HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä päättävät, ellei asiasta ole muualla toisin määrätty tai ellei asia kuulu jaoston päätettäväksi, jäljempänä tässä säännössä mainitut tai heihin asemaltaan ja tehtäviltään tai tehtäväosiltaan rinnastettavat viranhaltijat. Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen päätettäviä asioita, päättää asiasta ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija. Mikäli tässä säännössä tarkoitettua päätöksentekoon oikeutettua tasoa ei ole, päättää asiasta ylempää päätöksentekotasoa edustava viranomainen. Palvelun tai etuuden päättämiseen oikeutettu viranhaltija voi päättää myös sen muuttamisesta tai lopettamisesta. 2 Päätösvallan antaminen Tässä säännössä mainitut tai heihin asemaltaan ja tehtäviltään rinnastettavat viranhaltijat päättävät heidän ratkaistavakseen määrätyistä asioista välittömästi asianomaiseen virkaan tultuaan tai tultuaan muutoin määrätyksi hoitamaan asianomaisen viran tehtäviä Toimistotasoisen yksikön päällikkö voi kuitenkin päättää, että hänen alaisensa viranhaltija saa päätösvallan tätä myöhemmin. Toimistotasoisen yksikön päällikkö päättää aina päätösvallan antamisesta ja päätösvallan rajoista silloin, kun kysymys on hänen alaisistaan, tehtäväosiltaan päätösvaltaa käyttäviin viranhaltijoihin rinnastettavista viranhaltijoista. Osastopäällikkö voi päättää sen estämättä, mitä edellä on määrätty päätösvallan rajojen muuttamisesta. Jos viranhaltijalla ei ole päätösvaltaa, tai viranhaltijan ollessa estyneenä, viranhaltijan hoidettavana olevat asiat päättää ylempi päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija tai päätöksentekoon oikeutetun viranhaltijan lähimmän esimiehen määräämä muu viranhaltija.

2 HELSINGIN KAUPUNKI 2 (23) PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 1. Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys 1.1 Neuvola- ja perhetyö 3 Johtava ohjaaja 1. Lapsiperheiden kotipalvelujen antamisesta. 2. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksusta. 3. Palvelusetelin antamisesta lapsiperheiden kotipalveluun. 1.2 Kouluterveydenhuolto 1.3 Perheiden erityispalvelut 4 Perheiden erityispalvelujen päällikkö Sosiaalihuoltolain 27 :n mukaisesta valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen järjestämisestä tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun sopimuksen mukaisesti. 5 Perheoikeudellisten asioiden päällikkö 1. Adoptiopalvelusta määrätyn palvelumaksun ja kulukorvauksen alentamisesta tai kokonaan perimättä jättämisestä yksilöllisten olosuhteiden perusteella. 2. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien ja avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistamisesta. 3. Sosiaalihuoltolain 27 :n mukaisesta valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen järjestämisestä tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun sopimuksen mukaisesti.

3 HELSINGIN KAUPUNKI 3 (23) 6 Perheoikeudellisten asioiden henkilöstö Perheoikeudellisten asioiden päällikkö, lakimies, elatusturva-asiantuntija ja elatusturvasihteeri päättävät yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. Elatusturva-asiantuntija ja elatusturvasihteeri päättävät elatusturvalain mukaisesta takaisinperinnästä. Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, elatusturva-asiantuntija ja lakimies päättävät lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien ja avioliittolain mukaisten sopimusten vahvistamisesta. Adoptiotyöryhmän johtava sosiaalityöntekijä päättää adoptioneuvonnan- ja palvelun antamisesta ja keskeyttämisestä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämästä adoptiopalvelumaksusta ja kulukorvauksesta. Adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä päättää adoptioneuvonnan antamisesta. Adoptiotyöryhmän johtava sosiaalityöntekijä päättää lapsen sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon. Sosiaalityöntekijät, johtavat sosiaalityöntekijät, lakimiehet ja elatusturva-asiantuntija toimivat tarvittaessa lastenvalvojan tehtävässä. 2. Lastensuojelu 2.1Lastensuojelutarpeen arviointi 7 Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Yhteydenpidon rajoittamisesta siltä osin kuin rajoittaminen koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 8 Lastensuojelutarpeen arvioinnin johtava sosiaalityöntekijä 1. Kiireellisestä sijoituksesta. 2. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon

4 HELSINGIN KAUPUNKI 4 (23) tai laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa. 3. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa siten kuin lastensuojelulain 62 :n 2 ja 3 momentissa säädetään. 4. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta kiireellisen sijoituksen aikana. 9 Lastensuojelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijä 1. Kiireellisen sijoituksen lopettamisesta. 2. Avohuollon sijoituksen lopettamisesta. 2.2 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 10 Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 1. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen lapsen vastentahtoisesta huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta. 2. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle luvan saamiseksi lapsen tutkimiseen. 3. Lapsen huostassapidon lopettamisesta tai sen jatkamisesta. 4. Yhteydenpidon rajoittamista siltä osin kuin rajoittaminen koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 11 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 1. Lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta lukuun ottamatta lapsen tahdonvastaista huostaanottoa. 2. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostassapidon aikana.

5 HELSINGIN KAUPUNKI 5 (23) 3. Yhteydenpidon rajoittamisesta ja sen lopettamisesta lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista, joka koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 4. Kiireellisestä sijoituksesta. 5. Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkamisesta. 6. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa siten kuin lastensuojelulain 62 :n 2 ja 3 momentissa säädetään. 7. Lapsen lyhytaikaisen yhteydenpidon rajoituspäätöksen jatkamisesta. 8. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta kiireellisen sijoituksen aikana 9. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon. 10. Lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa kiireelliseen sijoitukseen liittyen. 11. Yksityisesti sijoitetun lapsen yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta pitää lasta yksityiskodissa. 12. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen sekä erityishoitopalkkion maksamisesta lapsen hoitoon ottaneelle lastensuojelulain 32 :n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle. 13. Harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta. 14. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä lapsiperheille. 12 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijä 1. Lastensuojelun avohuollon tukitoimesta lukuun ottamatta lastensuojelun avohuollon tukitoimena tapahtuvaa perhehoitoon tai laitoshuoltoon sijoittamista. 2. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena tapahtuvasta lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa. 3. Avohuollon sijoituksen lopettamisesta. 4. Kiireellisen sijoituksen lopettamisesta.

6 HELSINGIN KAUPUNKI 6 (23) 5. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 6. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä lapsiperheille Lastensuojelun palvelut 13 Laitoksen johtaja lastensuojelupalveluissa Lastenkodin johtaja päättää laitoksessaan olevan huostaan otetun lapsen lyhytaikaisesta enintään 30 vuorokautta kestävän yhteydenpidon rajoituspäätöksestä, sen lieventämisestä tai lopettamisesta. 14 Johtava sosiaalityöntekijä muissa perheiden tukipalveluissa erityishoitopalkkion maksamisesta tukiperhehoitajalle 15 Sosiaalityöntekijä muissa perheiden tukipalveluissa hoitopalkkion, kulukorvauksen ja tuen myöntämisestä tukiperhe- ja lomaperhehoitajalle. 16 Johtava sosiaalityöntekijä vastaanottoperhetoiminnassa erityishoitopalkkion maksamisesta perhehoitajalle. 17 Sosiaalityöntekijä vastaanottoperhetoiminnassa hoitopalkkion, kulukorvauksen, käynnistämiskorvauksen ja tuen myöntämisestä perhehoitajalle. 18 Lastensuojelupalvelujen toimistosihteeri lomatuen myöntämisestä lapselle. 2.4 Sijoituksen sosiaalityö 19 Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

7 HELSINGIN KAUPUNKI 7 (23) 1. Hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeuteen lapsen vastentahtoisesta huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta. 2. Yhteydenpidon rajoittamisesta siltä osin kuin yhteydenpidon rajoittaminen koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 20 Sijoituksen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 1. Lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, lukuun ottamatta lapsen tahdonvastaista huostaanottoa 2. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostassapidon aikana. 3. Lapsen huostassapidon lopettamisesta tai sen jatkamisesta. 4. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa siten kuin lastensuojelulain 63 :n 2 momentissa säädetään. 5. Erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta. 6. Yhteydenpidon rajoittamisesta ja sen lopettamisesta lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista, joka koskee olinpaikan ilmoittamatta jättämistä. 7. Lapsen lyhytaikaisen yhteydenpidon rajoituspäätöksen jatkamisesta. 8. Erityishoitopalkkion maksamisesta perhehoitajalle. 9. Huostassa olevan lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa. 10. Itsenäistymisvarojen maksamisesta. 21 Sijoituksen sosiaalityön sosiaalityöntekijä 1. Lapsen taloudellisesta tukemisesta huostassapidon aikana 2. Viestin tai lähetyksen kokonaan tai osittain toimittamatta tai luovuttamatta jättämisestä ja viestin lukemisesta yksittäistapauksessa.

8 HELSINGIN KAUPUNKI 8 (23) 3. Liikkumisvapauden rajoittamisesta ja liikkumisvapauden rajoittamista koskevan päätöksen jatkamisesta yhteensä enintään 30 vuorokaudeksi kaupungin omissa laitoksissa sekä ostopalvelulaitoksissa. 4. Erityisen huolenpidon lopettamisesta ja raukeamisesta. 5. Muun kuin harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta. 6. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta 7. Hoitopalkkion, kulukorvauksen käynnistämiskorvauksen sekä tuen myöntämisestä perhehoitajalle, tukiperhehoitajalle tai lomaperhehoitajalle lomaperhehoitajalle. 8. Itsenäistymisvarojen maksamisesta. 2.5 Lastenkotitoiminta 22 Laitoksen johtaja lastenkotitoiminnassa Lastenkodin johtaja päättää laitoksessaan olevan huostaanotetun lapsen lyhytaikaisesta enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta, sen lieventämisestä tai lopettamisesta. 3. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö 3.1 Nuorten palvelut 23 Nuorten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä ja jälkihuollon sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Asumispalvelujen antamisesta. 3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 5. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 6. Välitysvarojen jaosta.

9 HELSINGIN KAUPUNKI 9 (23) 7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 8. Muun kuin harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta. 9. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 :n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä rahalaitokselle. 24 Jälkihuollon sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päättää itsenäistymisvarojen maksamisesta. 25 Nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijä ja jälkihuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijä 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Asumispalvelujen antamisesta. 3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 5. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 8. Muun kuin harkinnanvaraisen jälkihuollon antamisesta. 26 Jälkihuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijä päättää itsenäistymisvarojen maksamisesta. 3.2 Sosiaalinen ja taloudellinen tuki 27 Sosiaalisen ja taloudellisen tuen johtava sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaaliohjaaja sosiaalihuollon asiakaslain 20 :n 2 momentin tarkoittamasta

10 HELSINGIN KAUPUNKI 10 (23) tietopyynnöstä rahalaitokselle. 28 Sosiaalisen ja taloudellisen tuen johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä sekä sosiaaliohjauksen johtava sosiaalityöntekijä, johtava sosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Asumispalvelujen antamisesta. 3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 5. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 29 Sosiaalisen luototuksen päällikkö Sosiaalisen luoton myöntämisestä. 3.3 Toimeentulotuen maksatus 30 Toimeentulotuen maksatuksen johtava sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaaliohjaaja 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Asumispalvelujen antamisesta. 3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 5. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta.

11 HELSINGIN KAUPUNKI 11 (23) 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 8. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 :n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä rahalaitokselle. 31 Toimeentulotuen maksatuksen etuuskäsittelijä 1. Perustoimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Täydentävästä toimeentulotuesta ja sen takaisinperinnästä, kun sen myöntämiseen ei liity erityistä tarveharkintaa. 3.4 Työllistymisen tuki 32 Työllistymisen tuen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, erityissosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja kuntoutusohjaaja 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 3. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 3.5 Maahanmuuttajapalvelut 33 Maahanmuuttoyksikön johtava sosiaalityöntekijä sosiaali-huollon asiakaslain 20 :n 2 momentin tarkoittamasta tietopyynnöstä rahalaitokselle. 34 Maahanmuuttoyksikön johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

12 HELSINGIN KAUPUNKI 12 (23) 1. Kotoutumistuen/toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Asumispalvelujen antamisesta. 3. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 4. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 5. Työhön kuntoutuksesta ja työllistymispalveluihin sijoittamisesta. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 35 Vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja vastaanotto- ja käyttörahan myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 36 Vastaanottokeskuksen etuuskäsittelijä 1. Vastaanottorahan perusosan ja käyttörahan myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Täydentävästä vastaanottorahasta ja sen takaisinperinnästä, kun sen myöntämiseen ei liity erityistä tarveharkintaa. 4. Vammaistyö 4.1 Vammaisten sosiaalityö 37 Vammaisten sosiaalityön päällikkö erityishuolto-ohjelman muuttamisesta lukuun ottamatta tahdonvastaista erityishuoltoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa. 38 Vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä

13 HELSINGIN KAUPUNKI 13 (23) 1. Vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista. 2. Palvelusetelin antamisesta vammaisuuden perusteella myönnettäviin palveluihin. 3. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 39 Kehitysvammahuollon johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä 1. Kehitysvammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista lukuun ottamatta erityishuollon asiakkaaksi ottamista ja tahdonvastaista erityishuoltoa. 2. Palvelusetelin antamisesta kehitysvammaisuuden ja vammaisuuden perusteella myönnettäviin palveluihin. 3. Vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista. 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta lukuun ottamatta asumispalvelua sekä pitkäaikaista laitoshoitoa ja perhehoitoa. 5. Muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvasta käytöstä seitsemän päivää ylittävälle ajalle kuitenkin enintään 30 päivän ajaksi kehitysvammapoliklinikan lääkärin ollessa estynyt päätöksen teosta. 6. Yli seitsemän päivää ja yhteensä enintään kuusi kuukautta kestävästä valvotusta liikkumisesta. 7. Yli seitsemän päivää ja yhteensä enintään 30 päivää kestävästä poistumisen estämisestä. 40 Vammaisten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja 1. Omaishoidontuesta 2. Palvelusetelin antamisesta omaishoidon tukeen 3. Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetustuesta Vammaisten asumis- ja perhehoitopalvelut

14 HELSINGIN KAUPUNKI 14 (23) 41 Vammaisten asumis- ja perhehoitopalvelujen sosiaalityöntekijä 1. Vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidosta. 2. Kehitysvammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista lukuun ottamatta erityishuollon asiakkaaksi ottamista ja tahdonvastaista erityishuoltoa. 3. Palvelusetelin antamisesta kehitysvammaisuuden ja vammaisuuden perusteella myönnettäviin palveluihin, 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta lukuun ottamatta pitkäaikaista laitoshoitoa ja asumispalvelua Vammaisten työ- ja päivätoiminta 4.4. Kehitysvammaisten laitospalvelut 4.5 Kehitysvammapoliklinikka 42 Ylilääkäri, osastolääkäri, avohuollon erikoislääkäri ja lääkäri 1. Toistuvasta välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta riippumatta ja sen edellyttämistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä enintään 30 päiväksi kerrallaan. 2. Muun kuin sitomiseen käytettävän rajoittavan välineen tai asusteen toistuvasta käytöstä seitsemän päivää ylittävälle ajalle kuitenkin enintään 30 päivän ajaksi. 3. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 42 l :n 5 momentissa tarkoitetusta sitomisesta. ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄ Erityishuollon johtoryhmälle kuuluvat ne tehtävät, joita laissa on sille erikseen tehtäväksi säädetty tai määrätty. Erityishuollon johtoryhmän alainen jaosto päättää erityishuollon antamiseen liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä sekä erityishuoltoohjelman hyväksymisestä, ellei erityishuollon johtoryhmä ole toisin määrännyt.

15 HELSINGIN KAUPUNKI 15 (23) 5. Lääkäripalvelut TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 1. Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 1.1 Etelän terveysasemat 1.2 Idän terveysasemat 1.3 Lännen terveysasemat 1.4 Pohjoisen terveysasemat 1.5 Sisätautien poliklinikka 2. Päivystys 2.1 Haartmanin päivystys 2.2 Malmin päivystys 2.3 Sosiaali- ja kriisipäivystys 43 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä 1. Kiireellisestä sijoituksesta. 2. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon. 3. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 4. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa. 5. Lapsen taloudellisesta tukemisesta avohuollon tukitoimena. 6. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa. 44

16 HELSINGIN KAUPUNKI 16 (23) Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä 1. Kiireellisestä sijoituksesta. 2. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon. 3. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 4. Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa. 5. Lapsen taloudellisesta tukemisesta avohuollon tukitoimena. 6. Lastensuojelun sijoituksesta avohuollon tukitoimena perhehoitoon tai laitoshuoltoon kiireelliseen sijoitukseen rinnastettavissa tilanteissa. 3. Psykiatria- ja päihdepalvelut 3.1 Etelän psykiatria- ja päihdekeskus 3.2 Idän psykiatria- ja päihdekeskus 3.3 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus 3.4 Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus 3.5 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut 3.6 Psykiatrinen sairaalahoito ja päivystys 45 Psykososiaalisen työn päällikkö ja Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksen johtaja päihdehuollon palvelujen antamisesta. 46 Psykiatria- ja päihdekeskuksen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen sekä psykiatrisen sairaalahoidon ja päivystyksen johtava sosiaalityöntekijä 1. Päihdehuollon palvelujen antamisesta 2. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta.

17 HELSINGIN KAUPUNKI 17 (23) 3. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 47 Psykiatria- ja päihdekeskuksen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen sekä psykiatrisen sairaalahoidon ja päivystyksen johtava sosiaaliterapeutti 1. Päihdehuollon palvelujen antamisesta 2. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 3. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 48 Psykiatria- ja päihdekeskuksen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen sekä psykiatrisen sairaalahoidon ja päivystyksen sosiaalityöntekijä 1. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 2. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 3. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 49 Psykiatria- ja päihdekeskuksen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen sekä psykiatrisen sairaalahoidon ja päivystyksen sosiaaliterapeutti 1. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 2. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 3. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 50 Psykiatria- ja päihdekeskuksen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen sekä psykiatrisen sairaalahoidon ja päivystyksen sosiaaliohjaaja 1. Päihdehuollon palvelujen antamisesta.

18 HELSINGIN KAUPUNKI 18 (23) 2. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 3. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 3.7 Asumisen tuki 51 Asumisen tuen johtava sosiaalityöntekijä 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 3. Asumispalvelujen antamisesta. 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 52 Asumisen tuen sosiaalityöntekijä 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 3. Asumispalvelujen antamisesta. 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta

19 HELSINGIN KAUPUNKI 19 (23) väkivaltaisuuden perusteella. 53 Asumisen tuen sosiaaliohjaaja 1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä. 2. Päihdehuollon palvelujen antamisesta. 3. Asumispalvelujen antamisesta. 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä taloudellisen tuen myöntämisestä. 6. Välitysvarojen jaosta. 7. Päihdehuoltolaissa tarkoitetusta lyhytaikaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella. 4. Suun terveydenhuolto 4.1 Lähipalvelut 4.2 Keskitetyt palvelut SAIRAALA-, KUNTOUTUS-JA HOIVAPALVELUT 1. Selvitys, arviointi ja sijoitus 54 SAS-sijoittaja 1. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta. 2. Pitkäaikaisesta palveluasumisesta. 3. Muun kunnan Helsinkiin perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalveluihin sijoittaman henkilön palvelun järjestämisestä hänen muutettuaan kotikunnakseen Helsingin kaupungin. 4. Laitoshoidon ja palveluasumisen myöntämisestä muussa kunnassa asuvalle Helsinkiin hoitoon hakeutuvalle henkilölle.

20 HELSINGIN KAUPUNKI 20 (23) 2. Etelän palvelualue 3. Idän palvelualue 4. Lännen palvelualue 5. Pohjoisen palvelualue 55 Sosiaali- ja lähityön sosiaalityöntekijä 1. Palvelusetelin myöntämisestä palveluasumiseen. 2. Sosiaalihuoltolain mukaisista asunnon muutostöistä. 3. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 4. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta. 5. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta. 6. Jaksottaishoidosta palveluasumisessa. 7. Jaksottaishoidosta laitoshoidossa. 8. Osavuorokautisesta palveluasumisesta. 9. Osavuorokautisesta laitoshoidosta. 10. Palvelusetelin myöntämisestä lyhytaikaiseen palveluasumiseen. 11. Palvelusetelin myöntämisestä lyhytaikaiseen laitoshoitoon. 56 Sosiaali- ja lähityön sosiaaliohjaaja 1. Päivätoiminnasta 2. Palvelusetelin myöntämisestä päivätoimintaan. 3. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 57

21 HELSINGIN KAUPUNKI 21 (23) Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja sosiaali- ja lähityössä 1. Osavuorokautisesta laitoshoidosta. 2. Osavuorokautisesta palveluasumisesta. 3. Omaishoidon tuen antamisesta. 4. Yksilöllisestä sosiaalipalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Kotiavustajapalvelun myöntämisestä. 6. Palvelusetelin myöntämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen palveluasumiseen. 7. Palvelusetelin myöntämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen laitoshoitoon. 8. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta päivätoimintayksikössä. 9. Palvelusetelin myöntämisestä lyhytaikaiseen palveluasumiseen. 10. Palvelusetelin myöntämisestä lyhytaikaiseen laitoshoitoon 11. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta. 12. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta. 13. Sijaisomaishoidosta. 14. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisestä kotiin annettavana lomituspalveluna. 58 Kotihoidon ohjaaja kotihoidon antamisesta siltä osin kuin siinä on kysymys sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta. TALOUS- JA TUKIPALVELUT Asiakasmaksut ja perintä 59 Taloussihteeri

22 HELSINGIN KAUPUNKI 22 (23) 1. Vanhuspalveluissa määrättävästä pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen maksusta. 2. Kehitysvammaisten erityishuollosta määrättävästä maksusta. 3. Kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. 4. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Päihdehuollon asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 6. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisesta määrättävästä maksusta. 60 Asiakaspalveluvastaava 1. Vanhuspalveluissa määrättävästä pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen maksusta. 2. Kehitysvammaisten erityishuollosta määrättävästä maksusta. 3. Kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. 4. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 5. Päihdehuollon asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 6. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisesta määrättävästä maksusta. 61 Asiakasmaksupäällikkö päättää 1. Sosiaalipalvelusta määrätyn maksun alentamisesta tai kokonaan perimättä jättämisestä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä taikka henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 2. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusta määrättävästä maksusta.

23 HELSINGIN KAUPUNKI 23 (23) 3. Päihdehuollon asumispalvelusta määrättävästä maksusta. 4. Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisesta määrättävästä maksusta.

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty:

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Voimassa 1.5.2018 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön 42 :n mukaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.3.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.4.2018 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.8.2018 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija PERUSTURVAN YHTEISET Tutkimusluvista päättäminen Laajemmista tutkimusluvista päättää hyvinvointilautakunta. Opinnäytetyöhön liittyvistä tutkimusluvista päättää Palveluseteliyrittäjien hyväksyminen lautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %)

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %) HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (8) TOIMIALATASOISET Viranhaltijan hankintavaltuudet Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialaan yksilöön

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2017 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (7) TOIMIALATASOISET Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 14.2.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 28.11.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 1.6.2017 alkaen Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 20.9.2017 alkaen (Päivitetty Sotela 19.9.2017) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 3 Hallitus 14.12.2018 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 2 1. Toimintasäännön

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.6.2016 101 Voimaantulo 1.7.2016, paitsi koti- ja vanhuspalvelujen palveluneuvojan tehtävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa )

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa ) Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 15.8.2018 alkaen (hyväksytty sotelassa 14.8.2018) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 2 Hallitus 11.3.2019 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 Hallitus 1.2.2019,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset ajalle 2.29.7.2018 (kesäajan sijaiset): Vt. perusturvajohtaja, sijaisena

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.2.2017 24, liite 9 Korvaa 17.5.2016 64 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %)

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %) HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (8) TOIMIALATASOISET Viranhaltijan hankintavaltuudet enintään Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla:

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Kesäajan sijaisuuksista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 09.06.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 67 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Perusturvajohtaja,

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 107 n viranhaltijoiden päätösvallan käyttäminen yksilöhuollon asioissa 1.7.2016 lukien HEL 2012-017473 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa 1.7.2016

Lisätiedot

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Voimassa 1.6.2017 alkaen Hyväksytty: 31.5.2017 Perusturvan toimiala Perusturvajohtaja, sijaisena toimintakyvyn tukipalveluiden

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO 1 Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO KUKA MITÄ KOSKA KENELLE Perusturvalautakunta a) Päättää omalla vastuu- 28.2.2017 Vastuualueiden esimiehet alueellaan

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Ehdot us perust urvalaut akunnalle 21.12.2017 CaseM KIRDno-2017-733 Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Voimassa oleva Perusturvan toimiala Muutosehdotukset Perusturvan

Lisätiedot

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja Hyvinvointitoimialan johtosääntö 1 Toimiala 2 Lautakunnan yksilöjaosto 3 Yksilöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta 4 Hyvinvointitoimialan johto ja tulosalueet Hyvinvointitoimialalla monijäsenisenä toimielimenä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 44 Kaupunginhallitus 1.6.2015 208 Voimaan 1.9.2015 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot