7. Puiteohjelman perusteet. HAUS Mirka Laasonen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Puiteohjelman perusteet. HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT"

Transkriptio

1 7. Puiteohjelman perusteet HAUS Mirka Laasonen, VTT

2 2 Sisältö: Johdanto Yleistietoa 7. Puiteohjelmasta Puiteohjelman 4 erityisohjelmaa: Yhteistyö (Cooperation) Ideat (Ideas) Ihmiset (People) Valmiudet (Capacities) - 7 osaa Puiteohjelmahankkeet Lähteet ja tärkeät linkit

3 3 Mitä tiedät 7. Puiteohjelmasta? Rahoitusta? Uusia kavereita? Isompi pelikenttä? VAI Roppa kaupalla byrokratiaa? Hankalia tilanteita? Vuosia kestäviä selvittelyjä? MOLEMPIA!!!

4 4 EU:n 7. Puiteohjelma? Euroopan unionin tärkein väline Kokonaisuus - kattaa Euroopan unionin eri tutkimusohjelmat ja aloitteet. Kokonaisbudjetti on 53,2 miljardia Sen avulla ohjataan tutkimus- ja kehitystoimia Euroopan laajuisesti Tavoite: Kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden nostaminen Euroopassa yhdessä CIP ohjelman kanssa.

5 5 Kahdenlaista EU rahaa? 1) kansallisten rahoittajien välittämä ja osarahoittama EU-raha (EAKR, ESR, maatalouden tukirahastot) 2) Brysselistä haettava rahoitus: Komission hallinnoima tuki 7. Puiteohjelma CIP (kilpailukyvyn ja innovoinnin toimet) Life+ (ympäristöalan rajoitusjärjestelmä) Marco Polo-ohjelma (Kuljetuspalveluita ja tavaraliikennettä parantavan ohjelma) Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig (elinikäiseen oppimiseen tähtäävät toimet), Kulttuurin puiteohjelma Media 2007 audiovisuaalisen alan tukiohjelma

6 6 EU:n 7. Puiteohjelma mitä se pitää sisällään? 7. Puiteohjelma koostuu neljästä erityisohjelmasta ja niille määritellyistä tutkimustavoitteista ja aihealueista: 1. Yhteistyö (Cooperation) 2. Ideat (Ideas) 3. Ihmiset (People) 4. Valmiudet (Capacities) Lisäksi omat erityisohjelmat: Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) sopimukset ja Yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre), jotka ovat omia erillisohjelmia, joilla on omat budjetit. Ohjelmista rahoitetaan paitsi eri alojen tutkimusta, myös tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja kansallisten tutkimusohjelmien verkottumista

7 7 Yhteistyö (Cooperation) Sisältää 10 temaattista aihealuetta: Theme Budget( billion) Health (Terveys) 6100 Food, agriculture, Fisheries, Biotechnology (Elintarvikkeet, 1935 maatalous, kalatalous, bioteknologia) Information and Communication Tecnologies (Tieto-ja 9050 viestintäteknologiat ICT) Nanosciences, materials, new production technologies 3475 (Nanotieteet, materiaalit ja tuotantoteknologiat NMP) Energy (Energia) 2350 Environment and climate change (Ympäristö ja ilmastonmuutos) 1890 Transportation incl. Aeronautics (Liikenne ja ilmailu) 4160 Socio-economic Sciences and the humanities (Yhteiskunta- ja 623 humanistiset tieteet) Security (Turvallisuus) 1400 Space research (Avaruus) 1430 Total 32413

8 8 Yhteistyö (Cooperation) T&k toimintaa, laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita Tutkijaryhmiä kokoavia verkostoja - CSA (Coordination Support Action) ja NoE (Network of Excellence) verkostoitumishankkeita Lisäksi JTI -Joint Technology Initiatives -hankkeita tai JU Joint Undertaking- aloitteita: Suurteollisuuden, jäsenmaiden ja komission yhteisohjelma Toteutetaan vaativia tutkimus/teknologiaohjelmia Keskitytään teollisuuden alojen haasteisiin Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen keskeisillä alueilla Pyritään lisäämään nk. Public - Private -Parthership yhteistyötä Esimerkkeinä ARTEMIS, Cleas Sky ja ENIAC Budjetista 15% suunnataan pk-yrityksille

9 9 Ideat (Ideas) Perustutkimukseen liittyviä hankkeita ja ns. huipputason edelläkävijä tutkimusta (frontier research) Ohjelmasta vastaa Euroopan tutkimusneuvosto ERC (European Research Council). Avoin kaikille tieteen ja teknologian aloille Sekä yksityisen ja julkisen sektorin tutkijoille Myös yksittäisille tutkijaryhmille Ainoa arviointikriteeri tieteellinen laatu! Tavoiteet: Tutkimustyön tulokset päätyvät teollisuuteen ja markkinoille Saada yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita Rahoitusta eri vaiheessa uraansa oleville tutkijoille - ei ikä- tai kansalaisuusrajoitetta. Määrittävä tekijä päätutkijan kokemus (päätutkijan tohtorinväitöksestä kulut aika) Tutkimustyö on tehtävä EU:n jäsenmaassa tai puiteohjelman liitännäismaassa (ns. Associated Country). Tutkimusaiheita ei ole rajoitettu.

10 10 Ihmiset (People) Tutkijaliikkuvuuteen ja koulutukseen tähtäävät Marie Curie toimet. Rahoitusta: Tutkijan uran alkuvaiheen koulutukseen ja urakehitykseen Yritysten ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten väliseen tutkijaliikkuvuuteen Kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen Tavoite: tutkijanuran edistäminen Euroopassa tutkijoiden ml. liikkuvuuden esteiden purkaminen Kenelle: yksittäisille tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja yliopistoille Mihin: tutkijan palkkakustannuksiin, liikkuvuuteen (mobility allowance) maakertoimilla korotettuna, matkakuluihin kotimaan ja kohdemaan välillä) sekä uran edistämiseen tähtäävin toimiin. Marie Curie toimet vaativat myös omaa rahoitusta - hanketyypistä riippuen. Esimerkiksi ITN hanke vaatii käytännössä n. 50% omaa rahoitusosuutta.

11 11 Ohjelma jakautuu 7 osaan: Valmiudet (Capacities) Research infrastructures, Research for the benefit of SMEs, Regions of knowledge, Research potential of Convergence Regions, Science in Society, Support to the coherent development of research policies, International cooperation

12 12 Tutkimusinfrastruktuurit (Research infrastructures) Mitä rahoitetaan? Tutkimusinfrastruktuureja (esimerkiksi puhdastilat) Pk-yrityksiä hyödyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa Alueen eri toimijoita verkottavia tutkimuslähtöisiä ryhmittymiä Klustereita -> julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus Tavoite: Parantaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä Euroopan laajuisesti Miten: Tukemalla olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja hyödyntämistä Mahdollistamalla uusien infrastuktuurien suunnittelua ja toteutusta.

13 13 PK -yrityksiä hyödyttävät toimet (Research for the benefits of SMEs) Pk-yrityksille suunnattu ohjelma Tavoite: Parantaa pk-yritysten innovointi mahdollisuuksia, tutkimustulosten hyödyntämistä Luoda uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita Testata ja kehittää uusia teknologioita ja lisätä pk - yritysten tietotaitoa ja verkottumismahdollisuuksia Löytää uusia yhteistyökumppaneita. Miten: Pk -yritykset ostavat tarvitsemansa tutkimus- ja tuotekehityspalvelut tutkimuslaitoksilta alihankintana (Outsourcing). Projektin tutkimustulokset Pk-yrityksille (Transaction) Tärkein elementti: Vaikuttavuus (Impact)

14 14 Toimialoja hyödyttävät toimet (Research for SME associations) Research for SME associations toimialaliitot tai teollisuusliitot (kauppakamarit, etujärjestöt) ostavat tutkimuslaitoksilta koko toimialaa hyödyttävää tutkimusta. Tavoite: Laajempi hyöty - tutkimustuloksista hyötyvät sekä pkyritykset että yritysryhmittymät ja koko toimiala. Projekteissa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa. Uutta! Demonstraatiopilottihaku, jonka tavoitteena on aiempien SME-projektien tulosten kaupallistaminen demonstraatioiden avulla. Hakijoina on oltava vähintään kolme alkuperäisen konsortion pk- jäsentä/yritystä.

15 15 Tietämyksen alueet (Regions of knowledge) Tavoite: tuoda yhteen alueella toimivia tutkimuskumppaneita ja paikallisia resursseja Tähtää uusien osaavien alueiden eli klustereiden synnyttämiseen. Alueet keskeisiä toimijoita (kehityksen moottorit) Toimilla pyritään vahvistamaan alueiden valmiuksia investoida tutkimukseen ja kehitykseen, osallistua tutkimushankkeisiin, toteuttaa tutkimusta sekä luoda uusia työpaikkoja Kenelle: Tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja korkeakouluille sekä monikansallisille yrityksille ja alueellisille viranomaisille pk-yritykset mukaan lukien Miten: Osapuolet voivat verkottua ja vahvistaa tutkimusvalmiuksiaan, lisätä yhteistyötä sekä alueellisten toimijoiden kanssa että rajat ylittävää yhteistyötä

16 16 Tutkimuspotentiaali (Research potential of Convergence Regions) EU:n lähentymisalueille (convergence regions) suunnattua t&k rahoitusta esimerkiksi tutkijaliikkuvuuteen ja tutkimuslaitteistojen hyödyntämiseen. Tavoitteena: kohentaa vähemmän kehittyneiden alueiden tutkimuspotentiaalia tukemalla esimerkiksi alueiden investointeja, antamalla neuvontaa ja tarjoamalla henkilöstöresursseja organisaatioiden käyttöön Synergia Euroopan yhteisön aluepolitiikan kanssa Tutkimusvalmiuksien vahvistamista rakenne- ja koheesiorahastojen avulla. Toimilla pyritään edistämään verkottumista hyödyntämällä muiden alueiden tietämystä ja kokemusta. Kenelle: Toimet on suunnattu vähemmän kehittyneiden alueiden julkisen tai yksityisen sektorin tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Suomi voi osallistua ohjelmaan vain siinä tapauksessa, jos projektissa yksikin maa edustaa em. Aluetta

17 17 Ohjelman tarkoitus: Tiede yhteiskunnassa (Science in Society) Kaventaa tieteen ja suuren yleisön välistä kuilua Edistää yleistä kiinnostusta tieteeseen ja tiedekulttuuriin Edistää naisten etenemistä tiedeuralla Naisten valmiuksien, osaamisen ja tieteellisten kykyjen hyödyntäminen Lisätään nuorten kiinnostusta tieteeseen Tiedeopetukseen panostaminen kaikilla tasoilla Tavoitteena: Tieteen ja teknologian integroiminen yhteiskuntaan Tuoda tutkimus lähemmäksi päättäjiä ja kansalaisia Havainnollistaa tutkimuksen merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä Oikaista olemassa olevia tai vallitsevia väärinkäsityksiä Keskustella tutkimuksen eettisistä periaatteista ja tutkimuksen roolista yhteiskunnassa Parantaa kansalaisten luottamusta teollisuuden tutkimustoimiin mm. tiedemaailman, yhteiskunnan ja kansalaisten välisen viestinnän parantamiseen.

18 18 Tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuus (Support to the coherent development of research policies) Tavoite: Euroopan tutkimuspolitiikan parempi seuranta ja koordinointi Parantaa jäsenvaltioiden ja yhteisön tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuutta ja niiden yhteyttä muihin politiikkoihin Julkiset investoinnit kustannustehokkaimmiksi Parantaa julkisrahoitteisen tutkimuksen merkitystä ja yhteyksiä yrityksiin Lisätä julkista tukea ja vauhdittaa ohjelmaan sisältyvien toimien avulla myös yksityisiä investointeja

19 19 Kansainvälinen yhteistyö (INCO) Tavoite: INCO -instrumenttien avulla synergiaetuja mm. jäsenmaiden ja kolmansien maiden yhteisillä tutkimusrahoitushauilla. Työohjelmassa (Work program) ja erityisohjelmissa mainitaan ne muodot, joilla kansainvälistä yhteistyötä tuetaan. Valmiudet ohjelma: Kansainvälinen yhteistyö-osio verkottaa eri tutkimusrahoittajia ja politiikantekijöitä (mm. Eri EU-maiden, kolmansien maiden ja eri alueiden tutkijoista koostuvat työpajat ja konferenssit). Konsultoivissa toimissa etsitään teemoja, jotka kiinnostavat sekä tutkijoita että päättäjiä verkostoissa syntyneistä ideoista ja aloitteista myös sisältöä temaattisten ohjelmien hakuihin.

20 20 EURATOM - Ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutustoimien ohjelma Kaksi erityisohjelmaa: 1. Fuusioenergian tutkimus 2. Ydinfission ja säteilysuojan tutkimus Fuusio-ohjelman tavoitteena: Kehittää turvallista, uusiutuvaa, ympäristövastuullista ja taloudellisesti kannattavaa energianlähdettä varten tarvittava teknologia. Miten: Pidemmän aikavälin tutkimus- ja kehitystoimia sekä henkilöstöön, opetukseen ja koulutukseen liittyviä aloitteita. Toimia: mm. ITER-hankkeen (kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin) toteuttaminen, ITER-operaation tutkiminen ja kehittäminen, DEMOn valmisteluun liittyvät teknologiatoimet ja kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyskeskuksen (IFMIF) valmistelu. Fissio-ohjelman tavoite: Parantaa turvallisuutta, resurssien käyttöä ja kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja muussa säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä käytössä. Toimia mm. radioaktiivisen jätteen käsittely, reaktorijärjestelmät, säteilysuojelu, infrastruktuurit, henkilöstövoimavarat ja koulutus Lisäksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) toimia ydinenergian alalla (ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset, ydinturvallisuus ja ydinmateriaalivalvonta)

21 21 Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) Rahoitusta Yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre) rahoittamiseen. Yksi Euroopan komission pääosastoista Kuuluu 7 tutkimuslaitosta viidestä eri jäsenvaltiossa (Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat ja Espanja) Keskuksen tehtävä: Antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea EU:n kehittämiselle eri aloilla. Riippumaton yksityisistä ja kansallisista erityiseduista Tehtävä: palvella jäsenvaltioiden yhteisiä etuja

22 22 Tehtävä Mikä puiteohjelmakokonaisuudessa on sinulle tai organisaatiollesi tällä hetkellä haastavinta? Mistä ohjelmista olet hakenut tai suunnittelet hakevasi hankkeita? Oletko hyödyntänyt erityisohjelmien toimia tai mahdollisuuksia? Hyviä vai huonoja kokemuksia?

23 23 EU:n 7. Puiteohjelma ja hankkeet Avoimet ja kohdennetut haut Avoinna olevat haut, työohjelmat ja hakuja koskevat dokumentit: Cordiksesta (www.cordis.europa.eu) Hakemukset lähetetään sähköisesti komissioon (EPSS) Kilpailu on oikeasti kovaa: Vain parhaat hanke-ehdotukset saavat rahoitusta Konsortioiden elinkelpoisuus: Euroopan taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa 3-4 vuoden hankkeille Koordinaattorin osaaminen avainasemassa hankkeen luotsaamisessa Hankkeilta odotetaan hakemuksessa ja työsuunnitelmassa luvattuja tuloksia, etenemistä seurataan review-kokousten avulla Tarvittaessa komissio voi järjestää ylimääräisiä teknisiä review - kokouksia hankkeen toimien tarkentamiseen ja uudelleen suuntaamiseen (harvinaisia mutta enenemään päin)

24 24 Miten hakemuksia evaluoidaan? Olet jättänyt hakemuksen ICT Calliin mitä sitten tapahtuu?

25 25 Evaluoinnissa käytettävät kriteerit? Hakemukset arvioidaan kolmen kriteerin perusteella : 1. Hankkeen tieteellinen ja teknologinen laatu (S/T Quality), 2. Toteutus (Implementation) 3. Vaikuttavuus (Impact) Hakemus arvioidaan vähintään kolmen ulkopuolisen arvioija toimesta Ketkä voivat osallistua? - Yritykset (pk-yritykset sekä suuret yritykset) - Tutkimuslaitokset, - Korkeakoulut ja yliopistot - Järjestöt ja kunnat - Yksittäiset henkilöt ja tutkijaryhmät tutkijaliikkuvuuteen tähtäävissä toimissa.

26 26 Puiteohjelmahankkeet Erityyppisiä ja eri kokoisia hankkeita Hanketyyppejä: Yhteistyöhankkeet (CP), Koordinointi-ja tukihankkeet (CSA), Huippuosaamisen verkostot (NoE), Marie Curie hankkeet ja SMEs hankeet. Small and Medium scale focused research actions (STREP) tyypillinen koko 3-4 milj. kesto 2-3 vuotta konsortion koko on 5-10 osapuolta Large scale integrating projects (IP) projektit tyypillinen koko milj. kesto on 4 vuotta konsortion koko osallistujaa Hankemuodoilla ohjataan hankkeen kokoa ( määräistä ja osallistujamääräistä kokoa) sekä hankkeen kestoa ja tavoitteita.

27 27 Mistä saan tietoa hanketyypeistä? Aihealueet, hanketyypit ja osallistumissäännöt: - Työohjelmasta (Work Programme) - Call fiche (Hakua koskeva kuvaus) - Hakijan -oppaasta (Guide for applicants).

28 28 Mitkä maat voivat osallistua? Osallistujat voivat olla EU maista mutta myös muista maista Minimi osallistujamäärä on usein kolme EU maata (EU states) tai liitännäismaata (Associated countries) Osallistujat voivat olla myös ehdokasmaista (Candidate coutries) tai ns. kolmansista maista (Third countries), joita ovat esim.kanada, USA, Australia ja Japani Mahdolliset alueelliset painotukset/rajoitukset ovat mainittu ko. hakuun liittyvässä työohjelmassa ja hakuoppaassa!

29 29 Hakemisesta käynnistymiseen: Kesto: Hankkeet kestävät tyypillisesti 2-4 vuotta. Jos kaikki menee hyvin hanke saadaan päätökseen 60 pv sisällä hankkeen virallisesta päättymisestä. Pahimmillaan hankkeen päättämiseen saattaa mennä puolikin vuotta. Hanketta edeltää valmisteluvaihe aina haun avautumisesta, konsortion kokoamiseen ja hakemuksen työstämiseen, hakemuksen jättäminen oikeaan Calliin, evaluoinnin kautta saadaan ESR pisteet, hyvät pisteet saaneet kutsutaan ns. hearingiin ja sopimusneuvotteluihin. Hanke käynnistyy vasta kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen legal ja financial tarkistuksineen, draft versio Grant Agreementista, työsuunnitelman (Description of Work) lopullinen muoto, työpakettien ja rahoituksen lukkoon lyöminen.

30 30 Puiteohjelmahankkeet Hankkeissa on erilaisia aktiviteetteja: RTD - tutkimus- ja kehitystyötä Demonstration - prototyyppien rakentamista, järjestelmien ja järjestelmän osien testausta, laitteiden testaamista Management - hankkeen hallinnointia eli koordinointia Other - hankkeen saavutettujen tuloksien julkaisemista, tulosten hyödyntämisen suunnittelua, tulosten esittelemistä erilaisissa tilaisuuksissa, workshopeissa ja konferensseissa (disseminointia), esitteiden tekemistä, loppukäytäjien kouluttamista jne.

31 31 Jos osallistun missä roolissa osallistun? Hankkeeseen osallistuvilla tahoilla on erilaisia rooleja: koordinaattori, tekninen koordinaattori, työpaketin vetäjä, partneri, teollisuuspartneri, SME, loppukäyttäjä, advisory boardin jäsen Roolien tulee olla selkeät ja ennalta sovitut Muutostilanteissa roolituksista sovitaan uudelleen jos joku jää pois töitä joudutaan uudelleen allokoimaan tai konsortioon tulee uusi partneri Yleensä into tehdä asioita on suurinta hankkeen käynnistyessä kiinnostus laskee loppua kohden mutta projektin kannalta ratkaisevimmat vaiheet ovat projektin puolivälistä loppua kohti. Pidä yhteyttä aktiivisesti projektin eri osapuoliin, ota mukaan suunnitteluun, kysy mielipidettä, pidä mukana toimissa ja postituslistalla, informoi Muista, että ne osapuolet ketkä ovat mukana ensimmäistä kertaa tarvitsevat tukea ja neuvoja eniten. Ovat innokkaita oppimaan!

32 32 Hakemisesta käynnistymiseen ja koordinointiin: Hakemuksen management-osiossa kuvataan kuinka konsortio toimii, miten päätökset tehdään ja mitkä ovat riskit ja miten näihin riskeihin voidaan varautua. Isoissa konsortioissa ja pitkissä hankkeissa tulee väistämättä tilanteita, joissa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tarvitaan. Pelisääntöjä voidaan myös tarkentaa projektin aikana. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. komissiosta tulevien maksujen hallinnointi, yhteydenpito komissioon ja hankeen eri osapuoliin, yleinen tiedottaminen ja raportointivelvoitteista ja ohjeistuksista huolehtiminen, raportointien toimittaminen komissioon, sopimusmuutosten (Amendmenttien) laadinta ja review-kokousten järjestäminen yhdessä Project Officerin kanssa. Koordinaattorin kuuluu myös seurata hankeen toteutumista työsuunnitelmaan nähden ja varmistaa, että osapuolet toimittavat sovitut tuotokset (Deliverables). Partnerit vastaavat omista työsuorituksistaan ja tekemisistään ja niiden raportoimisesta.

33 33 Lähteet ja tärkeät linkit: Cordis: tietoa 7. Puiteohjelmasta, avoimista hauista, hakuohjeet, rekisteröitymisohjeet, hankkeen aikana tarvittavat dokumentit ja guidelinet, tietoa ohjelmista ja hankkeista. Täältä voi jopa etsiä sopivia partnereita hankkeisiin. Hyviä opuksia: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_assoc_en.pdf Tekes EUTI ja NCP:t, konsulttipalveluita tarjoavat tahot Erilaiset tilaisuudet ja koulutukset - HAUS ym. Ole aktiivinen ja ajantasalla! Pidä omasta osaamisestasi huolta! Perustietoa: EU:n rahoittaman hankkeen tutkimushankkeen elämänkaari (Suomen EU T&K Sihteeristö)

34 34 KIITOS! Mirka Laasonen Financial Officer, MSocSc, Vocational Qualification in Business and Administration EU-Projects VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PO. Box. 1000, VTT Finland Visiting address: Tietotie 3, Espoo Tel , fax

35 35 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes

Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes Karin Wikman Kehityspäällikkö, Tekes 7. puiteohjelma ja CIP? 7. puiteohjelmassa (54 mrd) tutkimus ja kehittäminen CIP ohjelmassa (4 mrd Competitiveness and Innovation Programme) markkinaverifikaatiot,

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013)

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013) EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 2013) Surffaa netissä tietoa tutkimuksen 7. puiteohjelmasta Suomeksi www.tekes.fi/eu/fin/7po Komission sivut tutkijoille http://cordis.europa.eu.int/fp7/ Tutkimuspolitiikkaa

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa

H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Silta kohti Horisonttia: H2020-vaikutteet 7.puiteohjelman ensi syksyn hauissa Maija Hakkarainen Tekes, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) sähköposti: maija.hakkarainen(at)tekes.fi; p. 010 605

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Suomalaiset yhteyshenkilöt seitsemännessä puiteohjelmassa

Suomalaiset yhteyshenkilöt seitsemännessä puiteohjelmassa Suomalaiset yhteyshenkilöt seitsemännessä puiteohjelmassa Kansallinen yhteyshenkilöverkosto auttaa suomalaisia saamaan tietoa seitsemännestä puiteohjelmasta. Verkostoon kuuluu ihmisiä useista eri organisaatioista

Lisätiedot

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat Mitä EU tarjoaa ympäristö- ja energiatutkimukselle ja sen edistämiselle Suomessa? EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat Maija Hakkarainen Tekes, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) sähköposti:

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7)

SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Mitä Euroopassa tutkitaan SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (PO7) Eurooppalaisen tutkimuksen nostaminen johtoasemaan Eurooppalaisen tutkimuksen saattaminen uudelle tasolle Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt

Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Euroopan tutkimus FP7 ja Horisontti 2020 Yhteyshenkilöt Timo Taskinen 22.8.2013 Tutkimuspalvelupäivät EU National contact point (NCP) Kansallinen yhteyshenkilö tutkimuksen ohjelmissa NCP:n rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EUTI, Tekes 9/2014 DM #1326337 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Jouko Hautamäki ICT NCP Satakunnan ELY-keskus ja Tekes Satakunnan EU-rahoitusinfo 5.6.2014 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä 18.4.2013 Jukka Hellgren Culmentor EU-hankkeiden ja rahoituksen asiantuntija 2001: Ohjelmisto Reportronic - Projektien ja -salkkujen hallinnon ja

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Asmo Vartiainen Horisontti2020 infotilaisuus yrityksille Oulu, 26.1.2016 Outotec prosessiteknologiayritys Maailmanlaajuinen toiminta

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT Julkaisu: La lettre européenne de l ANRT No. 242 (lokakuu 2010) Artikkelin nimi: VTT, cet européen qui s impose au plus haut niveau dans le 7e programme-cadre

Lisätiedot

EU tutkimusrahoitus PK-yrityksille

EU tutkimusrahoitus PK-yrityksille EU tutkimusrahoitus PK-yrityksille Jari Uotila VTT Biotalouskonversion uudet yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit 14.06.2012 Jyväskylä 2 EU 7. Puiteohjelma (FP7)

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma Yleisiä huomioita SSH-työohjelmasta 2013 Kaksi hakua, jotka alkavat 10.7.2012 ja päättyvät 31.1.2013

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön

EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön EUTI ja kansallinen tukijärjestelmä näkökulmia yliopistoyhteistyöhön Tutkimuspalvelupäivät Vaasa, 22.8.2013 Eija Auranen Asiantuntija, EUTI DM # 1163125 Tekes EU:n T&I-asioiden hallinnointi Suomessa Hallitus

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Hakijan ABC Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Mukaan kannattaa lähteä, kun haluat kehittää uusia hyödynnettävissä olevia ratkaisuja, yleensä yhdessä muiden kanssa (poikkeuksiakin on) päästä näkemään, mitä alallasi

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Horisontti 2020:een liittyvän kansallisen toimijaverkoston kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

PK-INSTRUMENTTI: ARVIOIJAN NÄKÖKULMA FACULTY OF TECHNOLOGY

PK-INSTRUMENTTI: ARVIOIJAN NÄKÖKULMA FACULTY OF TECHNOLOGY PK-INSTRUMENTTI: ARVIOIJAN NÄKÖKULMA Yleistä arvioinnista - Etäarviointi - sähköpostilla tieto hakemuksesta (Cut-off päivän jälkeen) - Järjestelmästä luetaan lyhennelmä (abstract), perustiedot hakijoista,

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Sujuva projektinhallinta ja raportointi Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Projektinhallintaa määritelmän mukaan Resurssien organisointia ja hallintaa projektin läpiviemiseksi

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Erasmus+ pähkinänkuoressa Erasmus+ kattaa kaikki koulutussektorit ja nuorisotyön

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Biotekniikkaviikon päätapahtuma

Biotekniikkaviikon päätapahtuma Biotekniikkaviikon päätapahtuma 3.10.2013 Finlandia-talo Tietoyhteiskunta ja biotekniikka Marja Makarow Knowledge triangle Tietokolmio Tietoyhteiskunnan kivijalka TUTKIMUS Rahalla tietoa Tiedosta rahaa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin LYNET-vierailu 15.8.2016 Johanna Hakala 1 Akatemian strategia kv. näkökulma Kansainvälisyys on oleellinen osa laadukasta tutkimusta; laadun,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus Strategisen tutkimuksen rahoitus HENVI-LUKE-verkottumistilaisuus 26.1.2015 Tiina Petänen 1 Mitä on strateginen tutkimus? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot