UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 273 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat 276 Kaupunginvaltuuston ja päätösten täytäntöönpano 277 Kirsi Kuuttilan ero kaupungin luottamustoimesta/ vaalikelpoisuuden menettäminen 278 Kirsi Kuuttilan ero kaupungin luottamustoimesta/ uuden luottamushenkilön valinta 279 Eron myöntäminen terveyspalvelujen johtaja Marika Lanteelle 280 Uuden koulupsykologin viran perustaminen Kaupunginhallituksen edellyttämä selvitys kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarpeesta kaudella Talouden toteutuminen 1-6 / Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä 285 Lausunto Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisointiin liittyvistä asioista 286 Juha Nevavuoren ym. aloite uusista ohjeista talousarvion laadintaan 287 Tiedotusasiat Muut asiat

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Nikula Seppo puheenjohtaja 18:00-20:24 Forss Harto jäsen 18:00-20:24 Rostén Mauri jäsen 18:00-20:24 Salminen Ritva jäsen 18:00-20:24 Vasama Jaana jäsen 18:00-20:24 Virtanen Lasse jäsen 18:00-20:24 Kutila Johanna varajäsen 18:00-20:24 Virtanen Veli-Matti varajäsen 18:00-20:24 Haapavuori Antti varajäsen 18:00-20:24 Laurén Heli-Päivikki varajäsen 18:00-20:24 Pihlava-Lahtinen Virve varajäsen 18:00-20:24 Antola Jouko kvalt pj 18:00-20:05 Nevavuori Juha kvalt I vpj 18:00-20:24 Löfstedt Raimo kvalt II vpj 18:00-20:24 Vainio Atso kaupunginjohtaja 18:00-20:24 Takala Anne talousjohtaja 18:00-20:24 Poissa Koski Merja I varapuheenjohtaja Kontu Mauri II varapuheenjohtaja Junkola-Lehtonen Maija jäsen Myllymäki Lea jäsen Runola Birgitta jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Seppo Nikula Käsitellyt asiat Anne Takala Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Jaana Vasama Ritva Salminen Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt kokousajoistaan. Kaupunginhallitus on päättänyt, että jolleivät eri tyi set syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen puheenjoh tajalle ja jä senille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapu heenjoh tajille sekä kaupunginjohtajalle vähintään kolme päi vää en nen ko kousta lähetettävä kokouksen esityslista. Esi tyslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdo tus kau pungin hallituksen päätökseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lea Myllymäki ja Ritva Salminen. Seuraavina tar kastusvuorossa ovat Mauri Rostén ja Lasse Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina klo jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Vasama ja Ritva Salminen.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat KHALL Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 55 :n no jalla toimitetut seuraa vien lautakun tien pöytäki rjat: LAUTAKUNTA Kokouspvm Opetus- ja kasvatuslautakunta Sosiaalilautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liitteenä luettelo palvelukeskusten viranhaltijapäätöksistä. Kuntalain 51 :n mukaan: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan johtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen jaoston toimival taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök sen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lauta kuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen vi ranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus kunnanhallituksen puheenjoh taja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosään nössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ot tamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeis tään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lau takuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tar koituksen mu kai suu den tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kau pun gin hal litus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan an taa lu van päätösten täytäntöönpanemiselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Lautakuntien ym. pöytäkirjat / täytäntöönpano / 2015

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston ja päätösten täytäntöönpano 1459/ /2015 KHALL Nro ( ) Asia/ täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto (57) Asemakaavan laatiminen kiinteistölle Betoni RN:o 1:25/VIII kaupunginosan kortteli 43 tontit Calortec Oy / Mikko Helpiö, maankäyttöpalvelut, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Maanmittauslaitos 4 (58) Aila Saaren ero kaupungin luottamustoimista/ vaalikelpoisuuden menettäminen - Aila Saari, talouspalvelut/palkanlaskenta 5 (59) Aila Saaren ero kaupungin luottamustoimista/ uusien luottamushenkilöiden valinta - tekninen lautakunta, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, Sinikka Virtanen, Pirjo Pesola 6 (60) Seppo Maikolan ero kaupungin luottamustoimista/ vaalikelpoisuuden menettäminen - Seppo Maikola, talouspalvelut/palkanlaskenta 7 (61) Seppo Maikolan ero kaupungin luottamustoimesta/ uuden luottamushenkilön valinta - kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, Antti Pirilä 8 (62) Terveyspalvelujen lisämäärärahaesitys oman ultraäänilaitteen hankkimiseksi terveyskeskukselle - sosiaali- ja terveyskeskus, Pia Lahtinen, talouspalvelut 9 (63) Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely - Tyks Vakka-Suomen sairaala, sosiaali- ja terveyskeskus, henkilöstöpalvelut 10 (64) Jari Valkosen valtuustoaloite luontomatkailukeskuksesta - kirjaamo 11 (65) Kaupunginlahden rantarakenteen korjauksen jatko - rakennuttaminen, talouspalvelut 12 (66) Sorvakon urheilukentän huoltorakennuksen rakentamisen urakoitsijan valinta ja lisämäärärahan myöntäminen - rakennuttaminen 13 (67) Lisämäärärahaesitys määräaikaisen työntekijän palkkaamiseksi työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi/lupa-anomus määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaamiseen (68-69) Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet - kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (72) Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöraportti 2014

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus (73) Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös - talouspalvelut 5 (74) Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta (75) Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta (76) Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1-4 / talouspalvelut 8 (77) Toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten ja säästöjen sekä lomautusten vaikutukset vuonna (78) Valtuuston talousseminaari/ tutustumis- ja opintomatka 10 (79) Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Uusikaupunkilaisten kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen uudelleen arviointi - kirjaamo 11 (80) Kiitokset Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Valitusajan kuluessa päätöksistä ei ole Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse saadun tiedon mukaan valitettu. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat tehdyt oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten kaupunginhallitus päättää panna valtuuston ja tekemät päätökset täytäntöön Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Maankäyttöpalvelut

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kirsi Kuuttilan ero kaupungin luottamustoimesta/ vaalikelpoisuuden menettäminen 1405/ /2015 KHALL Kirsi Kuuttila on päivätyllä sähköpostiviestillä ilmoittanut eroavansa Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimesta alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän toimi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenenä. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kirsi Kuuttila on menettänyt näin ollen vaalikelpoisuutensa kaupungin luottamustoimeen. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Tällöin kaupunginvaltuuston tulee tarkastaa pöytäkirja toteamispäätöksen osalta heti päätöksenteon jälkeen, jolloin uusi luottamushenkilö voidaan valita samassa kokouksessa. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa Kirsi Kuuttilan menettäneen vaalikelpoisuutensa Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimeen, joten hänen luottamustoimensa on päättynyt. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kirsi Kuuttilan ero kaupungin luottamustoimesta/ uuden luottamushenkilön valinta 1405/ /2015 KHALL Kirsi Kuuttila on päivätyllä sähköpostiviestillä ilmoittanut eroavansa alkaen Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän toimi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenenä. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. KIrsi Kuuttila on menettänyt näin ollen vaalikelpoisuutensa kaupungin luottamustoimeen. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Kirsi Kuuttilan tilalle uuden jäsenen kultturi-, nuoriso- ja liikuntalautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Eron myöntäminen terveyspalvelujen johtaja Marika Lanteelle 1674/ /2015 KHALL Marika Lanne on irtisanoutunut kaupungin terveyspalvelujen johtajan virasta toimittamallaan kirjeellä. Viran viimeinen voimassaolopäivä oli Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Marika Lanteelle eron terveyspalvelujen johtajan virasta lukien. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Marika Lanne Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut / palkat

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Uuden koulupsykologin viran perustaminen 1614/ /2015 OPEKAS Laki oppilas- ja opiskeluhuollosta tuli voimaan Lain mukaan kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin ja opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla entiseen tapaan. THL:n suosituksen mukaan yhtä koulupsykologia kohden tulisi olla korkeintaan oppilasta/opiskelijaa. Edellä kerrottuun viitaten lukien Uudenkaupungin kaupunki vastaa myös kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan) koulupsykologipalveluista. Talven aikana on Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen välillä käyty keskusteluja siitä, kumpi palvelukeskus ottaa vastuulleen koulutuskuntayhtymän koulupsykologipalvelut. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on neljä psykologin virkaa/työsuhdetta. Kaksi työskentelee yhteistoiminta-alueella perusterveydenhoidossa ja kaksi perheneuvolassa. Näiden psykologien työtehtäviin ei enää voi lisätä koulutuskuntayhtymälle osoitettavia koulupsykologipalveluita. Uudenkaupungin kaupungin opetus- ja kasvatuspalveluilla on kaksi koulupsykologin virkaa. Oppilaita ja opiskelijoita koulupsykologeilla on yhteensä noin THL:n suositukseen viitaten myöskään näiden kahden koulupsykologin virkaan ei voi yhdistää koulutuskuntayhtymän opiskelijoille - noin 530 opiskelijalle - osoitettavia psykologipalveluita. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että sivistyspalvelut esittää kolmannen koulupsykologin viran perustamista yhteensä noin 2230 oppilaalle ja opiskelijalle. Tuo noin 2230 oppilasta ja opiskelijaa on Uudenkaupungin alueen esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tällä ratkaisulla yhtä koulupsykologia kohden tulisi 740 oppilasta/opiskelijaa, mikä on THL:n suosituksen mukainen.

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Kolmannen koulupsykologin palkkaamiseen ei ole varauduttu sivistyspalveluiden talousarviossa Arvioitu kulu vuositasolla koulupsykologin palkkaamisesta on euroa. Lisätietoja Ehdotus: Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle - viitaten uudistuneeseen oppilasja opiskeluhuoltolakiin - että perustetaan uusi (kolmas) koulupsykologin virka. Virka esitetään sijoitettavaksi sivistyspalveluihin ja koulupsykologista aiheutuvat menot sivistyspalvelukeskuksen menoiksi. Lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää, että sivistyspalvelukeskuksen talousarvioon lisätään kolmannesta koulupsykologista aiheutuvat menot, vuositasolla euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Veli-Matti Virtanen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello _ KHALL Virka on tarkoitus täyttää jo tämän vuoden puolella, mikäli se vain on mahdollista. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää (viitaten uudistuneeseen oppilasja opiskeluhuoltolakiin) kaupunginvaltuustolle, että sivistyspalveluihin perustetaan uusi (kolmas) koulupsykologin virka. Koulupsykologista aiheutuvat menot kirjataan sivistyspalvelukeskuksen menoiksi. Samalla kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että sivistyspalvelukeskukselle myönnetään koulupsykologista aiheutuviin menoihin euron lisämääräraha tälle vuodelle ja vuoden 2016 talousarvioon varataan euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edellyttämä selvitys kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarpeesta kaudella / /2015 KHALL Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunnan asettama työryhmä on kevään ja kesän 2015 aikana tehnyt alustavaa kartoitusta isojen liikuntasalien käyttötarpeesta Uudessakaupungissa. Alustavan kartoituksen pohjalta kävi ilmi, että Uudessakaupungissa kaupungilla/ urheiluseuroilla on isojen liikuntasalien tarve liikuntalain mukaiseen lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen suurempi kuin kaupungilla on käytössään kaupungin omia isoja liikuntasalitiloja. Tilanne on tosin ollut samanlainen jo aiempina vuosina. Vuodesta 2009 alkaen kaupunki on vuokrannut liikuntasalitarpeeseen lisätilaa. Viimeisin vuokrasopimus Uudenkaupungin kaupungin ja LiikuntaInton välillä lisäsalitilan osalta päättyi Alustava kevään 2015 kartoitus osoitti, että kaupungissa on tarvetta saada käyttöön olemassa olevien kaupungin omien isojen salitilojen lisäksi lisää salitilaa. Näin ollen keväällä 2015 myös aloitettiin keskustelut ja neuvottelut mahdollisen vuokrasopimuksen uusimisesta. Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta käsitteli liikuntasaliasiaa kokouksessaan Lautakunta päätti tehdä sopimuksen ison sisäliikuntatilan vuokraamisesta Urheilukeskus Oy:ltä liikuntalain mukaiseen toimintaan. Sopimus kattaa 20 viikkotuntia ison palloilutilan käyttöä ajalla hintaan /käyttökausi. Kaupunginhallitus käytti / 236 otto-oikeuttaan ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti päätöksessään, että selvitetään tarkemmin kaupungin omien isojen liikuntasalien käyttötarve. Vuosittaisen käytännön mukaisesti Uudessakaupungissa toimivat urheiluseurat ilmoittivat kaupungin liikuntapalveluille toukokuun loppuun mennessä sisäliikuntasalien tarpeensa seuraavalle kaudelle. Tämän pohjalta on tehty ajantasaista ja alkukesää tarkempaa kartoitusta kaupungin omien sisäliikuntasalien käyttötarpeesta kaudelle Uudenkaupungin liikuntapalveluiden jakaessa liikuntakaudelle vuoroja on tavoitteena tukea erityisesti junioriliikuntaa. Myös kaupungin omien keskusta-alueen ulkopuolella olevien salien käyttöä lisätään. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, nuorisokuraattori ja opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja kokoontuivat

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus käsittelemään isojen liikuntasalien tilatarveasiaa. Em. työryhmä päätyi kokouksessaan ensinnäkin kaikin keinoin huomioimaan seurojen isojen salien tilatarpeet. Mutta toisaalta työryhmä joutui myös toteamaan, että urheiluseuroille ei pystytä osoittamaan kaikkia niitä salivuoroja, joita ne ovat esittäneet käyttöönsä kaudelle Salivuorot joudutaan kaudella jakamaan niin, että kaikki seurat saavat tarpeisiinsa nähden vähemmän vuoroja isoista liikuntasaleista. Korihait, Kapa -65 ja USB saavat käyttöönsä salivuoroja vähemmän kuin esittävät tarpeekseen. Kaupunginhallituksen pyytämä Uudenkaupungin kaupungin omien isojen liikuntatilojen käyttötarveselvitys on ohessa liitteissä. Isojen salien varaukset/ urheiluseurojen salitarpeet liitteestä käy ilmi, miten seurat ovat anoneet salivuoroja käyttöönsä liikuntakaudelle Päällekkäisiä varauksia on useita ja ne kohdistuvat etupäässä Pohitullin, Kalannin ja Hakametsän liikuntasaleihin. Mahdollistuvat salivuorot liitteessä on kuvattu, miten seurojen varaukset on mahdollista toteuttaa. Vuorojen jaon onnistumisen edellytyksenä on, että seurat lyhentävät harjoitusvuoronsa tunnin mittaisiksi ja yhdistävät harjoitusryhmiä, jotta harjoitusvuorojen määrästä tulee mahdollinen tiloihin nähden. "Anotut - mahdollistuvat vuorot " -liitteestä on myös luettavissa anottujen ja myönnettyjen vuorojen määrä tunteina tilaja seurakohtaisesti. Syyskaudella urheiluseurojen salivuoroja ohjataan kaupungin eri saleihin kaupunkikeskustassa ja haja-asutusalueella. Vuorojen sijoittaminen eri puolilla kaupunkia oleviin saleihin aiheuttaa seuratoimijoille ongelmia valmentajien riittävyyden osalta. Yleensä sama valmentaja valmentaa muutaman peräkkäisen ryhmän eikä siirtymiseen salista toiseen voida varata aikaa harjoitusvuorojen välillä. Ongelmallista on myös sijoittaa isoja harrastajamääriä pieniin saleihin, jolloin tapaturmariski kasvaa. Tämä rajoittaa seurojen mahdollisuutta ottaa harrastajia vastaan sitä määrää, mitä olisi tulijoita. Lisäksi tilanteen ollessa tällainen uusien suunnitteilla olleiden ryhmien toimintaa ei juurikaan ko. urheiluseuroissa voida aloittaa kaudella Edelleen seurat vähentävät jo olemassa olevien joukkueiden harjoitteluaikoja. Uudenkaupungin urheiluseuratoimijat kokevat nyt tehdyn ja liitteessä esitetyn vuorojen jaon kaudelle väliaikaisratkaisuna, joka toki mahdollistaa harjoittelukauden käynnistymisen syyskaudella Urheiluseurojen mukaan toiminnan kehittäminen ja lajeissa menestyminen ei tule onnistumaan liitteessä esitetyllä vuorojenjaolla ja käytännön kannalta puutteellisissa salioloissa.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle paikallistasolla. Kunnan on luotava edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. järjestämällä liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa, mm. seuratoimintaa. Lisäksi kunnan tulee rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Kunnan tulee myös huolehtia asukkaidensa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista liikuntapalveluissa. Lisäksi kunnan hoitaessa liikuntalain mukaisia tehtäviä kunta ei voi toimia kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoin ja perustein. Uudenkaupungin kaupunki on luonut edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle, erityisenä painopisteenä lasten ja nuortenliikuntaharrastukset. Aiempina vuosina kaupunki on mm. vuokrannut ulkopuoliselta lisäsalitilaa mahdollistaakseen kaupungissa erityisesti kaiken lasten ja nuorten koripallo- ja salibandyharrastamisen. Sinänsä liikuntalain henki toteutuu Uudessakaupungissa, vaikka tuota lisäsalitilaa ei jatkossa vuokratakaan. Kun/jos Uudenkaupungin kaupunki ei enää vuokraa liikuntalain mukaiseen lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen kaupunkiorganisaation ulkopuolista lisäsalitilaa, siirtyy tässä tilanteessa jonkin verran lisävastuuta lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ( salibandyn ja koripallon ) mahdollistamisesta urheiluseuroille ja mm. lasten ja nuorten vanhemmille. Ilman sitä, että kaupunki vuokraa ulkopuoliselta toimijalta isoa salitilaa, ei Uudenkaupungin kaupunki syksystä 2015 lukien mahdollista lasten ja nuorten liikunnan edistämistä aiempien vuosien mittakaavassa. Lisätietoja Ehdotus: Nuorisokuraattori Tiina Airio, puh ja opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, puh Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen selvityksen kaupungin omien isojen tilojen käyttötarpeesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Anotut vs. mahdollistuvat vuorot Isojen salien varaukset ja urheiluseurojen salitarpeet Mahdollistuvat salivuorot

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Talouden toteutuminen 1-6 / / /2015 KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden toteutumisesta kahden kuukauden välein. Toteutumaraportti on koottu talouspalvelujen toimesta. Talouden toteutumisraportit on tulostettu valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Toteutumisvertailun alussa on kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma sekä kaupungin tuloslaskelma. Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat ovat vertailun lopussa. Yleistä Tilastokeskuksen tietojen mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä on lisääntynyt alkuvuonna ja kesäkuun lopussa asukkaita oli eli 18 henkeä enemmän kuin vuodenvaihteessa. Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan asukasluku olisi kasvanut lähes 40 hengellä. Varsinais-Suomen työttömyysaste ja koko maan työttömyysaste olivat kesäkuussa 14 %. Uudenkaupungin työttömyysaste oli 8,4 %. Se laski edellisvuodesta. Kaupunki otti alkuvuonna 5 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan, jonka laina-aika on 12 vuotta, ja korko on kiinteä ensimmäiset 10 vuotta. Tämän lisäksi kaupunki on käyttänyt rahoitukseen kuntatodistusluottoja. Verotulot Kunnallisveron tuotto on noussut alkuvuonna 2,9 %, n euroa, edellisestä vuodesta. Koko maassa tilitykset nousivat 2 %. Uudenkaupungin yhteisöverojen tilitykset kasvoivat edellisvuodesta 3,8 %, kun koko maassa kasvu oli 15,6 %. Uudenkaupungin verotilitykset kasvoivat yhteensä 3,1 %, noin 1 miljoonalla eurolla, vuodesta Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 60,6 miljoonaa euroa; 1,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna Valtionosuudet Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2015 valtionosuudet ovat noin 24,4 miljoonaa euroa. Ne laskevat 0,3 miljoonalla eurolla vuodesta 2014.

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupungin talouden toteutuminen Kaupungin (ilman liikelaitoksia) tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja) on -41,9 miljoonaa euroa. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) henkilöstökulujen toteutumisaste oli 50,8 % (v. 2014, 49,7 %). Henkilöstömenoissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha. Talouden toteutumisen osalta on huomioitava, että osa tuloista kertyy jälkipainotteisesti, esimerkiksi jätehuoltopalvelut laskutetaan vasta syyskaudella. Palvelujen ostojen toteutumisaste on 49,8 % ja aineiden ja tarvikkeiden ostojen 44,1 % talousarviosta. Kaupungin vuosikate oli noin 1,9 miljoonaa euroa positiivinen (+2,8 milj. euroa v. 2014) ja tilikauden tulos runsaat euroa negatiivinen (-0,2 milj. euroa v. 2013). Investoinnit / kaupunki Investointien nettokäyttöaste on 16,9 %, euroa. Investointien painopiste on loppuvuodessa ja investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutumisaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista tulee siirtymään ensivuodelle tai valmistuu vasta ensi vuoden aikana. Liikelaitokset Uudenkaupungin Veden talous on alkuvuonna hieman parantunut edellisestä vuodesta, ja kuuden kuukauden liikeylijäämä on euroa ( euroa v. 2014). Koko vuoden osalta ylijäämä näyttää tällä hetkellä ylittävän talousarvion eurolla. Vakka-Suomen Veden liikeylijäämä euroa on euroa viimevuotista parempi. Tällä hetkellä näyttää, että sekä liikelaitoksen liikevaihto että tilikauden ylijäämä tulevat ylittymään. Tuloslaskelma/kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin ja liikelaitosten tuloslaskelman toimintakate, tulojen ja

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus menojen erotus, on -40,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on 3,4 miljoonaa euroa positiivinen. Talouden toteutumisarvio Kaupungin ja liikelaitosten talous näyttäisi toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Kaupungin henkilöstömenot alittuvat n eurolla, mutta vastaavasti palvelujen ostot, erityisesti erikoissairaanhoito, näyttävät ylittyvän ainakin miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettoman omaisuuden myyntiä, ja kaupunki kaavoittaa vuonna 2015 Vilissalon saaressa olevat vapaa-ajan tontit. Saaritonttien arvo on n. 1,5 miljoonaa euroa, ja niistä saatava myyntituotto on mukana kaupungin talousarviossa. Tonttien myynti ja myyntitulot voivat kuitenkin siirtyä vuodelle Lisätietoja Ehdotus: Talousjohtaja Anne Takala, puh , kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh Kaupunginhallitus merkitsee toteutumisvertailut tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Talouden toteutuminen 1-6 /2015

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina / /2015 KHALL Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 38 a :ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään vireille tulevien hakemusten osalta. Kunnan pidättäessä ratkaisuvallan itsellään vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Uudenkaupungin kaupunki pidättää itsellään ratkaisuvallan tulleisiin kiinteistöverosta vapauttamista koskeviin hakemuksiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Jakelu Yleiskirje 10/2015 / Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kaupunginvaltuusto

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä 1611/ /2015 KHALL Kansaneläkelaitoksen (Kela) paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän johdosta Kansaneläkelaitos pyytää kaupungin lausuntoa organisaatiouudistukseensa liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kaupungin kuulumisesta suunnitelman mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Lausuntoa pyydetään mennessä. Lopullinen yhdistymisesitys saatetaan Kelan hallituksen käsittelyyn kesän 2015 aikana. Lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Kelassa käsiteltävissä etuuksissa suuri osa on kansalaisten terveyteen liittyviä, jolloin paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien kanssa on tärkeää. Osana Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva-alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi Kelan vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. Lausuntopyynnössä korostetaan, että vakuutuspiirin uudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan, eikä uudistuksella ole myöskään vaikutusta toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin. Uudenkaupungin kaupunki ja muut Vakka-Suomen kunnat kuuluvat tällä hetkellä Varsinais-Suomen vakuutuspiiriin. Esityksen mukaan Uusikaupunki kuuluisi jatkossa Läntiseen vakuutuspiiriin, joka muodostuu nykyisistä Turun, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan vakuutuspiireistä sekä Kela Ahvenanmaasta. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on ja Kelan työntekijöiden lukumäärä n Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle, ettei Uudenkaupungin kaupungilla ole huomauttamista Kelan vakuutuspiirien yhdistymiseen ja siihen, että Uudenkaupungin kaupunki kuuluu Läntiseen vakuutuspiiriin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Liitteet Jakelu Lausuntopyyntö esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Kansaneläkelaitos

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisointiin liittyvistä asioista 1432/ /2015 KHALL Vuoden 2015 alussa tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Monialainen yhteispalvelu tulee aloittaa Valtioneuvoston asetus edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimiston tuli asettaa toimialueelleen mennessä yksi tai useampi monialaisen yhteistyön johtoryhmä. Varsinais-Suomeen on perustettu lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) mukainen johtoryhmä. Liite 1 Varsinais-Suomen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmä. Kaupunginhallituksen tekemän esityksen mukaisesti Vakka-Suomen seutukunnan edustajana johtoryhmässä on sosiaalityönjohtaja Maria Silver ja varalla sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso Laitilasta. Kunnilta pyydetään mennessä lausunto seuraavista TYPin valmisteluun ja organisointiin liittyvistä asioista: 1. Varsinais-Suomen monialaista yhteispalvelua johtavan henkilön tehtäväkuvauksesta 2. Yhteisten kustannusten jakomallista sekä ehdotetusta isäntäkuntamallista 3. Tähän liittyvästä mallisopimuksesta. Liite 2 Lausuntopyyntö Liite 3 Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtava henkilö/tehtäväkuvaus Liite 4 Sopimusmalli Varsinais-Suomen kuntien yhteisessä valmistelutilaisuudessa todettiin, että ainakin toimintaa johtavan henkilön tulee olla kokopäiväinen henkilö. Tehtävä on iso ja vastuullinen johto- ja sidosryhmäverkostotehtävä, ja se tulee hoitaa hyvin. Kunnilta pyydetään kommentteja johtavalta henkilöltä vaadittavaan osaamiseen. Samalla halutaan lausuntoa siitä, kuinka kuntien yhteiset kustannukset jakaantuvat kuntien kesken. Johtoryhmä on miettinyt kustannusten jakaantumista joko 300 päiväisten asiakkaiden mukaan, väestöpohjan mukaan tai näiden kombinaatiomallilla. Kombinaatiomalli on saanut johtoryhmässä eniten kannatusta. Keskusteluissa on lähdetty mallista, että Turku toimisi isäntäkuntana ja laskuttaisi muilta kunnilta niiden osuudet yhteisistä kustannuksista. Johtava henkilö sijoittuisi siis Turun

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus kaupungin organisaatioon, mutta palvelisi koko Varsinais-Suomea johtoryhmän ohjaamana. Uudenkaupungin kaupungin lausunto Johtajan tehtäväkuvaus Yhteispalvelun järjestämistä johtava henkilö vastaa (asetus 1377/2014, 4) yhteispalvelun yhteisten toimipisteiden toiminnan ja muualla tarjottavan monialaisen yhteispalvelun organisoinnista, määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta, johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä. Liitteessä olevissa alustavissa hakukriteereissä korostetaan monipuolista osaamista, työkokemusta sekä erityisesti yhteistyötaitoja ja soveltuvaa koulutusta. Uudenkaupungin kaupunki katsoo, että hakijalta tulee edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kaupunki toteaa, että sillä ei ole täydennettävää hakukriteereihin, koska tehtäväkuvaukseen on koottu keskeiset ja tärkeimmät johtajalta edellytettävät osaamisalueet, mutta kriteereitä voisi jonkin verran karsia ja samantyyppisiä vaatimuksia voisi yhdistää. Uudenkaupungin kaupungilla ei ole huomautettavaa siihen, että johtaja sijoittuu Turun kaupungin organisaatioon ja Turku toimii tässä isäntäkuntana. Kustannusten jakomalli Uudenkaupungin kaupungilla ei ole huomautettavaa siihen, että yhteiset kustannukset jaettaisiin monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän kokouksessa eniten kannatusta saaneella kombinaatiomallilla, jossa kustannuksista osa jakautuisi 300 päiväisten asiakkaiden mukaan ja osa väestöpohjan mukaan. Sopimusmalli Liitteenä oleva sopimusmalli kattaa tärkeimmät yhteisesti sovittavat asiat. Sopimuksen toiminnallisesti tärkein osa on osio I Toimipisteet, henkilöstö ja palvelut. Uudenkaupungin kaupunki katsoo, että sopimuksessa on mahdollisimman tarkasti määriteltävä yhteiset toimipisteet ja niiden palvelut, muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottava monialainen yhteispalvelu ja sopijapuolten yhteispalveluun osoittama henkilöstö eli siitä tulee käydä ilmi TYP-toimintamallilla tarjottavat palvelut ja niihin osoitettavat resurssit. Uudenkaupungin kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen alueella Uudessakaupungissa tulee olla monipuolisia palveluita tarjoava

24 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus toimipiste ja palvelut tulee määritellä sopimuksessa. Uudenkaupungin kaupunki toteaa lisäksi, että TYP ei saa johtavan henkilön kustannuksia lukuun ottamatta lisätä kaupungin kustannuksia, vaan toiminnassa tulee hyödyntää nykyisiä toimitiloja ja henkilöstöresursseja. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausuntonaantyöllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisointiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Jakelu Lausuntopyyntö / Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Turun kaupunki

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Juha Nevavuoren ym. aloite uusista ohjeista talousarvion laadintaan 1499/ / /03.030/2010 KVALT Liite Valtuustoaloite Juha Nevavuori ym. esittää aloitteessaan, että talousarvio tulisi laatia astetta yksityiskohtaisemmin, jotta valtuusto voisi pienemmällä työllä saada selville sen sisällön ja viranomaisten olisi huolehdittava, että sovittuihin toimintoihin tehdään myös määrärahaehdotus ja kolmanneksi nykyisessäkin talousarvioehdoissa mainitaan erikseen uudet toiminnot, tulisi mainita myös lopetettavat toiminnot. Kaupunginvaltuusto pääti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Liite Valtuustoaloite Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen talousosaston valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Liite Valtuustoaloite Juha Nevavuori ym. esittää aloitteessaan, että talousarvio tulisi laatia astetta yksityiskohtaisemmin, jotta valtuusto voisi pienemmällä työllä saada selville sen sisällön ja viranomaisten olisi huolehdittava, että sovittuihin toimintoihin tehdään myös määrärahaehdotus ja kolmanneksi nykyisessäkin talousarvioehdoissa mainitaan erikseen uudet toiminnot, tulisi mainita myös lopetettavat toiminnot. Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

26 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus KHALL Liite Valtuustoaloite Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen talousosaston valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liite Valtuustoaloite Juha Nevavuori ym. ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan, että talousarviot laaditaan seuraavina vuosina yksityiskohtaisemmin kuin vuoden 2010 talousarvio, jotta valtuusto voisi pienemmällä työllä saada selville budjetin sisällöstä. Lisäksi aloitteessa todetaan, että viranomaisten on huolehdittava siitä, että sovittuihin toimintoihin tehdään määrärahaehdotus. Aloitteen mukaan budjettiehdotuksessa pitää jatkossa mainita erikseen ei ainoastaan uudet, vaan myös lopetettavat toiminnot. Kaupunginhallituksen hyväksymissä Uudenkaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laadintaohjeissa todetaan, että talousarvioesityksessä tulee olla selvitys siitä, mitkä palvelut raamin mukaisella määrärahalla voidaan järjestää. Tämän lisäksi talousarvioesityksessä on kohta uutta talousarviossa (toiminnot numeroituna, henkilöstövaikutukset, määräraha- ja tuloarviovaikutukset). Talousarvioesityksessä on siis ohjeen mukaan kerrottava sekä uudet että lopetettavat toiminnot. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tehtävässä talousarvioehdotuksessa käyttötalousmenot on suunnitelmakaudella esitetty tiliryhmittäin. Talousarvioesityksestä pystyy tällöin suoraan näkemään, miten kustannukset jakautuvat päämenoryhmittäin: henkilöstökulut, palveluiden ostot, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, avustukset ja muut toimintakulut. Mikäli talousarvioesitys tehtäisiin tätä tarkemmalla tasolla, budjettikirja paisuisi monisatasivuiseksi. Valtuuston rooli on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa tavoitteiden ja mittareiden

27 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus kautta eikä enää hyväksymällä tarkkoja, yksityiskohtaisia määrärahoja kuhunkin kohteeseen. Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy vuosittain tulosalueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja määrärahat. Lautakunnat hyväksyvät tämän jälkeen käyttösuunnitelmat ja ohjaavat käytännön toimintaa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, Puh. (02) Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi, antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen sekä esittää, että aloite merkitään käsitellyksi. Käydyn keskustelun aikana Juha Nevavuori ehdotti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on otettava huomioon aloitteessa mainitut seikat, kuten uusien talousarvion laadintaohjeiden laadinta ja talousarvion laadinta astetta yksityiskohtaisemmin. Rainer Tähtinen kannatti Nevavuoren palautusesitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne jotka kannattivat Juha Nevavuoren esitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä ja neljä ei-ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-4 hyväksyä kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. KVALT Liite Valtuustoaloite Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen tulleen käsitellyksi. Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Juha Nevavuori ehdotti Rainer Tähtisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestivät "jaa" ja Juha Nevavuoren ehdotusta kannattavat "ei".

28 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 18-25, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestysluettelo liitteenä. KHALL Kuntalaki Sekä aikaisemman että voimaan tulleen kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuuston tehtävänä on entistä enemmän keskittyä strategiseen ohjaamiseen ja johtamiseen sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen toiminnoille. Uuden kuntalain 14 :n mukaan valtuusto päättää: 1. kuntastrategiasta 2. hallintosäännöstä 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeista 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 12. tilintarkastajien valitsemisesta 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 14 muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Uuden kuntalain :ssä 110 Talousarvio ja -suunnitelma todetaan, seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

29 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on lain mukaan noudatettava talousarviota. Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelma -suositus 2011 Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen käyttötalousosan asetelmamalli on liitteenä 1. Käyttötalousosassa on suosituksen mukaan oltava valtuuston hyväksymät tavoitteet ja tuloarviot ja määrärahat. Tuloarviot ja määrärahat kohdassa on seuraavat luvut: - toimintatulot - valmistus omaan käyttöön - toimintatuotot =toimintakate (netto) Valtuustoon nähden sitovia eriä voivat olla toimintatulot ja toimintamenot tai yhä yleistyvästi toimintakate. Tavoitteiden sitominen resursseihin tapahtuu hierarkkisesti kolmella tasolla: 1. valtuusto hyväksyy menokehykset budjettirahoitteisille tehtäville ja tulokehykset kohderahoitteisille (tulorahoituksella katettavat) tehtäville (Huom! Kuntalaki ja käytäntö: sitovuustasona on usein toimintakate) 2. lauta- ja johtokunnat budjetoivat mainitut kehykset edelleen osamäärärahoina ja osatuloarvioina 3. toimialajohto sitoo tavoitteet määrärahoihin ja tuloarvioihin tuotantosopimuksiin, jotka se tekee oman tuotannon ja ulkoisten tuottajien kanssa. Liite 2 Taloussuunnitelman tavoiteluokitus ja tavoitteista päättäminen. Suosituksen mukaan tavoiteasettelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Tavoitteiden tai tavoitekokonaisuuksien tulee myös olla oleellisia tehtävän perustoiminnan kannalta.

30 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Suosituksen mukaisessa käyttötalousosan asetelmassa toimintatulot ja -menot on esitetty erittelemättä niitä lajeittain, mutta toimintatulot ja -menot voidaan esittää myös eriteltynä. Uudenkaupungin talousarvion laadinta Kaupunginhallituksen hyväksymissä laadintaohjeissa määritellään tulosalueen talousarvioesityksen sisältämät osat: 1. Toiminta-ajatus 2. Tavoitekehikko 3. Uutta talousarviossa - toiminnot numeroituna, henkilöstövaikutukset, määräraha- ja tuloarviovaikutukset 4. Onko aikaisemmin tuotetuista palveluista luovuttu 5. Perustelut 6. Resurssit 7. Tilivelvolliset 8. Suoritteet/tunnusluvut Toimielimet hyväksyvät tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset ja kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja palvelukeskuksen johtaja vahvistaa tulosyksiköiden talousarviot 2-3 tasolla. Liite 3 Kopio: Perusopetuspalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupungin talousarvio on laadittu tiliryhmätasolla. Esimerkkejä muiden kuntien talousarvioista Kangasalan kunta hyväksyy toimintatuotot ja toimintakulut sekä poistot ja arvonalentumiset seuraaville yksiköille: Strateginen ja konsernijohto, liitetoimintayksikkö Oksa, sosiaali- ja terveyskeskus, sivistyskeskus, tekninen keskus sekä liikelaitoksille. Määrärahat ja tuloarviot ovat yhtenä lukuna eivätkä tilitasolla. Liite 3. Kaarinan kaupunki hyväksyy nettobudjetin käyttötalousosassa kaupunginhallitukselle, lautakunnille sekä kirjassa erikseen mainituille muille yksiköille. Yksikköä sitovat ne toiminnalliset tavoitteet, jotka on mainittu valtuustoon nähden sitoviksi. Määrärahan sitova luku on toimintakate (nettobudjetointi). Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät: Konsernijohto, tarkastuslautakunta, hallinnon tukipalvelut, henkilöstölautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, erikoissairaanhoito, kansalaistoiminnan lautakunta, tekninen lautakunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta ja ympäristönsuojelulautakunta. Liite 4. Liedon kunnan talousarviossa kunnanvaltuusto hyväksyy

31 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus tulosalueille talousarvion ja talousarvion sitovuustasona on toimintakate (nettositovuus). Toimintatuotot on esitetty seuraavalla tasolla: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot. Toimintakulut on esitetty seuraavalla tasolla: Henkilöstökulut - palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut ja toimintakate. Liite 5. Yhteenveto Edellä olevat kuntaesimerkit osoittavat, että Uudenkaupungin kaupungin talousarvio laaditaan jo tällä hetkellä tarkemmalla tasolla, kuin mitä useimmissa vastaavissa kunnissa nykyään tehdään. Toimintayksiköiden yksityiskohtaisesta tilitasoisesta budjetoinnista on 20 vuoden aikana siirrytty strategiseen toiminnan ja määrärahojen ohjaamiseen, ja valtuuston rooli on merkittävästi muuttunut kokonaisuuksien ja strategian kautta johtamiseen. Uusi kuntalaki velvoittaa kunnan tekemään kuntastrategian,jossa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Lain ja suositusten mukaisesti valtuusto päättää tavoitteet ja toiminnan raamit sekä resurssit, mutta operatiivinen toiminta on muiden luottamuselimien ja johdon tehtävä. Jos Uudenkaupungin budjetti tehtäisiin vielä nykyistä tarkemmalla

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Aika 11.05.2015 klo 18:00-21:12 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015 410/2015 Kuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 18.00-23.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 495 238 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 Kunnanhallitus 16.05.2011 AIKA 16.05.2011 klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot