TEM raportteja 27/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM raportteja 27/2012"

Transkriptio

1 TEM raportteja 27/2012 Selvitys eurooppalaisista tilaajavastuujärjestelmistä Työelämä- ja markkinaosasto

2 Sisällys Sivu 1 Johdanto Selvityksen tavoitteet Selvityksen toteutus ja keskeiset käsitteet Tekninen toteutus Taloudellinen kilpailukyky ja sääntelyn vaikuttavuus Keskeiset käsitteet Selvityksen kysymyksenasettelu Selvityksen tulokset: maakohtaiset kuvaukset Belgia Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Espanja Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Hollanti Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Italia Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Itävalta Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Norja Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 1

3 5.7 Puola Tilaajavastuun sääntely Yhteenveto Ranska Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Ruotsi Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Saksa Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yhteenveto Viro Tilaajavastuun sääntely Yhteenveto Yhteenveto kohdemaiden tilaajavastuujärjestelmistä Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 2

4 1 Johdanto Hallitus antoi periaatepäätöksen toimintaohjelmasta tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi vuosille Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Toimintaohjelman yhtenä hankkeena on tilaajavastuulain uudistaminen. Tilaajavastuulain uudistamistyön pohjaksi laadittiin käsillä oleva kansainvälinen selvitys tilaajavastuun sääntelykeinoista. Selvityksen toteutuksesta vastasi Deloitte Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Selvityksen ovat laatineet Maria Magi ja Toni Oras. Selvitys valmistui lokakuussa Selvityksen tavoitteena oli kuvata 11 Euroopan maan tilaajavastuuta koskeva, voimassa oleva lainsäädäntö. Selvitystyö toteutettiin kolmessa vaiheessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa tilaajavastuusääntelyä koskeva tieto kerättiin kohdemaista Deloitten kansainvälistä verkostoa hyödyntämällä. Tieto kerättiin kohdemaiden asiantuntijoille lähetetyn ja yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tarkennetun kysymyslomakkeen avulla. Kerättyä tietoa täydennettiin tilaajavastuulainsäädäntöä koskevien kansainvälisten vertailuiden ja muun kirjallisen aineiston avulla (erityisesti ns. Dublinin raportti). Selvitystyön toisessa vaiheessa koostettiin ja analysoitiin ensimmäisessä vaiheessa kerätty aineisto. Lopuksi laadittiin loppuraportti kohdemaiden tilaajavastuusääntelystä. Selvityksessä kerättiin tietoa kohdemaiden tilaajavastuusääntelyn sisällöstä, sääntelyn käytännön toimivuudesta sekä sääntelyn vaikutuksista. Raportti on jaettu kuuteen lukuun. Johdantoluvun jälkeen raportin luku 2 kertaa selvityksen tavoitteet. Luvussa 3 käydään läpi selvityksen yksityiskohtaista toteutusta sekä selvityksessä esiintyvää käsitteistöä. Selvityksen tiedonkeruussa hyödynnetty kysymystenasettelu on esitetty luvussa 4. Luku 5 sisältää maakohtaiset tulokset koskien kohdemaiden tilaajavastuusääntelyä ja luku 6 vetää yhteen selvityksen keskeisiä tuloksia ja löydöksiä. 2 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa tilaajavastuun sääntelykeinoista tilaajavastuulain uudistamistyön tueksi. Selvityksessä kuvataan 11 Euroopan maan tilaajavastuuta koskeva, voimassa oleva lainsäädäntö. Selvityksen tavoitteena oli myös kerätä tietoa, jonka pohjalta on mahdollisuus eritellä arvioita kohdemaiden tilaajavastuusääntelyn toimivuudesta ja vaikuttavuudesta erityisesti harmaan talouden torjunnan ja yritysten välisen terveen kilpailun edistämisen kannalta. Selvityksen kohdemaat olivat Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Itävalta, Saksa, Ranska, Ruotsi, Norja, Viro ja Puola. Selvityksen toteutuksessa hyödynnettiin seuraavia selvityksiä ulkomaiden tilaajavastuusääntelystä: Liability in subcontracting processes in the European construction sector, European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (ns. Dublinin selvitys); Euroopan komission antamaa direktiiviehdotusta direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanodirektiiviksi varten tehdyt vaikutusarviot ja selvitykset, perustuen maakohtaisesti kerättyyn aineistoon; Tilaajavastuulain hallituksen esitys HE 114/2006 vp, kansainvälinen vertailu; Kohdemaiden kansalliset selvitykset työnantajasanktiodirektiivin (Neuvoston direktiivi 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista) 8 artiklan täytäntöönpanosta (alihankkijan vastuu ja tietyissä rajoitetuissa tilanteissa ketjuvastuu), perustuen maakohtaisesti kerättyyn aineistoon Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 3

5 3 Selvityksen toteutus ja keskeiset käsitteet 3.1 Tekninen toteutus Selvitystyö toteutettiin kolmessa vaiheessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa kohdemaiden tilaajavastuusääntelyä koskeva tieto kerättiin Deloitten kansainvälistä verkostoa hyödyntämällä. Selvityksessä tarvittava tieto kerättiin kohdemaiden asiantuntijoille lähetetyn ja yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tarkennetun kysymyslomakkeen avulla. Lisäksi tietoa kerättiin tilaajavastuulainsäädäntöä koskevien kansainvälisten vertailuiden ja muun kirjallisen aineiston avulla. Selvitystyön toisessa vaiheessa koostettiin ja analysoitiin ensimmäisessä vaiheessa kerätty aineisto (Deloitten kansainvälisen verkoston tuottamat maakohtaiset kuvaukset ja muu kirjallinen aineisto aiheesta). Kolmannessa vaiheessa laadittiin loppuraportti. Selvityksessä esitetty sääntelyn vaikutusten arviointi koostuu pitkälti kohdemaissa olemassa olevien aineistojen ja tietojen koostamisesta sekä yhteenvedosta. Varsinaisia mittauksia (esimerkiksi hallinnollinen taakka) tai laskelmia ei selvityksen piirissä ollut mahdollista toteuttaa. 3.2 Taloudellinen kilpailukyky ja sääntelyn vaikuttavuus Oikeusnormien eli oikeusjärjestyksen periaatteiden ja sääntöjen vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan yhtenä lähtökohtana pitää onnistunutta sääntelyä. Hyvää sääntelyä voidaan lähestyä mm. taloustieteen, politiikan ja oikeustieteen näkökulmista. Taloudellinen tehokkuus, demokraattinen säädösten laadinta ja ennakoitavan sekä yhdenvertaisen sääntelyn tavoitteet voivat olla jopa keskenään kilpailevia arviointikriteerejä. Yleisiä hyvälle lainsäädännölle asetettavia periaatteita talouden näkökulmasta ovat ainakin ennakoitavuus, tasapuolisuus sekä selkeys ja läpinäkyvyys. Erityisesti taloudellisen kilpailukyvyn näkökulmasta kriteereinä voivat korostua oikeasuhtaisuus, toissijaisuus, tehokkuus, hallinnollisen taakan ja muiden kustannusten minimointi, ennakoitavuus ja avoimuus, hallittavuus, lainsäädännön sisällöllinen joustavuus, oikeusvarmuus sekä kilpailukyvyn näkökulman huomioiminen. 1 Parempi sääntely on keskeinen hallinnon tavoite niin Suomessa kuin monissa muissa maissa. Se on yhteinen pyrkimys myös EU:ssa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä, ja parempaa sääntelyä voidaan pitää perustellusti yhtenä edellytyksenä toimivalle ja vaikuttavalle järjestelmälle. Parempi sääntely sisältää mm. yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen, sääntelyn vaihtoehtoihin, vaikutusarviointeihin ja kuulemiseen liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi sääntelyn vaihtoehtojen tarkastelu monipuolisesti on omiaan parantamaan sääntelyn tuloksellisuutta tavoitteiden kannalta, lisäämään sääntelyn kustannustehokkuutta ja tuottamaan sellaisia paremmin toimivia sääntelyjä, joita erilaiset kohdetahot hyväksyvät ja noudattavat aiempaa paremmin. Vaikuttavuuden arviointiin liittyy kokonaisvaltaisessa tarkastelussa kriittinen erittely, jolla pyritään saamaan vastaus siihen, onko lainsäädännöllä pystytty saavuttamaan asetetut tavoitteet mahdollisesti asetetussa aikataulussa. Tällaiseen analyysiin kuuluu myös sääntelyn erinäisten sivuvaikutusten selvittäminen riippumatta siitä, ovatko ne haitallisia tai hyödyllisiä. 3.3 Keskeiset käsitteet Aliurakointi tai alihankinta perustuu kahden itsenäisen yrittäjän väliseen kauppa-, hankinta-, urakka-, vuokraus-, toimeksianto-, työnteko- tai muuhun vastaavaan sopimukseen. Alihankkija (tai aliurakoitsija) on useassa tapauksessa yhtiö, joka on sitoutunut hankkimaan tai toteuttamaan urakkasopimuksen mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisälletyn asian, mutta joka ei ole tehnyt sopimusta 1 Paremman sääntelyn toimintaohjelma, Osa 1: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2006, s Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 4

6 suoraan tilaajan kanssa vaan yhden tai useamman välikäden kautta. Tilaajan ja alihankkijan välikätenä voi olla pääurakoitsijan lisäksi yksi tai useampi muu alihankkija. Ketjuvastuulla tarkoitetaan pääsäännön mukaan tilaajan vastuuta, joka ulottuu lähimmän sopimuskumppanin tai alihankkijan lisäksi koko urakkaketjuun. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ketjun osapuolet ovat vastuussa esimerkiksi maksamattomista veroista tai pakollisista maksuista. 2 Ketjuvastuun käsitteen sisällössä on maakohtaisia eroja, joita käsitellään soveltuvin osin kunkin maan osalta erikseen. Perustajaurakoitsija on rakennusalan toimija, joka perustaa yhtiön (Suomessa asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön) ja rakentaa tai rakennuttaa kyseisen yhtiön rakennukset. Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Sopimussuhteeseen perustuva vastuu tarkoittaa sitä, että sopimuskumppanit sopivat keskenään keskinäisistä vastuista. Esimerkiksi alihankkija velvoitetaan vastaamaan omien alihankkijoidensa pakollisista maksuista sopimuksen perusteella. Tilaajalla tarkoitetaan Suomessa kaupparekisterilain (129/1979) 3 :ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen sekä valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Ahvenanmaan maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan kuntaa tai kuntayhtymää, seurakuntaa, seurakuntayhtymää, muuta uskonnollista yhdyskuntaa ja muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä sekä vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä. Tässä selvityksessä tilaajan käsitettä on muiden maiden osalta käsitelty vastaavin periaattein, eli tilaajana pidetään kussakin maassa sen lainsäädännön mukaan määriteltyä oikeussubjektia, jolle tilaajavastuun mukaan kuuluu erikseen määriteltyjä velvoitteita. Tilaajavastuu tarkoittaa sitä, että työn tilaajalla on vastuu selvittää, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. 3 Toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että toissijaisessa vastuussa oleva vastaa suoritteesta vain, jollei suoritusta saada päävastuulliselta. Työnantajasanktiodirektiivi on Neuvoston direktiivi 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionin alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Vuokratulla työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on tehnyt työsopimuksen Suomessa tai ulkomailla toimivan sellaisen työnantajan kanssa, joka on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. 4 Vuokratyövoiman käytöllä viitataan tilanteisiin, joissa työvoimaa hankkivien liikkeiden toimittamat lainamiehet (vuokramies) tekevät työtä toiselle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. 5 Yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi on vastuussa samasta suoritteesta solidaarisesti. Tilaajan vastuu ulottuu pääsäännön mukaan ainoastaan sen suoraan sopimuskumppaniin tai alihankkijaan, 2 European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector. 3 https://www.tilaajavastuu.fi/. 4 Tilaajavastuulain hallituksen esitys HE 114/2006 vp. 5 Tilaajavastuulain hallituksen esitys HE 114/2006 vp Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 5

7 joka on suoraan sopimussuhteessa tilaajan kanssa. Jos aliurakoitsija ei noudata lainsäädännön sille asettamia velvoitteita esimerkiksi veroihin ja pakollisiin maksuihin liittyen, on tilaaja vastuussa yhdessä aliurakoitsijan kanssa tällaisten maksujen suorittamisesta. 6 Yhteisvastuun käsitteen sisällössä on maakohtaisia eroja, joita käsitellään soveltuvin osin kunkin maan osalta erikseen. 4 Selvityksen kysymyksenasettelu Selvityksen kysymyksenasettelu laadittiin ja viimeisteltiin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Seuraavassa taulukossa on esitetty selvityksen tiedonkeruussa hyödynnetyt kysymykset. Taulukossa esitetty rakenne vastaa myös pitkälti selvityksen tulosten raportoinnin runkoa kunkin selvityksessä tarkastellun maan kohdalla. Tilaajavastuun sääntely Aihealue Tilaajavastuusääntelyn kuvaus Kohdemaan tilaajavastuusääntelyn tavoitteet Tilaajavastuun soveltamisalat Perusteet tilaajavastuusääntelyssä omaksutuille soveltamisalan rajoituksille Tilaajavastuun asiallinen sisältö Tilaajavastuun rikkomisen seuraamukset Kysymykset Miten tilaajavastuu on säännelty kohdemaassa? Säädelläänkö tilaajavastuuta useammassa kuin yhdessä normissa? Mitkä ovat kohdemaan tilaajavastuusääntelyn tavoitteet? Onko ensisijaisena tavoitteena säännellä suhdetta sopimuskumppaniin, alihankintaan/ulkoistamiseen vai työntekijöihin? Onko tilaajavastuusäännöksiin tulossa/suunnitteilla muutoksia? Miksi muutokset tehdään ja mitä niillä tavoitellaan? Mikä on tilaajavastuun soveltamisala? Onko eri toimialoille olemassa erityisvaatimuksia? Mitä rajauksia tai poikkeuksia tilaajavastuusääntelyn soveltamisalassa on? Millä perusteilla soveltamisalaa on rajoitettu? Millä perusteilla soveltamisala on kohdistettu tiettyihin toimijoihin tai toimialoihin? Mihin tilaajavastuusääntely velvoittaa? Onko tilaajalla ketjuvastuuta sopimussuhteen lisäksi? Mihin tilaajavastuusääntely oikeuttaa (esimerkiksi oikeus saada tietoja toisesta yrityksestä/rekistereistä, pidättäytyä maksuista jne.)? Millaisia seuraamuksia tilaajavastuusääntelyn rikkomukset aiheuttavat (esim. rangaistussäännökset tai maksuseuraamukset)? Tilaajavastuun valvontaviranomaiset Mitkä tahot tai viranomaiset vastaavat tilaajavastuun valvonnasta? Mikä on näiden viranomaisten keskinäinen työnjako? Millaiset valtaoikeudet valvontaviranomaisilla on? Miten tilaajavastuun valvontaa toteutetaan käytännössä? 6 European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 6

8 Ns. työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano Miten ns. työnantajasanktiodirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön kohdemaassa? Miltä osin tilaajavastuusääntely on suoraan työnantajasanktiodirektiivin kansallista täytäntöönpanoa? Sääntelyn käytännön toimivuus Aihealue Tilaajavastuulainsäädännön käytännön toimivuus Sääntelyn vaikutukset tilaajan toimintaan Kysymykset Toteutuvatko tilaajavastuulle asetetut tavoitteet? Toimiiko tilaajavastuusääntely käytännössä (kuvaa järjestelmän hyviä/toimivia piirteitä sekä huonoja piirteitä/ongelmia)? Miten ja mistä tilaajan selvitysvelvollisuuteen liittyviä tietoja on mahdollista saada? Onko tilaajan selvitysvelvollisuuteen liittyviä tietoja helppo/vaikea saada? Onko kohdemaassa esim. rekisteriratkaisuja tietojen saamiseksi (kuvaa miten tiedonsaanti on järjestetty)? Kenen toimesta tällaisia rekistereitä ylläpidetään (valtion toimesta/yksityisesti)? Millaiset ovat tilaajavastuun käytännöt silloin, kun kyseessä on ulkomaalainen sopimuskumppani, alihankkija tai vuokratyövoiman tarjoaja: Onko saatavilla kansallista ohjeistusta siitä, mitä tietoja ulkomaisesta toimijasta pitää hankkia vastuun välttämiseksi? Mitä keinoja yrityksillä on tarvittavien tietojen hankkimiseksi? Miten kansalliset viranomaiset antavat tietoja ulkomaille? Millä tavoin tilaaja voi varautua tilaajavastuuta koskevien velvoitteiden hoitamiseen (esim. sopimusehdoilla, vakuutuksilla tai muilla keinoin)? Voiko tilaaja vapautua ketjuvastuusta ja millä tavalla? Onko sääntelyllä muita vaikutuksia tilaajan toimintaan? Vaihtelevatko sääntelyn vaikutukset toimialoittain? Sääntelyn vaikutukset Aihealue Arviot tilaajavastuusääntelyn tuottamista taloudellisista hyödyistä harmaan talouden torjunnassa (toimialoittain eriteltynä) Kysymykset Onko kohdemaassa tehty arvioita tilaajavastuusääntelyn tuottamista taloudellisista hyödyistä harmaan talouden torjunnassa? Millaisia taloudellisia hyötyjä tilaajavastuusääntely on tuottanut harmaan talouden torjunnassa? Millaisia taloudellisia hyötyjä tilaajavastuusääntely on tuottanut eri toimialoille? 2012 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 7

9 Arviot sääntelyn yrityksille aiheuttamista välittömistä kustannuksista Onko kohdemaassa tehty arvioita sääntelyn yrityksille aiheuttamista välittömistä kustannuksista (esim. hallinnollinen taakka)? Millaisia välittömiä kustannuksia ja kuinka paljon yrityksille aiheutuu tilaajavastuulainsäädännöstä? Aiheuttaako sääntely kustannuksia tietyille toimialoille? Vaihtelevatko kustannukset toimialoittain? Arviot sääntelyn aiheuttamista välillisistä kustannuksista kuten sääntelyn vaikutuksista palveluiden tai tuotteiden hintatasoon Onko kohdemaassa tehty arvioita sääntelyn aiheuttamista välillisistä kustannuksista esim. sääntelyn vaikutuksista palveluiden tai tuotteiden hintatasoon? Millaisia välillisiä kustannuksia ja kuinka paljon yrityksille aiheutuu tilaajavastuulainsäädännöstä? Vaihtelevatko sääntelyn aiheuttamat välilliset kustannukset toimialoittain? 5 Selvityksen tulokset: maakohtaiset kuvaukset 5.1 Belgia Tilaajavastuun sääntely Vuoteen 2008 asti Belgian tilaajavastuusääntely perustui erityiselle rekisteröintijärjestelmälle. Urakoitsija saattoi liittyä erityiseen rekisteriin, mikäli se täytti tarvittavat luotettavuusvaatimukset. Vanhan järjestelmän mukaan tilaajien sekä urakoitsijoiden, jotka tekivät sopimuksen työn suorittamisesta sellaisten ulkomaisten toimijoiden kanssa, jotka eivät olleet rekisteröityneet Belgiassa, tuli pidättää ja tilittää veroviranomaisille 15 % työstä maksettavasta korvauksesta. Mikäli tilaaja tai urakoitsija ei noudattanut järjestelmän vaatimuksia, seurasi siitä yhteisvastuu alihankkijoiden veroveloista. Järjestelmästä jouduttiin kuitenkin luopumaan sen jälkeen, kun Euroopan Unionin tuomioistuin totesi järjestelmän loukkaavan vapautta tarjota rajat ylittäviä palveluita EU:n alueella, sillä rekisteröitymisvelvollisuus saattoi toimia pelotteena ulkomaisille yrityksille. 7 Belgian tilaajavastuusääntelyä sovelletaan ainoastaan rakennusalalla ja pääasiassa sopimussuhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja vastaa ainoastaan omien sopimuskumppaneidensa velvoitteista. Vastuu näistä velvoitteista on yhteisvastuuta. Sosiaaliturvamaksuvelkoja koskeva yhteisvastuu voi kuitenkin tietyin edellytyksin muuttua ketjuvastuuksi. Jos urakoitsijan sopimuskumppani ei suoriudu velvoitteistaan senkään jälkeen, kun saatavia on virallisesti peritty siltä, voidaan vastuu kohdistaa alihankintaketjun seuraavalle tasolle. 8 Ketjuvastuun laajentaminen koskemaan myös verovelkoja on kuitenkin suunnitteilla. Verovelkoja koskeva ketjuvastuun perustuva lainsäädäntö tulee arvion mukaan voimaan loppuvuodesta Tilaajavastuusääntelyn kuvaus Belgian lainsäädäntö sisältää kaksiosaisen tilaajavastuun järjestelmän. Järjestelmä jakaantuu yksityisellä sektorilla sovellettaviin säännöksiin urakoitsijan vastuusta alihankkijan sosiaaliturvamaksu- ja veroveloista ja julkisella sektorilla sovellettavaan hyväksyttyjen urakoitsijoiden järjestelmään. 7 Commission v. Belgium, C-433/04 (http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/gettext.pl?where=&lang=en&num= c &doc=t&ouvert=t&seance=arret). 8 Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 8

10 Yksityisellä sektorilla sovellettavat säännökset urakoitsijan vastuusta alihankkijan sosiaaliturvamaksu- ja veroveloista varmistavat, että urakoitsija on noudattanut lakisääteisiä velvoitteitaan sekä työnantajavelvoitteitaan. Säännöstö on kolmiportainen. Yleisesti tilaaja on työn suorittajan kanssa yhteisvastuussa työn suorittajan vero- ja sosiaaliturvamaksuveloista. Tilaaja voi kuitenkin vapautua vastuusta, mikäli pidättää tietyn osan tilatusta työstä sovitusta korvauksesta ja tilittää sen suoraan asianomaisille viranomaisille. Vastuu muuttuu ketjuvastuuksi, mikäli joku ketjun urakoitsijoista laiminlyö sosiaaliturvamaksujen maksamisen eikä summaa saada perittyä. Tällöin summaa voidaan periä urakoitsijaketjussa seuraavana olevalta tilaajalta. Julkisiin hankintoihin sovelletaan nk. hyväksyttyjen urakoitsijoiden järjestelmää (recognition of contractors). Järjestelmän avulla viranomaisten on mahdollista saada tiettyjä takeita sopimuskumppaneistaan. Julkisissa hankinnoissa, joiden arvonlisäveroton arvo ylittää luonteesta riippuen euroa tai euroa, viranomainen voi tehdä sopimuksen vain hyväksytyn urakoitsijan kanssa. Mikäli viranomainen haluaa tehdä sopimuksen sellaisen urakoitsijan kanssa, joka ei ole nk. hyväksytty urakoitsija, urakoitsijan on pystyttävä dokumentein todistamaan, että se täyttää hyväksytylle urakoitsijalle asetetut vaatimukset. Tilaajavastuusääntelyn tavoitteet Tilaajavastuusääntelyn tavoitteena on ollut puuttua nk. gangmastereiden toimintaan. Gangmasterit ovat rakennusalalla toimivia henkilöitä, jotka ottavat palvelukseensa suuria määriä työntekijöitä ilman, että heille maksetaan riittäviä palkkoja ja että asianmukaisista työnantaja- ja sosiaaliturvamaksuista huolehditaan. Tilaajavastuulla pyritään myös vaikuttamaan siihen, että aliurakointityötä varten ei perusteta nk. kuplayhtiöitä, vaan että asianmukaiset vero- ja sosiaaliturvamaksut tilitetään viranomaisille. Työnantajien ja työntekijöiden edunvalvonnasta vastaavien tahojen tavoitteena on lisäksi puuttua tilaajavastuun avulla epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. 9 Tilaajavastuujärjestelmällä suojellaan myös työntekijöiden oikeuksia. Lainsäädännöllä pyritään myös siihen, että urakoitsijat ja alihankkijat hoitavat velvollisuutensa myös työntekijää kohtaan maksamalla heidän palkkoihinsa sovellettavat sosiaaliturvamaksut ja verot. Tilaajavastuulla pyritäänkin turvaamaan sekä tilaajan ja urakoitsijan että urakoitsijan ja sen työntekijöiden väliseen suhteeseen liittyvien velvoitteiden asianmukainen täyttäminen. Tilaajavastuun soveltamisalat Tilaajavastuuta sovelletaan Belgiassa kaikkiin urakoitsijoihin, jotka toimivat tietyllä toimialalla, sekä heidän työntekijöihinsä. Säädöksissä määritelty toimiala kattaa pääsääntöisesti rakennustoimialan, joten tilaajavastuulainsäädännön mukainen vastuu vero- ja sosiaaliturvamaksuveloista rajoittuu rakennusalalla tehtävään urakointiin ja alihankintaan sekä alihankintaketjuihin. Vastuu ei sovellu tilaajina oleviin luonnollisiin henkilöihin mikäli työ tehdään ainoastaan yksityistä tarkoitusta varten. Vuokratyöntekijöiden ja heidän työnantajansa väliseen suhteeseen sovelletaan erityistä lainsäädäntökehystä. Vuokratyöntekijöihin sovellettavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta ulkomailta lähetettyihin työntekijöihin. Vuokratyötä koskevan lainsäädännön mukaan tilaajan vastuu ulottuu kuitenkin myös vuokratyöntekijöihin, mikäli vuokratyötä tarjoava yritys siirtää osan työntekijää koskevasta määräysvallasta vuokratyövoimaa käyttävälle yhtiölle, jolloin työntekijän ja vuokratyötä tarjoavan yrityksen välinen sopimus muuttuu vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen ja työntekijän väliseksi toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector. 10 Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 9

11 Tilaajavastuun asiallinen sisältö Tilaajavastuu on Belgiassa kolmiportainen. Se jakaantuu tilaajan ja työn suorittajan yhteisvastuuseen työn suorittajan vero- ja sosiaaliturvamaksuveloista, tilaajan mahdollisuuteen käyttää pidätysoikeutta sekä ketjuvastuuseen, joka soveltuu mikäli ketjuvastuulle asetetut erityiset edellytykset täyttyvät. Yhteisvastuu Yhteisvastuu soveltuu kaikkiin sopimussuhteisiin rakennusalalla. Yhteisvastuuta sovelletaan siis sekä tilaajan ja urakoitsijan että urakoitsijan ja alihankkijan välisessä suhteessa silloin, kun työtä suorittavalla osapuolella on vero- tai sosiaalimaksuvelkaa. Yhteisvastuuta sovelletaan vain sopimussuhteessa. Tilaaja on vastuussa ainoastaan oman urakoitsijansa velvoitteista, ei urakoitsijan mahdollisesti käyttämän aliurakoitsijan velvoitteista. Tilaaja voi tarkastaa viranomaisten ylläpitämästä tietokannasta, onko työn suorittajalla sopimuksentekohetkellä vero- tai sosiaaliturvamaksuvelkaa. Yhteisvastuu veroveloista on rajattu 35 %:iin urakoitsijan vastuulle annetun urakan arvonlisäverottomasta arvosta. Työn tilaaja on urakoitsijan kanssa yhteisvastuussa niiden verovelkojen maksamisesta, jotka urakoitsijalla on sopimuksentekohetkellä. Urakoitsija, joka tekee sopimuksen sellaisen alihankkijan kanssa, jolla on sopimuksentekohetkellä verovelkaa, on puolestaan oman alihankkijansa kanssa yhteisvastuussa alihankkijansa veroveloista. Yhteisvastuu soveltuu myös urakoitsijan ja alihankkijan sellaisiin verovelkoihin, jotka syntyvät sopimussuhteen aikana. Mikäli työn tilaaja on vastuussa sopimuskumppaninsa sosiaaliturvamaksuveloista sataprosenttisesti, ei se tämän lisäksi ole vastuussa sopimuskumppaninsa veroveloista. Tilaajan vastuu työn suorittajan sosiaaliturvamaksuveloista vastaa 100 %:ia tilatusta työstä sovitusta korvauksesta ilman arvonlisäveroa. Vastuu sosiaaliturvamaksuveloista on kuitenkin rajattu 65 %:iin kyseisestä summasta silloin kun tilaajalla on vastuu myös veroveloista. Tällöin vastuu veroveloista rajoittuu 35 %:iin tilatusta työstä sovitusta korvauksesta, josta on vähennetty arvonlisäveron määrä. Työn tilaaja on urakoitsijan kanssa yhteisvastuussa niiden sosiaaliturvamaksuvelkojen maksamisesta, jotka urakoitsijalla on sopimuksentekohetkellä. Urakoitsija, joka tekee sopimuksen sellaisen alihankkijan kanssa, jolla on sopimuksentekohetkellä sosiaaliturvamaksuvelkaa, on puolestaan yhteisvastuussa oman alihankkijansa sosiaaliturvamaksuvelkojen maksamisesta. Yhteisvastuu soveltuu myös niihin urakoitsijan tai alihankkijan sosiaaliturvamaksuvelkoihin, jotka syntyvät sopimussuhteen aikana. Ketjuvastuu soveltuu ainoastaan sosiaaliturvamaksuvelkoihin. Ketjuvastuu soveltuu, mikäli tilaaja, joka on tehnyt sopimuksen sellaisen urakoitsijan kanssa, jolla on sosiaaliturvamaksuvelkaa, ei maksa velkaa kolmenkymmen päivän kuluessa siitä, kun on saanut virallisen maksumääräyksen. Tällöin vastuu muuttuu porrastetuksi ketjuvastuuksi, jolloin velkaa voidaan periä sopimusketjussa seuraavalta taholta. Velkaa voidaan periä alihankintaketjun seuraavalta tasolta vain näiden edellytysten täyttyessä. Pidätysvelvollisuus Tilaaja voi vapautua yhteisvastuusta, mikäli pidättää tietyn summan palkkiosta, jonka maksaa sellaiselle urakoitsijalle, jolla sopimuksentekohetkellä on ollut sosiaaliturvamaksu- tai verovelkaa. Valtiovarain- ja sosiaaliturvaministeriöt pitävät yllä tietokantaa, josta tilaaja voi tarkistaa, onko urakoitsijalla tai alihankkijalla sosiaaliturvamaksu- tai verovelkaa. Kun tilaaja huomaa, että sen sopimuskumppanilla on verovelkaa ja sopimuskumppanille maksettava lasku on vähintään euroa, tulee sen pyytää sopimuskumppania esittämään todistus, josta ilmenee vero- tai sosiaaliturvamaksuvelan määrä. Mikäli verovelka ylittää 15 % tai sosiaaliturvamaksuvelka 35 % tilatusta työstä sovitusta korvauksesta, tai jos sopimuskumppani ei esitä todistusta kuukauden kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty, tulee tilaajan yhteisvastuusta vapautuakseen pidättää urakasta maksettavasta korvauksesta 15 % vero- ja 35 % sosiaaliturvamaksuja varten ja tilittää summat suoraan asianomaisille viranomaisille Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 10

12 Tilaajavastuun rikkomisen seuraamukset Maksuvelvollisuuden laiminlyöneelle urakoitsijalle ei synny takaisinmaksuvelvollisuutta maksun suorittanutta tahoa kohtaan. Mikäli urakoitsija ei maksa verolainsäädännön mukaisia maksuja lainkaan, määrätään niiden lisäksi lisämaksu, joka vastaa sitä summaa, joka urakoitsijan olisi alun perin tullut pidättää ja tilittää. Kysymyksessä on hallinnollinen rangaistusmaksu, joka merkitään sen nimiin, joka rikkomuksen on tehnyt. Mikäli tilaaja tai urakoitsija ei maksa sosiaaliturvamaksuihin liittyvän lainsäädännön mukaisia maksuja, määrätään alkuperäisen summan lisäksi samansuuruinen lisämaksu. Belgiassa on käytössä myös sakkomaksu, jonka suuruus on kuitenkin yleensä vaatimaton suhteessa määrään, joka viranomaisille olisi tullut maksaa 11. Lisäksi työntekijöillä on myös mahdollisuus tehdä valitus maksamattomista tai liian alhaisista palkoista paikalliselle tarkastusviranomaiselle 12. Tilaajavastuun valvontaviranomaiset Pidätysvelvollisuuden mukaisten maksujen keräämisestä ja perinnästä on verovelkojen osalta vastuussa valtiovarainministeriö (Federale Overheidsdienst Financiën / Service Public Federal Finances) ja sosiaaliturvamaksujen osalta sosiaaliturvaministeriö (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid /Service Public Federal Securite Sociale). Työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano Direktiiviä 2009/52/EY ei ole toistaiseksi saatettu Belgiassa kansallisesti voimaan Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Yleisellä tasolla voidaan todeta selvityksen perusteella, että tilaajavastuusääntelyllä on saavutettu sille asetetut lainsäädännölliset tavoitteet. Tiettyjä haasteita kuitenkin on, joita käsitellään seuraavissa kappaleissa. Tilaajavastuulainsäädännön käytännön toimivuus Aikaisemmin tilaajan ja urakoitsijan tilaajavastuuta toteutettiin vapaaehtoisen rekisteröintijärjestelmän avulla. Rekisteröitymistä voitiin kuitenkin luonnehtia pakolliseksi, sillä tiettyjä tukia tai veroetuja (esim. alempi arvonlisäverokanta) saattoi hyödyntää vain kun teki sopimuksen rekisteröityneen urakoitsijan kanssa. Tilaajavastuun ja rekisteröinnin välinen lainsäädäntöyhteys poistettiin, kun Euroopan Unionin tuomioistuin antoi Belgialle tuomion koskien rekisteröintijärjestelmää 13. Kun yhteys tilaajavastuun ja rekisteröinnin välillä katkaistiin, yksinkertaistui myös hallinnollinen järjestelmä, sillä urakoitsijoiden ei tarvitse enää täyttää rekisteröinnille asetettuja hallinnollisia vaatimuksia. Aikaisempaa järjestelmää pidettiin kuitenkin kansallisella tasolla hyvänä, sillä sen avulla kyettiin puuttumaan rakennusalalla tapahtuvaan vilppiin ja harmaaseen talouteen. Uuden järjestelmän osalta huolena on ollut, että sen avulla ei voida samalla tavalla todeta vastuuta ja ohjata tuloja valtiolle. Myös ministeriöiden mahdollisuuksia toimeenpanna ja toteuttaa lainsäädäntöä on pidetty rajallisina. Kun pakollinen rekisteröitymisvelvollisuus on poistettu, on esitetty huoli siitä, että yrityksillä ei ole enää kannustinta rekisteröityä. Valtiovarain- ja sosiaaliturvaministeriö pitävät yllä tietokantaa, josta urakoitsijan tai alihankkijan sosiaaliturvamaksuvelkojen olemassaolo voidaan tarkistaa ja jolla on myös todistusarvoa. Myös ulkomaiset urakoitsijat liitetään tietokantaan, jos niillä on 11 Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector 12 Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector 13 Commission v. Belgium, C-433/ Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 11

13 sosiaaliturvamaksu- tai verovelkaa Belgiassa. Tilaajan tai päävastuullisen urakoitsijan ei kuitenkaan tarvitse tehdä pidätyksiä eikä vastuuta voida perustaa, mikäli ulkomaisella urakoitsijalla ei ole sosiaaliturvamaksu- tai verovelkaa Belgiassa ja kaikilla sen työntekijöillä on voimassaolevat E101- todistukset 14. Viranomaisten on kuitenkin vaikea arvioida, onko ulkomaalaisilla yhtiöillä vero- tai sosiaaliturvamaksuvelkaa Belgiassa. Sääntelyn vaikutukset tilaajan toimintaan Belgiassa tilaajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarkastaa sopimuskumppanin, urakoitsijan, alihankkijan tai vuokratyövoiman tarjoajan luotettavuutta. Sopimuskumppanit voivat kuitenkin vapaaehtoisesti ottaa sopimuksiin ehtoja tai vakuutuksia koskien sopimuskumppanin luotettavuutta. Tällaisilla ehdoilla voi olla merkitystä arvioitaessa vastuun muodostumista myöhemmin. Tilaaja tai urakoitsija voi varautua tilaajavastuun velvoitteisiin esimerkiksi sopimusehdoin tai pankkitakauksen avulla. Sopimuksessa voidaan todeta, että urakoitsija tai alihankkija maksaa sille kuuluvat vero- ja sosiaaliturvamaksut tai vaihtoehtoisesti urakoitsija tai alihankkija voi asettaa pankkitakauksen, joka voidaan käyttää sen vero- tai sosiaaliturvamaksuvelan maksamiseen siinä tapauksessa, että tilaaja tai urakoitsija jää vastuuseen urakoitsijan tai alihankkijan vero- tai sosiaaliturvamaksuvelasta. Suhteessa viranomaisiin vastuusta vapautuminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tilaaja tai urakoitsija voi vapautua vastuusta ainoastaan toimimalla huolellisesti ja noudattamalla lainsäädäntöä maksamalla tarvittavat maksut suoraan viranomaiselle. Sääntelyn vaikutukset näkyvät ainoastaan rakennustoimialalla, sillä sitä ei sovelleta muihin toimialoihin. Arvioita sääntelyn yrityksille aiheuttamista välittömistä kustannuksista Ennen vuotta 2008 urakoitsijoita koski raskas, usein kuukausia kestävä hallinnollinen rekisteröintiprosessi. Urakoitsijat saivat prosessissa rekisteröintinumeron. Koska useimmat tilaajat eivät halunneet tehdä sopimuksia rekisteröimättömien urakoitsijoiden kanssa, urakoitsijat huomioivat rekisteröintiin liittyvät kustannukset urakan hinnassa. Vuonna 2008 rekisteröintiprosessia yksinkertaistettiin, ja nykyisin rekisteröintinumeron saa yhden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Vuonna 2012 poistettiin lainsäädännöllinen yhteys urakoitsijan rekisteröinnin ja velvollisuuden vastata vero- ja sosiaaliturvamaksuveloista välillä. Tilaajavastuuta sovelletaan vain rakennustoimialalla, joten sen vaikutuksia voidaan arvioida ainoastaan tämän toimialan näkökulmasta. 14 Lähde: European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 12

14 5.1.3 Yhteenveto Tilaajavastuun vahvuudet Viranomaiset pitävät yllä tietokantaa, josta voi tarkistaa, onko sopimuskumppanilla vero- tai sosiaaliturvamaksuvelkaa. Myös ulkomaiset toimijat liitetään tietokantaan, jos niillä on vero- tai sosiaaliturvamaksuvelkaa Belgiassa. Yhteisvastuun myötä velkoja voidaan periä tehokkaammin. Tilaaja voi varautua yhteisvastuuseen tekemällä vaadittavat pidätykset vapaaehtoisesti. Tilaajavastuun haasteet Sovelletaan vain rakennusalalla. Seuraamukset tilaajavastuun rikkomisesta Ketjuvastuu Verovelka: hallinnollinen rangaistusmaksu, joka vastaa velan määrää. Sosiaaliturvamaksuvelka: lisämaksu, joka vastaa velan määrää. Lisäksi käytössä sakkomaksu, joka suuruudeltaan usein vaatimaton verrattuna velan määrään. Soveltuu, mikäli maksuista vastuussa oleva tilaaja ei suoriudu maksuvelvoitteesta 30 päivän kuluessa siitä, kun saa virallisen maksumääräyksen; tämän jälkeen velkaa voidaan periä alihankintaketjun seuraavalta tasolta. Soveltuu toistaiseksi vain sosiaaliturvamaksuvelkoihin. Tilaajavastuuseen liittyvä tiedonhankinta Viranomaiset ylläpitävät rekisteriä, josta voi tarkistaa, onko sopimuskumppanilla sosiaaliturvamaksu- tai verovelkaa. 5.2 Espanja Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn kuvaus Tilaajavastuuta koskeva sääntely sisältyy useisiin lakeihin Espanjassa. Tilaajavastuun kannalta keskeisimmät lait ovat työntekijöitä koskeva lainsäädäntö ja siihen tehdyt muutokset, aliurakoinnista rakennusalalla säätävä laki sekä yleiset verotusta sääntelevät lait. Tilaajavastuusääntelyn tavoitteet Tilaajavastusääntelyn yleisinä tavoitteina Espanjassa on yhtäältä suojella työntekijöiden oikeuksia ja toisaalta varmistaa se, että kaikki aliurakointiprosessissa mukana olevat yritykset noudattavat niille asetettuja velvoitteita. Lisäksi yhteisvastuuta koskevan sääntelyn tavoitteena on varmistaa työntekijöiden palkkoja, sosiaaliturvamaksuja sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien velvoitteiden noudattaminen. Erityisesti rakennusalaa ja sen piirissä tapahtuvaa aliurakointia koskevan sääntelyn tavoitteena on parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita, vähentää onnettomuuksia, edistää ja tukea rakennusyritysten maksukykyä sekä lisätä työpaikkojen ja urakoiden läpinäkyvyyttä rajoittamalla aliurakoitsijoiden määrää ja lisäämällä valvontaa Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 13

15 Tilaajavastuuta ja työntekijöitä koskevan lainsäädännön keskeisimpänä tavoitteena on säännellä pääurakoitsijan ja oikeushenkilönä toimivien aliurakoitsijoiden tai niihin rinnastuvien toiminimellä työtä tekevien henkilöiden välistä suhdetta. Lisäksi tilaajavastuusääntely koskee vuokratyövoimaa ja pyrkii edistämään vuokrattujen työntekijöiden oikeuksia. Tilaajavastuusääntelyyn ei ole tällä hetkellä suunnitteilla muutoksia Espanjassa. Tilaajavastuun soveltamisalat Espanjassa tilaajavastuuta sovelletaan seuraaviin toimijoihin: pääurakoitsija (silloin kun aliurakkana hankittu työ on sellaista, joka on tilaajan tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä) aliurakoitsijat perustajaurakoitsijat, mikäli nämä toimivat sopimuskumppanin roolissa vuokratyövoimaa käyttävät yritykset vuokratyövoimaa tarjoavat yritykset Tilaajavastuusääntelyyn liittyvät velvoitteet koskevat työntekijöiden palkkoja, sosiaaliturvamaksuja, työturvallisuutta ja verotusta. Alueellisesti tilaajavastuun soveltaminen koskee koko maata eikä eri alueiden välillä ole poikkeuksia. Tilaajavastuuta sovelletaan myös ulkomaisiin, Espanjassa toimiviin yrityksiin (ulkomainen tilaaja tai vuokratyövoimaa tarjoava yritys). Lisäksi eri toimialoja koskevat työehtosopimukset säätelevät tilaajavastuuseen liittyviä toimialakohtaisia velvoitteita. Esimerkiksi rakennusalaa koskevat velvollisuudet on säännelty voimassaolevassa työehtosopimuksessa (Fifth General Collective Agreement for construction sector, BOE of March 15th, 2012). Kun tilaaja tekee sopimuksen sellaisesta työstä, joka on tilaajan tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä, täytyy tilaajan tarkastaa, että sopimusosapuoli on täyttänyt sosiaaliturvamaksuja koskevat velvoitteensa. Edellä kuvattua tilaajan selvitysvelvollisuutta ei ole sellaisessa tapauksessa, jossa tilaaja tekee sopimuksen sellaisesta työstä tai palveluista, joka ei kuulu tyypillisesti tilaajan omaan liiketoimintaan. Espanjassa tilaajavastuusääntelyn tavoitteena on suojella tervettä kilpailua markkinoilla. Edellä mainitut liiketoiminnan luonteeseen liittyvät poikkeukset tilaajavastuun soveltamisessa perustuvat siihen, että näiden tilanteiden ei ole nähty aiheuttavan vääristymiä markkinoille tai merkittävää kilpailuetua tietyille toimijoille. Tilaajavastuusääntely koskee Espanjassa kaikkia toimialoja. Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa on säännelty lisäksi kyseistä toimialaa koskevista yksityiskohdista. Tilaajavastuusääntely koskien rakennusalaa on säännelty omalla erillisellä lailla (Laki 32/2006). Tilaajavastuun asiallinen sisältö Tilaajavastuusääntely velvoittaa tilaajaa tarkastamaan ja valvomaan riittävällä tavalla, että sopimusosapuoli noudattaa palkanmaksuun, sosiaaliturvamaksuihin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä verojen maksuun liittyviä velvollisuuksiaan. Tilaajavastuun piiriin kuuluvat Espanjassa seuraavat kokonaisuudet: Palkkoihin ja palkanmaksuun liittyvät velvoitteet Pääurakoitsijalla on yhteisvastuu sopimusosapuolten ja aliurakoitsijoiden kanssa palkanmaksuun liittyvissä velvoitteissa sopimuskauden aikana Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 14

16 Käytäntönä on, että tilaaja valvoo säännöllisesti aliurakoitsijoina toimivien yritysten palkkaan ja palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden noudattamista. Sosiaaliturvamaksut Verotus Pääurakoitsija on yhteisvastuussa sopimusosapuolten ja aliurakoitsijoiden kanssa. Pääurakoitsijan tulee pyytää sopimusosapuolina toimivia yrityksiä koskeva verovelkatodistus joka osoittaa, että sosiaaliturvamaksut on maksettu asianmukaisesti. Yritykset, jotka käyttävät aliurakoitsijoita sellaisten töiden tai palveluiden suorittamiseen, jotka ovat tilaajan tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeisiä, ovat toissijaisesti vastuussa aliurakoitsijan veroveloista niiltä osin, kun ne koskevat tilattua työtä tai palvelua. Vastuusta voi vapautua, jos aliurakoitsija tai sopimusosapuoli toimittaa tilaajalle todistuksen verojen maksamisesta viimeisen 12 kuukauden ajalta. Työturvallisuus Pääurakoitsija on yhteisvastuussa lainsäädännön työturvallisuutta koskevien säännösten ja velvoitteiden noudattamisessa. Yritykset, jotka hankkivat aliurakoitsijalta sellaisia palveluita tai työtä, joka vastaa tilaajan tavanomaista liiketoimintaa ja joka suoritetaan tilaajan toimitiloissa, on velvollinen varmistamaan, että aliurakoitsijat noudattavat työturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Tiedonantovelvoite Sopimusosapuolen tai aliurakoitsijan työntekijöille tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajan tai pääurakoitsijan tiedot. Lisäksi pääurakoitsijan työntekijöiden edustajille tulee toimittaa erikseen määriteltyä tietoa toisena sopimusosapuolena tai aliurakoitsijana toimivasta yrityksestä (yrityksen nimi, sopimuksen syy ja sopimusehdot, työn tai palvelun suorittamispaikka, työn suorittavien työntekijöiden määrä ja työturvallisuusriskien torjuntasuunnitelma). Samat tiedot tulee toimittaa aliurakoitsijan työntekijöiden edustajille koskien näiden omaa työnantajaa. Espanjassa ei ole varsinaista ketjuvastuuta, mutta joissakin tapauksissa työntekijällä on mahdollisuus esittää vaatimus suoraan pääurakoitsijalle. Yleisenä sääntönä on, että kaikki urakkaketjussa tai aliurakointiprosessissa mukana olevat yritykset ovat viime kädessä yhteisvastuussa. Joissakin tapauksissa sovelletaan toissijaista vastuuta. Yrityksellä on oikeus saada itseään koskeva, sosiaaliturvamaksujen ja velvoitteiden hoitamista koskeva selvitys viranomaisilta (Social Security General Treasury). Tilaajavastuun rikkomisen seuraamukset Tilaajavastuun rikkominen voi aiheuttaa erilaisia taloudellisia rangaistusseuraamuksia tai sakkoja. Seuraamukset riippuvat siitä, mihin laiminlyönnit ovat kohdistuneet (palkat, sosiaaliturvamaksut, verotus, työturvallisuus). Seuraamusten suuruus vaihtelee sen mukaan, mitä velvoitteita on rikottu. Seuraamukset voivat koskea tietyin edellytyksin koko urakkaketjua ellei tuomioistuin tai tehtävään nimetty viranomainen ole päättänyt, että rangaistus rajoittuu vain tiettyyn yritykseen. Palkanmaksuihin kohdistuviin laiminlyönteihin liittyen työntekijöillä on mahdollisuus vaatia oikeusteitse saamisiaan sekä omalta työnantajaltaan että vastuussa olevalta tilaajalta. Laittomasti työskennelleillä työntekijöillä on oikeus vaatia pysyvää työpaikkaa kummalta tahansa sopimusosapuolelta Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 15

17 Tilaajavastuun valvontaviranomaiset Espanjassa tilaajavastuun noudattamista valvovat ja seuraamuksia määräävät viranomaiset ja toimijat: Työoloista ja sosiaaliturvasta vastaava valvontaelin (The Labour and Social Security Inspectorate, Inspección del Trabajo y Seguridad Social), jonka tehtävänä on valvoa ja tunnistaa työlainsäädäntöä koskevat loukkaukset. Ammattiyhdistysliikkeitä edustavat työneuvostot, joiden tehtävänä on valvoa ja laatia tarvittaessa työoloja koskevia valituksia. Erikseen nimetyt verovelvollisuuksien ja työlainsäädännön noudattamista valvovat viranomaiset, joilla on toimivalta tehdä päätöksiä rangaistuksista ja seuraamuksista. Yleiset tuomioistuimet, joiden tehtävänä on riitatilanteiden ratkaisu ja rangaistusten sekä seuraamusten määrääminen. Työoloista ja sosiaaliturvasta vastaava valvontaelin on keskeinen toimija tilaajavastuuta koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonnassa. Kyseinen viranomainen voi valvontatyössään käyttää seuraavia keinoja: 1. vaatia yrityksiltä erikseen määriteltyjä toimenpiteitä; 2. aloittaa velvollisuuksien laiminlyönnistä johtuvan loukkausasian selvittämistä koskevan prosessin; 3. vaikuttaa muutosten tekemiseen työntekijöiden sosiaaliturvarekisteröintiin liittyen; 4. määrätä välittömästi voimaan tulevan toiminnan keskeyttämisen esimerkiksi vaarallisten työolojen johdosta. Käytännössä tilaajavastuulain noudattamiseen liittyvä valvonta käynnistyy työtä ja sosiaaliturvaa koskevan valvontaelimen toimesta jonkin viranomaisen pyynnöstä, yrityksen omasta aloitteesta tai ilmiannosta. Tarkastus voi sisältää käynnin työn suorittamispaikalla tai pyynnön kuulla vastuussa olevaa yritystä tilanteen selvittämiseksi ja todisteiden keräämiseksi. Lisäksi viranomainen voi selvittää ja hankkia yritystä/yrityksiä koskevaa tietoa muista julkisista rekistereistä. Työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano Direktiivi 2009/52/EY on implementoitu Espanjan lainsäädäntöön muuttamalla lakia ulkomaalaisten oikeuksista, vapauksista ja sosiaalisesta integroitumisesta Espanjassa (Organic Law 4/2000, January 11, over rights, freedoms, and social integration of foreigners in Spain). Moni direktiivin velvoitteista sisältyi jo aiemmin Espanjan voimassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Espanjan lainsäädännön mukaan tilaaja ja alihankkijat ovat yhteisvastuussa koskien sellaisten työntekijöiden palkkausta, joilla ei ole työlupaa, oleskelulupaa Espanjassa tai muita tarvittavia lupia tai todistuksia jonkin työn toteuttamiseksi Tilaajavastuusääntelyn käytännön toimivuus ja vaikutukset Tilaajavastuusääntelyä pidetään yleisesti Espanjassa tärkeänä. Espanjalainen lainsäädäntö luo pohjan tilaajavastuun tehokkaalle ja riittävälle sääntelylle 15. Toisaalta tehokkaan tilaajavastuusääntelyn esteenä on Espanjassa nähty tilaajavastuun rajoittuminen ainoastaan sellaisiin aliurakoitsijoihin, jotka toimittavat pääurakoitsijalle sellaista palvelua tai työtä, joka on tilaajan tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä. Käytännössä rajanveto tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeisen suoritteen ja muun suoritteen välillä on hankalaa. Selvityksen mukaan tilaajavastuusääntely toimii Espanjassa tyydyttävästi. Se, että tilaajavastuun rikkomuksesta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset voivat olla merkittäviä, tehostaa omalta osaltaan tilaajavastuusääntelyn noudattamista. Lisäksi selvityksen mukaan tilaajavastuun soveltamisalaa pidetään 15 European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008: Liability in subcontracting processes in the European construction sector 2012 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 16

18 riittävän laajana sen kohdistuessa palkkoihin, sosiaaliturvamaksuihin, verovelvoitteisiin, työturvallisuuteen sekä tiedonantovelvoitteisiin koskien työntekijöitä. Espanjan tilaajavastuujärjestelmä sisältää kuitenkin seuraavia haasteita: Käytännössä tilaajavastuun seuraamukset aiheutuvat sille yritykselle, joka parhaiten pystyy vastaamaan velvoitteisiin, vaikka tilaajan ja sopimusosapuolen yhteisvastuu soveltuisikin tilanteeseen. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että vastuu jää tyypillisesti suurimmille yrityksille. Tilaajavastuun toivottaisiin kattavan myös muut sopimustilanteet kuin sellaiset, joissa pääurakoitsija hankkii sellaista työtä, joka on sen tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä. Pääurakoitsijan tulisi käytännössä osallistua vahvemmin koko aliurakointiprosessiin. Yritykset voivat hankkia Espanjassa tilaajavastuun edellyttämiä tietoja seuraavista lähteistä: 1. Sosiaaliturvamaksujen suoritusta koskevan selvityksen voi pyytää nimetyltä viranomaiselta (Social Security Authority). Erityisesti rakennusalaa koskevia tietoja voi saada myös seuraavasti: 2. Akkreditoitujen yritysten rekisteritietojen tarkastaminen (Register of Accredited Companies REA): a. Rekisteriin on merkitty sellaiset rakennusalan yritykset, jotka täyttävät työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet. Elokuusta 2008 lähtien tilaajan velvollisuutena on ollut tarkistaa, että sopimusosapuolena tai aliurakoitsijana toimiva yritys on merkitty kyseiseen rekisteriin. Tilaajan velvollisuutena on pyytää sopimusosapuolelta todistus rekisteröitymisestä rekisteriin. b. Todistus on saatavilla internetistä. 3. Kuvauksen vaatiminen urakkaketjusta: a. Tilaajalla tai sillä taholla, joka tekee aliurakointia koskevia sopimuksia, tulee olla kuvaus kaikista rakennusurakassa käyttämistään aliurakoitsijoista kronologisessa järjestyksessä esitettynä. b. Kuvaus urakkaketjusta tulee olla esillä paikassa, jossa työ suoritetaan. Kuvauksen päivityksestä vastaa pääurakoitsija. Käytännössä lainsäädäntö ei yksityiskohtaisesti määrittele sitä, missä vaiheessa tilaajan tulee hankkia edellä mainitut tiedot. Tyypillisesti tilaajan tulisi selvittää tilaajavastuun edellyttämät tiedot ennen sopimussuhteen alkamista. Ulkomaiset yritykset, jotka lähettävät työntekijöitään töihin Espanjaan, ovat velvoitettuja noudattamaan seuraavia vaatimuksia: Ulkomaisten yritysten tulee todistaa, että yrityksen henkilöstö on koulutettu työturvallisuuskysymyksiin liittyen. Lisäksi ulkomaisten rakennusalalla toimivien yritysten on rekisteröidyttävä akkreditoitujen yritysten rekisteriin (REA). Ulkomaisten sopimusosapuolten espanjalaisista yrityksistä tarvitsemia tietoja on mahdollista saada alueviranomaiselta. Sääntelyn vaikutukset tilaajan toimintaan Tilaaja voi varautua tilaajavastuuta koskevien velvoitteiden hoitamiseen seuraavilla tavoilla: 2012 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 17

19 1. Velvoitteiden noudattamista koskevien tietojen hankkiminen: Tilaaja voi pyytää viranomaiselta (Social Security Authority) selvitystä siitä, miten sopimusosapuoli on hoitanut sosiaaliturvamaksuihin liittyvät velvoitteensa. Rakennusalalla tilaaja voi tarkistaa onko sopimusosapuoli rekisteröitynyt yritysrekisteriin (REA). 2. Sopimukset: Tilaaja tai pääurakoitsija voi lisätä sopimukseen ehdon, jonka mukaan jokaisen sopimusosapuolen on täytettävä velvoitteensa koskien palkkoja, sosiaaliturvamaksuja, verovelvoitteita ja työturvallisuutta. 3. Vakuuksien antaminen ja takuut: Sopimuksissa voidaan sopia takuista, joilla varmistetaan sopimusosapuolen velvoitteiden noudattaminen sekä vakuuksista, jotka ovat käytettävissä, jos sopimusosapuoli ei noudata velvollisuuksiaan. Tilaaja voi vapautua tilaajavastuun mukaisesta yhteisvastuusta koskien sosiaaliturvamaksuja pyytämällä todistusta sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta viranomaiselta. Tilaaja vapautuu vastuusta, jos viranomainen ei ole toimittanut todistusta 30 työpäivän kuluessa tai jos aliurakoitsijana toimiva yritys on maksanut sosiaaliturvamaksut asianmukaisesti. Työlainsäädännön mukaan edellytettyihin palkkoihin ja työturvallisuuteen liittyvästä tilaajavastuusta ei ole mahdollista vapautua. Tilaajavastuusääntelyn tuottamat taloudelliset hyödyt harmaan talouden torjunnassa Julkista tietoa arvioista tilaajavastuusääntelyn tuottamista taloudellista hyödyistä ei Espanjassa ole saatavilla. Vuonna 2010 työoloista ja sosiaaliturvasta vastaava valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa ja tunnistaa työlainsäädäntöä koskevat loukkaukset, teki yksittäistä tutkintaa, joista tapauksessa havaittiin työlainsäädännön rikkomuksia. Espanjassa ei ole tehty arvioita siitä, millaisia taloudellisia hyötyjä tilaajavastuusääntely olisi tuonut eri toimialoille. Vuonna 2010 työoloista ja sosiaaliturvasta vastaava valvontaelimen julkaiseman raportin mukaan harmaan talouden torjunnan ja tilaajavastuusääntelyn noudattamisen näkökulmasta hankalimmat toimialat ovat rakennusala, palveluala ja teollisuus. Sääntelyn yrityksille aiheuttamat välittömät kustannukset Sääntelyn yrityksille aiheuttamista välittömistä kustannuksista ei ole saatavilla julkista tietoa. Deloitten vuonna 2010 laatiman selvityksen mukaan yrityksille työnantajan velvoitteista ja tilaajavastuusta aiheutuu seuraavia hallinnollisia kustannuksia Espanjassa: 1. Selvitys aliurakoitsijan sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta: 66,9 miljoonaa euroa vuodessa 2. Kuvaus urakkaketjusta: 25,3 miljoonaa euroa vuodessa 3. Pääurakoitsijaa koskevien tietojen toimittaminen työntekijöille: 32,3 miljoonaa euroa vuodessa Selvitys sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta koskee kaikkia toimialoja. Sitä vastoin edellä luetellut kohdat 2 ja 3 koskevat ainoastaan rakennusalaa. Sääntelyn yrityksille aiheuttamat välilliset kustannukset Espanjassa ei ole julkisesti saatavilla olevaa tietoa sääntelyn yrityksille aiheuttamista välillisistä kustannuksista Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 18

20 5.2.3 Yhteenveto Tilaajavastuun vahvuudet Tilaajavastuun haasteet Seuraamukset tilaajavastuun rikkomisesta Tilaajavastuun rikkomuksesta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset voivat olla merkittäviä. Tilaajavastuun soveltamisalaa pidetään riittävän laajana sen kohdistuessa palkkoihin, sosiaaliturvamaksuihin, verovelvoitteisiin ja työturvallisuuteen. Tilaajavastuu rajoittuu ainoastaan sellaisiin aliurakoitsijoihin, jotka toimittavat pääurakoitsijalle sen tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä työtä tai palvelua. Käytännössä tilaajavastuu aiheutuu sille yritykselle, joka parhaiten pystyy vastaamaan velvoitteisiin vaikka kyseessä olisi tilaajan ja sopimusosapuolen yhteisvastuu. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että vastuu lankeaa tyypillisesti suurimmille yrityksille. Sakot, yhteisvastuu sosiaaliturvamaksuista ja palkoista, toissijainen vastuu veroista Palkanmaksuihin kohdistuviin laiminlyönteihin liittyen työntekijöillä on mahdollisuus hakea oikeutta lakiteitse sekä omalta työnantajaltaan että vastuussa olevalta tilaajalta. Ketjuvastuu Espanjassa ei ole varsinaista ketjuvastuuta, mutta joissakin tapauksissa työntekijällä on mahdollisuus esittää vaatimus suoraan pääurakoitsijalle. Tilaajavastuuseen liittyvä tiedonhankinta Sosiaaliturvamaksujen suoritusta koskevan selvityksen pyytäminen sopimusosapuolelta (todistus on saatavilla viranomaiselta). Verojen maksamista koskevan todistuksen pyytäminen sopimusosapuolelta Rakennusalaa koskevia yritysrekisteri (Register of Accredited Companies REA): rekisteriin on merkitty sellaiset rakennusalan yritykset, jotka täyttävät työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet. 5.3 Hollanti Tilaajavastuun sääntely Tilaajavastuusääntelyn kuvaus Tilaajavastuuta säännellään Hollannissa useissa laeissa: 1. Työnantajaa ja työn vastaanottajaa koskevista velvoitteista säännellään siviililaissa (Civil Code), laissa ulkomaisista työntekijöistä (Foreign Nationals Employment Act), minimipalkkoja ja lomarahoja koskevassa laissa (Minimum Wage and Minimum Holiday Allowance Act) sekä laissa työntekijöiden välittämisestä (Allocation of Workers by Intermediaries Act) 2. Tilaajan ketjuvastuuta suhteessa sopimusosapuoleen ja aliurakoitsijoihin säännellään useissa verotusta ja sosiaaliturvamaksuja koskevissa laeissa. Edellä mainittujen lisäksi rakennusalaa koskevissa työehtosopimuksissa on mainittu tilaajavastuuseen liittyviä suositusluontoisia ehtoja Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 19

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 1 of 5 04/04/2011 10:32 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1233 22.12.2006/1233 Seurattu SDK 251/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki tilaajan

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

HE 161/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilaajan

HE 161/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilaajan Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Lausunto 1 (6) Tero Tuominen 15.1.2016 Veli Sinda. kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014

Lausunto 1 (6) Tero Tuominen 15.1.2016 Veli Sinda. kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014 Lausunto 1 (6) Tero Tuominen Veli Sinda kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014 Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanoa koskevan direktiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus 1. Johdanto 2 Metsäkoneyrittäjän vastuu puunkorjuussa on jatkuvasti kasvanut. Koneellisen hakkuun osuus pystykorjuusta on noussut noin 95 prosenttiin.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos

Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos 1 (5) Tapio Kari / ABa 9.10.2014 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viite: Asiantuntijakuuleminen_HE 161/2014 vp Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Ensimmäinen EU:n

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot