Service-oriented architecture and Web services

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Service-oriented architecture and Web services"

Transkriptio

1 Service-oriented architecture and Web services 41

2 Application integration Business-to-Consumer (B2C) client is a human user e.g., Application <-> Web browser interactions using HTTP/HTML Business-to-Business (B2B) client is another application interactions e.g., using HTTP/XML, SMTP/XML, etc. 42 Internetiä on käytetty paljon B2C-tyyppiseen kommunikointiin, jolloin sovelluksen asiakas/käyttäjä on ihminen. Käyttö voi tapahtua esimerkiksi selaimen avustuksella. Vaikkapa on-line kauppapaikat ovat esimerkkejä B2C-kommunikoinnista. Internetiä hyödynnetään kuitenkin yhä enenevissä määrin myös B2B-kommunikointiin. Tällöin sovellukset kommunikoivat keskenään. Jotta tämä olisi mahdollistaa, täytyy asiakassovelluksen ja palvelusovelluksen käyttää ennalta sovittua kommunikointimekanismia. B2B-integraatio voi olla tiivis perustuen olemassa oleviin RPC:tä (Remote Procedure Call) tukeviin komponenttiteknologioihin (esim. CORBA, RMI, DCOM) tai löyhä perustuen yksinkertaisempiin teknologioihin. Nämä löyhän integraation sallivat teknologiat ovat usein tekstipohjaisia, esimerkiksi yksinkertainen nimi-arvo pari, XML-pohjainen RPC tai SOAP (Simple Object Access Protocol) viesti. Lisäksi niiden avulla voidaan minimoida palomuuriongelmia (kun käytetään sopivaa protokollaa kuten HTTP). Tällä tosin on luonnollisesti myös kääntöpuolensa erityisesti tietoturvan näkökulmasta.

3 Needs for software integration Business point of view constantly changing requirements efficient utilization of information systems, e.g., costeffectiviness security in information exchange etc. Software engineering point of view contantly changing requirements reuse aspect needs for information exchange efficiency flexiblity etc. 43 Ohjelmistojen integroinnille on tunnetusti tarvetta ja tämä tarve on yhä kasvamassa. Asiaa voidaan tarkastella sekä ohjelmistoteknisestä näkökulmasta että liiketoiminnan näkökulmasta. Liiketoiminnan asettamat vaatimukset ovat tyypillisesti korkean tason vaatimuksia, jotka tavalla tai toisella tarkennetaan tai joista johdetaan teknisiä vaatimuksia. Vaikka linkki näiden välillä onkin, se ei aina ole kovin selvä. Näin ollen vaikka vaatimukset saattaisivatkin kuulostaa samanlaisilta, tarkoitetaan niillä usein eri asioita. Esimerkiksi tehokkuudella liiketoiminnan näkökulmasta tyypillisesti tarkoitetaan kustannustehokkuutta, kun taas ohjelmistoteknisestä näkökulmasta sillä tarkoitetaan esim. suoritusaikaa. Näiden tulkintojen välillä on luonnollisesti kuitenkin yhteys. Vastaavasti ns. metavaatimus eli kyky vastata muuttuviin vaatimuksiin tarkoittaa käytännössä eri asioita teknisesti ja liiketoiminnan näkökulmasta.

4 Integration architectures, service-oriented architectures... Integration architecture defines and describes a way to integrate software systems components or parts of software information needed and used by software systems not necessarily a service point of view Service-oriented architecture an example of integration architecture Dr. Hao He, W3C Web Services Architecture Working Group: Service Oriented Architecture is an architectural style whose goal is to achieve loose coupling among interactive software agents. A service is a unit of work done by a service provider to achieve desired end results for a service consumer. uses integration techniques service coordination (possibly dynamically) from other services 44 Seuraavaksi tutustumme lyhyesti kolmeen eri termiin: interaktioarkkitehtuuri, palveluorientoitunut arkkitehtuuri ja Web-palvelu. Interaktioarkkitehtuuri määrittelee ja kuvaa tavan liittää toisiinsa ohjelmistoja, komponentteja, ohjelmistojen osia tai ohjelmistojen tarvitsemia/käyttämiä tietoja. Se ei sinänsä siis edellytä mitään erityistä palvelunäkökulmaa. Palveluorientoitunut arkkitehtuuri (SOA) on puolestaan esimerkki interaktioarkkitehtuurista. Se on siis yksi tapa toteuttaa integraatio. On myös sanottu, että SOA ei sinällään edellytä varsinaisten integraatiotekniikoiden käyttämistä; varsinainen integraatioaspekti tulee esille vasta puhuttaessa (monimutkaisemmista) palveluiden koordinoinnista. Palveluiden koordinoinnilla tarkoitetaan useiden palveluiden kommunikointia koskevia esim. interaktioiden järjestystä koskevia sääntöjä. Sillä siis tähdätään varsinaisten liiketoimintatransaktioiden määräämiseen yksinkertaisen point-to-point kommunikoinnin sijaan. Palveluiden koordinointiin palaamme myöhemmin. Kyseisestä argumentista voi tosin olla montaa mieltä, koska myös yksikertainen palveluiden välinen (point-to-point) viestinvälitys toteuttaa löyhän integraation. Dr. Hao Hen (W3C Web Services Architecture Working Group) esittämää määritelmää palveluorientoituneesta arkkitehtuurista (SOA) pidetään yleisesti hyvänä ja ehkä parhaana määritelmänä. Hen mukaan SOA on arkkitehtuurityyli, jonka tarkoituksena on saavuttaa sovellusten välinen kommunikointi mahdollisimman löysin sidoksin. He määrittelee palvelun edelleen tehtävänä, jonka palvelun tarjoaja tekee palvelun käyttäjän puolesta pyrkien saavuttamaan ko. tehtävältä edellytetyt tulokset.

5 ... and Web services One way to implement SOA WSDL, SOAP REST-like services ebxml In practice and in research these terms get mixed every now and then people talk about integration architectures and serviceoriented architectures as they were the same thing people talk about service-oriented architectures and Web services as they were the same thing 45 Web-palvelut puolestaan tarjoavat tavan toteuttaa SOA. SOA ei sinällään ota kantaa miten kommunikointi toteutetaan. Mikäli toteutus tehdään Web-palvelukonseptin avulla, tarkoitetaan käytännössä WSDL-kielen käyttöä palvelun tietojen kuvaamiseksi ja SOAP-protokollaa varsinaisen kommunikoinnin toteuttamiseksi. Tutustumme näihin kieliin tarkemmin myöhemmin. Vaikka kyseisten kielten käytöstä ollaankin päästy käytännössä sopimukseen, on myös esitetty muita erilaisia näkemyksiä Web-palveluista. Nk. REST-like -palvelut (tai RESTful-palvelut ) toteuttavat kommunikoinnin SOAPia kevyemmin ja tehokkaammin. REST (REpresentational State Trasfer) on alun perin Roy Fieldingin väitöskirjassaan esittämä arkkitehtuurityyli hypermediajärjestelmiä varten. REST käyttää tyypillisesti HTTP-protokollaa (esim. GET ja POST operaatiot) ja se nojautuu määrättyjen standardisemantiikan omaavien korkean tason rajapintaoperaatioiden käyttöön (add, remove, set, get, ). Näin ollen resurssien tarjoamat palvelut tai operaatiot ovat ennalta määrättyjä, toisin kuin perinteisessä Web-palvelukonseptissa. Myös ebxml tarjoaa toisenlaisen, liiketoimintaorientoituneemman näkökulman Web-palveluihin. Näihin molempiin palaamme myöhemmin. Näitä kolmea käsitettä (integraatioarkkitehtuuri, SOA ja Web-palvelut) käytetään käytännössä usein hieman väärin. Esimerkiksi integraatioarkkitehtuurista ja SOAsta puhutaan lähes synonyymeinä. Sama pätee (erityisesti!) SOAn ja Web-palveluiden kohdalla. Termien käytössä kannattaakin olla väärinymmärrysten välttämiseksi huolellinen.

6 SOA - requirements and principles from software engineering point of view As loose dependencies among services as possible aim at minimizing the dependencies, esp. the artificial ones only real dependencies the unity of information should be possible to be defined inside one service, not among several services independent services Late configuration and service binding services are possibly searched at run-time connections between services are formed dynamically at runtime 46 SOAan ja sen toteuttamiseen liittyy joukko vaatimuksia ja periaatteista, joista seuraavaksi käymme läpi tärkeimpiä. SOA pyrkii ratkaisuun, jossa palveluiden välillä on mahdollisimman vähän riippuvuuksia. Jo komponenttiteknologiat pyrkivät tähän aikoinaan, mutta eivät täysin kyenneet sitä toteuttamaan. Riippuvuuksista osa erityisesti nk. keinotekoiset riippuvuudet - on haitallisempia kuin toiset. Keinotekoiset riippuvuudet ovat sellaisia, jotka eivät ole välttämättömiä ja jotka usein johtuvat esim. valituista teknologiaratkaisuista. Erityisesti näiden keinotekoisten riippuvuuksien eliminoiminen on tärkeää esimerkiksi ylläpidettävyyden, siirrettävyyden jne. kannalta. Lisäksi tiedon yhtenäisyys tulisi kyetä määrittämään yhden palvelun sisällä, ei monen palvelun kesken. Tämä sallii riippuvuuksien minimoinnin lisäksi myös palveluiden itsenäisyyden. SOA pyrkii myös palveluiden myöhäiseen konfigurointiin ja palveluihin sidontaan. Tavoitteena on erityisesti Web-palvelukonseptissa että palveluita on mahdollista etsiä dynaamisesti ajonaikana. Tämä mahdollistaa palveluiden etsimisen juuri kyseiseen tilanteeseen, kontekstiin ja tarpeeseen. Tämä puolestaan myös edellyttää, että löydettyihin (tai tiedettyihin) palveluihin voidaan muodostaa yhteydet dynaamisesti ajonaikana. Myös myöhäinen konfigurointi ja sidonta osaltaan auttavat palveluiden välisten sidontojen minimoinnissa. Toisaalta ne saattavat aiheuttaa tehokkuusongelmia ajonaikana.

7 SOA - requirements and principles from software engineering point of view Aiming at long living services potentially increases the amount of users if the service is shown to be useful better possibilities for the users to develop ways to manage error situations, interoperability problems etc. Independence from implementation methods and techniques interfaces are important, not how the services have been implemented (c.f. distributed systems) High level of abstraction parties offer services at relatively high level of abstraction 47 Palveluiden tulisi lisäksi olla mahdollisimman pitkäikäisiä. Pitkä ikä lisää potentiaalisesti käyttäjämäärää ja tunnettuutta...mikäli palvelu osoittautuu hyödylliseksi. Lyhytikäiset ja helposti/usein ei-saatavilla olevat palvelut ovat ongelmallisia muiden palveluiden kannalta: ne edellyttävät tarvittavien virheistätoipumismekanismien toteuttamista (esim. palvelun korvaaminen toisella palvelulla), mikä vähintäänkin aiheuttaa tehokkuusongelmia. Pitkäikäiset palvelut puolestaan antavat käyttäjille (asiakasohjelmat) mahdollisuuksia virheiden ja yhteistoiminnallisuusongelmien käsittelyyn. SOAn ja Web-palveluidenkin yksi tärkeimmistä vaatimuksista on toteutusriippumattomuus. Asiakasohjelman kannalta palvelun rajapinta on oleellinen, ei palvelun sisäinen toteutus (vrt. hajautustekniikat). Palveluilla tulisi lisäksi olla melko korkea abstraktiotaso. Tällä hetkellä käydään melko vilkkaasti keskustelua siitä, mikä on palvelun ja toisaalta komponentin (vrt. hajautustekniikat) ero ja mikä on oikea abstraktiotaso palveluille. Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, vaan asia on riippuvainen kulloisestakin tilanteesta. REST-hengen soveltamisessa palvelupohjaisiin järjestelmiin pyritään (kuten aiemmin todettiin) erityisen korkean abstraktiotason palveluihin edellyttämällä, että palvelun rajapinta tarjoaa ennalta määrätyn joukon (tai sen osajoukon) semantiikaltaan tunnettuja operaatioita. Tällöin pyritään paitsi palveluiden myös itse interaktion korkeaan abstraktiotasoon. Palveluiden ja komponenttien eroa mietittäessä asiaa kannattanee miettiä (myös) asiakassovellusten näkökulmasta. Tällöin voidaan karkeasti sanoa, että komponentteja tarkastellaan tyypillisesti niiden rakenteen kannalta, kun taas palveluita tarkastellaan niiden tarjoaman toiminnallisuuden kannalta.

8 SOA - requirements and principles from software engineering point of view Autonomy services are independent and their management is decentralized in addition to establishing connections, the independent parties may also negotiate and make agreements on the forms of communication dynamically Agile management of requirements ability to react on changing and new requirements ( a meta requirement ) Statelessness If a service needs to retail its state for a longer period of time, its availability to other clients may be impeded Managing state information can also hinder scalability Service composability it should be possible to coordinate and assemble services to form composite services 48 Yksi SOAn periaatteista on pyrkiä autonomisiin palveluihin. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että osapuolet ovat itsenäisiä eivätkä ne ole keskitetysti hallittuja. Tältä osin palvelu-orientoituneet systeemit ja ehkä erityisesti Web-palvelut eroavat hajautetuista järjestelmistä. Hajautettua hallintaa korostaen Web-palveluita kutsutaan myös ei-keskitetyiksi. Autonomisuuteen liittyy myös se, että yhteyksien muodostamisen lisäksi itsenäiset osapuolet mahdollisesti myös neuvottelevat ja tekevät sopimuksia kommunikointia koskien, mieluiten dynaamisesti. Esimerkki ketteryydestä vaatimusten hallinnassa on puolestaan kyky reagoida muuttuviin ja uusiin vaatimuksiin. Tällaista vaatimusta uusiin vaatimuksiin reagoinnista ja niiden hallinnasta kutsutaan myös meta-vaatimukseksi. Tilattomuus on myös nostettu usein esille tärkeänä SOA-suunnitteluperiaatteena. Tilattomuus liittyy oleellisesti myös muihin periaatteisiin, erityisesti tavoitteeseen pyrkiä mahdollisimman löyhiin sidontoihin. Tilattomuus tarkoittaa oleellisesti sitä, että asiakassovelluksilta tulisi edellyttää mahdollisimman vähän etukäteistietoa palvelusta. Palvelukutsu ei esimerkiksi siis saisi riippua palvelun tilasta ja mahdollisesta edellisestä palvelukutsusta. Lisäksi tilainformaation hallinta saattaa haitata sekä palvelun saavutettavuutta että skaalautuvuutta. Yhdeksi SOAn suunnitteluperiaatteeksi mainitaan usein myös palveluiden yhdistettävyys. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluita tulisi voida yhdistellä isommiksi palveluiksi, joille niinikään pätevät kaikki SOAn mainitut SOAn vaatimukset ja periaatteet.

9 Service-Oriented Architecture (SOA) Broker Requestor Find Bind Describe, Publish Provider Dr. Hao He, W3C Web Services Architecture Working Group: Service Oriented Architecture is an architectural style whose goal is to achieve loose coupling among interactive software agents. A service is a unit of work done by a service provider to achieve desired end results for a service consumer. 49 Tämä yleiskuva palveluorientoituneesta arkkitehtuurista on yleisesti käytetty ja sitä kutsutaan toisinaan myös Web-palvelun arkkitehtuuriksi. Sama perusarkkitehtuuri esiintyy useissa eri lähteissä, pienin nimeämismuutoksin varustettuina. Lisäksi riippuvuudet voidaan usein nähdä kaksisuuntaisiksi. SOA ei kuitenkaan ole sama asia kuten edellä todettiin - kuin Web-palvelut; Web-palvelut ovat vain yksi esimerkki SOA:n toteuttamisesta. SOA kuvaa toisin sanoen yleisen mallin eikä ole ainoastaan Webpalveluita varten. Lisäksi tässä arkkitehtuurikuvassa on ennen kaikkea kyse palvelukonseptiin liittyvistä eri rooleista ja niiden riippuvuuksista. Seuraavaksi pureudumme kaavion eri osiin tarkemmin. Esimerkkiskenaario: 1.) Palvelun tarjoaja (Provider) julkistaa palvelun (Publish) 2.) Asiakas (Requestor) etsii haluttua palvelua kutsuen rekisteripalvelua (Broker) 3.) Asiakas saa rekisteripalvelusta vastauksen, jossa kuvataan palvelu ja se miten sitä voidaan käyttää 4.) Asiakas kutsuu palvelua saadun kuvauksen perusteella

10 Provider Provides services e.g., on-line hotel reservation Describes its service (in WSDL) based on the specification prepared by a service Broker describe operation Registers its service with Broker publish operation Requestor is be able to invoke a registered operation (with bind operation) 50 Palvelun tarjoajan tulee kuvata palvelu (describe operaatio) jollain yleisesti käytössä olevalla tavalla. Käytännössä tämä tapa on Web Service Description Language (WSDL), jota käsitellään lisää myöhemmin. Palvelun kuvaus välitetään rekisteriin (publish operaatio), josta asiakkaat voivat sitä hakea. Asiakas voi myöhemmin käyttää palvelun tarjoamia (ja mahdollisesti julkaisemia) operaatioita (bind operaatio).

11 Requestor Looks for services (more precisely: asks a Broker to look for services) and uses them May also create a new service by integrating services provided by Providers e.g., a travel agency using on-line hotel reservation and flight booking services Scenario: 1) invokes Broker to get services of interest (find operation) 2) selects a service/services and then invokes the corresponding Provider(s) (bind operation) Becomes a Provider if it registers itself with Broker hierarchy of services 51 Palvelun käyttäjä (Requestor) voi etsiä haluttuja palveluita rekisteristä antamalla sopivia hakukriteerejä. Saatuaan rekisteriltä vastauksena hakuehtoihin sopivat palvelut, palvelun käyttäjä voi ottaa yhteyttä valitsemaansa palveluun. Rekisteristä saadaan käytännössä palvelujen kuvaukset (WSDL), jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon: mitä operaatioita on tarjolla, mitä parametrejä ne edellyttävät ja miten palveluun otetaan yhteyttä. On kuitenkin huomioitavaa, että tämä skenaario on vain esimerkki. Palvelun käyttäjän ei luonnollisestikaan tarvitse etsiä palvelua rekisterissä mikäli sillä on jo tarvittavat tiedot palvelun käyttämiseen. Palvelun käyttäjä (Requestor) voi itse asiassa toimia myös palvelun tarjoajan roolissa (Provider): palvelun käyttäjä voi muodostaa uuden palvelun yhdistämällä muita palveluja ja rekisteröimällä tämän uuden korkeatason tai monipuolisemman palvelun. Näin voidaan muodostaa hierarkisia palveluita.

12 Broker Registers service descriptions submitted by Providers (e.g., using UDDI) publish operation Looks for services (i.e., executes a search) when asked find operation e.g., a travel search site for finding hotels according to given preferences Defines the service description format and an API for registering and searching services It is actually also a Provider 52 Rekisteri (esimerkiksi UDDI rekisteri) sisältää joukon palvelujen julkaisemia kuvauksia. Se kategorisoi kuvaukset, jotta niiden etsintä eri kriteerein olisi joustavaa. Palvelun julkaiseminen ja toisaalta palvelujen etsiminen tapahtuu määriteltyjen operaatioiden avulla. Rekisterin tulee määritellä palvelun kuvaus ja API täsmällisesti, koska niitä tulee voida käyttää muista sovelluksista käsin (ei siis tarkoitettu ihmisten luettaviksi). Myös rekisteri voidaan nähdä itse asiassa palvelun tarjoajana: sen tarjoama palvelu on palvelurekisteri, jolta voidaan kysellä muita palveluja ja niiden yhteystietoja.

13 Selectively and briefly on recent history of software engineering The development of programming languages OO paradigm Components and program distribution an abstraction level for programmers a natural way to think of and manage program concepts (classes, objects) and their relationships and thus the program structures a simple thing in principle but the component technologies themselves (RMI, (D)COM, CORBA, ) offer interesting features possibility to use components/subsystems as black boxes (the interface is essential) the programmers need to handle the interoperability problems and configuration challenges 53 Ohjelmistuotannon välineiden ja ohjelmointikielten kehityksessä abstraktiotason nosto on aina näytellyt merkittävää osaa, eikä ole mitään syytä olettaa tähän trendiin tulevan muutosta jatkossakaan. Esimerkiksi ohjelmointikielten kehitys yleisesti on pyrkinyt tarjoamaan ohjelmoijille korkeamman ja ohjelmoijaystävällisemmän abstraktiotason ohjelmien kirjoittamiseksi. Olioperustainen ohjelmistokehitys (ja olioperustaiset ohjelmointikielet) tarjosivat/tarjoavat luonnollisen tavan ajatella ohjelmien käsitteitä (luokat ja oliot) ja niiden suhteisiin perustuvaa ohjelmien rakennetta. Komponentit ja hajautustekniikat edelleen tarjoavat korkeamman abstraktiotason oliokieliinkin verrattuna. Hajautus on periaatteessa yksinkertainen asia mutta eri komponenttiteknologioilla (RMI, (D)COM, CORBA, ) on kiinnostavia ominaisuuksia. Ensinnäkin ne sallivat integroitavien komponenttien/alisysteemien käsittelemisen mustana laatikkona (rajapinta oleellinen). Komponenttien yhteiskäyttöön ja niiden konfigurointiin liittyvät ongelmat on käytännössä jätetty ohjelmoijien ratkottaviksi. Mikä tulee siis olemaan seuraava abstraktiotason nosto? Jos se on SOA, niin miten se eroaa periaatteellisella tasolla hajautustekniikoista?

14 What s new in SOA then? A pure software architecture point of view In principle, SOA is not very interesting and it does not seem to offer that much new (c.f. component technologies) However, loose coupling can be implement in an interesting way using e.g. Web service technologies an agreement on Web service standars more or less: WSDL, SOAP, and possibly others (e.g. UDDI) not just for RPC document-style communication one goal is to distribute not only the services but also their management decentralized applications SOA can be considered a step to the next abstraction level components -> services 54 Mitä uutta SOA tarjoaa olemassa oleviin ajattelutapoihin ja tekniikoihin verrattuna? Jos asiaa tarkastellaan puhtaasti ohjelmistoarkkitehtuurisesta näkökulmasta, ei SOA periaatteessa vaikuta kovinkaan kiinnostavalta eikä e näytä tarjoavan oleellisesti paljonkaan uutta (vrt. hajautusteknologiat). Edellä mainitut SOAn periaatteet ja vaatimukset voidaan hyvin pitkälle katsoa samoiksi odotuksiksi ne, joita hajautustekniikoilta aikoinaan odotettiin ja edellytettiinkin: korkea abstraktiotaso, toteutuskielija/tai alustariippumattomuus, autonomisuus, mahdollisimman löyhät sidonnat, tavoitteena itsenäiset ja pitkäikäiset komponentit, ketteryys vaatimusten hallinnassa jne. Hajautustekniikat eivät kuitenkaan kyenneet kovin hyvin vastaamaan näihin haasteisiin. SOAlta ja Web-palveluilta odotetaankin paljon näiden haasteiden näkökulmasta. Esimerkiksi löyhät sidonnat voidaan toteuttaa mielenkiintoisesti Webpalveluteknologioita hyödyntäen, joista käytännössä ollaan päästy sopimukseen (WSDL ja SOAP, näihin palataan myöhemmin). Lisäksi muitakin eroja tuntuu löytyvän. SOAa ja Web-palveluita ei ole tarkoitettu vain RPC-tyyppiseen kommunikointiin. Lisäksi tavoitteena on paitsi ohjelmiston myös niiden hallinnan hajautus. SOA voidaankin kuitenkin katsoa tietynlaiseksi hypyksi seuraavalle abstraktiotasolle (komponentit -> palvelut).

15 What s new in then SOA? A broader point of view brings the software engineering and business points of views closer to each other! not that clear before (c.f. OO and component technologies) systems consist of service that have their own business processes business processes and their comprehension as well as understanding the requirements are essential in the development of services care and attention is needed when talking about the concepts and terms: e.g. service and architecture from software engineering and business points of views 55 SOAa ei kuitenkaan kannata eikä pidä tarkastella vain puhtaasta ohjelmistotuotannollisesta näkökulmasta. SOAn ehkäpä suurin uutuusarvo on siinä, että se tuo ohjelmistoteknistä ja liiketoimintaorientoitunutta näkökulmaa lähemmäksi toisiaan, tai ainakin se mahdollistaisi tämän. Tämä ei ole ollut yhtä selvästi näkyvissä ennen (vrt. olioperustaisuus tai hajautustekniikat). SOA mahdollistaa palveluekosysteemit (kuten niitä usein kutsutaan), jotka koostuvat palveluista, joilla omat liiketoimintaprosessit. Tällöin liiketoimintaprosessien ja niiden vaatimusten ymmärtäminen oleellista palveluiden toteuttamisessa. Osittain tämän vuoksi, kuten aiemmin mainittiin, oleellisena erona komponenttiteknologioihin verrattuna on se, että komponentteja tarkastellaan yleensä niiden rakenteen kannalta, kun taas palveluita tulisi tarkastella niiden tarjoaman toiminnallisuuden kannalta. Käsitteiden kanssa on syytä kuitenkin olla huolellinen: esim. palvelu ja arkkitehtuuri tarkoittavat eri asioita ohjelmistokehityksen ja liiketoiminnan näkökulmista. Myös esimerkiksi tehokkuudella ja uudelleenkäytöllä on eri implikaatiot: ohjelmistotekniikan kannalta nämä termit ovat tuttuja, mutta liiketoiminnan näkökulmasta näillä viitataan usein tehokkaaseen informaatiojärjestelmien hyödyntämiseen ja esim. kustannus-hyötytehokkuus analyyseihin.

16 SOA and Web services Web services offer one way to implement SOA SOA and Web services aim at automatically solving problems related to interoperability, configuration etc. an agreement on the standards partly enables this challenges: a whole range of standards possible problems: nobody really knows the code, what if there is a need to understand the code. genericity/flexibility vs. automation A lot of tool support for building Web services and client applications varying features support for Web service languages and recommendations, and their different versions varies 56 Kuten aiemmin todettiin, Web-palvelukonsepti tarjoaa yhden tavan toteuttaa SOA. Tämä tapa perustuu Web-palvelustandardien käyttöön: palvelut kuvataan WSDL-kielen avulla ja kommunikointi toteutetaan SOAPin avulla. Näihin kieliin palaamme myöhemmin. On kuitenkin todettava, että Webpalvelustandardeihin liittyy myös paljon ongelmia. Toisaalta nämä standardit kehittyvät jatkuvasti ja toisaalta esimerkiksi palveluiden koordinointiin liittyen ei standardeista olla aivan vielä päästy vastaavaan yhteisymmärrykseen. Tosin juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että tämäkin ongelma on ratkeamassa. Sanaan standardi kannattaakin yleisesti suhtautua varauksellisesti Web-palveluihin liittyvistä teknologioista puhuttaessa: kyseessä saattaa olla lähinnä ehdotus eikä varsinaisesti standardi. SOA ja Web-palvelut pyrkivät periaatteessa ratkaisemaan yhteentoimivuuteen, konfigurointiin jne. liittyvät ongelmat automaattisesti ja vieläpä ajonaikana. Esimerkiksi mikäli kutsuttavaa palvelua ei ole saatavilla tai yhteentoimivuusongelmia ilmenee, tulisi kutsuvan palvelun kyetä joko ratkomaan yhteentoimivuusongelmat tai korvaamaan ko. palvelu toisella vastaavan toiminnallisuuden omaavalla palvelulla. Tämä on kuitenkin vielä useissa tapauksissa kaukana käytännön toteutuksista siitä huolimatta, että useista standardeista onkin päästy jo yksimielisyyteen. Automaattisuuteen liittyy myös omat ongelmansa. Esimerkiksi muutosten tekeminen manuaalisesti voi olla vähintäänkin haasteellista.

17 Tällä hetkellä on olemassa runsaasti työkalutukea Web-palveluiden ja asiakassovellusten tekemiseksi ja osin generoimiseksi. Esimerkiksi palvelun rajapintakuvaus (WSDL) voidaan generoida automaattisesti palvelun rajapinnan (esim. Java) perusteella. Nämä työkalut kuitenkin poikkeavat toisistaan sekä tarjottujen ominaisuuksien että toteutustapojen suhteen. Esimerkiksi samasta rajapinnasta (esim. Java) eri työkalut generoivat erilaisia WSDL-kuvauksia. Lisäksi eri työkalujen tarjoama tuki eri Webpalvelukielille, niiden eri versiolle ja eri suosituksille vaihtelee.

18 Defining Web services W3C puts it: programmatic interfaces made available for application to application communication are referred to as Web services...or more precisely: A Web service is a collection of functions packaged as a single entity and published to the network for use by other applications -> a hierarcy of Web services: more complicated ones are aggregated from simpler ones or perhaps: XML applications mapped to programs, objects, databases, or business functions 57 Web-palveluille on esitetty lukuisia määritelmiä. Yksinkertaisimmillaan niiden on sanottu olevan sovelluksia, joihin voidaan ottaa yhteys käyttäen standarditeknologioita (kuten XML ja HTTP). On myös sanottu, että Web-palvelu on käytännössä sama asia kuin SOAP-protokollan käyttö (tästä lisää myöhemmin). Nämä eivät kuitenkaan ole kovin hyviä määritelmiä, sillä ne ovat aivan liian laajoja. W3C puolestaan määrittelee Web-palvelun (vapaasti käännettynä) joukkona ohjelmiin liittyviä rajapintoina, jotka ovat käytettävissä sovellusten välisessä kommunikoinnissa. Tämäkin määritelmä on melko yleinen. Hieman tarkemmin määriteltynä Web-palvelun on sanottu olevan joukko funktioita, jotka on pakattu yhdeksi kokonaisuudeksi ja julkaistu verkossa muiden sovellusten käytettäväksi. Tämä määritelmä on jo selvästi parempi. Oleellista tässä on se, että näitä tarjottuja funktioita voidaan yhdistellä ja pakata uusiksi palveluiksi. Se myös implikoi Web-palveluille hyvin oleellisen piirteen: Webpalveluhierarkian. Toisin sanoen yksinkertaisimmista palveluista voidaan koostaa monimutkaisempia palveluita. Toinen oleellinen asia tässä määritelmässä on palveluiden julkaiseminen. Jotta Web-palvelu olisi aidosti vapaasti etsittävissä ja käytettävissä, edellyttää se, että palveluiden käyttäjät voivat etsiä palveluita jostain yleisesti tunnetusta markkinapaikasta.

19 Viimeinen määritelmä kuvaa Web-palvelut XML-sovelluksina, jotka on sidottu joihinkin ohjelmiin, tietokantoihin tai liiketoimintafunktioihin. Web-palveluissa käytetään XML-pohjaisia kieliä, mutta palveluiden kutsuminen XML-sovelluksiksi voi olla myös harhaanjohtavaa. Tässä määritelmässä oleellista on se, että itse palvelun toiminnallisuus voi mitä vain ja se on voitu toteuttaa millä tahansa halutulla tavalla. Palvelun käyttöä varten tulee kuitenkin toteuttaa käytettäviä standardeja ymmärtävä ja käsittelevä interaktiota tukeva kerros. Web-palvelukonseptin voidaan ajatella olevan myös mekanismi back-end systeemien paketoimiseksi (wrapping). Tällaisia back-end systeemejä voivat olla vaikkapa tietokanta, legacy-systeemi jne. Käyttäessään Web-palvelua ohjelma lähettää pyynnön/kyselyn XML-muodossa ja yleensä myös vastaanottaa vastauksen niin ikään XML-muodossa. Jotta kommunikaatio olisi mahdollista, täytyy viestien formaatista ja käytettävän palvelun rajapinnasta sopia. Tämän lisäksi tulee sopia siitä mekanismista, joka määrittelee miten Web-palveluja tulee julkistaa ja miten niitä voidaan etsiä.

20 A vision of Web services Software will be assembled from a web of services Building applications just-intime Discovering and coordinating services on the Web dynamically From distributed systems to de-centralized applications PC Mobile phone PDA 58 Web-palveluiden alkuperäisen ja tavoiteltavan vision mukaisesti palveluja tulisi voida etsiä ja niitä tulisi voida käyttää dynaamisesti. Tietyn palvelun käyttöön sitominen tulisi siis olla ajonaikainen (dynaaminen) toimenpide, ei staattinen. Sovelluksia tulisi voida muodostaa olemassa olevia palveluita hyödyntäen aina kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Nämä yhdessä edellyttävät lisäksi sen, että palveluiden koordinoinnin tulisi myös olla dynaamista. Ehkäpä yksi oleellisimmista näkökulmista on, että Web-paveluiden myötä siirryttäisiin hajautetuista järjestelmistä ei-keskitettyihin järjestelmiin. Tämä merkitsisi sitä, että tarjolla olisi verkko erilaisia (hallinnan näkökulmasta itsenäisiä ja tasavertaisia) palveluita, joita mikä tahansa sovellus voi käyttää ja mahdollisesti yhdistellä uusiksi palveluiksi. Nämä edellä esitetyt visiot ovat luonnollisesti vielä kaukana todellisuudesta. Esimerkiksi tietoturvakysymykset ja käyttöoikeudet asettavat reunaehtoja ja vaatimukia, joita ei vielä yleisellä tasolla olla täysin ratkaistu. Yksittäisiä ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia on esitetty, mutta yhtenäistä periaatetta ja käytäntöjä ei vielä ole. Näin ongelmiin palaamme myöhemmin.

21 Layers of Web services Application services Collaboration services (orchestration, choreographies) SOAP and its extensions (for realibility, transactions etc.), WSDL, UDDI Transport (HTTP, SMTP, FTP, JMS, IIOP, etc.) Utility services (security, transactions, QoS, etc.) 59 Kalvolla esitetyn kuvan alimpana kerroksena ovat viestinvälitysprotokollat. Vaikka Web-palveluita usein sanotaan käyttävän ja näin käytännössä hyvin usein onkin itse Webpalvelukonseptia ei ole sidottu tiettyyn viestinvälitysprotokollaan. Yhtä hyvin käytössä voisi olla esimerkiksi SMTP tai FTP. Kuvan seuraavan kerroksen muodostavat Web-palvelustandardit SOAP, WSDL ja UDDI. Näistä ensimmäistä käytetään kommunikointiin sovellusten kesken. WSDL-kieltä puolestaan käytetään kuvaamaan tarjottu Web-palvelu (tarjotut funktiot ja yhteydenottotapa). UDDI on yksi tapa toteuttaa palveluiden markkinapaikka (rekisteri), mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Palvelun mainostaminen markkinapaikassa ei palvelun pystytyksen kannalta toki ole välttämätöntä. Mikäli asiakaskunta tietää miten palveluun saa yhteyden ja miten sitä voidaan kutsua, on se tarpeetonta. Näin on usein esimerkiksi kun Web-palvelukonseptia käytetään rajoitetussa ympäristössä kuten yrityksessä. Tällöin mikäli käyttö tapahtuu palomuurien sisäpuolella, ei kommunikoinnin turvallisuuden takaamiseen tarvitse kiinnittää välttämättä huomiota.

22 Palveluverkosto (esimerkiksi toisiaan käyttävät palvelut) edellyttää palvelujen koordinointia. Koordinointipalvelut on esitetty kuvassa kolmantena kerroksena (collaboration services). Esimerkiksi sekvenssi yksittäisten palvelujen suorittamista operaatiosta voidaan haluta koostaa yhdeksi liiketoimintatransaktioksi. Palveluiden yhdistämiseen käytetään nk. orkestointi- ja koreografiakieliä. Näistä orkestrointi tarkoittaa palveluiden yhdistämistä yhdestä tietystä liiketoimintaprosessia suorittavasta näkökulmasta, kun taas palvelukoreografia sallii useita samanaikaisia ja tasavertaisia näkymiä liiketoimintaprosessiin. Näihin palataan vielä myöhemmin. Lopuksi kuvan ylimpänä kerroksena ovat itse Web-palvelut. Kuvan kaikkia eri kerroksia koskee ja tukee joukko muita hyödyllisiä palveluja (utility services). Jotkin käytetyt ratkaisut koskevat kaikkia kerroksia ja voivat siten vaikuttaa käytettäviin formaatteihin, protokolliin ja API-määrittelyihin tai vaikkapa vaikuttaa niiden valintaan. Turvallisuusaspektit ovat esimerkiksi hyvin tärkeitä Web-palvelujen kannalta (erityisesti liiketoimintakriittiset palvelut). Vaikka SOAP ei tällä hetkellä suoranaisesti tuekaan turvallista viestinvälitystä, on tämä puute huomioitu ja sen korjaamiseksi on esitetty ehdotuksia SOAP-laajennoksiksi ja esim. digitaalisten allekirjoitusten liittämiseksi SOAP viesteihin (SOAP Security Extensions: Digital Signature). Toisaalta turvallisuus alimmalla tasolla voi tarkoittaa vaikkapa SSL:n tai TLS:n käyttöä. Palvelun laadun huomioiminen (Quality of Service, QoS) puolestaan painottaa vastinaikojen, hinnan, transaktioiden ja muita liiketoimintainteraktioissa oleellisia asioita.

23 Usage examples of Web services Software migration and platform integration wrapping legacy systems to act like a Web service agreement on disagreement Agile business processes flexible integration business collaborations and agreements e.g., streamlining business operations, invoicing, shipping operations etc. Service registries and searching searching goods or services according to given requirements (e.g., best price) coordinating travel tickets or hotel reservations for a given date RPCs location transparency! And many, many more 60 Web-palvelut voivat käytännössä olla mitä tahansa. Paketoimalla vanha legacy-systeemi Webpalveluksi sovitaan käytännössä erimielisyydestä: legacy-systeemien logiikka tai toteutusta ei tarvitse muuttaa ja ne voivat olla hyvinkin eri tavoin toteutettuja. Erilaiset ketterät liiketomintaprosessit ovat myös potentiaalisia Web-palvelukonseptin käyttökohteita. Esimerkiksi liiketoimintaoperaatiot (laskutus, tilaukset jne.) voidaan tarjota Web-palveluina. Liiketoimintasopimuksien ja liiketoimintaprosessien määritykset ovat erityisesti painotettuja RosettaNet ja ebxml kosepteissa, jotka ovat tietyssä mielessä vaihtoehtoisia näkökulmia Webpalveluihin. Näihin palataan myöhemmin. Yksi palvelun muoto voi olla vaikkapa muiden palveluiden etsintään tarkoitettu rekisteri. Rekisteristä voidaan etsiä palveluita annetuin kriteerein (esim. halvin matka). Palvelu voi myös hyödyntää muita palveluita. Esimerkiksi matkanjärjestämispalvelu voi käyttää hyväkseen sekä palvelua, jonka avulla voidaan etsiä halvimmat lennot kohteeseen annetulla aikavälillä, että palvelua, joka etsii sopivimman hotellin (annettujen kriteerien mukaisesti) matkakohteessa. Web-palveluja käytetään tietyssä mielessä vastoin sen alkuperäistä käyttötarkoitusta ja visiota etäkutsujen toteuttamiseen. Se onkin tällä hetkellä yleisin käyttömuoto. Tämä voidaan tehdä siten, että kutsun muoto on kutsuttavan ohjelman sijainnista riippumaton eli se ei siis näy kutsun muodosta (location transparency). Etäkutsujen toteuttamiseen on kuitenkin jo olemassa useita eri menetelmiä.

24 Web services - a silver bullet or reinventing the wheel? A silver bullet? No Web services provides rather a new layer, not a replacement for existing computing infrastructure Web services play an important role as a tool for bridging technology domains bridging is based on standard formats Reinventing the wheel? No Web services are not language nor platform dependent like DCOM, RMI etc. Web services are dynamic and disconnected; connections are transient and temporary Web service infrastructure assumes that parties can be connected without prior knowledge of each other, i.e., any client can bind to any published service (as long as the service description and security requirements are followed) From distributed applications to de-centralized applications 61 Web-palvelu ei tarjoa mitään mullistavan uutta. Web-palvelua voidaan ajatella ylimääräisenä kerroksena, joka mahdollistaa sovellusten välisen interaktion. Se ei korvaa eikä sen ole tarkoitus korvata olemassa olevia tekniikoita (esim. hajautustekniikat) eikä olemassa olevia ohjelmistoja. Koska kyseessä on kevyt XML-pohjainen integrointi käyttäen yleisesti hyväksyttyjä standardeja, antaa Webpalvelukonsepti mahdollisuuden silloittaa eri teknologioita. Esimerkiksi palvelu voi olla toteutettu.net ympäristössä kun taas sen asiakas voi J2EE-toteutus. Web-palvelu ei kuitenkaan ole myöskään pyörän uudelleen keksimistä. Web-palveluissa ei ole kyse niinkään hajautusteknologiasta (kuten CORBA, DCOM, RMI) vaan siinä pyritään ei-keskitettyyn järjestelmään (ainakin periaatteessa). Lisäksi Web-palvelut eivät ole ohjelmointikieli- tai alustariippuvaisia kuten esimerkiksi RMI ja DCOM. Edelleen voidaan sanoa, että yhteydet on tarkoitettu transienteiksi: palveluihin kytkeydytään dynaamisesti aina tarpeen mukaan. Palvelun käyttäjän ei tarvitse tietää palvelun toteutuksen yksityiskohtia vaan sille riittää ainoastaan palvelun kuvaus. Web-palveluissa on myös oleellista se, että palvelun käyttäjän ja palvelun välillä ei tarvitse olla ennalta määriteltyä sopimusta (tämä on kuitenkin mahdollista ebxml-konseptissa) vaan periaatteessa mikä sovellus tahansa voi käyttää julkaistua palvelua, edellyttäen että palvelun kuvausta ja mahdollisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. Tämä luonnollisesti pätee annetussa ympäristössä: mikäli kyseessä on esimerkiksi yrityksen sisäisessä verkossa tarjottu palvelu, voi palvelua käyttää vain sovellukset, joiden on mahdollista ottaa palveluun yhteys.

25 Formats and APIs Web Service Description Language (WSDL) a format for describing a Web service interface, data, message types, interactions patterns, and protocol mappings Simple Object Access Protocol (SOAP) a message format for invoking a Web service binds the WSDL description 62 Edellä esitetty Provider-Requestor-Broker -roolijako kuvaa erilaiset Web-palvelujen käsitteet ja konseptit. Se ei vielä ota kantaa siihen, mitkä ovat käytetyt formaatit ja APIt. Tosin myös siitä on päästy yleisesti yhteisymmärrykseen. Palvelujen kuvaukset ja viestinvälitys suoritetaan käyttäen WSDL ja SOAP -formaatteja (alunperin IBM:n ja Microsoftin ym. yhteisenä ehdotuksena). SOAP ja WSDL ovatkin jo vakiinnuttaneet asemansa. Palvelurekisteri voidaan toteuttaa esimerkiksi UDDIrekisterinä, mutta sen rinnalle on tullut muitakin kandidaattiteknologioita pääosin UDDI:n tietynlaisen rajoittuneisuuden vuoksi. WSDL ja SOAP -spesifikaatioit kehittyvät edelleen: uuden versiot seuraavat toisiaan ja niihin liittyviä muita suosituksia ja ehdotuksia (W3C) tehdään jatkuvasti. Eri versioiden käyttö luonnollisestikin johtaa yhteentoimivuusongelmiin. Lisäksi nämä spesifikaatiot sisältävät optionaalisia sääntöjä ja kaikki toteutukset eivät välttämättä toteuta samoja optionaalisia piirteitä. Tämä saattaa myös aiheuttaa yhteentoimivuusongelmia, vaikka eri osapuolet käyttäisivätkin samoja versioita. Web Service Interoperability (WS-I) yhteisö pyrkiikin pureutumaan näihin ongelmiin antamalla suosituksia näiden spesifikaatioiden käyttötavoista ja niiden eri versioiden yhteiskäytöstä. Vaikka tavoite onkin varsin hyvä, on tehtävä silti varsin haasteellinen. WS-I yhteisön roolia käsitellään tällä kurssilla myöhemmin.

26 Simple Object Access Protocol (SOAP) 63

27 SOAP As XML-RPC, used for representing cross-platform method invocations in XML Supports multiple transport protocols: HTTP (most commonly used), SMTP etc. The object in the acronym is a bit misleading object references are missing from SOAP Looses clearly to binary RPC in performance generating and parsing XML-based data takes time Current W3C recommendation is SOAP 1.2 (1st edition published 2003, 2nd edition published 2007), although version 1.1. is also still used Extensibility features can be added as layered extensions e.g., proposals for extending SOAP to carry digital signature information have been made 64 SOAPin uusin versio 1.2 on vuodelta Sitä voidaan käyttää esim. tyypilliseen (yksisuuntaiseen) pyyntö-vaste kommunikointiin, jolloin pyyntöä varten otetun HTTP-yhteyden aikana palautetaan myös vaste. Sitä voidaan käyttää myös kaksisuuntaiseen pyyntö-vaste kommunikointiin (esim. HTTPpalvelin molemmissa päissä). SOAPia voidaan käyttää etäkutsujen merkkaamiseen (vrt. XML-RPC), mutta sen käyttö ei suinkaan rajoitu siihen. Verrattuna binäärisiin formaatteihin SOAP on melko tehoton. Tämä johtuu suurelta osin SOAPin XML-pohjaisuudesta: XML:n käsittely (jäsentäminen, generointi) on melko hidasta. SOAP on riippumaton kuljetusprotokollasta. Yleisimmin käytössä on HTTP, mutta erimerkiksi SMTP tai FTP käyvät myös. Esimerkiksi asynkroninen viestinvälitys (esim. käyttämällä sopivia viestinvälitysprotokollia kuten SMTP) on toteutettavissa SOAPin avulla. SOAPin käyttömahdollisuudet eivät rajoitu pyyntö-vaste kommunikointiin. Se voi toimia yhteisenä kutsuformaattina, jonka avulla voidaan esim. integroida heterogeenisia komponenttiteknologioita (CORBA, DCOM etc.) käyttäviä järjestelmiä. Se soveltuu myös hyvin Internetiä hyödyntäviin (löyhästi kytkettyihin) B2B- ja B2C-sovelluksiin. Lisäksi SOAPin arvo kevyenä protokollana on erityisen tärkeä pienille laitteille, joissa saattaa olla vain yksinkertainen HTTP-ympäristö ja XML-jäsennin, sillä niihin ei voi sisällyttää laajoja runtime-osia. SOAPin yksi tärkeistä eduista on sen laajennettavuus. SOAPin ns. header-osa mahdollistaa sen. Sen avulla voidaan esimerkiksi viestiin liittää sovellusriippumatonta informaatiota. SOAPin nimen Object on harhaanjohtava, koska SOAPissa ei ole objektiviittauksia. Tähän ja muihin SOAPin puutteisiin palataan niin ikään myöhemmin.

28 SOAP concepts An envelope defines a framework for a SOAP message both application-specific and application-independent information can be included in the envelope contains a required Body and an optional Header Header (optional) includes application-independent information extension mechanism used e.g. for passing directives or contextual information related to the processing of the message Body (mandatory) includes application-specific information it contains the main end-to-end information e.g., request/invocation and the parameters needed 65 SOAPin pääosat ovat kirjekuori (envelope), otsikko (header) ja runko (body). Kirjekuori määrittelee kehyksen SOAP-viestille. Se sisältää otsikko- ja runko-osat. Otsikko ei SOAP-viesteissä ole pakollinen, mutta mikäli sitä käytetään, on sen oltava alussa ennen runko-osaa. SOAPin otsikko-osa (header) mahdollistaa laajennettavuuden. Sen avulla voidaan esimerkiksi viestiin liittää sovellusriippumatonta informaatiota. Tällaista informaatiota on esimerkiksi turvalliseen viestinvälitykseen liittyvät asiat ja erilainen ohjausinformaatio viestin käsittelemiseksi. SOAP kirjekuoren pakollisessa runko-osassa välitetään varsinainen sovellusspesifi tieto. Esimerkiksi pyyntö-vastaus kommunikoinnin tapauksessa siinä välitetään varsinainen pyyntö (esim. operaatiokutsu) ja vastaus. Myös virheilmoitukset merkataan runko-osaan.

29 SOAP message structure: <env:envelope xmlns:env= 2003/05/soap-envelope > <env:header> <!-- optional header blocks go here --> </env:header> <env:body> <!-- requests/responses --> <!-- or Fault elements go here --> <env:body> <env:envelope> SOAP envelope (mandatory) Header (optional) Header Entry Header Entry... Body (mandatory) Body Entry Body Entry SOAP-viestin juurielementti on Envelope. Sen alielementteinä ovat mahdollinen Header ja pakollinen Body. SOAP-viestin rakenne on varsin yksinkertainen. Viestin monimutkaisuus muodostuu Header ja Body osien sisäisestä rakenteesta. SOAP spesifikaatio sisältää paljon optionaalisia sääntöjä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia käytännössä: kaksi SOAP toteutusta eivät välttämättä toteuta kaikkia (tai samoja) optionaalisia piirteitä, mikä puolestaan voi aiheuttaa kommunikointiongelmia.

30 SOAP envelope A namespace identifying the SOAP version used is given in Envelope element SOAP 1.2: SOAP 1.1: e.g. <env:envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 67 Envelope-elementillä on nimiavuuruusmääre, joka spesifioi käytettävän SOAP version. Esimerkiksi <env:envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> kertoo, että kyseessä on SOAP 1.2 versio. Lisäksi siinä voidaan antaa muita nimiavaruusmäärityksiä. Käytettävä prefiksi (tässä env) voidaan luonnollisesti valita vapaasti. SOAPin eri versioiden käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi SOAP 1.2:a tukeva prosessori generoi virheen (VersionMismatch) kun sille annetaan SOAP 1.1 kirjekuori sille ominaisine nimiavaruusmäärityksineen.

31 encodingstyle attribute encodingstyle attribute is used to define encoding rules used to serialize parts of a SOAP message, i.e., to prescribe how to encode application-specific data (esp. concerning RPCs) in XML SOAP 1.2 Part 2 section 3 defines example SOAP encoding rules. Usage of this encoding scheme can be marked as env:encodingstyle= using this encoding scheme is optional, also other encoding schemes can be used may appear in specific parts of the header or the body in SOAP 1.2 or anywhere (also in envelope element) in SOAP RPC:n toteuttamiseksi palvelun käyttäjän (Requestor) ja palvelun tarjoajan (Provider) tulee sopia mekanismista, jolla metodikutsu (erit. ohjelmien määrittelemät ja käyttämät tietotyypit) koodataan XML:ksi ja toisaalta miten se dekoodataan. Attribuuttia encodingstyle voidaan käyttää tämän sopimuksen määrittelemiseen. Toisin sanoen attribuuttia encodingstyle käytetään määrittelemään sarjallistamissääntöjen koodaus. Esimerkki (SOAP 1.2 Part 0: Primer): <env:envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" > <env:header>.</env:header> <env:body> <m:chargereservation env:encodingstyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding xmlns:m="http://travelcompany.example.org/"> <m:reservation xmlns:m="http://travelcompany.example.org/reservation">... </env:body> </env:envelope> Tässä esimerkissä encodingstyle attribuutin arvo kertoo, että changereservation rakenteen sarjallistamisessa on käytetty SOAPin määrittelemiä (SOAP Part 2 section 3) koodaussääntöjä. Vaikka SOAP spesifioikin nämä säännöt, niiden käyttö on optionaalista ja sovellukset voivat käyttää muitakin koodaussääntöjä sovellusspesifin datan koodaamiseksi SOAPviestiin. encodingstyle-attribuuttia voidaan käyttää SOAP 1.2 versiossa sekä otsikko- että runko-osissa, mutta SOAP 1.1 sallii sen käytön kaikkialla myös Envelope-elementissä.

32 SOAP intermediaries A SOAP message can travel through multiple intermediaries before arriving to the final destination (message path) Useful for placing additional processing components on intermediaries without modifying the applications on the sender and ultimate destination ends A SOAP node can be the initial SOAP sender, an ultimate SOAP receiver, or a SOAP intermediary Initial Sender SOAP message path Final Destination Intermediary 1: Intermediary 2: 69 SOAP-viesti voi kulkea viestin lähettäjältä vastaanottajalle useamman välittäjän kautta. Välittäjien käyttö onkin kätevä tapa välittää sama viesti useammalle taholle. Se myös antaa välittäjille mahdollisuuden käsitellä viestiä annettujen sääntöjen mukaisesti. Välittäjien käyttö Webpalvelukonseptissa on hyödyllistä: välittäjät voivat tarjota lisätoiminnallisuutta ja lisäarvopalveluita. Välittäjät yleisemminkin mahdollistavat lisäprosessoinnin SOAP-pohjaisessa viestivälityksessä edellyttämättä viestin lähettäjän ja vastaanottajan modifiointeja. SOAP-viestin käsittelijöitä, joita siis voivat olla viestin lähettäjä, välittäjät ja vastaanottaja, kutsutaan SOAP-solmuksi (SOAP node).

33 Intermediary types Message path SOAP does not specify how a message path is determined and followed message senders may or may not be aware of intermediaries in the message path Forwarding intermediaries process the message according to the SOAP processing model SOAP header blocks targeted at the SOAP intermediary MUST be removed from the SOAP message prior to forwarding Active intermediaries process the message according to the SOAP processing model may undertake processing not described by header blocks in the incoming message the potential set of services provided by an active intermediary includes, but is not limited to: logging, security, content modification and tracing 70 Viestipolku kulkee viestin lähettäjältä välittäjien kautta viestin vastaanottajille. SOAP spesifikaatio ei ota kantaa siihen miten viestipolku määritellään ja miten viestit välitetään eteenpäin. Spesifikaatio kuitenkin määrittelee miten välittäjänä toimivan SOAP-solmun tulee käyttäytyä (käsitellä viesti) vastaanottaessaan SOAP-viestin. Viestin lähettäjä voi olla tietoinen viestipolun välittäjistä, mutta näin välttämättä aina ole. Välittäjiä on kahdenlaisia: passiivisia (forwarding intermediaries) ja aktiivisia (active intermediaries). Passiiviset välittäjät prosessoivat viestin SOAPin sääntöjen mukaisesti (tärkeimmät asiat esitellään seuraavaksi) ja poistaa viestistä tai tarkemmin sanottuna otsikosta - jo käsittelemänsä osat ennen viestin välittämistä eteenpäin. Aktiivinen välittäjä puolestaan sääntöjen mukaisen prosessoinnin lisäksi saattaa tarjota lisäpalveluita, joita ei ole määritelty viestissä. Tällaisia lisäarvopalveluita voivat olla esimerkiksi turvallisuuspalvelut, sisällön muuttaminen ja jäljitys.

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service

REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service Rauhala, Teemu 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment

Lisätiedot

Kenkäpuhelin ja sähköaivo

Kenkäpuhelin ja sähköaivo Kenkäpuhelin ja sähköaivo Mobiilipuhelimen kehitys lähti mielikuvitustasolla liikkeelle jo kuusikymmenluvulla agentti Maxwell Smartin kenkäpuhelimesta. Tämä vekotin hämmästytti ja nauratti silloin kansakoulun

Lisätiedot

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Tiina Räsänen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Lokakuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Risto Moilanen SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 28.11.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Risto Moilanen

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut.

Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut. Network/Web Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto palvelut Copyright TietoEnator/dGOV 2000 1 EXTRANET ZONE INTRANET ZONE Extranet palvelu Extranet DB Oracle DB 6RQHUDÃ)LUHZDOO Käyttäjien hallinta? Ias-palvelut

Lisätiedot

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Markku Hirvonen 14.5 2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Liiketoiminnan mallintaminen ja mallinnetun prosessin suorittaminen

Lisätiedot

JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö

JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö JUUSE KOIVULA MICROSOFT WORDIN LAAJENTAMINEN OHJELMISTOJEN MAL- LINNUSTYÖKALUKSI Diplomityö Tarkastajat: professori Kai Koskimies yliassistentti Jari Peltonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon sovellusintegraatiossa

Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon sovellusintegraatiossa PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 3 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 3 Juha Mykkänen, Kristiina Häyrinen, Saara Savolainen, Jari Porrasmaa Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE. Diplomityö

JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE. Diplomityö JYRKI PALKONEN TEKSTI-TV-SOVELLUKSEN MUOKKAAMINEN MIDP:STÄ ANDROIDILLE Diplomityö Tarkastaja: prof. Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tommi Flink SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 19.11.2001 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen

PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15 Harri Karhunen D Y N A A M I N E N M A L L I L I I K E T O I M I N T A S O V E L L U S T E N I N T E G R O I M

Lisätiedot

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Näin päivität tietosi Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin)

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Janne Saraste Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 14.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Janne

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Toni Pirinen WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot Doc Id 42625EB1C630 Versio 0.7 Luokitus T - Technical reports Pvm 2014-08-01 Status Luonnos InfraBIM-sanasto Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t) Dokumentin omistaja Julkisuus InfraTM/InfraFINBIM

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SOAP tyyppisen www sovelluspalvelun muuntaminen REST:in mukaiseksi www sovelluspalveluksi. Alpertti Tirronen

SOAP tyyppisen www sovelluspalvelun muuntaminen REST:in mukaiseksi www sovelluspalveluksi. Alpertti Tirronen SOAP tyyppisen www sovelluspalvelun muuntaminen REST:in mukaiseksi www sovelluspalveluksi Alpertti Tirronen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu tutkielma Ohjaaja:

Lisätiedot

Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus

Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto CT10A4000 Kandidaatintyö ja seminaari Kandidaatintyö Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus Anna Osipova Työn tarkastaja:

Lisätiedot