OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAUDANKORVAN OSAYLEISKAAVAMUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAUDANKORVAN OSAYLEISKAAVAMUUTOS"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1

2 Kohde Osayleiskaavamuutoksen tarkoitus Kaavoitus tilanne Haudankorvan osayleiskaava: Koskee osaa Haudankorvan kaupunginosan korttelia 165. Osayleiskaavan tarkoituksena on tutkia korttelin 165 maankäyttöä. Korttelin asema keskustassa on muuttunut merkittävästi kun entiseltä kutomon teollisuusalueelta on poistunut kutomoteollisuus. Alueelle on sijoittunut hypermarket, palveluja javanhusten palveluasumista. Muutos on jatkunut joen pohjoispuolella toisen hypermarketin rakentamisella ja tulee jatkumaan ns. Aurinkorannan osayleiskaavan ja asemakaavan etenemisen myötä. Kaupungin identiteetin kannalta keskeisille alueille tekeillä oleva teemaosayleiskaava vaikuttaa myös viereisiin alueisiin. Nyt on aika arvioida myös korttelin 165 tulevaisuutta uudelleen. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alue on keskustatoinmintojen aluetta (Cs) ja työpaikka-aluetta TP. Rantaan on osoitettu lähivirkistysalue VL ja jokea pitkin melontareitti. Lisäksi jokilaakso on merkitty maisema-alueeksi: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeäksi alueeksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa alue on: Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden aluetta TY. Alueelle voidaan sijoittaa myös pääkäyttöön välittömästi liittyviä toimisto- ja myymälätiloja. Kutomon alueelle on osoitettu ympäristö säilytettäväksi merkinnällä /s. Alue on suunniteltava siten, että olemassa olevan rakennuskannan ja katualueiden säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamisen ja olemassa oleviiin rakennuksiin tehtävien muutosten soveltamiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella oleva puusto tulee säilyttää. Alueelle voidaan siojittaa kerrostaloja, asuinpientaloja sekä pienimuotoisia toimitiloja, joiden käyttö ei aiheuta häiriötä asuinympäristölle. Entisen kutomon eteläpuolella, meijerin alueella ja Uponorin alueella on merkintä teollisuusalue TY/A. Aluetta voidaan käyttää asuinalueena teollisuuden siirryttyä pois. Rannassa ja alueen itäosassa sekä kutomolle johtaa lähivirkistysalue VL. Suojeltavan rakennuksen kohdemerkintä s on osoitettu kutomon konttoriin ja meijerin rakennukseen. Alueen itäisin osa on asumista A ja suojavihervyöhykettä EV. 2

3 Kaavoitustilanne Korttelialueella on voimassa asemakaavat: D24 ( ), joka koskee alueen itäosaa (meijerin ja Uponorin aluita). Alueilla on merkintä Tt2 Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue. Rakennuksen korkeus saa olla enintään 16m. Järjestysoikeus voi tästä poiketen erityisestä syystä antaa luvan korkeampienkin rakennusosien rakentamiseen. Rakennuksesssa saa olla asuntoja ja toimistotiloja laitoksen toiminnalle tarpeellinen määrä. Tontilla on oltava vähintään yksi autopaikka 3 työntekijää kohti. Alueen tehokkuus on e=0.6. D4 ( ), joka koskee entisen kutomon alueen eteläpuolista osaa. Alueelle on merkintä Tt2 Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue. Rakennuksen korkeus saa olla enintään 16m. Järjestysoikeus voi tästä poiketen erityisestä syystä antaa luvan korkeampienkin rakennusosien rakentamiseen. Rakennuksesssa saa olla asuntoja ja toimistotiloja laitoksen toiminnalle tarpeellinen määrä. Tontilla on oltava vähintään yksi autopaikka 3 työntekijää kohti. Alueen tehokkuus on e=0.6. J 44 ( ), joka koskee alueen lounaiskulmaa. Finlaysonintien ja Yhtiönkadun kulmassa on merkintä KLH-6 Liike-, toimisto- ja huoltamoasemarakennusten korttelialue. Alueen uudisrakennusten on sopeuduttava ympäröiviin rakennuksiin ja kulttuurimaisemaan. Rakennusten julkisivumateriaalin on oltava pakalla muurattu punainen tiili tai punatiilen värinen rapattu tai sileä kivipinta, tai lasipinta. Puuvillakadun ja Yhtiönkadun välinen alue on KM-2 aluetta: Liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa yhden vähjittäiskaupan suuryksikön sekä paljon tilaa vieviä erikoistavaramyymälöitä. Alueelle suoritettavien uudisrakennus- ja korjaustoimenpiteiden on oltava sellaisia, että ne sopeutuvat kulttuurimaisemaan ja ympäröiviin rakennuksiin. Ilmanvaihtokonehuoneet on rakennettava rakennuksen sisään. Ilmanvaihtoritilöiden on oltava julkisivun värisiä. Mainosten on sulauduttava julkisivuun eivätkä ne saa katkaista räystäslinjaa. Mainoksia varten on tehtävä kokonaissuunnitelma, joka hyväksytetään kaupungin rakennusvalvonnassa. Huoltopihat on aidattava. Aitojen on oltava vähintään 70% peittäviä ja samaa väriä kuin julkisivut. Uuden kutomon rakennus on osoitettu merkinnällä sr-7: suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvokas ja kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne säilyy. H 70 ( ) joka koskee kutomon aluetta. Kaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuusrakennusten korttelialueeksi TY-2 ja liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi KTY-18 Kaavaa ollaan muuttamassa kutomoteollisuuden poistuttua vanhoista rakennuksista. Itäisin osa aluetta on asemakaavoittamatonta viljelykäytössä olevaa aluetta. Ote ajantasa-asemakaavasta on esitetty kansikuvassa. RKY-alue Kutomon alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettua kulttuuriympäristö. 3

4 Maanomistustilanne Laaja korttelialue on yksityisessä omistuksessa. Selvitykset Alueelle tehdään maisemallinen selvitys sekä kaupunkirakenteen eri vaihtoehtoja tarkasteleva selvitys. 4 Tehdyt selvitykset Vaikutusalue Kaupunkipuiston teemaosayleiskaavaan liittyvä kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys ohjaa myös alueen kaavoitusta. Kaupunkipuiston teemaosayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset ovat kaavatyön lähtökohtina. Arkeologiset selvitykset J. Enqvist 2005, P. Pesonen 2005, Museovirasto. Arkeolo-gisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset Hämeessä, Arkeologia hanke. Hämeen liitto. Arkeologisissa selvityksissä osoitetut kyläalueet tulee merkittäviksi yleiskaava-alueelle. Kansallinen kaupunkipuisto Forssaan, Forssan kaupunki raportti Sirja Hakala. Raportissa esitetään tavoitteeksi, että maisema-alueiden luonne on otettava huomioon kaikessa rakentamisessa ja kaavoituksessa. Lisäksi hyödynnetään kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa niiltä osin kun suunnitelma koskee kyseisiä alueita ja maiseman rajauksia. Prisman alue Maisemaselvitys , Sirja Hakala Suunnittelun lähtökohdat ja yleiskaavallinen tarkastelu, Sirkka Köykkä Maisemallinen selvitys, Linikkalan osayleiskaava- Loimijoen maisema ja teollisuus historiasta tulevaan, Sirkka Köykkä, 2008 Forssa- Forssan kaupungin rakennusinventointi Teija Ahola, Pilvi Koivula, Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 10/2009. Kohteina mukan ovat kutomon alue ja meijerin alue. Kaavan vaikutusalue ulottuu laajalle Loimijoen laaksoon ja keskustan kaupunkikuvaan. Yleiskaavamuutoksen laatimisen yhteydessä arvioidaan sen vaikutukset ennen kaikkea alueen rakennettuun ympäristöön. Muilta osin käytetään ympäristöhallinnon ohjetta 10/ 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Kaupungin tavoitteena kaavalle on kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen rakentamisen aikaan saaminen aivan kaupungin keskustan tuntumaan maisemallisesti tärkeälle alueelle. Alueella tutkitaan ennen kaikkea asumisen sijoittumisen edellytyksiä siten, että hyödynnetään kaupunkipuiston teemaosayleiskaavan antamat mahdollisuudet. Ympäristövaik. arviointi Kaavan tavoitteet Sopimukset Käsittely

5 OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU Tavoitteellinen aikataulu OAS / MRL 63 Syksy 2010 LUONNOS/MRL 62 syksy 2011 EHDOTUS/ MRL 65 kevät 2012 MRL 200 syksy 2012 Osalliset: viranomaiset ja yhteisöt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireille tulosta tiedottaminen kaavoituskatsaus Tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa Virallinen nähtävilläolo 14 päivää Voimaantulo Hämeen ELY-keskus kaavoituskatsaus neuvottelu lausunnolle tiedoksi neuvottelu Hämeen liitto neuvottelu neuvottelu lausunnolle tiedoksi Museovirasto neuvottelu neuvottelu lausunnolle tiedoksi Naapurikunnat tiedoksi tiedoksi Kunnan viranomaistahot Tekninen lautakunta tiedoksi neuvottelu tarvittaessa tiedoksi Ympäristölautakunta tiedoksi neuvottelu tarvittaessa hallinnollinen käsittely tiedoksi Kaupunginhallitus käsittely käsittely käsittely tiedoksi Kaupunginvaltuusto tiedoksi käsittely tiedoksi Kanta-Hämeen Pelastuslaitos tiedoksi neuvottelu tarvittaessa lausunnolle tiedoksi Forssan Verkkopalvelut tiedoksi neuvottelu tarvittaessa tiedoksi tiedoksi OY/Vapo Forssan vesihuoltol. tiedoksi neuvottelu tarvittaessa tiedoksi tiedoksi Kuntalaiset ja yhteisöt Omistajat, vuokranhaltijat tiedoksi kirjeellä neuvottelu tarvittaessa Naapurit tiedoksi kirjeellä Asukasyhdistykset Muut kuntalaiset Tavoitteellinen aikataulu OAS / MRL 63 Syksy 2010 LUONNOS/MRL 62& syksy 2011 EHDOTUS/ MRL 65 kevät 2012 MRL 200 syksy 2012 Forssa Sirkka Köykkä kaupunginarkkitehti 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.8.0. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta.8.04. Kaupunginhallitus..0.

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO KAUPUNGINHAKA 9. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELIA 773, KORTTELIT 774-778 SEKÄ MAA- JA MET- SÄTALOUS-, PUISTO- JA KATUALUETTA Asemakaavan muutos koskee: 9. KAUPUNGINOSA,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄKIKADUN TUKIKOHTA (työnumero 348, asian:o 4536/2014) ASEMAKAAVAN MUUTOS 17.6.2014 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Keskusta-Mustiala osayleiskaava

Keskusta-Mustiala osayleiskaava Keskusta-Mustiala osayleiskaava Aluerajaus aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu x.x.2013 kunnanhallituksen päätös x.x.2013 OAS nähtävänä x.x.-x.x.2013, yleisötilaisuus x.x.2013 päivitetty ei mittakaavassa

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa Asemakaavan

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE LIITE 1 MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.01.2015 Päivitetty 2.3.2015 Marttilan Keskustan asemakaavan muutos / Taajaman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

17-002. Asemakaavamuutos

17-002. Asemakaavamuutos Rauman kaupunki Susivuori AK 17-002 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8.3.2013 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen kehittäminen teollisuuden

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALON TONTTI Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 14.5.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Letkun osayleiskaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös xx.x.2009 ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Letkun kylä sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kylämaisemaan, itse kyläkeskus on 15 km

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot