten tarpeelliset tiedot. 15 Neuvottelut sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikana voidaan tämän sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten välillä neuvotella ja sopia tarvittavista muutoksista palkkaukseen tai muihin palvelussuhteen ehtoihin Työllisyys- ja kasvusopimuksen puitteissa. Esityksen sopimuksen tekemisestä voi tehdä Kirkon työmarkkinalaitos, seurakunta tai tämän sopimuksen allekirjoittanut viranhaltijoita tai työntekijöitä edustava järjestö. 16 Eräät erityistoimet Mikäli sopimusosapuolet yhdessä arvioivat, että talouden kehitys poikkeaa merkittävästi sopimuksen tekohetkellä arvioidusta, ne kokoontuvat neuvottelemaan, mitä toimenpiteitä tämä edellyttää. Tällöin sopijaosapuolet voivat sopia tämän virka- ja työehtosopimuksen muuttamisesta. Jos sopimuskauden aikana ilmenee, että jonkin seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää säästötoimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa muuttamalla sopimuksenvaraisia palvelussuhteen ehtoja, sopijaosapuolet kokoontuvat tarkastelemaan tilannetta ja tarvittaessa sopivat palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta. 17 Neuvottelumenettely ja työrauha Neuvottelumenettelystä ja työrauhasta on voimassa, mitä Kirkon pääsopimuksessa on määrätty. 18 Sopimuksen raukeaminen Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan , että tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat työllisyys- ja kasvusopimuksen. 10

18 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Helsingissä 23. päivänä lokakuuta 2013 KIRKON TYÖMARKKINALAITOS JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY KIRKON ALAN UNIONI RY KIRKON ALAT RY 11

19 TÄYDENTÄVÄ ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN 1 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan täydentäminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella täydennetään allekirjoitettua allekirjoituspöytäkirjaa siten, kuin jäljempänä ilmenee. Mainitun allekirjoituspöytäkirjan perusteella ovat voimassa siten kuin sopimuksista ilmenee Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta, joka on allekirjoitettu , on voimassa lukien vain siltä osin kuin se koskee sopimuksen liitteessä tarkoitettuja kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien viranhaltijoita. 2 Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä muiden sopimusten ja suositusten hyväksyminen ja voimassaolo 1 mom. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen (liite 1) otetaan käyttöön lukien. Työaikaa koskevat kokeilumääräykset (VI OSA) tulevat voimaan lukien. Siihen saakka noudatetaan voimassa olevia Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräyksiä. 2 mom. Seuraavat erillissopimukset ja suositukset ovat voimassa lukien (liite 2): Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelman pöytäkirja Virkaehtosopimus seurakuntapapin vapaa-ajasta Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimus Kirkon yhteistoimintasopimus Kirkon luottamusmiessopimus Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Virka- ja työehtosopimus työaikapankista (osat A-D) Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa Suositus toimituspalkkioista 12

20 3 mom. Seuraavasta virka- ja työehtosopimuksista on sovittu erikseen: Virka- ja työehtosopimus seurakunnan palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 4 mom. Seuraavan sopimuksen voimassaolo päättyy Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 5 mom. Seuraavien suositusten voimassaolo päättyy Niiden uudistamisesta neuvotellaan myöhemmin. Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet, käytännön menettelytavat sekä suositus hoitoon-ohjauksesta (osat A-C) Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla sekä käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi (osat A-B) Helsingissä KIRKON TYÖMARKKINALAITOS JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. KIRKON ALAN UNIONI R.Y. KIRKON ALAT RY 13

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot