SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa Sosiaali-ja terveyslautakunnalle toimitetut viranhaltijoiden pöytäkirjat 173 Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion 2009 toteutumistilanne 1-11/09 ja toiminnan seuranta lautakunnan erityistoimialan tehtävien osalta 174 Sastamalan kaupungin päihdetyöryhmän asettaminen Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset 176 Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäviä koskeva valtuustoaloite 177 Lausunto Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen kuntalaisaloitteeseen 178 Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry:n avustushakemus 179 Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Kehitysvammapalveluiden kotikuntakorvaukset Sosiaali-ja terveyslautakunnan delegointisääntö alkaen 182 Lastensuojelun sosiaalipäivystyksen laajentaminen Sastamalan kaupungin ja Sastamalan päihdeklinikan välinen kumppanuussopimus 184 Ajankohtaiset suunnitteluasiat Muut esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön nimeäminen

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Salkovic Regina puheenjohtaja läsnä Metsälä Jarmo varapuheenjohtaja läsnä Kulonpää Irmeli jäsen läsnä Myrskyranta Simo jäsen läsnä Peurala Paula jäsen läsnä Pusa Jukka jäsen läsnä Seppälä Maija jäsen läsnä Villo Maire jäsen läsnä Virtanen Tero jäsen läsnä Välimäki Erkki kaupunginhallituksen läsnä edustaja Lehtonen Alina nuorisovaltuutettu läsnä Tommiska Katja esittelijä läsnä Sundgrén Marju pöytäkirjanpitäjä läsnä Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Regina Salkovic puheenjohtaja :t Marju Sundgrén pöytäkirjanpitäjä Jarmo Metsälä Tero Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MA klo 9-15 sosiaalikeskuksessa

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOSLTK 169 Sosiaali-ja terveyslautakunta kokoontuu päättämänään ajankohtana. Kuntalain 58 :n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SOSLTK 170 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Ehdotus hyvinvointijohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta valit see pöy tä kir jan tar kas ta jiksi Jarmo Metsälän ja Tero Virtasen ja päät tää yk si mie li sesti, et tä pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan TO klo 12 jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa SOSLTK 171 Hallintosäännön 46 :n mukaan kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla, lautakunnan kokouksessa kaupunginhallituksen edustajalla ja lautakunnan alaisten toimielinten kokouksessa asianomaisen lautakunnan edustajalla ja esittelijällä. Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen 4 mukaisesti julkisten asioiden osalta. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa ovat läsnä hyvinvointijohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Päätös: Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska, gsm

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali-ja terveyslautakunnalle toimitetut viranhaltijoiden pöytäkirjat SOSLTK 172 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu ajalta seuraavat päätöspöytäkirjat: - hyvinvointijohtaja - sosiaalipalvelupäällikkö - Sepän kotien vastaava hoitaja - Selännekodin vastaava hoitaja - Työ-ja päivätoimintakeskuksen vastaava ohjaaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on tar kastanut päätöspöytäkirjat ennen lautakunnan kokousta. Pöytäkirjat ovat nähtävillä sosiaali- ja terveyslautakun nan kokouksessa Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali-ja terveyslautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi saaduksi ja päättää, ettei se käytä KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös: Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää yksimielisesti siirtää tä män py kä län käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja katja Tommiska gsm

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion 2009 toteutumistilanne 1-11/09 ja toiminnan seuranta lautakunnan erityistoimialan tehtävien osalta SOSLTK 173 Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion täytäntöönpanomääräykset Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta itsenäisesti. Talousarvion toteutumistilanne saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Sastamalan kaupungin konserniohjeen, jonka mukaan lautakunnat suorittavat tilaajina erityistoimialaansa kuuluvien tehtävien osalta toiminnan seurantaa ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhtiöiden ja yhteisöjen johdolle ja raportoivat tarvittaessa kaupunginhallitukselle. Konserniohjeen nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa mm. Sastamalan perusturvakuntayhtymän toimintaa. Hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion toteutumistilanne 1-11/09 Hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion alustava toteutumistilanne ( ) 1-11/09 on koottu alla olevaan taulukkoon: Erikoissairaanhoidon toteuma 1-11/09 on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan ( ) mukaan ja käyttö 90,5 %. Aluesosialityön määrärahaan on jäänyt epähuomiossa euron määrärahavaraus Hyrkin ulkoisiin vuokriin, joka tulee poistumaan. Ko. vuokra on varattu alkuperäisessä talousarviossa ulkoisiin vuokriin, ja muutettu osavuosikatsauksen 4/09 yhteydessä sisäiseksi vuokraksi. Tämän muutoksen jälkeen toteuma on n. 91%. Perhepalvelujen alhaista toteumaa selittää osaltaan se, että Sasta-

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ malan toiselle kunnalle korvaaman huostaanoton laskutus tapahtuu puolivuosittain. Vuoden 2009 jälkipuoliskoa ei ole vielä laskutettu. Lisäksi lai tos hoi don tu lot ovat ker ty neet hie man pa remmin kuin on osattu en na koi da. Toimeentulotuen hakemusten osalta on käsittelyaikaseurantaa pystytty tekemään 3/09 alkaen. Ajalla 3-11/09 on 79,6 % kirjallisista hakemuksista käsitelty toimeentulotukilain mukaisesti seitsemän arkipäivän sisällä. Käsittelyajoissa on ollut kuukausittaista vaihtelua: heinäkuussa 100% kirjallisista hakemuksista käsiteltiin 7 arkipäivän sisällä, mutta elokuussa 36%:ssa ja lokakuussa 55%:ssa hakemuksia käsittelyaika on ollut yli lakisääteisen määräajan. Lokakuun alusta lukien aluesosiaalityön osaprosessin aikavarauspalvelua on vähennetty, jotta kirjallisten hakemusten käsittely saataisiin tehtyä laki sääteisessä määräajassa. Lisäksi on palkattu osa-aikainen työnteki jä käsittelyyn. Marraskuussa kirjallisten hakemusten käsittelyaika oli yli lakisääteisen määräajan 5 %:ssa hakemuksista. Kirjallisten ha ke mus ten osuus kai kis ta ha ke muk sis ta on ol lut ajal la 1-11/09 60,8 %. Oheismateriaalina hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion 2009 alustava osaprosessikohtainen toteuma 1-11/09. Sastamalan perusturvakuntayhtymän talousarvion toteutumistilanne 1-11/09 Sastamalan perusturvakuntayhtymän talousarvion alustava ( ) toteutumistilanne 1-11/09 on koottu alla olevaan taulukkoon: Saspelta saadun tiedon mukaan alustavista luvuista puuttuu noin

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ euroa marraskuulle kuuluvia menoja. Oheismateriaalina Sastamalan perusturvakuntayhtymän alustava talous ar vion toteutumistilanne ja jäsenkunta-arvio 1-11/09. Valmisteluvastuu: hallinnon suunnittelija Päivi Koskinen, hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaalinen hyvin vointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion toteutumistilanteen 1-11/09 ja kuntayhtymän talousarvion vastuualueittaisen toteutumis tilanteen ja jäsenkunta-arvion 1-11/09 tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sastamalan kaupungin päihdetyöryhmän asettaminen SOSLTK 174 Raittiustyölain (828/1982) ja asetuksen mukaan kunnissa tulee olla toimielin vastaamassa raittiustyön toimeenpanosta, raittiuden edistämisestä ja alkoholiolojen seuraamisesta. Toimielimen on tehtävä yhteistyötä erityisesti terveys-, sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Yhteistyötä tulee tehdä myös ehkäisevää päihdetyötä tekevien sekä terveitä elintapoja edistävien yhteisöjen kanssa. Vastatakseen raittiustyölakiin (828/1982) ja asetukseen tulee päihdetyöryhmä virallisesti asettaa toimielimeksi. Sastamalan päihdehankkeessa ( ) luotiin Huittisiin, Punkalaitumelle ja Sastamalaan päihdepalvelujen toimintamalli. Myös Sas ta malan päihdehankkeen suosituksiin sisältyy ehdotus kunnil le päih de työ ryh män aset ta mis ta. Päihderyhmän tehtävän on vastata päih de työn suun nit te lusta, sopia yhteistyöstä ja toimintavastuista sekä seu rata kun nan tai yh teistoi minta-alueen päihdetilannetta ja päihde työn vai kutta vuut ta osana hyvinvointityötä. Päihdetyöryhmä voi myös vasta ta päihdestrategian luomi sesta tai päivittämisestä ja ottaa hal tuun päihde työ hön lä hei sesti liit tyvät ohjelmat. Lisäksi se voi kutsua työryhmään vierailevia asiantuntijoita ja konsultoida tarpeen mukaan eri yhtyeistyötahoja. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tom mis ka Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Sasta ma lan kaupunginhallitus asettaa Sastamalan kaupungin päihde työ ryh män. Työryhmän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyslauta kunta esittää, että hallitus pyytäisi edustajien nimeämistä seuraavilta yh teistyötahoilta: - Sastamalan perusturvakuntayhtymä - Vammalan aluesairaala - Sastamalan kaupungin kasvatus- ja opetuskeskus - Elämän laatu ja elä vä maaseutu ydinprosessi - Sastamalan koulutuskuntayhtymä - Työvoiman palvelukeskus Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Sastamalan kaupunginhallitus nimeää Sastamalan kaupungin edustajaksi päihdetyöryhmään ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja hyvinvointijohtaja Katja Tommiskan. Hyvinvointijohtaja täydensi kokouksessa edellä mainittua ehdotustaan si ten, et tä myös poliisia pyydetään nimeämään edustaja työryhmään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti täydennetyn ehdotuksen mu-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ kaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset SOSLTK 175 Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2009 ovat olleet haettavana klo 15 mennessä. Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset lu keutuvat Sastamalan veteraanietuuksiin, joihin on varattu vuonna 2009 yhteensä euron määräraha. Järjestöjen toiminta-avustuksiin on varattu yhteensä euron määräraha. Osana Sas ta ma lan kau pun gin ta lou den ta sa pai not ta mis oh jel maa ve te raa ni etuuk siin va rat tua mää rära haa on vä hen netty euroa. Vähennys on kohdennettu ve teraanietuuksiin varatun määrärahan sisällä jär jes töjen toi min ta-avus tuk siin (kau pun gin val tuusto ). Sosiaali- ja ter veyslauta kunta on vah vistanut veteraani- ja so tain va lidi jär jestöjen toi minta-avus tusten myön tä mis pe rus teet kokouksessaan ( 108). Määräaikaan mennessä ha ke muk sen on jät tä nyt 11 järjestöä: Hakija Haettu avustus Jäsenmäärä Keikyän sotavete raanit ry Keikyän sotavete raanit ry:n naisjaos to Mouhijärven Sota veteraanit ry 3644,14 43 Sastamalan Rinta manaiset ry Sastamalan Sota veteraanit ry Sotainvalidien Vel jesliiton Kiikan osasto ry Sotainvalidien Vel jesliiton Mouhijär ven osasto ry Sotainvalidien Vel jesliiton Vammalan osasto ry Suodenniemen So taveteraaniyh distys ry ei sum maa 68 Vammalan Kaatu neitten omaiset ry Äetsän Rintamave teraanit ry yhteensä , Yhden järjestön avustushakemus saapui määräajan jälkeen. Hakemuk sista teh ty laa jempi yh teen ve to on liit tee nä. Valmisteluvastuu:hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset alla esitetyn jakoehdotuksen mukaisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Hakijat

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäviä koskeva valtuustoaloite SOSLTK 176 Valtuutettu Pirkko Lahtinen on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen (KV ): "Valtuustoaloite Nyt laman aikoina ja myös kaupunkimme ikärakenteen muuttuessa tar vitaan työsuhteessa olevien auttajien lisäksi vapaaehtoisten ns. kolman nen sektorin toimijoiden työpanosta, jotta ihmisten hyväolo säilyisi ja li sääntyisi. Kaupungissamme toimii monia järjestöjä, joissa työskentelee suuri va paaehtoisten auttajien joukko. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi SPR, SMS:n Tukitalo, Mielenterveysyhdistys voimia, monet eläkeläisjärjestöt, Mannerheimin lastensuojeluliitto, seurakunnan lähimmäiset jne. Näissä järjestöissä toimivat vapaaehtoiset ovat jo nyt auttamassa monenlaisis sa tehtävissä. Esimerkkinä voisi mainita: Lasten kohdalla tarvitaan varamummuja ja varapappoja niiden perhei den tueksi, joilla ei ole isovanhempia lähellä. Moni vanhempi tarvitsee myös kokeneen aikuisen tukea ongelmallisissa tilanteissa. Yksinäiset vanhukset tarvitsevat ulkoiluttajaa ja keskusteluseuraa. Van hainkodeissa tarvitaan apua keskustelemassa, syöttämistilanteissa, ul koiluttamisessa jne. Mielenterveyskuntoutujat ovat usein hyvin yksinäisiä. Ystävän vierailut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tarpeita on monenlaisia, tarpeet ovat usein sellaisia, joissa ammattipä tevyys ei ole välttämätöntä. Vapaaehtoisia on, mutta toiminnasta puuttuu koordinaattori. Tarvitaan ihmistä, joka kartoittaa tarpeet ja joka tietää, mistä apua on saatavilla. Avun tarve ja auttajien tarjonta eivät kohtaa. Ehdotamme, että kaupunkimme virkamiehistön joukosta etsitään henki lö, jonka työnkuvaan voisi liittää vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtä vät. Näin saadaan aikaan säästöjä ja luodaan hyvinvointia kaupunkiimme. Uskomme myös, että kolmannen sektorin toimijoista pitää huolta se taustajärjestö, johon toimija kuuluu. Työnohjaus ja ammatillinen tuki ovat tarpeen, ja useimmissa järjestöissä tämä on hoidettu. Ehdotamme siis, että Sastamalan kaupungin jonkun työntekijän toimen kuvaan liitetään kolmannen sektorin työalueen koordinointi. Tä-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ mä on eri asia kuin palveluverkoston koordinointi, jota nyt ollaankin järjestämässä kaupungissamme. Sastamalassa Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Pirkko Lahtinen Jari Toivo Mauri Salminen Atte Vuorio Marja Ahola Reino Sivonen Jenni Jokinen Tarja Pietilä Tapani Lähteenmäki Reino Nummi" Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun toa asiasta. Vapaaehtoistyö voidaan nähdä sekä ennaltaehkäisevänä että osittain myös kau pun gin pal ve luja täydentävänä toimintana. Valtuustoaloittees sa tuodaan esille lukuisia vapaaehtoistyötä tekeviä järjestöjä, joissa toi mivien vapaaehtoisten kerrotaan jo nyt tarjoavan tukeaan monenlaisissa tehtävissä eri väestöryhmille kuten lapsiperheille (varamummut ja vara papat), vanhuksille (ulkoilutusapu ja keskusteluseura) ja mielenterveys kuntoutujille (ystävävierailut). Valtuustoaloitteessa esitetään, että avun tarve ja auttajien tarjonta eivät kohtaa. Tämän vuoksi vapaaehtoistoiminnalla tulisi olla koordinaattori eli hen ki lö, jo ka kar toit tai si va paa eh tois työn tar peet ja joka tie täi si, mistä apua on saatavilla. Koordinaattorin tehtävät esitetään liitettävän jon kun vi ran halti jan tehtäväkuvaan. Sastamalan kaupungin alueella tehtävästä vapaaehtoistyöstä, sen laa dusta ja laajuudesta ei ole käytet tä vis sä koot tua tie toa. Sama pätee myös vapaaehtoistyön kysyntään: käytettävissä ei ole tietoja kysynnän laajuudesta ja kohdentumisesta. Tästä huolimatta voidaan todeta, että osas sa kau pun gin ydin pro ses seja va paa eh tois työllä on jo nyt mer kit tävä roo li. Esi mer kiksi sosi aa linen hy vin vointi ja toi minta kyky ydin pro sessis sa las ten suo jelun avo huollon tuki toi mena tar jottava tu ki hen ki lö- ja tukiperhetoiminta pe rus tuu lähes yksin omaan vapaaehtoistyöhön, jonka koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa tällä hetkellä perhepalvelujen tiimi. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäväksi esitetään toimia apua tarvit sevien ja sitä tarjoavien välisenä linkkinä. Tehtävä on haas teelli nen: jo nyt va paaehtoistoiminnan kirjo on varsin laaja ja on to dennä köis tä, et tä kysyntää va paa eh tois toi minnalle ilmenee paitsi kun talais ten myös kau pun gin ja muidenkin organisaatioiden kuten esimerkik si Sas pen taholta. Mi käli val tuus to aloit tees ta joh de taan vie lä ajatus sii tä, et tä va paa eh tois työn koor di naat tori toimisi käy tän nös sä vapaa eh tois työn vä lit täjä nä, teh tävän haasteellisuus kasvai si enti sestään. Täs sä laa juu des sa koor di naat torin tehtä viä ei to dennä köi sesti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ olisi mah dol lista liit tää jon kin va kanssin teh tävä ku vaan, vaan koordinaat torin teh tä vän hoi tami nen edellyttäisi to den nä köi sesti ai nakin osa-aikais ta pää toi mis ta työpanosta. Koska käytettävissä ei ole tarkempia tietoja Sastamalassa tällä hetkel lä teh dyn va paa ehtoistyön laadusta ja laajuudesta eikä siihen kohdistuvas ta ky syn nästä, ei hyvinvoinnin ydinprosessin ole mahdollista antaa pe rus tel tua kannanottoa valtuustoaloitteessa tehtyyn esityk seen liittää va paa eh tois työn koordinaattorin tehtävät jonkin kaupungin vakanssin teh tävä ku vaan. Mikäli valtuustoaloitteeseen halutaan antaa perusteltu ja asi aan liittyvät monet ulottuvuudet huomioon ottava lausunto, olisi tar peen to teuttaa vapaaehtoistoimintaan liittyvä selvitystyö. Selvitystyössä kartoitettaisiin ainakin va paa eh toistyön ny ky ti la tarjonnan ja kysynnän osalta. Kos ka selvitys työn jänne kat taisi kol mannen sektorin ja kaupungin organi saation ohella muita jul kisen sektorin organisaatiota (kuten Saspen), olisi ky seessä varsin laaja-alainen tehtävä, jonka toteuttaminen vaatisi oman työntekijäresurssinsa. Tä män vuoksi olisi perus teltua selvittää mahdolli suus toteut taa va paaeh toistyön nykyti lan kartoittamistyö kehittämishankkeena, jolle haettaisiin hankerahoitusta. Hankkeen puitteissa voitaisiin vapaaehtoistyön ny ky ti la-analyysin poh jalta muo dos taa suun nitelma vapaa eh toistyön kehit tä misen ja sii hen liit tyen va paaeh toistyön koor di noin nin osal ta. Valmisteluvastuu: hyvinvoinnin prosessitiimi Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä esite tyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen kuntalaisaloitteeseen SOSLTK 177 Sastamalan kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakun nalta lausuntoa Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen jättä män kuntalaisaloitteeseen koskien aloitteen ensimmäistä kohtaa. Kau punginhallitus on pyytänyt asiassa lausuntoa myös Sastamalan perus turvakuntayhtymältä. Kuntalaisaloite on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Suodenniemen eläkeläisyhdistys aloitteessaan: "Kohta 1. Eläkkeiden ostovoiman vähentyessä, sairauksien lisääntyes sä iän myö tä ihmiset ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan myös kustannusten osalta. Ne ihmiset, jotka eivät omin avuin pääse terveyskeskuk seen tar vittaessa esim. verenpainemittauksiin, verikokeisiin, terveyden hoitajan luo, lääkäriin, vaan ovat sairaanhoitajan kotikäyntien varassa joutuvat maksamaan melkoisia summia johtuen joka kerrasta perittä västä mak susta, kun taas terveyskeskukseen pääsevät maksavat vain vuotuisen kertamaksun. Vaikka ongelma on valtakunnallinen niin Sasta malan päättäjien pitää tarttua asiaan esimerkkiä näyttäen sekä myös viedä asiaa valtakunnalliselle tasolle, jotta saadaan vakavasti sairaiden kus tannukset kevenemään." Sastamalan kaupunki ostaa kotihoidon palvelut Sastamalan perusturva kuntayhtymältä, jonka asiaan antama lausunto on liitteenä 2. Kotihoi dosta perittävien maksujen ylärajat säädetään maksuasetuksessa ja palveluntuottaja voi periä kotihoidosta korkeintaan palvelun tuottamis kustannuksia vastaavan maksun. Kotihoidon pal ve lu ja on las kutettu sasta malalaisilta asiakkailta ajalla 1-10/ euroa, mikä on merkittävä summa ja kattaa osittain palvelujen tuottamiskustannuksia. Ottaen huo mioon kuntatalouteen kohdistuvat haasteet, ei Sastamalan kau pun gin ole mah dol lis ta luopua kotihoidosta perittävistä asiakasmaksuista tai alentaa niitä. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa edellä esitetyn vas tauksena kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry:n avustushakemus SOSLTK 178 Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry anoo sosiaali- ja terveyslautakunnalta 3000 euron avustusta loppuvuodelle 2009 ja vuo den 2010 ensi kuukausille vapaaehtoisen mielenterveystyön, ennen kaikkea ver taistu kitoiminnan jatkon turvaamiseen. VoiMia ry kertoo avustushakemuksessaan toimineensa vuosi na Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen tuella. VoiMia ry toteutti mai nit tui na vuosina kaksi seutukunnallista vertaistuen kehittä misprojek tia. Vuodelle 2009 yhdistys on hakenut RAY:ltä kohdennettua toimin ta-avustusta, jota sille ei myönnetty. VoiMia ry kertoo toimineensa huhti kuusta 2009 alkaen omien olemattomien varojensa puitteissa. Yhdistys on ostanut vuonna 2007 Vammalan kaupungilta Pajamäen kiinteistön ja kauppakirjassa on sovittu, että kaupunki tukee jatkossa kiinteistön ylläpitokulujen osalta 5000 eurolla vuodessa. Sosiaali- ja ter veyslautakunta on myöntänyt kuluvana vuonna VoiMia ry:lle mainitun 5000 euron avustuksen. Yhdistyksen mukaan kaupanteon suullisissa neuvotteluissa on todettu, että jos esimerkiksi Pajamäen lämmitysjärjes telmässä tapahtuu jotain ennakoimatonta ja ylimääräisiä kuluja aiheutta via vaurioita, kaupunki voi tällaisessa tilanteessa tulla vastaan. Kuluvan vuoden aikana yhdistys on joutunut uusimaan lämpöjohtopumpun ja paisuntasäiliön, mistä on aiheutunut noin 480 euron kulut. Yhdistys kertoo sen omien rahavirtojen olevan lopussa. Edessä on kui tenkin menoja: Pajamäen ostamiseen otetun lainan lyhennys ja korot sekä keskusliitolle maksettavat jäsenmaksut (1140 euroa). Yhdistys on hakenut RAY:ltä avustusta sekä kohdennettuna toiminta-avustuksena että projektiavustuksena. VoiMia ry kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että RAY:n päätöksiin vaikuttaa ratkaisevasti hakijan kotipaikkakunnan virallisen tahon eli kaupungin tuen määrä. RAY:n kriteerinä on, että pai kallisen tuen tulisi kattaa noin 1/3 heiltä haettavasta avustusmäärästä. VoiMia ry on hakenut RAY:ltä vuodelle 2010 ja siitä eteenpäin vuosita solla euroa. Nykyisellään Sastamalan kaupungin tuki kattaa vain murto-osan siitä, mitä RAY kriteereissään edellyttää. VoiMia ry esittää avustushakemuksessaan vielä Ikaalisten ja Raasepo rin kau pungit esimerkkeinä toimivasta paikallisesta tuesta. Yhdistys ker too, että se on käynyt Vammalan aikana keskusteluja kaupungin kanssa siitä, että alueella kehitettäisiin samantyyppistä toimintaa kuin edellä mainituissa kaupungeissa. Yhdistys esittää, että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koko asia ja neuvotteluvalmius on nyt unohdettu ja haudattu. Yhdistys esittää, että Sastamalan kaupungin uudet viranhaltijat eivät näytä olevan erityisen kiinnostuneita tai edes perillä edeltäjiensä visiois ta.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Hyvinvoinnin ydinprosessissa VoiMia ry:n kanssa tehtävästä yhteistyös tä on vastannut 7/09 loppuun aluesosiaalityön päällikkö, joka on neuvo tellut yhdistyksen kanssa kerran. Elokuusta lukien yhteistyöstä on vas tannut johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena toimiva hyvinvointijohtaja. VoiMia ry on ollut hyvinvointijohtajaan yhteydessä yhden kerran loka kuussa ja tuonut esille toimintansa haasteet, jolloin yhdistystä on ohjattu normaalin menettelyn mukaisesti lähestymään asias saan so si aa li- ja terveyslautakuntaa. Hyvinvoinnin ydinprosessissa ei ole ollut tarkempaa tietoa siitä, millaisia neu vot te lu ja VoiMia ry:n ja Vam ma lan kau pun gin perusturvakeskuksen vä lillä on käyty kaksi vuot ta sitten. Viranhaltija, joka tuolloin vastasi Voi Mia ry:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, on siirtynyt vuoden 2008 alku puo lella toi sen kun nan palvelukseen. VoiMia ry, Vammalan vs. perus tur vajoh taja ja hyvinvointijohtaja ovat pi tä neet ko kouksen syksyllä 2008, jol loin keskusteltiin RAY:n hakemukseen an nettavasta lausunnosta. Ku lu vana vuonna hyvinvoinnilta ei ole pyy detty lausuntoja. Viimeisten kahden vuoden aika na on niin kaupungin kuin myös Voi- Mia ry:n toi min taympäristös sä ta pahtu nut suuria muutok sia: esim. sai raanhoi topii rin suo ja työn yk sik kö on siir ty nyt lu kien kaupun gin organi saati oon ja aikuissosiaalityössä on meneil lään so siaalisen kun tou tuk sen pal ve lun ke hittä mistyö. Aikuissosi aalityön palve lujen osal ta on syn ty mäs sä uu sia visioita, minkä vuoksi on tarpeen järjestää yhteistyö neuvottelu Voi Mia ry:n ja hy vin voinnin kesken. Neuvottelu pide tään ja samassa yhteydessä käydään tarkemmin läpi yhdistyk sen tilannetta. Oheismateriaalina VoiMia ry:n avustushakemus liitteineen. Valmisteluvastuu:hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää VoiMia ry:lle ker ta luontoisen 500 euron avustuksen lämpöjohtoremontin kuluihin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto VoiMia ry

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Alkoholiohjelman kuntakumppanuus SOSLTK 179 Kansallisen alkoholiohjelman toteuttamista jatketaan. Oh jelmakaudella ohjelman operatiivisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Alkoholiohjelma on edelleen kumppanuusohjelma. Alkaneen ohjelma kauden myötä kumppanuuksista kehitetään paikalliselle tasolle syste maattinen työväline, jonka avulla voidaan myös paremmin seurata ta voitteiden toteutumista. Kumppanuuskuntien tulee laatia vuosittain tarkistettavat toimintasuunni telmat. Kumppanuus merkitsee yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Kumppanuus vahvistetaan kirjallisella so pimuksella. Kumppani sitoutuu toteuttamaan laatimaansa toimintasuun nitelmaa, arvioimaan omaa toimintaansa sekä tiedottamaan alkoholioh jelmasta omalla toimialueellaan. Keskeisimmät toimintalinjat ovat: vanhempien alkoholinkäytön aiheutta mien haittojen ehkäisy, nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä yksittäisistä käyttökerroista ja pitkäaikaisesta riskikäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Kumppanuuden hyötynä on mm. alkoholiohjelman koordinaattorin tuki strategiatyölle. Sastamalan päihdehankkeen implemointi voisi olla kumppanuuden tavoitteissa, koska hankkeen tuotokset tukevat myös kumppanuuden tavoitteiden toteutumista. hyötynä on myös koulutus ja materiaalin saanti Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Kat ja Tom mis ka Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) solmia kumppa nuus so pimuksen sosiaali- ja terveysministeriön alko ho li ohjelman kanssa 2) antaa päihdetyöryhmän tehtäväksi laatia toimintasuunnitelman Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammapalveluiden kotikuntakorvaukset 2010 SOSLTK 180 Kehitysvammapalveluita myydään muille kunnille. Sepän kodeissa, Selännekodissa ja toimintakeskuksessa on muiden paikkakuntien asiakkaita. Suurin osa on Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan ajalta siirtyneitä asiakassuhteita. Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta on päättänyt vuoden 2009 kehitysvammahuollon kotikuntakorvaukset seuraavasti: Vammalan toimintakeskus: - työtoiminta 47euroa/vrk - päivätoiminta 61 euroa/vrk - vaikeavammaisten päivätoiminta 100 euroa/vrk Sepän kodt: - autettu asuminen 69 euroa/vrk - vaativa autettu asuminen 103 euroa/vrk Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti Selännekodinvakituisen vaativan autetun asumisen myyntihinnan. Selännekoti: - vaativa autettu asuminen140 euroa/vrk Vuoden 2010 kotikuntakorvauksia arvioitaessa on huomioitu talousarvion toteutuminen syyskuun loppuun saakka 2009 ja vuoden 2010 talousarvio. Sastamalan toimintakeskuksen kotikuntakorvaukset vuo delle 2010 on arvioitu 3% prosentin yleiskorotuksen mukaan (myös esim. Tampere on korottanut vuoden 2009 hintoja 3%). Valmisteluvastuu:sosiaalipalvelupäälikkö Kristiina Piirala, hallinnon suunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus: Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää vuoden 2010 vieraskuntalaskutuksessa käytettävät kotikuntakorvakset seuraavasti: Sastamalan toimintakeskus: - työtoiminta 50 euroa/vrk - päivätoiminta 61 euroa/vrk -vaikeavammaisten päivätoiminta 104 euroa/vrk Sepän kodit: - autettu asuminen 73 euroa/vrk - vaativa autettu asuminen 126 euroa/vrk

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Selännekoti: - vaativa autettu asuminen 140 euroa/vrk - tilapäinen vaativa autettu asuminen 150 euroa/vrk Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: sosiaalipalvelupäälikkö Kristiina Piirala puh Tiedoksianto Sosiaalipalvelupäällikkö Selännekodin vastaava hoitaja Sepän kotien vastaava hoitaja Työ- ja päivätoimintakeskuksen vastaava ohjaaja Hallinnon suunnittelija

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali-ja terveyslautakunnan delegointisääntö alkaen SOSLTK 181 Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön ( ). Sastamalan kaupungin hallintosäännön 2 :n 8 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialana on sosiaali- ja terveydenhuolto sisältäen perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelut, aikuissosiaalityön, perhepalvelut, sosiaalipalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla on hallintosäännön 2 :ssä määrätyillä toimialoillaan yleinen ratkaisuvalta päättää ne asiat, jotka lain tai asetuksen tai erityisen säännön mukaan kuuluvat lautakunnalle tai sen toimialueella kunnalle. Sen lisäksi lautakunta ratkaisee toimialallaan asiat, jotka koskevat viranhaltijan oikeuttamista puolestaan ratkaisemaan lautakunnan päätösvaltaan kuuluvan asian. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut voimassaolevan delegointisäännön ( 92). Hyvinvoinnin ydinprosessin aluesosiaalityön osaprosessin nimi muuttuu alkaen aikuissosiaalityön osaprosessiksi ja vakanssirakenteessa tapahtuu muutos, kun johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkaa ja johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät siirtyvät alkaen hyvinvointijohtajalle vuoden 2010 ajaksi. Lisäksi sosiaalipalveluiden osaprosessissa on tarpeen täsmentää delegointia viranhaltijoiden osalta. Näiden muutosten vuoksi delegointisääntöä on tarpeen muuttaa alkaen. Liitteenä 1 ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan de legointisäännöksi alkaen ja liitteenä 2 nykyinen voimassa oleva de legointi sääntö. Valmisteluvastuu: hyvinvoinnin prosessitiimi Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheismateriaalina esitetyn delegointisäännön voimaantulevaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Asianosaiset työntekijät Hyvinvoinnin haltulaiset Hallinnon suunnittelija Kaupunginvaltuusto

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastensuojelun sosiaalipäivystyksen laajentaminen SOSLTK Tampereen kaupunginhallitus : Strategiapäällikkö Reija Linna maa: "Sosiaaliasema Paussi toimii Tampereen kaupungin päivystävänä sosiaaliasemana ja vastaa kuntalaisten kii reelliseen ja välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen. Tämän lisäksi yhteistoi mintasopimuk-sen perusteella Paussi vastaa yhteistoiminta sopi muksen perusteella Tampereen kaupunkiseudun kuntien sekä Ete lä-pirkanmaan kuntien ns. korkean kynnyksen lastensuojelun so si aalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksessa ovat mu kana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä Etelä-Pirkanmaalta Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Val keakoski. Pirkanmaan 12 kuntaa (Hämeenkyrö, Ikaali nen, Juupa joki, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pun kalaidun, Pälkäne, Ruo-vesi, Sastamala ja Virrat) ovat esittäneet Tampereen kaupunginhallitukselle, että Tampere solmisi näiden kuntien kanssa yhteistoimintasopimuksen, jonka perusteella Tam pere tuottaisi kor kean kynnyksen lastensuojelun sosiaalipäivystyk sen sekä selviämis asematoiminnan esityksen tehneille kunnille alkaen. Tampere on esittänyt mukaan pyrkiville kunnille , että Tampere ei ole valmis aloittamaan vakinais ta kor kean kynnyksen lastensuojelupäivystystä, mutta on valmis kahden vuoden kokeiluun. 12 kuntaa on silti päätynyt esittämään va kinaista toimintaa vuoden 2010 alusta. Kaupunginhallitukselle tehdystä 12 kunnan esityksestä on antanut lausuntonsa lasten- ja nuorten palvelujen apulaispormes tari, tilaaja-päällikkö, tietohallintopäällikkö ja strategia päällikkö. Lau suntojen mukaan korkean kynnyksen lastensuojelun sosiaalipäivys tystä voi-daan laajentaa uusiin kuntiin mikäli tampere laisten palvelut eivät laa-jenemisesta heikkene, eikä Tampereelle ai heudu toimin nasta lisä-kustannuksia. Apulaispormestarin ja tilaaja päällikön lau sunnossa ehdotetaan kunnille kahden vuoden kokeilu aikaa, jona ai kana toimintaa arvioitaisiin mm. henkilöstön riittävyy den ja sijais huollon toiminnan kannalta. Kannanottonsa asiaan on tehnyt myös sosi aaliasema Paussin henki-lökunta, joka vastustaa laajenemista. Laa jenemista on käsitelty myös nykyisten sopimuskuntien edustajista koostuvassa ohjausryhmässä Nykyisen yhteistoimin ta-alueen kun nat vastustavat toiminta-alueen laajenemista, mikäli se tuo kunnille lisäkustannuksia ja vaarantaa nykyisen palveluta son.

26 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Yhteenvetona saaduista kommenteista avo palvelujen tuotanto on esittänyt, että se ei ole valmis aloittamaan ko ko Pirkan maan kattavaa lastensuojelun sosiaalipäivystystä alkaen. Avopalvelujen tuotanto on kuitenkin tarvittaessa valmis aloittamaan kokeilun, jonka aikana toiminta arvioidaan ja jon ka jälkeen voidaan tehdä sopimus, mikäli osapuolet ovat toimintaan tyytyväisiä. Kokei lun kustannukset maksaisivat uudet kunnat koko naisuudessaan. Avopalvelujen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen kaupunki ei laajen taisi korkean kynnyksen lastensuojelupäivystystä 12 kunnan kanssa va kituisena toimintana, vaan kokeiluna ajalla Ennen kokeilun alkua asiaa palkattaisiin val mistelemaan selvitys henkilö ajalle Kustan nukset kokeilusta, selvi tyshenkilöstä ja tietohallinnosta hoitaisivat mukaan pyrkivät 12 kun taa. Kokeilun aikana tulee arvioida toimin nan vakinaistamista. Avopalvelujen johtokunnan päätöksen jäl keen 12 yhteis työhön ha-luavaa kuntaa ovat osoittanut Tampereen kaupunginhalli tukselle lisäselvityksen liitteineen, jotka pyydetään ot tamaan kaupunginhallituksessa huomioon käsiteltäessä avopalve lujen johto kunnan päätöstä. Lisäselvityksessä perustellaan koko maa kunnan käsittä vän yhteistoimintasopimuksen solmimisen hyötyjä Tampereelle ja muille nykyisille sopimuskunnille. Perusteluina esite tään muun muassa, et tä 12 kunnan liittyminen sosiaalipäivystykseen mahdollis taisi uu den työparin palkkaamisen sosiaaliasema Paus siin, ja että uusi työ pari mahdollistaisi kahden työparin päivystämi sen ruuh ka-aikoina. Lisäselvityksessä esitetään myös, että Tampe reen kau punki solmisi alkaen toistaiseksi voimassa olevan sopimuk sen 12 kun nan kanssa avopalvelujen johtokunnan hyväksy män kokeiluajan sijaan. Lisäselvitykseen on pyydetty kommentteja avopalvelu jen johtajalta ja sosiaalipalvelupäälliköltä. Kommenttien mukaan tamperelaisten palvelutaso ei tulisi juuri uusien kuntien myötä para nemaan. Mu kaan pyrkivissä kunnissa on vähän lasten suojelun sosi aalipäivys tyksen asiakkaita, mutta uusi palvelu lisää yleensä kysyn tää. Näin ollen uuden työparin tuoma lisäresurssi hyödyttäisi vain vähän ny kyisiä sopijakuntia. Lisäksi mukaan pyrki vien kuntien asiakkuuksien hoito on pitkistä välimatkoista ja tietojär jestelmien eroavuuksista joh tuen enemmän aikaa vievää kuin ny kyisten sopija kuntien asiakkuuk sien hoito. Sopimuksen laajentami nen uusiin kun tiin edes määräai kaisesti edellyttää vähintään puolen vuoden suun nittelu- ja valmiste luaikaa ja päätoimista työntekijäpa nosta. Hyvinvointipalvelujen kehitysjohtajan mu kaan Tampe reen kaupungin näkökulmasta oleellista on se, että kau pungin omien asukkaiden palvelut turvataan vähintään nykyisellä ta solla ja että kaupungin kustannukset eivät kasva. Toiminnan laajen taminen on siis mahdol lista,

27 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ mutta vain edellä mainituilla edellytyksil lä. Edel leen kehitysjoh tajan mukaan sopimus on tarkoituksenmu kaista teh dä määräaikai sena saakka. Tänä aikana mallin toimivuut ta tulee arvioi da, ja päätökset sopimuksen jatkosta tehdään arvioin nin perusteella. Määräaikaisen sopimuksen tekee Tampe reen osalta avopalvelujen johtokunta kaupungin lakimiesyksikön avustuksella. Sopimusta tehdessä tulee ottaa huomioon avopalve lujen johtokun nan tekemät päätökset sopimusehdoista." Yhdyshenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Ma ria Palmgren, puh ja strategiapäällikkö Reija Linnamaa, puh , Päätösehdotus. Johtaja Yli-Rajala: Kaupunginhallitus päättää, että Tampereen kaupunki esittää Pirkan maan 12 kun nan kanssa tehtäväksi sopimusta lastensuojelun kor kean kynnyksen sosiaalipäivystyksestä ja selviämisasematoimin nasta kahden vuo den määräajaksi, minä aikana toimintaa arvioi daan ja arvioinnin pohjalta tehdään päätökset sopimuksen jatkosta, ja että avopalvelujen johtokunta oikeutetaan hyväksymään sopimus. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Punkalaidun, Ruo vesi, Virrat, Sastama-la, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirk kala, Vesilah ti, Ylöjärvi, Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski, Palmgren Maria, Unkila Ta-pani, Kuosmanen Taru, Järvelä Kristiina, Naulo Katri, Saario Minna, Lähteenmäki Riikka, Linnamaa Reija Lisätietoja päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma, puh , Liitteet *Avopalvelujen johtokunnan päätös , 67 Las ten suojelun sosiaalipäivystyksen järjestäminen Paussin kautta alkaen Pirkanmaan 12 kunnan kesken *Pirkanmaan kuntien sosiaalitoimen johta vien viranhalti joiden kirje *Lausunto lasten ja nuorten kasvun tukemi nen * Tietohallinnon lausunto * Pirkanmaan 12 kunnan lisäselvitys lasten suojelun sosi aalipäivys-tysasiaan * Pirkanmaan 12 kunnan lisäselvityksen liite: 12 kunnan lastensuoje-lun sosiaalipäivystys

28 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tampereen kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen on järjestetty neuvottelu, jossa edellä mai nitut Pirkanmaan 12 kuntaa ja Tam pe reen kau pun gin avopalvelujen johtaja Heikki Lä tin kävivät alus tavasti lä pi mahdollisen sopimuksen reunaehtoja ja sopimusproses sin kul kuun liittyviä seikkoja. Lisäksi so si aali ase ma Paussin johta va so si aa li työntekijä Tapani Un kila on toi mitta nut laskelmat uuden va kanssin kustannuksista, alustavan laskelman laa jen nuk sen aiheut ta mis ta ko ko nais kustannuksista Paussin toiminnan osalta (ilman tie tohal lin toa), las kel man vuo ro li sien mää räs tä sekä ehdotelman Paus sin viik ko-oh jel masta. Laskelmien mukaan laajenemisen koko nais kus tan nukset il man tie to hal lin toa oli sivat euroa, jolloin sosi aali päi vystyk sen hinta olisi kunnan asukasta kohden 2,28 euroa. Tieto hal linnon käyt tö ku lu jen osal ta sel vi tys työ on kes ken. Sastamalan osalta sosiaalipäivystyksen järjestäminen ostopalveluna Paussista maksaisi noin eu roa vuo dessa (asu kaslu kuna käytetty asu kas ta). Li säksi syntyy ker taluon toisesti seu raavia kustan nuk sia: - tietohallinnon mahdolliset perustamiskustannukset, mikä rakennetaan yhteys Tampereen ja Sastamalan tietojärjestelmien välille. Tam pe reen kau pun gin hal li tuk sen päätöksen mukaan tieto hal linto oli si kuitenkin tarkoitus to teuttaa mah dolli sim man yk sin ker taisesti, jol loin tie dot siir ret täi siin fa xilla eikä ra ken net taisi tieto liiken neyhteyttä Tam pereen ja Sas ta ma lan välille. - laajentumiseen liittyvien käytännön asioiden selvittämiseen ja koordinointiin palkattavan hen kilön kulut. Tampereen päivystykseen liittyvien 12 kun nan on tar koi tus pal ka ta työn teki jä, jon ka teh tä vänä oli si teh dä tar peelli nen sel vi tys työ käy tännön järjestelyiden osalta se kä koordi noida proses sin etenemistä. Liittyvien kuntien nä kemyksen mukaan selvitystyö ei edellyttäisi puolen vuoden ajalta ko kopäivä toimista työpanosta, vaan työpanoksen suuruus määräytyy tarpeen mukaan. Selvitystyön laa juus ja si ten myös kus tan nuk set täsmenty vät myöhemmin käytävissä neuvotteluissa. - lisäksi liittyvien 12 kunnan tulee järjestää yhteistyössä kriisipaikka, josta syntyvät kustannukset täsmentyvät myöhemmin Sosiaalipäivystys on järjestetty tällä hetkellä yh teis työs sä Pun ka laitumen kanssa ja Punkalaidun on osallistunut edellä mai nit tujen 12 kunnan mukana Tampereen kaupungin kanssa käy tyihin neuvot teluihin. Sosiaalipäivystys on si säl löl li ses ti kor kean kyn nyk sen las tensuojelupäivystystä, joka toimii ar ki sin klo ja vii kon lop pui sin perjantai-illasta klo 18:sta maa nan tai aa muun klo 8:aan. Sosiaalipäivystystä tekevät kelpoisuuseh dot täyt tä vät so siaa lityöntekijät va ralla olona ja viikossa varallaolotunteja on 86 h. Varal laolo muuttuu aktii vityöajaksi mikäli asiakastyö käyn nistyy päi vystys aikana. Varallaoloajalta mak se taan 30% ko rot ta mat to mas ta tun ti pal kas-

29 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ta, jol loin si vu lukui neen päi vys tyksen hinta on vii kolta noin 560 euroa. Vuoden ajalta palkka ku lut ovat noin euroa. Li säk si syntyy matkakulu ja ar violta 1000 eu roa vuo des sa se kä päi vystys pu helimen kulut to teu man 1-10/09 poh jalta n. 60 eu roa vuo dessa. Koulutuk seen voi daan vara ta 100 /työntekijä, ar viol ta 500 euroa. Yhteensä so si aali päi vys tyk sen kulut puhtaasti varallaolon osalta ovat tällä hetkellä vuodessa noin euroa, minkä lisäksi tulevat ak tii vi ajal ta mak settavat korvaukset. Vuoden 52 viikosta Punkalaidun on päivystänyt asukasluvun mukaisessa suhteessa oman osuutensa eli 6 viikkoa, lopusta on vas tan nut Sastamala. Yhteydenottoja sosiaalipäivystykseen on tullut Sas tamalan osalta ajalla 1-6/09 24 kap paletta, jois ta kah dessa ta pauk sessa on jal kau duttu ken tälle ja yh dessä ta pauk sessa tehty kii reelli nen si joi tus. Yh teyden ot toja so si aalipäi vys tyk seen on siis tullut al kuvuoden aika na keski määrin ker ran viikossa. Koska sosiaalipäivystyksestä Tampereen kanssa käydyt neuvottelut ovat kestäneet varsin pitkään ja koska asiassa ei ole vielä syntynyt lopullista päätöstä, on jouduttu myös varautumaan tilanteeseen, ettei Paussin päivystys laajenisi. Tätä silmällä pitäen on käyty neuvotte lu Punkalaitumen kanssa ja sovittu alustavasti, että mikäli Paussin päi vystys ei laajene, Sas ta ma la voi myydä vuon na 2010 sosiaalipäivystyspalvelua Pun kalai tu melle siten, että jatkossa Punkalaidun maksaa päivystyksestä oman osuutensa. Hyvinvointi on varannut vuo den 2010 talousarvioesitykseen euron (netto) määrärahan so si aali päi vystyksen järjestämiseen. Määrärahavarausta tehtäessä neuvottelut Tampereen kanssa ovat olleet kesken. Sosiaalipäivystystä tekevien perhepalvelujen sosiaalityöntekijöitä on informoitu vuoden 2009 aikana Tampereen kanssa käydyistä neuvotteluista. Päivystysringissä on tällä hetkellä neljä sosiaalityöntekijää, jotka ovat tehtävään motivoituneita ja ilmoittaneet tekevänsä päi vys tys tä mie lel lään myös jatkossa. Lisäksi hyvinvointijohtaja on osallsitunut rinkiin loppusyksystä lukien. So si aa li työn te ki jän vir kaan va lit tu työn te kijä on haas tat te lus sa il moit ta nut olevan sa val mis päivys tä mään ja mikä li hän ot taa vi ran vas taan, on päivys tä jiä kai ken kaik ki aan kuusi. Varajäsen Pentti Haapahuhta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajaksi pykälien osalta Pentti Haapahuhdan tilalle Tero Vir tanen. Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta käy asiasta suunnittelukeskustelun. Päätös: Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja muutti ehdotustaan ja esitti, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa neuvotteluja Tampereen kaupungin kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

30 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm SOSLTK 182 Tampereen sosiaalipäivystykseen pyrkivät 12 kuntaa ovat käyneet Tampereen kaupunginhallituksen tekemän päätöksen jälkeen neuvotteluja Tampereen kanssa. Tampere on ilmoittanut neuvotteluissa katsovansa sosiaalipäivystyksen laajenemisen ehdoksi sen, että kaikki laajenemisneuvotteluissa mukana olleet 12 kuntaa tulevat kerralla mukaan. Tampereen hyvinvointipalvelujen edustajien kanssa on käyty jatkoneuvottelu sosiaalipäivystyksen laajenemisen kustannusten ja käytännön järjestelyjen osalta Neuvottelussa päädyttiin seuraavaan kehykseen: - sosiaalipäivystyksen laajeneminen maakunnalliseksi to teutetaan kokeilun ajalla liittyvät kunnat palkkaavat päivystyskoordinaattorin val mistelemaan kokeilua. Lähtökohtana on, että koordinaattori palkat taisiin tarpeen ja käytön mukaan tammikuusta 2010 alkaen. - kootaan erillinen tietohallintatyöryhmä, johon edustus liittyvistä kun nista. Kokeilun aikana ei rakenneta atk-yhteyksiä, vaan liittyvien kun tien tiedot kirjataan Tampereen Effica YPH-tietojärjestelmään ja tie dot lähetetään kuntiin faxilla. Kokeilun aikana laaditaan toiminta suunnitelma pysyvästä tietoteknisestä ratkaisusta. - Paussin oma toimintaprosessi ja toimintatavat kuntien suuntaan ovat samanlaisia kaikille kunnille. - liittyvät kunnat saavat tilastokatsaukset myöhemmin teh tävän sopi muksen mukaan. - kokeilun aikana laajennuksen vuoksi palkattavien 2 so siaalityönte kijän vakanssin osalta laskutus tapahtuu yhteisesti hy väksytyn ta lousarvion mukaan ja laskutus tasataan toteutuneiden kustannukset mukaan myöhemmin sovittavan aikataulun mukaisesti (esim. vuosit tain) Neuvottelussa jäi selvitettäviksi asioiksi hallinnon kulu jen muodostumisperusteet, selviämisasematoiminnan laskutuspe ruste sekä kysymys eräiden sosiaaliasema Paussin jo olemassa ole vien kulujen sisällyttämisestä laajentumisesta aiheutuviin kuluihin. Tampereen hyvinvointipalvelut on antanut em. asioista selvityksiä ja samalla ilmoittanut, että Tampere lähtee Tampereen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuottamaan palvelua uusille kunnille ja

31 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ katsoo, ettei kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olleita ehtoja ole tarpeen muuttaa. Näin olleen laajanemisen vuoksi palkattavien kahden uuden työntekijän palkkakustannukset laskutetaan liittyviltä kunnilta Tampereen aiemmin esittämien laskelmien mukaisesti. Kokeilun kustannukset Sosiaalipäivystyksen laajenemisen kustannukset vuonna 2010 ovat 12 kuukauden ajalta yhteensä euroa. Kustannuksia on eritel ty al la ole vaan tau lukkoon ja ne käyvät tarkemmin ilmi oheis materi aa lis ta (liit teet 1-5). Sosiaalipäivystyksen aukioloaika Tampereella on tällä hetkellä maanantaista perjantaihin klo 8-11 ja klo 16-24, sekä lauantaina ja sunnuntaina klo (24 h). Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ei ole päivystystä, mutta laajenemisen myötä päivystyksen on tarkoitus laajeta koskemaan tätäkin ajankohtaa, koska kasvava työntekijäresurssi mahdollistaisi sen. Kulut em. päivystysajan lisääntymisestä erilliskorvauksineen maksaisivat liittyvät kunnat. Verrattuna Sastamalan tämänhetkiseen päivystykseen lisätunteja Paussin päivystykseen liittymisestä syntyisi alkuiltaan, koska tällä hetkellä Sastamalan oma päivystys toimii arkisin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo 18:sta maanantaiaamuun klo 8:aan. Virka-ajan sosiaalipäivystys on tällä hetkellä jo Sastamalassa toiminnassa arkisin klo (sosiaalikeskuksessa puhelinajat ovat keskiviikkoa lukuun ottamatta aamuisin klo 9-10). Sosiaalipäivystyksen hinta Tampereelta ostettuna on 2,28 /asukas. Hinta ei sisällä tietohallintokustannuksia (joiden määrä ei ole vielä tiedossa) eikä päivystyskoordinaattorin palkkaamisesta syntyviä kustannuksia. Sitä, laskuttaako Tampere sosiaalipäivystyksen kehittämistyöstä jatkossa syntyviä kustannuksia (kuten esimerkiksi tietohallintotyöryhmän työskentelystä Tampereelle syntyviä kustannuksia) ei ole käyty keskusteluja. Omana toimintana tuotetun sosiaalipäivystyksen kustannukset ovat olleet ajalla 1-11/09 noin euroa. Summasta puuttuu loka-marraskuulta kolmen viikon varallaolokorvaukset, jotka on laskutettu vasta joulukuun puolella, sekä joulukuun korvaukset. Päivitetty arvio omana toimintana tuotetun sosiaalipäivystyksen kuluista vuon-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot