Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus sekä erillissopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset"

Transkriptio

1 Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010

2 1.painos ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos Otavan Kirjapaino Oy Keuruu 2010 Myynti: Kirkkohallitus, julkaisumyynti Satamakatu 11 PL 185, Helsinki (09) Faksi (09) S-posti Kirkon työmarkkinalaitos PL Helsinki Puh Telefax

3 KIRKON YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ ERILLISSOPIMUKSET KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen Sopimuskausi Virka- ja työehtosopimuksen liitteet Palkkaus lukien Palkkaus lukien Palkkaus vuosien 2011 ja 2012 aikana Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteuttaminen Matkakustannusten korvaus Työryhmät Eräät virkavapaudet Ruokaraha Luottamusmiehelle maksettava korvaus Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus Työhyvinvointiyhteistyö Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Neuvottelut sopimuskauden aikana Eräät erityistoimet Neuvottelumenettely ja työrauha... 9 I OSA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Palvelussuhteen alkaminen Tehtävät ja käyttäytyminen työssä Palvelussuhteen päättyminen ja lomautus Irtisanomisajat II OSA PALKKAUS LUKU 2.1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 10 Yleisiä määräyksiä Kokonaispalkkaus Varsinainen palkka Päätoimisuus Osa-aikaisen viranhaltijan ja osa-aikaisen kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaus Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta... 18

4 16 Viranhaltijan palkkauksen alkaminen ja päättyminen Palkan maksaminen viranhaltijalle Palkan maksaminen työsopimussuhteiselle työntekijälle Työsopimussuhteisia työntekijöitä koskevia muita määräyksiä LUKU 2.2. TEHTÄVÄKOHTAINEN JA HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA 30 Soveltamisala Palkanosa ja palkkausperusteet Peruspalkka Vuosisidonnainen palkanosa Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika Harkinnanvarainen palkanosa Väliaikainen tai tilapäinen viran tehtävien hoitaminen Palkkaus toiseen virkaan siirrettäessä Palkkausperusteiden muutokset LUKU 2.3. POISTETTU LUKU 2.4. MUUT LISÄT JA PALKKIOT 60 Muita lisiä ja palkkioita koskevien määräysten soveltamisala Leirin johtajan palkkio/johtajalisä Kokouspalkkiot Kokouspalkkio/erillinen palkka tai palkkio Kokouspalkkion suuruus Sihteerin palkkio eräissä tapauksissa Poikkeus :n määräyksiin III OSA VIRKAVAPAUDET JA TYÖVAPAAT SEKÄ ERÄÄT VIRANTOIMITUSAJAN JA TYÖAJAN KESKEYTYKSET LUKU 3.1. SAIRAUSLOMA 70 Sairausloman myöntäminen Sairausajan palkka Sairausajan palkkaus: työtapaturma, työstä aiheutunut sairaus tai ammattitauti Tuntipalkkaisen työntekijän sairausajan palkka Osallisuus sairauden aiheuttamiseen Eläkepäätöksen vaikutus sairausajan palkkaukseen Työnantajan oikeus päivärahoihin ja eräisiin korvauksiin LUKU 3.2. PERHEVAPAAT 80 Perhevapaan myöntäminen Palkkaus perhevapaiden aikana Tuntipalkkaisen työntekijän perhevapaan aikaisen palkan laskeminen Työnantajan oikeus päivärahoihin ja eräisiin korvauksiin... 44

5 LUKU 3.3. ERÄÄT MUUT VIRKAVAPAUDET JA TYÖAJAN KESKEYTYKSET 90 Eräät erityiset virkavapaudet ja työvapaat Eräät terveydenhoidolliset virkavapaudet ja työvapaat Työnohjaus ja varhaiskuntoutus Kertausharjoitus-, maanpuolustus- ja väestönsuojelukoulutusaika Koulutusaika Julkisen tehtävän hoitamisaika Muun virkavapausajan palkkaus Palkkaus virantoimituksesta pidättämisen ajalta Työtaisteluajan palkkaus IV OSA VUOSILOMA 100 Oikeus vuosilomaan ja vuosilomaluvun soveltamisala Peruskäsitteet Täysi lomanmääräytymiskuukausi Työssäolopäivien veroiset päivät Vuosiloman pituus Vuosilomapäiviä kuluttavat päivät vuosilomaa annettaessa Vuosiloman ajankohdan määrääminen Vuosiloman säästäminen Vuosiloman siirto Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka Prosenttiperusteinen lomapalkka Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkka erääntyneestä vuosilomasta Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksettava lomakorvaus sekä lomapalkka erääntymättömästä vuosilomasta Viranhaltijan/työntekijän lomakorvaus, kun vuosilomaa ei ansaita yhdeltäkään lomanmääräytymiskuukaudelta Lomaraha Vuosilomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan maksaminen... 79

6 V OSA KORVAUKSET 120 Matkakustannusten korvaus Korvattavat matkakustannukset Kotimaanpäiväraha Ulkomaanpäiväraha Alennettu päiväraha Leiripäiväraha Yömatkaraha Majoittumiskorvaus Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus Matkaennakko Matkalasku Viranhaltijan muuttokustannusten korvaus Työnantajan järjestämä työmatkakuljetus VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKAMÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala Työajan tehokkaan käytön periaate LUKU 6.2. TYÖAJAKSI LUETTAVA AIKA 150 Työaika Varallaolo LUKU 6.3. SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA 160 Yleinen säännöllinen työaika Virastotyöaika Jaksotyöaika Osatyöaika Keskeytyneen työaikajakson työaika Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt Työpäivän yhdenjaksoisuus LUKU 6.4. LEPOAJAT 170 Päivittäinen lepoaika Kahvitauko Viikoittainen vapaa-aika Hengellisen työn viranhaltijan vapaa-aika LUKU 6.5. ERITYISET TYÖAIKAJÄRJESTELYT 180 Liukuva työaika Hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän leirityö Leirityöaikahyvityksen antaminen Työaikapankki

7 LUKU 6.6. SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTÄMINEN JA TYÖAIKAKORVAUKSET 190 Vuorokauden, työviikon ja työjakson alkaminen Lisätyön määritelmä Ylityön määritelmä Lisä- ja ylityön yleiset korvausperusteet Lisä- ja ylityökorvausten suorittamista koskevat rajoitukset Lisätyön korvaaminen Lisätyön korvaaminen keskeytyneillä työaikajaksoilla Ylityön korvaaminen Ylityön korvaaminen keskeytyneillä työaikajaksoilla Sunnuntai- ja aattotyön korvaus Ilta- ja yötyökorvaus Tuntipalkkaisten työntekijöiden arkipyhäkorvaus Itsenäisesti työskentelevien viranhaltijoiden/työntekijöiden sekä eräiden hengellistä työtä tekevien työntekijöiden työaikakorvaukset Kuukausipalkkaisen viranhaltijan/työntekijän tuntipalkan laskeminen työaikakorvauksia suoritettaessa Työajan tasoittaminen puoliksi tunneiksi Työaikakorvausten suorittamisajankohta LUKU 6.7. TYÖAIKA-ASIAKIRJAT 210 Työajan tasoittumisjärjestelmä Työvuoroluettelo VII OSA ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 220 Lääkärintarkastus Työntutkimukset Työturvallisuus Luottamusmies ja neuvottelumenettely Työrauha ja sen turvaaminen LIITTEET Palkkausliitteet Liite 1 Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, soveltamisohjeet Liite 2a Tehtävänkuvaus vaativuuden arviointia varten Liite 2b Työntekijän työsuorituksen arviointi (arviointilomake) Liite 3 Vaativuusryhmittely Liite 4 Vaativuusryhmien vähimmäispalkat ja Liite 5 Suhteelliset palkkanormit Liite 6 Palkkahinnoittelu, kirkkoherrat Liite 7 Eräät kirkon keskusrahaston varoista suoritettavat palkkiot Liite 8 Palkkahinnoittelu, tuntipalkkaiset työntekijät Liite 9 Matkakustannusten korvaus

8 Liite 10 Työehtosopimus nuorten kausityöntekijöiden sekä opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta Erilliset sopimukset ja suositussopimukset Liite 11 Virkaehtosopimus kirkon viranhaltijoiden irtisanomisajoista Liite 12 Virkaehtosopimus seurakuntapapin vapaa-ajasta Liite 13 Kirkon pääsopimus Liite 14 Kirkon yhteistoimintasopimus Liite 15 Kirkon luottamusmiessopimus Liite 16a Virka- ja työehtosopimus työaikapankista (osa A) Liite 16b Malli työaikapankkia koskevasta päätöksestä Liite 16c seurakunnassa/seurakuntayhtymässä (osa B) Täyttöohje työaikapankkia koskevan päätösmallin täydentämiseen seurakunnassa/seurakuntayhtymässä (osa C) Liite 16d Työaikapankin palkkahallinnollisia ohjeita (osa D) Liite 17 Suositussopimus suojavaatetuksesta seurakunnassa Liite 18 Suositussopimus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa Liite 19 Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa Liite 20a Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (osa A) Liite 20b Käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteessa (osa B) Liite 20c Suositussopimus hoitoonohjaamisesta seurakunnassa (osa C; mallisuositus) Liite 21a Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla (osa A) Liite 21b Käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi (osa B) Liite 22 Kirkon henkilöstökoulutussopimus Liite 23 Virka- ja työehtosopimus seurakunnan palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta Liite 24 Suositussopimus toimituspalkkioista Liite 25 Pöytäkirja työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista Liite 26 Seurakunnan palkka-asiamiehen ohjeet (KiSV:n hyväksymä suositus) Liite 27 Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta Muita liitteitä Liite 28 Työsopimuslaki Liite 29 Työaikalaki Liite 30 Kirkon työaika-asetus Liite 31 Seurakunnan mallivirkasääntö Liite 32 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö

9 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen Kirkon työmarkkinalaitos ja toisaalta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL r.y. hyväksyvät tällä pöytäkirjalla liitteenä olevan Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen Sopimuskausi Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa Sopimus on tämän jälkeen voimassa vuoden kerrallaan, jollei allekirjoittanut osapuoli irtisano sitä kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, irtisanovan osapuolen on samalla tehtävä pääkohdittain ehdotus uudeksi sopimukseksi, mikäli se haluaa uuden sopimuksen solmimista. Irtisanotun sopimuksen määräyksiä noudatetaan tällöin irtisanomisajan päättymisen jälkeenkin, kunnes uusi sopimus on tehty, kuitenkin siten, että niiden noudattaminen lakkaa irtisanoneeseen osapuoleen nähden, kun se on kirjallisesti ilmoittanut katsovansa osaltaan neuvottelut päättyneiksi. 3 Virka ja työehtosopimuksen liitteet Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen liitteet 1-10 on otettu tämän sopimuksen osaksi. KirVESTES

10 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 4 Palkkaus lukien 1. Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan kuukausipalkkaisen viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettavaa peruspalkkaa tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja (KirVESTES liite 4) on tarkistettu 0,6 prosentilla. Vaativuusryhmän 201 vähimmäispalkkaa on tarkistettu kuitenkin 0,8 prosentilla. Viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettava peruspalkka tarkistetaan vähintään vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittelyn kriteereiden tasoihin tehdyt tarkistukset ja erityistä perustetta koskevaan soveltamisohjeeseen tehdyt täsmennykset oikeuttavat tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistamiseen vain, jos vuotuisen tehtävänkuvaukseen liittyvän tarkistuksen yhteydessä tehtävän vaativuuden voidaan todeta olennaisesti muuttuneen. 2. Kirkkoherra Kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien. Kirkkoherrojen palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 6) hinnoitteluryhmien vähimmäispalkkoja, kirkkoherran määrävuosilisää sekä muita lisiä ja palkkioita on tarkistettu. 3. Tuntipalkkainen työntekijä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,6 %:lla ja mahdollisesti maksettua henkilökohtaista lisää 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua (Kir- VESTES liite 8) ja kokemuslisiä on tarkistettu 0,6 prosentilla. Hinnoitteluryhmän T3 vähimmäistuntipalkkaa on tarkistettu kuitenkin 0,8 prosentilla. 2 KirVESTES

11 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien. Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tulee korotetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 0,6 prosentilla ukien. 5 Palkkaus lukien 1. Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan kuukausipalkkaisen viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettavaa peruspalkkaa tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien. Vaativuusryhmässä 602 tarkistuksen suuruus on 0,7 prosenttia. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja (KirVESTES liite 4) on tarkistettu. Viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettava peruspalkka tarkistetaan vähintään vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. KirVESTES

12 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 2. Kirkkoherra Kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien Kirkkoherrojen palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 6) hinnoitteluryhmien vähimmäispalkkoja, kirkkoherran määrävuosilisää sekä muita lisiä ja palkkioita on tarkistettu. 3. Tuntipalkkainen työntekijä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla ja mahdollisesti maksettua henkilökohtaista lisää 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua (Kir- VESTES liite 8) ja kokemuslisiä on tarkistettu. Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien. Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tulee korotetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä erikseen sovittu 4 KirVESTES

13 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA tarkistettavan, tarkistetaan 0,5 prosentilla ukien. 6 Palkkaus vuosien 2011 ja 2012 aikana Vuoden 2011 palkkaratkaisusta, joka tulee voimaan aikaisintaan neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Jollei yhteisymmärrystä saavuteta, osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Vuoden 2012 aikana toteutettavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Jollei yhteisymmärrystä saavuteta, osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteuttaminen Jos viranhaltijan tai työntekijän peruspalkka ei ole saavuttanut sille seurakunnassa kirkon yleisen palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä vahvistettua tasoa (ns. järjestelmän mukainen peruspalkka), tarkistetaan peruspalkkaa sanottuun määrään lukien. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 35 :n mukainen harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön seurakunnassa, kun sanotun pykälän 4 momentin mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut on käyty. Sopijaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että harkinnanvarainen palkanosa on olennainen osa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää. Sopimuskauden aikana osapuolet seuraavat ja edistävät sen aktiivista käyttöönottoa. 8 Matkakustannusten korvaus Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu kustannustason nousun tai laskun vuoksi muutoksia matkakustannuksissa ja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan tämän vuoksi yleisesti, muutetaan tämän sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia tätä vastaavasti. KirVESTES

14 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 9 Työryhmät Sopimuskaudella työskentelevät seuraavat osapuolten yhteiset työryhmät: 1) Palkkaustyöryhmä seuraa ja tukee kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteutumista seurakunnissa ja tekee ehdotuksia tarpeellisiksi kehittämistoimenpiteiksi; 2) Työaikatyöryhmä valmistelee kirkon alan työ- ja vapaaaikamääräysten kehittämistä siten, että työaikamääräykset ovat nykyistä selkeämmät ja joustavammat. Työryhmän tehtävänä on myös selvittää yleisen työajan ja jaksotyöajan järjestelmiä sekä seurata ja edistää hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeiluja seurakunnissa; 3) Työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen tekniseksi uudistamiseksi niin, että sopimus ilmaisullisesti ja esitystavaltaan on mahdollisimman selkeä ja luettava (kodifiointityöryhmä). Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa siten, että se on käytettävissä neuvoteltaessa ja sovittaessa päättyvän sopimuskauden jälkeen solmittavasta uudesta kirkon yleisestä virkaja työehtosopimuksesta; 4) Työryhmä selvittämään kirkkoherrojen ja taloushallinnon johtavien viranhaltijoiden palkkausjärjestelmiä ja niiden uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia. Selvitystyössä tulee kiinnittää huomiota johtamistehtävän vaatimuksiin ja työnantajan edustajan asemaan sekä vastuusuhteisiin. 10 Eräät virkavapaudet Viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle, jolle on myönnetty virkavapautta tai työvapaata Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.:n, Kirkon alan unioni r.y.:n tai Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry.:n ylimpien päättävien toimielinten kokouksiin osallistumista varten, maksetaan sanotuilta virkavapaus tai työvapaa-ajoilta varsinainen/säännöllinen palkka, jos kokouksissa käsitellään virka tai työehtosopimusasioita. Edellä tarkoitettuja ylimpiä päättäviä elimiä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.:n kevät ja syysliittokokous, hallitus ja kirkon neuvottelukunta, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL r.y.:n hallitus ja edustajisto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.:n liittohallitus, 6 KirVESTES

15 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA valtuusto ja kokous sekä Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry.:n työvaliokunta, hallitus ja edustajisto. 11 Ruokaraha Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :ssä tarkoitettuna ruokailukustannusten korvauksena suoritetaan sanotun sopimuksen 3 :ssä mainitulle viranhaltijalle ja työntekijälle 23,30 euroa kultakin kurssipäivältä. 12 Luottamusmiehelle maksettava korvaus Pääsopijajärjestön luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti 1. pääluottamusmiehelle tai ainoalle luottamusmiehelle maksetaan 57 /kk ja 2. jos pääsopijajärjestön luottamusmiehiä on valittu useampia kuin yksi, muulle kuin pääluottamusmiehelle 48 /kk. 13 Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti: 1. jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään , korvaus on 57 /kk, 2. jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 48 /kk, ja 3. jos seurakunnan jäsenmäärä on alle , korvaus on 27 /kk. Korvaus suoritetaan työsuojeluvaltuutetun sijasta varavaltuutetulle, milloin hän työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävää tämän estyneenä ollessa vähintään kahden viikon ajan yhtäjaksoisesti. Mikäli seurakuntaan on valittu useampi kuin yksi työsuojeluvaltuutettu, maksetaan kullekin heistä korvausta kohdan 2 mukaisesti. KirVESTES

16 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 14 Työhyvinvointiyhteistyö Kirkon työyhteisöt ovat monin tavoin haasteiden edessä seurakuntarakenteen, henkilöstön ikärakenteen ja yhteiskunnan sekä työmarkkinoiden muutosten vuoksi. Osapuolet seuraavat ja kehittävät toimia, jotka edistävät tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa, työelämän laatua sekä henkilöstön työhyvinvointia. 15 Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Seurakunta pidättää, mikäli viranhaltija/työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, pääsopijajärjestön tai sen alayhdistyksen tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksun viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta palkasta. Pidätetyt jäsenmaksut seurakunta tilittää pääsopijajärjestön ilmoittamalle pankkitilille. Pääsopijajärjestö on velvollinen antamaan kirjallisesti jäsenmaksujen pidättämistä varten tarpeelliset tiedot. 16 Neuvottelut sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikana voidaan tämän sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten välillä neuvotella ja sopia tarvittavista muutoksista palkkaukseen tai muihin palvelussuhteen ehtoihin. Esityksen sopimuksen tekemisestä voi tehdä Kirkon työmarkkinalaitos, seurakunta tai tämän sopimuksen allekirjoittanut viranhaltijoita tai työntekijöitä edustava järjestö. 17 Eräät erityistoimet Jos sopimuskauden aikana ilmenee, että jonkin seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää säästötoimenpiteitä, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa sopimuksenvaraisia palvelussuhteen ehtoja muuttamalla, osapuolet kokoontuvat tarkastelemaan tilannetta ja mahdollisesti sopivat tarpeellisista palvelussuhteen ehtoja koskevista toimenpiteistä. 8 KirVESTES

17 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 18 Neuvottelumenettely ja työrauha Neuvottelumenettelystä ja työrauhasta on voimassa, mitä Kir- kon pääsopimuksessa on määrätty. Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2010 KIRKON TYÖMARKKINALAITOS JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELU- JÄRJESTÖ JUKO RY. KIRKON ALAN UNIONI R.Y. KIRKON ALOJEN AMMATTIJÄRJESTÖ SVTL RY. KirVESTES

18 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ I OSA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä sopimusta sovelletaan evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien virkoihin ja viranhaltijoihin sekä kirkon ja seurakuntien työssä työsopimussuhteessa oleviin, työsopimuslaissa tarkoitettuihin työntekijöihin. 2 mom. Mitä tässä sopimuksessa on sanottu seurakunnasta, koskee vastaavasti kirkkohallitusta, tuomiokapitulia ja seurakuntayhtymää, joista tässä sopimuksessa käytetään nimitystä työnantaja. Tämän sopimuksen määräykset voivat koskea virkaa, viranhaltijaa tai työsopimussuhteista työntekijää. Mikäli jossakin sopimuksen määräyksessä ei ole nimenomaisesti mainittu, mitä näistä se koskee, sitä sovelletaan sekä viranhaltijaan että työsopimussuhteiseen työntekijään. Huom. Kirkkoherran palkkahinnoittelua koskevat sopimusmääräykset ovat liitteessä 6 (palkkahinnoittelu, kirkkoherrat). Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelua koskevat määräykset ovat liitteessä 8 (palkkahinnoittelu, tuntipalkkaiset työntekijät). 3 mom. Jäljempänä tässä sopimuksessa on viittauksia lain säännöksiin. Näitä säännöksiä ei ole otettu tämän sopimuksen osaksi. 2 Palvelussuhteen alkaminen 1 mom. Viranhaltijan palvelussuhteen alkamisesta on määrätty kirkkojärjestyksessä ja seurakunnan virkasäännössä. Työsopimussuhteisen työntekijän palvelussuhteen alkamisesta on voimassa, mitä jäljempänä tässä pykälässä on määrätty. Huom. Virkasuhteisten osalta ks. kirkkojärjestys 6 luku 2 ja mallivirkasääntö 2 luku. 2 mom. Työsopimussuhteisen työntekijän työhön ottaminen on tehtävään määrätyn asianomaisen viranomaisen tai henkilön asiana. Lähtökohtaisesti työntekijän ottaa työhön kirkkoneuvosto, sen jaosto tai seurakuntaneuvosto. Toimivalta työntekijän ottamiseen voidaan kuitenkin delegoida johtosäännöllä muulle hallintoelimelle, esim. johtokunnalle, tai viranhaltijalle. 10 KirVESTES

19 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 mom. Työntekijä voidaan ottaa työhön enintään neljän kuukauden pituiseksi koeajaksi, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Huom. Työsopimuslain 1 luvun 4 :n 4 momentin mukaan koeajaksi tehtyä työsopimusta ei saa purkaa työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Viranhaltijan koeaika, ks. mallivirkasääntö mom. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava ainakin, onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin katsottava määräaikaiseksi tai onko työsopimuksen katsottava olevan voimassa toistaiseksi. Työntekijälle on lisäksi annettava selvitys työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 :ssä säädetyistä asioista. Työsopimuslain mukaan työsuhde tehdään pääsääntöisesti olemaan voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää työsopimuslain hyväksymää määräaikaisuuden perustetta, kuten sijaisuutta tai työn kausiluonteisuutta. Ilman laillista perustetta määräajaksi tehtyä työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana (ks. työsopimuslaki 1 luku 3 ). Työsopimuslain 2 luvun 4 :n mukaan työnantajan on annettava työntekijälle selvitys seuraavista työsuhteen ehdoista, jotka on syytä merkitä myös työsopimukseen: työnantajan ja työntekijän kotipaikka, työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, työskentelypaikka tai sen määräytymisen perusteet, pääasialliset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopimus, palkan määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste. Selvitysvelvollisuus koskee työsuhteita, jotka kestävät vähintään kuukauden. Vain jos työsuhde kestää alle kuukauden, selvitykseksi riittävät suppeammat tiedot työsuhteen ehdoista. Ns. tarvittaessa tulevan työntekijän osalta seurakunnassa on oltava päätös, onko hänet palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, vai sovitaanko kustakin työrupeamasta erikseen tehtävällä määräaikaisella työsopimuksella. Tämä vaikuttaa siihen, mitä tietoja työsopimukseen tulee merkitä samoin kuin myös esim. velvollisuuteen maksaa lomakorvaus työsuhteen päättymisen yhteydessä, jos työsuhde on määräaikainen. 5 mom. Työsuhde alkaa siitä päivästä, jolloin työntekijä työsopimuksensa mukaisesti tosiasiassa ryhtyy työhön. Jos kuitenkin kalenterikuukauden ensimmäinen päivä on sellainen pyhä- tai juhlapäivä tai muu päivä, joka säännönmukaisesti ei ole työpäivä, työntekijän oikeudet alkavat sanotun kuukauden alusta, mikäli työhön valittu on edellä mainittujen päivien jälkeisenä ensimmäisenä säännönmukaisena työpäivänä ryhtynyt työhön. KirVESTES

20 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 Tehtävät ja käyttäytyminen työssä 1 mom. Viranhaltijan tehtävistä määrätään kirkkojärjestyksessä ja/tai viran johtosäännössä. Viranhaltijan yleisistä velvollisuuksista määrätään kirkkojärjestyksessä ja seurakunnan virkasäännössä. Työsopimussuhteisen työntekijän tehtävistä ja käyttäytymisestä työssä on voimassa, mitä jäljempänä tässä pykälässä on määrätty. Huom. Kirkkoherran, lehtorin ja kanttorin tehtävistä ks. kirkkojärjestys 6 luku 34, 36 ja 39. Mikäli viralle ei ole vahvistettu johtosääntöä, viranhaltija on velvollinen tekemään ne tehtävät, jotka hänelle on muulla toimivaltaisen viranomaisen tai viranhaltijan päätöksellä annettu. Viranhaltijan yleisistä velvollisuuksista ks. kirkkojärjestys 6 luku 3 ja mallivirkasääntö 4 luku. 2 mom. Työsopimussuhteinen työntekijä otetaan työsopimuksella sovittuihin tehtäviin, mutta hän on tarvittaessa velvollinen siirtymään tilapäisesti muihinkin tehtäviin, joita työntekijän työkokemuksen ja koulutuksen perusteella voidaan pitää hänelle sopivina. 3 mom. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsopimus raukeaa, jollei todistusta esitetä määräajassa. 4 mom. Työntekijän on suoritettava hänelle annettu työ huolellisesti, noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja työn suoritustavan, laadun ja laajuuden sekä ajan ja paikan suhteen toimivaltansa mukaisesti antaa. Hänen on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa ja olisi omiaan tuottamaan vahinkoa työnantajalle. 5 mom. Työntekijän on noudatettava työturvallisuuden edellyttämää varovaisuutta. Hänen on ilmoitettava työnantajalle käytössään tai hoidettavinaan olevissa koneissa tai laitteissa tahi työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. 12 KirVESTES

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot