7. Puiteohjelman perusteet. HAUS Mirka Laasonen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Puiteohjelman perusteet. HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT"

Transkriptio

1 7. Puiteohjelman perusteet HAUS Mirka Laasonen, VTT

2 2 Sisältö: Johdanto Yleistietoa 7. Puiteohjelmasta Puiteohjelman 4 erityisohjelmaa: Yhteistyö (Cooperation) Ideat (Ideas) Ihmiset (People) Valmiudet (Capacities) - 7 osaa Puiteohjelmahankkeet Lähteet ja tärkeät linkit

3 3 Mitä tiedät 7. Puiteohjelmasta? Rahoitusta? Uusia kavereita? Isompi pelikenttä? VAI Roppa kaupalla byrokratiaa? Hankalia tilanteita? Vuosia kestäviä selvittelyjä? MOLEMPIA!!!

4 4 EU:n 7. Puiteohjelma? Euroopan unionin tärkein väline Kokonaisuus - kattaa Euroopan unionin eri tutkimusohjelmat ja aloitteet. Kokonaisbudjetti on 53,2 miljardia Sen avulla ohjataan tutkimus- ja kehitystoimia Euroopan laajuisesti Tavoite: Kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden nostaminen Euroopassa yhdessä CIP ohjelman kanssa.

5 5 Kahdenlaista EU rahaa? 1) kansallisten rahoittajien välittämä ja osarahoittama EU-raha (EAKR, ESR, maatalouden tukirahastot) 2) Brysselistä haettava rahoitus: Komission hallinnoima tuki 7. Puiteohjelma CIP (kilpailukyvyn ja innovoinnin toimet) Life+ (ympäristöalan rajoitusjärjestelmä) Marco Polo-ohjelma (Kuljetuspalveluita ja tavaraliikennettä parantavan ohjelma) Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig (elinikäiseen oppimiseen tähtäävät toimet), Kulttuurin puiteohjelma Media 2007 audiovisuaalisen alan tukiohjelma

6 6 EU:n 7. Puiteohjelma mitä se pitää sisällään? 7. Puiteohjelma koostuu neljästä erityisohjelmasta ja niille määritellyistä tutkimustavoitteista ja aihealueista: 1. Yhteistyö (Cooperation) 2. Ideat (Ideas) 3. Ihmiset (People) 4. Valmiudet (Capacities) Lisäksi omat erityisohjelmat: Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) sopimukset ja Yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre), jotka ovat omia erillisohjelmia, joilla on omat budjetit. Ohjelmista rahoitetaan paitsi eri alojen tutkimusta, myös tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja kansallisten tutkimusohjelmien verkottumista

7 7 Yhteistyö (Cooperation) Sisältää 10 temaattista aihealuetta: Theme Budget( billion) Health (Terveys) 6100 Food, agriculture, Fisheries, Biotechnology (Elintarvikkeet, 1935 maatalous, kalatalous, bioteknologia) Information and Communication Tecnologies (Tieto-ja 9050 viestintäteknologiat ICT) Nanosciences, materials, new production technologies 3475 (Nanotieteet, materiaalit ja tuotantoteknologiat NMP) Energy (Energia) 2350 Environment and climate change (Ympäristö ja ilmastonmuutos) 1890 Transportation incl. Aeronautics (Liikenne ja ilmailu) 4160 Socio-economic Sciences and the humanities (Yhteiskunta- ja 623 humanistiset tieteet) Security (Turvallisuus) 1400 Space research (Avaruus) 1430 Total 32413

8 8 Yhteistyö (Cooperation) T&k toimintaa, laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita Tutkijaryhmiä kokoavia verkostoja - CSA (Coordination Support Action) ja NoE (Network of Excellence) verkostoitumishankkeita Lisäksi JTI -Joint Technology Initiatives -hankkeita tai JU Joint Undertaking- aloitteita: Suurteollisuuden, jäsenmaiden ja komission yhteisohjelma Toteutetaan vaativia tutkimus/teknologiaohjelmia Keskitytään teollisuuden alojen haasteisiin Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen keskeisillä alueilla Pyritään lisäämään nk. Public - Private -Parthership yhteistyötä Esimerkkeinä ARTEMIS, Cleas Sky ja ENIAC Budjetista 15% suunnataan pk-yrityksille

9 9 Ideat (Ideas) Perustutkimukseen liittyviä hankkeita ja ns. huipputason edelläkävijä tutkimusta (frontier research) Ohjelmasta vastaa Euroopan tutkimusneuvosto ERC (European Research Council). Avoin kaikille tieteen ja teknologian aloille Sekä yksityisen ja julkisen sektorin tutkijoille Myös yksittäisille tutkijaryhmille Ainoa arviointikriteeri tieteellinen laatu! Tavoiteet: Tutkimustyön tulokset päätyvät teollisuuteen ja markkinoille Saada yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita Rahoitusta eri vaiheessa uraansa oleville tutkijoille - ei ikä- tai kansalaisuusrajoitetta. Määrittävä tekijä päätutkijan kokemus (päätutkijan tohtorinväitöksestä kulut aika) Tutkimustyö on tehtävä EU:n jäsenmaassa tai puiteohjelman liitännäismaassa (ns. Associated Country). Tutkimusaiheita ei ole rajoitettu.

10 10 Ihmiset (People) Tutkijaliikkuvuuteen ja koulutukseen tähtäävät Marie Curie toimet. Rahoitusta: Tutkijan uran alkuvaiheen koulutukseen ja urakehitykseen Yritysten ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten väliseen tutkijaliikkuvuuteen Kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen Tavoite: tutkijanuran edistäminen Euroopassa tutkijoiden ml. liikkuvuuden esteiden purkaminen Kenelle: yksittäisille tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja yliopistoille Mihin: tutkijan palkkakustannuksiin, liikkuvuuteen (mobility allowance) maakertoimilla korotettuna, matkakuluihin kotimaan ja kohdemaan välillä) sekä uran edistämiseen tähtäävin toimiin. Marie Curie toimet vaativat myös omaa rahoitusta - hanketyypistä riippuen. Esimerkiksi ITN hanke vaatii käytännössä n. 50% omaa rahoitusosuutta.

11 11 Ohjelma jakautuu 7 osaan: Valmiudet (Capacities) Research infrastructures, Research for the benefit of SMEs, Regions of knowledge, Research potential of Convergence Regions, Science in Society, Support to the coherent development of research policies, International cooperation

12 12 Tutkimusinfrastruktuurit (Research infrastructures) Mitä rahoitetaan? Tutkimusinfrastruktuureja (esimerkiksi puhdastilat) Pk-yrityksiä hyödyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa Alueen eri toimijoita verkottavia tutkimuslähtöisiä ryhmittymiä Klustereita -> julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus Tavoite: Parantaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä Euroopan laajuisesti Miten: Tukemalla olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja hyödyntämistä Mahdollistamalla uusien infrastuktuurien suunnittelua ja toteutusta.

13 13 PK -yrityksiä hyödyttävät toimet (Research for the benefits of SMEs) Pk-yrityksille suunnattu ohjelma Tavoite: Parantaa pk-yritysten innovointi mahdollisuuksia, tutkimustulosten hyödyntämistä Luoda uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita Testata ja kehittää uusia teknologioita ja lisätä pk - yritysten tietotaitoa ja verkottumismahdollisuuksia Löytää uusia yhteistyökumppaneita. Miten: Pk -yritykset ostavat tarvitsemansa tutkimus- ja tuotekehityspalvelut tutkimuslaitoksilta alihankintana (Outsourcing). Projektin tutkimustulokset Pk-yrityksille (Transaction) Tärkein elementti: Vaikuttavuus (Impact)

14 14 Toimialoja hyödyttävät toimet (Research for SME associations) Research for SME associations toimialaliitot tai teollisuusliitot (kauppakamarit, etujärjestöt) ostavat tutkimuslaitoksilta koko toimialaa hyödyttävää tutkimusta. Tavoite: Laajempi hyöty - tutkimustuloksista hyötyvät sekä pkyritykset että yritysryhmittymät ja koko toimiala. Projekteissa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa. Uutta! Demonstraatiopilottihaku, jonka tavoitteena on aiempien SME-projektien tulosten kaupallistaminen demonstraatioiden avulla. Hakijoina on oltava vähintään kolme alkuperäisen konsortion pk- jäsentä/yritystä.

15 15 Tietämyksen alueet (Regions of knowledge) Tavoite: tuoda yhteen alueella toimivia tutkimuskumppaneita ja paikallisia resursseja Tähtää uusien osaavien alueiden eli klustereiden synnyttämiseen. Alueet keskeisiä toimijoita (kehityksen moottorit) Toimilla pyritään vahvistamaan alueiden valmiuksia investoida tutkimukseen ja kehitykseen, osallistua tutkimushankkeisiin, toteuttaa tutkimusta sekä luoda uusia työpaikkoja Kenelle: Tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja korkeakouluille sekä monikansallisille yrityksille ja alueellisille viranomaisille pk-yritykset mukaan lukien Miten: Osapuolet voivat verkottua ja vahvistaa tutkimusvalmiuksiaan, lisätä yhteistyötä sekä alueellisten toimijoiden kanssa että rajat ylittävää yhteistyötä

16 16 Tutkimuspotentiaali (Research potential of Convergence Regions) EU:n lähentymisalueille (convergence regions) suunnattua t&k rahoitusta esimerkiksi tutkijaliikkuvuuteen ja tutkimuslaitteistojen hyödyntämiseen. Tavoitteena: kohentaa vähemmän kehittyneiden alueiden tutkimuspotentiaalia tukemalla esimerkiksi alueiden investointeja, antamalla neuvontaa ja tarjoamalla henkilöstöresursseja organisaatioiden käyttöön Synergia Euroopan yhteisön aluepolitiikan kanssa Tutkimusvalmiuksien vahvistamista rakenne- ja koheesiorahastojen avulla. Toimilla pyritään edistämään verkottumista hyödyntämällä muiden alueiden tietämystä ja kokemusta. Kenelle: Toimet on suunnattu vähemmän kehittyneiden alueiden julkisen tai yksityisen sektorin tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Suomi voi osallistua ohjelmaan vain siinä tapauksessa, jos projektissa yksikin maa edustaa em. Aluetta

17 17 Ohjelman tarkoitus: Tiede yhteiskunnassa (Science in Society) Kaventaa tieteen ja suuren yleisön välistä kuilua Edistää yleistä kiinnostusta tieteeseen ja tiedekulttuuriin Edistää naisten etenemistä tiedeuralla Naisten valmiuksien, osaamisen ja tieteellisten kykyjen hyödyntäminen Lisätään nuorten kiinnostusta tieteeseen Tiedeopetukseen panostaminen kaikilla tasoilla Tavoitteena: Tieteen ja teknologian integroiminen yhteiskuntaan Tuoda tutkimus lähemmäksi päättäjiä ja kansalaisia Havainnollistaa tutkimuksen merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä Oikaista olemassa olevia tai vallitsevia väärinkäsityksiä Keskustella tutkimuksen eettisistä periaatteista ja tutkimuksen roolista yhteiskunnassa Parantaa kansalaisten luottamusta teollisuuden tutkimustoimiin mm. tiedemaailman, yhteiskunnan ja kansalaisten välisen viestinnän parantamiseen.

18 18 Tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuus (Support to the coherent development of research policies) Tavoite: Euroopan tutkimuspolitiikan parempi seuranta ja koordinointi Parantaa jäsenvaltioiden ja yhteisön tutkimuspolitiikkojen johdonmukaisuutta ja niiden yhteyttä muihin politiikkoihin Julkiset investoinnit kustannustehokkaimmiksi Parantaa julkisrahoitteisen tutkimuksen merkitystä ja yhteyksiä yrityksiin Lisätä julkista tukea ja vauhdittaa ohjelmaan sisältyvien toimien avulla myös yksityisiä investointeja

19 19 Kansainvälinen yhteistyö (INCO) Tavoite: INCO -instrumenttien avulla synergiaetuja mm. jäsenmaiden ja kolmansien maiden yhteisillä tutkimusrahoitushauilla. Työohjelmassa (Work program) ja erityisohjelmissa mainitaan ne muodot, joilla kansainvälistä yhteistyötä tuetaan. Valmiudet ohjelma: Kansainvälinen yhteistyö-osio verkottaa eri tutkimusrahoittajia ja politiikantekijöitä (mm. Eri EU-maiden, kolmansien maiden ja eri alueiden tutkijoista koostuvat työpajat ja konferenssit). Konsultoivissa toimissa etsitään teemoja, jotka kiinnostavat sekä tutkijoita että päättäjiä verkostoissa syntyneistä ideoista ja aloitteista myös sisältöä temaattisten ohjelmien hakuihin.

20 20 EURATOM - Ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutustoimien ohjelma Kaksi erityisohjelmaa: 1. Fuusioenergian tutkimus 2. Ydinfission ja säteilysuojan tutkimus Fuusio-ohjelman tavoitteena: Kehittää turvallista, uusiutuvaa, ympäristövastuullista ja taloudellisesti kannattavaa energianlähdettä varten tarvittava teknologia. Miten: Pidemmän aikavälin tutkimus- ja kehitystoimia sekä henkilöstöön, opetukseen ja koulutukseen liittyviä aloitteita. Toimia: mm. ITER-hankkeen (kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin) toteuttaminen, ITER-operaation tutkiminen ja kehittäminen, DEMOn valmisteluun liittyvät teknologiatoimet ja kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyskeskuksen (IFMIF) valmistelu. Fissio-ohjelman tavoite: Parantaa turvallisuutta, resurssien käyttöä ja kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja muussa säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä käytössä. Toimia mm. radioaktiivisen jätteen käsittely, reaktorijärjestelmät, säteilysuojelu, infrastruktuurit, henkilöstövoimavarat ja koulutus Lisäksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) toimia ydinenergian alalla (ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset, ydinturvallisuus ja ydinmateriaalivalvonta)

21 21 Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) Rahoitusta Yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre) rahoittamiseen. Yksi Euroopan komission pääosastoista Kuuluu 7 tutkimuslaitosta viidestä eri jäsenvaltiossa (Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat ja Espanja) Keskuksen tehtävä: Antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea EU:n kehittämiselle eri aloilla. Riippumaton yksityisistä ja kansallisista erityiseduista Tehtävä: palvella jäsenvaltioiden yhteisiä etuja

22 22 Tehtävä Mikä puiteohjelmakokonaisuudessa on sinulle tai organisaatiollesi tällä hetkellä haastavinta? Mistä ohjelmista olet hakenut tai suunnittelet hakevasi hankkeita? Oletko hyödyntänyt erityisohjelmien toimia tai mahdollisuuksia? Hyviä vai huonoja kokemuksia?

23 23 EU:n 7. Puiteohjelma ja hankkeet Avoimet ja kohdennetut haut Avoinna olevat haut, työohjelmat ja hakuja koskevat dokumentit: Cordiksesta (www.cordis.europa.eu) Hakemukset lähetetään sähköisesti komissioon (EPSS) Kilpailu on oikeasti kovaa: Vain parhaat hanke-ehdotukset saavat rahoitusta Konsortioiden elinkelpoisuus: Euroopan taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa 3-4 vuoden hankkeille Koordinaattorin osaaminen avainasemassa hankkeen luotsaamisessa Hankkeilta odotetaan hakemuksessa ja työsuunnitelmassa luvattuja tuloksia, etenemistä seurataan review-kokousten avulla Tarvittaessa komissio voi järjestää ylimääräisiä teknisiä review - kokouksia hankkeen toimien tarkentamiseen ja uudelleen suuntaamiseen (harvinaisia mutta enenemään päin)

24 24 Miten hakemuksia evaluoidaan? Olet jättänyt hakemuksen ICT Calliin mitä sitten tapahtuu?

25 25 Evaluoinnissa käytettävät kriteerit? Hakemukset arvioidaan kolmen kriteerin perusteella : 1. Hankkeen tieteellinen ja teknologinen laatu (S/T Quality), 2. Toteutus (Implementation) 3. Vaikuttavuus (Impact) Hakemus arvioidaan vähintään kolmen ulkopuolisen arvioija toimesta Ketkä voivat osallistua? - Yritykset (pk-yritykset sekä suuret yritykset) - Tutkimuslaitokset, - Korkeakoulut ja yliopistot - Järjestöt ja kunnat - Yksittäiset henkilöt ja tutkijaryhmät tutkijaliikkuvuuteen tähtäävissä toimissa.

26 26 Puiteohjelmahankkeet Erityyppisiä ja eri kokoisia hankkeita Hanketyyppejä: Yhteistyöhankkeet (CP), Koordinointi-ja tukihankkeet (CSA), Huippuosaamisen verkostot (NoE), Marie Curie hankkeet ja SMEs hankeet. Small and Medium scale focused research actions (STREP) tyypillinen koko 3-4 milj. kesto 2-3 vuotta konsortion koko on 5-10 osapuolta Large scale integrating projects (IP) projektit tyypillinen koko milj. kesto on 4 vuotta konsortion koko osallistujaa Hankemuodoilla ohjataan hankkeen kokoa ( määräistä ja osallistujamääräistä kokoa) sekä hankkeen kestoa ja tavoitteita.

27 27 Mistä saan tietoa hanketyypeistä? Aihealueet, hanketyypit ja osallistumissäännöt: - Työohjelmasta (Work Programme) - Call fiche (Hakua koskeva kuvaus) - Hakijan -oppaasta (Guide for applicants).

28 28 Mitkä maat voivat osallistua? Osallistujat voivat olla EU maista mutta myös muista maista Minimi osallistujamäärä on usein kolme EU maata (EU states) tai liitännäismaata (Associated countries) Osallistujat voivat olla myös ehdokasmaista (Candidate coutries) tai ns. kolmansista maista (Third countries), joita ovat esim.kanada, USA, Australia ja Japani Mahdolliset alueelliset painotukset/rajoitukset ovat mainittu ko. hakuun liittyvässä työohjelmassa ja hakuoppaassa!

29 29 Hakemisesta käynnistymiseen: Kesto: Hankkeet kestävät tyypillisesti 2-4 vuotta. Jos kaikki menee hyvin hanke saadaan päätökseen 60 pv sisällä hankkeen virallisesta päättymisestä. Pahimmillaan hankkeen päättämiseen saattaa mennä puolikin vuotta. Hanketta edeltää valmisteluvaihe aina haun avautumisesta, konsortion kokoamiseen ja hakemuksen työstämiseen, hakemuksen jättäminen oikeaan Calliin, evaluoinnin kautta saadaan ESR pisteet, hyvät pisteet saaneet kutsutaan ns. hearingiin ja sopimusneuvotteluihin. Hanke käynnistyy vasta kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen legal ja financial tarkistuksineen, draft versio Grant Agreementista, työsuunnitelman (Description of Work) lopullinen muoto, työpakettien ja rahoituksen lukkoon lyöminen.

30 30 Puiteohjelmahankkeet Hankkeissa on erilaisia aktiviteetteja: RTD - tutkimus- ja kehitystyötä Demonstration - prototyyppien rakentamista, järjestelmien ja järjestelmän osien testausta, laitteiden testaamista Management - hankkeen hallinnointia eli koordinointia Other - hankkeen saavutettujen tuloksien julkaisemista, tulosten hyödyntämisen suunnittelua, tulosten esittelemistä erilaisissa tilaisuuksissa, workshopeissa ja konferensseissa (disseminointia), esitteiden tekemistä, loppukäytäjien kouluttamista jne.

31 31 Jos osallistun missä roolissa osallistun? Hankkeeseen osallistuvilla tahoilla on erilaisia rooleja: koordinaattori, tekninen koordinaattori, työpaketin vetäjä, partneri, teollisuuspartneri, SME, loppukäyttäjä, advisory boardin jäsen Roolien tulee olla selkeät ja ennalta sovitut Muutostilanteissa roolituksista sovitaan uudelleen jos joku jää pois töitä joudutaan uudelleen allokoimaan tai konsortioon tulee uusi partneri Yleensä into tehdä asioita on suurinta hankkeen käynnistyessä kiinnostus laskee loppua kohden mutta projektin kannalta ratkaisevimmat vaiheet ovat projektin puolivälistä loppua kohti. Pidä yhteyttä aktiivisesti projektin eri osapuoliin, ota mukaan suunnitteluun, kysy mielipidettä, pidä mukana toimissa ja postituslistalla, informoi Muista, että ne osapuolet ketkä ovat mukana ensimmäistä kertaa tarvitsevat tukea ja neuvoja eniten. Ovat innokkaita oppimaan!

32 32 Hakemisesta käynnistymiseen ja koordinointiin: Hakemuksen management-osiossa kuvataan kuinka konsortio toimii, miten päätökset tehdään ja mitkä ovat riskit ja miten näihin riskeihin voidaan varautua. Isoissa konsortioissa ja pitkissä hankkeissa tulee väistämättä tilanteita, joissa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tarvitaan. Pelisääntöjä voidaan myös tarkentaa projektin aikana. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. komissiosta tulevien maksujen hallinnointi, yhteydenpito komissioon ja hankeen eri osapuoliin, yleinen tiedottaminen ja raportointivelvoitteista ja ohjeistuksista huolehtiminen, raportointien toimittaminen komissioon, sopimusmuutosten (Amendmenttien) laadinta ja review-kokousten järjestäminen yhdessä Project Officerin kanssa. Koordinaattorin kuuluu myös seurata hankeen toteutumista työsuunnitelmaan nähden ja varmistaa, että osapuolet toimittavat sovitut tuotokset (Deliverables). Partnerit vastaavat omista työsuorituksistaan ja tekemisistään ja niiden raportoimisesta.

33 33 Lähteet ja tärkeät linkit: Cordis: tietoa 7. Puiteohjelmasta, avoimista hauista, hakuohjeet, rekisteröitymisohjeet, hankkeen aikana tarvittavat dokumentit ja guidelinet, tietoa ohjelmista ja hankkeista. Täältä voi jopa etsiä sopivia partnereita hankkeisiin. Hyviä opuksia: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_assoc_en.pdf Tekes EUTI ja NCP:t, konsulttipalveluita tarjoavat tahot Erilaiset tilaisuudet ja koulutukset - HAUS ym. Ole aktiivinen ja ajantasalla! Pidä omasta osaamisestasi huolta! Perustietoa: EU:n rahoittaman hankkeen tutkimushankkeen elämänkaari (Suomen EU T&K Sihteeristö)

34 34 KIITOS! Mirka Laasonen Financial Officer, MSocSc, Vocational Qualification in Business and Administration EU-Projects VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PO. Box. 1000, VTT Finland Visiting address: Tietotie 3, Espoo Tel , fax

35 35 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa

Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa Kansainvälinen tutkimusrahoitus mistä tietoa, mitä tarjolla EU:ssa Pyskologian jatko-opiskelijat 8.4.2008 Marja Nykänen Kehittämisosasto, Tutkimusasiat Kansainvälinen rahoitus mitä kannattaa ottaa huomioon

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

NMP. (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) Kari Keskinen, Tekes. Copyright Tekes

NMP. (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) Kari Keskinen, Tekes. Copyright Tekes NMP (Nanosciences/nanotechnologies, Materials and new Production technologies) 4.9.2012 Kari Keskinen, Tekes Copyright Tekes NMP-teema (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies)

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Aarne Oja. Eemeli 4 16 August 2010

Aarne Oja. Eemeli 4 16 August 2010 EC FP7 SME Programmme: Research for the benefit of Small and Medium size Enterprizes Aarne Oja Eemeli 4 16 August 2010 Sisäpiiritietoa tarjolla: Valmistaudu 7. puiteohjelman syksyn hakuihin nyt! Komiteajäsenet:

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Miten mukaan EU-hankkeisiin? Työvälineteollisuuden ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät Ikaalinen Pentti Eklund, VTT

Miten mukaan EU-hankkeisiin? Työvälineteollisuuden ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät Ikaalinen Pentti Eklund, VTT Miten mukaan EU-hankkeisiin? Työvälineteollisuuden ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät Ikaalinen 27.01.2011 Pentti Eklund, VTT 2 Sisältö Miksi mukaan EU-hankkeisiin Yleisiä väittämiä EU-hankkeista Perusperiaatteita

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista

Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Kokemuksia puiteohjelmahankkeiden arvioinnista Horisontti 2020 Seinäjoki 23.4.2013 Sami Kurki Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 24.4.2013 1 Arvioinnin kulkua - Vähintään 3 asiantuntijaa

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

SME-ohjelma pk-yrityksiä ja -toimialoja hyödyttävä tutkimus

SME-ohjelma pk-yrityksiä ja -toimialoja hyödyttävä tutkimus 7. puiteohjelman viimeisten hakujen infopäivä 4.9.2012 SME-ohjelma pk-yrityksiä ja -toimialoja hyödyttävä tutkimus Martti Huolila,Tekes/Varsinais-Suomen ELY SME NCP Komiteajäsen: Karin Wikman, Tekes Asiantuntijajäsen:

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia

Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Horisontti 2020 konsortiohankkeet yrityksille, Outotecin kokemuksia Asmo Vartiainen Horisontti2020 infotilaisuus yrityksille Oulu, 26.1.2016 Outotec prosessiteknologiayritys Maailmanlaajuinen toiminta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kokemuksia EU-FP7 projekteista

Kokemuksia EU-FP7 projekteista Kokemuksia EU-FP7 projekteista Juhamatti Heikkilä Metso Mining and Construction About the presenter Name: Juhamatti Heikkilä M.Sc. Mechanical Engineering 1998 Work history: Metso Minerals, Inc. Tampere,

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Ylitarkastaja Varpu Taarna Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointi Jäsenvaltioiden ja alueiden

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2012 haku Vuoden 2013 työohjelma Yleisiä huomioita SSH-työohjelmasta 2013 Kaksi hakua, jotka alkavat 10.7.2012 ja päättyvät 31.1.2013

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI

Hakijan ABC. Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Hakijan ABC Hanna Vuorinen, Tekes/EUTI Mukaan kannattaa lähteä, kun haluat kehittää uusia hyödynnettävissä olevia ratkaisuja, yleensä yhdessä muiden kanssa (poikkeuksiakin on) päästä näkemään, mitä alallasi

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

EU funding for Researcher Mobility

EU funding for Researcher Mobility EU funding for Researcher Mobility Tiina Petänen FP7 People specific programme(marie Curie -Actions) Heikki Holopainen 28.10.2010 1 29.10.2010 Contents Why to be mobile? People Marie Curie Actions 2 Why

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Riitta Maijala 21.5.2013 (* AVOIN = Avoimen tiedon instrumentit) Avoin tieto tutkimuksen ja yhteiskunnan palveluksessa Tutkimuksissa käytetään paremmin hyödyksi aiempia

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Life IP CLIMA Pirkko Heikinheimo

Life IP CLIMA Pirkko Heikinheimo Life IP CLIMA 15.6.2015 Pirkko Heikinheimo Integroidut hankkeet CLIMA IP - Tukevat LIFE yleistavoitteita sekä ENV että CLIMA osaohjelmissa - Tavoitellaan valtakunnallista merkittävyyttä: laadukkaita mekanismeja

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Kysymyksiä, joihin palaamme lopuksi Mitä jäi mieleen? Mitä

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku Risto Alatarvas 08.09.2011 Toimintalinjat (Action lines) Toimintalinja 1: A more dynamic governance of the science and society relationship, jonka alla Responsible

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-ASETUKSEN TAUSTAA Komission työpaja "Legal forms of research infrastructures of pan- European interest", maaliskuu 2006 Asia nostettiin

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.9.2006 KOM(2006) 548 lopullinen 2005/0043 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin LYNET-vierailu 15.8.2016 Johanna Hakala 1 Akatemian strategia kv. näkökulma Kansainvälisyys on oleellinen osa laadukasta tutkimusta; laadun,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa

EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa Marianne Kettunen Institute for European Environmental Policy (IEEP) Lontoo / Brysseli EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus 27

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot