OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA LAADITTU Korvaa kortin ST, laadittu ) OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KÄSITTEITÄ 3 VARMENNUSTARKASTUS SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA 3.1 Säädösperusteet tarkastuksen suorittamiselle 3.2 Sähkölaitteistojen jako luokkiin 3.3 Varmennustarkastuksien suorittajia 3.4 Varmennustarkastukseen soveltuvia ohjeita 3.5 Valtuutetulle tarkastajalle asetettavat vaatimukset 3.6 Tarvittavat välineet ja kirjallisuus 3.7 Työturvallisuus 6 LÄÄKINTÄTILAT 6.1 Lääkintätilojen varmennustarkastus 7 RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT 7.1 Käsitteistö 7.2 Tilojen varmennustarkastus 8 DOKUMENTIT 8.1 Tehtävät pöytäkirjat ja testaustulokset 8.2 Puutteiden ja virheiden käsittely 9 ILMOITUKSET, ARKISTOINTI 9.1 Tarkastuksien ilmoittaminen 9.2 Tietojen arkistointi 4 KOHTEEN MÄÄRITTELY TARKASTUSTA VARTEN 4.1 Tarkastuskohteen määrittely 5 KOHTEEN TARKASTUS 5.1 Varmennustarkastuksen tavoitteet ja lähtökohdat 5.2 Käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen 5.3 Silmämääräinen tarkastus 5.4 Mittaukset ja testaukset 5.5 Poikkeavien toteutustapojen vertailu 1 JOHDANTO Tämän ST-kortin tavoitteena on antaa sähkölaitteistojen tarkastuksien tilaajille ja varmennustarkastuksien suorittajille koottua tietoa perusteista, joita varmennustarkastuksessa toteutetaan laitteiston valmiudesta varmennustarkastukseen tarkastuksen päätehtävistä ja niitä koskevista säädöksistä ja määräyksistä mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota toimenpiteistä tarkastuksen jälkeen. Kortti perustuu sähköturvallisuuslakiin 410/96, määräyksiin, säädöksiin ja ohjeisiin, joista on koottu tähän ST-korttiin varmennustarkastuksessa useimmiten esiin tulevat perusasiat. Sähköturvallisuuslaki 410/96 muutti tarkastuskäytännöt kokonaan ja osaksi laajensi tehtävien tarkastuksien lukumäärää. Tarkastukset jakautuvat nyt käyttöönottotarkastuksiin varmennustarkastuksiin määräaikaistarkastuksiin.

2 Tämä laki määrää sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen ja varmennustarkastuksen tilauksen hoitamisen ensisijaisesti laitteiston rakentajalle, mutta myös laitteiston haltijalle, mikäli laitteiston rakentaja jättää ne hoitamatta. Varmennustarkastus voidaan sopia haltijan suoritusvastuulle. Voimassa oleva laki siis painottaa haltijan vastuuta sähkölaitteiston kunnossapidossa. Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava ja käytettävä sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Käyttöönotto on ajankohta, jolloin laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten. Sähkölaitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sellaisia valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekäytössä tai käyttöönottotarkastuksessa. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastuksessa silmämääräisesti ja riittävässä laajuudessa tehdyillä pistokokeilla varmistetaan, että laitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus ja sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle vaaditun tason. Kortin tavoitteena on yhtenäistää sisällöllisesti ja laadullisesti varmennustarkastusmenettely, johon säädökset ja standardit eivät anna selkeitä ohjeita. Kortissa olevat kursivoidut tekstit ovat suoraan säädöksistä, määräyksistä tai ohjeista. 2 KÄSITTEITÄ Haltija Sähkölaitteiston haltija on se joka hallitsee tiloja, joissa laitteisto sijaitsee. Hallintaa voidaan sopimuksilla muuttaa. Omistajan käytössä tai ilman muuta haltijaa olevien tilojen ja sähkölaitteistojen vastuullinen haltija on kiinteistön omistaja. TUKESin ohjeessa S on käsitelty tarkemmin haltija-käsitettä. Jakeluverkonhaltija Yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Käyttöönottotarkastus Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 5 :ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Varmennustarkastus Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein ja muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Sähkölaitteisto Sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuva toiminnallinen kokonaisuus. Tarkastus Menettely, jolla arvioidaan tarkastuskohteen vaatimustenmukaisuutta havainnoimalla sekä tarpeen mukaan mittaamalla ja testaamalla. Käyttöönotto Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön ajankohtana, jolloin laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten. Sähkölaitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sellaisia valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekäytössä tai käyttöönottotarkastuksessa. Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ajankohtana, jolloin tila johon sähkölaitteisto on rakennettu otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa tai toiminta, jota varten sähkölaitteisto on suunniteltu, alkaa. 3 VARMENNUSTARKASTUS SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA 3.1 Säädösperusteet tarkastuksen suorittamiselle Sähköturvallisuuslain (410/96) 5 määrää, että sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä niin, että 1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa 2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä 3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Sähköturvallisuuslain (410/96) 17 :n mukaisesti Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu 5 :ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Ministeriö voi sähköturvallisuuden varmistamiseksi määrätä, että sähkölaitteistolle on lisäksi suoritettava varmennustarkastus ennen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoituk- 2

3 seensa tai ministeriön määräämissä tapauksissa tämän ajankohdan jälkeen. Edellisessä kohdassa määriteltiin, että sähköturvallisuuden varmistamiseksi on lisäksi tehtävä varmennustarkastus. Kohteet, joihin varmennustarkastus on tehtävä, on määritelty KTMp (517/96) 5 :ssä. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen muutostöille, jollei ole kyse 4 :n 2 momentissa tarkoitetuista sähköalan töistä. Edellä 1 momentista poiketen luokissa 1 ja 2 sekä luokan 3 alakohdissa b ja c tarkoitetuille sähkölaitteiston muutostöille, lukuun ottamatta leikkaussaleissa olevia sähkölaitteistoja, ei edellytetä varmennustarkastusta, kun 1) muutostyön kohteena olevan sähkölaitteiston nimellisjännite on enintään 1000 volttia sekä työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta enintään 35 ampeeria, jos käyttö- ja huoltotöiden johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria tai 2) muutostyö kohdistuu kytkinlaitokseen eikä kytkinlaitoksen nimellisarvoja muuteta. Sähköturvallisuuslain 19 :n mukaan: Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuksesta ja ilmoituksen tekemisestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksista ja ilmoituksen tekemisestä. Varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Sähkölaitteiston haltija voi aina teettää varmennustarkastuksen haluamallaan tarkastajalla tai tarkastukseen valtuutetulla laitoksella. Tämä kortti ei käsittele konedirektiivin mukaista tarkastusta. 3.2 Sähkölaitteistojen jako luokkiin Sähkölaitteistoille on laadittu luokitus, jota tarvitaan määriteltäessä tarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sähkölaitteistot, tarkastuksien enimmäisväli, tarkastuksen suorittajan pätevyysvaatimukset sekä rekisterinpitäjä, joille ilmoitus tarkastuksesta tulee tehdä. Sähkölaitteistojen luokitus on annettu KTMp (517/96) sekä sitä täydentävässä TUKES S4-04 -ohjeessa. Luokan 1 sähkölaitteisto Käyttöpäätös KTMp (517/96) 2 Tässä päätöksessä tarkoittaa: 1) luokan 1 sähkölaitteisto a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa; b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta; 2) luokan 2 sähkölaitteisto: b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; d) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli kilovolttiampeeria; 3) luokan 3 sähkölaitteisto a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa. 3.3 Varmennustarkastuksien suorittajia KTMp (517/96) 8 määrittelee varmennustarkastuksen suorittajat seuraavasti. Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Muille kuin 2 :n 3 a kohdan tarkoittamille sähkölaitteistoille varmennustarkastuksen voi tehdä myös valtuutettu tarkastaja. Varmennustarkastus voidaan luokan 3 alakohdassa a tarkoitettuja sähkölaitteistoja lukuun ottamatta korvata sähkö- 3

4 laitteiston rakentaneen tai rakentamisesta vastanneen sellaisen sähköurakoitsijan varmennuksella, jolla on tähän oikeus. Tarkastusvaltuutukset voidaan myöntää myös rajoitettuina valtuutetuille tarkastajille. Tarkastajien luettelot mahdollisine rajoituksineen ovat mm. Internet-sivuilla ja Sähköinfon julkaisuissa. 3.4 Varmennustarkastukseen soveltuvia ohjeita Varmennustarkastuksiin soveltuvia muita ohjeita on mm. seuraavissa julkaisuissa: standardi SFS 5825 TUKES-ohje S SFS6001 ja SFS 6000 TUKES-ohje S Valtuutetulle tarkastajalle asetettavat vaatimukset Tarkastajat ovat Turvatekniikan keskuksen valtuuttamia sähköturvallisuuslain (410/96) 24b :n vaatimukset täyttäviä sähköalan ammattilaisia. Tarkastajaksi haluavan on osoitettava pätevyytensä Turvatekniikan keskukselle, joka antaa määräaikaisen valtuutuksen toimia tarkastajana. 3.6 Tarvittavat välineet ja kirjallisuus Standardin SFS 5825 kohdassa O.4.3 suositellaan tarkastajalle seuraavia työvälineitä: a) Tarkastajan henkilökohtaiset työvälineet: kaksinapainen jännitteenkoetin, enintään 1000 V jännitteille asennustesteri, jolla voidaan suorittaa suojajohtimen jatkuvuus-, eristysresistanssi-, oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssimittaus sekä vikavirtasuojan testaus pienjänniteverkossa, tai vastaavat yksittäiset mittalaitteet tarvittavat välijohdot ja/tai adapterit erilaisten pistorasioiden kuten valaisinpistorasian testaamiseen muut tarvittavat välineet johdinkela, käsivalaisin, työkalusalpojen avaimet, työkaluja (ruuvitaltat ym.). Työkalujen on oltava mikäli mahdollista jännitetyövälineitä. b) Tarkastajan käyttöön tulee olla saatavilla: eristysresistanssimittari 1000 V tasajännitetestauksella lääkintätiloja ja räjähdysvaarallisia tiloja varten tulee käytettävissä olla tarkastukseen soveltuva mittauslaitteisto lämpötilan mittauslaite vaihejärjestyksen ilmaisin pienjännitteelle. Mikäli tarkastukseen tulevat mahdollisesti myös yli 1000 V jakeluverkot: maadoituselektrodin maadoitusresistanssin mittauslaite. Valtuutetulla tarkastajalla tulee olla luettelo käyttämistään mittalaitteista ja niiden huolloista. Kirjallisuutta tarkastuksessa tarvitaan Tukes-ohjeen S7-98 mukaisessa laajuudessa, eli toimintansa kannalta vaadittavat julkaisut sekä muut tarpeelliset julkaisut. 3.7 Työturvallisuus Tarkastuksen työturvallisuudesta mittauksissaan ja muissa toimenpiteissään vastaa tarkastaja. SFS Tarkastuksen ja testausten yhteydessä on toimittava niin, ettei aiheuteta henkilö-vaaraa ja ettei omaisuudelle ja asennetuille laitteille aiheudu vahinkoa. Tarkastajalla tulee olla ajan tasalla oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus ja työturvallisuuskoulutus. 4 KOHTEEN MÄÄRITTELY TARKASTUSTA VARTEN 4.1 Tarkastuskohteen määrittely Varmennustarkastettavaa laitteistoa tai sen osaa määriteltäessä on se tehtävä selvästi ja yksikäsitteisesti. Tämän määrittelyn tulee olla myös tarkastustodistuksessa, jolloin esim. sähkövahingon sattuessa asian selvittäminen on sekä haltijan että urakoitsijan kannalta helppoa. Mikäli kohteen sähkölaitteiston rakentajina on useampi urakoitsija, on suositeltavaa suorittaa tarkastus kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Tarkastusdokumentteihin tulee merkitä, mitä säädöksiä ja määräyksiä on käytetty määritellyn tarkastusalueen sähkölaitteistossa ja sen tarkastuksissa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa. 5 KOHTEEN TARKASTUS 5.1 Varmennustarkastuksen tavoitteet ja lähtökohdat Varmennustarkastuksessa tehdään rakennettuun sähkölaitteistoon kohteesta riippumattoman, puolueettoman tarkastajan tekemä ns. kolmannen osapuolen tarkastus KTMp (517/96) 6 ja 7 mukaisesti. Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein ja muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle vaaditun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. 4

5 Varmennustarkastus on tehtävä, ennen kuin sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. Edellä 1 momentista poiketen varmennustarkastus voidaan myös tehdä luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta ja verkonhaltijan kalenterivuoden aikana rakennetuille sähköverkoille seuraavan kalenterivuoden kuluessa. Tarkastustyö suositellaan aina suoritettavaksi ennen kuin laitteisto otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa, koska tällöin tarkastuksen suorittamisesta ei aiheudu käyttöhaittoja ja työ on huomattavasti helpompi suorittaa kuin käytössä oleviin tiloihin. Varmennustarkastus jakautuu seuraaviin perusosiin: käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen silmämääräinen tarkastus mittaukset ja testaukset poikkeavien toteutustapojen vertailu. 5.2 Käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen Asiakirjat tarkastetaan esimerkiksi SFS 5825 kohdan 4.3 mukaisesti. Varmennustarkastuksessa tarkastetaan, että laitteistossa on suoritettu asianmukainen käyttöönottotarkastus silmämääräisesti ja testauksina. Niistä on oltava tarvittavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. Lisäksi tarkastetaan, että asennuksista on olemassa vaatimusten mukaiset käyttö- ja hoitodokumentit. Sähköteknisten piirustuksien ja muiden dokumenttien on vastattava asennuksia. Käyttöönottotarkastuksen suorituksen ja dokumentoinnin sekä mittaustuloksien on oltava luotettavia ja vaatimustenmukaisia. Varmennustarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös, että kauppa- ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antaman päätöksen (516/96) tarkoittamien sähkötöiden tekijällä on asianmukainen oikeus tehdä kyseinen työ. Jos työn tekijä on sähköalan ammattihenkilö, joka on tehnyt työn itselleen tai lähisukulaiselleen päätöksen 29 kohdan 3 perusteella, selvitetään, että työn suorittajalla on riittävä kelpoisuus. Sähkötöiden tekijän oikeus tehdä kohteen työ suositellaan tarkastettavaksi aina silloin, kun esiintyy vähäisintäkään epäilyä tekijän kelpoisuudesta. Jos työn suorittajalla ei ole oikeutta työn tekemiseen, otetaan yhteyttä sähköturvallisuusviranomaiseen. 5.3 Silmämääräinen tarkastus Varmennustarkastuksessa tehdään tarkastukset yleensä pistokoeluontoisesti. Aluksi tehdään asennustilojen tarkastus silmämääräisesti ja sen jälkeen satunnaiseen sekä harkinnanvaraiseen valintaan perustuva tarkastus siten, että erilaiset tekniset asiat tulevat riittävässä laajuudessa tarkastettua. Standardin SFS 5825 liite 1 käsittelee silmämääräisen tarkastuksen tekemisen varmennustarkastuksessa ja siellä on määritelty satunnaisotoksiksi tarkastuksessa yleensä 5 10 %, muutamilta osin jopa 30 % tai enemmän. Silmämääräisesti on tarkastettava, että kiinteästi asennetut sähkölaitteet ovat niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia ovat näiden vaatimusten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuja sekä eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla näkyvästi vaurioituneita. SFS 6000 määrää ne kohdat, jotka on tarkastettava käyttöönottotarkastuksessa. Standardissa SFS 5825 on liite 1, sarake II, joka käsittelee havainnoimalla tehtävää varmennustarkastuksen laajuutta (suluissa SFS 5825 liite 1 kohde): suojaus sähköiskulta (1) suojaus lämmön vaikutuksilta (2) johtojen valinta ja asentaminen (3) kytkinlaitteet (4) erotus- ja kytkentälaitteet (5) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutusten perusteella (6) nolla- ja suojajohtimet (7) piirustukset, varoituskilvet ja vastaavat (8) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistaminen (9) johtimien liitosten sopivuus (10) testaukset (11). Mikäli kohteessa on tarkastettavia teknisiä yksityiskohtia vähän, ne tarkastetaan kattavasti. Jos suurissa sähkölaitteistokokonaisuuksissa rakenteeltaan samanlaiset sähkölaitteiston osat toistuvat, voidaan tällaisten osien kohdalla, tarkastajan harkinnan perusteella, tyytyä keskimääräistä pienempiin otoksiin. Otokset on valittava siten, että sähkölaitteiston eri osat ja erilaiset asennustavat tulevat esille. 5.4 Mittaukset ja testaukset Mittaukset ja testaukset tehdään pistokoeluontoisesti ja niiden tarkoitus määritellään standardissa SFS 5825 kohdassa 4.4 seuraavasti. Testauksia ja mittauksia tehdään sen varmistamiseksi, että sähkölaitteiston rakentaja on itse huolehtinut vaatimusten mukaisista testauksista ja mittauksista. Testauksien kohteet ja laajuus on määritelty seuraavaksi ja testit on tehtävä mieluiten seuraavassa järjestyksessä: suoja- ja potentiaalitasausjohtimien jatkuvuus A asennuksen eristysresistanssi A SELV/PELV-piirien tai suojaerotettujen piirien erotus vikavirtasuojan testaus lattia- ja seinäpintojen resistanssi syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 5

6 napaisuus, oikea kiertosuunta jännitelujuus toiminta A = satunnaisotoksia n. 5 % = harkinnanvaraisia, kohteen vaaratekijöihin perustuvia otoksia n. 10 % Erilaisten mittaus- ja testaustoimenpiteiden lukumäärä on tarkastajan itse päätettävä kussakin kohteessa erikseen. Osa edellä mainituista mittauksista saattaa olla vaikeasti toteutettavissa haittaa tuottamatta. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota sähkölaitteiston rakentajan mittausten kattavuuteen ja tulosten luotettavuuteen sekä niiden tarkastukseen. Mikäli käyttöönottotarkastuksen mittaustuloksien luotettavuus tai kattavuus ei vastaa normeja ja ohjeita, lisätään otoksien kattavuutta niin, että voidaan arvioida niiden vaikutus sähköturvallisuustasoon. Testaus- ja mittauspöytäkirjojen osalta on tarkastettava, että testaukset ja mittaukset on tehty määräyksiä ja ohjeita noudattaen, ja testaustulokset ovat, kohtuulliset toleranssit huomioon ottaen, määräysten ja ohjeiden edellyttämiä ja että ne ovat sellaisia kuin laitteiston teknisten arvojen perusteella voidaan olettaa. 5.5 Poikkeavien toteutustapojen vertailu Luetteloidaan ne kohdat, joissa sähkölaitteiston rakentaja ilmoittaa perustellusti poikenneensa määräyksien vaatimuksista tai standardeista. Arvioidaan, vastaavatko nämä kohdat turvallisuustasoltaan säädöksissä ja määräyksissä edellytettyä, ja dokumentoidaan ne kohdat, joissa edellytetty turvallisuustaso ei täyty. Mikäli kohteessa on käytetty säädöksistä ja määräyksistä poikkeavia toteutustapoja, laitteiston toteuttajan tulee antaa erillinen selvitys, jossa todetaan laitteiston olevan vähintään yhtä turvallinen kuin säädösten ja määräyksien mukaisesti tehtynä kohta, jossa laitteiston rakentamisessa on säädöksistä ja määräyksistä poikettu ja kuvaus siitä niiden henkilöiden allekirjoitus, jotka vakuuttavat vaatimustenmukaisuuden. Poikkeaville toteutustavoille on saatava aina laitteiston haltijan hyväksyntä. A 6 LÄÄKINTÄTILAT 6.1 Lääkintätilojen varmennustarkastus Asennuksien käyttöönottotarkastukset tehdään standardin SFS kohdan mukaisesti ja varmennustarkastus pistokoeluontoisesti; lisäksi standardin SFS 5825 liitteessä 3 on opastava ohje tarkastuksen suorittamiselle. Tarkastuksen tulee perustua SFS 6000 osan 6 luvun 61 vaatimuksiin ja SFS kohtiin a).f) joista on laadittu standardiin SFS 5825:n opastus. 7 RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT 7.1 Käsitteistö Räjähdysvaarallinen tila on huone, sen osa tai muu rajoitettu tila (myös ulkona), jossa räjähtävä kaasuseos voi esiintyä. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitukset (kaasu- ja nesteräjähdysvaaralliset tilat) määritellään SFS-käsikirjassa 59 kohta 3 ja sähköasennusvaatimukset annetaan standardissa SFS-EN Tilat jaetaan luokkiin 0, 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Luokitus riippuu siitä, miten usein ja kuinka pitkään räjähtävä seos tilassa esiintyy. Kohdan 3.3 mukaisessa tilaselvityksessä on kaikki ne tiedot, joita tarkastuksessa tarvitaan. Tarkastusta ei voi suorittaa ilman tilaselvitystä. Kohdassa 5 on annettu esimerkkejä tilaluokituksista. Pölyräjähdysvaarasta on ohjeet näitä tiloja koskevissa standardeissa ja räjähdysaineista on omat määräyksensä. 7.2 Tilojen varmennustarkastus Varmennustarkastus voidaan suorittaa käsikirjan SFS 130 tai standardin SFS 5825 liitteen 4 opastuksella. Standardisarjan EN vaatimukset on myös otettava huomioon. ATEX-direktiivin vaatimukset on otettava huomioon. Tarkastajan tehtävänä on arvioida, täyttyykö sähkölaitteiston vaatimustenmukaisuus esitetyillä poikkeuksilla. Tämä tulee mainita myös tarkastustodistuksessa. 6

7 8 DOKUMENTIT 8.1 Tehtävät pöytäkirjat ja testaustulokset Tarkastuksen perusteella laaditaan tarkastustodistus KTMp (517/96) 9 mukaisesti. Tarkastustodistukseen merkitään seuraavat asiat: kohteen yksilöintitiedot käytetty tarkastusmenetelmä selvitys laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta tarkastuksen tekijän allekirjoitus. Standardi SFS 5825 määrittelee kohdassa todistuksen monipuolisemmaksi (malli liite 1): haltijan nimi sähkölaitteiston sijaintipaikka tarkastettu sähkölaitteisto sähkölaitteiston rakentajan nimi (urakoitsija) ne kohdat, joissa on poikettu standardeista ja asiakirjoista, mutta on saavutettu vaadittu turvallisuustaso toteamus sähkölaitteiston turvallisuudesta asiakirja, minkä ohjeiden mukaisesti laitteisto on tarkastettu päiväys ja tarkastajan allekirjoitus. Varmennustarkastuksessa tehtävien mittausten ja testauksien tulokset säilytetään tarkastajalla. Ne toimitetaan haltijalle tai tilaajalle erikseen niin sovittaessa. Tarkastustapahtumassa voidaan kirjata sellaisia tietoja, joita ei vaadita tarkastustodistukseen, mikäli siitä on hyötyä tarkastuksen suorittamiselle. Näitä kirjauksia ei luovuteta, vaan ne jäävät tarkastajalle (malli liite 2). 8.2 Puutteiden ja virheiden käsittely Tarkastus suositellaan keskeytettäväksi, mikäli tarkastuksessa todetaan, että tarkastettavaksi sovitun sähkölaitteiston asennukset ovat olennaisesti keskeneräiset tai sähkölaitteistossa todetaan lukuisia sellaisia asiakirjoista poikkeamisia, joilla on olennainen vaikutus sähköturvallisuuteen tai sähkölaitteiston rakentajalle kuuluva käyttöönottotarkastus todetaan puutteellisesti toteutetuksi, esim. keskeiset testaukset on suorittamatta. Jos sähkölaite tai -laitteisto taikka sen huolto tai käyttö ei ole lain mukainen, on ryhdyttävä toimenpiteisiin sähköturvallisuuslain (410/96) 30 mukaisesti Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa välittömän vaaran, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti laitteen tai laitteiston haltijalle sekä kehotettava lopettamaan laitteen tai laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta. Tarkastuksen tehneen on lähetettävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös sähköturvallisuusviranomaiselle, jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos tarkastuksessa havaitaan sähkölaitteessa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puutteita, jotka vähentävät sen käytön turvallisuutta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen on ilmoitettava tästä laitteen tai laitteiston haltijalle. SFS 5825 kohdan O.5.2 mukaan kehotus verkosta erottamiseksi tehdään seuraavassa tapauksessa. Kun sähkölaitteen tai sähkölaitteiston käyttämisestä katsotaan aiheutuvan välitön henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva vaara mm. seuraavissa tapauksissa: Sähkölaitteen kosketeltavassa, johtavassa osassa on vaarallinen kosketusjännite. Pistorasian suojakosketin on kytketty vaihejohtimeen tai pistotulpan suojakosketin on kytketty ääri- tai nollajohtimeen. Sähkölaitteen tai -laitteiston jännitteiset osat ovat kosketeltavissa puutteellisen kosketussuojauksen vuoksi. Sähkölaitteen tai -laitteiston kosketussuojaamattomat osat on puutteellisesti erotettu jännitteisestä virtapiiristä. Lääkintätilassa tarvittavat elintoimintoja ylläpitävät turvasyöttöjärjestelmät eivät toimi tai niiden toiminta-aika ei ole elintoimintojen ylläpidon kannalta riittävän pitkä, tai sähköasennusten puutteet ja viat yhdessä käytettävien lääkintälaitteiden kanssa voivat aiheuttaa välittömän vaaratilanteen potilaalle (esim. kosketusjännite tai vuotovirta). Räjähdysvaarallisessa tilassa on käytössä sähkölaite tai asennus, joka aiheuttaa ilmeistä räjähdysvaaraa. Sähkölaitteen asennus aiheuttaa välittömän palovaaran. Lista näistä tilanteista on esitetty TUKES-ohjeessa S4. Jos tarkastuksessa havaitaan, ettei sähkölaitteisto taikka siihen liitetty tai liitettäväksi aiottu sähkölaite ole säädösten tai asiakirjojen mukainen tai ettei sen käyttöä tai huoltoa ole järjestetty em. asiakirjojen mukaisesti, on tarkastuksen suorittajan arvioitava, onko vaadittu turvallisuustaso saavutettu. Vikojen ja puutteiden korjauksesta on määrätty KTMp (517/96) 10. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Puutteet ja virheet kirjataan tarkastustodistukseen ja tarvittaessa sen liitteisiin. 7

8 9 ILMOITUKSET, ARKISTOINTI 9.1 Tarkastuksien ilmoittaminen Sähköturvallisuuslain 19 määrittelee tarkastuksien ilmoittamisen seuraavasti. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuksesta ja ilmoituksen tekemisestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksista ja ilmoituksen tekemisestä. Edellä 1 momentista poiketen 18 :n 2 momentissa tarkoitetun varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Jos tämä laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimasta siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia ilmoituksen tekemisestä. 9.2 Tietojen arkistointi Tarkastajan on arkistoitava tarkastuksessa syntyneet dokumentit kohtuulliseksi ajaksi niin, että taataan aineiston pysyminen luottamuksellisena. SFS 5825 kohdassa 6 määritellään arkistointi seuraavasti. Tarkastuselimellä on oltava olosuhteisiin sopiva ja olemassa olevat vaatimukset täyttävä arkistointijärjestelmä. Tarkastuksissa syntyneet alkuperäiset tarkastusaineistot, muistiinpanot, testaus- ja koestusselosteet, tarkastusselosteet sekä tarkastustodistukset jne. on arkistoitava vähintään 15 vuodeksi. Haltijoita on opastettava siitä, että sähkölaitteiston asiakirjat, pöytäkirjat, todistukset jne. tulee säilyttää kiinteistöissä huolella, sillä niitä tarvitaan aina tulevissa käyttöja huoltotilanteissa sekä myös määräaikaistarkastuksissa, ja piirustuksiin tulee päivittää laitteistoille mahdollisesti tehdyt muutokset. Varmennustarkastuksen lomakkeet: ST.01 Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta ST.02 Varmennustarkastusseloste 8

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT

SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS S4-2004 SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT 1 YLEISTÄ 2 SÄHKÖLAITTEISTOJEN JAKO LUOKKIIN 3 SÄHKÖLAITTEISTOJEN KUNNOSSAPITO 4 VARMENNUSTARKASTUKSET 5 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Uudistuksen taustat Keskeiset muutokset Aikataulut SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Miksi laki uudistetaan? Keväällä 2014 annetut LVD-, EMC- ja hissidirektiivi on saatettava

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

1. momentti muutettava muotoon: jos se on myös Suomessa sovellettavan pistokytkimiä koskevan standardin mukainen.

1. momentti muutettava muotoon: jos se on myös Suomessa sovellettavan pistokytkimiä koskevan standardin mukainen. SÄHKÖTARKASTUSYHDISTYS SÄTY RY:N LAUSUNTO: Hallituksen esityksestä eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi Laki/asetus Pykälä Kohta Ehdotettu muutos Perustelu STL 4 Määritelmät Termit lääkintätila, leikkaussali

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

OHJEET MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET MÄÄRÄAIKAIS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito

Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito Ilkka Torhola Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALKUSANAT Tämä koulutusaineisto on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5. Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Rakennusten sähköasennukset

Rakennusten sähköasennukset Rakennusten sähköasennukset Yleiset vaatimukset Ktmp 1193/99 Tapio Kallasjoki 2014 Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta, joita voi syntyä kosketettaessa sähkölaitteiston jännitteisiä osia tai

Lisätiedot

Ohje 16/ (12)

Ohje 16/ (12) Ohje 16/2017 10.1.2017 0 (12) Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset Ohje 16/2017 10.1.2017 1 (12) Sisältöalue Tarkentavia ohjeita sähkölaitteistojen luokituksista, kunnossapidosta ja tarkastuksista

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALKUSANAT Tämä esitys on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015 Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Tukes-ohje 12/2015 Sähkölaitteistojen Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit koskevat standardit

Lisätiedot

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Joona Viitasalo Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.9.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Joona Viitasalo

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä,

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Esa-Pekka

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Sähköturvallisuuslaki

Sähköturvallisuuslaki Sähköturvallisuuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitäminen turvallisena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 514 519 SISÄLLYS N:o Sivu 514 Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Sähköpalojen torjunta

Sähköpalojen torjunta Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Sähkö tu rv all i suu s 1 aki

Sähkö tu rv all i suu s 1 aki EV 33/1996 vp - HE 4/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sähköturvallisuuslaiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 4/1996 vp sähköturvallisuuslaiksi. Eduskunta, jolle talousvaliokunta

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTAR- KASTUSTEN KEHITTÄMINEN YRITYKSESSÄ

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTAR- KASTUSTEN KEHITTÄMINEN YRITYKSESSÄ SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTAR- KASTUSTEN KEHITTÄMINEN YRITYKSESSÄ Lauri Toivola Opinnäytetyö Huhtikuu 2016 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011 KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet Arto Kari 17.5.2011 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOITSIJAN OMAN TYÖN VARMENNUSOIKEUS

SÄHKÖURAKOITSIJAN OMAN TYÖN VARMENNUSOIKEUS Turvatekniikan keskus S9-98 SÄHKÖURAKOITSIJAN OMAN TYÖN VARMENNUSOIKEUS 1. YLEISTÄ Sähkölaitteistolle suoritettava varmennustarkastus voidaan sähkölaitteistoluokissa 1 ja 2 korvata sähkölaitteiston rakentaneen

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Tomi Iltanen SÄHKÖTURVALLISUUSTARKASTUSTEN SIMULOINTIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU

Tomi Iltanen SÄHKÖTURVALLISUUSTARKASTUSTEN SIMULOINTIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU Tomi Iltanen SÄHKÖTURVALLISUUSTARKASTUSTEN SIMULOINTIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013 SÄHKÖTURVALLISUUSTARKASTUSTEN SUUNNITTELU SIMULOINTIYMPÄRISTÖN Iltanen, Tomi Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Ohje S (11)

Ohje S (11) Ohje S5-2012 31.10.2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot