KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä Viite Työnumero ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI

2 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Sonja Semeri Hannu Tikkanen Minna Vesisenaho Viite Työnumero Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Työn tarkoitus ja menetelmät leistä tuulivoiman maisemavaikutuksista Maisemavaikutusten merkittävyyden määrittäminen Tuulivoima-alueet 4 Maisemamaakuntajako ja maiseman ominaispiirteet Maisemamaakuntajako Pohjanmaan maisemamaakunta Suomenselän maisemamaakunta 6 4. Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet 9 5. ohdearvioinnit Honkangas A annisto Honkangas B Mutkalampi uuronkallio Toholampi läntinen B Ullava Lestijärvi Lestijärvi okkoneva Patanan tekojärvi Toholampi läntinen A Toholampi itäinen Pulkkinen alliolampi Salmijärvi Arvioinnit arvokkaille maisema-alueille Lestijoki Lestijärven vesialue rantoineen ja saarineen sekä Lestijärven lähellä olevat kulttuurimaisemat okonaisarvio hteenveto kohdearvioinneista Maakunnallinen vaikutus Vaikutusten vähentämisen mahdollisuuksia 52 Lähteet 53

4 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 1 1. JOHDANTO 1.1 TÖN TAROITUS JA MENETELMÄT Tämä raportti on osa eski-pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä. Raportti sisältää maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueiden maisemavaikutusten arvioinnin tuulivoimaaluekohtaisesti sekä tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten arvioinnin erityisesti Lestijokilaakson ja Lestijärven arvokkaille maisema-alueille. Vaikutukset maisemaan on arvioitu asiantuntija-arviona. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä on tarkasteltu näkökulmista miten ja kuinka paljon tuulivoimalat muuttavat vaikutusalueiden nykyistä luonnetta ja missä vaikutukset kohdistuvat maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta erityisen herkille alueille. Maisemavaikutusten arviointi perustuu vaikutusalueiden maiseman ominaispiirteiden ja herkkyyden selvitykseen sekä vaikutuksen suuruuden ja merkittävyyden arviointiin. Arvioinnin lähtötietoina on ollut aiemmin laadittu selvitys: Tuulivoima-alueet maisemassa, eski-pohjanmaan maakuntakaavaan tarkasteltavien tuulivoima-alueiden vaikutukset maisemallisesti herkkiin kohteisiin ja asuinympäristöihin (eski-pohjanmaan liitto 2014, päivitetty 2015). Aiempaan selvitykseen sisältyivät muun muassa tässä työssä hyödynnetyt näkemäalueanalyysit. Näkemäalueanalyysiin liittyy epävarmuuksia, jotka on tuotu esiin aiemmassa selvitysraportissa. Tulokset eivät jokaisessa yksittäisessä kohdassa vastaa todellisuutta esimerkiksi aineiston karkeuden ja tehtyjen oletusten vuoksi. Analyysi antaa kuitenkin hyvän käsityksen siitä, minne mahdolliset tuulivoimalaitokset näkyisivät toteutuessaan suunnitelmien mukaisesti. Maisemavaikutusten arviointityössä on käytetty maakuntakaavaa sekä maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueilla vireillä olevia tuulivoimahankkeita varten laadittuja valokuvasovitteita. Soveltuvin osin arvioinnissa on hyödynnetty vireillä olevien tuulivoimahankkeiden valmistuneita arviointeja maisemavaikutuksiin liittyen. 4. vaihemaakuntakaavaehdotusta varten laaditut valokuvasovitteet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä verkkosivuilla: Maisemavaikutusten arvioinnista on vastannut maisema-arkkitehti Sonja Semeri, Ramboll Finland Oy. Työtä ovat ohjanneet Minna Vesisenaho ja Hannu Tikkanen Ramboll Finland Oy:stä sekä Janna Räisänen eski-pohjanmaan liitosta. 1.2 LEISTÄ TUULIVOIMAN MAISEMAVAIUTUSISTA Maisemavaikutuksia ovat muutokset maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa. Visuaalinen maisema eli maisemakuva on yksi osatekijä maisemassa, johon pääosa tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista kohdistuu. Maisemavaikutuksia ovat myös vaikutukset maisemarakenteeseen sekä ihmisten maiseman arvostukseen. Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset voivat näkyä sekä lähi- että kaukomaisemassa. Vaikutus lievenee etäisyyden kasvaessa. Häiritsevintä tuulivoimaloiden näkyminen on silloin, kun ne hallitsevat maisemaa. Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen vaikuttavat muun muassa ympäristön ominaisuudet ja tuulivoimaloiden etäisyys katselupisteestä. leistäen tuulivoimala voi hallita maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5-10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa kilometrin etäisyydellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin kilometrin päähän. Voimalan koko vaikuttaa vaikutusvyöhykkeen laajuuteen. Säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja määrä, sade, pilvisyys, sumu jne.) on merkittävä vaikutus näkyvyyteen. Tuulivoimaloiden lentoestevaloilla on myös vaikutusta pimeän ajan maisemaan.

5 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI MAISEMAVAIUTUSTEN MERITTÄVDEN MÄÄRITTÄMINEN Vaikutuskohteen herkkyys Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin tueksi arvioidaan vaikutuskohteen herkkyyttä muutokselle. Muutosherkkyyden arvioinnissa käytetään useita kriteereitä, kuten esimerkiksi sitä, sijaitseeko suunnitellun hankkeen vaikutusalueella kansallisen tai maakunnallisen suojelustatuksen omaavia kohteita tai alueita, tai onko hankkeen vaikutuspiirissä runsaasti herkkiä kohteita, kuten asutusta. Vaikutuskohteen herkkyystaso maisemavaikutuksille määräytyy alueen maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden, käyttötarkoituksen ja historian mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat myös ympäröivän rakennetun ympäristön laatu sekä historiallisiin piirteisiin aiemmin kohdistuneiden muutosvaikutusten määrä. Herkkiä muutokselle ovat esimerkiksi korkealla sijaitsevat ja erityisen tunnusomaiset näkymäalueet (esim. harjumaisemat sekä laajat maisemapelto- tai järvinäkymät mahdollisine maamerkkeineen) sekä alkuperäisinä säilyneet maisemat, rakennus- ja ympäristökohteet tai tielinjaukset sekä ilmeeltään yhtenäisinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kokonaisuudet. Herkkyys kuvataan tässä arvioinnissa kullekin vaikutuskohteelle kolmiasteisella asteikolla: vähäinen herkkyys, kohtalainen herkkyys, suuri herkkyys. Herkkyys-arviointi kohdistuu pääosin tuulivoima-alueiden lähivaikutusalueelle eli 0-6 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Herkkyysluokittelu tehdään alla olevan kriteeristön perusteella. Luokittelussa joudutaan usein käyttämään keskimääräistä herkkyysarviointia, kun vaikutusalueella on useiden eri luokkien herkkyysarvoja. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueille sijoittuvien asuinrakennusten ja loma-asuinrakennusten määrät perustuvat IV vaihemaakuntakaavan selvityksen, Tuulivoima-alueet maisemassa, tietoihin (eski-pohjanmaan liitto 2014, päivitetty 2015). Tuulivoima-alueiden mallinnetulla näkyvyysalueella 6 kilometrin säteellä sijaitsevien asuintalojen määrät on esitetty selvityksen sivulla 61, taulukossa 5. ja loma-asuntojen määrät sivulla 64, taulukossa 7. Päivitettyjen tietojen osalta määrät on esitetty liitteessä 4. Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset, vaikutusalueen herkkyystason määrittäminen. Ajallisesti tai tyylillisesti epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet sekä kohteet, joissa on ennestään maisemavaurioita tai häiriöitä, esim. teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät. Maisematyypin luonne on suuripiirteinen ja yhtenäinen, maisematiloiltaan sulkeutuva tai hyvin avoin. Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on vähäisesti asuinrakennuksia tai lomaasuinrakennuksia (0-200 asuinrakennusta). Aiemmin muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstaloituneet virkistysalueet sekä arvokohteet, joissa on teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät. Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat ja näkymät ovat rajautuvia, jolloin syntyy katvealueita. Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) on maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä ja / tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä 6 15 km:n säteellä tuulivoima-alueesta. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on keskiverrosti asuinrakennuksia tai lomaasuinrakennuksia ( asuinrakennusta). Maisemaltaan ja / tai käyttötarkoituksiltaan alkuperäisinä tai lähes alkuperäisinä säilyneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai aluekokonaisuudet sekä yhtenäiset viher- ja virkistysalueet sekä luontoalueet. Maisematyypin luonne pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa pitkiä näkymiä. Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) on valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on paljon asuinrakennuksia tai lomaasuinrakennuksia (yli 500 asuinrakennusta).

6 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruus Vaikutuskohteen herkkyyden tunnistamisen jälkeen arvioidaan vaikutuksen suuruutta. uinka suurta vaikutus kokonaisuutena on, määrittyy esimerkiksi vaikutuksen maantieteellisen laajuuden, ajallisen keston ja voimakkuuden perusteella. Vaikutusten voimakkuus voi olla pieni, keskisuuri tai suuri. Huomattavaa on, että vaikutuksen suuruutta joudutaan arvioimaan useasta näkökulmasta ja suuruusluokittelu perustuu asiantuntija-arvioon. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten laajuutta on tässä vaikutusarviossa arvioitu muun muassa näkyvyysanalyysin avulla. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuutta on arvioitu vertaamalla muutosta nykytilaan ja arvioimalla muutoksen vaikutusta avautuviin tai sulkeutuviin näkymiin, kaupunki- tai kyläkuvaan, ympäristön tilalliseen hahmottumiseen, mittakaavaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueille sijoittuvien maisemallisesti herkimpien alueiden (arvokkaat maisema-alueet, luonnonsuojelualueet, vesistöt) pinta-alatiedot perustuvat IV vaihemaakuntakaavan selvityksen, Tuulivoima-alueet maisemassa, tietoihin (eski-pohjanmaan liitto 2014, päivitetty 2015). Tuulivoima-alueiden mallinnetulla näkyvyysalueella 6 kilometrin säteellä sijaitsevien herkkien alueiden pinta-aloja on esitetty kaavioissa sivuilla Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten suuruuden määrittäminen. Pieni eskisuuri Näkyvyysaluetta lähivaikutusalueella maisemallisesti herkimmillä alueilla (arvokkaat maisema-alueet, luonnonsuojelualueet, vesistöt) melko vähän, alle 10 km 2 (maisemaselvityksen maisematarkastelu). Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. Näkyvyysaluetta lähivaikutusalueella maisemallisesti herkimmillä alueilla (arvokkaat maisema-alueet, luonnonsuojelualueet, vesistöt) melko laajasti, km 2 (maisemaselvityksen maisematarkastelu). Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain. Alueen käyttö ja kokemus alueesta voi muuttua kielteisesti. Näkyvyysaluetta lähivaikutusalueella maisemallisesti herkimmillä alueilla (arvokkaat maisema-alueet, luonnonsuojelualueet, vesistöt) laajasti, yli 40 km 2 (maisemaselvityksen maisematarkastelu). Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan / alueen nykyinen, myönteiseksi koettu käyttö estyy Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys Merkittävyydellä kuvataan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja samanaikaisesti mahdollistetaan mahdollisimman läpinäkyvä vaihtoehtojen vertailu. Merkittävyys riippuu vaikutuksen suuruudesta ja vaikutuskohteen kyvystä sietää tarkasteltavaa vaikutusta. Tässä arvioinnissa pyritään kuvaamaan niin herkkyyttä kuin suuruutta siten, että ne mahdollisimman läpinäkyvästi mahdollistavat vaikutusten merkittävyyden arvioinnin. Vaikutuksen merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus (taulukon sarakkeet) ja vaikutuskohteen herkkyys (taulukon rivit). Tätä arviointia varten vaikutusten merkittävyys on luokiteltu viisiportaisesti erittäin vähäiseksi, vähäiseksi, kohtalaiseksi, suureksi tai erittäin suureksi. vaikutuksen merkittävyyden ollessa suuri tai erittäin suuri, on kohdearvioinneissa kerrottu mihin merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ja miten ne muodostuvat. Lisäksi on lueteltu mahdollisia vaikutusten lieventämistoimenpiteitä, jotka on syytä huomioida alueiden tarkemmassa jatkosuunnittelussa.

7 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 4 Vaikutusten merkittävyys-taulukon runko. eskisuuri Pieni S U U R U U S H E R S Erittäin vähäinen Erittäin suuri 2. TUULIVOIMA-ALUEET Maisemavaikutusten arvioinnissa on mukana 16 tuulivoima-aluetta, jotka on valittu eski- Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan: mannertuulivoima, maisema ja kulttuuriympäristö, uudelleen nähtäville asetettavaan kaavaehdotukseen. Tuulivoima-alueiden numerointi perustuu 1. kaavaehdotuksessa ja sen selvitysaineistossa käytettyyn numerointiin. Tuulivoima-alueista on poistettu 1. kaavaehdotuksessa mukana olleet 3 tuulivoima-aluetta: 3. Järvineva, 8. Hilli, ja 19. Akkainaho. Arvioinnin tuulivoima-alueet Numero Alueen nimi unta 1 Honkakangas A Halsua 2 annisto Halsua 4 Honkakangas B Halsua 5 Mutkalampi annus 6 uuronkallio annus 7 Toholampi läntinen B Toholampi 9 Ullava 10 Lestijärvi 2 Lestijärvi 11 Lestijärvi 3 Lestijärvi 12 okkoneva Perho 13 Patanan tekojärvi Perho, Veteli 14 Toholampi läntinen A Toholampi 15 Toholampi itäinen Toholampi 16 Pulkkinen Veteli 17 alliolampi Lestijärvi 18 Salmijärvi Lestijärvi

8 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 5 uva 2-1. Tuulivoimakohteet, maiseman arvoalueet ja havainnekuvien kuvauspaikat.

9 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 6 3. MAISEMAMAAUNTAJAO JA MAISEMAN OMINAISPIIRTEET 3.1 MAISEMAMAAUNTAJAO Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan ja tarkemmin maisemaseutuihin ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän määritystyön (1992) perusteella. Jako perustuu maantieteelliseen vaihteluun ja maaseutumaiseman kulttuuripiirteisiin. eski-pohjanmaa kuuluu maisemamaakuntajaossa suurin piirtein puoliksi jaettuna luoteisosaltaan Pohjanmaan maisemamaakunnan eski-pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaseutuun sekä kaakkoisosaltaan Suomenselän maisemamaakuntaan, jota ei ole jaettu maisemaseuduiksi. 3.2 POHJANMAAN MAISEMAMAAUNTA Pohjanmaan maisemamaakunta kattaa Suomen länsirannikon keski- ja pohjoisosan meri-, rannikko ja sisämaavyöhykkeen Suomenselälle asti. Pohjanmaan maisemamaakunnalle tyypillistä ovat suurehkot joet, selvärajaiset, leveät jokilaaksot sekä näiden väliset laajat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. Pohjanmaa on Suomen vähäjärvisimpiä alueita eski-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko eski-pohjanmaan jokiseutua ja rannikkoa luonnehtivat kapeahkot jokilaaksojen viljelyalueet ja niiden väliin jäävät laajahkot karut ja soiset moreeniselänteet. Maasto on suhteellisen tasaista, mutta paikoin kumpareista. Paksu moreenipeite on drumlinisoitunut suuressa osassa aluetta. Soiden laajuus on seurausta lähinnä yleisestä tasaisuudesta. n, Lohtajan ja alajoen kohdalla mereen saakka työntyville harjujaksoille on muodostunut laajoja soraisia ja hiekkaisia rantakerrostumia. Manner päättyy rannikkoon jyrkemmin kuin Etelä- Pohjanmaalla ja saaristovyöhyke on lähes poikkeuksetta huomattavasti kapeampi. Jokien yläjuoksulla asutus on yleensä sijoittunut laakson reunalla oleville kumpareille. Pellot ovat asutuksen ja joen välissä. eski- ja ala juoksulla rakennukset sijaitsevat jokitöyräällä. Peltoviljelyn ohella karjanpidolla on ollut tärkeä merkitys seudun elinkeinona. eski-pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaseudulle sijoittuvat maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueista: Mutkalampi ja uuronkallio annuksessa, Toholampi läntinen B Toholammilla ja Ullava ssa. Patanan tekojärvi Perhossa ja Vetelissä, Pulkkinen Vetelissä sekä Toholampi läntinen A ja Toholampi itäinen Toholammella sijoittuvat eski-pohjanmaan jokiseudun ja rannikon sekä Suomenselän maisemamaakunnan vaihettumisvyöhykkeelle. 3.3 SUOMENSELÄN MAISEMAMAAUNTA Suomenselän maisemamaakunta on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi- Suomen välillä. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. oko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. Suomenselän maisemamaakunnan poikki kulkee harvakseltaan harjujaksoja. Pienehköjen järvien ja suolampareiden ohella esiintyy muutamia isompia järvialtaita. oko Suomenselkä on ympäristöään karumpaa. asvillisuus on yleensä hyvin karua ja kasvisto niukkaa. Soita on huomattavan paljon, keskimäärin puolet maa-alasta. Peltoalaa on niukalti ja suuri osa siitä on keskittynyt jokilaaksojen latvasavikoille. Metsätaloutta harjoitetaan intensiivisesti. Seutu oli pitkään Pohjanmaan takamaiden tärkeätä tervanpolttoaluetta. Asutus on aina ollut harvaa ja rakennuskannassa on vähän vuosisataisia jäänteitä. Maamme perinteinen mäki- ja vaara-asutus ulottuu reilusti Suomenselän keskeisiin osiin asti. ylät sijaitsevat laaksoissa vesistöjen tuntumassa tai jonkin selänteen rinteillä. Suomenselän maisemamaakuntaan sijoittuvat maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueista: Honkakangas A ja B sekä annisto Halsualla, Lestijärvi 2 ja 3, alliolampi ja Salmijärvi Lestijärvellä sekä okkoneva Perhossa. Patanan tekojärvi Perhossa ja Vetelissä, Pulkkinen Vetelissä sekä Toholampi läntinen A ja Toholampi itäinen Toholammella sijoittuvat eski-pohjanmaan jokiseudun ja rannikon sekä Suomenselän maisemamaakunnan vaihettumisvyöhykkeelle.

10 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 7 uva 3-1. Tuulivoimakohteet ja maisemamaakuntajako.

11 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 8 4. ARVOAAT MAISEMA-ALUEET JA ULTTUURIMPÄRISTÖT 4.1 VALTAUNNALLISESTI ARVOAAT MAISEMA-ALUEET eski-pohjanmaan maakunnan alueelle sijoittuu yksi valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvistettu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Lestijokilaakso Toholammilla. Parhaillaan ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointi. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja eski-pohjanmaan alueilla on tehty valtakunnallisten maisema-alueiden uudelleen inventointi vuosina 2012 ja 2013 (Asunmaa R., uoppala A., Purola H. 2013b). Valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitus uusia vuoden 2015 aikana. Tässä arvioinnissa huomioidaan tuoreen inventoinnin eski-pohjanmaalle ehdottamat valtakunnallisten maisema-alueiden uudet rajaukset. Ehdotuksina uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi eski-pohjanmaalla ovat: - Lestijokilaakson maisema-alue laajennettuna nykyisin maakunnallisesti arvokkaan Lestijokilaakson kulttuurimaiseman alueelle - Perhonjokilaakson kulttuurimaisema Vetelissä (nykyään maakunnallinen maisema-alue) - Vattaja-Ohtakari ssa (nykyään maakunnallinen maisema-alue) Tuulivoima-alueiden laajalle ulottuvien maisemavaikutusten vuoksi tuulivoima-alue-kohtaisessa arvioinnissa huomioidaan myös maakunnan ulkopuolelle, mutta tarkasteltavien tuulivoimaalueiden teoreettiselle vaikutusalueelle sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Sellaisia ovat Muurasjärven kulttuurimaisema Pihtiputaalla eski-suomessa sekä Reisjärven eskikylä angaskylä Pohjois-Pohjanmaalla. eski-pohjanmaan maakunnan ulkopuolella tehtyjä päivitysinventointeja ei ole huomioitu. 4.2 VALTAUNNALLISESTI MERITTÄVÄT RAENNETUT ULTTUURIMPÄRISTÖT Vuonna 2009 on astunut voimaan Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi, lyhyemmin R eski-pohjanmaalla R 2009-kohteita sijaitsee kuuden kunnan alueella yhteensä 23. Halsualla, annuksessa, austisella, Perhossa ja Vetelissä sijaitsee kussakin yksi kohde. ssa kohteita on yhteensä 18. Lestijärvelle ja Toholammille ei sijoitu R 2009 kohteita. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eski-pohjanmaalla R-kohteen nimi Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu Mäkiraonmäen vanha asutus ja annuksen kirkko austisen kirkonmäki aarlelan kirkko ja pappila iviniityn 1960-luvun pientaloalue lapurin taloryhmä n pedagogio ja Roosin talo n rautatieasema n ruutukaava-alueen puutalokorttelit älviän kirkonkylä Lohtajan kirkko ja pappila Mäntykankaan puutaloalue Ohtakarin kalastajayhdyskunta ja luotsiasema Palman alueen huvila-asutus Pohjanmaan rantatie Poroluodonkarin kalastajayhdyskunta Rasmusbackenin tienvarsiasutus ja kivinavetat Riipan rautatiepysäkki Sannanrannan huvila-alue Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat unta Halsua annus austinen

12 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 9 Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo Perhon kirkko Vetelin kirkonseutu Perho Veteli 4.3 MAAUNNALLISESTI ARVOAAT MAISEMA- JA ULTTUURIALUEET eski-pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaan (vahvistettu 2007) on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät alueet. aavassa on osoitettu maisematyöryhmän mietinnön mukaisia maakunnallisesi merkittäviä maisemakokonaisuuksia 3 kpl sekä eski-pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet selvityksen (eski- Pohjanmaan liitto ja Sigma onsultit Oy 2001) mukaisia maakunnallisesti arvokkaita alueita 14 kpl ja seudullisesti arvokkaita alueita 8 kpl. Lisäksi kaavassa on osoitettu kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kohteita 10 kpl. aavassa on myös osoitettu 11 kaavan vahvistamisen aikaan voimassa olleen valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelon (R 1993) mukaista kohdetta, jotka eivät enää ole mukana R 2009-luettelossa. Maakunnallisesti arvokas maisema- tai kulttuurialue (tai kohde) eski-pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Alueen tai kohteen nimi unta Halsuan maisema-alue Halsuanjärvi Töppösenluolikot Penninkijoki-Säästöpiirinneva-Hangasneva Lestijokivarren kulttuurimaisema (R 1993) Jylhä, Metsäkylä (R 1993) Nikulan talli (R 1993) Salonkylä Tastulanjärvi Perhonjoen kulttuurimaisema (R 1993) Alaviirteen saaristo Maakannuskarinlahti ja Meksinkallio Junnila ruununvoudin talo (R 1993) Möllerin talot ympäristöineen Rimmin alue Räbbin taloryhmä Rödsön kyläalue Sokojan kylä (R 1993) Tullimäen alue kspihlajan satamakonttori (R 1993) Öjan kulttuurimaisema-alue Halsua Halsua Halsua Halsua, Perho annus, Toholampi austinen austinen austinen austinen austinen, Veteli

13 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 10 n - älviän ulkosaaristo älviän kirkonkylä ja älviänjoen kulttuurimaisema (R 1993) Marinkaisten kyläalue Pajalan taloryhmä Peltokorpi Puukangas Ruotsalon kyläalue Rita, kylätie ja vanha rakennuskanta (R 1993) Rytikarin kalasatama (R 1993) Vattaja Alikylä Ullavanjärvi ympäristöineen Marinkaisten ja Ala-Viirteen välinen kulttuurimaisema ja Lohtajanjokilaakso Lestijärven kirkko ympäristöineen (R 1993) Lestijärven kulttuurimaisema Lestijärven vesialue rantoineen ja saarineen Similänperän peltoaukea Syrin kylämaisema Valkealamminneva-Lehtosenjärvi Haukan pihapiiri uusjärvi ärmelampi Möttönen Perhon järvimaisema-alue Salmelanharju Hongistonjärvet Härkänevan piha-asutus Räyrinkijärvi Lestijärvi Lestijärvi Lestijärvi Lestijärvi Lestijärvi Lestijärvi Perho Perho Perho Perho Perho Perho Toholampi Toholampi Veteli Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä on tehty Eteläja eski-pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia ja alue-ehdotuksista on valmistunut julkaisematon raportti (Asunmaa R., uoppala A., Purola H. 2013b), jonka sisältöä tullaan vielä muokkaamaan / täydentämään. Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista päätetään myöhemmin maakuntakaavoituksen yhteydessä.

14 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI OHDEARVIOINNIT HONANGAS A Maiseman ominaispiirteet Maisemamaakunta: Suomenselkä Tuulivoima-alue sijaitsee Halsualla Lestijärven kunnan rajalla. Tuulivoima-alue sijoittuu korkeustasolle m mpy. Tuulivoima-alue on suhteellisen tasaista maaston noustessa itään päin mentäessä. mmaksi osaksi tuulivoima-alue on ojitettua suota ja metsää. Paikoin on pieniä avoimia soita. Tuulivoima-alueen ympäristössä on vaihtelevaa, avosoiden täplittämää usein harvapuustoista metsämaastoa sekä jotakin keskikokoisia järviä tuulivoima-alueen itäpuolella ja viljeltyä kylämaisemaa länsi- ja luoteispuolella. Tuulivoima-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu Linjasalmen Naturaalue, joka on laajempi avosuoalue Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Lestijärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 9 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen koillispuolelle. Lestijärven kulttuurimaisema sijoittuu pohjoisenidän suuntaan, lähimmillään noin 9 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Similänperän peltoaukean maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään vajaan 10 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen itäpuolelle. Maakunnallisesti arvokas Syrin kylämaisema sijoittuu lähimmillään noin 11 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen pohjoispuolelle. Syristä pohjoiseen sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat Lestijoen maisema-alue sekä Härkänevan piha-asutus. Lännen suunnassa lähimmäs tuulivoima-aluetta sijoittuu maakunnallisesti arvokas Töppösenluolikko. Halsuan taajaman takana on maakunnallisesti arvokas Halsuanjärven maisema-alue lähimmillään noin 15 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Halsuan taajaman kupeessa sijaitsee myös maakunnallisesti arvokas Halsuan maisema-alue sekä Halsuan kirkkotien ja kirkonseudun R-alue. Tuulivoima-alueen etelä- lounaispuolelle, lähimmillään noin 11 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Penninkijoki-Säästöpiirinneva-Hangasnevan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lähimmillään reilun 10 km etäisyydelle tuulivoima-alueen eteläpuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas Perhon järvimaisema-alue. Salamajärven kansallispuisto sijoittuu ko. maisemaalueen eteläpuolelle, lähimmillään noin 15 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. aakossa idässä, reilun 10 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee Valkealamminneva-Lehtosenjärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue. innulan angaskylän maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee eski-suomen maakunnassa ja lähimmillään reilun 18 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueen itäpuolella Vaikutusten arviointi lähivaikutusalueelle Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) laajimmat näkyvyysalueet kohdistuvat tuulivoima-alueen lännen-kaakon puolella sijaitseville avoimille soille ja harvapuustoisille alueille. Linjasalmennevan Natura-alueen avosoilta avautuu laajoja näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan ja alueen luonnonmaiseman luonne voi tästä muuttua. Natura-alueelle ei ole kuitenkaan ohjattua virkistyskäyttöä, joten maisemavaikutuksen kokeminen jää siten vähäiseksi. Lähimmät asutut, avoimet viljelysmaisemat sijoittuvat tuulivoima-alueen länsi- ja lounaispuolille Purolaan, Harjunpäähän ja analaan. Pienipiirteisten peltojen kylämaisemiin tuulivoimaloilla voi olla kohtalainen vaikutus lyhyen etäisyyden vuoksi. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on vähäisesti asuinrakennuksia tai loma-asuinrakennuksia (47 rakennusta) Vaikutusten arviointi väli- ja kaukovaikutusalueelle Väli- ja kaukovaikutusalueella (6-20 km tuulivoima-alueesta) laajimmat yhtenäiset näkyvyysalueet kohdistuvat Lestijärven selälle kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Pitkän etäisyyden vuoksi tuulivoiman vaikutus maisemaan jää vähäiseksi.

15 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 12 Lestijärven lisäksi kaukonäkymiä tuulivoimaloille suuntautuu muun muassa Töppösenluolikoilta, Halsuanjärveltä, Venetjoen tekojärveltä, otkannevalta ja paikoin myös Lestijokilaakson maisemaalueelta. Nämä maisemallisesti herkät alueet sijoittuvat yli 10 kilometrin etäisyydelle tuulivoimaalueesta, joten maisemavaikutus ei muodostu merkittäväksi näillä alueilla hteenveto Vaikutusalueen herkkyys: - arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yli 10 km:n päässä suunnittelualueelta - lähivaikutusalueella on vähäisesti asuinrakennuksia ja lomarakennuksia Vaikutuksen suuruus: eskisuuri - melko laajat näkyvyysalueet lähivaikutusalueen luonnonsuojelualueilla - muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain - muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi Vaikutuksen merkittävyys: S U U R U U S eskisuuri Pieni H E R S Honkakangas A Erittäin vähäinen Erittäin suuri ANNISTO Maiseman ominaispiirteet Maisemamaakunta: Suomenselkä Tuulivoima-alue sijaitsee Halsuan keskustaajaman itä- ja kaakkoispuolella lähimmillään noin 6 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Tuulivoima-alue sijoittuu suurin piirtein korkeustasolle m mpy. Maasto nousee loivasti itää kohti. Tuulivoima-alue on ojitettua ja metsäistä, mutta suurilta osin harvapuustoista. Alueen koillisosasta on kivikkoista. Tuulivoima-alueen ympäristössä on vaihtelevaa, etelässä, lännessä ja pohjoisessa avosoiden täplittämää, usein harvapuustoista metsämaastoa. Lähimmät viljelymaisemat ja kyläalueet sijoittuvat tuulivoima-alueen luoteispuolelle annistoon, koillispuolelle analaan ja Harjunpäähän sekä luoteeseen arhukorpeen. Lännen suunnassa hieman kauempana sijaitsevat Halsuan taajaman eteläpuoliset kylät ja laajemmat viljelysalueet Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) sijoittuu maakunnallisesti arvokas Töppösenluolikko aivan tuulivoima-alueen länsipuolelle. Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Penninkijoki- Säästöpiirinneva-Hangasnevan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lähimmillään reilun 6 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta luoteeseen sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Halsuanjärven maisema-alue ja Halsuan maisema-alue sekä valtakunnallisesti arvokas Halsuan kirkkotien ja kirkonseudun R-alue. Tuulivoima-alueen kaakkoispuolelle, lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas Perhon järvimaisema-alue. Salamajärven kansallispuisto sijoittuu ko. maisema-alueen eteläpuolelle, lähimmillään noin 15 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta.

16 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 13 Idän suunnassa, reilun 16 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee Valkealamminneva-Lehtosenjärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maakunnallisesti arvokkaat Lestijärven maisema-alue ja Lestijärven kulttuurimaisema sijoittuvat lähimmillään noin 16 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen koillispuolelle. Similänperän peltoaukean maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään reilun 17 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen itäpuolelle. Maakunnallisesti arvokas Syrin kylämaisema sijoittuu lähimmillään reilun 12 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen pohjoispuolelle. Syristä pohjoiseen sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat Lestijoen maisema-alue sekä Härkänevan pihaasutus Vaikutusten arviointi lähivaikutusalueelle Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) laajimmat näkyvyysalueet kohdistuvat tuulivoima-alueen pohjoisen, idän ja etelän puolilla sijaitseville avoimille soille sekä harvapuustoisille alueille. Lähimmät asutut, avoimet viljelysmaisemat sijoittuvat tuulivoima-alueen pohjois- ja itäpuolille uuselaan, Iso-Möttöseen ja Purolaan. Näillä kyläalueilla on maisematilat muodostuvat pienipiirteisistä pelloista eikä leveitä näkymäsektoreita muodostu. Lyhyen etäisyyden vuoksi tuulivoimalat voivat paikoin hallita kylien maisemakuvaa. Myös Halsuan taajaman eteläpuolisille kyläalueille ja pelloille kohdistuu laajoja näkyvyysalueita. Tuulivoimalat sijoittuvat päätien suuntaisista näkymistä sivuun, mutta paikoin tiemaisemassa voi näkyä laajalla alueella tuulivoimaloita. Tuulivoima-alueen muodosta johtuen suuri osa voimaloista sijoittuu kuitenkin yli kuuden kilometrin etäisyydelle asutusalueista. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on vähäisesti asuinrakennuksia tai lomaasuinrakennuksia (128 rakennusta). Tuulivoima-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan maakunnallisesti arvokkaan Töppösenluolikon maisemakuvaan tuulivoimalat tuovat selkeän muutoksen. Toisaalta suurpiirteinen, selkeästi metsään rajautuva kivikkoalue kestänee tuulivoimaloiden aiheuttaman muutoksen alueen ominaispiirteiden tunnistettavuuden muuttumatta. Maiseman luonne ja kokemus alueesta voi muuttua kielteisesti Vaikutusten arviointi väli- ja kaukovaikutusalueelle Väli- ja kaukovaikutusalueella (6-20 km tuulivoima-alueesta) laajimmat yhtenäiset näkyvyysalueet kohdistuvat pohjoisessa Venetjoen tekojärvelle sekä otkannevalle, lännessä Halsuanjärvelle ja sen takana sijaitsevalle Pilvinevalle, etelässä Penninkijoki-Säästöpiirinneva-Hangasnevan maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja idässä paikoin Linjasalmennevan avosoille. Halsuanjärveltä tuulivoimalat näkynevät selkeimmin järven selältä ja länsirannalta, jonne sijoittuu joitakin asuinrakennuksia. Pitkän etäisyyden vuoksi vaikutus maisemaan jää kuitenkin vähäiseksi. Penninkijoki-Säästöpiirinneva-Hangasnevan arvot ovat luontoarvojen lisäksi erämaamaisemassa. Penninkijoella on jonkun verran ainakin kalastukseen ja melontaan liittyvää virkistyskäyttöä. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa luontoalueiden maiseman luonteeseen etenkin laajojen avosoiden ympäristössä, missä aukeaa laajoja näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Alueella ei kuitenkaan ole opastettuja virkistysreittejä, joten maisemavaikutusten kokeminen jäänee vähäiseksi. Lestijärvelle ja Lestijokilaaksoon voi teoriassa joitakin tuulivoimaloita näkyä, mutta pitkän etäisyyden vuoksi tuulivoiman vaikutus maisemaan jää vähäiseksi hteenveto Vaikutusalueen herkkyys: - lähivaikutusalueella maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita - lähivaikutusalueella on vähäisesti asuinrakennuksia ja lomarakennuksia Vaikutuksen suuruus: eskisuuri - melko vähän näkyvyysalueita lähivaikutusalueen herkillä alueilla - muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain lähimmillä luontoja asutusalueilla - muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi, mutta esimerkiksi Töppösenluolikoilla kokemus alueesta voi muuttua kielteisesti

17 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 14 Vaikutuksen merkittävyys: S U U R U U S eskisuuri Pieni H E R S Erittäin vähäinen annisto Erittäin suuri HONANGAS B Maiseman ominaispiirteet Maisemamaakunta: Suomenselkä Tuulivoima-alue sijaitsee Halsualla Lestijärven kunnan rajalla. Tuulivoima-alue sijoittuu korkeustasolle m mpy. Suhteellisen tasainen maasto nousee itään päin mentäessä. mmaksi osaksi tuulivoima-alue on ojitettua ja metsäistä. Itäosissa on pieniä, avosoita ja keskiosassa on Ärmätinnevan ja Hautanevan laajemmat avosuoalueet. Tuulivoima-alueen halki kulkee seututie 751 ja Fingridin 400 kv voimalinja lounas-koillissuunnassa. Tuulivoima-alueen eteläosa rajoittuu Honkakangas A tuulivoima-alueeseen. Tuulivoima-alueen ympäristössä on vaihtelevaa, avosoiden täplittämää usein harvapuustoista metsämaastoa sekä jotakin keskikokoisia järviä tuulivoima-alueen itäpuolella ja viljeltyä kylämaisemaa länsi- ja lounaispuolella. Tuulivoima-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu laaja avosuoalue Linjasalmenneva ja luoteispuolelle ortkannevan laajat avosuoalueet Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä, lukuun ottamatta juuri ja juuri kuuden kilometrin rajalle ulottuvaa Lestijärven kulttuurimaisema-aluetta. Lestijärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 7,5 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen koillispuolelle. Lestijärven kulttuurimaisema sijoittuu pohjoisen-idän suuntaan, lähimmillään noin 6 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Similänperän peltoaukean maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 10,5 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen itäpuolelle. Maakunnallisesti arvokas Syrin kylämaisema sijoittuu lähimmillään reilun 6 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueen pohjoispuolelle. Syristä pohjoiseen sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat Lestijoen maisema-alue sekä Härkänevan piha-asutus. Lännen suunnassa lähimmissä tuulivoima-aluetta sijoittuu maakunnallisesti arvokas Töppösenluolikko reilun 9 kilometrin etäisyydelle. Halsuan taajaman takana on maakunnallisesti arvokas Halsuanjärven maisema-alue lähimmillään reilun 13 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Halsuan taajaman kupeessa sijaitsee myös maakunnallisesti arvokas Halsuan maisema-alue sekä pienialainen Halsuan kirkkotien ja kirkonseudun R-alue. Tuulivoima-alueen etelä- lounaispuolelle, lähimmillään noin 11 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Penninkijoki-Säästöpiirinneva-Hangasnevan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lähimmillään noin 13 km etäisyydelle tuulivoima-alueen eteläpuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas Perhon järvimaisema-alue. Salamajärven kansallispuisto sijoittuu ko. maisemaalueen eteläpuolelle, lähimmillään noin 17 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. aakossa idässä, reilun 12 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee Valkealamminneva-Lehtosenjärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue Vaikutusten arviointi lähivaikutusalueelle Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) laajimmat näkyvyysalueet kohdistuvat tuulivoima-alueen ympäristössä oleville avoimille soille ja harvapuustoisille alueille. Lähimmät asu-

18 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 15 tut, avoimet viljelysmaisemat sijoittuvat tuulivoima-alueen länsi- ja lounaispuolille Purolaan, Harjunpäähän ja analaan. Pienipiirteisten peltojen kylämaisemiin tuulivoimaloilla voi olla kohtalainen vaikutus lyhyen etäisyyden vuoksi. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on vähäisesti asuinrakennuksia tai loma-asuinrakennuksia (52 rakennusta) Vaikutusten arviointi väli- ja kaukovaikutusalueelle Väli- ja kaukovaikutusalueella (6-20 km tuulivoima-alueesta) laajimmat yhtenäiset näkyvyysalueet kohdistuvat Lestijärven selälle 8-18 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Pitkän etäisyyden vuoksi tuulivoiman vaikutus maisemaan jää vähäiseksi. Lestijärven lisäksi kaukonäkymiä tuulivoimaloille suuntautuu muun muassa Töppösenluolikoilta, Halsuanjärveltä ja paikoin myös Lestijokilaakson maisema-alueelta. Nämä maisemallisesti herkät alueet sijoittuvat noin ja yli 10 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta, joten maisemavaikutus ei muodostu merkittäväksi näillä alueilla. Venetjoen tekojärveltä, otkannevalta ja Linjasalmennevalta aukeaa näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan noin 6-10 kilometrin etäisyyksiltä. Linjasalmennevan ja otkannevan alueiden luonnonmaiseman luonne voi kaukomaiseman osalta muuttua. Alueilla ei ole kuitenkaan ohjattua virkistyskäyttöä, joten maisemavaikutuksen kokeminen jää siten vähäiseksi hteenveto Vaikutusalueen herkkyys: - lähivaikutusalueella ei ole arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä - lähivaikutusalueella on vähäisesti asuinrakennuksia ja lomarakennuksia Vaikutuksen suuruus: eskisuuri - melko vähän näkyvyysalueita lähivaikutusalueen herkillä alueilla - muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain lähimmillä luontoja asutusalueilla Vaikutuksen merkittävyys: S U U R U U S eskisuuri Pieni H E R S Honkakangas B Erittäin vähäinen Erittäin suuri MUTALAMPI Maiseman ominaispiirteet Maisemamaakunta: Pohjanmaan maisemamaakunta eski-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Tuulivoima-alue sijaitsee annuksen ja n kuntien alueella eski-pohjanmaan ja Pohjois- Pohjanmaan maakuntien rajalla. Alue sijoittuu m mpy korkeustasolla, loivasti kumpuilevan maaston noustessa idän ja kaakon suuntaan. Alueella on pääosin ojitettuja suoalueita ja kuivaa kangasmetsää. Itäosa on paikoin kivikkoista. Tuulivoima-alueen länsiosissa on pieniä peltoja. Tuulivoima-alueen ympäristössä on jokilaaksoihin sijoittuvia kylä- ja viljelyalueita. Maisematilat muodostuvat metsien ja avoimien peltojen vuorottelusta, paikoin on pieniä avosoita. Paikoin laajat, yhtenäiset peltoaukeat mahdollistavat pitkiä näkymiä tasaisessa maastossa etenkin Mutkalammin, orvenkylän ja Mökkiperän alueilla. Lähin asutus sijoittuu Pöntiönojan varteen tuulivoimaalueen eteläpuolelle. eskellä tuulivoima-aluetta sijaitseva Hietajärvi on rajattu alueen ulkopuolelle. Hietajärvellä on uimaranta ja virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita.

19 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 16 Tuulivoima-alueen pohjoispuolelle sijoittuu pieni Pitkäjärvi, jonka rannalla on uimaranta, lomarakennuksia ja leirikeskus sekä ympäristössä virkistysreittejä. Tuulivoima-alueen koillispuolella sijaitsee Pernun ampumahiihtoalue Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueelle (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä km etäisyysvyöhykkeelle tuulivoima-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu vain yksi arvokohde: orhoskylän R 2009-kohde Sievissä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Noin 9 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Sievin orhoskylä on hyvin säilynyt sekä kylärakenteensa, sitä ympäröivän maiseman että rakennuskantansa osalta. Lähimmillään 15 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta etelän suuntaan sijoittuu valtakunnallisesti arvokas Lestijokilaakson kulttuurimaisema asutus- ja viljelymaisemineen. Lestijokilaakson pohjoisosassa, annuksessa sijaitsee maakunnallisesti arvokas Lestijoen maisema-alue lähimmillään noin 12 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Pohjois-Pohjanmaan puolelle, tuulivoima-alueen länsipuolelle, lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas Himangan peltoalue. Tuulivoima-alueen länsiluoteispuolelle, rannikolle, lähimmillään noin 15 kilometrin etäisyydelle, sijoittuu useita maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita: eski-pohjanmaalla Maakannuskarinlahti ja Meksinkallio ja Alaviirteen saaristo sekä Pohjois-Pohjanmaalla Himankakylä, Rahjan saaristo ja Hiekkasärkät-Rahja. Tuulivoima-alueen pohjois-itäpuolilla, Pohjois-Pohjanmaalla, lähimmät maakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat Tynkä ja Pitkäsenkylä (etäisyys tuulivoima-alueeseen lähimmillään noin 11 kilometriä) sekä Niemelänkylä (etäisyys tuulivoima-alueeseen lähimmillään noin 19 kilometriä). Tuulivoima-alueen itäpuolella, noin 11,5 kilometrin etäisyydellä on R 2009-kohde Mattilanperänkylä Alavieskassa. Tuulivoima-alueen kaakkoispuolella Sievissä, lähimmillään noin 11 kilometrin etäisyydellä ovat maakunnallisesti arvokkaat Vanhakirkon ja Jyringin maisema-alueet Vaikutusten arviointi lähivaikutusalueelle Lähivaikutusalueella (0-6 km etäisyys tuulivoima-alueesta) näkyvyysalueet kohdistuvat lähimmille kylä- ja peltoalueille sekä avosoille ja mahdollisesti muille harvapuustoisille alueille maastossa. Laajimmat näkyvyysalueet sijoittuvat tuulivoima-alueen eteläpuolelle Mutkalammin ja orvenkylän viljelymaisemiin sekä pohjoispuolelle ärkisen ja Mökkiperän viljelymaisemiin. Mutkalammin kylämaisema aukenee kylän läpi kulkevalle tielle laajoina yhtenäisinä peltoaukeina. Tuulivoimalat näkyvät usein esteettä Mutkalammin kylän perinteisessä maalaismaisemassa peltoaukeiden ja metsänreunan takana. orvenkylän alueelta avautuu useita laajoja näkymäsektoreita peltojen yli tuulivoima-alueen suuntaan. Lähimmät tuulivoimalat eivät vertaudu maiseman muiden elementtien mittakaavaan. Tuulivoimaloiden laajalle levittyvä alue voi hallita kylien maisemaa lyhyen etäisyyden vuoksi. Mökkiperän maisema on edellisiä hieman sulkeutuneempaa ja etäisyyttä tuulivoimaloihin on hieman enemmän. ärkisen kylämaisema, noin 4 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta, on metsien ja pihapiirien sulkemaa tai puoliavointa maisemaa. Tuulivoimaloita näkyy osittain metsänreunan yläpuolella kylän pohjoispuolen ja eteläpuolen peltojen yli. Lähivaikutusalueen näkyvyysalueella on keskiverrosti asuinrakennuksia tai loma-asuinrakennuksia (216 rakennusta). Tuulivoimalat voivat näkyä Pitkäjärven pohjoisrannalle (etäisyys tuulivoima-alueeseen reilu 3 kilometriä), mutta tuulivoimalat näkyvät alueelle vain vähän metsän reunan yläpuolella eikä vaikutus maisemassa ole erityisen voimakas Vaikutusten arviointi väli- ja kaukovaikutusalueelle Noin 6-10 km tuulivoima-alueesta näkyvyysalueet kohdistuvat laajimmillaan tuulivoima-alueen itäpuolelle Raution, orhoskylän ja ukonkylän alueille, etelässä Märsylän kyläalueelle ja luoteessa Pahkalan kyläalueelle. Tuulivoimalat näkyvät paikoin kyläalueille vain hieman maisemia rajaavan metsänreunan yläpuolella eivätkä näin ollen ja pitkän etäisyyden vuoksi merkittävästi vaikuta maisemaan.

20 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN ARVIOINTI 17 li 10 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalat näkyvät laajimmin alajoelle, taajaman eteläpuolisille peltoalueille. Voimalat sijaitsevat kaukana katselupaikoista ja asettuvat harmoniseksi osaksi kaukomaisemaa. Tuulivoimalat eivät näkyvyysanalyysin perusteella näy Lestijoen valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle tai merkittävissä määrin kaukovaikutusalueen maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille hteenveto Vaikutusalueen herkkyys: - lähivaikutusalueella ei ole arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä, valtakunnallisesti arvokkaita pienialaisia kulttuuriympäristöjä on 6-15 kilometrin säteellä tuulivoima-alueesta - lähivaikutusalueella on keskiverrosti asuin- ja loma-asuinrakennuksia Vaikutuksen suuruus: eskisuuri - melko vähän näkyvyysalueita lähivaikutusalueen herkillä alueilla - muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain, erityisesti lähimmillä kyläaluilla - muutos ei vaikuttane maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden tunnistettavuuteen tai säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi Vaikutuksen merkittävyys: S U U R U U S eskisuuri Pieni H E R S Erittäin vähäinen Mutkalampi Erittäin suuri uva 5-1. uvasovite Mutkalammin kylältä Mutkalammintieltä koilliseen kohti tuulivoima-aluetta (kuvauspaikka X). Etäisyys tuulivoima-alueeseen on vähintään 1,3 km. Näkymässä tuulivoimalat nousevat paikoin korkealle metsänreunan yläpuolelle. uvalähde: Mutkalammin tuulivoimapuisto, mpäristövaikutusten arviointiselostus (Ramboll Finland Oy 2014). uvaus ja mallinnukset PROON Wind Energy Finland Oy.

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö Tuulivoima ja kulttuuriympäristö SEMINAARI, MUSEOVIRASTO, 7.5.2013 VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ - KOMMENTTIPUHEENVUORO Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK, YKS/445

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta Merikarvian kunta Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava - Maisemaselvityksen täydennys Lammelan kylästä sekä maisemavaikutusten arviointi 20.8.2014 LAMMELAN KYLÄ Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Kuvaus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena ESITYKSEN SISÄLTÖ JOHDANTO MAISEMAHÄIRIÖ? MAA-AINESTEN OTTO METSIEN HAKKUU RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

Kohdekuvauskortit LIITE 1

Kohdekuvauskortit LIITE 1 LIITE 1 Kohdekuvauskortit - alueen nimi ja sijainti kartalla - kunnat, joille kohde sijoittuu - yleiskuvaus - teknistaloudelliset lähtökohdat - keskeiset ympäristövaikutukset - näkyvyysmallinnuskartta

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAPUISTON MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Trolssi

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAPUISTON MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Trolssi MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAPUISTON MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Trolssi Ramboll Finland Oy 23.6.2014 Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston maisemavaikutusten arviointi Trolssi Työnro 82129133-03

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS. Sastamalan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristö. Yhdyskuntasuunnittelu

MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS. Sastamalan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristö. Yhdyskuntasuunnittelu MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS 3.10.2013 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE...

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

LIITE 6 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS. Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015

LIITE 6 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS. Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS LIITE 6 Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015 1. Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Suunnittelualue ja sitä Laviantien

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Kuuden tuulivoimalan hanke Sysmän Rekolanvuorten alueella

Kuuden tuulivoimalan hanke Sysmän Rekolanvuorten alueella Kuuden tuulivoimalan hanke Sysmän Rekolanvuorten alueella Kulttuuriympäristöt ja maisema- alueet suunnittelualueen vaikutuspiirissä Vaikutustenarviointi NWE Sales Oy:n kehittämä tuulivoimahanke Sysmän

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 Liitetaulukko 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LIITETAULUKKO Tuulivoima-alueittaiset arviot voimalarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-Savossa Vaikutukset kohdistuvat

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 MK 1:50000

SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 MK 1:50000 SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 K 1:50000 Pälkänevesi PÄLKÄNEEN KIRKONKYLÄ 1:412 1:330 1:342 1:307 SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS - LIITE 2 K 1:10000 Sappeen kylä 87 876:2 1:413 1:340 1:244 1:258 1:99

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 Kansikuvassa mustalla katkoviivalla on maakuntakaavatyön

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS KOHDEKORTIT

POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS KOHDEKORTIT POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS KOHDEKORTIT Kannen kuvat: - Tuomo Palokangas: Riutunkarin tuulivoimalat Oulunsalossa. - Kiinteistö Oy Kummatti: Kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöt Länsi-Lapin maakuntakaavassa

Kulttuuriympäristöt Länsi-Lapin maakuntakaavassa Kulttuuriympäristöt Länsi-Lapin maakuntakaavassa Tornio 14.1.2012 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

/004/2009

/004/2009 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR 28.12.2009 39/004/2009 Keski-Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan kunnat Länsi-Suomen ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo VIITE / REFERENS Museoviraston

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Vaalimaan jokilaakso 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Vaalimaan jokilaakson kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti ja Miehikkälä 1.4. Pinta-ala 1 700 ha 1.5.

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän kulttuurimaisema 1.3. Kunta Lappeenranta 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

16 Maisema ja 74 (119) Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus. jokivarsien. jokilaaksojen. ristöistä. lentoestevalot.

16 Maisema ja 74 (119) Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus. jokivarsien. jokilaaksojen. ristöistä. lentoestevalot. 74 (119) 16 Maisema ja kulttuuriympäristö 16.1 Nykytila Hankealuee kuuluu Pohjanmaan n maisemamaakuntaan, tarkemmin Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. Pohjanmaan alueellee on tyypillistä suurehkot

Lisätiedot

7.12 Maisemavaikutusten arviointi

7.12 Maisemavaikutusten arviointi 191/(260) 7.12 Maisemavaikutusten arviointi 7.12.1 Arviointimenetelmät ja taustaa Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Kattilainen - Klamila 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Klamilan kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti 1.4. Pinta-ala noin 1 800 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1.Fingrid Vastine Lausunto

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Kuva H. Näkymä Ruotsin puolelta Bäckestasta kohti Reväsvaaraa. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150

Lisätiedot

Hämeen liitto. Tatu Oukka Maakunta-arkkitehti

Hämeen liitto. Tatu Oukka Maakunta-arkkitehti Hämeen liitto Tatu Oukka Maakunta-arkkitehti OLAVI VIRTA ~ Sysmäläinen esimerkki ei-fyysisestä kulttuuriperinnöstämme, joka konkretisoi syvällä tajunnassamme sen miltä suomalainen Juhannus maisemassa kuulostaa.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Sievi 2014. Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Sievi 2014. Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Sievi 2014 Tuppuranevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Hans-Peter Schulz 10.11.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Sievin Tuppuranevan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (23) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KINNULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (11) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Miten tunnistaa maisemallisesti tärkeät alueet talousmetsissä?

Miten tunnistaa maisemallisesti tärkeät alueet talousmetsissä? Miten tunnistaa maisemallisesti tärkeät alueet talousmetsissä? Luontomatkailun ja virkistyksen tutkimuspäivä 22.10.2010 Rovaniemi Ron Store ja Eeva Karjalainen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (12) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

JOKIVARSIEN SELVITYKSET

JOKIVARSIEN SELVITYKSET PROJEKTIN NIMI Pyhännän kunta Jokivarsien selvitykset rakennusjärjestyksen uusimista ja jokivarsien vapautuksia varten LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 26.3.2015 1. Yleistä selvityksistä

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO

NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKEALUE JA HANKKEEN KUVAUS... 1 3 MAISEMAN JA RAKENNETUN

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot