5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1 DG G 2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1 DG G 2A"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. tammikuuta 2015 (OR. en) 5303/15 ADD 1 N 25 PE-L 2 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 Ehdotus neuvoston suositukseksi 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1

2 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 319 artiklan, on suorittanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan 1 kohdan mukaisen tutkimuksen, 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 2

3 sekä katsoo seuraavaa: (1) Varainhoitovuotta 2013 koskevan tulostilin mukaan varainhoitovuoden tulot olivat ,56 euroa menot varainhoitovuoden määrärahoista olivat ,68 euroa vuodelta n-1 siirrettyjä maksumäärärahoja (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot mukaan lukien) peruutettiin ,65 euroa vuodelle n+1 siirrettyjä maksumäärärahoja oli ,83 euroa vuodelta n-1 siirrettyjä EFTA-maksumäärärahoja oli ,94 euroa kurssivaihteluista johtuva negatiivinen saldo oli ,14 euroa ja talousarvion positiivinen saldo oli ,62 euroa (2) Peruutetut varainhoitovuoden maksumäärärahat olivat ,67 euroa. (3) Varainhoitovuodelle n on siirretty maksumääräyksiin käytettäviä määrärahoja ,27 euroa, joista on käytetty ,60 euroa (96,39 %). (4) Varainhoitovuotta 2013 koskevassa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa esitetyt huomautukset antoivat neuvostolle aiheen tiettyihin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen LIITTEESSÄ. (5) Neuvosto pitää tärkeänä, että sen huomautukset johtavat jatkotoimiin, ja edellyttää, että komissio noudattaa täysin ja viipymättä kaikkia annettuja suosituksia. (6) Neuvosto on hyväksynyt päätelmät tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2013 ja 2014 julkaisemista erityiskertomuksista 1. 1 Asiakirjoissa 6987/14, 7099/14 + COR 1, 8301/14, 8565/14, 8598/1/14 REV 1, 9787/14, 9778/14, 10745/14, 11254/14, 13856/14, 13616/14, 13938/14, 14681/14, 14820/14, 15384/14, 15537/14, 15563/14, 15564/14 + COR 1 + COR 2, 15565/14 ja 16332/ /15 ADD 1 tt/vpy/kkr 3

4 (7) Edellä mainitun tutkimuksen perusteella komissio on toteuttanut varainhoitovuoden 2013 talousarvion kokonaisuudessaan siten, että vastuuvapaus toteuttamisesta voidaan tilintarkastustuomioistuimen huomautusten pohjalta myöntää, SUOSITTAA NÄIN OLLEN Euroopan parlamentille, että se myöntää edellä mainittujen seikkojen perusteella komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 4

5 LIITE JOHDANTO 1. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman (DAS) varainhoitovuotta 2013 koskevan talousarvion toteuttamisesta. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosittain EU:n varainhoitoa edellisenä varainhoitovuonna koskevan vuotuisen tarkastuksensa tuloksista. Neuvosto pitää tärkeänä tilintarkastustuomioistuimen riippumatonta tarkastustyötä, tilintarkastustuomioistuimen resurssien täysipainoista käyttämistä tilintarkastustuomioistuimelle SEUT 287 artiklassa määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi sekä tilintarkastustuomioistuimen antamaa varmuutta EU:n varojen käytöstä. Neuvosto kannattaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja päätelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta EU:n varojen moitteettomasta hoidosta saadaan tasapainoinen kokonaisarviointi. 2. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuotta 2013 koskevassa Euroopan unionin konsolidoidussa tilinpäätöksessä (jäljempänä 'tilinpäätös') ei esiinny olennaisia virheitä ja että se antaa olennaisilta osiltaan luotettavan kuvan unionin taloudellisesta tilanteesta, toimien tuloksista ja rahavirroista. 3. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuotta 2013 koskevien tilien perustana olevat tulot ja sitoumukset olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset. 4. Neuvosto on kuitenkin edelleen huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan vuoden 2013 kokonaismenojen todennäköisin virhetaso oli 4,7 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että talousarviosta suoritettujen maksujen virhetaso oli edelleen olennainen. Neuvostoa huolestuttaa lisäksi se, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat valvontajärjestelmät olivat vain osittain vaikuttavia toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto muistuttaa, että EU:n varojen paremmalla käytöllä ja moitteettomalla hoidolla on erityisen suuri merkitys sen kannalta, miten yleisö suhtautuu EU:n talousarviosta rahoitettuihin toimiin. Neuvosto kannattaa siten vahvasti tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitettyjä suosituksia ja korostaa, että ne on pantava viipymättä täytäntöön kaikilta osiltaan, sekä panee merkille komission vastaukset. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 5

6 EU:n varojen hoito 5. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso säilyi varainhoitovuonna 2013 suhteellisen vakaana edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna, mutta pitää valitettavana sitä, että virhetaso ylittää edelleen selvästi tilintarkastustuomioistuimen kahden prosentin olennaisuusrajan kaikilla politiikan aloilla hallintoa lukuun ottamatta. Lisäksi neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso ei sinällään mittaa petosten määrää eikä varojen tehotonta tai tuhlaavaa käyttöä. Neuvosto on tietoinen komission ja jäsenvaltioiden vuonna 2013 toteuttamista toimista, joilla on pantu täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamia suosituksia EU:n varojen ja ohjelmien hallinnointi- ja valvontajärjestelmien parantamisesta, vaikka maksujen määrä lisääntyi huomattavasti kyseisenä vuonna. Neuvosto painottaa, että valvontajärjestelmien vaikuttavuutta on lisättävä, mutta samalla on varmistettava, että valvonnan kustannushyötysuhde säilyy. Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan edustavaan otokseen perustuvaa testausta ja riskiperusteisia tarkastuksia sekä toteuttamaan varainhoitoasetuksen 32 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset toimenpiteet, jos havaittu virhetaso säilyy korkeana. 6. Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavilla politiikan aloilla esiintyy yleisesti enemmän virheitä. Virhetaso ylittää edelleen olennaisuusrajan, vaikka komissio ja jäsenvaltiot ovat jatkuvasti pyrkineet parantamaan hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä. Neuvosto on tietoinen siitä, että joidenkin ohjelmien monitahoinen ja monivuotinen luonne voi vaikeuttaa niiden hallinnointia. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisää toimia, muun muassa perustason tarkastuksia, joilla parannetaan hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laatua ja vaikuttavuutta. Myös virheitä ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten maksujen keskeyttämistä ja lykkäämistä, olisi toteutettava asiaa koskevia sääntöjä tarkasti noudattaen. Neuvosto muistuttaa, että EU:n talousarvion suojaamiseksi olisi suoritettava myös rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää asiaa koskevia sääntöjä tarkasti noudattaen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 6

7 Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan suuri osa virheitä sisältävistä jaetun hallinnoinnin alojen toimista on ollut sellaisia, joiden osalta kansallisilla viranomaisilla olisi ollut riittävästi tietoa virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan kattavaa valvontaa EU:n talousarvion suojaamiseksi mahdollisimman hyvin sekä antamaan jäsenvaltioille jatkossakin ohjeita sen varmistamiseksi, että talousarviovaroja käytetään sääntöjen mukaisesti, jolloin virhetaso alenee. 7. Neuvosto on pettynyt siitä, että virhetaso nousee jatkuvasti useimmilla komission suoraan hallinnoimilla politiikan aloilla. Se kehottaa komissiota jatkamaan valvontajärjestelmiensä kehittämistä erityisesti asiakirjoihin perustuvien tarkastusten osalta, mutta säilyttämään samalla oikean tasapainon valvonnan kustannusten ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen välillä. 8. Neuvosto panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan tukikelpoisuuteen liittyvät virheet muodostivat suurimman osan vuoden 2013 arvioidusta kokonaisvirhetasosta ja että näiden virheiden määrä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta. Neuvosto kehottaa komissiota selvittämään näiden virheiden perimmäiset syyt ja toteuttamaan ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Neuvosto panee huolestuneena merkille myös sen, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen EU:n ja/tai kansallisten sääntöjen noudattamatta jättäminen vaikutti edelleen koko EU:n talousarvion kokonaisvirhetasoon. Suuri osa julkisten hankintojen alan virheistä esiintyy kuitenkin jaetun hallinnoinnin aloilla, joilla sovelletaan kansallisia sääntöjä. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan kansallisia sääntöjä, jotta vältettäisiin lainsäädäntöä monimutkaistava ja hallinnollista rasitusta lisäävä ylisääntely. Neuvosto painottaa, että yksinkertaistettaessa julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä olisi pyrittävä rajoittamaan virheiden syntymistä ja varmistamaan aukottomasti unionin taloudellisten etujen suojaaminen. Lopuksi neuvosto viittaa vastikään tarkistettuihin julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin ja menettelyihin ja kehottaa komissiota antamaan teknistä apua sen varmistamiseksi, että äskettäin päivitettyjä julkisten hankintojen alan suuntaviivoja levitetään ja että kaikki asianomaiset toimijat ymmärtävät ne. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 7

8 9. Neuvosto on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä yksinkertaistamisen tarpeesta ja pitää sääntöjen yksinkertaistamista olennaisena edellytyksenä sille, että tilintarkastustuomioistuin voisi antaa huomautuksia sisältämättömän lausunnon. Yksinkertaistamalla muun muassa delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä annettavia sääntöjä ja parantamalla ohjeistusta ei vain vähennetä edunsaajien ja asianomaisten viranomaisten hallinnollista rasitusta ja sitä kautta virheriskiä vaan myös luodaan mahdollisuudet tehokkaammalle ja edullisemmalle valvonnalle. Yksinkertaistaminen on entistä helpompaa äskettäin hyväksytyn vuosia koskevan lainsäädäntökehyksen ansiosta. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään tätä mahdollisuutta täysipainoisesti uusien ohjelmien toteuttamisessa ja käyttämään laajemmin näiden ohjelmien tarjoamia yksinkertaistamistoimenpiteitä, joista tilintarkastustuomioistuin on antanut myönteisen arvion. Neuvosto korostaa myös sitä, että virheriskin ja toisaalta valvonta- ja tarkastustoimien kustannusten ja (edunsaajien, kansallisten hallintojen tai komission) hallinnollisen rasituksen mahdollisen lisääntymisen keskinäistä tasapainoa on arvioitava huolella painottaen valvonnan tehostamista sen lisäämisen sijasta. Lopuksi neuvosto muistuttaa jälleen, että komission on annettava jäsenvaltioille ja edunsaajille asianmukaista ohjeistusta ja koulutusta kyseisten toimenpiteiden soveltamisesta ja autettava niitä toteuttamaan rooliaan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 8

9 10. Neuvosto katsoo, että rahoitusoikaisut ja takaisinperintä ovat hyvin tärkeitä välineitä EU:n talousarvion suojaamisessa. Neuvosto on tyytyväinen vuotta 2013 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen menetelmiin ja avoimempaan tietoon rahoitusoikaisujen vaikutuksista. Neuvosto panee merkille, että komissio ilmoitti tehneensä rahoitusoikaisuja ja takaisinperintöjä 3,3 miljardin euron edestä vuoden 2013 osalta suorittamansa valvonnan perusteella. Neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan tarpeen mukaan kaikkien käytettävissä olevien korjaavien toimenpiteiden toteuttamista. Neuvosto on tietoinen rahoitusoikaisujen monivuotisesta luonteesta ja arvioi tästä näkökulmasta niiden kokonaisvaikutusta EU:n talousarvion suojaamiseen. Neuvosto on myös tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio arvioivat eri tavalla rahoitusoikaisujen vaikutusta virhetasoon. Vaikka näillä toimielimillä on erilainen rooli, neuvosto kehottaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta pohtimaan, miten ne voisivat vastaisuudessa antaa vertailukelpoisia tietoja muun muassa oikaisumekanismien soveltamisesta. 11. Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitetyn arvion komission talousarvio- ja varainhallinnosta vuonna Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut joitakin puutteita erityisesti ennakkomaksujen selvittämisessä, rahoitusjärjestelyvälineiden maksatuksessa ja maksutarpeiden arvioinnissa. Neuvosto yhtyy tilintarkastustuomioistuimen arviointiin ja suosituksiin. Neuvoston mielestä on erityisen tärkeää selvittää, mistä rahoitusjärjestelyvälineiden alhainen käyttöaste johtuu, ja valvoa paremmin maksuvirtoja, jotta varoja ei tarvitsisi säilyttää tarpeettomasti näissä välineissä. Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota analysoimaan rahoitusjärjestelyvälineiden tuottamaa lisäarvoa ja esittämään tämän analyysin tulokset. Neuvosto panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion maksattamatta olevien sitoumusten suuresta määrästä vuoden 2013 lopussa. Neuvosto kehottaa komissiota seuraamaan jatkossakin maksamatta olevien sitoumusten määrän kehitystä ja maksamaan nämä sitoumukset tai vapauttamaan ne nopeasti asiaa koskevia sääntöjä noudattaen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 9

10 Neuvosto kehottaa komissiota myös antamaan säännöllisesti selkeitä, kattavia, avoimia ja ajan tasalla olevia tietoja maksumäärärahojen tarpeesta ja vuotuisesta talousarviosta saatavilla olevista varoista sekä laatimaan luotettavan ennusteen tulevista maksuvaatimuksista ja talousarvion painopisteistä. Neuvosto kehottaa komissiota liittämään kaikkiin tässä yhteydessä annettaviin ehdotuksiin, joissa muutetaan sovittua maksusitoumusmäärärahojen määrää, tiedot vastaavasta vaikutuksesta maksumäärärahoihin ohjelmakauden aikana. 12. Neuvosto pitää komission pääjohtajien julkaisemia vuotuisia toimintakertomuksia varteenotettavina asiakirjoina sekä komission vastuuvelvollisuuden että jäsenvaltioiden ja yleisön kannalta. Niissä esitetään pääjohtajien varaumat ja riskinalaiset määrät, joka on kvantifioitu olemassa olevien resurssien ja valvontamenetelmien arvioidun käytön pohjalta. Yhteenvetokertomuksessa esitetään tiivistelmä kaikista vuotuisista toimintakertomuksista. Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan yhteenvetokertomuksessa esitettävät komission yksiköiden arvioimat riskinalaiset määrät on aliarvioitu joillakin politiikan aloilla ja niitä olisi sen vuoksi tarkasteltava huolellisemmin. Korjaavien toimenpiteiden arvioitua vaikutusta ei ole myöskään esitetty kattavasti. Neuvosto kehottaa komissiota selvittämään, miten yhteenvetokertomusta voitaisiin parantaa edelleen erityisesti riskinalaisten määrien osalta. Neuvosto katsoo, että EU:n talousarvion kattavan ja monivuotisen suojan varmistamiseksi riskit on arvioitava perinpohjaisesti ja kaikki saatavilla olevat tiedot on otettava huomioon, jotta havaitaan, millä aloilla on toteutettava tehokkaampia toimia. 13. Neuvosto arvostaa työtä, jota tilintarkastustuomioistuin tekee arvioidessaan EU:n talousarviosta saatuja tuloksia, mutta katsoo, että lisää työtä on vielä tehtävä asianmukaisen tuloskehyksen luomiseksi EU:n piirissä. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on keskeinen tekijä EU:n varojen moitteettoman hoidon vuosittaisessa arvioinnissa. Tilintarkastustuomioistuimen havaintoja voitaisiin käyttää myös luotettavana perustana arvioitaessa ohjelmien monivuotisia tuloksia EU:n menojen tarkistamisen yhteydessä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 10

11 ENSIMMÄINEN LUKU TARKASTUSLAUSUMA JA LAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 1. Tilien luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen lausuman varainhoitovuotta 2013 koskevan tilinpäätöksen luotettavuudesta. Se panee tyytyväisenä merkille myös tilintarkastustuomioistuimen lausuman, jonka mukaan tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan luotettavan kuvan unionin taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2013 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista tuolloin päättyneeltä vuodelta, varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Neuvosto kannustaa komissiota huolehtimaan edelleenkin siitä, että tilinpäätöksen korkea laatu säilyy myös tulevina vuosina. 2. Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus Neuvosto on huolissaan siitä, että virhetaso oli edelleen olennainen suuressa osassa menoja. Se panee merkille, että arvioitu maksujen kokonaisvirhetaso aleni edellisestä varainhoitovuodesta 0,1 prosenttiyksiköllä 4,7 prosenttiin eli pysyi lähes ennallaan. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin yhdenmukaisti menetelmiään joiltakin osin komission kanssa, kuten varainhoitovuotta 2012 koskevassa neuvoston suosituksessa edellytettiin, ja sisällytti tarkastushavaintoihinsa rahoitusoikaisuja mahdollisuuksien mukaan. Neuvosto on tyytyväinen näihin mukautuksiin. Se toistaa kuitenkin, että se haluaisi nähdä vuositasolla parannuksia varainhoitojärjestelmissä ja alhaisempia virhetasoja kaikilla politiikan aloilla, jotta tilintarkastustuomioistuimelta voitaisiin saada huomautuksia sisältämätön lausunto. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 11

12 Neuvosto on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia sisältämättömään päätelmään "Tuloista" ja sitoumuksista. Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen lausuman, jonka mukaan "Tuloja" ja "Hallintomenoja ja niihin liittyviä menoja" koskevat valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia ja tilintarkastustuomioistuimen arvioima "Tulojen" ja "Hallintomenojen ja niihin liittyvien menojen" todennäköisin virhetaso oli alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuimen tutkimilla valvontajärjestelmillä kyettiin yleisesti ottaen vain osittain varmistamaan tilien perustana olevien maksujen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, ja muihin toimintalohkoryhmiin liittyvissä maksuissa oli edelleen olennaisia virheitä. Neuvosto kannustaa komissiota edelleen vahvistamaan valvontarakenteita, tehostamaan yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa ja antamaan ohjeita kansallisille hallintoviranomaisille, jotta unionin menojen virhetaso saadaan laskemaan. 3. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo muuttaa tulevien vuosikertomustensa rakennetta ja yhdenmukaistaa ne monivuotisen rahoituskehyksen otsikoiden kanssa. Neuvosto on tyytyväinen kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksessa käyttöönottamiin toimenpiteisiin, joilla parannetaan sen työmenetelmiä ja tarkastushavaintojen esitystapaa. Neuvosto kannustaa tilintarkastustuomioistuinta ottamaan kertomuksessaan huomioon myös avoimuudessa ja menoalojen yksityiskohtaisessa tarkastelussa tapahtuneen edistymisen. Neuvosto korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kaikilta talousarvioaloilta ottamien meno-otosten avoimuus ja edustavuus on varmistettava kaikilta osin, ja muistuttaa, että eri vuosien ja eri politiikan alojen arvioidut virhetasot on esitettävä kattavasti, johdonmukaisesti, vertailukelpoisesti ja yhtenäisesti. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 12

13 TOINEN LUKU TULOT Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan talousarvion tulopuolella ei esiintynyt olennaisia virheitä, tilien perustana olevissa toimissa ei havaittu virheitä ja valvontajärjestelmät arvioitiin yleisesti ottaen vaikuttaviksi. 1. Perinteiset omat varat Neuvosto korostaa, että maahantuojien jälkitarkastuksia olisi parannettava, jotta perinteisiä omia varoja saadaan kerätyksi mahdollisimman suuri määrä. Se panee tyytyväisenä merkille, että komissio on pannut merkille tilintarkastustuomioistuimen suositukset, ja on tyytyväinen myös tarkistettuun tullin yritystarkastusoppaaseen, joka auttaa yhdenmukaistamaan tämän alan tilintarkastuksia. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita ottamaan tämän oppaan asianmukaisesti huomioon tarkastustyössään. 2. Arvonlisäveroon perustuvat omat varat Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että arvonlisäveroon perustuvia omia varoja koskevien pitkäaikaisten varaumien poistamisessa on edistytty, ja kannustaa komissiota jatkamaan jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä edelleen avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. 3. Bruttokansantuloon perustuvat omat varat Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja koskevien pitkäaikaisten varaumien poistamisessa on viime aikoina tapahtunut edistymistä. Se toteaa kuitenkin, ettei ole olemassa yhdenmukaistettua tapaa esittää piilotaloutta koskevia tietoja. Neuvosto kannustaa komissiota pyrkimään myös jatkossa siihen, että BKTL-tiedot ovat mahdollisimman kattavia BKTL-tietojen tarkastusprosessissa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 13

14 KOLMAS LUKU MAATALOUS: MARKKINATOIMENPITEET JA SUORA TUKI Neuvosto on pettynyt siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä tutkimissa maksuissa esiintyi olennaisia virheitä ja että tilintarkastustuomioistuimen arvioima todennäköisin virhetaso oli 3,6 prosenttia. Neuvosto panee kuitenkin merkille, että todennäköisin virhetaso on laskenut lievästi eli 0,2 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen vuoteen. Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen yksityiskohtaisesti tutkimassa maksajavirastojen otoksessa yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) arvioitiin vaikuttavaksi yhden maksajaviraston osalta mutta osittain tai kokonaan vaikuttamattomaksi neljän muun maksajaviraston osalta. Näistä syistä neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään valvontajärjestelmien parantamiseksi. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 61 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin mukaan jäsenvaltiot olisivat itse voineet havaita ja korjata merkittävän osan virheistä ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto toteaa, että suurin osa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä liittyi tukimaksujen oikeellisuuteen tai tukikelpoisuuteen, erityisesti pinta-alan ilmoittamiseen liian suurena. Neuvosto panee tältä osin tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo keskustella tilintarkastustuomioistuimen kanssa pintaalamittauksissa käytetyistä menetelmistä. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin on laajentanut tarkastuksensa koskemaan myös eläinten tunnistamista, koska siihen liittyy virheiden esiintymistiheyttä huomattavasti lisääviä ongelmia. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 14

15 Neuvosto on huolestunut siitä, että viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä (LPIS) havaittuja järjestelmän puutteita esiintyy edelleen. Neuvosto kehottaa komissiota panostamaan enemmän jäsenvaltioissa annettavaan ohjeistukseen ja koulutukseen, jotta tietokannassa olevat tiedot olisivat mahdollisimman täsmällisiä, välttäen kuitenkin kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan pyrkimyksiään järjestelmän parantamiseksi ja hallinnointi- ja valvontajärjestelmiensä laadun ja tehokkuuden parantamiseksi, jotta vältetään tukioikeuksia koskeviin virheellisiin laskelmiin liittyvät virheet, varmistaen kuitenkin, että valvonnan kustannus-hyötysuhde säilyy hyvänä. Neuvosto toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuin sisällytti tämän toimintalohkoryhmän virhetason arvioonsa täydentäviä ehtoja koskevat virheet ja että niillä oli 0,5 prosenttiyksikön vaikutus kokonaisvirhetasoon. Neuvosto korostaa lisäksi, että komission mukaan täydentävät ehdot eivät ole tukikelpoisuusperuste ja että tämän vuoksi tällaisten vaatimusten tarkastukset eivät saisi vaikuttaa tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointiin. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkistaa tarkastustapaansa tulevissa kertomuksissa. Neuvosto kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin virheisiin kiinnitetään jatkossa asianmukaista huomiota, sekä ottamaan tarvittaessa käyttöön asianmukaisia toimintasuunnitelmia tai jatkamaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä. Komission olisi näiden toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa otettava huomioon, että jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ovat suhteessa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta oletettavasti saatavaan hyötyyn. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysipainoisesti uutta vuosia koskevaa lainsäädäntökehystä EU:n menojen hallinnoinnin parantamiseksi ja sitä kautta riskitason alentamiseksi. Se kehottaa komissiota antamaan asianmukaista koulutusta ja ohjeistusta uusien ohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 15

16 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) avulla on onnistuttu merkittävästi laskemaan sen kattamien menojen virhetasoa, vaikka viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä (LPIS) ja hakemusten hallinnollisessa käsittelyssä havaittiin puutteita. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään sen varmistamiseksi, että IACS-järjestelmä pysyy vaikuttavana ja toimivana. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen arvion paikan päällä tehtyjen mittausten laadusta. Neuvosto pitää valitettavana virheitä, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastaessaan maksuvirastojen tilejä aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän varmistamista koskevassa menettelyssä, parempaan tarkastusvarmuuteen tähtäävässä menettelyssä ja valvontajärjestelmässä, jota sovelletaan tuottajaryhmille osoitettuun EU:n tukeen. Neuvosto kannustaa komissiota huolehtimaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin virheisiin kiinnitetään jatkossa asianmukaista huomiota ja että virheet korjataan. Lopuksi neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan komission soveltama uusi menetelmä, jossa otetaan huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot, parantaa jäännösvirhetason laskentaa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 16

17 NELJÄS LUKU MAASEUDUN KEHITTÄMINEN, YMPÄRISTÖASIAT, KALASTUS JA TERVEYSASIAT Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tämän toimintalohkoryhmän todennäköisin virhetaso on laskenut 1,2 prosenttiyksikköä, mutta pitää valitettavana, että virhetaso oli edelleen korkea, 6,7 prosenttia ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan virheitä havaittiin kaikissa jäsenvaltioissa, joissa toimia tarkastettiin. Neuvosto toteaa, että maaseudun kehittäminen on erityisen virhealtis menoala EU:n talousarviossa, koska lohkon kattamat ohjelmat ja tukikelpoisuusehdot ovat jo sinällään monimutkaisia maaseudun kehittämispolitiikan kunnianhimoisista tavoitteista johtuen. Neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto on huolissaan siitä, että tarkastetut valvontajärjestelmät todettiin vaikuttamattomiksi tai vain osittain vaikuttaviksi. Se muistuttaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten olisi säädettyjen vaatimusten mukaisesti otettava käyttöön hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja varmistettava valvonnan laatu eri tasoilla, myös paikan päällä tehtävien tarkastusten osalta. Neuvosto kehottaa komissiota panostamaan entisestään yksinkertaistamiseen, ohjeistukseen ja koulutukseen tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaamiseksi. Se edellyttää, että vuosien ohjelmiin hyväksyttyjä yksinkertaistamistoimenpiteitä, kuten yksinkertaistettujen kustannusten käyttöä maksujen korvaamisessa, käytetään laajemmin varainkäytön tehostamiseksi ja virheiden vähentämiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 17

18 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 54 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto arvostaa komission yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tekemää työtä virheiden perimmäisten syiden määrittämiseksi ja tarvittavien korjaavien toimien toteuttamiseksi. Se kannustaa komissiota seuraamaan tarkasti näiden toimien tuloksia yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin sisällytti virhetason arvioonsa täydentäviä ehtoja koskevat virheet ja että niillä oli vain vähäinen, 0,2 prosenttiyksikön vaikutus tämän toimintalohkoryhmän kokonaisvirhetasoon. Neuvosto korostaa lisäksi, että komission mukaan täydentävät ehdot eivät ole tukikelpoisuusperuste ja että tämän vuoksi tällaisten vaatimusten tarkastukset eivät saisi vaikuttaa tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointiin. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkistaa tarkastustapaansa tulevissa kertomuksissa. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 otannassa havaitsemat puutteet olivat hyvin samantapaisia kuin muissa, edellisinä vuosina tarkastetuissa jäsenvaltioissa havaitut puutteet. Vaikka neuvosto tunnustaa, että kansallisella tasolla on tärkeää soveltaa ennalta ehkäisevää tarkastustapaa, se kehottaa komissiota jatkamaan työtään kohdennetun ohjeistuksen tarjoamiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Neuvosto kannattaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittuja toimintasuunnitelmia, joilla pyritään selvittämään hankintasääntöjen tehottoman täytäntöönpanon perimmäiset syyt ja toteuttamaan korjaavia toimia. Tässä yhteydessä neuvosto kannustaa komissiota käyttämään sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 18

19 Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission soveltamat tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt toimivat paremmin kuin edellisenä vuonna. Lopuksi neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan komission soveltama uusi menetelmä, jossa otetaan huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot, parantaa jäännösvirhetason laskentaa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 19

20 VIIDES LUKU ALUEPOLITIIKKA, LIIKENNE JA ENERGIA Neuvosto pitää valitettavana, että tämän toimintalohkoryhmän maksujen todennäköisin virhetaso oli edelleen korkea, 6,9 prosenttia, vaikka se vastasikin tilintarkastustuomioistuimen edellisten neljän vuoden ajalta esittämiä virhetasoja ja oli huomattavasti alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen ennen vuotta 2009 esittämissä koheesiopolitiikkaa koskevissa arvioissa. Arvioitua 0,1 prosenttiyksikön nousua tarkasteltaessa on otettava huomioon ohjelmakauden loppuvaiheessa lisääntyneet paineet käyttää varoja ja maksujen määrän huomattava lisääntyminen. Neuvosto kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään uutta ohjelmakauden lainsäädäntöä ohjelmien toteuttamisen ja varojen käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi, jotta virheriski alenisi. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 57 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto myöntää, että meno- ja valvontarakenteet ovat monimutkaisia tässä toimintalohkoryhmässä, jota toteutetaan pääasiassa monivuotisilla ohjelmilla, joita komissio hallinnoi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä havaitsemista riskeistä, jotka johtuivat etenkin tukikelpoisuuskauden loppua kohti lisääntyneistä paineista käyttää varoja. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan paine hyödyntää EU:n varoja kansallisella tasolla voi hankaloittaa johdonmukaista tehokasta valvontaa, jolla varmistettaisiin menojen sääntöjenmukaisuus ja moitteeton varainhoito, ja johtaa siihen, että varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka ovat liian kalliita, joita ei ole pantu tehokkaasti täytäntöön tai joiden tavoitteena olevia tuloksia ei todennäköisesti saavuteta. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 20

21 Neuvosto on tietoinen siitä, että varainhoitovuonna 2013 eli monivuotisen rahoituskehyksen viimeisenä vuonna toteutettuihin toimiin sisältyi enemmän loppumaksuja, joihin liittyy suurempi virheriski, ja että varainhoitovuoden 2013 menojen kokonaismäärä oli huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna. Neuvosto huomauttaakin, että lisätoimet virhetason ja virheiden esiintymistiheyden vähentämiseksi ovat tarpeen uuden monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisestä vuodesta alkaen. Neuvosto toteaa jälleen, että perustason tarkastuksia on parannettava, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita paneutumaan tilintarkastustuomioistuimen nykyisissä tarkastusjärjestelmissä havaitsemiin puutteisiin, selvittämään mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kustannustehokkuus ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin. Tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä havaitsemat tavallisimmat virheet koskivat edellisten vuosien tapaan julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä ja tukeen oikeuttamattomien kulujen ilmoittamista. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään sen varmistamiseksi, että EU:n ja kansallisen tason julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sekä tukikelpoisuusvaatimuksia noudatetaan, omaksumaan vastuunsa ohjeistuksen ja valvonnan tehostamisesta sekä antamaan kohdennettua koulutusta ja ohjeistusta kyseisten alojen viranomaisille ja edunsaajille. Huolestuneena siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita tapauksia, joissa oli rikottu valtiontukisääntöjä, neuvosto kehottaa komissiota laatimaan pikaisesti tiedottamisen lisäämistä ja kansallisten viranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantamista koskevan toimintasuunnitelmansa. Neuvosto kannustaa komissiota myös jatkossa keskittämään käytettävissä olevat tarkastusresurssinsa riskialtteimmille toimintalohkoille ja keskittymään erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta EU:n talousarviota voitaisiin suojata paremmin. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 21

22 Neuvosto muistuttaa myös, että sääntöjen noudattamista on valvottava asianmukaisesti, ja kannustaa komissiota soveltamaan jatkossakin menettelyä, jossa maksut lakkautetaan tai keskeytetään asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti aina, kun havaitaan huomattavia puutteita hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa ja kunnes kaikki korjaavat toimet on toteutettu täysimääräisesti. Neuvosto on erittäin pettynyt rahoitusjärjestelyvälineiden alhaisesta maksatusasteesta, joka havaittiin vuoden 2012 lopulla, jolloin EU:n vuotuisten talousarvioiden monissa budjettikohdissa oli pulaa määrärahoista ja monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa annettavien lisämäärärahojen saannille oli asetettu tiukat rajoitukset. Neuvosto pyytää komissiota selvittämään rahoitusjärjestelyvälineistä myönnettyjen EU:n varojen viivästyneen maksatuksen syyt ja toteuttamaan asianmukaiset korjaavat toimenpiteet. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio on edelliseen vuoteen verrattuna tehostanut tarkastuksiaan ja pyytänyt useissa tapauksissa kansallisilta tarkastusviranomaisilta lisätietoja, jotta se voisi analysoida tarkemmin havaittuja puutteita. Neuvosto on kuitenkin jatkuvasti huolestunut siitä, että kansallisten tarkastusviranomaisten työ arvioitiin vain osittain vaikuttavaksi ja vaatimustenmukaiseksi ja että tarkastusviranomaiset eivät kyenneet tehokkaasti varmistamaan menojen sääntöjenmukaisuutta. Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan tiedot jäsenvaltioiden ilmoittamista virhetasoista ja rahoitusoikaisuista eivät aina ole luotettavia eivätkä oikeellisia. Neuvosto korostaa, että kansalliset tarkastusviranomaiset ovat perustason tarkastuksia suorittavien viranomaisten ohella keskeisiä toimijoita jaetun hallinnoinnin vastuuketjussa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 22

23 Neuvosto antaa komissiolle täyden tukensa sen valvontatehtävässä. Neuvosto on tyytyväinen niihin toimiin, joita komissio on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaamiseksi ja kansallisten tarkastusviranomaisten työn tarkastamiseksi ja joilla pyritään saamaan tarkkaa ja oikeellista tietoa näiden viranomaisten ilmoittamien virhetasojen hyväksymistä tai uudelleen laskemista varten. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että niiden kansalliset tarkastusviranomaiset toimittavat korkealaatuisia tuloksia, ja kannustaa komissiota antamaan edelleen ohjeistusta. Neuvosto korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden kehittämien valvontajärjestelmien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on parannettava lisäämättä kuitenkaan edunsaajien tai hallintoelinten hallinnollista rasitusta. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan riskinalaisia määriä koskeva komission laskelma on oikeellinen ja vastaa saatavilla olevia tietoja. Neuvosto toteaa kuitenkin, että komissio voi tilintarkastustuomioistuimen mukaan luottaa vain vähäisesti jäsenvaltioiden ilmoittamiin rahoitusoikaisuihin jäsenvaltioiden antamissa taustatiedoissa mahdollisesti esiintyvien virheiden vuoksi, ja tämä saattaa johtaa jäännösvirhetason aliarviointiin. Neuvosto kehottaa komissiota ja kaikkia muita asianomaisia toimijoita tekemään kaikkensa sen hyväksi, että rahoitusoikaisuista annetaan oikeelliset, täydelliset ja luotettavat tiedot, jotta vuotuiset toimintakertomukset olisivat luotettavia. Lisäksi neuvosto pyytää komissiota antamaan vuotuisissa toimintakertomuksissaan tarkempia tietoja lisätäkseen avoimuutta varaumien esittämisen syistä ja menetelmistä, joilla arvioidaan kyseessä olevia määriä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 23

24 KUUDES LUKU TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkossa arvioima virhetaso säilyi lähes ennallaan, 3,1 prosentissa. Se oli 0,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2012 ja huomattavasti alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen ennen vuotta 2009 esittämissä koheesiopolitiikkaa koskevissa arvioissa. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 27 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto toteaa, että tässä toimintalohkoryhmässä rahoitettujen toimien kirjo ja lukuisten, usein pienien kumppaneiden osallistuminen niiden toteuttamiseen lisäävät voimassa olevan lainsäädännön noudattamatta jättämisen riskiä, ja tämän seurauksena saatetaan hyväksyä tukeen oikeuttamattomia kuluja tai tukihakemuksissa saattaa olla oikeellisuuden vaarantavia laskuvirheitä, kuten tilintarkastustuomioistuin tähdentää. Neuvosto kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita edelleen tehostamaan tarkastuksia kaikilla tasoilla ja tarjoamaan lisää kattavaa ohjeistusta edunsaajille. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto toteaa, että tavallisimmat virheet tässä toimintalohkoryhmässä olivat edelleen tukeen oikeuttamattomien hankkeiden ilmoittaminen, tukeen oikeuttamattomien tai virheellisesti ilmoitettujen kustannusten korvaaminen ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 24

25 Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään jatkuvasti huomiota niihin vakaviin puutteisiin, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi kansallisten hallintoviranomaisten ja välittäjäelinten toteuttamissa perustason tarkastuksissa. Neuvosto pitää myös asianomaisten sääntöjen mukaisesti suoritettuja rahoitusoikaisuja tärkeinä EU:n talousarvion suojaamisen kannalta. Neuvosto on erittäin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin esittää vuosikertomuksessaan jälleen myönteisen arvion yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön vaikutuksista virheiden todennäköisyyteen ja hankkeiden edistäjille aiheutuvaan hallinnolliseen rasitukseen. Neuvosto kannustaa komissiota ehdottamaan myös jatkossa, että yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kuten kiinteämääräisten ja kertaluontoisten maksujen ilmoittamista ja maksamista, käytettäisiin laajemmin sen sijaan, että korvaukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. Neuvosto pyytää komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan ja hyödyntämään muitakin yksinkertaistamismahdollisuuksia aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio on edelliseen vuoteen verrattuna tehostanut tarkastuksiaan ja pyytänyt useissa tapauksissa kansallisilta tarkastusviranomaisilta lisätietoja, jotta se voisi analysoida tarkemmin havaittuja puutteita. Neuvosto on kuitenkin edelleen huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita kansallisiin tarkastusviranomaisiin kohdistuvissa komission valvontatoimissa ja että tilintarkastustuomioistuin arvioi tutkimansa valvontajärjestelmät vain osittain vaikuttaviksi. Neuvosto toteaa, että suuressa osassa toimenpideohjelmia komission oli mukautettava kansallisten tarkastusviranomaisten toimittamia tarkastustyön tuloksia tai se katsoi niiden olevan epäluotettavia, minkä seurauksena komission virhetaso on aliarvioitu. Neuvosto on tältä osin tyytyväinen komission pyrkimyksiin mukauttaa ja laskea uudelleen kansallisten tarkastusviranomaisten ilmoittamia tietoja komission oman työn pohjalta ottamalla huomioon kaikki muut saatavilla olevat tiedot. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 25

26 Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan kansallisten tarkastusviranomaisten toimittamien tietojen laatua ja luotettavuutta muun muassa antamalla parempaa ohjeistusta kiinteämääräisistä oikaisuista ja sovellettavasta tarkastusotantamenetelmästä. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet: virhetasot eivät ole aina luotettavia ja joitakin ongelmia minimoidaan, mikä heikentää rahoitusoikaisuja koskevien tietojen laatua ja vuotuisten toimintakertomusten luotettavuutta. Neuvosto pyytää komissiota pohtimaan, voisivatko kansalliset tarkastusviranomaiset osaltaan varmistaa rahoitusoikaisuja koskevien tietojen oikeellisuuden, täydellisyyden ja luotettavuuden. Neuvosto kannattaa tilintarkastustuomioistuimen suositusta, jonka mukaan komission olisi ilmoitettava vuotuisessa toimintakertomuksessaan, miksi se ei ole esittänyt varaumia niissä tapauksissa, joissa sovellettavat ohjeet tai hyväksytyt tarkastusstrategiat olisivat johtaneet erilaiseen arviointiin. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 26

27 SEITSEMÄS LUKU ULKOSUHTEET, UNIONIN ULKOPUOLELLE SUUNNATTU TUKI JA LAAJENTUMISASIAT Neuvosto pitää rohkaisevana, että tässä toimintalohkoryhmässä todennäköisin virhetaso on laskenut 0,7 prosenttiyksiköllä ja on nyt 2,6 prosenttia. Neuvosto on tyytyväinen tähän vähennykseen edellisen vuoden tasosta ja kannustaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään alentaa virhetasoa kustannustehokkaalla tavalla. Neuvosto panee merkille, että 29 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi laajentumisasioiden pääosaston (DG ELARG) menojen selvittämisessä järjestelmävirheen ja että komissio teki tarvittavat muutokset selvittämismenettelyihinsä. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että laajentumisasioiden pääosasto on noudattanut kaikkia aikaisempiakin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Neuvosto on kuitenkin huolestunut tilintarkastustuomioistuimen päätelmästä, jonka mukaan kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid) tarkastetut valvontajärjestelmät olivat ainoastaan osittain vaikuttavia maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto arvostaa jo toteutettuja toimia mutta tähdentää, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset on otettava viipymättä huomioon. Neuvosto kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet valvontajärjestelmissään havaittujen puutteiden korjaamiseksi menojen selvittämisen osalta, tehostamaan valvontaansa sekä varmistamaan, että ulkopuolisten tarkastajien suorittamat laatutarkastukset ovat vaikuttavampia. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 27

28 KAHDEKSAS LUKU TUTKIMUS JA MUUT SISÄISET POLITIIKAT Neuvosto pitää valitettavana, että arvioitu virhetaso nousi huomattavasti, 0,7 prosenttiyksiköllä 4,6 prosenttiin vuonna Neuvosto on tietoinen tämän toimintalohkoryhmän virhealttiudesta, joka johtuu edunsaajien suuresta määrästä, josta pk-yritykset muodostavat suuren osan. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan näillä edunsaajilla on vähän kokemusta ja hallinnollisia valmiuksia, ne osallistuvat usein ensimmäistä kertaa ohjelmaan eivätkä tunne hyvin sääntöjä ja käytäntöjä. Neuvosto kehottaa komissiota korjaamaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet, asettamaan etusijalle riskiperusteiset tarkastukset ja antamaan kohdennettuja ohjeita edunsaajille. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 51 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä ja että arvioidussa virhetasossa oli samoja virheitä kuin edellisinä vuosina eli virheellisesti laskettuja henkilöstökuluja ja muita tukeen oikeuttamattomia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Neuvosto on tietoinen siitä, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on tullut vuoden 2013 aikana merkittävämpi virhelähde, vaikka se ei vaikuta suuresti tämän toimintalohkoryhmän virhetasoon. Neuvosto on tyytyväinen kauden ohjelmiin sisällytettyihin yksinkertaistamistoimenpiteisiin, joilla pyritään vähentämään tukikelpoisuusvirheiden määrää. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman varojen käyttöä jatketaan silti ainakin vuoteen 2017 asti. Neuvosto kehottaa näin ollen komissiota jatkamaan pyrkimyksiään antaa kaikille EU:n varojen saajille selkeitä ohjeita ja tietoja tämän toimintalohkoryhmän tukikelpoisuusperusteista, myös koulutuksen ja kulttuurin alalla. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 28

29 Julkisten hankintamenettelyjen noudattamatta jättämisen osalta neuvosto toteaa, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan vain harvoihin tämän toimintalohkoryhmän toimiin. Neuvosto kehottaa komissiota kuitenkin valvomaan tarkasti, että näitä sääntöjä sovelletaan oikein. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka mukaan komission valvontajärjestelmät olivat tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osalta vain osittain vaikuttavia toimien sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto pitää erityisen valitettavana sitä, että ulkopuoliset tarkastajat hyväksyvät edelleen menoja, jotka eivät täytä tukikelpoisuusperusteita. Neuvosto kehottaa komissiota antamaan ulkopuolisille tarkastajille lisää ohjeistusta, jotta nämäkin tarkastukset olisivat täysin EU:n sääntöjen mukaisia. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa ennen edunsaajille maksettavien maksujen hyväksymistä suoritettavissa ennakkotarkastuksissaan. Neuvosto kehottaa komissiota parantamaan tarkastuksiaan epäjohdonmukaisuuksien ja tukeen oikeuttamattomien menojen korvaamisen välttämiseksi, mutta huolehtimaan samalla siitä, ettei hallinnollista rasitusta lisätä tarpeettomasti ja että valvonnan kustannus-hyötysuhde säilyy tasapainossa. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että komissio toteuttaa yleisesti ottaen tehokkaasti pääosastojen ja toimeenpanovirastojen yhteistä monivuotista tarkastusstrategiaansa. Neuvosto on kuitenkin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kertomuksessaan viivästyksiä sääntöjenvastaisesti maksettujen määrien takaisinperinnässä, ja kehottaa komissiota tehostamaan tarkastustyötään ja perimään viipymättä takaisin aiheettomasti maksetut määrät. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan vuotuisissa toimintakertomuksissa esitetään oikea arvio komission varainhoidosta ja että komission havainnot vastaavat pitkälti tilintarkastustuomioistuimen havaintoja ja päätelmiä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 29

30 YHDEKSÄS LUKU HALLINTOMENOT JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT 1. Yleiset huomautukset Edellisten vuosien tapaan neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että EU:n toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja niihin liittyviin menoihin ei liittynyt olennaisia virheitä ja että niiden tutkitut valvontajärjestelmät todettiin vaikuttaviksi. Neuvosto joutuu kuitenkin toteamaan, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämän toimintalohkoryhmän arvioitu virhetaso nousi 0 prosentista 1 prosenttiin. Neuvosto panee merkille, että 10 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. 2. Yksittäisiä toimielimiä koskevia kysymyksiä Neuvosto kehottaa asianomaisia toimielimiä korjaamaan tiiviissä yhteistyössä palkkatoimiston kanssa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet palkkojen, eläkkeiden ja matkakulukorvausten laskemisessa ja maksamisessa. Neuvosto kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan päätoimipaikan antamaa ohjeistusta erilaisten edustustoissa käynnistettyjen hankintamenettelyjen valmistelemiseksi ja tukemiseksi. Neuvosto on tyytyväinen jo toteutettuihin toimenpiteisiin ja kannustaa asianomaisia toimielimiä korjaamaan jäljellä olevat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 30

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi?

Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi? EU:N RAHANKÄYTTÖ Myytit nurin Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi? Euroopan komissio Lyhyesti Kannessa esitetyt yleiset hokemat eivät vastaa todellisuutta. Todistamme seuraavassa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus 28.12.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/49 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus (98/C

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg Puh.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla)

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) Lausunto nro 7/2015 (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg Puh. (+352) 4938 1 Sähköposti: eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä P7_TA(2013)0248 Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. kesäkuuta 2013 kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2128(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.759v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0000(BUD) 3.6.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 25.5.2012 suunnittelija Taru Niemelä Jatkotoimenpideyksikkö,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot