SOPIMUS ARKEEN VOIMAA TOIMINNAN JUURRUTTAMISEEN OSALLISTUMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS ARKEEN VOIMAA TOIMINNAN JUURRUTTAMISEEN OSALLISTUMISESTA"

Transkriptio

1 Sopimus Paahtama Soile SOPIMUS ARKEEN VOIMAA TOIMINNAN JUURRUTTAMISEEN OSALLISTUMISESTA 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella Salon kaupunki osallistuu Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa kehitetyn näyttöön perustuvan ryhmämuotoisen pitkäaikaissairaiden omahoitomallin (Chronic Disease Self-Management Programme) juurruttamiseen. Suomessa vuosina testatusta ja käyttöönotetusta omahoitomallista käytetään nimeä Arkeen Voimaa -toimintamalli (jäljempänä toimintamalli). Kyse on valtakunnallisesti yleishyödyllisen toimintamallin juurruttamisesta ja käyttöönottamisesta kuntien ja sosiaali- ja terveysalueiden käyttöön. Toimintamallin juurruttaminen ja levittäminen toteutetaan ja rahoitetaan yhteistyössä Kuntaliiton, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Salon, Turun ja Vantaan kaupunkien kanssa. Kunnat/Eksote ovat mukana toimintamallin testaajina ja juurruttajina sekä aluellisen toiminnan edelleen kehittäjinä. 2 Sopijaosapuolet ja vastuuhenkilöt Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) Toinen Linja Helsinki Vastuuhenkilöt: ja Erityisasiantuntija Soile Paahtama Sosiaali- ja terveysasiat Puhelin: : Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara Sosiaali- ja terveysasiat Puhelin: Salon kaupunki Vastuuhenkilö: Terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne Terveyspalvelut Sairaalantie 9, Salo Puhelin: (02) , Varahenkilö: Terveydenhoitaja Katja Marjanen Terveyspalvelut Vilhonkatu 25, Salo Puhelin (02) , Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki PL 200, Helsinki Puhelin Telefax Finlands Kommunförbund Andra linjen Helsingfors PB 200, Helsingfors Telefon Telefax

2 2 Vastuuhenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Vastuuhenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti vastuuhenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen vastuuhenkilölle. 3 Sopimuksen voimassaoloaika 4 Osapuolten tehtävät Sopimus astuu voimaan, kun viimeinen sopijaosapuoli on allekirjoittanut sopimuksen ja sopimus päättyy Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös vuoden 2015 jälkeen. Mahdollisesta jatkosta sovitaan erillisellä sopimuksella. 4.1 Salon kaupungin tehtävät Salon kaupunki toimii toimintamallin juurruttamisen osarahoittajana ja vastaa sopimuksen kohteena olevan toiminnan alueellisesta toteuttamisesta sopimuksen ja liitteenä olevan toimintasuunnitelman mukaisesti (liite 1). Salon kaupunki järjestää alueellaan pitkäaikaissairaille omahoitoryhmiä sitä mukaa kun ryhmiin ilmoittautuu toimintamallin ohjeistuksen mukainen osallistujamäärä. Salon kaupunki vastaa Kuntaliiton koordinoimana omahoitoryhmien vertaisohjaajien koulutuksesta yhteistyössä vertaisohjaajien kouluttajien (Stanfordissa koulutetut Master Trainerit) kanssa. Salon kaupunki järjestää näitä ryhmiä varten omalla kustannuksellaan tilat, tarjoilut ja tarvittavat materiaalit (fläppitaulut, tussit, kynät, paperit). Salon kaupunki vastaa alueellaan Arkeen Voimaa toiminnalle nimetyn seurantaryhmän toiminnasta ja huolehtii Arkeen Voimaa toiminnalle nimetyn aluekoordinaattorin riittävästä resursoinnista. Aluekoordinaattorin tehtävänä on valvoa lisenssisopimuksen toteutumista omalla alueellaan. Aluekoordinaattori toimittaa Kuntaliitolle Stanfordin raporttia varten vaadittavat tiedot (kts. kohta 4.2). Mikäli Salon kaupunki ei jatka sopimuskauden jälkeen Kuntaliiton koordinoimassa Arkeen Voimaa toiminnassa, Salon kaupungin tulee palauttaa Ohjaajan manuaalit Kuntaliitolle. Salon kaupunki ei saa kopioida eikä hyödyntää Ohjaajan manuaaleja sopimuskauden jälkeen. 4.2 Suomen Kuntaliiton tehtävät Kuntaliitto johtaa ja hallinnoi Arkeen Voimaa toiminnan valtakunnallista juurruttamista ja levittämistä sekä toimii osarahoittajana. Kuntaliitto ry kutsuu koolle kaksi kertaa vuodessa yhteistyöryhmän, johon kuuluvat Kuntaliiton edustajien lisäksi Arkeen Voimaa toimintaan osallistuvat kuntien, sosiaali- ja terveysministeriön sekä SOSTE:n edustajat. Kuntaliitto ylläpitää myös aluekoordinaattoreiden verkostoa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Kuntaliiton kutsumana. Kuntaliitto huolehtii siitä, että Arkeen Voimaa toiminnan juurruttamiseen osallistuvissa kunnissa toimitaan Kuntaliiton ja Stanfordin välisen lisenssisopimuksen mukaisesti (liite 2). Yhteistyöryhmän ja aluekoordinaattoreiden kokouksissa sitoutetaan kuntia Stanfordin lisenssisopimuksen mukaiseen toimintaan, jota Suomessa toteutetaan Arkeen Voimaa -toimintamallilla. Kuntaliitto tukee Salon kaupunkia toimintamallin toteuttamisessa. Vertaisohjaajien kouluttajat käyvät ohjaajakoulutuksessa läpi Stanfordin lisenssisopimuksen, joka liitetään myös Ohjaajan manuaalin. Kuntaliitto ry vastaa Ohjaajan manuaalien painamisesta. Kuntaliitto toimittaa ohjaajakoulutuksia varten manuaalit kuntiin vertaisohjaajien kouluttajien pyynnöstä.

3 3 Kuntaliiton ja kuntien yhdessä kehittämää työtä on ns. alueellinen toiminta, joka ei kuulu Stanfordin lisenssisopimukseen. Kuntaliitto tukee Salon kaupunkia alueellisen seurantaryhmän ja aluekoordinaattorin työssä. Kuntaliitto järjestää kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisen yhteistyöryhmän kokouksen sekä kaksi kertaa vuodessa aluekoordinaattoreiden tapaamisen. Kuntaliitto lähettää kerran vuodessa (30.11) kirjallisen raportin Stanfordin yliopistolle pidettyjen omahoitoryhmien päivämääristä, lukumääristä, osallistujamääristä ja jokaisen ryhmän ohjaajien nimistä sekä vastaavat tiedot vertaisohjaajien koulutuksista. Kuntaliitto vastaa vuonna 2015 maksimissaan euron kustannuksista. 5 Rahoitusosuus ja laskutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Salon, Turun ja Vantaan kaupungit osallistuvat Arkeen Voimaa toiminnan valtakunnallisiin kustannuksiin toimintasuunnitelman, talousarvion (liite 3) ja tämän sopimuksen mukaisesti. Valtakunnalliset kustannukset kattavat kunnan osuuden Stanfordin lisenssistä, Arkeen Voimaa toimintaan osallistuvan henkilöstön perehdytys ja koulutus, ohjaajakoulutukset, valtakunnallisen seurannan ja raportoinnin (mm. Stanfordille), yhteistyöverkoston ja valtakunnallisen aluekoordinaattoriverkoston tapaamisten kokous- ja tarjoilukustannukset, alueellisen toiminnan tuen (sähköinen työskentelyalusta, neuvonta, ohjaus mm. markkinointi ja viestintä, vapaaehtoistoiminnan organisoiminen ja johtaminen), sähköisen työskentelyalustan materiaalien ja nettisivujen ylläpidon, alueellisen toiminnan kehittämisen, tutkimusyhteistyön ja etäosallistumisen Euroopan verkoston toimintaan (ENOPE) sekä toiminnan valtakunnallisen markkinoimisen ja levittämisen. Salon kaupungin rahoitusosuus on vuonna 2015 yhteensä euroa. Salon kaupunki maksaa rahoitusosuuden Kuntaliitolle laskua vastaan kahdessa erässä seuraavan maksuaikataulun mukaisesti: 1. erä euroa mennessä 2. erä euroa mennessä Rahoitusosuuteen ei sisällytetä arvonlisäveroa. Mikäli Salon kaupunki ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Kuntaliitolla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut. Salon kaupungin vastuulla on lisäksi omalla kustannuksellaan omahoitoryhmien, vertaisohjaajien koulutusten sekä toiminnan käynnistämiseen liittyvien tilaisuuksien osalta koordinaattorin, suunnittelijan ja/tai vertaisohjaajien kouluttajien matka- ja mahdolliset majoituskustannukset (sisältäen päivärahan). Vertaisohjaajien kouluttajien työnantaja (Jyväskylä, Kuopio, Turku ja Vantaa) laskuttaa matka- ja mahdolliset majoituskustannukset (sisältäen päivärahan) suoraan Salon kaupungilta. 6 Lisenssin ja Arkeen Voimaa -kirjan omistajuus ja hallintaoikeus Stanfordin lisenssisopimus on Kuntaliiton nimissä ja kunnat toimivat tämän lisenssin alla. Kuntaliitto vastaa Stanfordin yliopistolle suoritettavasta lisenssimaksusta. Salon kaupunki on tutustunut liitteenä olevaan Stanfordin yliopiston ja Kuntaliiton väliseen lisenssisopimukseen ja sitoutuu tämä sopimuksen allekirjoittamisella noudattamaan kyseisen lisenssisopimuksen ehtoja. Mikäli Salon kaupunki aiheuttaa Kuntaliitolle vahinkoa toimimalla kyseisen sopimuksen sopimusehtojen vastaisesti, Salon kaupunki on velvollinen korvaamaan Kuntaliitolle aiheuttamansa vahingon. Kuntaliitto on maksanut 1500 dollarin lisenssimaksun joulukuussa Sopimuksen voimassaoloaikana omahoitoryhmiä voidaan pitää 110 ja

4 4 ohjaajakoulutuksia viisi. Kuntaliito on yhteydessä Stanfordiin, jos lisenssisopimuksen mukaiset ryhmien määrät ylittyvät. 7 Sopimuksen siirtäminen Osapuolet eivät saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Arkeen Voimaa toimintamallia ja toimintaan liittyviä materiaaleja ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä toimintamallia voi hyödyntää kaupallisesti. Toimintamallia tai sen osaa ei saa kopioida vastaavanlaiseksi malliksi. 8 Sopimuksen purkaminen ja purkamisen seuraukset Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Sopijapuolilla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Suomen Kuntaliitolla on oikeus purkamistilanteessa saada maksu jo toteutuneen työn osalta. Suomen Kuntaliitto sitoutuu palauttamaan saamansa korvaukset siltä osin kuin maksuihin perustuvia tehtäviä ei ole hoidettu. Suomen Kuntaliiton ei tarvitse maksaa palautettavalla summalle korkoa. 9 Sopimusmuutokset Kaikki muutokset tähän sopimusasiakirjaan on tehtävä kirjallisesti erillisellä asiakirjalla, joka liitetään osaksi tätä sopimusta, ja jonka Sopijapuolet päiväävät ja allekirjoittavat. 10 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, on niiden pätevyysjärjestys seuraava: 1. Kuntaliiton ja kaupungin välinen sopimus 2. Stanfordin ja Kuntaliiton välinen lisenssisopimus 3. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Mikäli sopimusasiakirjat sisältävät liitteitä ja niiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan niiden numerojärjestystä siten, että ristiriitatilanteessa sovelletaan liitettä, jonka järjestysnumero on pienempi. 11 Erimielisyydet Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos sopijaosapuolet eivät neuvotteluteitse pääse yksimielisyyteen, erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus. 12

5 5 Päiväys ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Salossa 2015 SALON KAUPUNKI Helsingissä 2015 SUOMEN KUNTALIITTO Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Tarja Myllärinen johtaja, sosiaali- ja terveys

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS

TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS 1. Sopijapuolet Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala (jäljempänä Kaupunki) Y-tunnus: 0204819-8 Osoite: PL 248, 20101

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet YHTEISTYÖSOPIMUS Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet 1) Hallinnoija Raahen kaupunki/raahen seutukunnan kehittämiskeskus Y-tunnus: 1791817-6 Projektin vastuuhenkilö: Lauri Laajala Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

10.6.2015. TAT takaa, että kaikilla alueen kuudensilla luokilla on sovittuna päivänä mahdollisuus päivän vierailuun Yrityskylässä.

10.6.2015. TAT takaa, että kaikilla alueen kuudensilla luokilla on sovittuna päivänä mahdollisuus päivän vierailuun Yrityskylässä. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 1(5) Yhteistyösopimus 1. Osapuolet 1.1 Taloudellinen tiedotustoimisto ry, 0202391-9 (jäljempänä TAT ) 1.2 Lappeenrannan kaupunki, y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS KUOPION KAUPUNKI Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PUITE- JA PALVELUSOPIMUS ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT VANHUKSET KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA XXXXXXXXXXXXXXX Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus 0996189 (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö,

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta

SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta Sopimusluonnos TRAFI/XXXX/02.03.01/2014 1(12) x.x.2014 SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta tiedosta 2(12) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA Liite 4 Sopimusmalli (AV-laitteet) SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: [nimetään

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (8) PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus : 0175622-1 Osoite: Seppolantie 10, 42100 Jämsä Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero: 020

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot