ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 53 PAJARILA KORTTELI 2, TONTTI 1; VIRKISTYSALUE SEKÄ OSA SUOJAVIHERALUETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 53 PAJARILA KORTTELI 2, TONTTI 1; VIRKISTYSALUE SEKÄ OSA SUOJAVIHERALUETTA"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA DNO462/ / (9) , päivitetty ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 53 PAJARILA KORTTELI 2, TONTTI 1; VIRKISTYSALUE SEKÄ OSA SUOJAVIHERALUETTA ALOITE SUUNNITTELUALUE Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi. Suunnittelualue sijaitsee Pajarilan kaupunginosassa Pikkalanlähteenkadun ja Valtatie 6:n välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,1 hehtaaria. Kaavamuutosalue on merkitty opaskartalle punaisella viivamerkinnällä. SUUNNITTELUN TAVOITE Tavoitteena on laajentaa tonttia 1 liittämällä siihen osia viereisestä Lukkolankorvenpuistosta ja näin parantaa yritystoiminnan harjoittamisedellytyksiä. Lisäksi kaavamuutoksella mahdollistetaan luontoarvoiltaan merkittävän Luukkolankorvenpuiston kehittäminen virkistyskäyttöön alueen ympäristöarvot huomioiden. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38, Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (9) NYKYINEN MAANKÄYTTÖ Suunnittelualue sijaitsee Pajarilan teollisuusalueella. Korttelissa 2 olevalla kaupungin vuokratontilla toimii useita yrityksiä. Tontille on rakennettu toimitilarakennus ja väliaikainen halli. Valtatie 6 ja sen risteysalueen läheisyydessä on Luukkolankorvenpuisto, jonka länsiosaan on yleiskaavassa osoitettu Pikkalanlähteen suojelualue. Lähteen vettä käytettiin 1800-luvulla Lappeenrannan kylpylässä terveysvetenä. Alueen ortoilmakuva vuodelta Ilmakuvan päälle on merkitty punaisella viivalla kaava-alueen rajaus. MAANOMISTUS Koko suunnittelualueen omistaa Lappeenrannan kaupunki. Suunnittelualueen läheisyydessä olevat valtatie 6 ja sen liittymäalueet kuuluvat valtiolle. kaupunki valtio tai yksityinen maanomistaja Ote maanomistuskartasta Suunnittelualue on rajattu kartalle punaisella viivalla.

3 3 (9) VOIMASSA OLEVAT SUUNNITELMAT Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on tuotantotoiminnan ja palveluiden aluetta, TP-1. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ympäristöhäiriöttömiä tuotantotoiminta- ja palvelualueita. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue merkittynä punaisella nuolella. Suunnittelumääräys: Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varastointia, toimistoja, logistiikan alueita sekä alueelle soveltuvia palveluja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota rakenteeseen sopeutuvan, laadukkaan ja tasapainoisen työpaikkaja palveluympäristön toteuttamiseen, rakennettavana ympäristön hyvään laatuun, tienvarsinäkymiin, toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sujuvat sekä toiminnalliset liikenneyhteydet pääväyliin, taajamiin ja asutukseen. Alueiden kehittämistä tulee suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, maisema-arvot sekä luonnon- ja elinympäristö.

4 4 (9) Yleiskaava Lappeenrannan voimassa oleva keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja yleiskaavan tarkistukset ja Yleiskaavassa kaava-alue on korttelin 2 tontin 1 osalta pääosin palvelujen ja tuotannon aluetta (TP). Valtatien 6 läheisyydessä olevat viheralueet ovat suojaviheraluetta (EV). Luukkolankorvenpuiston länsiosa on luonnonsuojelualuetta (SL1). Luonnonsuojelualueella ovat voimassa rakennuslain 135 :ään perustuvat määräykset: Alueen kasvillisuus ja vesiolosuhteet on säilytettävä luonnontilassa. Alueella ei sallita rakentamista, kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistöitä, ojitusta tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Erityisestä syystä kaupunginhallitus voi myöntää luvan poiketa suojelualueen määräyksistä. Katkoviivoituksella on merkitty maakaasujohto, jonka läheisyydessä rakentamiseen tarvitaan johdon omistajan lupa. Suunnittelualueen länsipuolelle on kaavassa merkitty pääulkoilureitti, joka on jo toteutettu. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualue on merkitty kaavakartalle punaisella viivalla. Uusi yleiskaava valmisteilla Kaava-alue on mukana tekeillä olevassa Eteläisen alueen osayleiskaavassa. Kaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä ja kaavaehdotuksen laatiminen on tekeillä. valm- Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Kaava-alueesta osa on suojaviheraluetta (EV) ja osa suojaviheraluetta, jolla ympäristö säilytetään (EV/s). Yleiskaavaluonnoksessa alueelle on edelleen osoitettu maakaasujohto ja pääulkoilureitti. Yleiskaavan luonnoksesta ei ole saatu kaavamuutosaluetta koskevia huomautuksia.

5 5 (9) Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa korttelin 2 tontti 1 kuuluu toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY). Korttelissa tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan on 0,5. Roomalainen numero II osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Autopaikkamääräys KTY: 1 ap / 60 kerros-m². Viereinen Luukkolankorvenpuisto on kaavassa merkitty virkistysalueeksi (V). Luukkolankorvenpuiston länsiosa Pikkalanlähteen läheisyydessä on virkistysaluetta, jolla ympäristö säilytetään (V/s). Vesiolosuhteet alueella tulee säilyttää. Ojien kaivaminen ja täyttäminen on kielletty. Lähteen saavutettavuus ja käyttö tulee mahdollistaa aluetta kunnostamalla luonnonolosuhteet säilyttäen. Puusto tulee säilyttää luonnontilaisena. Alueen pohjoisosassa on suojaviheralue (EV). Suunnittelualueen ulkopuolella on itärajalle ja kaakkoiskulmaan merkitty johtoa varten varatut alueen osat. Lounaassa maakaasuputkea varten alueen osa jatkuu suunnittelualueen puolelle, vaikka sitä ei ole merkitty kaavakarttaan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualue rajattuna punaisella viivalla.

6 6 (9) KAAVAN VAIKUTUKSET Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia muun muassa alueen kaupunkikuvaan ja yhdyskuntatalouteen. Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavatyössä alla esitetyn jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia. 1. Ekologiset vaikutukset Vaikutukset maa- ja kallioperään Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin Vaikutukset pohjaveteen Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja viheryhteyksiin Vaikutukset luontokohteisiin Vaikutukset maisemaan 2. Taloudelliset vaikutukset Aluetaloudelliset vaikutukset Vaikutukset infraverkon toteutuskustannuksiin 3. Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset liikenneverkkoon Vaikutukset liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset alueen pysäköintiratkaisuihin Vaikutukset liikennemeluun 4. Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset palvelujen saatavuuteen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset kevyen liikenteen yhteyksiin 5. Kulttuuriset vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin sekä yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin Vaikutukset seudullisten suunnitelmien toteutumiseen 6. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

7 7 (9) Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. OSALLISET Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät: 1. Viranomaiset Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus o ympäristö ja luonnonvarat o liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Karjalan pelastuslaitos 2. Lappeenrannan kaupungin luottamuselimet, hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tekninen lautakunta tekninen toimi (kaavoitus, kiinteistö- ja mittaustoimi, kadut ja ympäristö, rakennusvalvonta) Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan Energia Oy (kunnallistekniikka, vesi, sähkö, kaukolämpö) 3. Maanomistajat/ hallintaoikeuden haltijat, vuokralaiset 4. Muut Telia Sonera Finland Oyj Kymen Puhelin Oy Lauritsalan alueen asukasyhdistys ry. Lauritsala Seura ry. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla, Etelä-Saimaassa sekä OAS:ssa mainituille osallisille lähetetyillä kirjeillä. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alustava asemakaavaluonnos Osallisen neuvottelupyyntö (MRL 64.2 ja 64.3 ) Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse samalla, kun heille varataan mahdollisuus MRL 62 :n mukaiseen mielipiteen ilmaisuun kaavaluonnoksesta. Alustavan asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen. Tarvittaessa aloitusvaiheen viranomaispalaveri (MRL 66, MRA 26 ). Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville osallisella on mahdollisuus esittää Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

8 8 (9) ASEMAKAAVA- LUONNOS Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62, MRA 30 ) Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen ASEMAKAAVA- EHDOTUS Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 ) Kaavaluonnos on ollut nähtävillä teknisen toimen kaavoitusosastolla, kaupungintalon III kerroksessa, osoitteessa Villimiehenkatu 1. Mielipiteet osallisilta, lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta toimitettiin kirjallisena mennessä kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella PL 11, Lappeenranta. Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. Kaavanlaatijan vastineet annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 ). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Ehdotus asetetaan nähtäville Lappeenrannan kaupungintalolle teknisen toimen kaavoitukseen osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3.kerros) sekä kaupungin internetsivuille Tarvittaessa lausunnot viranomaisilta (MRA 28 ). Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26 ) lausuntojen saavuttua. Muistutukset kaavaehdotuksesta Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen (MRA 32 ) ARVIOITU KÄSITTELY- AIKATAULU KAAVAN HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan kaupunginkansliaan kirjallisina osoitteella PL 11, Lappeenranta. Kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskettavat. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus pyritään saamaan teknisen lautakunnan käsittelyyn , minkä jälkeen se toimitetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely. Asemakaavan hyväksyy maankäyttö- ja rakennusasetuksen 52 :n mukaisesti kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan MRL 67 :n mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Kouvolan hallintooikeuteen (MRL 188 ) ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen.

9 9 (9) KAAVAN LAATIJA (lisätiedot) Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Tuula Vuorinen, puh ja kaavoitusavustaja Raija Kivistö, puh Sähköpostiosoitteet muotoa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN ALUEEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2012 Viite Sivu 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN ALOITE

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 31.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kirkonkylän alueella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot