Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos oppaaseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen."

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto Viite: Kuulemistilaisuus Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos oppaaseen. Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunnan toimintaan osallistuvien järjestöjen ja muiden toimijoiden nimissä haluamme antaa yhteisen lausunnon Suomen Kuntaliiton palveluasumisen järjestämiseen ja kilpailuttamiseen liittyvästä oppaasta. Pidämme opasta lähtökohtaisesti hyvänä asiakirjana. Kunnat kilpailuttavat palvelujen tuottajia tavoitteena taloudellisempi lopputulos. Tämä tavoitteen pitkäaikaisen toteutumisen osalta meillä on aivan liian vähän tietoa. Lisäksi kilpailuttamisessa toiminnan kohteena ovat tavallista haavoittuvammat ihmiset. Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisen näkökulmasta opas on kuitenkin monella tavalla riittämätön jäljempänä esille tuotavilla tavoilla. Palvelun käyttäjän ja hänen läheistensä näkökulma puuttuu Nykyisen hankintalain soveltamisessa ja hankintakäytäntöjen luomassa todellisuudessa on kaksi keskeistä heikkoutta. Ensimmäinen on asiakasnäkökulman lähes täydellinen puuttuminen palveluasumisen kilpailutuksissa. Palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään ei kuulla eikä heillä ole hankintalain osalta vaikutusmahdollisuuksia ja oikeussuojakeinoja. Sosiaalihuollon asiakaslaki ja muu sosiaalilainsäädäntö (vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki) ovat monelta osin erilaiset kuin hankintalain käsitteet, eivätkä ne tule esiin kilpailutuksissa. Hankintalain mukaisissa kilpailuttamisissa palvelun käyttäjillä on ollut pääasiassa mykän tavaran asema. On vaarallista, että nykyinen hankintalain soveltamiskäytäntö luo palveluntuottajille kuvitelman siitä, että palvelun käyttäjää ja hänen läheisiään ei tarvitse kuunnella. Se on johtanut ja johtaa huonoon kohteluun. Asiakkaan aseman huomioon ottamiseen julkista valtaa ja palveluntuottajia velvoittaa ennen kaikkea YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus, jonka keskeinen vaatimus ja henki on, että vammaisten henkilöiden tulee olla kaikessa subjekteja, aktiivisia toimijoita ja päätöksentekijöitä ja tähän on heillä oikeus saada tukea. Tämä poikkeaa merkittävästi vanhoista vammaispalvelujen lähtökohdista, joissa vammaiset henkilöt nähtiin objekteina, toiminnan kohteina, joille palvelut vyörytetään ylhäältä päin. Palveluasumisen kilpailuttamisen nykyiset käytännöt asettavat vammaiset henkilöt jälleen tällaiseen toiminnan kohteen asemaan. Oppaasta puuttuu kokonaan myös keskeinen palvelun käyttäjien omaan elämänsuunnitteluun ja valintaan perustuva toimintamalli. Sellainen väline on henkilökohtainen budjetointi. Sitä on sovellettu laajasti jo 1990 luvulta alkaen Länsi Euroopassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa. Meillä Suomessa aiheesta tehdään tällä hetkellä ensimmäisiä kokeiluja. Ne vaikuttavat erittäin lupaavilta ja tukevat kansainvälisiä kokemuksia. Jätämme asiasta erillisen yhteenvedon Kuntaliiton opasta valmistelleille virkamiehille.

2 Kehitysvammaisten henkilöiden avun ja tuen tarve on yksilöllistä Oppaassa ei tunnisteta kehitysvammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisen erityispiirteitä. Laitoksista lähiyhteisöön ja lapsuudenkodista omaan kotiin muuttaminen ovat kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen emotionaalisesti erittäin vaativa muutos. Kokonaisuus pitää pystyä suunnittelemaan yhtäaikaisesti asukasvalinnasta, avun ja tuen tarpeen kartoituksesta muuttovalmennukseen, asuntojen suunnitteluun, rakentamiseen ja hankintaan sekä palveluiden järjestämiseen, muutosta omaan kotiin sekä yhteistyön käynnistymiseen palveluista vastaavan työyhteisön kanssa. Hankintalaki ja sen soveltamiskäytännöt eivät nykyisellään mahdollista tällaista kokonaisvaltaista, huolellista toimintatapaa. Oppaassa ei tätä näkökulmaa ole huomioitu lainkaan. Tämän näkökulman mukaan tuominen tekee prosessista entistä haastavamman kunnille ja edellyttää päämiesten ja heidän läheistensä entistä tiiviimpää mukanaoloa koko prosessin ajan. Heillä tulisi olla mahdollisuus ohjata prosessia. Tätä nykyinen hankintamenettely ei mahdollista. Oppaassa otetaan kategorisen kielteinen kanta suorahankinnan soveltamiseen yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Samaan aikaan EU:n komissio on valmistanut uuden direktiiviehdotuksen, jossa juuri vahvistetaan suorahankinnan ja etenkin neuvottelumenettelyn roolia. Hankintalain soveltamisen suosituskäytäntö mahdollistaa neuvottelumenettelyn tai suorahankinnan käytön tilanteissa, joissa se on asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen kannalta perusteltua laissa mainituilla edellytyksillä, mutta ei tilanteissa, joissa useampi henkilö muuttaa samaan kotiin. Tätä suositusta kritisoimme ja toivomme asiantilan muuttuvan. Tarjouskilpailun järjestäminen voi olla kehitysvammaisen henkilön kannalta usein ilmeisen kohtuutonta ja erityisen epätarkoituksenmukaista merkittävän hoito ja asiakassuhteen turvaamiseksi, koska muuttoa edeltää aina palvelujen yksilöllinen suunnittelu kunnan, omaisten ja asiakkaan kanssa. Olisi tärkeätä, että yksityiset hoivapalvelutuottajat on velvoitettava osallistumaan palvelujen suunnitteluun käyttäjien, läheisten ja kunnan kanssa. Kehitysvammaisen henkilön tarvitsema apu ja tuki sekä hoiva on hyvin yksilöllistä. Hajonta on erittäin suuri, esimerkiksi keskimääräiset laatuvaatimukset samanaikaisesti määritellyn minimihenkilöstömäärän kanssa eivät toimi samalla tavalla kuin esim. vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Kehitysvammaiset henkilöt ovat eri ikäisiä ja eri tavoin vammautuneita. Näillä seikoilla on vahva yhteys tarvittavan avun ja tuen määrään. Osalla vamma voi olla alati vaikeutuva, osalla ei. Tarjouspyynnössä määritelty minimihenkilöstö tulee helposti olemaan käytännössä toimijoille ja tarjoajille maksimi. Siinä on muitakin vastaavia ongelmia, jotka johtavat siihen, ettei näin toteutetun kilpailutuksen kautta voida varmistaa asianmukaisia palveluja kaikille palvelujen piriin kuuluville. Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden palvelujen tuotteistusta ryhmämuotoisissa palveluissa on voitava viedä pidemmälle, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin, kattaviin palvelupaketteihin asti. Myöskään palvelusetelien käyttöönotto tämän ryhmän kohdalla ei voi toimia ilman tämän seikan huomioimista. Henkilökohtainen budjetointi voisi tarjota todellisen mahdollisuuden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja siihen perustuvaan palvelun käyttäjän omaan valintaan. Ryhmäasumisen uudistamiseen Suomessa kohdistuu suuria paineita kansainvälisten esimerkkien (Irlanti) ja kansainvälisten tutkimusten perusteella. Näitä seikkoja oppaassa ei huomioida lainkaan. Ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöitten osalta kilpailuttaminen hankintatapana on erittäin toimimaton väline kaikilla edellä mainituilla perusteilla yhdistettynä kielelliseen erityistarpeeseen.

3 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelman toteuttaminen vaatii tueksi nykyistä parempaa hankintamenettelyä Laitoksissa asuvien noin 2000 ja lapsuuden kodeissa asuvien noin kehitysvammaisen henkilön asumisen ohjelmaa viimeistellään parhaillaan sosiaali ja terveysministeriössä. Tämän Kehas ohjelman toteuttamiseen nykyinen hankintalaki, hankintakäytännöt ja tämä opas antavat riittämättömän ja kehittymättömän välineen. Edellä mainitut seikat pitää oppaassa ottaa huomioon huomattavasti paremmin. Asiakirjassa mainittu asuntojen omistamisen ja palvelun tuottajan erottamisen vaatimus johtaa siihen, että pitkään hyvin toiminut kolmannen sektorin toimijoiden toimintatapa sekä rakentaa että tuottaa palvelut suljetaan käytännössä pois uusista hankinnoista. Sekä erillinen tilojen omistaminen ja palveluntuotanto että molempien palveluitten hankinta kokonaisuutena on oltava edelleen mahdollista. Nämä erottamisvaatimukset perustuvat elinkeinopoliittisen intressin ajamiseen eivätkä liity vaatimaamme huolelliseen kokonaissuunnitteluun. Kolmannen sektorin järjestöt ovat rakentaneet asuntoja ja tuottaneet niissä palveluja 1970 luvulta lähtien vammaisille henkilöille. Tänä aikana on luotu toimintamallit, joissa yhteiskuntamme köyhimmät jäsenet ovat pystyneet elämään käytettävissä olevilla tuloillaan. Asukkaiden vuokrasuhde on ollut erittäin hyvin turvattu ja prosessi on hoidettu kokonaisena toimintatapana. Asuntojen omistamiseen liittyy merkittävä vastuu kiinteistön toiminnallisesta ja teknisestä kunnosta sekä pitkäaikaisesta pääoma ja korkovastuusta. Useimmissa EU maissa vammaisten henkilöiden asumispalvelut on selkeästi jätetty kilpailuttamisen ja siten myös hankintalain ulkopuolelle, koska ko. pienen väestöryhmän oikeushyvän ja intressien puolustaminen edellyttävät aivan erilaista toimintatapaa kuin markkinamekanismin näkökulmasta tapahtuu. Kaiken kaikkiaan Suomessa on käynnissä laaja kehitysvammaisten palvelurakenteen uudistus, jonka myötä laitosasuminen lakkautetaan; tähän meitä velvoittaa jo edellä mainittu YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus ja tässä kohtaa etenkin sen artikla 19, joka takaa kaikille oikeuden asua osana lähiyhteisöään itse valitsemallaan tavalla ja määrätä itse omasta elämästään. Kilpailuttamisen nykyiset käytännöt vievät meitä kaiken aikaa kauemmaksi kansainvälisen oikeuden ja etiikan vaatimuksista. Sosiaalipalvelujen kilpailutus nähdään nyt tärkeämmäksi kuin itse palvelu. Varsinkin erityistyhmien palveluasuminen tulisi toteuttaa ilman kilpailutusta suorahankintana. Hankintojen muutostrendit Euroopan Unionin komissio on julkaissut uuden luonnoksen julkisten hankintojen direktiivistä. Siinä on esitetty mm. kynnysarvojen nostamista ja hankintamenettelyn joustavoittamista sekä suorahankinnan helpottamista. Suomi on Länsi Euroopan maista tiukin markkinamekanismin ja hankintalain soveltaja. Monessa maassa mm. vammaisten henkilöiden asumispalvelut on rajattu hankintalain ulkopuolelle tai esimerkiksi kolmannen sektorin yleishyödyllisten, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toteutettaviksi. Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan tuli useita mainintoja hankintalain tarkistamisesta ja eräiden väestöryhmien aseman selvittämisestä (hyvinvointipolitiikka, elinkeinopolitiikka ja kuntapolitiikkaosiot). Asiakirjassa viitataan muihin mainintoihin hallitusohjelmassa, mutta näitä hankintalain uudistamistarpeita ei ole lainkaan oppaassa nostettu esiin.

4 Hallitusohjelman kirjaukset ovat seuraavat: s. 40 (elinkeino, työllisyys ja innovaatiopolitiikka) 2. kappale: Hankintalaki uudistetaan niin, että kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU direktiivitasoja ja tavaroiden ja palveluiden kansallista kynnysarvoa korotetaan tuntuvasti lähelle EU:n kynnysarvoa. Hankintalain menettelyjä yksinkertaistetaan EU lainsäädännön sallimissa puitteissa. Tehostetaan harmaan talouden torjuntaa myös kuntien palveluja järjestettäessä. Valtion ja kuntien yhteinen julkisten hankintojen neuvontayksikkö vakinaistetaan ja sen resurssit turvataan osapuolten sopimuksella. s. 57 (hyvinvointipolitiikka) 8. kappale: Selvitetään hankintalain soveltamista nykyistä rajatummin tilanteissa, joissa on kyse erityisen haavoittuvien asiakasryhmien (mm. vammaiset, vanhukset, lapset) pitkäaikaisten tai harvoin tarvittavien palvelujen järjestämisestä. Hankintalakia uudistettaessa huomioidaan myös pienten tuottajien asema ja kielelliset erityispiirteet. s (kuntapolitiikka ja hallinnon kehittäminen) viimeinen kappale: Uudistetaan hankintalakia suorahankintamahdollisuuksien lisäämiseksi sekä työllisyys, sosiaalisten ja muiden laatutekijöiden huomioon ottamiseksi nykyistä paremmin kilpailutusten yhteydessä. Uudistuksella edistetään palvelumarkkinoiden toimivuutta. Nostetaan kansallisia kynnysarvoja lähemmäksi EU direktiivitasoja. Tehostetaan harmaan talouden torjuntaa kuntien palveluja järjestettäessä. Euroopan komission tiedonanto käsittelee yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistusta. Sivun 3 ja 4 alaviitteessä on mainittu mm. yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevasta uudesta eurooppalaisesta sopimuksesta (KOM (2007) 725 lopullinen) todetaan seuraavaa: Muut kuin taloudelliset palvelut; lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä perussopimuksen sisämarkkina ja kilpailusääntöjä. Oma ulottuvuutensa on myös julkisen palvelun velvoitteen tai nk. SGEI palveluiden piiriin kuuluvalla järjestelmällä. On avoimesti kysyttävä, tuleeko vammaisten henkilöiden asumispalvelut määritellä Suomessa yleishyödyllisiksi palveluiksi (SGEI), jolloin ne voidaan rinnastaa julkisen palveluvelvoitteen palveluihin. Muutamia yksityiskohtia Ylläpitomaksua koskevassa määrittelyssä oppaassa ei ole kaikilta osin otettu huomioon KHO:n Rovaniemen ratkaisua, joka sisältyy jo Valvirankin ohjeisiin ja valvontasuunnitelmaan. KHO rinnasti ruoan valmistukseen käytetyn työn maksuttomaan hoivaan ja tukeen. Oppaassa puhutaan kuitenkin muun ylläpidon kohdalla siivouksesta, vaatehuollosta ym., joissa on vastaavaa "hoivaa/tukea" sisällä. Pitäisi kuitenkin puhua pesu ja puhdistusaineista ja välineistä. Ns. tukipalvelujen osalta, joihin kuuluvat mm. ateriamaksut, tulee olla periaate, jos ei syö, ei myös maksa. Poissaolot ruokailusta pitää velvoittaa ilmoittaman hyvissä ajoin, jolloin ruuan valmistuksessa voidaan poissaoloihin varautua ennakolta. Vaasan hallinto oikeus avohuollon palveluista perittävä maksu tulee määrätä vain todellisen käytön mukaan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus itse valita, käyttääkö hän palvelua vai ei.

5 Palveluasumisen järjestämisessä laatu, luotettavuus ja jatkuvuus keskeiselle sijalle Kilpailutuksessa valinta ja vertailuperusteina sekä osaamisvaatimuksina pitäisi käyttää myös tarjoajan organisaation osaamista, jolla on aikaisempaa kokemusta alalta. Muita hankintoja tehtäessä ei tulisi kysymykseenkään, että esimerkiksi jätevedenpuhdistamon toimittajaksi valitaan perustettava yhtiö, jolla ei ole aiempaa kokemusta alalta, mutta joka lupaa palkata osaavat insinöörit ja ammattimiehet sitä rakentamaan. Näinhän on toimittu esim. autististen ja vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen kilpailuttamisessa tällä hetkellä useissa kilpailutuksissa. Tehtyjen tutkimusten mukaan (Sirpa Syvänen, Tampereen Yliopisto) vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa laadun ratkaisee palveluntuottajan koko organisaation johtaminen ja yksikössä tehtävä esimiestyö. Tätä ei kilpailutuksissa mitata lainkaan. Siitä tulisi oppaaseen kirjoittaa kokonaan oma osionsa. Hankinnan yhteydessä puhutaan ns. markkinatutkimuksen tekemisestä, mutta ei sanaakaan välttämättömästä toimijatutkimuksesta. Oppaassa tulisi korostaa laadun merkitystä kokonaistaloudellisuuden vertailussa. On myös huolehdittava sen painoarvosta; tähän EU Komissiokin uuden hankintadirektiivin luonnoksessa kiinnittää huomiota. Jos sen painoarvo valintakriteerinä jää vähäiseksi, kilpaillaan hinnalla. Tällöin halpa hinta voittaa mennen tullen laadun ja samalla varmistaa, ettei laatua tule koskaan löytymäänkään. Lopuksi haluamme korostaa, että on myös kuntien ja kuntatalouden kannalta suuri riski, jos asumisen ratkaisut alkavat tarkoittaa vain palveluasumista ja palveluasuminen markkinaehtoista hoivateollisuutta. Se johtaa yhtäällä ylipalveluun, laitostamiseen ja ihmisten omien ja läheisten toimintaresurssien laiminlyöntiin. Toisaalta vaarana on alipalvelu ja sitä kautta kehitysvammaisten henkilöiden avun ja tuen tarpeen kasvu ja sen myötä mm. terveydenhuollon palvelutarpeiden kasvu. Samoin paikalliset ominaispiirteet ja mahdollisuudet supistuvat ja kapeutuvat. Julkisen talouden näkökulmasta ei ole luotettavia tutkimuksia ja laskelmia siitä, että kilpailuttaminen laskisi kustannuksia, puhumattakaan pitkäaikaisista vaikutuksista. Kilpailutuksen ehdoissa tulee ottaa huomioon palvelun käyttäjien ja heidän läheistensä oikeus turvalliseen, jatkuvaan ja laadukkaaseen hoivasuhteeseen. Kunnollisen kodin ja kestävien kiintymyssuhteiden luomiseen esitetyt toimintamallit ja muutamien vuosien välein toteutettavat kilpailutukset ovat kyseenalaisia ja kestämättömiä keinoja. Tampereella ja Helsingissä toukokuun 23. päivänä 2012 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta Markku Virkamäki työvaliokunnan puheenjohtaja toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Susanna Hintsala laatuvaliokunnan puheenjohtaja johtaja, koulutus ja vaikuttamisyksikkö Kehitysvammaliitto

6 Risto Burman toiminnanjohtaja Kehitysvammaisten Tukiliitto Lisbeth Hemgårdh toiminnanjohtaja FDUV rf. Veli Pekka Sinervuo toiminnanjohtaja Kehitysvammaliitto Pekka Mikkola toimitusjohtaja Asumispalvelusäätiö Aspa Jouko Hämäläinen toimitusjohtaja Savon Vammaisasuntosäätiö Sanna Afonne, taustatyöntekijä Me Itse ry. Markku Niemelä johtaja Eteva kuntayhtymä

ERIÄVÄ MIELIPIDE HANKINTALAKIIN LAKIESITYS EI OTA HUOMIOON VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUTTA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RIITTÄVÄLLÄ TAVALLA

ERIÄVÄ MIELIPIDE HANKINTALAKIIN LAKIESITYS EI OTA HUOMIOON VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUTTA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RIITTÄVÄLLÄ TAVALLA 6.7.2015 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ltä ei ole pyydetty lausuntoa hankintalain valmisteluryhmän esitykseen, mutta haluamme esittää yhteistyöverkostomme kanssa yhtenevän näkemyksemme ja huolemme myös

Lisätiedot

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ja hankintalain

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012 1 VAMMAISFOORUMI RY HANDIKAPPFORUM RF FINNISH DISABILITY FORUM KOMMENTIT 22.5.2012 Suomen Kuntaliitto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012 Vammaisfoorumi on 30

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä 2013 Järjestöbarometri Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2013 Anne Eronen Tyyne Hakkarainen Pia Londén Juha Peltosalmi Riitta Särkelä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sakari Mikkola Kouvolan seudulla toimivien hoivapalveluyritysten julkisia hankintoja koskevien mielipiteiden ja palvelutarpeiden kartoitusta Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot