OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA LAADITTU Korvaa kortin ST, laadittu ) OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KÄSITTEITÄ 3 VARMENNUSTARKASTUS SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA 3.1 Säädösperusteet tarkastuksen suorittamiselle 3.2 Sähkölaitteistojen jako luokkiin 3.3 Varmennustarkastuksien suorittajia 3.4 Varmennustarkastukseen soveltuvia ohjeita 3.5 Valtuutetulle tarkastajalle asetettavat vaatimukset 3.6 Tarvittavat välineet ja kirjallisuus 3.7 Työturvallisuus 6 LÄÄKINTÄTILAT 6.1 Lääkintätilojen varmennustarkastus 7 RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT 7.1 Käsitteistö 7.2 Tilojen varmennustarkastus 8 DOKUMENTIT 8.1 Tehtävät pöytäkirjat ja testaustulokset 8.2 Puutteiden ja virheiden käsittely 9 ILMOITUKSET, ARKISTOINTI 9.1 Tarkastuksien ilmoittaminen 9.2 Tietojen arkistointi 4 KOHTEEN MÄÄRITTELY TARKASTUSTA VARTEN 4.1 Tarkastuskohteen määrittely 5 KOHTEEN TARKASTUS 5.1 Varmennustarkastuksen tavoitteet ja lähtökohdat 5.2 Käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen 5.3 Silmämääräinen tarkastus 5.4 Mittaukset ja testaukset 5.5 Poikkeavien toteutustapojen vertailu 1 JOHDANTO Tämän ST-kortin tavoitteena on antaa sähkölaitteistojen tarkastuksien tilaajille ja varmennustarkastuksien suorittajille koottua tietoa perusteista, joita varmennustarkastuksessa toteutetaan laitteiston valmiudesta varmennustarkastukseen tarkastuksen päätehtävistä ja niitä koskevista säädöksistä ja määräyksistä mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota toimenpiteistä tarkastuksen jälkeen. Kortti perustuu sähköturvallisuuslakiin 410/96, määräyksiin, säädöksiin ja ohjeisiin, joista on koottu tähän ST-korttiin varmennustarkastuksessa useimmiten esiin tulevat perusasiat. Sähköturvallisuuslaki 410/96 muutti tarkastuskäytännöt kokonaan ja osaksi laajensi tehtävien tarkastuksien lukumäärää. Tarkastukset jakautuvat nyt käyttöönottotarkastuksiin varmennustarkastuksiin määräaikaistarkastuksiin.

2 Tämä laki määrää sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen ja varmennustarkastuksen tilauksen hoitamisen ensisijaisesti laitteiston rakentajalle, mutta myös laitteiston haltijalle, mikäli laitteiston rakentaja jättää ne hoitamatta. Varmennustarkastus voidaan sopia haltijan suoritusvastuulle. Voimassa oleva laki siis painottaa haltijan vastuuta sähkölaitteiston kunnossapidossa. Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava ja käytettävä sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Käyttöönotto on ajankohta, jolloin laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten. Sähkölaitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sellaisia valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekäytössä tai käyttöönottotarkastuksessa. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastuksessa silmämääräisesti ja riittävässä laajuudessa tehdyillä pistokokeilla varmistetaan, että laitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus ja sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle vaaditun tason. Kortin tavoitteena on yhtenäistää sisällöllisesti ja laadullisesti varmennustarkastusmenettely, johon säädökset ja standardit eivät anna selkeitä ohjeita. Kortissa olevat kursivoidut tekstit ovat suoraan säädöksistä, määräyksistä tai ohjeista. 2 KÄSITTEITÄ Haltija Sähkölaitteiston haltija on se joka hallitsee tiloja, joissa laitteisto sijaitsee. Hallintaa voidaan sopimuksilla muuttaa. Omistajan käytössä tai ilman muuta haltijaa olevien tilojen ja sähkölaitteistojen vastuullinen haltija on kiinteistön omistaja. TUKESin ohjeessa S on käsitelty tarkemmin haltija-käsitettä. Jakeluverkonhaltija Yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Käyttöönottotarkastus Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 5 :ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Varmennustarkastus Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein ja muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Sähkölaitteisto Sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuva toiminnallinen kokonaisuus. Tarkastus Menettely, jolla arvioidaan tarkastuskohteen vaatimustenmukaisuutta havainnoimalla sekä tarpeen mukaan mittaamalla ja testaamalla. Käyttöönotto Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön ajankohtana, jolloin laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten. Sähkölaitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sellaisia valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekäytössä tai käyttöönottotarkastuksessa. Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ajankohtana, jolloin tila johon sähkölaitteisto on rakennettu otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa tai toiminta, jota varten sähkölaitteisto on suunniteltu, alkaa. 3 VARMENNUSTARKASTUS SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA 3.1 Säädösperusteet tarkastuksen suorittamiselle Sähköturvallisuuslain (410/96) 5 määrää, että sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä niin, että 1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa 2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä 3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Sähköturvallisuuslain (410/96) 17 :n mukaisesti Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu 5 :ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Ministeriö voi sähköturvallisuuden varmistamiseksi määrätä, että sähkölaitteistolle on lisäksi suoritettava varmennustarkastus ennen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoituk- 2

3 seensa tai ministeriön määräämissä tapauksissa tämän ajankohdan jälkeen. Edellisessä kohdassa määriteltiin, että sähköturvallisuuden varmistamiseksi on lisäksi tehtävä varmennustarkastus. Kohteet, joihin varmennustarkastus on tehtävä, on määritelty KTMp (517/96) 5 :ssä. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen muutostöille, jollei ole kyse 4 :n 2 momentissa tarkoitetuista sähköalan töistä. Edellä 1 momentista poiketen luokissa 1 ja 2 sekä luokan 3 alakohdissa b ja c tarkoitetuille sähkölaitteiston muutostöille, lukuun ottamatta leikkaussaleissa olevia sähkölaitteistoja, ei edellytetä varmennustarkastusta, kun 1) muutostyön kohteena olevan sähkölaitteiston nimellisjännite on enintään 1000 volttia sekä työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta enintään 35 ampeeria, jos käyttö- ja huoltotöiden johtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 ampeeria tai 2) muutostyö kohdistuu kytkinlaitokseen eikä kytkinlaitoksen nimellisarvoja muuteta. Sähköturvallisuuslain 19 :n mukaan: Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuksesta ja ilmoituksen tekemisestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksista ja ilmoituksen tekemisestä. Varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Sähkölaitteiston haltija voi aina teettää varmennustarkastuksen haluamallaan tarkastajalla tai tarkastukseen valtuutetulla laitoksella. Tämä kortti ei käsittele konedirektiivin mukaista tarkastusta. 3.2 Sähkölaitteistojen jako luokkiin Sähkölaitteistoille on laadittu luokitus, jota tarvitaan määriteltäessä tarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sähkölaitteistot, tarkastuksien enimmäisväli, tarkastuksen suorittajan pätevyysvaatimukset sekä rekisterinpitäjä, joille ilmoitus tarkastuksesta tulee tehdä. Sähkölaitteistojen luokitus on annettu KTMp (517/96) sekä sitä täydentävässä TUKES S4-04 -ohjeessa. Luokan 1 sähkölaitteisto Käyttöpäätös KTMp (517/96) 2 Tässä päätöksessä tarkoittaa: 1) luokan 1 sähkölaitteisto a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa; b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta; 2) luokan 2 sähkölaitteisto: b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; d) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli kilovolttiampeeria; 3) luokan 3 sähkölaitteisto a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa. 3.3 Varmennustarkastuksien suorittajia KTMp (517/96) 8 määrittelee varmennustarkastuksen suorittajat seuraavasti. Varmennustarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Muille kuin 2 :n 3 a kohdan tarkoittamille sähkölaitteistoille varmennustarkastuksen voi tehdä myös valtuutettu tarkastaja. Varmennustarkastus voidaan luokan 3 alakohdassa a tarkoitettuja sähkölaitteistoja lukuun ottamatta korvata sähkö- 3

4 laitteiston rakentaneen tai rakentamisesta vastanneen sellaisen sähköurakoitsijan varmennuksella, jolla on tähän oikeus. Tarkastusvaltuutukset voidaan myöntää myös rajoitettuina valtuutetuille tarkastajille. Tarkastajien luettelot mahdollisine rajoituksineen ovat mm. Internet-sivuilla ja Sähköinfon julkaisuissa. 3.4 Varmennustarkastukseen soveltuvia ohjeita Varmennustarkastuksiin soveltuvia muita ohjeita on mm. seuraavissa julkaisuissa: standardi SFS 5825 TUKES-ohje S SFS6001 ja SFS 6000 TUKES-ohje S Valtuutetulle tarkastajalle asetettavat vaatimukset Tarkastajat ovat Turvatekniikan keskuksen valtuuttamia sähköturvallisuuslain (410/96) 24b :n vaatimukset täyttäviä sähköalan ammattilaisia. Tarkastajaksi haluavan on osoitettava pätevyytensä Turvatekniikan keskukselle, joka antaa määräaikaisen valtuutuksen toimia tarkastajana. 3.6 Tarvittavat välineet ja kirjallisuus Standardin SFS 5825 kohdassa O.4.3 suositellaan tarkastajalle seuraavia työvälineitä: a) Tarkastajan henkilökohtaiset työvälineet: kaksinapainen jännitteenkoetin, enintään 1000 V jännitteille asennustesteri, jolla voidaan suorittaa suojajohtimen jatkuvuus-, eristysresistanssi-, oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssimittaus sekä vikavirtasuojan testaus pienjänniteverkossa, tai vastaavat yksittäiset mittalaitteet tarvittavat välijohdot ja/tai adapterit erilaisten pistorasioiden kuten valaisinpistorasian testaamiseen muut tarvittavat välineet johdinkela, käsivalaisin, työkalusalpojen avaimet, työkaluja (ruuvitaltat ym.). Työkalujen on oltava mikäli mahdollista jännitetyövälineitä. b) Tarkastajan käyttöön tulee olla saatavilla: eristysresistanssimittari 1000 V tasajännitetestauksella lääkintätiloja ja räjähdysvaarallisia tiloja varten tulee käytettävissä olla tarkastukseen soveltuva mittauslaitteisto lämpötilan mittauslaite vaihejärjestyksen ilmaisin pienjännitteelle. Mikäli tarkastukseen tulevat mahdollisesti myös yli 1000 V jakeluverkot: maadoituselektrodin maadoitusresistanssin mittauslaite. Valtuutetulla tarkastajalla tulee olla luettelo käyttämistään mittalaitteista ja niiden huolloista. Kirjallisuutta tarkastuksessa tarvitaan Tukes-ohjeen S7-98 mukaisessa laajuudessa, eli toimintansa kannalta vaadittavat julkaisut sekä muut tarpeelliset julkaisut. 3.7 Työturvallisuus Tarkastuksen työturvallisuudesta mittauksissaan ja muissa toimenpiteissään vastaa tarkastaja. SFS Tarkastuksen ja testausten yhteydessä on toimittava niin, ettei aiheuteta henkilö-vaaraa ja ettei omaisuudelle ja asennetuille laitteille aiheudu vahinkoa. Tarkastajalla tulee olla ajan tasalla oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus ja työturvallisuuskoulutus. 4 KOHTEEN MÄÄRITTELY TARKASTUSTA VARTEN 4.1 Tarkastuskohteen määrittely Varmennustarkastettavaa laitteistoa tai sen osaa määriteltäessä on se tehtävä selvästi ja yksikäsitteisesti. Tämän määrittelyn tulee olla myös tarkastustodistuksessa, jolloin esim. sähkövahingon sattuessa asian selvittäminen on sekä haltijan että urakoitsijan kannalta helppoa. Mikäli kohteen sähkölaitteiston rakentajina on useampi urakoitsija, on suositeltavaa suorittaa tarkastus kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Tarkastusdokumentteihin tulee merkitä, mitä säädöksiä ja määräyksiä on käytetty määritellyn tarkastusalueen sähkölaitteistossa ja sen tarkastuksissa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa. 5 KOHTEEN TARKASTUS 5.1 Varmennustarkastuksen tavoitteet ja lähtökohdat Varmennustarkastuksessa tehdään rakennettuun sähkölaitteistoon kohteesta riippumattoman, puolueettoman tarkastajan tekemä ns. kolmannen osapuolen tarkastus KTMp (517/96) 6 ja 7 mukaisesti. Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein ja muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle vaaditun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. 4

5 Varmennustarkastus on tehtävä, ennen kuin sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. Edellä 1 momentista poiketen varmennustarkastus voidaan myös tehdä luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta ja verkonhaltijan kalenterivuoden aikana rakennetuille sähköverkoille seuraavan kalenterivuoden kuluessa. Tarkastustyö suositellaan aina suoritettavaksi ennen kuin laitteisto otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa, koska tällöin tarkastuksen suorittamisesta ei aiheudu käyttöhaittoja ja työ on huomattavasti helpompi suorittaa kuin käytössä oleviin tiloihin. Varmennustarkastus jakautuu seuraaviin perusosiin: käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen silmämääräinen tarkastus mittaukset ja testaukset poikkeavien toteutustapojen vertailu. 5.2 Käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen Asiakirjat tarkastetaan esimerkiksi SFS 5825 kohdan 4.3 mukaisesti. Varmennustarkastuksessa tarkastetaan, että laitteistossa on suoritettu asianmukainen käyttöönottotarkastus silmämääräisesti ja testauksina. Niistä on oltava tarvittavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. Lisäksi tarkastetaan, että asennuksista on olemassa vaatimusten mukaiset käyttö- ja hoitodokumentit. Sähköteknisten piirustuksien ja muiden dokumenttien on vastattava asennuksia. Käyttöönottotarkastuksen suorituksen ja dokumentoinnin sekä mittaustuloksien on oltava luotettavia ja vaatimustenmukaisia. Varmennustarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös, että kauppa- ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antaman päätöksen (516/96) tarkoittamien sähkötöiden tekijällä on asianmukainen oikeus tehdä kyseinen työ. Jos työn tekijä on sähköalan ammattihenkilö, joka on tehnyt työn itselleen tai lähisukulaiselleen päätöksen 29 kohdan 3 perusteella, selvitetään, että työn suorittajalla on riittävä kelpoisuus. Sähkötöiden tekijän oikeus tehdä kohteen työ suositellaan tarkastettavaksi aina silloin, kun esiintyy vähäisintäkään epäilyä tekijän kelpoisuudesta. Jos työn suorittajalla ei ole oikeutta työn tekemiseen, otetaan yhteyttä sähköturvallisuusviranomaiseen. 5.3 Silmämääräinen tarkastus Varmennustarkastuksessa tehdään tarkastukset yleensä pistokoeluontoisesti. Aluksi tehdään asennustilojen tarkastus silmämääräisesti ja sen jälkeen satunnaiseen sekä harkinnanvaraiseen valintaan perustuva tarkastus siten, että erilaiset tekniset asiat tulevat riittävässä laajuudessa tarkastettua. Standardin SFS 5825 liite 1 käsittelee silmämääräisen tarkastuksen tekemisen varmennustarkastuksessa ja siellä on määritelty satunnaisotoksiksi tarkastuksessa yleensä 5 10 %, muutamilta osin jopa 30 % tai enemmän. Silmämääräisesti on tarkastettava, että kiinteästi asennetut sähkölaitteet ovat niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia ovat näiden vaatimusten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuja sekä eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla näkyvästi vaurioituneita. SFS 6000 määrää ne kohdat, jotka on tarkastettava käyttöönottotarkastuksessa. Standardissa SFS 5825 on liite 1, sarake II, joka käsittelee havainnoimalla tehtävää varmennustarkastuksen laajuutta (suluissa SFS 5825 liite 1 kohde): suojaus sähköiskulta (1) suojaus lämmön vaikutuksilta (2) johtojen valinta ja asentaminen (3) kytkinlaitteet (4) erotus- ja kytkentälaitteet (5) sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutusten perusteella (6) nolla- ja suojajohtimet (7) piirustukset, varoituskilvet ja vastaavat (8) virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistaminen (9) johtimien liitosten sopivuus (10) testaukset (11). Mikäli kohteessa on tarkastettavia teknisiä yksityiskohtia vähän, ne tarkastetaan kattavasti. Jos suurissa sähkölaitteistokokonaisuuksissa rakenteeltaan samanlaiset sähkölaitteiston osat toistuvat, voidaan tällaisten osien kohdalla, tarkastajan harkinnan perusteella, tyytyä keskimääräistä pienempiin otoksiin. Otokset on valittava siten, että sähkölaitteiston eri osat ja erilaiset asennustavat tulevat esille. 5.4 Mittaukset ja testaukset Mittaukset ja testaukset tehdään pistokoeluontoisesti ja niiden tarkoitus määritellään standardissa SFS 5825 kohdassa 4.4 seuraavasti. Testauksia ja mittauksia tehdään sen varmistamiseksi, että sähkölaitteiston rakentaja on itse huolehtinut vaatimusten mukaisista testauksista ja mittauksista. Testauksien kohteet ja laajuus on määritelty seuraavaksi ja testit on tehtävä mieluiten seuraavassa järjestyksessä: suoja- ja potentiaalitasausjohtimien jatkuvuus A asennuksen eristysresistanssi A SELV/PELV-piirien tai suojaerotettujen piirien erotus vikavirtasuojan testaus lattia- ja seinäpintojen resistanssi syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 5

6 napaisuus, oikea kiertosuunta jännitelujuus toiminta A = satunnaisotoksia n. 5 % = harkinnanvaraisia, kohteen vaaratekijöihin perustuvia otoksia n. 10 % Erilaisten mittaus- ja testaustoimenpiteiden lukumäärä on tarkastajan itse päätettävä kussakin kohteessa erikseen. Osa edellä mainituista mittauksista saattaa olla vaikeasti toteutettavissa haittaa tuottamatta. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota sähkölaitteiston rakentajan mittausten kattavuuteen ja tulosten luotettavuuteen sekä niiden tarkastukseen. Mikäli käyttöönottotarkastuksen mittaustuloksien luotettavuus tai kattavuus ei vastaa normeja ja ohjeita, lisätään otoksien kattavuutta niin, että voidaan arvioida niiden vaikutus sähköturvallisuustasoon. Testaus- ja mittauspöytäkirjojen osalta on tarkastettava, että testaukset ja mittaukset on tehty määräyksiä ja ohjeita noudattaen, ja testaustulokset ovat, kohtuulliset toleranssit huomioon ottaen, määräysten ja ohjeiden edellyttämiä ja että ne ovat sellaisia kuin laitteiston teknisten arvojen perusteella voidaan olettaa. 5.5 Poikkeavien toteutustapojen vertailu Luetteloidaan ne kohdat, joissa sähkölaitteiston rakentaja ilmoittaa perustellusti poikenneensa määräyksien vaatimuksista tai standardeista. Arvioidaan, vastaavatko nämä kohdat turvallisuustasoltaan säädöksissä ja määräyksissä edellytettyä, ja dokumentoidaan ne kohdat, joissa edellytetty turvallisuustaso ei täyty. Mikäli kohteessa on käytetty säädöksistä ja määräyksistä poikkeavia toteutustapoja, laitteiston toteuttajan tulee antaa erillinen selvitys, jossa todetaan laitteiston olevan vähintään yhtä turvallinen kuin säädösten ja määräyksien mukaisesti tehtynä kohta, jossa laitteiston rakentamisessa on säädöksistä ja määräyksistä poikettu ja kuvaus siitä niiden henkilöiden allekirjoitus, jotka vakuuttavat vaatimustenmukaisuuden. Poikkeaville toteutustavoille on saatava aina laitteiston haltijan hyväksyntä. A 6 LÄÄKINTÄTILAT 6.1 Lääkintätilojen varmennustarkastus Asennuksien käyttöönottotarkastukset tehdään standardin SFS kohdan mukaisesti ja varmennustarkastus pistokoeluontoisesti; lisäksi standardin SFS 5825 liitteessä 3 on opastava ohje tarkastuksen suorittamiselle. Tarkastuksen tulee perustua SFS 6000 osan 6 luvun 61 vaatimuksiin ja SFS kohtiin a).f) joista on laadittu standardiin SFS 5825:n opastus. 7 RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT 7.1 Käsitteistö Räjähdysvaarallinen tila on huone, sen osa tai muu rajoitettu tila (myös ulkona), jossa räjähtävä kaasuseos voi esiintyä. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitukset (kaasu- ja nesteräjähdysvaaralliset tilat) määritellään SFS-käsikirjassa 59 kohta 3 ja sähköasennusvaatimukset annetaan standardissa SFS-EN Tilat jaetaan luokkiin 0, 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Luokitus riippuu siitä, miten usein ja kuinka pitkään räjähtävä seos tilassa esiintyy. Kohdan 3.3 mukaisessa tilaselvityksessä on kaikki ne tiedot, joita tarkastuksessa tarvitaan. Tarkastusta ei voi suorittaa ilman tilaselvitystä. Kohdassa 5 on annettu esimerkkejä tilaluokituksista. Pölyräjähdysvaarasta on ohjeet näitä tiloja koskevissa standardeissa ja räjähdysaineista on omat määräyksensä. 7.2 Tilojen varmennustarkastus Varmennustarkastus voidaan suorittaa käsikirjan SFS 130 tai standardin SFS 5825 liitteen 4 opastuksella. Standardisarjan EN vaatimukset on myös otettava huomioon. ATEX-direktiivin vaatimukset on otettava huomioon. Tarkastajan tehtävänä on arvioida, täyttyykö sähkölaitteiston vaatimustenmukaisuus esitetyillä poikkeuksilla. Tämä tulee mainita myös tarkastustodistuksessa. 6

7 8 DOKUMENTIT 8.1 Tehtävät pöytäkirjat ja testaustulokset Tarkastuksen perusteella laaditaan tarkastustodistus KTMp (517/96) 9 mukaisesti. Tarkastustodistukseen merkitään seuraavat asiat: kohteen yksilöintitiedot käytetty tarkastusmenetelmä selvitys laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta tarkastuksen tekijän allekirjoitus. Standardi SFS 5825 määrittelee kohdassa todistuksen monipuolisemmaksi (malli liite 1): haltijan nimi sähkölaitteiston sijaintipaikka tarkastettu sähkölaitteisto sähkölaitteiston rakentajan nimi (urakoitsija) ne kohdat, joissa on poikettu standardeista ja asiakirjoista, mutta on saavutettu vaadittu turvallisuustaso toteamus sähkölaitteiston turvallisuudesta asiakirja, minkä ohjeiden mukaisesti laitteisto on tarkastettu päiväys ja tarkastajan allekirjoitus. Varmennustarkastuksessa tehtävien mittausten ja testauksien tulokset säilytetään tarkastajalla. Ne toimitetaan haltijalle tai tilaajalle erikseen niin sovittaessa. Tarkastustapahtumassa voidaan kirjata sellaisia tietoja, joita ei vaadita tarkastustodistukseen, mikäli siitä on hyötyä tarkastuksen suorittamiselle. Näitä kirjauksia ei luovuteta, vaan ne jäävät tarkastajalle (malli liite 2). 8.2 Puutteiden ja virheiden käsittely Tarkastus suositellaan keskeytettäväksi, mikäli tarkastuksessa todetaan, että tarkastettavaksi sovitun sähkölaitteiston asennukset ovat olennaisesti keskeneräiset tai sähkölaitteistossa todetaan lukuisia sellaisia asiakirjoista poikkeamisia, joilla on olennainen vaikutus sähköturvallisuuteen tai sähkölaitteiston rakentajalle kuuluva käyttöönottotarkastus todetaan puutteellisesti toteutetuksi, esim. keskeiset testaukset on suorittamatta. Jos sähkölaite tai -laitteisto taikka sen huolto tai käyttö ei ole lain mukainen, on ryhdyttävä toimenpiteisiin sähköturvallisuuslain (410/96) 30 mukaisesti Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa välittömän vaaran, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti laitteen tai laitteiston haltijalle sekä kehotettava lopettamaan laitteen tai laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta. Tarkastuksen tehneen on lähetettävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös sähköturvallisuusviranomaiselle, jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos tarkastuksessa havaitaan sähkölaitteessa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puutteita, jotka vähentävät sen käytön turvallisuutta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen on ilmoitettava tästä laitteen tai laitteiston haltijalle. SFS 5825 kohdan O.5.2 mukaan kehotus verkosta erottamiseksi tehdään seuraavassa tapauksessa. Kun sähkölaitteen tai sähkölaitteiston käyttämisestä katsotaan aiheutuvan välitön henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva vaara mm. seuraavissa tapauksissa: Sähkölaitteen kosketeltavassa, johtavassa osassa on vaarallinen kosketusjännite. Pistorasian suojakosketin on kytketty vaihejohtimeen tai pistotulpan suojakosketin on kytketty ääri- tai nollajohtimeen. Sähkölaitteen tai -laitteiston jännitteiset osat ovat kosketeltavissa puutteellisen kosketussuojauksen vuoksi. Sähkölaitteen tai -laitteiston kosketussuojaamattomat osat on puutteellisesti erotettu jännitteisestä virtapiiristä. Lääkintätilassa tarvittavat elintoimintoja ylläpitävät turvasyöttöjärjestelmät eivät toimi tai niiden toiminta-aika ei ole elintoimintojen ylläpidon kannalta riittävän pitkä, tai sähköasennusten puutteet ja viat yhdessä käytettävien lääkintälaitteiden kanssa voivat aiheuttaa välittömän vaaratilanteen potilaalle (esim. kosketusjännite tai vuotovirta). Räjähdysvaarallisessa tilassa on käytössä sähkölaite tai asennus, joka aiheuttaa ilmeistä räjähdysvaaraa. Sähkölaitteen asennus aiheuttaa välittömän palovaaran. Lista näistä tilanteista on esitetty TUKES-ohjeessa S4. Jos tarkastuksessa havaitaan, ettei sähkölaitteisto taikka siihen liitetty tai liitettäväksi aiottu sähkölaite ole säädösten tai asiakirjojen mukainen tai ettei sen käyttöä tai huoltoa ole järjestetty em. asiakirjojen mukaisesti, on tarkastuksen suorittajan arvioitava, onko vaadittu turvallisuustaso saavutettu. Vikojen ja puutteiden korjauksesta on määrätty KTMp (517/96) 10. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Puutteet ja virheet kirjataan tarkastustodistukseen ja tarvittaessa sen liitteisiin. 7

8 9 ILMOITUKSET, ARKISTOINTI 9.1 Tarkastuksien ilmoittaminen Sähköturvallisuuslain 19 määrittelee tarkastuksien ilmoittamisen seuraavasti. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta, varmennustarkastuksesta ja ilmoituksen tekemisestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksista ja ilmoituksen tekemisestä. Edellä 1 momentista poiketen 18 :n 2 momentissa tarkoitetun varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Jos tämä laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimasta siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia ilmoituksen tekemisestä. 9.2 Tietojen arkistointi Tarkastajan on arkistoitava tarkastuksessa syntyneet dokumentit kohtuulliseksi ajaksi niin, että taataan aineiston pysyminen luottamuksellisena. SFS 5825 kohdassa 6 määritellään arkistointi seuraavasti. Tarkastuselimellä on oltava olosuhteisiin sopiva ja olemassa olevat vaatimukset täyttävä arkistointijärjestelmä. Tarkastuksissa syntyneet alkuperäiset tarkastusaineistot, muistiinpanot, testaus- ja koestusselosteet, tarkastusselosteet sekä tarkastustodistukset jne. on arkistoitava vähintään 15 vuodeksi. Haltijoita on opastettava siitä, että sähkölaitteiston asiakirjat, pöytäkirjat, todistukset jne. tulee säilyttää kiinteistöissä huolella, sillä niitä tarvitaan aina tulevissa käyttöja huoltotilanteissa sekä myös määräaikaistarkastuksissa, ja piirustuksiin tulee päivittää laitteistoille mahdollisesti tehdyt muutokset. Varmennustarkastuksen lomakkeet: ST.01 Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta ST.02 Varmennustarkastusseloste 8

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT

SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS S4-2004 SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖN JOHTAJAT 1 YLEISTÄ 2 SÄHKÖLAITTEISTOJEN JAKO LUOKKIIN 3 SÄHKÖLAITTEISTOJEN KUNNOSSAPITO 4 VARMENNUSTARKASTUKSET 5 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Uudistuksen taustat Keskeiset muutokset Aikataulut SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Miksi laki uudistetaan? Keväällä 2014 annetut LVD-, EMC- ja hissidirektiivi on saatettava

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito

Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito Kiinteistön sähköjärjestelmien kunnossapito Ilkka Torhola Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALKUSANAT Tämä esitys on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Ohje 16/ (12)

Ohje 16/ (12) Ohje 16/2017 10.1.2017 0 (12) Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset Ohje 16/2017 10.1.2017 1 (12) Sisältöalue Tarkentavia ohjeita sähkölaitteistojen luokituksista, kunnossapidosta ja tarkastuksista

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä,

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Sähköturvallisuuslaki

Sähköturvallisuuslaki Sähköturvallisuuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitäminen turvallisena

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA. Luento 9 Sähköturvallisuus. Matti Lehtonen

SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA. Luento 9 Sähköturvallisuus. Matti Lehtonen SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Luento 9 Sähköturvallisuus Matti Lehtonen VAIHTOVIRRAN VAIKUTUKSET Ilmiöitä käsitellään perustuen lähinnä 50 tai 60 Hz taajuuksilla sinimuotoisilla virroilla tehtyihin havaintoihin.

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan Tämä lyhyt esittely kannattaa käydä läpi jos: olet kiinteistön haltija tai käytönjohtaja toimit kiinteistön hoitotehtävissä toimit sähköurakoitsijana

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp

HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp Talousvaliokunta 30.9.2016 Sähköturvallisuuslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Tero Vuorela TEOLLISUUSNOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SÄHKÖISET MITTAUKSET

Tero Vuorela TEOLLISUUSNOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SÄHKÖISET MITTAUKSET Tero Vuorela TEOLLISUUSNOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SÄHKÖISET MITTAUKSET Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 TEOLLISUUSNOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN SÄHKÖISET MITTAUKSET Vuorela, Tero Satakunnan

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/22 18.11.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tukes-ohje S (6)

Tukes-ohje S (6) Tukes-ohje S6-2009 1 (6) HISSIEN KORJAAMINEN, MUUTOSTYÖT JA TARKASTUKSET 1. YLEISTÄ Hissien ja eräiden nosto- ja siirtolaitteiden käyttöä ja turvallisuutta koskevat mm. seuraavat säädökset: - Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean rooli Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (2001/101) 20 x (12.4.2013/277) Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot