SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa Sosiaali-ja terveyslautakunnalle toimitetut viranhaltijoiden pöytäkirjat 173 Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion 2009 toteutumistilanne 1-11/09 ja toiminnan seuranta lautakunnan erityistoimialan tehtävien osalta 174 Sastamalan kaupungin päihdetyöryhmän asettaminen Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset 176 Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäviä koskeva valtuustoaloite 177 Lausunto Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen kuntalaisaloitteeseen 178 Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry:n avustushakemus 179 Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Kehitysvammapalveluiden kotikuntakorvaukset Sosiaali-ja terveyslautakunnan delegointisääntö alkaen 182 Lastensuojelun sosiaalipäivystyksen laajentaminen Sastamalan kaupungin ja Sastamalan päihdeklinikan välinen kumppanuussopimus 184 Ajankohtaiset suunnitteluasiat Muut esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön nimeäminen

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Salkovic Regina puheenjohtaja läsnä Metsälä Jarmo varapuheenjohtaja läsnä Kulonpää Irmeli jäsen läsnä Myrskyranta Simo jäsen läsnä Peurala Paula jäsen läsnä Pusa Jukka jäsen läsnä Seppälä Maija jäsen läsnä Villo Maire jäsen läsnä Virtanen Tero jäsen läsnä Välimäki Erkki kaupunginhallituksen läsnä edustaja Lehtonen Alina nuorisovaltuutettu läsnä Tommiska Katja esittelijä läsnä Sundgrén Marju pöytäkirjanpitäjä läsnä Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Regina Salkovic puheenjohtaja :t Marju Sundgrén pöytäkirjanpitäjä Jarmo Metsälä Tero Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MA klo 9-15 sosiaalikeskuksessa

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOSLTK 169 Sosiaali-ja terveyslautakunta kokoontuu päättämänään ajankohtana. Kuntalain 58 :n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SOSLTK 170 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Ehdotus hyvinvointijohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta valit see pöy tä kir jan tar kas ta jiksi Jarmo Metsälän ja Tero Virtasen ja päät tää yk si mie li sesti, et tä pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan TO klo 12 jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa SOSLTK 171 Hallintosäännön 46 :n mukaan kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla, lautakunnan kokouksessa kaupunginhallituksen edustajalla ja lautakunnan alaisten toimielinten kokouksessa asianomaisen lautakunnan edustajalla ja esittelijällä. Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen 4 mukaisesti julkisten asioiden osalta. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa ovat läsnä hyvinvointijohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Päätös: Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska, gsm

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali-ja terveyslautakunnalle toimitetut viranhaltijoiden pöytäkirjat SOSLTK 172 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu ajalta seuraavat päätöspöytäkirjat: - hyvinvointijohtaja - sosiaalipalvelupäällikkö - Sepän kotien vastaava hoitaja - Selännekodin vastaava hoitaja - Työ-ja päivätoimintakeskuksen vastaava ohjaaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on tar kastanut päätöspöytäkirjat ennen lautakunnan kokousta. Pöytäkirjat ovat nähtävillä sosiaali- ja terveyslautakun nan kokouksessa Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali-ja terveyslautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi saaduksi ja päättää, ettei se käytä KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös: Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää yksimielisesti siirtää tä män py kä län käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja katja Tommiska gsm

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion 2009 toteutumistilanne 1-11/09 ja toiminnan seuranta lautakunnan erityistoimialan tehtävien osalta SOSLTK 173 Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion täytäntöönpanomääräykset Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta itsenäisesti. Talousarvion toteutumistilanne saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Sastamalan kaupungin konserniohjeen, jonka mukaan lautakunnat suorittavat tilaajina erityistoimialaansa kuuluvien tehtävien osalta toiminnan seurantaa ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhtiöiden ja yhteisöjen johdolle ja raportoivat tarvittaessa kaupunginhallitukselle. Konserniohjeen nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa mm. Sastamalan perusturvakuntayhtymän toimintaa. Hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion toteutumistilanne 1-11/09 Hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion alustava toteutumistilanne ( ) 1-11/09 on koottu alla olevaan taulukkoon: Erikoissairaanhoidon toteuma 1-11/09 on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan ( ) mukaan ja käyttö 90,5 %. Aluesosialityön määrärahaan on jäänyt epähuomiossa euron määrärahavaraus Hyrkin ulkoisiin vuokriin, joka tulee poistumaan. Ko. vuokra on varattu alkuperäisessä talousarviossa ulkoisiin vuokriin, ja muutettu osavuosikatsauksen 4/09 yhteydessä sisäiseksi vuokraksi. Tämän muutoksen jälkeen toteuma on n. 91%. Perhepalvelujen alhaista toteumaa selittää osaltaan se, että Sasta-

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ malan toiselle kunnalle korvaaman huostaanoton laskutus tapahtuu puolivuosittain. Vuoden 2009 jälkipuoliskoa ei ole vielä laskutettu. Lisäksi lai tos hoi don tu lot ovat ker ty neet hie man pa remmin kuin on osattu en na koi da. Toimeentulotuen hakemusten osalta on käsittelyaikaseurantaa pystytty tekemään 3/09 alkaen. Ajalla 3-11/09 on 79,6 % kirjallisista hakemuksista käsitelty toimeentulotukilain mukaisesti seitsemän arkipäivän sisällä. Käsittelyajoissa on ollut kuukausittaista vaihtelua: heinäkuussa 100% kirjallisista hakemuksista käsiteltiin 7 arkipäivän sisällä, mutta elokuussa 36%:ssa ja lokakuussa 55%:ssa hakemuksia käsittelyaika on ollut yli lakisääteisen määräajan. Lokakuun alusta lukien aluesosiaalityön osaprosessin aikavarauspalvelua on vähennetty, jotta kirjallisten hakemusten käsittely saataisiin tehtyä laki sääteisessä määräajassa. Lisäksi on palkattu osa-aikainen työnteki jä käsittelyyn. Marraskuussa kirjallisten hakemusten käsittelyaika oli yli lakisääteisen määräajan 5 %:ssa hakemuksista. Kirjallisten ha ke mus ten osuus kai kis ta ha ke muk sis ta on ol lut ajal la 1-11/09 60,8 %. Oheismateriaalina hyvinvoinnin ydinprosessin talousarvion 2009 alustava osaprosessikohtainen toteuma 1-11/09. Sastamalan perusturvakuntayhtymän talousarvion toteutumistilanne 1-11/09 Sastamalan perusturvakuntayhtymän talousarvion alustava ( ) toteutumistilanne 1-11/09 on koottu alla olevaan taulukkoon: Saspelta saadun tiedon mukaan alustavista luvuista puuttuu noin

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ euroa marraskuulle kuuluvia menoja. Oheismateriaalina Sastamalan perusturvakuntayhtymän alustava talous ar vion toteutumistilanne ja jäsenkunta-arvio 1-11/09. Valmisteluvastuu: hallinnon suunnittelija Päivi Koskinen, hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaalinen hyvin vointi ja toimintakyky ydinprosessin talousarvion toteutumistilanteen 1-11/09 ja kuntayhtymän talousarvion vastuualueittaisen toteutumis tilanteen ja jäsenkunta-arvion 1-11/09 tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sastamalan kaupungin päihdetyöryhmän asettaminen SOSLTK 174 Raittiustyölain (828/1982) ja asetuksen mukaan kunnissa tulee olla toimielin vastaamassa raittiustyön toimeenpanosta, raittiuden edistämisestä ja alkoholiolojen seuraamisesta. Toimielimen on tehtävä yhteistyötä erityisesti terveys-, sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Yhteistyötä tulee tehdä myös ehkäisevää päihdetyötä tekevien sekä terveitä elintapoja edistävien yhteisöjen kanssa. Vastatakseen raittiustyölakiin (828/1982) ja asetukseen tulee päihdetyöryhmä virallisesti asettaa toimielimeksi. Sastamalan päihdehankkeessa ( ) luotiin Huittisiin, Punkalaitumelle ja Sastamalaan päihdepalvelujen toimintamalli. Myös Sas ta malan päihdehankkeen suosituksiin sisältyy ehdotus kunnil le päih de työ ryh män aset ta mis ta. Päihderyhmän tehtävän on vastata päih de työn suun nit te lusta, sopia yhteistyöstä ja toimintavastuista sekä seu rata kun nan tai yh teistoi minta-alueen päihdetilannetta ja päihde työn vai kutta vuut ta osana hyvinvointityötä. Päihdetyöryhmä voi myös vasta ta päihdestrategian luomi sesta tai päivittämisestä ja ottaa hal tuun päihde työ hön lä hei sesti liit tyvät ohjelmat. Lisäksi se voi kutsua työryhmään vierailevia asiantuntijoita ja konsultoida tarpeen mukaan eri yhtyeistyötahoja. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tom mis ka Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Sasta ma lan kaupunginhallitus asettaa Sastamalan kaupungin päihde työ ryh män. Työryhmän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyslauta kunta esittää, että hallitus pyytäisi edustajien nimeämistä seuraavilta yh teistyötahoilta: - Sastamalan perusturvakuntayhtymä - Vammalan aluesairaala - Sastamalan kaupungin kasvatus- ja opetuskeskus - Elämän laatu ja elä vä maaseutu ydinprosessi - Sastamalan koulutuskuntayhtymä - Työvoiman palvelukeskus Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Sastamalan kaupunginhallitus nimeää Sastamalan kaupungin edustajaksi päihdetyöryhmään ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja hyvinvointijohtaja Katja Tommiskan. Hyvinvointijohtaja täydensi kokouksessa edellä mainittua ehdotustaan si ten, et tä myös poliisia pyydetään nimeämään edustaja työryhmään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti täydennetyn ehdotuksen mu-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ kaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset SOSLTK 175 Sastamalan kaupungin veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2009 ovat olleet haettavana klo 15 mennessä. Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset lu keutuvat Sastamalan veteraanietuuksiin, joihin on varattu vuonna 2009 yhteensä euron määräraha. Järjestöjen toiminta-avustuksiin on varattu yhteensä euron määräraha. Osana Sas ta ma lan kau pun gin ta lou den ta sa pai not ta mis oh jel maa ve te raa ni etuuk siin va rat tua mää rära haa on vä hen netty euroa. Vähennys on kohdennettu ve teraanietuuksiin varatun määrärahan sisällä jär jes töjen toi min ta-avus tuk siin (kau pun gin val tuusto ). Sosiaali- ja ter veyslauta kunta on vah vistanut veteraani- ja so tain va lidi jär jestöjen toi minta-avus tusten myön tä mis pe rus teet kokouksessaan ( 108). Määräaikaan mennessä ha ke muk sen on jät tä nyt 11 järjestöä: Hakija Haettu avustus Jäsenmäärä Keikyän sotavete raanit ry Keikyän sotavete raanit ry:n naisjaos to Mouhijärven Sota veteraanit ry 3644,14 43 Sastamalan Rinta manaiset ry Sastamalan Sota veteraanit ry Sotainvalidien Vel jesliiton Kiikan osasto ry Sotainvalidien Vel jesliiton Mouhijär ven osasto ry Sotainvalidien Vel jesliiton Vammalan osasto ry Suodenniemen So taveteraaniyh distys ry ei sum maa 68 Vammalan Kaatu neitten omaiset ry Äetsän Rintamave teraanit ry yhteensä , Yhden järjestön avustushakemus saapui määräajan jälkeen. Hakemuk sista teh ty laa jempi yh teen ve to on liit tee nä. Valmisteluvastuu:hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen toiminta-avustukset alla esitetyn jakoehdotuksen mukaisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Hakijat

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäviä koskeva valtuustoaloite SOSLTK 176 Valtuutettu Pirkko Lahtinen on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen (KV ): "Valtuustoaloite Nyt laman aikoina ja myös kaupunkimme ikärakenteen muuttuessa tar vitaan työsuhteessa olevien auttajien lisäksi vapaaehtoisten ns. kolman nen sektorin toimijoiden työpanosta, jotta ihmisten hyväolo säilyisi ja li sääntyisi. Kaupungissamme toimii monia järjestöjä, joissa työskentelee suuri va paaehtoisten auttajien joukko. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi SPR, SMS:n Tukitalo, Mielenterveysyhdistys voimia, monet eläkeläisjärjestöt, Mannerheimin lastensuojeluliitto, seurakunnan lähimmäiset jne. Näissä järjestöissä toimivat vapaaehtoiset ovat jo nyt auttamassa monenlaisis sa tehtävissä. Esimerkkinä voisi mainita: Lasten kohdalla tarvitaan varamummuja ja varapappoja niiden perhei den tueksi, joilla ei ole isovanhempia lähellä. Moni vanhempi tarvitsee myös kokeneen aikuisen tukea ongelmallisissa tilanteissa. Yksinäiset vanhukset tarvitsevat ulkoiluttajaa ja keskusteluseuraa. Van hainkodeissa tarvitaan apua keskustelemassa, syöttämistilanteissa, ul koiluttamisessa jne. Mielenterveyskuntoutujat ovat usein hyvin yksinäisiä. Ystävän vierailut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tarpeita on monenlaisia, tarpeet ovat usein sellaisia, joissa ammattipä tevyys ei ole välttämätöntä. Vapaaehtoisia on, mutta toiminnasta puuttuu koordinaattori. Tarvitaan ihmistä, joka kartoittaa tarpeet ja joka tietää, mistä apua on saatavilla. Avun tarve ja auttajien tarjonta eivät kohtaa. Ehdotamme, että kaupunkimme virkamiehistön joukosta etsitään henki lö, jonka työnkuvaan voisi liittää vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtä vät. Näin saadaan aikaan säästöjä ja luodaan hyvinvointia kaupunkiimme. Uskomme myös, että kolmannen sektorin toimijoista pitää huolta se taustajärjestö, johon toimija kuuluu. Työnohjaus ja ammatillinen tuki ovat tarpeen, ja useimmissa järjestöissä tämä on hoidettu. Ehdotamme siis, että Sastamalan kaupungin jonkun työntekijän toimen kuvaan liitetään kolmannen sektorin työalueen koordinointi. Tä-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ mä on eri asia kuin palveluverkoston koordinointi, jota nyt ollaankin järjestämässä kaupungissamme. Sastamalassa Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Pirkko Lahtinen Jari Toivo Mauri Salminen Atte Vuorio Marja Ahola Reino Sivonen Jenni Jokinen Tarja Pietilä Tapani Lähteenmäki Reino Nummi" Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun toa asiasta. Vapaaehtoistyö voidaan nähdä sekä ennaltaehkäisevänä että osittain myös kau pun gin pal ve luja täydentävänä toimintana. Valtuustoaloittees sa tuodaan esille lukuisia vapaaehtoistyötä tekeviä järjestöjä, joissa toi mivien vapaaehtoisten kerrotaan jo nyt tarjoavan tukeaan monenlaisissa tehtävissä eri väestöryhmille kuten lapsiperheille (varamummut ja vara papat), vanhuksille (ulkoilutusapu ja keskusteluseura) ja mielenterveys kuntoutujille (ystävävierailut). Valtuustoaloitteessa esitetään, että avun tarve ja auttajien tarjonta eivät kohtaa. Tämän vuoksi vapaaehtoistoiminnalla tulisi olla koordinaattori eli hen ki lö, jo ka kar toit tai si va paa eh tois työn tar peet ja joka tie täi si, mistä apua on saatavilla. Koordinaattorin tehtävät esitetään liitettävän jon kun vi ran halti jan tehtäväkuvaan. Sastamalan kaupungin alueella tehtävästä vapaaehtoistyöstä, sen laa dusta ja laajuudesta ei ole käytet tä vis sä koot tua tie toa. Sama pätee myös vapaaehtoistyön kysyntään: käytettävissä ei ole tietoja kysynnän laajuudesta ja kohdentumisesta. Tästä huolimatta voidaan todeta, että osas sa kau pun gin ydin pro ses seja va paa eh tois työllä on jo nyt mer kit tävä roo li. Esi mer kiksi sosi aa linen hy vin vointi ja toi minta kyky ydin pro sessis sa las ten suo jelun avo huollon tuki toi mena tar jottava tu ki hen ki lö- ja tukiperhetoiminta pe rus tuu lähes yksin omaan vapaaehtoistyöhön, jonka koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa tällä hetkellä perhepalvelujen tiimi. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäväksi esitetään toimia apua tarvit sevien ja sitä tarjoavien välisenä linkkinä. Tehtävä on haas teelli nen: jo nyt va paaehtoistoiminnan kirjo on varsin laaja ja on to dennä köis tä, et tä kysyntää va paa eh tois toi minnalle ilmenee paitsi kun talais ten myös kau pun gin ja muidenkin organisaatioiden kuten esimerkik si Sas pen taholta. Mi käli val tuus to aloit tees ta joh de taan vie lä ajatus sii tä, et tä va paa eh tois työn koor di naat tori toimisi käy tän nös sä vapaa eh tois työn vä lit täjä nä, teh tävän haasteellisuus kasvai si enti sestään. Täs sä laa juu des sa koor di naat torin tehtä viä ei to dennä köi sesti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ olisi mah dol lista liit tää jon kin va kanssin teh tävä ku vaan, vaan koordinaat torin teh tä vän hoi tami nen edellyttäisi to den nä köi sesti ai nakin osa-aikais ta pää toi mis ta työpanosta. Koska käytettävissä ei ole tarkempia tietoja Sastamalassa tällä hetkel lä teh dyn va paa ehtoistyön laadusta ja laajuudesta eikä siihen kohdistuvas ta ky syn nästä, ei hyvinvoinnin ydinprosessin ole mahdollista antaa pe rus tel tua kannanottoa valtuustoaloitteessa tehtyyn esityk seen liittää va paa eh tois työn koordinaattorin tehtävät jonkin kaupungin vakanssin teh tävä ku vaan. Mikäli valtuustoaloitteeseen halutaan antaa perusteltu ja asi aan liittyvät monet ulottuvuudet huomioon ottava lausunto, olisi tar peen to teuttaa vapaaehtoistoimintaan liittyvä selvitystyö. Selvitystyössä kartoitettaisiin ainakin va paa eh toistyön ny ky ti la tarjonnan ja kysynnän osalta. Kos ka selvitys työn jänne kat taisi kol mannen sektorin ja kaupungin organi saation ohella muita jul kisen sektorin organisaatiota (kuten Saspen), olisi ky seessä varsin laaja-alainen tehtävä, jonka toteuttaminen vaatisi oman työntekijäresurssinsa. Tä män vuoksi olisi perus teltua selvittää mahdolli suus toteut taa va paaeh toistyön nykyti lan kartoittamistyö kehittämishankkeena, jolle haettaisiin hankerahoitusta. Hankkeen puitteissa voitaisiin vapaaehtoistyön ny ky ti la-analyysin poh jalta muo dos taa suun nitelma vapaa eh toistyön kehit tä misen ja sii hen liit tyen va paaeh toistyön koor di noin nin osal ta. Valmisteluvastuu: hyvinvoinnin prosessitiimi Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä esite tyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen kuntalaisaloitteeseen SOSLTK 177 Sastamalan kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakun nalta lausuntoa Suodenniemen eläkeläisyhdistyksen jättä män kuntalaisaloitteeseen koskien aloitteen ensimmäistä kohtaa. Kau punginhallitus on pyytänyt asiassa lausuntoa myös Sastamalan perus turvakuntayhtymältä. Kuntalaisaloite on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Suodenniemen eläkeläisyhdistys aloitteessaan: "Kohta 1. Eläkkeiden ostovoiman vähentyessä, sairauksien lisääntyes sä iän myö tä ihmiset ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan myös kustannusten osalta. Ne ihmiset, jotka eivät omin avuin pääse terveyskeskuk seen tar vittaessa esim. verenpainemittauksiin, verikokeisiin, terveyden hoitajan luo, lääkäriin, vaan ovat sairaanhoitajan kotikäyntien varassa joutuvat maksamaan melkoisia summia johtuen joka kerrasta perittä västä mak susta, kun taas terveyskeskukseen pääsevät maksavat vain vuotuisen kertamaksun. Vaikka ongelma on valtakunnallinen niin Sasta malan päättäjien pitää tarttua asiaan esimerkkiä näyttäen sekä myös viedä asiaa valtakunnalliselle tasolle, jotta saadaan vakavasti sairaiden kus tannukset kevenemään." Sastamalan kaupunki ostaa kotihoidon palvelut Sastamalan perusturva kuntayhtymältä, jonka asiaan antama lausunto on liitteenä 2. Kotihoi dosta perittävien maksujen ylärajat säädetään maksuasetuksessa ja palveluntuottaja voi periä kotihoidosta korkeintaan palvelun tuottamis kustannuksia vastaavan maksun. Kotihoidon pal ve lu ja on las kutettu sasta malalaisilta asiakkailta ajalla 1-10/ euroa, mikä on merkittävä summa ja kattaa osittain palvelujen tuottamiskustannuksia. Ottaen huo mioon kuntatalouteen kohdistuvat haasteet, ei Sastamalan kau pun gin ole mah dol lis ta luopua kotihoidosta perittävistä asiakasmaksuista tai alentaa niitä. Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa edellä esitetyn vas tauksena kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Kaupunginhallitus

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry:n avustushakemus SOSLTK 178 Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry anoo sosiaali- ja terveyslautakunnalta 3000 euron avustusta loppuvuodelle 2009 ja vuo den 2010 ensi kuukausille vapaaehtoisen mielenterveystyön, ennen kaikkea ver taistu kitoiminnan jatkon turvaamiseen. VoiMia ry kertoo avustushakemuksessaan toimineensa vuosi na Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen tuella. VoiMia ry toteutti mai nit tui na vuosina kaksi seutukunnallista vertaistuen kehittä misprojek tia. Vuodelle 2009 yhdistys on hakenut RAY:ltä kohdennettua toimin ta-avustusta, jota sille ei myönnetty. VoiMia ry kertoo toimineensa huhti kuusta 2009 alkaen omien olemattomien varojensa puitteissa. Yhdistys on ostanut vuonna 2007 Vammalan kaupungilta Pajamäen kiinteistön ja kauppakirjassa on sovittu, että kaupunki tukee jatkossa kiinteistön ylläpitokulujen osalta 5000 eurolla vuodessa. Sosiaali- ja ter veyslautakunta on myöntänyt kuluvana vuonna VoiMia ry:lle mainitun 5000 euron avustuksen. Yhdistyksen mukaan kaupanteon suullisissa neuvotteluissa on todettu, että jos esimerkiksi Pajamäen lämmitysjärjes telmässä tapahtuu jotain ennakoimatonta ja ylimääräisiä kuluja aiheutta via vaurioita, kaupunki voi tällaisessa tilanteessa tulla vastaan. Kuluvan vuoden aikana yhdistys on joutunut uusimaan lämpöjohtopumpun ja paisuntasäiliön, mistä on aiheutunut noin 480 euron kulut. Yhdistys kertoo sen omien rahavirtojen olevan lopussa. Edessä on kui tenkin menoja: Pajamäen ostamiseen otetun lainan lyhennys ja korot sekä keskusliitolle maksettavat jäsenmaksut (1140 euroa). Yhdistys on hakenut RAY:ltä avustusta sekä kohdennettuna toiminta-avustuksena että projektiavustuksena. VoiMia ry kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että RAY:n päätöksiin vaikuttaa ratkaisevasti hakijan kotipaikkakunnan virallisen tahon eli kaupungin tuen määrä. RAY:n kriteerinä on, että pai kallisen tuen tulisi kattaa noin 1/3 heiltä haettavasta avustusmäärästä. VoiMia ry on hakenut RAY:ltä vuodelle 2010 ja siitä eteenpäin vuosita solla euroa. Nykyisellään Sastamalan kaupungin tuki kattaa vain murto-osan siitä, mitä RAY kriteereissään edellyttää. VoiMia ry esittää avustushakemuksessaan vielä Ikaalisten ja Raasepo rin kau pungit esimerkkeinä toimivasta paikallisesta tuesta. Yhdistys ker too, että se on käynyt Vammalan aikana keskusteluja kaupungin kanssa siitä, että alueella kehitettäisiin samantyyppistä toimintaa kuin edellä mainituissa kaupungeissa. Yhdistys esittää, että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koko asia ja neuvotteluvalmius on nyt unohdettu ja haudattu. Yhdistys esittää, että Sastamalan kaupungin uudet viranhaltijat eivät näytä olevan erityisen kiinnostuneita tai edes perillä edeltäjiensä visiois ta.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Hyvinvoinnin ydinprosessissa VoiMia ry:n kanssa tehtävästä yhteistyös tä on vastannut 7/09 loppuun aluesosiaalityön päällikkö, joka on neuvo tellut yhdistyksen kanssa kerran. Elokuusta lukien yhteistyöstä on vas tannut johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena toimiva hyvinvointijohtaja. VoiMia ry on ollut hyvinvointijohtajaan yhteydessä yhden kerran loka kuussa ja tuonut esille toimintansa haasteet, jolloin yhdistystä on ohjattu normaalin menettelyn mukaisesti lähestymään asias saan so si aa li- ja terveyslautakuntaa. Hyvinvoinnin ydinprosessissa ei ole ollut tarkempaa tietoa siitä, millaisia neu vot te lu ja VoiMia ry:n ja Vam ma lan kau pun gin perusturvakeskuksen vä lillä on käyty kaksi vuot ta sitten. Viranhaltija, joka tuolloin vastasi Voi Mia ry:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, on siirtynyt vuoden 2008 alku puo lella toi sen kun nan palvelukseen. VoiMia ry, Vammalan vs. perus tur vajoh taja ja hyvinvointijohtaja ovat pi tä neet ko kouksen syksyllä 2008, jol loin keskusteltiin RAY:n hakemukseen an nettavasta lausunnosta. Ku lu vana vuonna hyvinvoinnilta ei ole pyy detty lausuntoja. Viimeisten kahden vuoden aika na on niin kaupungin kuin myös Voi- Mia ry:n toi min taympäristös sä ta pahtu nut suuria muutok sia: esim. sai raanhoi topii rin suo ja työn yk sik kö on siir ty nyt lu kien kaupun gin organi saati oon ja aikuissosiaalityössä on meneil lään so siaalisen kun tou tuk sen pal ve lun ke hittä mistyö. Aikuissosi aalityön palve lujen osal ta on syn ty mäs sä uu sia visioita, minkä vuoksi on tarpeen järjestää yhteistyö neuvottelu Voi Mia ry:n ja hy vin voinnin kesken. Neuvottelu pide tään ja samassa yhteydessä käydään tarkemmin läpi yhdistyk sen tilannetta. Oheismateriaalina VoiMia ry:n avustushakemus liitteineen. Valmisteluvastuu:hyvinvointijohtaja Katja Tommiska Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää VoiMia ry:lle ker ta luontoisen 500 euron avustuksen lämpöjohtoremontin kuluihin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto VoiMia ry

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Alkoholiohjelman kuntakumppanuus SOSLTK 179 Kansallisen alkoholiohjelman toteuttamista jatketaan. Oh jelmakaudella ohjelman operatiivisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Alkoholiohjelma on edelleen kumppanuusohjelma. Alkaneen ohjelma kauden myötä kumppanuuksista kehitetään paikalliselle tasolle syste maattinen työväline, jonka avulla voidaan myös paremmin seurata ta voitteiden toteutumista. Kumppanuuskuntien tulee laatia vuosittain tarkistettavat toimintasuunni telmat. Kumppanuus merkitsee yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Kumppanuus vahvistetaan kirjallisella so pimuksella. Kumppani sitoutuu toteuttamaan laatimaansa toimintasuun nitelmaa, arvioimaan omaa toimintaansa sekä tiedottamaan alkoholioh jelmasta omalla toimialueellaan. Keskeisimmät toimintalinjat ovat: vanhempien alkoholinkäytön aiheutta mien haittojen ehkäisy, nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä yksittäisistä käyttökerroista ja pitkäaikaisesta riskikäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Kumppanuuden hyötynä on mm. alkoholiohjelman koordinaattorin tuki strategiatyölle. Sastamalan päihdehankkeen implemointi voisi olla kumppanuuden tavoitteissa, koska hankkeen tuotokset tukevat myös kumppanuuden tavoitteiden toteutumista. hyötynä on myös koulutus ja materiaalin saanti Valmisteluvastuu: hyvinvointijohtaja Kat ja Tom mis ka Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) solmia kumppa nuus so pimuksen sosiaali- ja terveysministeriön alko ho li ohjelman kanssa 2) antaa päihdetyöryhmän tehtäväksi laatia toimintasuunnitelman Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammapalveluiden kotikuntakorvaukset 2010 SOSLTK 180 Kehitysvammapalveluita myydään muille kunnille. Sepän kodeissa, Selännekodissa ja toimintakeskuksessa on muiden paikkakuntien asiakkaita. Suurin osa on Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan ajalta siirtyneitä asiakassuhteita. Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta on päättänyt vuoden 2009 kehitysvammahuollon kotikuntakorvaukset seuraavasti: Vammalan toimintakeskus: - työtoiminta 47euroa/vrk - päivätoiminta 61 euroa/vrk - vaikeavammaisten päivätoiminta 100 euroa/vrk Sepän kodt: - autettu asuminen 69 euroa/vrk - vaativa autettu asuminen 103 euroa/vrk Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti Selännekodinvakituisen vaativan autetun asumisen myyntihinnan. Selännekoti: - vaativa autettu asuminen140 euroa/vrk Vuoden 2010 kotikuntakorvauksia arvioitaessa on huomioitu talousarvion toteutuminen syyskuun loppuun saakka 2009 ja vuoden 2010 talousarvio. Sastamalan toimintakeskuksen kotikuntakorvaukset vuo delle 2010 on arvioitu 3% prosentin yleiskorotuksen mukaan (myös esim. Tampere on korottanut vuoden 2009 hintoja 3%). Valmisteluvastuu:sosiaalipalvelupäälikkö Kristiina Piirala, hallinnon suunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus: Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää vuoden 2010 vieraskuntalaskutuksessa käytettävät kotikuntakorvakset seuraavasti: Sastamalan toimintakeskus: - työtoiminta 50 euroa/vrk - päivätoiminta 61 euroa/vrk -vaikeavammaisten päivätoiminta 104 euroa/vrk Sepän kodit: - autettu asuminen 73 euroa/vrk - vaativa autettu asuminen 126 euroa/vrk

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Selännekoti: - vaativa autettu asuminen 140 euroa/vrk - tilapäinen vaativa autettu asuminen 150 euroa/vrk Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: sosiaalipalvelupäälikkö Kristiina Piirala puh Tiedoksianto Sosiaalipalvelupäällikkö Selännekodin vastaava hoitaja Sepän kotien vastaava hoitaja Työ- ja päivätoimintakeskuksen vastaava ohjaaja Hallinnon suunnittelija

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali-ja terveyslautakunnan delegointisääntö alkaen SOSLTK 181 Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön ( ). Sastamalan kaupungin hallintosäännön 2 :n 8 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialana on sosiaali- ja terveydenhuolto sisältäen perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelut, aikuissosiaalityön, perhepalvelut, sosiaalipalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla on hallintosäännön 2 :ssä määrätyillä toimialoillaan yleinen ratkaisuvalta päättää ne asiat, jotka lain tai asetuksen tai erityisen säännön mukaan kuuluvat lautakunnalle tai sen toimialueella kunnalle. Sen lisäksi lautakunta ratkaisee toimialallaan asiat, jotka koskevat viranhaltijan oikeuttamista puolestaan ratkaisemaan lautakunnan päätösvaltaan kuuluvan asian. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut voimassaolevan delegointisäännön ( 92). Hyvinvoinnin ydinprosessin aluesosiaalityön osaprosessin nimi muuttuu alkaen aikuissosiaalityön osaprosessiksi ja vakanssirakenteessa tapahtuu muutos, kun johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkaa ja johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät siirtyvät alkaen hyvinvointijohtajalle vuoden 2010 ajaksi. Lisäksi sosiaalipalveluiden osaprosessissa on tarpeen täsmentää delegointia viranhaltijoiden osalta. Näiden muutosten vuoksi delegointisääntöä on tarpeen muuttaa alkaen. Liitteenä 1 ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan de legointisäännöksi alkaen ja liitteenä 2 nykyinen voimassa oleva de legointi sääntö. Valmisteluvastuu: hyvinvoinnin prosessitiimi Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheismateriaalina esitetyn delegointisäännön voimaantulevaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm Tiedoksianto Asianosaiset työntekijät Hyvinvoinnin haltulaiset Hallinnon suunnittelija Kaupunginvaltuusto

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastensuojelun sosiaalipäivystyksen laajentaminen SOSLTK Tampereen kaupunginhallitus : Strategiapäällikkö Reija Linna maa: "Sosiaaliasema Paussi toimii Tampereen kaupungin päivystävänä sosiaaliasemana ja vastaa kuntalaisten kii reelliseen ja välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen. Tämän lisäksi yhteistoi mintasopimuk-sen perusteella Paussi vastaa yhteistoiminta sopi muksen perusteella Tampereen kaupunkiseudun kuntien sekä Ete lä-pirkanmaan kuntien ns. korkean kynnyksen lastensuojelun so si aalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksessa ovat mu kana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä Etelä-Pirkanmaalta Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Val keakoski. Pirkanmaan 12 kuntaa (Hämeenkyrö, Ikaali nen, Juupa joki, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pun kalaidun, Pälkäne, Ruo-vesi, Sastamala ja Virrat) ovat esittäneet Tampereen kaupunginhallitukselle, että Tampere solmisi näiden kuntien kanssa yhteistoimintasopimuksen, jonka perusteella Tam pere tuottaisi kor kean kynnyksen lastensuojelun sosiaalipäivystyk sen sekä selviämis asematoiminnan esityksen tehneille kunnille alkaen. Tampere on esittänyt mukaan pyrkiville kunnille , että Tampere ei ole valmis aloittamaan vakinais ta kor kean kynnyksen lastensuojelupäivystystä, mutta on valmis kahden vuoden kokeiluun. 12 kuntaa on silti päätynyt esittämään va kinaista toimintaa vuoden 2010 alusta. Kaupunginhallitukselle tehdystä 12 kunnan esityksestä on antanut lausuntonsa lasten- ja nuorten palvelujen apulaispormes tari, tilaaja-päällikkö, tietohallintopäällikkö ja strategia päällikkö. Lau suntojen mukaan korkean kynnyksen lastensuojelun sosiaalipäivys tystä voi-daan laajentaa uusiin kuntiin mikäli tampere laisten palvelut eivät laa-jenemisesta heikkene, eikä Tampereelle ai heudu toimin nasta lisä-kustannuksia. Apulaispormestarin ja tilaaja päällikön lau sunnossa ehdotetaan kunnille kahden vuoden kokeilu aikaa, jona ai kana toimintaa arvioitaisiin mm. henkilöstön riittävyy den ja sijais huollon toiminnan kannalta. Kannanottonsa asiaan on tehnyt myös sosi aaliasema Paussin henki-lökunta, joka vastustaa laajenemista. Laa jenemista on käsitelty myös nykyisten sopimuskuntien edustajista koostuvassa ohjausryhmässä Nykyisen yhteistoimin ta-alueen kun nat vastustavat toiminta-alueen laajenemista, mikäli se tuo kunnille lisäkustannuksia ja vaarantaa nykyisen palveluta son.

26 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Yhteenvetona saaduista kommenteista avo palvelujen tuotanto on esittänyt, että se ei ole valmis aloittamaan ko ko Pirkan maan kattavaa lastensuojelun sosiaalipäivystystä alkaen. Avopalvelujen tuotanto on kuitenkin tarvittaessa valmis aloittamaan kokeilun, jonka aikana toiminta arvioidaan ja jon ka jälkeen voidaan tehdä sopimus, mikäli osapuolet ovat toimintaan tyytyväisiä. Kokei lun kustannukset maksaisivat uudet kunnat koko naisuudessaan. Avopalvelujen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen kaupunki ei laajen taisi korkean kynnyksen lastensuojelupäivystystä 12 kunnan kanssa va kituisena toimintana, vaan kokeiluna ajalla Ennen kokeilun alkua asiaa palkattaisiin val mistelemaan selvitys henkilö ajalle Kustan nukset kokeilusta, selvi tyshenkilöstä ja tietohallinnosta hoitaisivat mukaan pyrkivät 12 kun taa. Kokeilun aikana tulee arvioida toimin nan vakinaistamista. Avopalvelujen johtokunnan päätöksen jäl keen 12 yhteis työhön ha-luavaa kuntaa ovat osoittanut Tampereen kaupunginhalli tukselle lisäselvityksen liitteineen, jotka pyydetään ot tamaan kaupunginhallituksessa huomioon käsiteltäessä avopalve lujen johto kunnan päätöstä. Lisäselvityksessä perustellaan koko maa kunnan käsittä vän yhteistoimintasopimuksen solmimisen hyötyjä Tampereelle ja muille nykyisille sopimuskunnille. Perusteluina esite tään muun muassa, et tä 12 kunnan liittyminen sosiaalipäivystykseen mahdollis taisi uu den työparin palkkaamisen sosiaaliasema Paus siin, ja että uusi työ pari mahdollistaisi kahden työparin päivystämi sen ruuh ka-aikoina. Lisäselvityksessä esitetään myös, että Tampe reen kau punki solmisi alkaen toistaiseksi voimassa olevan sopimuk sen 12 kun nan kanssa avopalvelujen johtokunnan hyväksy män kokeiluajan sijaan. Lisäselvitykseen on pyydetty kommentteja avopalvelu jen johtajalta ja sosiaalipalvelupäälliköltä. Kommenttien mukaan tamperelaisten palvelutaso ei tulisi juuri uusien kuntien myötä para nemaan. Mu kaan pyrkivissä kunnissa on vähän lasten suojelun sosi aalipäivys tyksen asiakkaita, mutta uusi palvelu lisää yleensä kysyn tää. Näin ollen uuden työparin tuoma lisäresurssi hyödyttäisi vain vähän ny kyisiä sopijakuntia. Lisäksi mukaan pyrki vien kuntien asiakkuuksien hoito on pitkistä välimatkoista ja tietojär jestelmien eroavuuksista joh tuen enemmän aikaa vievää kuin ny kyisten sopija kuntien asiakkuuk sien hoito. Sopimuksen laajentami nen uusiin kun tiin edes määräai kaisesti edellyttää vähintään puolen vuoden suun nittelu- ja valmiste luaikaa ja päätoimista työntekijäpa nosta. Hyvinvointipalvelujen kehitysjohtajan mu kaan Tampe reen kaupungin näkökulmasta oleellista on se, että kau pungin omien asukkaiden palvelut turvataan vähintään nykyisellä ta solla ja että kaupungin kustannukset eivät kasva. Toiminnan laajen taminen on siis mahdol lista,

27 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ mutta vain edellä mainituilla edellytyksil lä. Edel leen kehitysjoh tajan mukaan sopimus on tarkoituksenmu kaista teh dä määräaikai sena saakka. Tänä aikana mallin toimivuut ta tulee arvioi da, ja päätökset sopimuksen jatkosta tehdään arvioin nin perusteella. Määräaikaisen sopimuksen tekee Tampe reen osalta avopalvelujen johtokunta kaupungin lakimiesyksikön avustuksella. Sopimusta tehdessä tulee ottaa huomioon avopalve lujen johtokun nan tekemät päätökset sopimusehdoista." Yhdyshenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Ma ria Palmgren, puh ja strategiapäällikkö Reija Linnamaa, puh , Päätösehdotus. Johtaja Yli-Rajala: Kaupunginhallitus päättää, että Tampereen kaupunki esittää Pirkan maan 12 kun nan kanssa tehtäväksi sopimusta lastensuojelun kor kean kynnyksen sosiaalipäivystyksestä ja selviämisasematoimin nasta kahden vuo den määräajaksi, minä aikana toimintaa arvioi daan ja arvioinnin pohjalta tehdään päätökset sopimuksen jatkosta, ja että avopalvelujen johtokunta oikeutetaan hyväksymään sopimus. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Punkalaidun, Ruo vesi, Virrat, Sastama-la, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirk kala, Vesilah ti, Ylöjärvi, Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski, Palmgren Maria, Unkila Ta-pani, Kuosmanen Taru, Järvelä Kristiina, Naulo Katri, Saario Minna, Lähteenmäki Riikka, Linnamaa Reija Lisätietoja päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma, puh , Liitteet *Avopalvelujen johtokunnan päätös , 67 Las ten suojelun sosiaalipäivystyksen järjestäminen Paussin kautta alkaen Pirkanmaan 12 kunnan kesken *Pirkanmaan kuntien sosiaalitoimen johta vien viranhalti joiden kirje *Lausunto lasten ja nuorten kasvun tukemi nen * Tietohallinnon lausunto * Pirkanmaan 12 kunnan lisäselvitys lasten suojelun sosi aalipäivys-tysasiaan * Pirkanmaan 12 kunnan lisäselvityksen liite: 12 kunnan lastensuoje-lun sosiaalipäivystys

28 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tampereen kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen on järjestetty neuvottelu, jossa edellä mai nitut Pirkanmaan 12 kuntaa ja Tam pe reen kau pun gin avopalvelujen johtaja Heikki Lä tin kävivät alus tavasti lä pi mahdollisen sopimuksen reunaehtoja ja sopimusproses sin kul kuun liittyviä seikkoja. Lisäksi so si aali ase ma Paussin johta va so si aa li työntekijä Tapani Un kila on toi mitta nut laskelmat uuden va kanssin kustannuksista, alustavan laskelman laa jen nuk sen aiheut ta mis ta ko ko nais kustannuksista Paussin toiminnan osalta (ilman tie tohal lin toa), las kel man vuo ro li sien mää räs tä sekä ehdotelman Paus sin viik ko-oh jel masta. Laskelmien mukaan laajenemisen koko nais kus tan nukset il man tie to hal lin toa oli sivat euroa, jolloin sosi aali päi vystyk sen hinta olisi kunnan asukasta kohden 2,28 euroa. Tieto hal linnon käyt tö ku lu jen osal ta sel vi tys työ on kes ken. Sastamalan osalta sosiaalipäivystyksen järjestäminen ostopalveluna Paussista maksaisi noin eu roa vuo dessa (asu kaslu kuna käytetty asu kas ta). Li säksi syntyy ker taluon toisesti seu raavia kustan nuk sia: - tietohallinnon mahdolliset perustamiskustannukset, mikä rakennetaan yhteys Tampereen ja Sastamalan tietojärjestelmien välille. Tam pe reen kau pun gin hal li tuk sen päätöksen mukaan tieto hal linto oli si kuitenkin tarkoitus to teuttaa mah dolli sim man yk sin ker taisesti, jol loin tie dot siir ret täi siin fa xilla eikä ra ken net taisi tieto liiken neyhteyttä Tam pereen ja Sas ta ma lan välille. - laajentumiseen liittyvien käytännön asioiden selvittämiseen ja koordinointiin palkattavan hen kilön kulut. Tampereen päivystykseen liittyvien 12 kun nan on tar koi tus pal ka ta työn teki jä, jon ka teh tä vänä oli si teh dä tar peelli nen sel vi tys työ käy tännön järjestelyiden osalta se kä koordi noida proses sin etenemistä. Liittyvien kuntien nä kemyksen mukaan selvitystyö ei edellyttäisi puolen vuoden ajalta ko kopäivä toimista työpanosta, vaan työpanoksen suuruus määräytyy tarpeen mukaan. Selvitystyön laa juus ja si ten myös kus tan nuk set täsmenty vät myöhemmin käytävissä neuvotteluissa. - lisäksi liittyvien 12 kunnan tulee järjestää yhteistyössä kriisipaikka, josta syntyvät kustannukset täsmentyvät myöhemmin Sosiaalipäivystys on järjestetty tällä hetkellä yh teis työs sä Pun ka laitumen kanssa ja Punkalaidun on osallistunut edellä mai nit tujen 12 kunnan mukana Tampereen kaupungin kanssa käy tyihin neuvot teluihin. Sosiaalipäivystys on si säl löl li ses ti kor kean kyn nyk sen las tensuojelupäivystystä, joka toimii ar ki sin klo ja vii kon lop pui sin perjantai-illasta klo 18:sta maa nan tai aa muun klo 8:aan. Sosiaalipäivystystä tekevät kelpoisuuseh dot täyt tä vät so siaa lityöntekijät va ralla olona ja viikossa varallaolotunteja on 86 h. Varal laolo muuttuu aktii vityöajaksi mikäli asiakastyö käyn nistyy päi vystys aikana. Varallaoloajalta mak se taan 30% ko rot ta mat to mas ta tun ti pal kas-

29 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ta, jol loin si vu lukui neen päi vys tyksen hinta on vii kolta noin 560 euroa. Vuoden ajalta palkka ku lut ovat noin euroa. Li säk si syntyy matkakulu ja ar violta 1000 eu roa vuo des sa se kä päi vystys pu helimen kulut to teu man 1-10/09 poh jalta n. 60 eu roa vuo dessa. Koulutuk seen voi daan vara ta 100 /työntekijä, ar viol ta 500 euroa. Yhteensä so si aali päi vys tyk sen kulut puhtaasti varallaolon osalta ovat tällä hetkellä vuodessa noin euroa, minkä lisäksi tulevat ak tii vi ajal ta mak settavat korvaukset. Vuoden 52 viikosta Punkalaidun on päivystänyt asukasluvun mukaisessa suhteessa oman osuutensa eli 6 viikkoa, lopusta on vas tan nut Sastamala. Yhteydenottoja sosiaalipäivystykseen on tullut Sas tamalan osalta ajalla 1-6/09 24 kap paletta, jois ta kah dessa ta pauk sessa on jal kau duttu ken tälle ja yh dessä ta pauk sessa tehty kii reelli nen si joi tus. Yh teyden ot toja so si aalipäi vys tyk seen on siis tullut al kuvuoden aika na keski määrin ker ran viikossa. Koska sosiaalipäivystyksestä Tampereen kanssa käydyt neuvottelut ovat kestäneet varsin pitkään ja koska asiassa ei ole vielä syntynyt lopullista päätöstä, on jouduttu myös varautumaan tilanteeseen, ettei Paussin päivystys laajenisi. Tätä silmällä pitäen on käyty neuvotte lu Punkalaitumen kanssa ja sovittu alustavasti, että mikäli Paussin päi vystys ei laajene, Sas ta ma la voi myydä vuon na 2010 sosiaalipäivystyspalvelua Pun kalai tu melle siten, että jatkossa Punkalaidun maksaa päivystyksestä oman osuutensa. Hyvinvointi on varannut vuo den 2010 talousarvioesitykseen euron (netto) määrärahan so si aali päi vystyksen järjestämiseen. Määrärahavarausta tehtäessä neuvottelut Tampereen kanssa ovat olleet kesken. Sosiaalipäivystystä tekevien perhepalvelujen sosiaalityöntekijöitä on informoitu vuoden 2009 aikana Tampereen kanssa käydyistä neuvotteluista. Päivystysringissä on tällä hetkellä neljä sosiaalityöntekijää, jotka ovat tehtävään motivoituneita ja ilmoittaneet tekevänsä päi vys tys tä mie lel lään myös jatkossa. Lisäksi hyvinvointijohtaja on osallsitunut rinkiin loppusyksystä lukien. So si aa li työn te ki jän vir kaan va lit tu työn te kijä on haas tat te lus sa il moit ta nut olevan sa val mis päivys tä mään ja mikä li hän ot taa vi ran vas taan, on päivys tä jiä kai ken kaik ki aan kuusi. Varajäsen Pentti Haapahuhta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajaksi pykälien osalta Pentti Haapahuhdan tilalle Tero Vir tanen. Ehdotus hvj: Sosiaali- ja terveyslautakunta käy asiasta suunnittelukeskustelun. Päätös: Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja muutti ehdotustaan ja esitti, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa neuvotteluja Tampereen kaupungin kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

30 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Katja Tommiska gsm SOSLTK 182 Tampereen sosiaalipäivystykseen pyrkivät 12 kuntaa ovat käyneet Tampereen kaupunginhallituksen tekemän päätöksen jälkeen neuvotteluja Tampereen kanssa. Tampere on ilmoittanut neuvotteluissa katsovansa sosiaalipäivystyksen laajenemisen ehdoksi sen, että kaikki laajenemisneuvotteluissa mukana olleet 12 kuntaa tulevat kerralla mukaan. Tampereen hyvinvointipalvelujen edustajien kanssa on käyty jatkoneuvottelu sosiaalipäivystyksen laajenemisen kustannusten ja käytännön järjestelyjen osalta Neuvottelussa päädyttiin seuraavaan kehykseen: - sosiaalipäivystyksen laajeneminen maakunnalliseksi to teutetaan kokeilun ajalla liittyvät kunnat palkkaavat päivystyskoordinaattorin val mistelemaan kokeilua. Lähtökohtana on, että koordinaattori palkat taisiin tarpeen ja käytön mukaan tammikuusta 2010 alkaen. - kootaan erillinen tietohallintatyöryhmä, johon edustus liittyvistä kun nista. Kokeilun aikana ei rakenneta atk-yhteyksiä, vaan liittyvien kun tien tiedot kirjataan Tampereen Effica YPH-tietojärjestelmään ja tie dot lähetetään kuntiin faxilla. Kokeilun aikana laaditaan toiminta suunnitelma pysyvästä tietoteknisestä ratkaisusta. - Paussin oma toimintaprosessi ja toimintatavat kuntien suuntaan ovat samanlaisia kaikille kunnille. - liittyvät kunnat saavat tilastokatsaukset myöhemmin teh tävän sopi muksen mukaan. - kokeilun aikana laajennuksen vuoksi palkattavien 2 so siaalityönte kijän vakanssin osalta laskutus tapahtuu yhteisesti hy väksytyn ta lousarvion mukaan ja laskutus tasataan toteutuneiden kustannukset mukaan myöhemmin sovittavan aikataulun mukaisesti (esim. vuosit tain) Neuvottelussa jäi selvitettäviksi asioiksi hallinnon kulu jen muodostumisperusteet, selviämisasematoiminnan laskutuspe ruste sekä kysymys eräiden sosiaaliasema Paussin jo olemassa ole vien kulujen sisällyttämisestä laajentumisesta aiheutuviin kuluihin. Tampereen hyvinvointipalvelut on antanut em. asioista selvityksiä ja samalla ilmoittanut, että Tampere lähtee Tampereen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuottamaan palvelua uusille kunnille ja

31 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ katsoo, ettei kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olleita ehtoja ole tarpeen muuttaa. Näin olleen laajanemisen vuoksi palkattavien kahden uuden työntekijän palkkakustannukset laskutetaan liittyviltä kunnilta Tampereen aiemmin esittämien laskelmien mukaisesti. Kokeilun kustannukset Sosiaalipäivystyksen laajenemisen kustannukset vuonna 2010 ovat 12 kuukauden ajalta yhteensä euroa. Kustannuksia on eritel ty al la ole vaan tau lukkoon ja ne käyvät tarkemmin ilmi oheis materi aa lis ta (liit teet 1-5). Sosiaalipäivystyksen aukioloaika Tampereella on tällä hetkellä maanantaista perjantaihin klo 8-11 ja klo 16-24, sekä lauantaina ja sunnuntaina klo (24 h). Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ei ole päivystystä, mutta laajenemisen myötä päivystyksen on tarkoitus laajeta koskemaan tätäkin ajankohtaa, koska kasvava työntekijäresurssi mahdollistaisi sen. Kulut em. päivystysajan lisääntymisestä erilliskorvauksineen maksaisivat liittyvät kunnat. Verrattuna Sastamalan tämänhetkiseen päivystykseen lisätunteja Paussin päivystykseen liittymisestä syntyisi alkuiltaan, koska tällä hetkellä Sastamalan oma päivystys toimii arkisin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo 18:sta maanantaiaamuun klo 8:aan. Virka-ajan sosiaalipäivystys on tällä hetkellä jo Sastamalassa toiminnassa arkisin klo (sosiaalikeskuksessa puhelinajat ovat keskiviikkoa lukuun ottamatta aamuisin klo 9-10). Sosiaalipäivystyksen hinta Tampereelta ostettuna on 2,28 /asukas. Hinta ei sisällä tietohallintokustannuksia (joiden määrä ei ole vielä tiedossa) eikä päivystyskoordinaattorin palkkaamisesta syntyviä kustannuksia. Sitä, laskuttaako Tampere sosiaalipäivystyksen kehittämistyöstä jatkossa syntyviä kustannuksia (kuten esimerkiksi tietohallintotyöryhmän työskentelystä Tampereelle syntyviä kustannuksia) ei ole käyty keskusteluja. Omana toimintana tuotetun sosiaalipäivystyksen kustannukset ovat olleet ajalla 1-11/09 noin euroa. Summasta puuttuu loka-marraskuulta kolmen viikon varallaolokorvaukset, jotka on laskutettu vasta joulukuun puolella, sekä joulukuun korvaukset. Päivitetty arvio omana toimintana tuotetun sosiaalipäivystyksen kuluista vuon-

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 27.01.2017 AIKA 27.01.2017 klo 10:00-11:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 37 Maaseutulautakunta 15.09.2008 AIKA 15.09.2008 klo 20:00-20:52 PAIKKA Hirvikoski, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sote 25.11.2015 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja,

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginhallitus 251 28.09.2015 Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 14.09.2015

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot