VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 2 Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015), jäljempänä turvallisuusverkkolaki, säännöksiä tarkentavasti. Turvallisuusverkkolain 1 :n 2 momentin mukaan turvallisuusverkko on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitettu viranomaisverkko, joka täyttä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset siten kuin siitä mainitussa laissa erikseen säädetään tai lain nojalla määrätään. Turvallisuusverkkoon kuuluu viestintäverkko ja siihen välittömästi liittyvät laitetilat laitteet, muu infrastruktuuri sekä turvallisuusverkon yhteiset palvelut. Turvallisuusverkon palvelutuotanto on turvallisuusverkkolain 2 luvussa jaoteltu kolmeen palveluryhmään: 1) verkko- ja infrastruktuuripalvelut, 2) tieto- ja viestintätekniset palvelut ja 3) integraatiopalvelut. Mainittuja palveluja tuottavat Suomen Erillisverkot Oy ja sen tytäryhtiö, Suomen Turvallisuusverkko Oy (verkko- ja infrastruktuuripalvelut) ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (tieto- ja viestintätekniset palvelut sekä integraatiopalvelut). Siirtymäajan, enintään saakka, tieto- ja viestintäteknisten palvelujen sekä integraatiopalvelujen tuottajana toimii Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Valtori voi turvallisuusverkkolain 25 :n nojalla toimia verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajana saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa valtioneuvoston verkon runkoverkkoon liittyvien palvelujen tuottamista. Turvallisuusverkon käyttövelvoite edellyttää turvallisuusverkkolain 2 :n 2 momentin mukaan lain 2 luvussa tarkoitettujen ja tällä asetuksella tarkemmin määriteltävien yhteisten palvelujen sekä laitetilojen, laitteiden ja muun infrastruktuurin käyttöä. Turvallisuusverkkolain 2 :n 1 momentissa määritellään turvallisuusverkon käyttövelvoitteen toiminnallinen laajuus ja aineellinen ulottuvuus siten, että käyttövelvoite koskee sellaista valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoi-

2 2 mintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon ja ensihoitopalveluun liittyvää viranomaisten sisäistä, välistä ja ulkoista yhteistoimintaa ja viestintää, joissa noudatetaan korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia. Lain 3 :ssä säädetään turvallisuusverkon käyttövelvoitteen organisatorisesta laajuudesta siten, että säännöksessä mainittuihin käyttäjäryhmiin kuuluvilla on velvollisuus käyttää turvallisuusverkkoa silloin, kun ne hoitavat lain 2 :n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan liittyviä tehtäviä. Turvallisuusverkkolain 4 :n mukaan turvallisuusverkkoa voi käyttää myös muu kuin lain 3 :ssä käyttöön velvoitettu käyttäjä, jos se hoitaa lain 2 :n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ja kuuluu tietoyhteiskuntakaaren 250 :n mukaan määräytyvään viranomaisverkon käyttäjäryhmään ja liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi myös valtiovarainministeriö on hyväksynyt käyttäjän turvallisuusverkon käyttäjäksi. Lisäksi turvallisuusverkkoa saavat lain 4 :n 2 momentin ja 11 :n 2 momentin mukaan käyttää Suomen Erillisverkot Oy ja sen viranomaisradioverkkotoiminnan palveluja tuottavat tytäryhtiöt niille kuuluvien viranomaisradioverkkotoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisessa sekä integraatiopalvelujen tuottaja ja sen alihankkijat siinä määrin kun se on näille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi välttämätöntä. Turvallisuusverkko on viranomaisverkko, joka täyttää korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset siten kuin siitä turvallisuusverkkolaissa erikseen säädetään tai lain nojalla määrätään. Asetuksenantovaltuuksia koskevassa seuraavassa jaksossa on kuvattu myös turvallisuus- ja varautumisvaatimuksia koskevat asetuksenantovaltuudet. Lisäksi valtiovarainministeriö voi turvallisuusverkkolain 14 :n 4 momentin mukaan antaa palvelutuottajille määräyksiä. Määräykset voivat koskea turvallisuusverkkolain 7, 9, 11 ja 12 :ssä tarkoitettuja turvallisuutta, varautumista, valmiutta ja jatkuvuutta koskevia vaatimuksia sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ja käytön ensisijaisuus-, kiireellisyys- ja muuta tärkeysmäärittelyä tai muita turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä. Valtioneuvosto on turvallisuusverkkolain 17 :n nojalla asettanut turvallisuusverkkotoimikunnan neuvottelukunnan toimikaudeksi ja nimennyt neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan tehtävänä on lain 17 :n nojalla osallistua turvallisuusverkkolain nojalla annettavien asetusten, määräysten ja tehtävien päätösten sekä muiden turvallisuusverkkotoiminnan lain 14 :ssä tarkoitettua ohjausta ja valvontaa koskevien asioiden valmisteluun. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan kokoonpanosta ja toimikaudesta sekä tehtävistä. 2 Asetuksenantovaltuudet Turvallisuusverkkolain 7 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajan tehtävistä, palveluista ja niiden käytöstä, laitetiloista ja laitteista sekä niiden tuottamista tukevista menettelytavoista ja tietojärjestelmistä.

3 3 3 Keskeiset ehdotukset Lain 9 :n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan tehtävistä, palveluista ja niiden käytöstä sekä niiden tuottamista tukevista menettelytavoista ja tietojärjestelmistä. Lain 11 :n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä integraatiopalvelujen tuottajan tehtävistä, palveluista ja niiden käytöstä sekä niiden tuottamista tukevista menettelytavoista ja tietojärjestelmistä. Lain 14 :n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 7, 9, 11 ja 12 :ssä tarkoitetuista turvallisuutta, varautumista, valmiutta ja jatkuvuutta koskevista vaatimuksista sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ja käytön ensisijaisuus-, kiireellisyys- ja tärkeysmäärittelystä sekä turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksen ja valvonnan menettelyistä. Säännökset voivat koskea myös turvallisuusverkkotoiminnan järjestelyjä sekä toimintaa koskevia teknisiä vaatimuksia ja menettelytapoja. Lain 17 :n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan kokoonpanosta ja toimikaudesta sekä tehtävistä. Ehdotettu valtioneuvoston asetus sisältäisi turvallisuusverkkolakia täsmentäviä säännöksiä turvallisuusverkon palveluista ja palvelutuottajien tehtävistä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin turvallisuusverkon laitetilojen käytöstä. Turvallisuusverkon käyttöön velvoitetuilla on turvallisuusverkkolain 3 :n nojalla velvollisuus käyttää laissa ja tässä asetuksessa määriteltyjä palveluja silloin kun ne hoitavat lain 2 :n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan liittyviä tehtäviä. Asetuksen 11 :ssä säädettäisiin turvallisuusverkon palvelujen käyttöönottoon hyväksymisestä sekä käyttäjän tietojärjestelmän tai tieto- ja viestintäteknisen järjestelmän liittämisen vaatimuksista sekä liittämisen hyväksymisestä. Asetuksella säädettäisiin myös yleisellä tasolla palveluja koskevista korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimuksista, niiden arviointiperusteista sekä vaatimusten täyttymisen toteamisesta. Tarkempia säännöksiä näistä vaatimuksista tultaisiin antamaan turvallisuusverkkolain 14 :n 4 momentin mukaisesti valtiovarainministeriön määräyksillä. Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi siten, että valtiovarainministeriön olisi kuultava turvallisuusverkon käyttäjistä koostuvaa neuvottelukuntaa ainakin ennen turvallisuusverkkotoimintaa koskevien määräysten, päätösten, suositusten tai lausuntojen antamista. 4 Yksityiskohtaiset perustelut 4.1 Asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Asetuksen 1 :n mukaan palvelutuottajalla tarkoitettaisiin turvallisuusverkkolain 6, 8 ja 10 :ssä tarkoitettujen palvelujen (verkko- ja infrastruktuuripalvelut, tieto- ja vies-

4 4 tintätekniset palvelut ja integraatiopalvelut) tuottajia. Mainittuja palveluja tuottavat Suomen Erillisverkot Oy ja sen tytäryhtiö, Suomen turvallisuusverkko Oy (verkko- ja infrastruktuuripalvelut) ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (tieto- ja viestintätekniset palvelut sekä integraatiopalvelut). Siirtymäajan, enintään saakka, tieto- ja viestintäteknisten palvelujen sekä integraatiopalvelujen tuottajana toimii Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Valtori voi turvallisuusverkkolain 25 :n nojalla toimia verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajana saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa valtioneuvoston verkon runkoverkkoon liittyvien palvelujen tuottamista. Turvallisuusverkon palveluilla tarkoitettaisiin palvelutuottajien asetuksen 2, 3 ja 5 :ssä tarkemmin määriteltyjä palveluja, joita palvelutuottaja tuottaa käyttäjille. Asetuksen 6 :n 2 momentin mukaan palvelutuottajalla olisi velvollisuus laatia ja ylläpitää palveluistaan palveluluetteloa, palvelukuvauksia sekä hinnastoa. Palveluihin voi sisältyä sellaisia taustapalveluja, jotka ovat välttämättömiä varsinaisen palvelun tuottamiseksi. Esimerkiksi verkkopalvelun ja viestintäteknisten palvelujen tuottaminen edellyttää aika- ja synkronointipalvelun olemassaoloa, vaikka sellaista ei erikseen tarjota asiakkaille eikä merkitä palveluluetteloon tai hinnastoon. Käyttäjällä tarkoitettaisiin turvallisuusverkkolain 3 ja 4 :ssä tarkoitettuun käyttäjäryhmään kuuluvaa viranomaista tai muuta yhteisöä kuten poliisin hallinnosta annetussa laissa tarkoitettua keskusrikospoliisia. Käyttäjä olisi aina yhteisö. Käyttäjällä ei siis tarkoitettaisi luonnollista henkilöä/loppukäyttäjää, joka käyttää palvelua. Asetuksen 2 :ssä säädettäisiin verkko- ja infrastruktuuripalvelun tuottajan tehtävistä. Verkkopalvelulla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 :n 34 kohdan mukaan palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun. Asetuksen 2 :n 1 momentissa määritellyt verkkopalvelut sisältyvät myös tietoyhteiskuntakaaren verkkopalvelun määritelmään. Infrastruktuuripalveluja olisivat asetuksen 2 :n 2 momentin 1 kohdan mukaan laitetilojen sekä laite- ja antennipaikkojen vuokraus ja 2 kohdan mukaan kuitukapasiteetin vuokraus. Käyttöoikeuksia voitaisiin vuokrata Suomessa toimivan teleyrityksen kanssa. Käyttöoikeuksien vuokrausta saisi tehdä vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen 1 momentin mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Säännöksen tarkoituksena olisi osaltaan varmistaa toiminnan kustannustehokkuus. Kuitukapasiteetin tai mastopaikan luovuttaminen tai hankkiminen ei saisi vaarantaa turvallisuusverkon käytettävyyttä ja turvallisuudelle ja varautumiselle asetettuja vaatimuksia. Asetuksen 3 :ssä säädettäisiin tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan tehtävistä ja palveluista. Mainittuja palveluja tuottaa siirtymäajan jälkeen yksinoikeudella Valtori, joka tuottaa myös valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), jäljempänä TORI-laki, 2 :n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja siten kuin niistä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun asetuksessa (132/2014), jäljempänä TORI-asetus, tarkemmin säädetään. Turvallisuusverkon tieto- ja viestintätekniset palvelut olisivat pääosin samoja perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja kuin TORI-lain 2 :n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt ja TORI-asetuksen 1, 2 ja 5 :ssä tarkennetut palvelut. Asetuksen 3 :n 1 momentissa määritellyt turvallisuusverkon tieto- ja viestin-

5 5 tätekniset palvelut on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi määritellä itsenäisesti, koska TORI-lakiin ja -asetukseen viittaaminen olisi saattanut johtaa epävarmuuteen turvallisuusverkon palveluista. Itsenäinen määrittely myös helpottaa turvallisuusverkon palvelutuotannon erottamista hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti palvelutuottajan muusta toiminnasta. Turvallisuusverkon palvelut eivät kaikilta osin ole samoja ja palvelut saattavat myös eriytyä TORI-palveluista jatkossa, mikä johtaisi tarpeeseen muuttaa molempia lakeja tai asetuksia silloin kun toista muutetaan. Omaisuudenhallintapalveluilla tarkoitettaisiin, että palvelukeskus pääsääntöisesti omistaisi palveluihinsa sisältyvät laitteet ja lisenssit. Perustietotekniikkapalvelujen yhteydessä palvelukeskus voisi tarjota myös niihin kuuluvia laitteita sekä lisenssienhallintapalveluja. Asetuksen 3 :n 1 momentin 5 kodassa tarkennetaan tietojärjestelmäpalvelujen sisältöä koskemaan turvallisuusverkon käyttäjien ja palveluntuottajien johtamistoimintaa, tilannekuvan muodostamista sekä viestinnän turvaavista ja tietoturvauhkien valvontaa ja niiltä suojautumista koskevat viranomaisten yhteiskäyttöiset tietojärjestelmäpalvelut. Tämä lisäys suhteessa TORI-lakiin ja -asetukseen on tarpeellinen sen takia, että turvallisuusverkkolain tarkoituksen toteutumisen kannalta olennainen käyttäjien ja palvelutuottajien tilannetietoisuuden tieto- ja viestintätekninen toteuttaminen tai viestinnän häiriöttömyyden ja jatkuvuuden varmistaminen taikka johtamisessa tarvittavan tiedon tietoturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää mainittua toimintaa palvelevien yhteisten tietojärjestelmäpalvelujen tarjoamista. Turvallisuusverkon palvelujen tulee täyttää turvallisuusverkkolaissa, tässä asetuksessa ja valtiovarainministeriön määräyksissä säädetyt korkean turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset. Turvallisuusverkon palvelut hyväksyisi käyttöönotettaviksi valtiovarainministeriö siten kuin asetuksen 11 :n 1 momentissa säädettäisiin. Asetuksen 3 :n 2 momentissa säädettäisiin tarpeellinen lisäys, jolla velvoitettaisiin tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottaja järjestämään myös turvallisuusverkkoon integroitujen toimialasidonnaisten tietojärjestelmäpalveluiden perustietotekniikan tuki- ja käyttäjätukipalveluita jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti. Asetuksen 4 :ssä säädettäisiin integraatiopalvelujen tuottajan tehtävistä, joilla huolehdittaisiin siitä, että käyttäjien toiminnassaan tarvitsemat turvallisuusverkon palvelut ja niihin liittyvät tai niitä käyttävät toimialasidonnaiset palvelut yhdistettäisiin teknisesti ja toiminnallisesti siten, että käyttäjät saisivat käyttöönsä niiden tarpeita palvelevia palvelukokonaisuuksia. Integraatiopalvelujen tuottaja suunnittelisi palveluihin liittyvät sopimuskokonaisuudet, sisällyttäen niihin tarvittavat korkeaan turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät sopimukset, sekä vastaisi käyttäjille yhdenmukaisesta ja läpinäkyvästä hinnoittelusta. Integraatiopalvelujen tuottajalla tulisi olla riittävä tekninen ja palvelujen toimittamiseen ja hallintaan liittyvä toiminnallinen osaaminen, jotta turvallisuusverkon käyttöön velvoitetut käyttäjät voisivat tilata siltä omiin tietojärjestelmähankkeisiinsa turvallisuusverkon perustietotekniikkaan, käyttäjien tukipalveluihin sekä palveluiden yhteensovittamiseen tarvittavaa tukea. Integraatiopalvelujen tuottajan tulisi järjestää ICT-alan parhaita käytäntöjä vastaavasti palvelusuunnitteluun ja palvelujen tuotantoon siirtoon liittyvien tehtävien koordinointi ja varmistaa muutoksenhallintaan, häiriötilannehallintaan ja tietoturvauhkilta suojautumiseen liittyvä yhteistyö palvelutuottajien ja palveluiden käyttäjien ja toimintaa ohjaavien tahojen välille. Tarkoituksena olisi varmistaa, että turvallisuusverkossa tehtävät välttämättömät tekniset muutostyöt ja uusien palvelujen käyttöönotto saadaan so-

6 6 vitettua yhteen siten, että muutoksista mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset käyttäjien operatiiviseen toimintaan saadaan hallittua ja uusien palvelujen käyttöönotot onnistuvat suunnitelmien mukaisesti. Integraatiopalvelujen tuottaja sovittaisi yhteen eri palvelutuottajien muutossuunnitelmat ja tiedottaisi muutostöiden mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista käyttäjille. Integraatiopalvelujen tuottajan tehtävänä olisi myös varmistaa, että suunnittelemattomissa palveluhäiriöissä palvelujen käyttäjät ja turvallisuusverkkotoimintaa ohjaavat tahot saisivat tietoonsa palvelupoikkeaman vaikutukset omaan toimintaansa sekä tiedot palvelujen palauttamisen etenemisestä. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi tulisi integraatiopalvelujen tuottajan järjestää tarvittava ympärivuorokautinen johtamiskyvykkyys sekä yhteydenpito muihin palvelutuottajiin sekä koota ja muodostaa turvallisuusverkon palvelutuotannon kokonaistilannekuva ja välittää sitä eri käyttäjien ja toimintaa ohjaavien tahojen tarpeita vastaavasti. Asetuksen 5 :ssä säädettäisiin kaikkien turvallisuusverkon palvelujen osalta palvelutuottajille mahdollisuus tuottaa myös niihin liittyviä asennuspalveluja sekä projekti- ja asiantuntijapalveluja turvallisuusverkon käyttäjille sekä muille palvelutuottajille. Asetuksen 6 :ssä säädettäisiin turvallisuusverkon palvelujen laatu-, toimivuus-, tietoturvallisuus- ja kustannustehokkuusvaatimuksista TORI-asetuksen 14 :ää vastaavasti turvallisuusverkon käyttötarkoituksen erityistarpeet huomioon ottaen. Säännöksessä säädettäisiin myös palvelutuottajien yhteistyövelvollisuudesta sekä velvollisuudesta muodostaa palvelunsa tilannekuva ja välittää se osaksi integraatiopalvelujen tarjoajan ylläpitämää kokonaistilannekuvaa. Turvallisuusverkko on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa olosuhteissa, joten sen tulee toimia luotettavasti päivittäisen käytön lisäksi myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Verkon tulee säilyä toimintakykyisenä muun muassa luonnonilmiöiden, sähkökatkosten ja tietoverkkohyökkäysten sattuessa. Tästä johtuen palvelujen ja järjestelmien käytettävyyden seurannalle, tietoturvavalvonnalle, laitteiden elinkaarien hallinnalle, varaosien ja varalaitteiden saatavuudelle, alihankkijoiden hallinnalle, sopimushallinnalle ja henkilöstön osaamisen seurannalle sekä tilannekuvan kokoamiselle, palvelutuottajakohtaisesti sekä koko turvallisuusverkkotoiminnan osalta, asetetaan erityisiä vaatimuksia. Tilannekuva mahdollistaisi turvallisuusverkkotoiminnan johtamisen kaikissa tilanteissa sekä muodostaisi perustan turvallisuusverkon tekniselle ja toiminnalliselle kehittämiselle. Asetuksen 7 :ssä säädettäisiin turvallisuusverkkolain 5 :ää täydentävästi turvallisuusverkon laitetilojen käytöstä. Säännöksessä mahdollistettaisiin se, että palvelutuottaja voisi käyttää hallussaan olevia laitetiloja kustannustehokkaasti ja sijoittaa niihin myös muita kuin turvallisuusverkon laitteita. Sijoittaminen olisi mahdollista, jos näillä laitteilla tuotettaisiin muita tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan vastuulla olevia korkean varautumisen tai turvallisuuden palveluja ja valtiovarainministeriö hyväksyisi sijoittamisen. Asetuksen 8 :ssä säädettäisiin yleisellä tasolla turvallisuusverkon korkean varautumisen vaatimuksista, joita tarkennettaisiin valtiovarainministeriön turvallisuusverkkolain 14 :n 4 momentin mukaisella määräyksellä, mistä sisältyisi informatiivinen viittaus säännöksen 2 momenttiin. Korkean varautumisen yleiset vaatimukset kohdistuisivat kaikkiin turvallisuusverkon palvelutuottajiin sekä niiden alihankkijoihin. Yleisen tason vaatimuksilla olisi erityinen merkitys kaupallisille toimijoille niiden kehittäessä omaa kykyään osallistua turvallisuusverkkopalveluihin liittyviin kilpailutuksiin.

7 7 Asetuksen 9 :ssä säädettäisiin turvallisuusverkon palveluja koskevista tietoturvallisuusvaatimuksista, joita tarkennettaisiin valtiovarainministeriön turvallisuusverkkolain 14 :n 4 momentin mukaisella määräyksellä, mistä sisältyisi informatiivinen viittaus säännöksen 2 momenttiin. Turvallisuusverkon palvelujen tulisi olla siten skaalautuvia, että niiden avulla voitaisiin palvelukohtaisesti toteuttaa tietojen suojaamistarvetta ja palvelujen käyttötarkoitusta vastaavan suojaustason (II-IV) vaatimukset. Asetuksen 10 :ssä säädettäisiin asetuksen 8 ja 9 :ssä säädettyjen varautumis- ja tietoturvavaatimusten täyttymisen toteamisessa käytettävistä arviointiperusteista, joita olisivat asetuksen lisäksi valtiovarainministeriön määräykset. Määräyksissä voitaisiin tarkoituksenmukaisilta osin viitata muihin arviointikriteeristöihin. Asetuksen 10 :n 2 momentti sisältäisi viittaussäännöksen viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annettuun lakiin (1406/2011) sekä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin (588/2004), joissa säädetään vaatimusten mukaisuuden täyttymisen toteamisesta ja arvioinnista. Asetuksen 10 :n 3 momentin mukaan palvelutuottaja vastaisi siitä, että sen palvelutuotannossa olevat palvelut, tietojärjestelmät ja laitteet täyttävät varautumista ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset koko niiden elinkaaren ajan myös silloin kun palvelutuottaja käyttää turvallisuusverkon palvelun tuottamiseen alihankkijaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelujen tietoturvallisuuden tasoa on ylläpidettävä ja seurattava siten kuin esimerkiksi viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain (1406/2011) 9 :ssä edellytetään. Alihankkijaa koskevalla erityisellä maininnalla asetuksen 10 :n 3 momentissa on haluttu selventää sitä, että esimerkiksi palvelua tai sen osaa koskevien vaatimusten täyttymisen toteamisesta 10 :ssä säädetty koskee myös alihankkijan tuottamaa turvallisuusverkon palvelun osaa. Turvallisuusverkkolain 13 :n 3 momentin nojalla palvelutuottaja vastaa muutoinkin alihankkijan työstä kuin omastaan. Valtiovarainministeriö ohjaisi alihankinnan laajuutta ja hyväksyisi turvallisuusverkon palvelujen alihankkijat siten kuin turvallisuusverkkolain 13 :ssä ja 14 :ssä säädetään. Alihankkijoiksi, joihin sovellettaisiin palvelutuottajaan ja turvallisuusverkon palveluihin kohdistuvia korkean turvallisuuden ja varautumisen vaatimuksia, hyväksyttäisiin vai sellaisia yrityksiä ja palvelutuottajia, joille muodostuisi merkittävä rooli palvelun toimivuuden tai jatkuvuuden varmistamisessa. Muiden sopimustoimittajien osalta sovellettaisiin palvelukohtaisesti tarvittavia turvallisuus-, turvallisuusselvitys-, salassapito- sekä varautumisvaatimuksia. Tällaisia sopimustoimittajia olisivat varsinaisia palveluihin liittyvät yksittäisten laitteiden tai ohjelmistojen toimittajat tai palvelutuottajille tukipalveluita, kuten siivous-, kirjanpito- ja ajoneuvon vuokrauspalveluja, tuottavat sopimuskumppanit. Asetuksen 11 :n 1 momentissa säädettäisiin turvallisuusverkon palvelujen käyttöön hyväksymisestä. Valtiovarainministeriö hyväksyisi palvelut käyttöön sen jälkeen kun olisi ensin 10 :n mukaisesti selvitetty, että ne täyttävät asetuksen 8 ja 9 :n mukaiset sekä valtiovarainministeriön määräyksissä asetetut vaatimukset. Mikäli palvelun arvioinnissa esimerkiksi tiettyä suojaustasoa vasten olisi ilmennyt puutteita, palvelu voitaisiin hyväksyä käyttöön alemmalle suojaustasolle, kunnes kaikkien ylemmän suojaustason vaatimusten on riittävällä tavalla osoitettu täyttyvän. Asetuksen 11 :n 2 momentissa säädettäisiin käyttäjän tietojärjestelmän tai tieto- ja viestintäteknisen pal-

8 8 5 Vaikutukset 6 Asetuksen valmistelu 7 Riippuvuudet velun turvallisuusverkkoon liittämisen edellytyksistä. Palvelutuottajan olisi varmistettava, että liitettävän tietojärjestelmän ja tieto- ja viestintäteknisen palvelun liityntäratkaisu täyttää turvallisuusverkon turvallisuustason ylläpitämisen kannalta riittävät tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset. Palvelutuottajan tulisi myös hankkia liittämiselle valtiovarainministeriön hyväksyntä. Asetuksen 11 :n 3 momentti sisältäisi informatiivisen viittauksen koskien sitä, että hyväksymis- ja käyttöönottomenettelyitä tarkennettaisiin valtiovarainministeriön määräyksellä. Asetuksen 12 :ssä säädettäisiin turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnasta. Asetuksen 1 momentilla joustavoitettaisiin neuvottelukunnan kokoonpanon muuttamista tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että valtiovarainministeriön päätöksellä voitaisiin täydentää kokoonpanoa palvelutuottajien ja käyttäjien edustajilla sekä vaihtaa henkilöjäsen tämän edustaman tahon pyynnöstä ilman erillistä valtioneuvoston turvallisuusverkkolain 17 :n mukaista asettamispäätöstä. Asiantuntijoiden kuulemismahdollisuus ja alatyöryhmien perustamismahdollisuus todettaisiin 2 momentissa. Neuvottelukunnan tehtävistä säädettäisiin 12 :n 3 momentissa siten, että valtiovarainministeriöllä olisi velvollisuus kuulla neuvottelukuntaa ainakin ennen säännöksessä lueteltuja asioita koskevien määräysten, päätösten, suositusten tai lausuntojen antamista. Neuvottelukuntaa voitaisiin kuulla muissakin asioissa tarpeen mukaan. Ehdotetun asetuksen vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013). Asetuksen taloudelliset vaikutukset tulevat turvallisuusverkkolaista. Asetuksella sinänsä ei ole taloudellisia vaikutuksia ja se voidaan toimeenpanna valtiontalouden kehyspäätöksen määrärahojen puitteissa. Asetusehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä palvelutuottajien ja osallistuvien ministeriöiden kanssa. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta[ ] Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. Asetuksella on liityntä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettuun asetukseen (TORI-asetus), jossa säädetään Valtorin osalta sen tuottamista toimialariippumattomista tieto- ja viestintäteknisistä palveluista ja niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä. Tämän asetuksen mukaan Valtorin tuottamat palvelut ja sille kuuluvat tehtävät olisivat pitkälti samoja. Valtorin TORI-asetuksen mukaisista palveluista tämän asetuksen palvelut eroaisivat siinä, että valtiovarainministeriön tulee hyväksyä palvelut käyttöönotettaviksi ja niiden tulee täyttää turvallisuusverkkotoiminnalle asetetut korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset. Turvallisuusverkkolain ja tämän asetuksen mukaisia korkean varautumisen ja turvallisuuden palveluiden käyttövelvollisuus määräytyisi turvallisuusverkkolain mukaisesti.

9 9 8 Voimaantulo Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 27.8.2015 Eeva Lantto VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TURVALLISUUSVERKKO- TOIMINNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantuntija, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Muistio -luonnos- 28.1.2014 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toimisto valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntö 15.4.2015 VM/74/03.01.01/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SISÄASIAINMINISTERIÖ LAUSUNTO 8.1.2014 SM/2013/2015 Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 10.12.2013nro VM035:01/2012 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Jollei tässä laissa toisin säädetä, turvallisuusverkkotoimintaan

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Jollei tässä laissa toisin säädetä, turvallisuusverkkotoimintaan Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2015 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Selvitys hallintovaliokunnan HaVM 35/2014 mietinnössä ilmenevistä eri seikoista

Selvitys hallintovaliokunnan HaVM 35/2014 mietinnössä ilmenevistä eri seikoista 1 (5) VM/2276/03.03.00/2016 id: 459949 LIITE Selvitys hallintovaliokunnan HaVM 35/2014 mietinnössä ilmenevistä eri seikoista Turvallisuusverkon käyttövelvoite TUVE-verkolla ja sen yhteisillä palveluilla

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hallitussihteeri Aino Still Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Hallitus on antanut

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Henri Helo SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 14.12.2015 Henri Helo VALTIONEUVOSTON ASETUS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN ERÄI- DEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUIHIN VIRASTOIHIN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos VM/1959/ /2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos VM/1959/ /2017 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 3.11.2017 VM/1959/03.01.01/2017 Sami Kivivasara VM132:00/2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN ERÄISTÄ TEHTÄ- VISTÄ 1 Asetuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Valmistelu Saavutettavuusdirektiivi voimaan 22.12.2016 Työryhmä asetettu

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI LAUSUNTO Versio 1.0F 1 (5) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A 01300 Helsinki 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö 19.3.2012,

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Lausunto laajakaistadirektiivin arviointimuistiosta

Lausunto laajakaistadirektiivin arviointimuistiosta 1(7) Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Lausuntopyyntönne LVM/1114/03/2014/4.7.2014 Lausunto laajakaistadirektiivin arviointimuistiosta 1. Yleistä Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola VALTIONEUVOSTON ASETUKSET ERÄISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA ASIAKIRJOISTA ISYYSASIOISSA JA OIKEUSGENEETTISESTÄ ISYYSTUTKIMUKSESTA JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin Liite PatuL 15 / 29.9.2016 Luonnos 31.8.2016 Laki pelastustoimen järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään; l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen l. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 1 Yleisperustelut

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013)

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013) Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013) Vastausaika päättyy: 8.1.2016 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot