Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Hattulan kunta Hattulan kunnan keskeisten alueiden osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty , ja

2 Hattulan kunta Hattulan kunnan keskeisten alueiden osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm päivitetty ja viite Ramboll Terveystie 2 FI Hollola Finland Puhelin:

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1. Kaavan tarkoitus Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen (esim. asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne) yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustaksi. Kunnan osalle laadittua yleiskaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleis- tai osayleiskaava voi myös suoraan ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä, jolloin sitä kutsutaan oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. 2. Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualueen muodostavat Hattulan kunnan keskustaajama ja sitä ympäröivät alueet, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 36,6 km2. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kaupungin rajaan, lännessä Helsinki- Tampere moottoritiehen ia Ihalemmen kylään sekä pohjoisessa Merven teollisuusalueeseen ja Mervensuohon. Aulangontien itäpuolisista alueista suunnittelualueeseen kuuluu noin yhden kilometrin levyinen Rahkoilasta Metsänkylään ulottuva vyöhyke. Suunnittelualueen rajausta voidaan työn kuluessa tarkentaa tai muuttaa. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus kartalla 2

4 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus ortokuvassa. 3. Suunnittelun tavoitteet Tavoitteena on laatia Hattulan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa tarkistetaan voimassa olevien osayleiskaavojen aluevaraukset ja osoitetaan uusia tai täydennettäviä asuin-, työpaikka ja teollisuusalueita. Osayleiskaava laaditaan nk. rakenneosayleiskaavana, jossa ei osoiteta yksittäisiä rakennuspaikkoja. Kaavan toteuttamista ohjataan erikseen laadittavilla asemakaavoilla. 3

5 4. Nykyinen suunnittelutilanne 4.1 Kaavoitus Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Hämeen liiton maakuntavaltuuston hyväksymä Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka sai valtioneuvoston vahvistuspäätöksen Vahvistuessaan uusi maakuntakaava korvasi seutukaavan. Maakuntakaavassa Parolan keskustan ja Hattulan asuinalueet on osoitettu asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi (A), asuntovaltaiseksi alueeksi, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään(as) ja rakennettavaksi uudeksi tai rakennetta tiivistäväksi asuinalueeksi (Ar) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Merventien teollisuusalue on osoitettu merkinnällä teollisuusalue (T). Työpaikka-alueet (TP) on osoitettu Hattulantien ja rautatien sekä Pälkäneentien ja Hattulantien risteysalueille ja Pälkäneentien varteen Katinalassa. Suunnittelualue on osa Vanajaveden laakson ja Vanajaveden kapeikon kulttuurimaisema-aluetta: kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue (ma). Hurttalan peltoalue on osoitettu merkinnällä (MT) maatalousalueeksi, merkittävä yhtenäinen peltoalue. Harjun ja moottoritien välinen alue on osoitettu tärkeäksi tai muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Aulangontien varressa on maaseudun kehittämiskohdealue. Parolan keskusta on osoitettu merkinnällä kuntakeskus (c), juna-asema taajamajuna-asemaksi (la), joukkoliikenteen vaihtopaikaksi (lp). Alueella on lisäksi merkinnät kiinteistä muinaisjäännöksistä, virkistyskohteesta tai venesatamasta ja arvokkaasta rakennetusta ympäristöstä, erityisen merkittävä. Vanajaveteen on osoitettu laivaväylä, vesimatkailureitti. Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee Tampere-Helsinki moottoritie ja itäosassa kantatie 57 Pälkäneentie. Ote maakuntakaavakartasta 4

6 4.1.2 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Hämeen liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnos on asetettu nähtäville Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa seuraavat yleis- ja osayleiskaavat: Mierolanvirran oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty Tämä osayleiskaava-alue rajautuu Kirkkotiehen, Mierolantiehen ja Teollisuustiehen Vanajaveden Mierolanvirran rannalla (ns. Ventolan alue). Mierolanvirran osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), pientalovaltaiseksi asuinalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AP/s), yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), satama-alueeksi (LS), maatalousalueeksi (MT), lähivirkistysalueeksi (VL) ja vesialueeksi (W). Hattulan keskeisten alueiden oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty Osayleiskaavassa Parolan keskusta on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), jota ympäröivät pientalovaltaiset asuntoalueet (AP), asuinkerrostalovaltaiset asuntoalueet (AK), rautatien varren ja Merven teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY), maisemallisesti arvokkaat peltoalueet(ma), (YK/s). Vanajaveden kansallismaisema, Vanajaveden laakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja Hattulan Pyhän Ristin kirkon maisema on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltavaksi rakennukseksi tai rakennetuksi ympäristöksi on osoitettu Rahkoilan historiallinen kylä ja Mierolan kylä museosiltoineen sekä Pyhän Ristin kirkko ympäristöineen mukaan lukien pitäjänmakasiini. Pekolan oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty ja muutos on tehty Kaava on voimassa Aulangontien itäpuolisella alueella Pappilasta Hämeenlinnan rajalle. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A-1), pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), maatilan talouskeskusten alueeksi (AM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi(m), maa- ja metsätalousalueeksi (MT), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi; ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU), ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaksi teollisuuden alueeksi(ty) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Rahkoilan-Pappilanniemen oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty Kaava on voimassa Aulangontien itäpuolisella alueella Koreilan kohdalla. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), maatilan talouskeskusten alueeksi (AM), maa- ja metsätalousalueeksi (MT) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Hattulan harjualueen oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty Kaava on voimassa Ihalemmentien ja Haritunlammin välisellä harjualueella, joka on osoitettu erityisesti ulkoilun ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetuksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MM-2). Alueelle on osoitettu myös ohjeellinen ulkoilureitti ja päävoimansiirtolinja sekä alueen osa, jolla soranotto on sallittu kotitarveottona (er). Hattulan oikeusvaikutukseton osayleiskaava ohjevuodet on hyväksytty Kaava on voimassa kaikilla em. kaavojen ulkopuolelle jäävillä alueilla. 5

7 Yleiskaava-alueiden aluerajaukset Asemakaava Ote ajantasa-asemakaavasta. 6

8 Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia, joiden ajantasaistamistyö on aloitettu samanaikaisesti keskeisten alueiden osayleiskaavan laatimisen kanssa. Osayleiskaavan suunnittelussa huomioidaan asemakaavojen ajantasaistamisen yhteydessä mahdollisten käyttötarkoitusten muutosten lisäksi suunnitteilla olevat, pääasiassa asuin-, teollisuus- ja työpaikkaalueita koskevat asemakaava-alueiden laajennukset. 4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös ) ovat saaneet lainvoiman Maankäyttö- ja rakennuslain mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luon nonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekoko naisuudet 4.3 Selvitykset ja suunnitelmat Aiemmin laaditut selvitykset ja suunnitteluaineisto: Kulttuuriympäristö Rakennettu ympäristö Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Lauri Putkonen Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto, Marja Mikkola, Heli Jutila, Lauri Putkonen ja Sirkka-Liisa Seppälä, Hämeen ympäristökeskus 2001 Kanta-Hämeen kulttuurihistorialliset kohteet, Lauri Putkonen, Kanta-Hämeen seutukaavaliitto 1993 Kuninkaan kartasto Suomesta Alanen, Timo ja Kepsu Sauli. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993 (2. painos 1998). (http://www.nba.fi/rky1993/) Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma, Annu Tulonen. Hämeen ympäristökeskus Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja. N:o Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museoviraston laatima inventointi, Kiinteät muinaisjäännökset Arkeologiset kulttuuriperintökohteet. Matkailu- ja opetuskohteita Hämeessä. Esite Hämeen liitto, Museovirasto, Hämeen virkistysalueyhdistys. Hattulan arkeologinen perusinventointi, Jyri Saukkonen: Hattulan inventointi 1985 (esihistoriallinen aika) 7

9 Kanta-Hämeen muinaisjäännökset. Kanta-Hämeen seutukaavaliitto Kanta-Hämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheiden visualisointi. Hämeen liiton julkaisu V: Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto Vanajaveden laakson perusselvitykset. Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi. Kohdekuvaukset, Sirkka-Liisa Seppälä. Hämeen ympäristökeskuksen moniste Maantien 3053 parantaminen välillä Rahkoila-Aulanko, Eeva Raiken vuonna 2000 suorittama inventointi Maisema Kanta-Hämeen perinnemaisema, Outi Talvia, Alueelliset ympäristöjulkaisut 157. Hämeen ympäristökeskus 2000 Parolan-Katinalan osayleiskaava, taajamakuva- ja maisemaselvitys, Suunnittelukeskus Oy 1995 Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto, Marja Mikkola, Heli Jutila, Lauri Putkonen ja Sirkka-Liisa Seppälä, Hämeen ympäristökeskus 2001 Vanajaveden laakson maisemaselvitys, Hattula, Hämeenlinna, Marja Mikkola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 2002 Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto Kansallismaisemat, Ympäristöministeriö/ALO Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I (Maisemanhoito) ja II (Arvokkaat maisema-alueet). Ympäristöministeriö, mietintö 66/ Luonto Geologisen rakenteen selvitys Tenholan, Kerälänharjun ja Parolan pohjavesialueilla, GTTK Etelä-Suomen yksikkö maankäyttö ja ympäristö Hämeenlinnan seudunvesi Oy, Hattulan kunta, Puolustusvoimat, Hämeen ELYkeskus. Hattulan luonnon suojelu, Inventointi ja suositukset toimenpiteiksi, Uotila P., Haapanen A. Ja Uotila M., Hattulan kunta, Luonnonsuojelutoimikunta Hattulan ympäristön tila, Heli Jutila, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston julkaisuja Vanajaveden vesi- ja rantalinnusto Hattulassa vuonna 1999, Jouko Astor, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto ja Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry., Ympäristöosaston julkaisuja Mierolanvirran osayleiskaava-alueen luontoselvitys, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntainliiton ympäristöosasto, Hannu Alen 2000 Pikkusinisiiven ja muiden uhanalaisperhosten selvityksiä Hattula-Hauho- Hämeenlinna alueella, Faunatica Oy Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto, Marja Mikkola, Heli Jutila, Lauri Putkonen ja Sirkka-Liisa Seppälä, Hämeen ympäristökeskus Liikenne Hattulan liikennesuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, Hattulan kunta ja Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri

10 Itäinen radanvarsitie välillä Hyvinkää-Hattula, Tarveselvitys, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki, Janakkala, Hämeenlinna ja Hattula 1991 Kt 57, mt 3053 ja mt 3061, Liittymän kanavointi ja kevyen liikenteen järjestelyt, Hämeen tiepiiri ja A-Tie Oy 1997 Mt 3051 parantaminen välillä paloasema-teollisuustie, Tielaitos Mt 3053 Aulanko-Rahkoila tarveselvityksen tarkistus, Hämeen tiepiiri ja YS-Yhtiöt Merven eritasoliittymä, Ramboll Finalnd Oy. Janakkala-Hämeenlinna-Hattula-Kalvola, Tie- ja katuverkkosuunnitelmat, Viatek Oy, Tie- ja vesirakennushallitus, tie- ja vesirakennuspiiri sekä kunnat, Yhdyskuntatekniikka Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 1993, Kalpalinna-Ahvenisto-Parolan pohjavesien suojelutyöryhmä Hämeen maakunnan haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen, Yleissuunnitelma 1997, Maa ja Vesi/Jaakko Pöyry Group Rambollin/Ins.tsto Paavo Ristolan projekteja Mervin logistiikka-alueen aluesuunnittelu, Ramboll Finland Oy. Pekolan kaava-alue, yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy Hämeenlinnan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ins.tsto Paavo Ristola Oy Ympäristöhaitat VT 3:n meluselvitykset, Tiehallinto/Hämeen Tiepiiri Pälkäneentien meluselvitys, 1999, Tiehallinto/Hämeen Tiepiiri Raideliikenteen melualueet sekä Hämeenlinnan-Pälkäneen kantatien melualueet, Suunnittelukeskus Oy (osayleiskaavaan liittyvä selvitys 1998) Hattulan entinen ampumarata, PIMA-tutkimus 2007 (Tre 1412), Ramboll Finland Oy. Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus. Ympäristöosaston monisteita 44. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Laadittavat selvitykset ja suunnitelmat: Historiallisen ajan muinaisjäännösselvitys ja karttatarkastelu (keskiaikaiset kylätontit ja historialliset tielinjat) Liikenneselvitys Liito-oravaselvitys Luontoselvitys Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointiselvitys Meluselvitys Tärinäselvitys Pohjavesiselvitys 4.4 Päätökset Hattulan kunnanhallitus on päättänyt osayleiskaavan laatimisesta kokouksessaan (Khall 313 ). 9

11 5. Kaavoituksesta aiheutuvien vaikutusten arviointi Osayleiskaavan muutosta valmisteltaessa arvioidaan, miten osayleiskaava vastaa valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin sekä kaavan merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset mm. Rakennettuun ympäristöön väestön rakenteeseen ja kehitykseen kaava-alueella yhdyskuntarakenteeseen taajamakuvaan asumiseen palveluihin työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan virkistykseen liikenteen järjestämiseen rakennettuun ympäristöön ja muinaismuistoihin tekniseen huoltoon erityistoimintoihin ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin sosiaaliseen ympäristöön Luontoon ja luonnonympäristöön Talouteen maisemaan luonnonoloihin luonnon monimuotoisuuteen vesistöihin ja vesitalouteen maa- ja metsätalouteen luonnonsuojeluun kunnallistalouteen yksityistaloudellisiin kustannuksiin kaavatalouteen Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liikenneturvallisuuteen ihmisten elinoloin ja terveyteen ympäristön puhtauteen Eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä asukkaiden määrän muutoksiin asukkaiden ikärakenteen muutoksiin eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksien paranemiseen tai heikkenemiseen Eräät osayleiskaavan merkittävistä vaikutuksista ulottuvat varsinaista suunnittelualuetta huomattavasti laajemmalle alueelle. Tästä johtuen ylikunnallista merkitystä omaavien muutosten vaikutuksia tarkastellaan soveltuvin osin myös koko Hämeenlinnan kaupunkiseudun mittakaavassa. 10

12 6. Osalliset Osallisia ovat Hattulan kunnan hallintokunnat rakennuslautakunta tekninen lautakunta sivistyslautakunta perusturvalautakunta vapaa-aikalautakunta maaseutulautakunta suunnittelualueen maanomistajat viranomaiset Hämeen ELY -keskus Uudenmaan ELY -keskus Hämeen liitto Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos Museovirasto Liikennevirasto Puolustusvoimat Hämeenlinnan kaupunki suunnittelualueella toimivat yritykset suunnittelualueella toimivat puhelin- ja sähkö- ja vesiyhtiöt: Aina Com Oy, Vattenfall, Hämeenlinnan seudun vesi Oy suunnittelualueella toimivat yhdistykset muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 6.2 Hämeenlinnan seudun kehittämistyö Kehittämiskeskus Oy Häme on vuonna 2000 perustettu elinkeinoyhtiö, joka palvelee seudun kaikkia yrityksiä. Yhtiön osakkaina ovat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat. Kehittämiskeskus Oy Hämeen tehtävinä on edistää seudun elinkeinopolitiikkaa sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Kaavahankkeesta informoidaan Kehittämiskeskus Oy Hämettä ja Pekolan suunnalla tehdään yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 11

13 7. Kaavan laatimisen vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 7.1 Aloitusvaihe Aloitusvaiheessa kootaan suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot, muodostetaan hankkeelle ohjausryhmä ja järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Koottujen lähtötietojen perusteella laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka kuulutetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana osalliset voivat toimittaa mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti yhteystiedoissa mainituille henkilöille. Osallisille varataan mahdollisuus mielipiteiden jättämiseen myös aloitusvaiheessa järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa suunnittelutyön aikana, jolloin se asetetaan uudestaan nähtäville yhdessä seuraavien käsittelyvaiheiden asiakirjojen kanssa. 7.2 Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa laaditaan suunnittelun pohjaksi tarvittavat perusselvitykset, joita ovat mm. alueen nykyistä maankäyttöä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja ympäristöolosuhteita sekä kulttuuriperintöä koskevat selvitykset. Aloitus- ja selvitysaineiston perusteella laadittavat alustavat vaihtoehdot muodostavat pohjan seuraavassa vaiheessa laadittavan kaavaluonnoksen suunnittelulle. 7.3 Luonnosvaihe Aloitus- ja valmisteluvaiheen aineiston perusteella laaditaan kaavaluonnos, joka mahdollisimman hyvin vastaa suunnittelulle asetettuja tavoitteita. Hattulan kunnanhallitus hyväksyy luonnoksen julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Luonnosvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Osallisille varataan mahdollisuus mielipiteiden jättämiseen myös luonnosten nähtävilläoloaikana järjestettävässä yleisötilaisuudessa. 7.4 Ehdotusvaihe Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella valitaan jatkosuunnittelun pohjaksi asetettava kaavaratkaisu, joka täydennetään kaavaehdotukseksi. Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Hattulan kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa, jonka jälkeen se asetetaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 7.5 Kaavan hyväksyminen Osayleiskaavan hyväksyy Hattulan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Valtuuston päätöstä seuraavan 30 päivän valitusajan päätyttyä kunta kuuluttaa kaavan hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta. 12

14 8. Alustava aikataulu Tavoiteajankohta Työvaihe huhti-toukokuu 2008 kesä-syyskuu 2008 syyskuu 2008 toukokuu 2009 marraskuu 2009 tammikuu 2010 toukokuu kesäkuu 2011 Aloitusvaihe Lähtötietojen kokoaminen, viranomaisneuvottelu, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville, yleisötilaisuus Perusselvitysten laatiminen Alustavien vaihtoehtojen laatiminen Kaavaluonnoksen suunnittelu Kaavaluonnos nähtäville, yleisötilaisuus, viranomaislausunnot Kaavaehdotuksen suunnittelu heinä-elokuu 2011 Kaavaehdotus nähtäville, viranomaislausunnot syys-lokakuu 2011 loka-marraskuu 2011 marras-joulukuu 2011 Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen Kaavaehdotuksen hyväksyminen kunnanhallituksessa ja valtuustossa Kaava saa lain voiman 9. Kaavoituksesta tiedottaminen Kaavoituksen vireille tulosta, yleisötilaisuuksista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan Internet-sivuilla. Osallisille järjestetään yleisötilaisuuksia, joista tiedotetaan lehti-ilmoituksin ja artikkelein. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Hattulan kunnan teknisessä toimessa ja kunnan Internet-sivuilla. 13

15 Yhteystiedot Hattulan kunta Parolantie 42, PAROLA Tekninen johtaja Janne Teeriaho Puh Sähköposti: Ramboll Finland Oy Yksikön päällikkö Matti Kautto Puh Sähköposti RA (AMK) Pirjo Pellikka Puh Sähköposti

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET... 1

1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET... 1 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2010. tark. 19.4.2012. tark. 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005 Heinolan kaupunki Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 7.10.2005 1 19379 Heinolan kaupunki 7.10.2005 Sisällysluettelo 1 n sisältö ja tarkoitus...2 2 Aloite...2 3 Suunnittelualue...3 4 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Säkylän osayleiskaavan (jatkossa

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2009, nähtävillä 12.2. 16.3.2009 Päivitetty 29.5.2012, nähtävillä 20.6. 30.9.2012 Päivitetty 14.4.2014, nähtävillä 26.5.-31.7.2014

Lisätiedot