Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta"

Transkriptio

1 Ehdot us perust urvalaut akunnalle CaseM KIRDno Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta

2 Voimassa oleva Perusturvan toimiala Muutosehdotukset Perusturvan toimiala saakka: Perusturvajohtaja, sijaisena toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (sosiaalipalvelupäällikkö) Perusturvajohtaja, sijaisena toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (sosiaalipalvelupäällikkö), 2. sijaisena terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö alkaen: Vt. perusturvajohtaja, sijaisena terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö 1. Valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa koko perusturvan toimialaa tai useampaa kuin yhtä perusturvan tulosaluetta koskevissa asioissa mm. - päättämällä valitusoikeuden käyttämisestä - antamalla selityksiä ja vastineita valitusten ja kanteluiden johdosta, jotka koskevat perusturvalautakunnassa tai sen alaisessa viranomaisessa ratkaistua asiaa, ellei lainsäädäntö edellytä asiassa toimielinkäsittelyä - antamalla lausuntoja perusturvalautakunnan ja perusturvan toimialaan kuuluvissa asioissa - käyttämällä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa - tekemällä sopimuksia ja muita oikeustoimia - päättämällä, käytetäänkö tilanteessa puhevaltaa ja mikä kanta tällöin esitetään 2. Päättää toimialan jakamisesta tulosalueisiin. 1

3 3. Päättää perusturvan toimialaan kuuluvan (koko perusturvan toimialaa tai useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevan) asiakirjan antamisesta. 4. Allekirjoittaa toimielimen ja toimialan puolesta tehtävät (koko perusturvan toimialaa tai useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevat) sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät. Perusturvajohtajalla (ja hänen poissa ollessaan hänen sijaisellaan) on oikeus käyttää kohtien 1, 3 ja 4 mukaista lautakunnan toiselle perusturvan toimialan viranhaltijalle delegoimaa toimivaltaa kaikkien perusturvan tulosalueiden osalta, kun sekä delegoidun toimivallan omaava viranhaltija että hänen sijaisensa on joko poissa tai esteellinen. Hallintopalvelut Hallintopalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö (hallintopäällikkö), sijaisena perusturvajohtaja 1. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. 2. Päättää (kuntaan tehdyn ilmoituksen pohjalta) yksityisen sosiaalipalveluiden tukipalvelun hyväksymisestä kunnan palveluntuottajarekisteriin. 3. Antaa (kuntaan tehdyn ilmoituksen pohjalta) lausunnon ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta aluehallintoviraston rekisteröintipäätöstä varten. 4. Laatii tulosalueensa osalta käyttöönotettavan kameravalvonnan rekisteriselosteen ja vastaa tulosalueensa käyttämissä tiloissa olevan kameravalvonnan rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. 2

4 5. Allekirjoittaa tulosalueensa puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät, joiden allekirjoittamista ei ole erikseen säädetty/määrätty/delegoitu toiselle hallintopalveluiden tulosalueen viranhaltijalle. 6. Päättää tulosalueensa toimialaan kuuluvan asiakirjan antamisesta. Hallintosihteeri 1. Tekee lastensuojelun tukiperheiden ja perhehoidon palkkioiden maksatuspäätökset. 2. Hyväksyy sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden viranhaltijoiden sijaisena kotitalouksille maksettavien avustusten hyväksyntä listan. Suunnittelija (virkanimikkeen muutos) 1. Tekee lastensuojelun tukiperheiden ja perhehoidon palkkioiden maksatuspäätökset. 2. Hyväksyy sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden viranhaltijoiden sijaisena kotitalouksille maksettavien avustusten hyväksyntä listan. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (sosiaalityön päällikkö), 1. sijainen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, 2. sijainen aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, 3. sijainen toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen johtaja 1. Valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa pelkästään omaa tulosaluettaan koskevissa asioissa mm. - päättämällä tulosalueensa osalta muutoksen hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin - vastaamalla tulosalueensa osalta kanteluihin vastaamisesta ja selitysten antamisesta - antamalla lausuntoja - käyttämällä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa 3

5 - tekemällä sopimuksia ja muita oikeustoimia - päättämällä, käytetäänkö tilanteessa puhevaltaa ja mikä kanta tällöin esitetään 2. Vastaa tulosalueensa osalta vastauksen antamisesta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säädetyn lain 23 :n mukaisiin muistutuksiin. 3. Toimii tulosalueellaan yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 3 :n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena, jolla on tämän lain 17 :ään perustuva tarkastusoikeus ja 39 :ään perustuva tiedonsaantioikeus. 4. Päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38.3 ) 5. Päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43.1 ) 6. Päättää lapseen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa asiaan osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42.3 :ssa mainituista syistä 7. Päättää lapsen sijoittamisesta huostaan otettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 8. Päättää lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43.2 ) 9. Päättää huostassapidon lopettamisesta (LSL 47.1 ) 10.Päättää luvan hakemisesta hallinto- 4

6 oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28.1 ) 11.Päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 ) 12.Päättää kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43.3 ) 13.Päättää yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 14.Päättää yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL ) 15.Päättää yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL ) 16.Päättää lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62.2 ja 63 ) 17.Päättää ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta 5000 euroon saakka 18.Toimii sosiaalitoimen valmiussuunnitelman tarkoittamana huoltopäällikkönä ja käyttää huoltopäällikölle valmiussuunnitelmassa määritettyä valtaa. 19.Päättää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisista ostopalveluista. 20.Päättää sosiaalipalveluihin liittyvistä tutkimusluvista. 21.Päättää sosiaalipalveluiden esimiesten, velkaneuvonnan ja perhepalveluiden työntekijöiden koulutuksesta 22.Allekirjoittaa tulosalueensa puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät, joiden allekirjoittamista ei ole erikseen säädetty/määrätty/delegoitu toiselle sosiaalipalveluiden tulosalueen 5

7 viranhaltijalle. Lastensuojelun tulosyksikkö Johtava sosiaalityöntekijä, 1. sijainen sosiaalityöntekijä (vakanssinumero ) 2. sijainen sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä päättää 1. sosiaalityöntekijän päätösvaltaan kuuluvista asioista 2. hoitopalkkion harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamisesta perhehoitajalle erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren hoidosta 3. avohuollon tukitoimien antamisesta 1000 euroon saakka (LSL ja 37.2 ) Perhepalveluiden tulosyksikkö Sosiaalityöntekijä (vakanssinumero ), 1. sijainen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, 2. sijainen sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, 3. sijainen aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 1. sosiaalityöntekijän päätösvaltaan kuuluvista asioista 2. avohuollon tukitoimien antamisesta 1000 euroon saakka (LSL ja 37.2 ) Lastensuojelun ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijä päättää 1. tiedon luovuttamisesta sosiaalihuollon asiakirjasta sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 :n mukaisiin tarkoituksiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17, 18 ja 19 ) 2. rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta 6

8 tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä (henkilötietolaki 29 2 mom) 3. sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta, joka koskee yksityisesti sijoitetun lapsen pitämistä kodissa (LSL 81 ) 4. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 5. adoptiolausuntojen antamisesta 6. avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisista tukitoimien antamisesta asiakassuunnitelman mukaisesti 700 euroon saakka (LSL ja 37.2 ) 7. avohuollon sijoituksesta (LSL 37 ) 8. lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä 9. avohuollon sijoituksista turvakotiin 10.kiireellisen avohuollon tukitoimista (LSL 37 b) 11.lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38.1 ja 38.2 ) 12.lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 13.lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39.1 ) 14.lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille ja huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62.2 ja 63 ) 15.yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 ja 63 ) 7

9 16.yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 ja 63 ) 17.lapsen sijoittamisesta perhehoitoon (LSL 49 ) 18.nuoren sijoituksesta perhehoitoon jälkihuoltona (LSL 76 ) 19.sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen tekemisestä 20.sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 21.lastensuojelusta perittävistä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä jättämisestä 22.esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24.2 ) 23.jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta vuotiaille jälkihuollossa olevalla nuorelle (LSL ) 24.itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta (LSL 77 ) 25.toimeentulotuen antamisesta vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle, kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista 26.asumispalvelujen antamisesta vuotiaille jälkihuollossa olevalle nuorelle Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1. lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ja 37.3 ) 8

10 2. omaisuuden tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67.4 ) 3. lähetyksen tai viestin lukemisesta (LSL 67.4 ) 4. seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69.2 ) 5. erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) Lastenvalvoja päättää 1. isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä 2. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 3. valvotuista tapaamisista Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä päättää 1) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 3) lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa 4) kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom.) 5) avohuollon tukitoimena tehtävästä lapsen sijoituksesta (LSL 37 ) 6) turvakotiasumisesta ja turva-asumisesta 7) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 8) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) Lisätään kohdaksi 9 Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijän päätösvaltaan: päättää sijaishuollon muutospäätöksistä Sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja päättää 9

11 - sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista siltä osin, kun ne eivät koske erityistä tukea tarvitsevien palveluita - jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta vuotiaille jälkihuollossa olevalle nuorelle (LSL ) - jälkihuoltoon liittyvien asumispalveluiden myöntämisestä (LSL 76 a ) - itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta (LSL 77 ) - toisen paikkakunnan jälkihuoltonuoren toimeentulotuesta (täydentävä toimeentulotuki tai ehkäisevä toimeentulotuki) - asiakasmaksulain 11 :n mukaisesti maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja (vakanssinumero ), sijainen kodinhoitaja (vakanssinumero ) päättää 1. tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, 1. sijainen sosiaalipalveluiden tulosalueen johtaja, 2. sijainen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päättää 1. sosiaalityöntekijän päätösvaltaan kuuluvista asioista euroon asti myönnettävästä toimeentulotuesta (täydentävä toimeentulotuki tai ehkäisevä toimeentulotuki) ja takaisinperinnästä (Laki toimeentulotuesta 7c ja 13 ) 3. tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20, 10

12 21 ) 4. hyväksyy toimeentulotuen päivittäisen maksulistan 5. vahvistaa puolisolle maksettavan elatusmaksusopimuksen Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä päättää euroon asti myönnettävästä toimeentulotuesta (täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki) ja takaisinperinnästä. (Laki toimeentulotuesta 7 c ja 13 ) 2. vuokravakuuden myöntämisestä joissakin poikkeustilanteissa 3. tietojen luovuttamisesta sosiaalihuollon asiakirjasta sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 :n mukaisiin tarkoituksiin (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17, 18 ja 19 ) 4. sosiaalihuoltolain mukaisista toimenpiteistä laissa määritellyn vastuutyöntekijän ominaisuudessa 5. erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin johdosta annettavista palveluista (SHL 36 ) 6. rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä (henkilötietolaki 29 2 mom.) 7. sosiaalityön asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä 8. asumispalvelu- ja tuetun asumisen sijoituspäätöksistä (SHL mukaisina toimenpiteinä esim. sosiaalisen kuntoutuksen puitteissa) 9. välitystilin perustamisesta ja maksuista 10.ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien toimeentulotuesta erityislainsäädännön mukaan (ulkomaalaislaki) 11.ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten maahanmuuttaja-lasten toimeentulotuesta 12.toimenpiteistä ennakollisten lastensuojeluilmoitusten johdosta 13.jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta vuotiaille 11

13 jälkihuollossa olevalle nuorelle (lsl ) 14.itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta (lsl 77 ) 15.toimeentulotuen antamisesta vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle 16.toisen paikkakunnan jälkihuoltonuoren toimeentulotuesta (täydentävä toimeentulotuki tai ehkäisevä toimeentulotuki) Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja päättää 1. täydentävän ja ehkäisevän tuen myöntämisestä 1000 euroon asti ja takaisinperinnästä 2. vuokravakuuden myöntämisestä 3. sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista siltä osin kuin eivät koske erityistä tukea tarvitsevien palveluita 4. jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta vuotiaille jälkihuollossa olevalle nuorelle (LSL ) 5. itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta (LSL 77 ) 6. toisen paikkakunnan jälkihuoltonuoren toimeentulotuesta (täydentävä toimeentulotuki tai ehkäisevä toimeentulotuki) 12

14 Terveyspalvelut Terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (johtava hammaslääkäri), 1. sijainen johtava ylilääkäri, 2. sijainen koulutusylilääkäri ja 3. sijainen avohuollon ylilääkäri Sijaisjärjestely ajalle : Terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (johtava hammaslääkäri), 1. sijainen vt. johtava ylilääkäri, 2. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) ja 3. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) 1. Valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa pelkästään omaa tulosaluettaan koskevissa asioissa mm. - päättämällä tulosalueensa osalta muutoksen hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin - vastaamalla tulosalueensa osalta kanteluihin vastaamisesta ja selitysten antamisesta - antamalla tulosalueensa osalta vastauksen muistutukseen - antamalla lausuntoja - käyttämällä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa - tekemällä sopimuksia ja muita oikeustoimia - päättämällä, käytetäänkö tilanteessa puhevaltaa ja mikä kanta tällöin esitetään - päättämällä tulosalueensa osalta viranomaiskyselyihin ja selvityksiin vastaamisesta. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (johtava hammaslääkäri), 1. sijainen johtava ylilääkäri, 2. sijainen koulutusylilääkäri ja 3. sijainen avohuollon ylilääkäri Sijaisjärjestely saakka: Terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (johtava hammaslääkäri), 1. sijainen vt. johtava ylilääkäri, 2. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) ja 3. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) 2. Myöntää maksusitoumuksen suun terveydenhuollon ja terveydenhoitopalvelujen tulosyksikön osalta. 3. Laatii tulosalueensa osalta sekä sosiaalija terveyskeskuksen (Virkatie) käyttöönotettavan kameravalvonnan rekisteriselosteet ja vastaa tulosalueensa käyttämissä tiloissa olevan kameravalvonnan rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. 13

15 4. Allekirjoittaa tulosalueensa puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät, joiden allekirjoittamista ei ole erikseen säädetty/määrätty/delegoitu toiselle terveyspalveluiden tulosalueen viranhaltijalle. Suun terveydenhuollon tehtävissä johtavan hammaslääkärin sijaisena toimii osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri. Johtava ylilääkäri, sijaiset koulutusylilääkäri ja avohuollon ylilääkäri Sijaisjärjestely ajalle : Vt. johtava ylilääkäri, 1. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) ja 2. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) 1. Myöntää maksusitoumuksen vastaanottotoiminnan osalta. Johtava ylilääkäri, sijaiset koulutusylilääkäri ja avohuollon ylilääkäri Sijaisjärjestely: Vt. johtava ylilääkäri saakka, sekä saakka: 1. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) ja 2. sijainen terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero ) 2. toimii terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä lukuun ottamatta potilaan ottamista terveyskeskuksen sairaansijalle 3. toimii lääketieteellisenä vastuuhenkilönä terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla 4. toimii valmiussuunnitelman tarkoittamana lääkintäpäällikkönä ja käyttää lääkintäpäällikkönä valmiussuunnitelmassa määriteltyä toimivaltaa. Potilasta hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö - vastaa itse kirjoittamansa tiedon luovuttamisesta terveydenhuollon potilasasiakirjasta potilaalle tai tämän lähiomaiselle tai edunvalvojalle edellyttäen, että lainsäädäntö ei tätä estä. - päättää itse kirjoittamiensa tekstien osalta 14

16 rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä Johtava ylilääkäri ja avohoidon ylilääkäri - vastaa useamman ammattihenkilön kirjauksia koskevan tiedon luovuttamisesta vastaanottotoiminnan ja terveydenhoitopalvelujen terveydenhuollon potilasasiakirjasta potilaalle tai tämän lähiomaiselle tai edunvalvojalle edellyttäen, että lainsäädäntö ei tätä estä - vastaa lakiin perusturvasta tiedon luovuttamisesta viranomaisille, toiselle terveydenhoidon yksikölle tai vakuutusyhtiöille vastaanottotoiminnan ja terveydenhoitopalvelujen terveydenhuollon potilasasiakirjasta - päättää rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä vastaanottotoiminnan ja terveydenhoitopalvelujen potilasasiakirjoihin tilanteissa, joissa merkinnän tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole enää kunnan palveluksessa tai kyseessä on kiistatilanne. Johtava hammaslääkäri ja osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri - vastaa useamman ammattihenkilön kirjauksia koskevan tiedon luovuttamisesta suun terveydenhuollon potilasasiakirjasta potilaalle tai tämän lähiomaiselle tai edunvalvojalle edellyttäen, että lainsäädäntö ei tätä estä - vastaa lakiin perusturvasta tiedon luovuttamisesta viranomaisille, toiselle terveydenhoidon yksilölle tai vakuutusyhtiöille suun terveydenhuollon potilasasiakirjasta - päättää rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä suun 15

17 terveydenhuollon potilasasiakirjoihin tilanteissa, joissa merkinnän tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole enää kunnan palveluksessa tai kyseessä on kiistatilanne. Toimintakyvyn tukipalvelut Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (sosiaalipalvelupäällikkö), 1. sijainen vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä, 2. sijainen mielenterveyspalveluiden johtaja Toimintakyvyn tukipalvelut Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö (sosiaalipalvelupäällikkö), 1. sijainen vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä, 2. sijainen työllistymisyksikön johtaja 1. Valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa pelkästään omaa tulosaluettaan koskevissa asioissa mm. - päättämällä tulosalueensa osalta muutoksen hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin - vastaamalla tulosalueensa osalta kanteluihin vastaamisesta ja selitysten antamisesta - antamalla tulosalueensa osalta vastauksen muistutukseen - antamalla lausuntoja - käyttämällä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa - tekemällä sopimuksia ja muita oikeustoimia - päättämällä, käytetäänkö tilanteessa puhevaltaa ja mikä kanta tällöin esitetään 2. Vastaa tulosalueensa osalta vastauksen antamisesta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säädetyn lain 23 :n mukaisiin muistutuksiin. 3. Tekee (kunnan viranhaltijana) kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 32 :n mukaisen hakemuksen vastoin tahtoa annettavaan erityishuoltoon ottamisesta erityishuollon johtoryhmälle. 16

18 4. Päättää päihdehuoltolain (41/1986) 12 :n mukaisesta henkilön määräämisestä lyhytaikaiseen tahdonvastaiseen hoitoon. 5. Toimii tulosalueellaan yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 3 :n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena, jolla on tämän lain 17 :ään perustuva tarkastusoikeus ja 39 :ään perustuva tiedonsaantioikeus. 6. Päättää vammaispalvelulain (380/1987) 9 :n mukaisten asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintojen kustannusten korvaamisesta, kun kohteen muutostöiden tai hankinnan kustannukset kunnalle ylittävät euroa. 7. Päättää yksilöllisten apuvälineiden hankinnoista euroa ylittävien hankintojen osalta. 8. Laatii tulosalueensa osalta käyttöönotettavan kameravalvonnan rekisteriselosteet ja vastaa tulosalueensa käyttämissä tiloissa olevan kameravalvonnan rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. 9. Allekirjoittaa tulosalueensa puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät, joiden allekirjoittamista ei ole erikseen säädetty/määrätty/delegoitu toiselle toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen viranhaltijalle. Johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut, sijainen sosiaalipalvelupäällikkö 1. Päättää vammaispalvelun / kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan päätösvaltaan kuuluvista asioista. 17

19 2. Päättää vammaispalvelulain 9 :n mukaisten asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintojen kustannusten korvaamisesta, kun kohteen muutostöiden tai hankinnan kustannukset kunnalle ovat enintään euroa. 3. Päättää 6000 euroa ylittävistä, vammaispalveluasetuksen (759/1987) 15 :n, 17 :n ja 18 :n mukaisista määrärahasidonnaisista tukitoimista, joihin sisältyvät ylimääräiset vaatekustannukset, sopeutumisvalmennus sekä välineet, koneet ja laitteet. 4. Päättää asiakasmaksulain 11 :n mukaisesti maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. 5. Päättää tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 ) 6. Hyväksyy kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 34 :n mukaisen erityishuolto-ohjelman. Sosiaalityöntekijä vammaispalvelut / johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut 1. Päättää vammaispalvelulain 8 :n ja vammaispalveluasetuksen :n mukaisesta vaikeavammaisen palveluasumisen myöntämisestä asiakkaalle kotiin tai kunnan järjestämänä ostopalveluna. 2. Päättää vammaispalvelulain 9 :n mukaisten asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintojen kustannusten korvaamisesta, kun kohteen muutostöiden tai hankinnan kustannukset kunnalle ovat enintään euroa. 3. Päättää vammaispalveluasetuksen 4 :n mukaisten vaikeavammaisten Sosiaalityöntekijä vammaispalvelut / johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut Lisäys kohdiksi 16 ja 17: 16.Päättää tiedon luovuttamisesta sosiaalihuollon asiakirjasta sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 :n mukaisiin tarkoituksiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17, 18 ja 19 ) 17.Päättää rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä 18

20 kuljetuspalveluiden myöntämisestä ja sosiaalihuoltolain 23 :n mukaisista liikkumista tukevista palveluista. (henkilötietolaki 29 2 mom) 4. Päättää vammaispalvelulain 8 c :n mukaisesta vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisesta avusta. 5. Päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n ja asetuksen mukaisesti, osana erityishuoltoa annettavasta työtoiminnasta, vammaispalvelulain 8 b :n mukaisesta päivätoiminnasta sekä sosiaalihuoltolain 27 d ja 27 e mukaisista vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevista toimista ja työtoiminnasta. 6. Päättää sosiaalihuoltolain 21 :n mukaisten asumispalvelujen ja sosiaalihuoltolain 22 :n mukaisen laitoshuollon myöntämisestä sosiaalihuollon yksikössä. 7. Päättää kehitysvammaisten erityishuoltolakiin (519/1977) perustuvista, erityishuolto-ohjelman mukaisista palveluista; tutkimukset, tarpeellinen ohjaus ja kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, asumispalvelut, työtoiminta, yksilöllinen hoito ja muu huolenpito ja muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarvittava toiminta. 8. Päättää kehitysvammaisista annetun lain ( /381) pykälien 42l, 42m, ja 42n mukaisista rajoitustoimenpiteistä. 9. Päättää 6000 euroon saakka, vammaispalveluasetuksen 15 :n, 17 :n ja 18 :n mukaisista määrärahasidonnaisista tukitoimista, joihin sisältyvät ylimääräiset vaatekustannukset, sopeutumisvalmennus sekä välineet, koneet ja laitteet. 19

21 10.Päättää muista asiakkaalle vammaispalvelulain toteuttamiseksi tarpeellisista, vammaispalvelulain 8 :ssä ja 9 :ssä säännellyistä palveluista ja tukitoimista. 11.Päättää kehitysvammaisten ja vammaisten tukihenkilötoiminnasta. 12.Päättää vammaispalvelulain nojalla myönnettyjen palvelujen asiakasmaksuista ostopalvelujen tuottajien hinnastojen ja perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. 13.Päättää kehitysvammaisten erityishuoltoohjelmaan kuuluvien palvelujen asiakasmaksuista perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. 14.Päättää omaishoidontuen vapaina myönnettävästä tilapäishoidosta. 15.Päättää omaishoidontuen vapaan aikaisten palvelujen asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992), omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) ja perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. Sosiaaliohjaaja vammaispalvelut (vakanssinumero ), sijainen johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut 1. Päättää alle 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidontuesta, sijaisomaishoidosta ja vapaapäiväjärjestelyistä. 20

22 Työkeskuksen johtaja, sijainen vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä 1. Päättää vammaisten lasten yksilöllisen erityishuolto-ohjelman mukaisesta aamuja iltapäiväkerhotoiminnasta. 2. Päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n ja asetuksen mukaisesta, osana erityishuoltoa järjestettävästä työtoiminnasta, vammaispalvelulain 8 b :n mukaisesta päivätoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 27 e mukaisesta työtoiminnasta, joita kunta itse järjestää. 3. Päättää työ- ja päivätoiminnasta maksettavasta työosuusrahasta perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. 4. Päättää työkeskuksen työ- ja avotyötoiminnan matkakorvauksien myöntämisestä. 5. Päättää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja sosiaalihuoltolain mukaisista työ- ja päivätoiminnan asiakasmaksuista asiakasmaksulain 1-2 ja 12 :n sekä perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. Kehitysvammaohjaaja (avotyö) 1. Päättää työkeskuksen työ- ja avotyötoiminnan matkakorvauksien myöntämisestä. Kuntouttava työtoiminta Työllistymisyksikön johtaja, 1. sijainen sosiaaliohjaaja (vakanssi nro ), 2. sijainen sosiaalityöntekijä 1. Päättää asiakkaan ottamisesta/ ottamatta jättämisestä kuntouttavaan työtoimintaan 21

23 sekä kuntouttavan työtoiminnan lopettamisesta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 6, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6 ja 13 ). 2. Päättää matkakorvauksen ja toimintarahan myöntämisestä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (Laki toimeentulotuesta 10 ). 3. Päättää asiakasmaksulain 11 :n mukaisesti maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. 4. Päättää kuntouttavassa työtoiminnassa olevilta asiakkailta ruokailuun liittyvistä asiakasmaksuista asiakasmaksulain 1-2 ja 12 :n sekä perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. Sosiaalityöntekijä 1. Päättää asiakkaan ottamisesta/ ottamatta jättämisestä kuntouttavaan työtoimintaan sekä kuntouttavan työtoiminnan lopettamisesta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 6, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6 ja 13 ). 2. Päättää matkakorvauksen ja toimintarahan myöntämisestä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (Laki toimeentulotuesta 10 ). 3. Päättää sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisesta sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (Sosiaalihuoltolaki 17 ). Sosiaaliohjaaja 1. Päättää asiakkaan ottamisesta/ ottamatta jättämisestä kuntouttavaan työtoimintaan sekä kuntouttavan työtoiminnan lopettamisesta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 6, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6 ja 13 ). 22

24 2. Päättää matkakorvauksen ja toimintarahan myöntämisestä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (Laki toimeentulotuesta 10 ). 3. Päättää sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisesta sosiaalisen kuntoutuksen myöntämisestä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (Sosiaalihuoltolaki 17 ). Kuntoutuspalvelut Vastaava fysioterapeutti, sijainen sosiaalipalvelupäällikkö 1. Päättää maksusitoumusten antamisesta lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden ostopalveluihin. 2. Päättää lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisten apuvälineiden hankinnoista euroon saakka. 3. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden korvaamisesta euroon saakka. 4. Päättää yksilöllisten apuvälineiden hankinnasta ja apuvälinevaraston kertatäydennyksistä euroon saakka. Toimintaterapeutti (vakanssi nro ), sijainen vastaava fysioterapeutti Kuntoutuspalvelut Vastaava fysioterapeutti, sijainen fysioterapeutti (vakanssi nro ) lisäys: Fysioterapeutti (vakanssi nro ), sijainen vastaava fysioterapeutti 1. Päättää lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisten apuvälineiden hankinnoista euroon saakka. 2. Päättää yksilöllisten apuvälineiden hankinnasta ja apuvälinevaraston kertatäydennyksistä euroon saakka. 1. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden korvaamisesta euroon saakka. Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen johtaja, sijainen sosiaalipalvelupäällikkö 1. Päättää sosiaalihuoltolain 26 :n mukaisten perheneuvolapalveluiden ostoista. 2. Päättää sosiaalihuoltolain 21 :n mukaisten asumispalvelujen ja sosiaalihuoltolain 22 :n mukaisen laitoshuollon myöntämisestä sosiaalihuollon yksikössä. 23

25 3. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan myöntämisestä sekä päivätoiminnan (ei lakisääteinen) myöntämisestä. 4. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan asiakasmaksuista asiakasmaksulain 1-2 ja 12 :n sekä perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. 5. Päättää asiakasmaksulain 11 :n mukaisesti maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. 6. Päättää maksusitoumusten antamisesta puheterapian ostopalveluihin 7. Päättää terveydenhuoltolain 27 :n, mielenterveyslain 3 :n sekä sosiaalihuoltolain 14 ja 25 :n mukaisten maksusitoumusten antamisesta ostopalveluihin Mielenterveyspalvelujen sosiaaliohjaaja alkaen 1. Päättää sosiaalihuoltolain 21 :n mukaisten asumispalvelujen ja sosiaalihuoltolain 22 :n mukaisen laitoshuollon myöntämisestä sosiaalihuollon yksikössä. 2. Päättää sosiaalihuoltolain 27 e :n mukaisen työtoiminnan myöntämisestä sekä päivätoiminnan (ei lakisääteinen) myöntämisestä. 3. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan asiakasmaksuista asiakasmaksulain 1-2 ja 12 :n sekä perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. 4. Päättää asiakasmaksulain 11 :n mukaisesti maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. 24

26 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö (hoitotyön johtaja) 1. Valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa pelkästään omaa tulosaluettaan koskevissa asioissa mm. - päättämällä tulosalueensa osalta muutoksen hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin - vastaamalla tulosalueensa osalta kanteluihin vastaamisesta ja selitysten antamisesta - antamalla lausuntoja - käyttämällä kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa - tekemällä sopimuksia ja muita oikeustoimia - päättämällä, käytetäänkö tilanteessa puhevaltaa ja mikä kanta tällöin esitetään 2. Vastaa tulosalueensa osalta vastauksen antamisesta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säädetyn lain 23 :n mukaisiin muistutuksiin. 3. Toimii tulosalueellaan yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 3 :n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena, jolla on tämän lain 17 :ään perustuva tarkastusoikeus ja 39 :ään perustuva tiedonsaantioikeus. 4. Päättää palvelusetelin myöntämisestä tehostettuun palveluasumiseen. 5. Päättää palveluntuottajien hyväksymisestä tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi. 6. Laatii tulosalueensa osalta käyttöönotettavan kameravalvonnan rekisteriselosteet ja vastaa tulosalueensa käyttämissä tiloissa olevan kameravalvonnan rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. 25

27 7. rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sosiaalihuollon tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä (henkilötietolaki 29 2 mom) 8. tiedon luovuttamisesta ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sosiaalihuollon asiakirjasta sosiaalihuollon asiakaslain 17 :n ja 18 :n mukaisiin tarkoituksiin (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) 9. Allekirjoittaa tulosalueensa puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät, joiden allekirjoittamista ei ole erikseen säädetty/määrätty/delegoitu toiselle ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen viranhaltijalle. Johtava ylilääkäri 1. Ratkaisee tulosalueensa osalta potilaslain (785/1992) 10 :n mukaisen muistutuksen. 2. Myöntää maksusitoumuksen muissa kuin omissa toimintayksiköissä annettavalle, terveydenhuoltolain mukaiselle kiireettömälle ja kiireelliselle laitoshoidolle. 3. Toimii ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen terveydenhuoltolain 57.1 :n mukaisena vastuulääkärinä, joka johtaa ja valvoo tulosalueensa terveyden- ja sairaanhoitoa. Ensihoidossa päivystävä lääkäri 1. Päättää jatkohoitoon siirtämisestä ja jatkohoidon arvioinnin tekemisestä. Osastonhoitaja (vakanssinumero ), sijainen sairaanhoitaja (vakanssinumero ) 1. Päättää palvelutalon asukkailta perittävistä maksuista perusturvalautakunnan 26

28 hyväksymään ohjeeseen perustuen. 2. Toimii vanhuspalvelulain mukaisena toimintayksikkönsä johtajana, joka vastaa toimintayksikkönsä osalta omavalvontasuunnitelman nähtävilläpidosta. Osastonhoitajat Lehmuskartano (vakanssinumero ) sijainen (vakanssinumero ), Vols-koti (vakanssinumero / omaishoidon koordinaattori asti), sijainen kotihoidon alue-esimies (vakanssinumero ) 1.Toimii vanhuspalvelulain mukaisena toimintayksikkönsä johtajana, joka vastaa toimintayksikkönsä osalta omavalvontasuunnitelman nähtävilläpidosta. Osastonhoitaja Vols-koti (vakanssinumero / omaishoidon koordinaattori asti), sijainen kotihoidon alue-esimies (vakanssinumero ) 1. Vastaa ikäihmisten päivätoiminnasta ja muistipoliklinikasta. Osastonhoitaja Lehmuskartano (vakanssinumero ), sijainen (vakanssinumero ) 1.Päättää Lehmuskartanon asukkailta perittävistä tehostetun palveluasumisen maksuista perusturvalautakunnan ohjeen mukaan. Osastonhoitajat Lehmuskartano osastonhoitaja (vakanssinumero ) sijainen saakka vs. osastonhoitaja (vakanssinumero ) Osastonhoitaja Vols-koti (vakanssinumero ), sijainen osastonhoitaja (vakanssinumero ) Osastonhoitaja Lehmuskartano vs. osastonhoitaja (vakanssinumero ) saakka, sijainen osastonhoitaja (vakanssinumero ) 2.Toimii vanhuspalvelulain mukaisena toimintayksikkönsä johtajana, joka vastaa toimintayksikkönsä osalta omavalvontasuunnitelman nähtävilläpidosta. Vanhuspalveluiden koordinaattori (vakanssinro ), sijaisena (ikäihmisten hyvinvointipalveluiden) sosiaalityöntekijä (vakanssinumero ): 1. Päättää tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikoilla olevilta asiakkailta perittävistä maksuista. 27

29 2. Tekee viranhaltijapäätökset Hanna ja Yrjö Salinin testamenttivarojen osalta testamenttivarojen myöntämisestä perusturvalautakunnan hyväksymien linjausten mukaisesti. 3. Päättää ryhmäkotiin liittyvistä asiakaskohtaisista vuokrasopimuksista. 4. Päättää sosiaalihuoltolain 23 :n mukaisista liikkumista tukevista palveluista. Kotihoidon alue-esimiehen tehtävää hoitavat viranhaltijat (vakanssinumero asti ja vakanssinumero , sijainen alueesimies vakanssinumero ) 1.Päättää asiakkaan kotihoidon palveluista. 2.Päättää palvelusetelin myöntämisestä kotihoidossa. 3.Päättää asiakkaalle annettavasta yksityisen toimijan tuottamasta kotihoidon palvelusta. 4.Päättää kotihoidon asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista. Hoitotyön johtaja, 1. sijainen osastonhoitaja (vakanssinumero ), 2. sijainen osastonhoitaja (vakanssinumero ) 1. Vastaan ottaa ilmoitukset iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. (Vanhuspalvelulaki 25 ) 2. Vastaa ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen yksiköiden osalta vanhuspalvelulain mukaisesta omavalvonnan järjestämisestä sekä omavalvontasuunnitelman laatimisesta. 3. Ottaa vastaan ilmoitukset iäkkään henkilön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntarpeesta, selvittää ilmoituksen perusteella palveluntarpeen ja ottaa iäkkään kaltoinkohtelutapauksessa yhteyttä muihin viranomaisiin (poliisi, aluehallintovirasto tai muu tarvittava taho). 28

30 4. Tekee reklamaatiot (perusturvalautakunnan hyväksymään Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan väliseen yhteistyösopimukseen perustuvista) Espoon sairaalan tuottamista palveluista. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sosiaalityöntekijät (vakanssinumero ja vakanssinumero ) päättävät 1. tehostetun palveluasumisen paikan myöntämisestä asiakkaalle. 2. harkinnanvaraisen, kertaluontoisen toimeentulotuen myöntämisestä asiakkailleen. 3. asiakasmaksulain 11 :n mukaisesta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 4. rekisterinpitäjän ominaisuudessa rekisteröidyn vaatimuksen mukaisesta ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sosiaalihuollon tiedon korjaamisesta tai tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä (henkilötietolaki 29 2 mom) 5. tiedon luovuttamisesta ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sosiaalihuollon asiakirjasta sosiaalihuollon asiakaslain 17 :n ja 18 :n mukaisiin tarkoituksiin (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) Omaishoidontuen koordinaattori (osastonhoitaja asti) Omaishoidontuen koordinaattori osastonhoitaja (vakanssinumero ) asti, sijainen osastonhoitaja ( ) 1. Päättää omaishoidontuesta. 29

31 2. Hyväksyy ja allekirjoittaa sekä irtisanoo tai purkaa kunnan puolesta omaishoito- ja sijaishoitosopimuksen. 3. Päättää omaishoidon vapaapäivien järjestämistavasta (palveluseteli, asumispalvelupaikka tai laitos, hoivakodin lyhytaikaisen hoivan yksikkö tai omaishoidon sijaishoito) 4. Määrittää omais- ja sijaishoidon hoitopalkkion perusturvalautakunnan vahvistamiin linjauksiin pohjautuen. Päätösvalta vuokratyövoiman ostoista yrityksiltä on ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen osalta seuraavilla viranhaltijoilla - hoitotyön johtaja - osastonhoitajat Vols-kodissa, hoivakodissa ja palvelutalossa - johtava ylilääkäri (varalla ylilääkärit) - tulosalueen johtaja - kotihoidon alue-esimiehet 30

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset ajalle 2.29.7.2018 (kesäajan sijaiset): Vt. perusturvajohtaja, sijaisena

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset (joulun ja vuodenvaihteen sekä joidenkin kevään lomapäivien sijaiset):

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Voimassa 1.6.2017 alkaen Hyväksytty: 31.5.2017 Perusturvan toimiala Perusturvajohtaja, sijaisena toimintakyvyn tukipalveluiden

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Perusturvalautakunta 1.2.2018 CaseM KIRDno2017733 Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Voimassa oleva: Muutosehdotukset: Terveyspalvelut Terveyspalvelut vastuuhenkilö

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Perusturvajohtaja,

Lisätiedot

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla:

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Kesäajan sijaisuuksista

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty:

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Voimassa 1.5.2018 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön 42 :n mukaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.3.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.4.2018 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija PERUSTURVAN YHTEISET Tutkimusluvista päättäminen Laajemmista tutkimusluvista päättää hyvinvointilautakunta. Opinnäytetyöhön liittyvistä tutkimusluvista päättää Palveluseteliyrittäjien hyväksyminen lautakunnan

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.8.2018 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2017 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialaan yksilöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 14.2.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 2 Hallitus 11.3.2019 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 Hallitus 1.2.2019,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 3 Hallitus 14.12.2018 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 2 1. Toimintasäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 28.11.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.2.2017 24, liite 9 Korvaa 17.5.2016 64 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 1.6.2017 alkaen Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 20.9.2017 alkaen (Päivitetty Sotela 19.9.2017) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa )

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa ) Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 15.8.2018 alkaen (hyväksytty sotelassa 14.8.2018) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO 1 Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO KUKA MITÄ KOSKA KENELLE Perusturvalautakunta a) Päättää omalla vastuu- 28.2.2017 Vastuualueiden esimiehet alueellaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.6.2016 101 Voimaantulo 1.7.2016, paitsi koti- ja vanhuspalvelujen palveluneuvojan tehtävien

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveystoimen delegointipäätös Hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevan toimivallan delegointi Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 16.8.2019 113 Voimassa 1.9.2019 alkaen 1 Delegointipäätöksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus 17.2.2017 1 Henkilöstöasiat Sote-keskuksen vakinaisen henkilöstön valinta, virkavaalin vahvistaminen Ympäristöterveydenhuollon ja palkkauksesta henkilöstön päättäminen.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI voimassa 1.4.2016 alkaen HYVÄKSYTTY: Hyvinvointilautakunta 27.2.2014 30 Hyvinvointilautakunta 24.4.2014 43 Hyvinvointilautakunta 18.12.2014

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot