7. Puiteohjelman perusteet. HAUS Mirka Laasonen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Puiteohjelman perusteet. HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT"

Transkriptio

1 7. Puiteohjelman perusteet HAUS Mirka Laasonen, VTT

2 2 Sisältö: Johdanto Yleistietoa 7. Puiteohjelmasta Puiteohjelman 4 erityisohjelmaa: Yhteistyö (Cooperation) Ideat (Ideas) Ihmiset (People) Valmiudet (Capacities) - 7 osaa Puiteohjelmahankkeet Lähteet ja tärkeät linkit

3 3 Mitä tiedät 7. Puiteohjelmasta? Rahoitusta? Uusia kavereita? Isompi pelikenttä? VAI Roppa kaupalla byrokratiaa? Hankalia tilanteita? Vuosia kestäviä selvittelyjä? MOLEMPIA!!!

4 4 EU:n 7. Puiteohjelma? Euroopan unionin tärkein väline Kokonaisuus - kattaa Euroopan unionin eri tutkimusohjelmat ja aloitteet. Kokonaisbudjetti on 53,2 miljardia Sen avulla ohjataan tutkimus- ja kehitystoimia Euroopan laajuisesti Tavoite: Kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden nostaminen Euroopassa yhdessä CIP ohjelman kanssa.

5 5 Kahdenlaista EU rahaa? 1) kansallisten rahoittajien välittämä ja osarahoittama EU-raha (EAKR, ESR, maatalouden tukirahastot) 2) Brysselistä haettava rahoitus: Komission hallinnoima tuki 7. Puiteohjelma CIP (kilpailukyvyn ja innovoinnin toimet) Life+ (ympäristöalan rajoitusjärjestelmä) Marco Polo-ohjelma (Kuljetuspalveluita ja tavaraliikennettä parantavan ohjelma) Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig (elinikäiseen oppimiseen tähtäävät toimet), Kulttuurin puiteohjelma Media 2007 audiovisuaalisen alan tukiohjelma

6 6 EU:n 7. Puiteohjelma mitä se pitää sisällään? 7. Puiteohjelma koostuu neljästä erityisohjelmasta ja niille määritellyistä tutkimustavoitteista ja aihealueista: 1. Yhteistyö (Cooperation) 2. Ideat (Ideas) 3. Ihmiset (People) 4. Valmiudet (Capacities) Lisäksi omat erityisohjelmat: Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) sopimukset ja Yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre), jotka ovat omia erillisohjelmia, joilla on omat budjetit. Ohjelmista rahoitetaan paitsi eri alojen tutkimusta, myös tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja kansallisten tutkimusohjelmien verkottumista

7 7 Yhteistyö (Cooperation) Sisältää 10 temaattista aihealuetta: Theme Budget( billion) Health (Terveys) 6100 Food, agriculture, Fisheries, Biotechnology (Elintarvikkeet, 1935 maatalous, kalatalous, bioteknologia) Information and Communication Tecnologies (Tieto-ja 9050 viestintäteknologiat ICT) Nanosciences, materials, new production technologies 3475 (Nanotieteet, materiaalit ja tuotantoteknologiat NMP) Energy (Energia) 2350 Environment and climate change (Ympäristö ja ilmastonmuutos) 1890 Transportation incl. Aeronautics (Liikenne ja ilmailu) 4160 Socio-economic Sciences and the humanities (Yhteiskunta- ja 623 humanistiset tieteet) Security (Turvallisuus) 1400 Space research (Avaruus) 1430 Total 32413

8 8 Yhteistyö (Cooperation) T&k toimintaa, laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita Tutkijaryhmiä kokoavia verkostoja - CSA (Coordination Support Action) ja NoE (Network of Excellence) verkostoitumishankkeita Lisäksi JTI -Joint Technology Initiatives -hankkeita tai JU Joint Undertaking- aloitteita: Suurteollisuuden, jäsenmaiden ja komission yhteisohjelma Toteutetaan vaativia tutkimus/teknologiaohjelmia Keskitytään teollisuuden alojen haasteisiin Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen keskeisillä alueilla Pyritään lisäämään nk. Public - Private -Parthership yhteistyötä Esimerkkeinä ARTEMIS, Cleas Sky ja ENIAC Budjetista 15% suunnataan pk-yrityksille

9 9 Ideat (Ideas) Perustutkimukseen liittyviä hankkeita ja ns. huipputason edelläkävijä tutkimusta (frontier research) Ohjelmasta vastaa Euroopan tutkimusneuvosto ERC (European Research Council). Avoin kaikille tieteen ja teknologian aloille Sekä yksityisen ja julkisen sektorin tutkijoille Myös yksittäisille tutkijaryhmille Ainoa arviointikriteeri tieteellinen laatu! Tavoiteet: Tutkimustyön tulokset päätyvät teollisuuteen ja markkinoille Saada yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita Rahoitusta eri vaiheessa uraansa oleville tutkijoille - ei ikä- tai kansalaisuusrajoitetta. Määrittävä tekijä päätutkijan kokemus (päätutkijan tohtorinväitöksestä kulut aika) Tutkimustyö on tehtävä EU:n jäsenmaassa tai puiteohjelman liitännäismaassa (ns. Associated Country). Tutkimusaiheita ei ole rajoitettu.

10 10 Ihmiset (People) Tutkijaliikkuvuuteen ja koulutukseen tähtäävät Marie Curie toimet. Rahoitusta: Tutkijan uran alkuvaiheen koulutukseen ja urakehitykseen Yritysten ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten väliseen tutkijaliikkuvuuteen Kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen Tavoite: tutkijanuran edistäminen Euroopassa tutkijoiden ml. liikkuvuuden esteiden purkaminen Kenelle: yksittäisille tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja yliopistoille Mihin: tutkijan palkkakustannuksiin, liikkuvuuteen (mobility allowance) maakertoimilla korotettuna, matkakuluihin kotimaan ja kohdemaan välillä) sekä uran edistämiseen tähtäävin toimiin. Marie Curie toimet vaativat myös omaa rahoitusta - hanketyypistä riippuen. Esimerkiksi ITN hanke vaatii käytännössä n. 50% omaa rahoitusosuutta.

11 11 Ohjelma jakautuu 7 osaan: Valmiudet (Capacities) Research infrastructures, Research for the benefit of SMEs, Regions of knowledge, Research potential of Convergence Regions, Science in Society, Support to the coherent development of research policies, International cooperation

12 12 Tutkimusinfrastruktuurit (Research infrastructures) Mitä rahoitetaan? Tutkimusinfrastruktuureja (esimerkiksi puhdastilat) Pk-yrityksiä hyödyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa Alueen eri toimijoita verkottavia tutkimuslähtöisiä ryhmittymiä Klustereita -> julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus Tavoite: Parantaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä Euroopan laajuisesti Miten: Tukemalla olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja hyödyntämistä Mahdollistamalla uusien infrastuktuurien suunnittelua ja toteutusta.

13 13 PK -yrityksiä hyödyttävät toimet (Research for the benefits of SMEs) Pk-yrityksille suunnattu ohjelma Tavoite: Parantaa pk-yritysten innovointi mahdollisuuksia, tutkimustulosten hyödyntämistä Luoda uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita Testata ja kehittää uusia teknologioita ja lisätä pk - yritysten tietotaitoa ja verkottumismahdollisuuksia Löytää uusia yhteistyökumppaneita. Miten: Pk -yritykset ostavat tarvitsemansa tutkimus- ja tuotekehityspalvelut tutkimuslaitoksilta alihankintana (Outsourcing). Projektin tutkimustulokset Pk-yrityksille (Transaction) Tärkein elementti: Vaikuttavuus (Impact)

14 14 Toimialoja hyödyttävät toimet (Research for SME associations) Research for SME associations toimialaliitot tai teollisuusliitot (kauppakamarit, etujärjestöt) ostavat tutkimuslaitoksilta koko toimialaa hyödyttävää tutkimusta. Tavoite: Laajempi hyöty - tutkimustuloksista hyötyvät sekä pkyritykset että yritysryhmittymät ja koko toimiala. Projekteissa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa. Uutta! Demonstraatiopilottihaku, jonka tavoitteena on aiempien SME-projektien tulosten kaupallistaminen demonstraatioiden avulla. Hakijoina on oltava vähintään kolme alkuperäisen konsortion pk- jäsentä/yritystä.

15 15 Tietämyksen alueet (Regions of knowledge) Tavoite: tuoda yhteen alueella toimivia tutkimuskumppaneita ja paikallisia resursseja Tähtää uusien osaavien alueiden eli klustereiden synnyttämiseen. Alueet keskeisiä toimijoita (kehityksen moottorit) Toimilla pyritään vahvistamaan alueiden valmiuksia investoida tutkimukseen ja kehitykseen, osallistua tutkimushankkeisiin, toteuttaa tutkimusta sekä luoda uusia työpaikkoja Kenelle: Tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja korkeakouluille sekä monikansallisille yrityksille ja alueellisille viranomaisille pk-yritykset mukaan lukien Miten: Osapuolet voivat verkottua ja vahvistaa tutkimusvalmiuksiaan, lisätä yhteistyötä sekä alueellisten toimijoiden kanssa että rajat ylittävää yhteistyötä

16 16 Tutkimuspotentiaali (Research potential of Convergence Regions) EU:n lähentymisalueille (convergence regions) suunnattua t&k rahoitusta esimerkiksi tutkijaliikkuvuuteen ja tutkimuslaitteistojen hyödyntämiseen. Tavoitteena: kohentaa vähemmän kehittyneiden alueiden tutkimuspotentiaalia tukemalla esimerkiksi alueiden investointeja, antamalla neuvontaa ja tarjoamalla henkilöstöresursseja organisaatioiden käyttöön Synergia Euroopan yhteisön aluepolitiikan kanssa Tutkimusvalmiuksien vahvistamista rakenne- ja koheesiorahastojen avulla. Toimilla pyritään edistämään verkottumista hyödyntämällä muiden alueiden tietämystä ja kokemusta. Kenelle: Toimet on suunnattu vähemmän kehittyneiden alueiden julkisen tai yksityisen sektorin tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Suomi voi osallistua ohjelmaan vain siinä tapauksessa, jos projektissa yksikin maa edustaa em. Aluetta

17 17 Ohjelman tarkoitus: Tiede yhteiskunnassa (Science in Society) Kaventaa tieteen ja suuren yleisön välistä kuilua Edistää yleistä kiinnostusta tieteeseen ja tiedekulttuuriin Edistää naisten etenemistä tiedeuralla Naisten valmiuksien, osaamisen ja tieteellisten kykyjen hyödyntäminen Lisätään nuorten kiinnostusta tieteeseen Tiedeopetukseen panostaminen kaikilla tasoilla Tavoitteena: Tieteen ja teknologian integroiminen yhteiskuntaan Tuoda tutkimus lähemmäksi päättäjiä ja kansalaisia Havainnollistaa tutkimuksen merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä Oikaista olemassa olevia tai vallitsevia väärinkäsityksiä Keskustella tutkimuksen eettisistä periaatteista ja tutkimuksen roolista yhteiskunnassa Parantaa kansalaisten luottamusta teollisuuden tutkimustoimiin mm. tiedemaailman, yhteiskunnan ja kansalaisten välisen viestinnän parantamiseen.

18 18 Tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuus (Support to the coherent development of research policies) Tavoite: Euroopan tutkimuspolitiikan parempi seuranta ja koordinointi Parantaa jäsenvaltioiden ja yhteisön tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuutta ja niiden yhteyttä muihin politiikkoihin Julkiset investoinnit kustannustehokkaimmiksi Parantaa julkisrahoitteisen tutkimuksen merkitystä ja yhteyksiä yrityksiin Lisätä julkista tukea ja vauhdittaa ohjelmaan sisältyvien toimien avulla myös yksityisiä investointeja

19 19 Kansainvälinen yhteistyö (INCO) Tavoite: INCO -instrumenttien avulla synergiaetuja mm. jäsenmaiden ja kolmansien maiden yhteisillä tutkimusrahoitushauilla. Työohjelmassa (Work program) ja erityisohjelmissa mainitaan ne muodot, joilla kansainvälistä yhteistyötä tuetaan. Valmiudet ohjelma: Kansainvälinen yhteistyö-osio verkottaa eri tutkimusrahoittajia ja politiikantekijöitä (mm. Eri EU-maiden, kolmansien maiden ja eri alueiden tutkijoista koostuvat työpajat ja konferenssit). Konsultoivissa toimissa etsitään teemoja, jotka kiinnostavat sekä tutkijoita että päättäjiä verkostoissa syntyneistä ideoista ja aloitteista myös sisältöä temaattisten ohjelmien hakuihin.

20 20 EURATOM - Ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutustoimien ohjelma Kaksi erityisohjelmaa: 1. Fuusioenergian tutkimus 2. Ydinfission ja säteilysuojan tutkimus Fuusio-ohjelman tavoitteena: Kehittää turvallista, uusiutuvaa, ympäristövastuullista ja taloudellisesti kannattavaa energianlähdettä varten tarvittava teknologia. Miten: Pidemmän aikavälin tutkimus- ja kehitystoimia sekä henkilöstöön, opetukseen ja koulutukseen liittyviä aloitteita. Toimia: mm. ITER-hankkeen (kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin) toteuttaminen, ITER-operaation tutkiminen ja kehittäminen, DEMOn valmisteluun liittyvät teknologiatoimet ja kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyskeskuksen (IFMIF) valmistelu. Fissio-ohjelman tavoite: Parantaa turvallisuutta, resurssien käyttöä ja kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja muussa säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä käytössä. Toimia mm. radioaktiivisen jätteen käsittely, reaktorijärjestelmät, säteilysuojelu, infrastruktuurit, henkilöstövoimavarat ja koulutus Lisäksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) toimia ydinenergian alalla (ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset, ydinturvallisuus ja ydinmateriaalivalvonta)

21 21 Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) Rahoitusta Yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre) rahoittamiseen. Yksi Euroopan komission pääosastoista Kuuluu 7 tutkimuslaitosta viidestä eri jäsenvaltiossa (Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat ja Espanja) Keskuksen tehtävä: Antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea EU:n kehittämiselle eri aloilla. Riippumaton yksityisistä ja kansallisista erityiseduista Tehtävä: palvella jäsenvaltioiden yhteisiä etuja

22 22 Tehtävä Mikä puiteohjelmakokonaisuudessa on sinulle tai organisaatiollesi tällä hetkellä haastavinta? Mistä ohjelmista olet hakenut tai suunnittelet hakevasi hankkeita? Oletko hyödyntänyt erityisohjelmien toimia tai mahdollisuuksia? Hyviä vai huonoja kokemuksia?

23 23 EU:n 7. Puiteohjelma ja hankkeet Avoimet ja kohdennetut haut Avoinna olevat haut, työohjelmat ja hakuja koskevat dokumentit: Cordiksesta (www.cordis.europa.eu) Hakemukset lähetetään sähköisesti komissioon (EPSS) Kilpailu on oikeasti kovaa: Vain parhaat hanke-ehdotukset saavat rahoitusta Konsortioiden elinkelpoisuus: Euroopan taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa 3-4 vuoden hankkeille Koordinaattorin osaaminen avainasemassa hankkeen luotsaamisessa Hankkeilta odotetaan hakemuksessa ja työsuunnitelmassa luvattuja tuloksia, etenemistä seurataan review-kokousten avulla Tarvittaessa komissio voi järjestää ylimääräisiä teknisiä review - kokouksia hankkeen toimien tarkentamiseen ja uudelleen suuntaamiseen (harvinaisia mutta enenemään päin)

24 24 Miten hakemuksia evaluoidaan? Olet jättänyt hakemuksen ICT Calliin mitä sitten tapahtuu?

25 25 Evaluoinnissa käytettävät kriteerit? Hakemukset arvioidaan kolmen kriteerin perusteella : 1. Hankkeen tieteellinen ja teknologinen laatu (S/T Quality), 2. Toteutus (Implementation) 3. Vaikuttavuus (Impact) Hakemus arvioidaan vähintään kolmen ulkopuolisen arvioija toimesta Ketkä voivat osallistua? - Yritykset (pk-yritykset sekä suuret yritykset) - Tutkimuslaitokset, - Korkeakoulut ja yliopistot - Järjestöt ja kunnat - Yksittäiset henkilöt ja tutkijaryhmät tutkijaliikkuvuuteen tähtäävissä toimissa.

26 26 Puiteohjelmahankkeet Erityyppisiä ja eri kokoisia hankkeita Hanketyyppejä: Yhteistyöhankkeet (CP), Koordinointi-ja tukihankkeet (CSA), Huippuosaamisen verkostot (NoE), Marie Curie hankkeet ja SMEs hankeet. Small and Medium scale focused research actions (STREP) tyypillinen koko 3-4 milj. kesto 2-3 vuotta konsortion koko on 5-10 osapuolta Large scale integrating projects (IP) projektit tyypillinen koko milj. kesto on 4 vuotta konsortion koko osallistujaa Hankemuodoilla ohjataan hankkeen kokoa ( määräistä ja osallistujamääräistä kokoa) sekä hankkeen kestoa ja tavoitteita.

27 27 Mistä saan tietoa hanketyypeistä? Aihealueet, hanketyypit ja osallistumissäännöt: - Työohjelmasta (Work Programme) - Call fiche (Hakua koskeva kuvaus) - Hakijan -oppaasta (Guide for applicants).

28 28 Mitkä maat voivat osallistua? Osallistujat voivat olla EU maista mutta myös muista maista Minimi osallistujamäärä on usein kolme EU maata (EU states) tai liitännäismaata (Associated countries) Osallistujat voivat olla myös ehdokasmaista (Candidate coutries) tai ns. kolmansista maista (Third countries), joita ovat esim.kanada, USA, Australia ja Japani Mahdolliset alueelliset painotukset/rajoitukset ovat mainittu ko. hakuun liittyvässä työohjelmassa ja hakuoppaassa!

29 29 Hakemisesta käynnistymiseen: Kesto: Hankkeet kestävät tyypillisesti 2-4 vuotta. Jos kaikki menee hyvin hanke saadaan päätökseen 60 pv sisällä hankkeen virallisesta päättymisestä. Pahimmillaan hankkeen päättämiseen saattaa mennä puolikin vuotta. Hanketta edeltää valmisteluvaihe aina haun avautumisesta, konsortion kokoamiseen ja hakemuksen työstämiseen, hakemuksen jättäminen oikeaan Calliin, evaluoinnin kautta saadaan ESR pisteet, hyvät pisteet saaneet kutsutaan ns. hearingiin ja sopimusneuvotteluihin. Hanke käynnistyy vasta kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen legal ja financial tarkistuksineen, draft versio Grant Agreementista, työsuunnitelman (Description of Work) lopullinen muoto, työpakettien ja rahoituksen lukkoon lyöminen.

30 30 Puiteohjelmahankkeet Hankkeissa on erilaisia aktiviteetteja: RTD - tutkimus- ja kehitystyötä Demonstration - prototyyppien rakentamista, järjestelmien ja järjestelmän osien testausta, laitteiden testaamista Management - hankkeen hallinnointia eli koordinointia Other - hankkeen saavutettujen tuloksien julkaisemista, tulosten hyödyntämisen suunnittelua, tulosten esittelemistä erilaisissa tilaisuuksissa, workshopeissa ja konferensseissa (disseminointia), esitteiden tekemistä, loppukäytäjien kouluttamista jne.

31 31 Jos osallistun missä roolissa osallistun? Hankkeeseen osallistuvilla tahoilla on erilaisia rooleja: koordinaattori, tekninen koordinaattori, työpaketin vetäjä, partneri, teollisuuspartneri, SME, loppukäyttäjä, advisory boardin jäsen Roolien tulee olla selkeät ja ennalta sovitut Muutostilanteissa roolituksista sovitaan uudelleen jos joku jää pois töitä joudutaan uudelleen allokoimaan tai konsortioon tulee uusi partneri Yleensä into tehdä asioita on suurinta hankkeen käynnistyessä kiinnostus laskee loppua kohden mutta projektin kannalta ratkaisevimmat vaiheet ovat projektin puolivälistä loppua kohti. Pidä yhteyttä aktiivisesti projektin eri osapuoliin, ota mukaan suunnitteluun, kysy mielipidettä, pidä mukana toimissa ja postituslistalla, informoi Muista, että ne osapuolet ketkä ovat mukana ensimmäistä kertaa tarvitsevat tukea ja neuvoja eniten. Ovat innokkaita oppimaan!

32 32 Hakemisesta käynnistymiseen ja koordinointiin: Hakemuksen management-osiossa kuvataan kuinka konsortio toimii, miten päätökset tehdään ja mitkä ovat riskit ja miten näihin riskeihin voidaan varautua. Isoissa konsortioissa ja pitkissä hankkeissa tulee väistämättä tilanteita, joissa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tarvitaan. Pelisääntöjä voidaan myös tarkentaa projektin aikana. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. komissiosta tulevien maksujen hallinnointi, yhteydenpito komissioon ja hankeen eri osapuoliin, yleinen tiedottaminen ja raportointivelvoitteista ja ohjeistuksista huolehtiminen, raportointien toimittaminen komissioon, sopimusmuutosten (Amendmenttien) laadinta ja review-kokousten järjestäminen yhdessä Project Officerin kanssa. Koordinaattorin kuuluu myös seurata hankeen toteutumista työsuunnitelmaan nähden ja varmistaa, että osapuolet toimittavat sovitut tuotokset (Deliverables). Partnerit vastaavat omista työsuorituksistaan ja tekemisistään ja niiden raportoimisesta.

33 33 Lähteet ja tärkeät linkit: Cordis: tietoa 7. Puiteohjelmasta, avoimista hauista, hakuohjeet, rekisteröitymisohjeet, hankkeen aikana tarvittavat dokumentit ja guidelinet, tietoa ohjelmista ja hankkeista. Täältä voi jopa etsiä sopivia partnereita hankkeisiin. Hyviä opuksia: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_assoc_en.pdf Tekes EUTI ja NCP:t, konsulttipalveluita tarjoavat tahot Erilaiset tilaisuudet ja koulutukset - HAUS ym. Ole aktiivinen ja ajantasalla! Pidä omasta osaamisestasi huolta! Perustietoa: EU:n rahoittaman hankkeen tutkimushankkeen elämänkaari (Suomen EU T&K Sihteeristö)

34 34 KIITOS! Mirka Laasonen Financial Officer, MSocSc, Vocational Qualification in Business and Administration EU-Projects VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PO. Box. 1000, VTT Finland Visiting address: Tietotie 3, Espoo Tel , fax

35 35 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes 7. puiteohjelma ja CIP? 7. puiteohjelmassa (54 mrd) tutkimus ja kehittäminen CIP ohjelmassa (4 mrd Competitiveness and Innovation Programme) markkinaverifikaatiot,

Lisätiedot

Puiteohjelman lyhenteet

Puiteohjelman lyhenteet Puiteohjelman lyhenteet EU puiteohjelmiin liittyviä dokumentteja lukiessa kohtaa tuon tuostakin lyhenteitä, joita voi olla vaikea muistaa. Oheinen lyhennelista auttaa. AG Artemis Artikla 169 Artikla 185

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020. Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020. Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Heini Günther 9.1.2015 Lappeenranta Miten EU toimii? Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

HORIZON 2020 lyhyesti

HORIZON 2020 lyhyesti HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen

Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen Ohjelma 10.11.2010 10:00 11:30 Euroopan alueellinen yhteistyö: Interreg IV B Itämeri Interreg IV C Riitta Alajärvi-Kauppi 11:30 12:30 Lounas 12:30 14:00 Kansainväliset erillisohjelmat Riitta Alajärvi-Kauppi

Lisätiedot

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi RAHOITUS/EU-OHJELMAT EU-tukia matkailun kehittämiseen voi hakea lukuisista rahoituslähteistä. Niitä myöntävät sekä Suomen viranomaiset että Euroopan Unioni. EU-tukien tavoitteena on koko Euroopan Unionin

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. KV-osaaja -hankkeen 2. opinto- ja benchmarking-matka Bryssel

MATKARAPORTTI. KV-osaaja -hankkeen 2. opinto- ja benchmarking-matka Bryssel MATKARAPORTTI KV-osaaja -hankkeen 2. opinto- ja benchmarking-matka Bryssel Aika: 26.9. 1.10.2010 Teema: Kansainväliset foorumit ja kumppanuudet Kohdemaa: Belgia Sisällysluettelo 1. MATKALLE OSALLISTUJAT,

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Tuomo Suhonen Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous BisnesAkatemia 2014 Timo Rannikko JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous BisnesAkatemia

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta.

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 lyhyesti Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Akatemiassa oli käynnissä

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista viemään

Tietoyhteiskuntaosaamista viemään TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Tietoyhteiskuntaosaamista viemään - kohtaako Suomen tietoyhteiskuntaosaaminen kehitysmaiden tarpeet? 1 HELENA TAPPER 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Eu roo pan Tie de Teknologia ja 5/2006 Lähtölaukaus 7. puiteohjelmaan Palveluja parempaan arkeen Ubiikki yhteiskunta on askeleen päässä Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Pk-yrityksille kotipesä

Lisätiedot