RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Tarkastuslautakunnan jäsenten katsaukset seuraamiensa lautakuntien pöytäkirjoihin/selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen alkaen Lausunnon antaminen Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta Rautavaaran kunnan edustajan nimeäminen Rautavaara-Säätiön hallitukseen/kj Unto Murto Kysterin esitys laitoshuoltajan palkkaamiseksi/siivoustoimen sisäinen tarkastelu Lähihoitajan työsuhteen täyttölupa Lähihoitajan työsuhteen täyttölupa Valtuutettujen aloitteet/valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustaminen vuonna Kunnan lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle SOTE-järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Rautavaaran kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä Rautavaara-Savotta: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) -verkostohanke/pienten ja maaseutumaisten kuntien vertaisseminaari Kohti hyvää hallitustyöskentelyä tiistaina , Kuntatalo Vaikuttavat lähipalvelut hanke Kutsu Kiuruveden kaupungin 140-vuotispääjuhlaan Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikkö Marja Nuutisen tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Talous- ja kehittämisjohtajan tehtäväkuvaus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2013 Sivu 520 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Rauha Partanen ja Marita Riekkinen sekä varalla Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Marita Riekkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KATSAUKSET SEURAAMIENSA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJOIHIN/SELVITYS KIINTEISTÖJEN VUOKRAUKSEN PERUSTEISTA Tarkastusltk 43 Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää selvityksen elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajan muunnettu päätösehdotus: Tarkastuslautakunta pyytää kirjeellä selvityksen elinkeinolautakunnalta sekä kunnanhallitukselta kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksen ja pääomavuokrauksen käytön perusteita koskien sekä hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta. Hyväksyttiin. Khall 268 Rautavaaran kunnan voimassa olevan hallintosäännön 6.luku koskee kunnanhallitusta (hallintosääntö hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa nro 4/ , voimaan ). 30 Kunnanhallituksen tehtäväalue Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudesta ja edun valvonnasta sekä johtaa kunnan hallintoa. Hallintoa johtaessaan kunnanhallitus valvoo ja yhteensovittaa kunnan muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa ja antaa hallintoa koskevia yleisohjeita sekä seuraa kunnan yleistä kehitystä ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat hallinto, talous, henkilöstöpolitiikka, kunnan maapolitiikka (mm. maan osto ja myynti sekä alueiden käytön suunnittelu). 32 Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallitus päättää: 1. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, 2. kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston myöntämien määrärahojen rajoissa, 3. irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 4. osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, 5. investointien pääpiirustusten, huonetilaohjelman, kustannusarvion, työselityksen, rakentamisen suoritustavan ja työn aloittamisen ajankohdan hyväksymisestä sekä urakkasopimusten ja suunnittelusopimusten hyväksymisestä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle,

4 Kunnanhallitus kunnan kanssa tehtävistä sopimuksista, sitoumuksista ja muista oikeustoimista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle, 7. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 8. maksuista ja taksoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 9. vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnan saatavasta, kunnallisesta maksusta ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 10. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 11.kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta (ei maa-aineslain mukaiset vakuudet, joista päättää tekninen lautakunta), 12. talousarvioon varattujen avustusten jakamisen perusteista ja jakamisesta siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, 13. antolainan myöntämisestä jos valtuusto on talousarvioon varannut tarkoitukseen määrärahan, 14. kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä riskienhallinnan toteuttamisesta, 15. kunnan edustajista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, 16. perinnön vastaanottamisesta, tilityksen hyväksymisestä, pesän varojen sijoittamisesta tai käyttämisestä, 17. konserniohjeistuksesta, 18. etuosto-oikeuden käyttämisestä, 19. kunnan vaakunan käyttöoikeudesta, 20. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisista asioista ja niiden soveltamisesta siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21. paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä, 22. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta luottamushenkilöille sekä arvonimien anomisesta, 23. vesihuoltolain 8 mukaisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta, 24. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asioista liitteen mukaisesti, 33 Kunnanjohtajan päätösvalta Kunnanjohtaja päättää: 1. koko kunnan organisaation kehittämistä ja johtamisesta strategisten päämäärien, taloussuunnitelmassa ja johtajasopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi siltä osin, kun asiaa ei ole delegoitu kenellekään viranhaltijalle, asiasta päättää kunnanjohtaja, 2. asemakaavan/rantakaavan mukaisten asunto- ja loma-asuntotonttien myymisestä valtuustossa vahvistettujen hintojen mukaisesti, 3. etuostolain mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 4. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta viranhaltijoille ja työntekijöille, 5. huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta, 6. työryhmien asettamisesta 7. kuntamarkkinoinnista ja kunnan viestinnästä. Kunnanhallituksen ohella kunnanjohtaja edustaa kuntaa ja käyttää kunnanhallituksen puhevaltaa.

5 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan selvityksen: 1. kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus ja pääomavuokrauksen käytöstä: - teollisuushalleja ei ole rakennettu eikä vuokrattu vuoden 2006 jälkeen - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36%, kuuluu kunnan konsernihallintoon) vuokrattu kunnan omasta käytöstä vapautuneita tiloja yhdistyksille, hoiva-alan yrittäjille ja osuuskunnalle (RTVO) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kuuluu kuntakonserniin, kunnan omistusosuus 100%) vuokraa asuinhuoneistoja eri taloista: Harju, Keyritty, Joki, Kangas ja Ylä-luosta - kunnanhallitus vuokrannut tiloja normaalilla perusvuokrasopimuksilla hoivaalan yrittäjille (Tulilyhty Oy:lle osittain: Palolan toimitilat yhdellä vuokrasopimuksella ja pääomavuokran maksaminen päättyy , jonka jälkeen osapuolet neuvottelevat uuden perusvuokran/m2/kk ja Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy) AVIn luvalla: huoneiston käyttötarkoituksen muutos. - pääomavuokrausta käytetty kolmessa (3) vuokrasopimuksessa: tavoitteena korjaus- ja muutostyökustannusten kattaminen sekä vuokrasuhteen jatkumisen turvaaminen - pääomavuokrauksesta tulee luopua ja kunta huolehtii tarvittavista huolellisen miehen tavoin korjaus- ja muutostöistä ja määrittelee perusvuokrat tältä pohjalta - kunnassa tulee olla selkeä ja yhdenmukainen käytäntö erityisesti niissä tapauksissa, kun asuinkäytöstä vapautuvia tiloja muutetaan AVIn (Aluehallintovirasto Itä-Suomi/Peruspalvelut päätöksillä yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevaksi - kunnanhallitus on käsitellyt KYSTERIlle palvelutalo Lepolasta vuokratut tilat: terveysasema, ambulanssitalli. 2. hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta: - kunnan hallintosäännön tarkistuksessa rajataan elinkeinolautakunnan toimivalta koskemaan vain elinkeinokäyttöön tarkoitettujen perinteisten teollisuushallien ja liiketilojen kiinteistöjen vuokrausta, ei asuinhuoneistojen muutostöitä ja vuokrausta, jotka vaativat esim. AVIn lupapäätöksen sosiaali- ja hoivapalvelujen tuottamiseen - kunnan nopea päätöksenteko kaikissa elinkeinoasioissa säilytetään subdelegoinnin avulla esim. kunnanhallitus/elinkeinolautakunta voi siirtää hyväksymien perusteiden mukaisesti asioita virkavastuulla toimivalle viranhaltijalle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanvaltuuston pj Matti Matikainen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi (intressijäävi: tarkastuslautakunnan vpj ja Rautavaaran Vuokratalot Oy:n hallituksen pj).

6 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN ALKAEN Khall 269 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta selvityksen kun nanhallitukselle lähetekeskustelua ja lisäevästystä varten: Rautavaaran kunnan hallintosääntö uudistettiin vuonna Tämän uudistustyön käynnisti tarkastuslautakunta Arviokertomuksessa vuonna 2009/ Valtuusto hyväksyi nyt voimassa olevan kunnan hallintosäännön kokouksessa nro 4/ Voimaan Hallintosäännön tarkistaminen on ajankohtaista ja valmistelun lähtökohdaksi otetaan sääntöjen kokonaistarkastelu. Organisaation ja sen toimivallan määräykset on tarkoitus kirjoittaa yhteen asiakirjaan, hallintosääntöön. Viranhaltijadelegoinnissa otetaan huomioon nykylainsäädäntö, selkeytetään tehtäväkokonaisuuksien hallintaa ja selkeytetään toimivallan rajoja. Lautakuntien yleiset tehtävät, viranomaistehtävät ja erityinen päätösvalta kirjataan sääntöön samoin viranhaltijajohdon yleiset tehtävät. Toimialalla toimivan lautakunnan päätösvallan delegointi edelleen (subdelegointi) viranhaltijoille jää johtosääntöluontoisena lautakunnan päätösvaltaan. Hallintosääntö kirjoitetaan kolmeen osioon, joista yksi käsittelee luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevaa työnjakoa, toinen osio käsittelee hallinto- ja palveluorganisaatiota ja kolmas osio käsittelee talouden, hankintojen, tarkastuksen ja henkilöstöasioiden käsittelyä kunnassa. Henkilöstöasioiden osalta päätösvallan tasot on tarkoitus säilyttää ennallaan, jolloin valtuusto valitsee kunnanjohtajan, toimialajohtajat ja muissa valinnoissa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta. Lähiesimies valitsee vain määräaikaiset työntekijät. Henkilöstö palkataan Rautavaaran kunnan palvelukseen. Palkka perustuu työntekoon, ei ajankäyttöön. Sääntöön kirjataan uutena asiana keskitetyn henkilöstöhallinnon toimivalta. Periaatteena on, että keskitetty henkilöstöhallinto huolehtii koko kuntaa koskevien palkkaus-, palvelussuhde- ja rekrytointiasioiden periaatteiden linjaamisesta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sisältö ja vastuut kirjataan sääntöön. Nyt ne ovat omana sääntönä. Taloudenhoidon ja hallinnon vastuita on ehdottomasti selkeytettävä. Uutena asiana hallintosääntöön kirjattaisiin Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto (RaNuVa) ja koulujen vanhempainneuvostot sisältyisivät hallintosääntöön. Nuorisovaltuuston aseman vakiinnuttaminen lisää lasten ja nuorten asioiden huomioimista kunnan hallinnossa. Kummivaltuutettujen (2 valtuutettua) toimintaa tulee kehittää.

7 Kunnanhallitus Toimielinrakenteeksi hyväksytään lukien seuraava: - kunnanhallitus (7+7) - tarkastuslautakunta (5+5) - keskusvaalilautakunta (5+vähintään 5) - elinkeinolautakunta (7+7) - sivistyslautakunta (7+7) - perusturvalautakunta (7+7) - tekninen lautakunta (7+7) Palvelulautakuntien nimet ovat alustavia ja voivat jatkovalmistelussa muuttua. Valtiovallan johtama kunnallishallinnon uudistus: kuntalaki, kuntarakennelaki, SoTe-järjestämislaki ja uusi valtionosuusjärjestelmä tuovat omat mausteensa hallintosääntöön sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuviin. Kunnilla on tällä hetkellä 560 lakisääteistä tehtävää lisätehtäviä tulossa 30 kpl. Näistä tehtävistä johtuvia velvoitteita (pakkopaitaa) on 10 ministeriön ja keskusviraston toimesta annettu kunnille 974 kpl. Rahoitusvastuu on ajat sitten siirretty kunnille 70%. Valtio osallistuu enää kokonaiskustannuksiin 30%:lla. Esitän, että kunnan hallintosäännön tehtäväksi seuraavat muutokset, joilla turvataan jämäkät ja toimivat yhteydet kunnan operatiiviseen toimintaan ja täytäntöönpanoon. Kaikissa tulee olla mukana Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia: 1. kunnanhallituksen asema ja tehtävät: tietokoneet, Intranet, yhteydet kuntalaisiin 2. esikuntaelimen (staabi): atk-tukihenkilön asema ja tehtävät 3. elinkeinolautakunnan asema ja tehtävät: toimivallan selkeyttäminen, tehtävien uudelleen jako: yksityistieasiat, haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuolto siirretään tekniselle lautakunnalle myöhemmin, nyt ei muutoksia 4. perusturvalautakunta/vanhusneuvoston asema ja tehtävät, kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan 5. sivistyslautakunta/nuorisovaltuuston (RaNuVa) asema ja tehtävät, päivähoidon ohjaajan päätösvalta, 6. tekninen lautakunta/teknisen osaston päällikkö: kunnaninsinööri, kunnan sosiaaliperusteisten korjausavustusten jakaminen (kunnanhallitus ), 7. Sydän-Savon alueellinen maaseutuhallinto: isäntäkuntana Siilinjärvi? 8. Sydän-Savon lomituspalvelut: isäntäkuntana Maaninka/Kuopio ? 9. SoTe-järjestämislaki: KYSTERI ja sosiaalipalvelujen uusjako? 10. Ympäristöterveydenhuolto: isäntäkuntana Siilinjärvi/Kuopio ? 11. Ateria- ja siivouspalvelut: ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi sivistystoimen alaisuuteen ja siivoustoimi jatkaa sivistystoimen alaisuudessa 12. kunnan henkilöstö: virkanimikkeet ajan tasalla KVTES:n mukaiseksi 13. sisäisen kustannuslaskennat kehittäminen: tuotteistaminen 14. meta.

8 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä esitetyn perusteella: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan hallintosäännön uudistamisesta jatkovalmistelua varten (kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä: Jory). 2. tavoitteena on, että uudistettu hallintosääntö on käsittelyssä Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti siten täsmennettynä, että uudistettu hallintosääntö annetaan tiedoksi Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen. Pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali.

9 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON MAAAKUNTASUUNNITELMASTA VUOTEEN 2030 JA MAAKUNTAOHJELMASTA VUOSILLE LUONNOKSESTA Khall 270 Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt lähettää lausunnolle Maakuntasuunnitelma ja Maakuntaohjelma luonnoksen, ympäristöselostusluonnoksen sekä asettaa nähtäville maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen. Pohjois-Savon liitto pyytää kunnan lausuntoa maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman luonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta mennessä. Em. asiakirjat ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla, palkit vasemmassa reunassa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon liitolle seuraavan lausunnon: 1. kunta katsoo, että Maakuntaohjelma on hyvin valmisteltu laajassa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ohjelma sisältää kehittyvien toimialojen kärjet ja niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat oikeita. Ohjelma sisältää myös kokonaan uusia avauksia ja osoittaa sellaisia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita ei ole sisältynyt aikaisempiin ohjelmiin. 2. kunta pitää hyvänä linjausta haja-alueiden kannalta, että toimintalinjassa 4 voidaan varoja käyttää myös joukkoliikenteeseen: kohteeksi kunta esittää poikittaisyhteyttä Juankoskelle ja kunnan yksityisteihin. 3. kunta pitää ohjelmaa niin kattava, että jokainen seutukunta tai kunta voi löytää siitä sopivat toimialat ja kärjet, joita haluaa hanketoiminnan kautta kehittää. Kunta esittää, että ict-teknologiaa/uuden ajan terveyskeskus-mallin mukaisesti ja uuden mobiiliteknologian käyttökokeiluja tehtäisiin Rautavaaran kunnan Lepolan-campuksella. 4. kunta pitää hyvänä sitä, että ohjelman toteutuksen edellyttämä kuntarahaosuus 12,5 % koko ohjelmavolyymista turvataan. Kuntarahan löytyminen kuntatalouden entisestään kiristyessä ei tule olemaan helppoa, jolloin vaarana on ohjelman toteutumisen ontuminen tästä syystä. Kunta esittää Lex-Rautavaaran mukaista toteuttamista tältä osin kunnasta esitettyihin hankkeisiin. 5. Rautavaaran kunnan näkökulmasta potentiaaliset toimintalinjat ovat: - laajakaistayhteyksien hyödyntäminen kunnan palvelutuotannossa - laajakaistayhteyksien ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Asiakaspalvelu 2015-hankkeessa valtion paikallishallinnon uudessa yhteispalvelupisteessä: KELA, poliisi, työvoimapalvelut etc.

10 Kunnanhallitus biojalostus, erityisesti metsäenergia ja biojalostuksen edellyttämä energiaraaka-ainetuotanto tarjoaa Rautavaaran kunnalle kehittämismahdollisuuksia luonnonvaraelinkeinoilla 6. kunta korostaa lisäksi sitä, että maakunnan on valvottava etuaan siinä, että ohjelmasta päältä valtakunnallisiin hankkeisiin varattava määräraha kohdennetaan maakunnan kannalta tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. 7. Ympäristöselostusluonnoksen osalta kunnanhallitus toteaa, että siinä kuvatut ympäristön ominaispiirteet, nykytila ja ongelmat ovat täyttä faktaa, joihin ei ole huomautettavaa, kuten ei myöskään hyviin ympäristötavoitteisiin. Maakuntaohjelman vaikutukset elinympäristöön, ympäristön tilaan jne. on mietitty vaikutusten arviointiosiossa varsin perusteellisesti. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN RAUTAVAARA-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Khall 271 Rautavaara-Säätiön hallituksen pj Jari Tuppurainen pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitusta nimeämään lokakuun 2013 loppuun mennessä Rautavaara-Säätiön sääntöjen määräämän henkilön kolmivuotiskaudelle säätiön hallitukseen vuosille Kunnan edustajana Rautavaara-Säätiön hallituksessa ovat toimineet: - kaudella silloinen kunnanjohtaja Matti Matikainen kaudella. - kaudella talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo. Huom! Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa ei ole varajäseniä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaara-Säätiön säännöt/voimaan , liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä Rautavaaran kunnan edustajan Rautavaara-Säätiön hallitukseen vuosille velvoittaa, että kunnan edustaja käy Rautavaara-Säätiön hallituksen kokouksissa ja toimii kunnanvaltuuston kokouksessa nro 4/ :ssä 41 hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. (Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille : valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille sivu 38 (KuntaL 23). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jäsen Kirsi Kokkosen ehdotuksesta nimetä kunnanjohtaja Unto Murron kunnan edustajaksi Rautavaaran- Säätiön hallitukseen vuosiksi Päätösehdotuksen kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus KYSTERIN ESITYS LAITOSHUOLTAJAN PALKKAAMISEKSI/SIIVOUSTOIMEN SISÄINEN TARKASTELU Perusturvaltk 23 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/kysteri, ylilääkäri Esa Häkli ja hallintopäällikkö Juha Kauttonen esittävät seuraavaa terveysaseman siivouksesta: Kysterin toimesta on syksyllä 2012 tehty ns. laitoshuollon mitoitus. Rautavaaralla se koskee yhtä henkilöä, jonka nimike on välinehuoltaja (Päivi Voutilainen). Välinehuoltajan tehtävistä noin puolet kohdistuvat siivoukseen, puolet itse välinehuoltoon. Mitoituksen mukaan laitoshuollossa kaikkiaan olisi oltava Rautavaaralla 1,5 henkilön työpanos. Nykyisellä resurssilla Rautavaaran terveysaseman siivous jää vaillinaiseksi siis noin puolen henkilön työpanoksen verran. Lisäksi varajärjestelyt eivät voi toimia tietenkään näin niukalla miehityksellä. Rautavaaralla on uusi kiinteistö, minkä tason ylläpitäminen edellyttää nykyistä parempaa laitoshuoltoa. Ellei laitoshuoltoon riittävästi panosteta se näkyy tilojen tavallista nopeampana rapistumisena, mistä on jo nyt havaittavissa merkkejä. Toiseksi potilasturvallisuus edellyttää myös tietenkin, että terveysasema on riittävän siisti. Ehdotus: Kysteri ehdottaa, että kunta palkkaisi yhden pätevän henkilön laitoshuoltajaksi, jonka panoksesta Kysteri ostaisi puolet. Tilaisuudessa tuli esille, että kunnan siivoojista osa siirtyy ravintohuoltoon, jolloin siivooja-resurssiin jää aukkoa. Järjestely tulisi voimaan syksystä 2013 alkaen, kun nykyinen välinehuoltaja palaa puolen vuoden vuorotteluvapaaltaan. Välinehuoltajan sijaisena on toiminut tähän asti rautavaaralainen henkilö, jolla on pätevyydet toimia sekä laitoshuoltajana että välinehuoltajana. Hän on tiettävästi suostuvainen myös pysyvään järjestelyyn. Asiasta käytävän keskustelun jälkeen asiasta annetaan päätösehdotus. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Selvitetään -Kysterin mahdollisuus palkata suoraan laitoshuoltaja -kunnan omien hallintokuntien (perusturva ja sivistystoimi) siivoustyön kokonaisuuden selkiyttäminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Perusturvaltk 59 Kysterin osalta terveysaseman siivousasiasta on keskusteltu kesäkuussa sijaisena toimineen työntekijän kanssa, joka on ilmaissut kiinnostuksensa osa-aikatyöhön. Asiasta on käyty keskustelua sähköpostitse useita kertoja Kysterin talouspäällikkö Juha Kauttosen kanssa ja lisäksi terveysaseman vuokraneuvottelun yhteydessä Läsnä olivat talouspäällikkö Juha Kauttonen, talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, rakennus-

13 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: mestari Mikko Hartikainen ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen. Keskustelussa päädyttiin siihen, että Kysteri hoitaa suoraan työntekijän palkkaamisen. Talouspäällikkö Juha Kauttonen lähetti asiassa sähköpostiviestin (liitteenä numerotta). Kunnanhallitus on kokouksessaan / 151 kohta 2. päättänyt antaa tulosalueiden III ja IV (opetus- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi) tehtäväksi selvittää koko kunnan siivoustoimen siirtämisen teknisen toimen alaisuuteen. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan / 28. Sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten sekä kaikkien yleisten tilojen siivousten hoitaminen/järjestäminen rakentamis- ja saneeraustöiden valmistuttua ja käyttöön ottamisen jälkeen on tärkeää pohtia kunnan siivoustoimen kokonaisuudessa, missä mahdollisesti siivoustyön kokonaisvastuu olisi yhdellä työntekijällä. Keskustelu on käynnistetty teknisen ja sivistystoimen kanssa. Asiasta on keskusteltu viimeksi Matti Korkalaisen, Piia Lievosen, Anja Hakkaraisen ja Helvi Mustosen kesken, Jorma Berg oli pyydetty myös mukaan, mutta hän ei ollut läsnä. Keskustelussa varsinaisen siivoustyön ohella keskusteltiin siivoustyön mahdollisesta siirtämisestä tekniseen toimeen, mikä jäi sivistystoimen ja teknisen toimen pohdittavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä (khall / 230). Kunnan asumispalveluyksiköistä Niittyvillassa ja Poutapilvessä on tehty siivousmitoitus, Hopeapajussa ja juuri valmistuneessa Päivänsinessä mitoitusta ei ole vielä tehty. Yhteisten ja yleisten tilojen määrä ja uudet pinnat vaativat siivoustyön toteuttamista ammatillisesti oikein. Sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivouksen toteuttaminen sisäisenä ostona on vaihtoehto, mikä tulee harkittavaksi edellä mainittujen hallintokuntien ratkaisujen myötä. Tässä vaiheessa ei ole järkevää palkata laitoshuoltajaa perusturvalautakunnan tulosalueelle. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle: 1. että tässä vaiheessa ei palkata kokoaikaista laitoshuoltajaa, mistä Kysteri ostaisi puolet 2. että kunta ei palkkaa osa-aikaista laitoshuoltajaa Kysterille, vaan Kysteri päättää tarvitsemastaan henkilöstöstä

14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusteluina esitykselle on se, että sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivousasia käsitellään kokonaisuutena huomioiden mahdollinen koko kunnan sisäinen siivouksen toteuttaminen keskitetysti. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Khall 272 Talouspäällikkö Juha Kauttosen kirje: Ps. Kiinnitin huomiota Rautavaaran terveysaseman huomattavasti muita enemmän kohenneeseen neliövuokraan Lisäksi vuokra on suhteellisesti huomattavasti vastaavia enemmän, n. 80 /m2. Olisiko mahdollista että kunta palkkaisi ½ laitoshuoltajan korvaukseksi? Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - kunnanhallituksen päätös / 151 kohta 2, liite 1 - sivistyslautakunnan päätös / 28, liite 2 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: 1. kunta ei palkkaa kokoaikaista laitoshuoltajaa kuntaan palvelukseen, mistä Kysteri ostaisi 50%. 2. kunta ei myöskään palkkaa osa-aikaista laitoshuoltajaa Kysterille, vaan tämä tukipalvelu kuuluu Kysterin johtokunnan toimivaltaan. Perustelut: - kunnan sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivousasia käsitellään kunnassa kokonaisuutena, jossa on otettava huomioon koko kunnan sisäisen siivouksen organisointi. (kunnanhallitus nro 5/ Rautavaara Savotta: Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 60 Asumispalveluyksikkö Päivänsinessä vapautuu eläköitymisestä johtuen lähihoitajan työsuhde lukien. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992)5 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 8 ja 16) Perusturvajohtajan päätösehdotus: voimaan tullut vanhuspalvelulaki ( 20) edellyttää, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja mikä turvaa heille laadukkaat palvelut. Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisen tavoitteena on turvata hyvä hoito, jonka laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan. Perusturvassa ja vammais- ja vanhustenhuollossa tarvitaan osaavia, vakinaisia ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakennemuutosta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhusvammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 2) että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus ) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4) julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Khall 273 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - lähihoitajan tehtäväkuvaus, liitteenä numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä perusturvalautakunnan :ssä 60 tekemän esityksen. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 61 Vanhustenhuollossa työskentelee kaksi osa-aikatyötä (50 % ja 60 %) tekevää työntekijää. Osa-aikatyöhön on vaikeaa saada työntekijöitä, mistä syystä on järkevää palkata kokoaikainen lähihoitaja hoivaketjuun toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Vuoden 2013 talousarvioon on varattu molempien osalta 100 % palkkakustannus. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992)5 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 8 ja 16) voimaan tullut vanhuspalvelulaki ( 20) edellyttää, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja mikä turvaa heille laadukkaat palvelut. Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisen tavoitteena on turvata hyvä hoito, jonka laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan. Perusturvassa, vammais- ja vanhustenhuollossa tarvitaan osaavia, vakinaisia ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakennemuutosta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus-vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 2) että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 3) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4) julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Khall 274 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - lähihoitajan/vanhus- ja vammaishuolto tehtäväkuvaus, liitteenä numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä perusturvalautakunnan :ssä 61 tekemän esityksen. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VALTUUSTOALOITE PALVELUOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUONNA 2013 Kvalt 50 Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1. Valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustamisesta Valtuutettu Mikko Korhonen esitti (yhteensä 8 valtuutettua) aloitteen, että kunta perustaa perusturvalautakunnan alaisuuteen palveluohjaajan toimen. Valtuustoaloite on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 5. Khall 174 Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää nämä kaksi valtuustoaloitetta kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 4/ :ssä 38 hyväksynyt kunnalle vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion Henkilöstösuunnitelmassa (Helsu) palveluohjaajan toimi 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa hyväksyttiin perustettavaksi vuonna Aloitteessa esitetään, että palveluohjaajan toimen perustaminen siirretään vuodelle Esityslistan liite: - Valtuustoaloite , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa jätetyn valtuustoaloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi vuoden 2013 määrärahojen puitteissa. Kunnanhallituksen kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksymät vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: käyttötalouskustannuksien lisäystä ei sallita (KuntaL 51). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvaltk 39 Perusturvalautakunnan / 86 vuoden 2013 talousarvioesi tykseen sisältyi henkilöstöresurssin vahvistaminen sosionomin työpanoksella, jonka eräänä tehtävänä oli palveluohjaus. Palveluohjauksen tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla asiakaslähtöisesti. Palvelutarpeiden selvittäminen ja palveluohjaus on välttämätöntä, mihin tarvitaan ammattinsa osaava, vankan koulutuksen omaava työntekijä voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaan kunta vastaa muun muassa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeiden selvittämisestä vastaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 :ssä tarkoitettu kelpoisuus. Selvittäminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun: 1) iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a :ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin; 2) iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista; 3) 12 :ssä tarkoitetun toiminnan yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista; 4) iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty 25 :ssä tarkoitettu ilmoitus, ja selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan mielestä tarpeen sen johdosta; taikka 5) kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät.

21 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Palveluohjaajan tehtävänä on myös syksyllä 2011 kokeiluluonteisesti käynnistetyn omaishoitajien kotiin annettavien vapaapäivien järjestämisvastuu. Kotona tapahtuvaa hoitoa järjestettäisiin päivä- ja ilta-aikana. Intervallihoitomahdollisuus on edelleen asumispalveluyksiköissä ympärivuorokautisesti, yö-, päivä- tai muutaman tunnin hoitona. Lisäksi tehtäviin kuuluu työskentelyä kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä tarpeen mukaan. Palveluohjaajan tehtäväkuva on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle palveluohjaan toimen perustamista lukien 2) pyytää täyttölupaa palveluohjaajan toimen täyttämiseen lukien toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laaja-alaiseen hoivatyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittämistyöhön. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 3) esittää palkkatoimikunnalle/kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2085,92/kk, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS050. 4) julistaa palveluohjaan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Perusturvalautakunta toteaa, että palveluohjaajan palkkaamiseen on vuoden 2013 talousarviossa varattu määräraha. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 200 Esityslistan liite: Palveluohjaajan tehtäväkuva alkaen, liite numerotta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto aikaistaisi palveluohjaan toimen perustamisen lukien.

22 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion Henkilöstösuunnitelmassa (Helsu) palveluohjaajan toimi 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa hyväksyttiin perustettavaksi vuonna Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä (henkilömitoi- tus, nykyisen henkilökunnan tehtäväkuvaukset jne.) varten. Khall 206 Perusturvajohtaja Helvi Mustonen on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen antamaan palveluohjaajan toimesta lisäselitykset. Esityslistan liite: - Palveluohjaajan tehtäväkuva alkaen, liite 3 a. - Selvitys palveluohjaajan toimen tarpeesta Rautavaaran kunnassa/ kotihoidon näkökulma, liite 3 b - perusturvajohtaja Helvi Mustosen selvitys, liite 3 c Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa perusturvajohtaja Helvi Mustosen tervetulleeksi kokoukseen antamaan palveluohjaajan toimen lisäselvitykset. 2. esittelijän perusteltu päätösehdotus annetaan lisäselvitysten ja asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämän päätösehdotuksen 1. asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi: - palveluohjaajan, kotihoidon esimiehen ja asumispalvelun esimiehen tehtäväkuvauksien päivittäminen ajantasalle ja tehtävien päällekkäisyyksien perkaus - hallintosäännön muutos: kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan. 2. määräaika klo mennessä. Merkitään, että perusturvajohtaja Helvi Mustonen selvitti asiaa klo Selvitys liitteenä 3c. Perusturvaltk 62 Kotihoidon esimiehen ja palveluohjaajan päivitetyt tehtäväkuvaukset toimitetaan kokoukseen osallistuville esityslistan mukana (liitteenä numerotta). Asumispalvelujen esimiehen tehtäväkuvaus jaetaan kokouksessa. Kotihoidon ja asumispalvelujen esimiehen tehtäväkuvaukset on laadittu siten, että kunnanhallituksen edellyttämä kotipalvelun ja asumispalvelun eriyttäminen toteutuu.

23 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvajohtaja on keskustellut palveluohjaajan työsuhteen merkityksestä ja tärkeydestä Aluehallintoviraston tarkastajien kanssa Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyt, päivitetyt tehtäväkuvaukset todeten, että kaikilla kolmella työntekijällä on oma erityisen tärkeä ammatillinen osaamisalueensa perusturvan hoivaketjussa, mitä voimaan tullut vanhuspalvelulaki myös edellyttää. Palveluohjaajan työsuhde on tarpeellinen muun muassa iäkkäiden kuntalaisten palvelukokonaisuuden selvittämisessä ja laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamisessa. Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että hallintosääntömuutos kokonaisuutena tuodaan käsittelyyn vuoden loppuun mennessä. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Khall 275 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: - Kotihoidon esimiehen Niina Keinäsen tehtäväkuva, - Asumispalvelujen esimiehen Anja Hakkaraisen tehtäväkuva - Palveluohjaajan tehtäväkuva - Selvitys palveluohjaajan toimen tarpeesta Rautavaaran kunnassa/ kotihoidon henkilökunnan näkökulma perusturvajohtaja Helvi Mustosen lisäselvitys Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto: 1. päättää aikaistaa palveluohjaajan toimen perustamisen lukien. Palveluohjaajan toimi: 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa. 2. merkitä tietoon saatetuksi: palveluohjaajan palkkaukseen on tarvittavat määrärahat vuoden 2013 talousarviossa. Käydyn keskustelun aikana jäsen Mika Mustonen ehdotti, jäsen Kirsi Kokkosen kannattama, että kunnanhallitus ei esitä valtuustolle palveluohjaajan toimen perustamista lukien.

24 Kunnanhallitus Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus on asiasta suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Mika Mustonen ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan tekemä selonteko ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin Jaa -ääniä 5 ( Matti Ahonen, Mikko Korhonen, Jorma Korhonen, Rauha Partanen ja Marita Riekkinen) ja Ei -ääniä 2 (Kirsi Kokkonen ja Mika Mustonen). Puheenjohtaja totesi: kunnanhallitus esittää valtuustolle (äänin 5-2), että valtuusto: 1. päättää aikaistaa palveluohjaajan toimen perustamisen lukien. Palveluohjaajan toimi: 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa. 2. merkitä tietoon saatetuksi: palveluohjaajan palkkaukseen on tarvittavat määrärahat vuoden 2013 talousarviossa.

25 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Perusturvaltk 63 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin uudistuksen pääperiaatteista (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15, liitteenä numerotta). Valmisteluryhmä jatkaa työtään laatien toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Ehdotuksessa tulee olemaan kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää lausuntoa mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata webropol -kyselyllä (liitteenä numerotta) ja vaihtoehtoisesti myös kirjallisesti kuitenkin esittämällä näkemykset webropol -kyselyssä oleviin kysymyksiin. Erityisen tärkeää on vastata sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereihin, erityisvastuualueen asemaan ja toimivaltaan, rahoitukseen sekä kuntien väliseen kustannusten jakoon sekä aikatauluun. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää alkuvuonna 2014 lausunnot erikseen loppuraportista, mihin sisältyy ehdotus eduskunnalle annettavaksi esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lakiesitys annetaan eduskunnalle keväällä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain valmistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Kunnan näkemyksen esittäminen vaatii viranhaltijoiden ja laajan luottamushenkilöstön yhteistyön. Webropol -kysely asettaa myös rajoituksensa vastaamiselle (yksi kerta), mikä muuten on toimiva lausunnon antamiseen. Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Esityslistan lähettämisen jälkeen asiaa työstettiin kunnanjohtaja Unto Murron, valtuuston puheenjohtajan Matti Matikaisen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Eero Kukkosen ja perusturvajohtaja Helvi Mustosen kesken perusturvajohtajan laatiman luonnoksen pohjalta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2011 klo 10.00-15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 442 231 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 18.00-23.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 495 238 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 594 1-2 302

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 6.5.2013 klo 10.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 309 161 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSAIKA Torstai 15.05.2014 klo 11.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 251 124 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot