5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1 DG G 2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1 DG G 2A"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. tammikuuta 2015 (OR. en) 5303/15 ADD 1 N 25 PE-L 2 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 Ehdotus neuvoston suositukseksi 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 1

2 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 319 artiklan, on suorittanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan 1 kohdan mukaisen tutkimuksen, 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 2

3 sekä katsoo seuraavaa: (1) Varainhoitovuotta 2013 koskevan tulostilin mukaan varainhoitovuoden tulot olivat ,56 euroa menot varainhoitovuoden määrärahoista olivat ,68 euroa vuodelta n-1 siirrettyjä maksumäärärahoja (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot mukaan lukien) peruutettiin ,65 euroa vuodelle n+1 siirrettyjä maksumäärärahoja oli ,83 euroa vuodelta n-1 siirrettyjä EFTA-maksumäärärahoja oli ,94 euroa kurssivaihteluista johtuva negatiivinen saldo oli ,14 euroa ja talousarvion positiivinen saldo oli ,62 euroa (2) Peruutetut varainhoitovuoden maksumäärärahat olivat ,67 euroa. (3) Varainhoitovuodelle n on siirretty maksumääräyksiin käytettäviä määrärahoja ,27 euroa, joista on käytetty ,60 euroa (96,39 %). (4) Varainhoitovuotta 2013 koskevassa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa esitetyt huomautukset antoivat neuvostolle aiheen tiettyihin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen LIITTEESSÄ. (5) Neuvosto pitää tärkeänä, että sen huomautukset johtavat jatkotoimiin, ja edellyttää, että komissio noudattaa täysin ja viipymättä kaikkia annettuja suosituksia. (6) Neuvosto on hyväksynyt päätelmät tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2013 ja 2014 julkaisemista erityiskertomuksista 1. 1 Asiakirjoissa 6987/14, 7099/14 + COR 1, 8301/14, 8565/14, 8598/1/14 REV 1, 9787/14, 9778/14, 10745/14, 11254/14, 13856/14, 13616/14, 13938/14, 14681/14, 14820/14, 15384/14, 15537/14, 15563/14, 15564/14 + COR 1 + COR 2, 15565/14 ja 16332/ /15 ADD 1 tt/vpy/kkr 3

4 (7) Edellä mainitun tutkimuksen perusteella komissio on toteuttanut varainhoitovuoden 2013 talousarvion kokonaisuudessaan siten, että vastuuvapaus toteuttamisesta voidaan tilintarkastustuomioistuimen huomautusten pohjalta myöntää, SUOSITTAA NÄIN OLLEN Euroopan parlamentille, että se myöntää edellä mainittujen seikkojen perusteella komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 4

5 LIITE JOHDANTO 1. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman (DAS) varainhoitovuotta 2013 koskevan talousarvion toteuttamisesta. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosittain EU:n varainhoitoa edellisenä varainhoitovuonna koskevan vuotuisen tarkastuksensa tuloksista. Neuvosto pitää tärkeänä tilintarkastustuomioistuimen riippumatonta tarkastustyötä, tilintarkastustuomioistuimen resurssien täysipainoista käyttämistä tilintarkastustuomioistuimelle SEUT 287 artiklassa määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi sekä tilintarkastustuomioistuimen antamaa varmuutta EU:n varojen käytöstä. Neuvosto kannattaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja päätelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta EU:n varojen moitteettomasta hoidosta saadaan tasapainoinen kokonaisarviointi. 2. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuotta 2013 koskevassa Euroopan unionin konsolidoidussa tilinpäätöksessä (jäljempänä 'tilinpäätös') ei esiinny olennaisia virheitä ja että se antaa olennaisilta osiltaan luotettavan kuvan unionin taloudellisesta tilanteesta, toimien tuloksista ja rahavirroista. 3. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuotta 2013 koskevien tilien perustana olevat tulot ja sitoumukset olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset. 4. Neuvosto on kuitenkin edelleen huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan vuoden 2013 kokonaismenojen todennäköisin virhetaso oli 4,7 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että talousarviosta suoritettujen maksujen virhetaso oli edelleen olennainen. Neuvostoa huolestuttaa lisäksi se, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat valvontajärjestelmät olivat vain osittain vaikuttavia toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto muistuttaa, että EU:n varojen paremmalla käytöllä ja moitteettomalla hoidolla on erityisen suuri merkitys sen kannalta, miten yleisö suhtautuu EU:n talousarviosta rahoitettuihin toimiin. Neuvosto kannattaa siten vahvasti tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitettyjä suosituksia ja korostaa, että ne on pantava viipymättä täytäntöön kaikilta osiltaan, sekä panee merkille komission vastaukset. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 5

6 EU:n varojen hoito 5. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso säilyi varainhoitovuonna 2013 suhteellisen vakaana edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna, mutta pitää valitettavana sitä, että virhetaso ylittää edelleen selvästi tilintarkastustuomioistuimen kahden prosentin olennaisuusrajan kaikilla politiikan aloilla hallintoa lukuun ottamatta. Lisäksi neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso ei sinällään mittaa petosten määrää eikä varojen tehotonta tai tuhlaavaa käyttöä. Neuvosto on tietoinen komission ja jäsenvaltioiden vuonna 2013 toteuttamista toimista, joilla on pantu täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamia suosituksia EU:n varojen ja ohjelmien hallinnointi- ja valvontajärjestelmien parantamisesta, vaikka maksujen määrä lisääntyi huomattavasti kyseisenä vuonna. Neuvosto painottaa, että valvontajärjestelmien vaikuttavuutta on lisättävä, mutta samalla on varmistettava, että valvonnan kustannushyötysuhde säilyy. Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan edustavaan otokseen perustuvaa testausta ja riskiperusteisia tarkastuksia sekä toteuttamaan varainhoitoasetuksen 32 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset toimenpiteet, jos havaittu virhetaso säilyy korkeana. 6. Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavilla politiikan aloilla esiintyy yleisesti enemmän virheitä. Virhetaso ylittää edelleen olennaisuusrajan, vaikka komissio ja jäsenvaltiot ovat jatkuvasti pyrkineet parantamaan hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä. Neuvosto on tietoinen siitä, että joidenkin ohjelmien monitahoinen ja monivuotinen luonne voi vaikeuttaa niiden hallinnointia. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisää toimia, muun muassa perustason tarkastuksia, joilla parannetaan hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laatua ja vaikuttavuutta. Myös virheitä ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten maksujen keskeyttämistä ja lykkäämistä, olisi toteutettava asiaa koskevia sääntöjä tarkasti noudattaen. Neuvosto muistuttaa, että EU:n talousarvion suojaamiseksi olisi suoritettava myös rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää asiaa koskevia sääntöjä tarkasti noudattaen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 6

7 Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan suuri osa virheitä sisältävistä jaetun hallinnoinnin alojen toimista on ollut sellaisia, joiden osalta kansallisilla viranomaisilla olisi ollut riittävästi tietoa virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan kattavaa valvontaa EU:n talousarvion suojaamiseksi mahdollisimman hyvin sekä antamaan jäsenvaltioille jatkossakin ohjeita sen varmistamiseksi, että talousarviovaroja käytetään sääntöjen mukaisesti, jolloin virhetaso alenee. 7. Neuvosto on pettynyt siitä, että virhetaso nousee jatkuvasti useimmilla komission suoraan hallinnoimilla politiikan aloilla. Se kehottaa komissiota jatkamaan valvontajärjestelmiensä kehittämistä erityisesti asiakirjoihin perustuvien tarkastusten osalta, mutta säilyttämään samalla oikean tasapainon valvonnan kustannusten ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen välillä. 8. Neuvosto panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan tukikelpoisuuteen liittyvät virheet muodostivat suurimman osan vuoden 2013 arvioidusta kokonaisvirhetasosta ja että näiden virheiden määrä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta. Neuvosto kehottaa komissiota selvittämään näiden virheiden perimmäiset syyt ja toteuttamaan ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Neuvosto panee huolestuneena merkille myös sen, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen EU:n ja/tai kansallisten sääntöjen noudattamatta jättäminen vaikutti edelleen koko EU:n talousarvion kokonaisvirhetasoon. Suuri osa julkisten hankintojen alan virheistä esiintyy kuitenkin jaetun hallinnoinnin aloilla, joilla sovelletaan kansallisia sääntöjä. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan kansallisia sääntöjä, jotta vältettäisiin lainsäädäntöä monimutkaistava ja hallinnollista rasitusta lisäävä ylisääntely. Neuvosto painottaa, että yksinkertaistettaessa julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä olisi pyrittävä rajoittamaan virheiden syntymistä ja varmistamaan aukottomasti unionin taloudellisten etujen suojaaminen. Lopuksi neuvosto viittaa vastikään tarkistettuihin julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin ja menettelyihin ja kehottaa komissiota antamaan teknistä apua sen varmistamiseksi, että äskettäin päivitettyjä julkisten hankintojen alan suuntaviivoja levitetään ja että kaikki asianomaiset toimijat ymmärtävät ne. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 7

8 9. Neuvosto on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä yksinkertaistamisen tarpeesta ja pitää sääntöjen yksinkertaistamista olennaisena edellytyksenä sille, että tilintarkastustuomioistuin voisi antaa huomautuksia sisältämättömän lausunnon. Yksinkertaistamalla muun muassa delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä annettavia sääntöjä ja parantamalla ohjeistusta ei vain vähennetä edunsaajien ja asianomaisten viranomaisten hallinnollista rasitusta ja sitä kautta virheriskiä vaan myös luodaan mahdollisuudet tehokkaammalle ja edullisemmalle valvonnalle. Yksinkertaistaminen on entistä helpompaa äskettäin hyväksytyn vuosia koskevan lainsäädäntökehyksen ansiosta. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään tätä mahdollisuutta täysipainoisesti uusien ohjelmien toteuttamisessa ja käyttämään laajemmin näiden ohjelmien tarjoamia yksinkertaistamistoimenpiteitä, joista tilintarkastustuomioistuin on antanut myönteisen arvion. Neuvosto korostaa myös sitä, että virheriskin ja toisaalta valvonta- ja tarkastustoimien kustannusten ja (edunsaajien, kansallisten hallintojen tai komission) hallinnollisen rasituksen mahdollisen lisääntymisen keskinäistä tasapainoa on arvioitava huolella painottaen valvonnan tehostamista sen lisäämisen sijasta. Lopuksi neuvosto muistuttaa jälleen, että komission on annettava jäsenvaltioille ja edunsaajille asianmukaista ohjeistusta ja koulutusta kyseisten toimenpiteiden soveltamisesta ja autettava niitä toteuttamaan rooliaan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 8

9 10. Neuvosto katsoo, että rahoitusoikaisut ja takaisinperintä ovat hyvin tärkeitä välineitä EU:n talousarvion suojaamisessa. Neuvosto on tyytyväinen vuotta 2013 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen menetelmiin ja avoimempaan tietoon rahoitusoikaisujen vaikutuksista. Neuvosto panee merkille, että komissio ilmoitti tehneensä rahoitusoikaisuja ja takaisinperintöjä 3,3 miljardin euron edestä vuoden 2013 osalta suorittamansa valvonnan perusteella. Neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan tarpeen mukaan kaikkien käytettävissä olevien korjaavien toimenpiteiden toteuttamista. Neuvosto on tietoinen rahoitusoikaisujen monivuotisesta luonteesta ja arvioi tästä näkökulmasta niiden kokonaisvaikutusta EU:n talousarvion suojaamiseen. Neuvosto on myös tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio arvioivat eri tavalla rahoitusoikaisujen vaikutusta virhetasoon. Vaikka näillä toimielimillä on erilainen rooli, neuvosto kehottaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta pohtimaan, miten ne voisivat vastaisuudessa antaa vertailukelpoisia tietoja muun muassa oikaisumekanismien soveltamisesta. 11. Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitetyn arvion komission talousarvio- ja varainhallinnosta vuonna Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut joitakin puutteita erityisesti ennakkomaksujen selvittämisessä, rahoitusjärjestelyvälineiden maksatuksessa ja maksutarpeiden arvioinnissa. Neuvosto yhtyy tilintarkastustuomioistuimen arviointiin ja suosituksiin. Neuvoston mielestä on erityisen tärkeää selvittää, mistä rahoitusjärjestelyvälineiden alhainen käyttöaste johtuu, ja valvoa paremmin maksuvirtoja, jotta varoja ei tarvitsisi säilyttää tarpeettomasti näissä välineissä. Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota analysoimaan rahoitusjärjestelyvälineiden tuottamaa lisäarvoa ja esittämään tämän analyysin tulokset. Neuvosto panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion maksattamatta olevien sitoumusten suuresta määrästä vuoden 2013 lopussa. Neuvosto kehottaa komissiota seuraamaan jatkossakin maksamatta olevien sitoumusten määrän kehitystä ja maksamaan nämä sitoumukset tai vapauttamaan ne nopeasti asiaa koskevia sääntöjä noudattaen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 9

10 Neuvosto kehottaa komissiota myös antamaan säännöllisesti selkeitä, kattavia, avoimia ja ajan tasalla olevia tietoja maksumäärärahojen tarpeesta ja vuotuisesta talousarviosta saatavilla olevista varoista sekä laatimaan luotettavan ennusteen tulevista maksuvaatimuksista ja talousarvion painopisteistä. Neuvosto kehottaa komissiota liittämään kaikkiin tässä yhteydessä annettaviin ehdotuksiin, joissa muutetaan sovittua maksusitoumusmäärärahojen määrää, tiedot vastaavasta vaikutuksesta maksumäärärahoihin ohjelmakauden aikana. 12. Neuvosto pitää komission pääjohtajien julkaisemia vuotuisia toimintakertomuksia varteenotettavina asiakirjoina sekä komission vastuuvelvollisuuden että jäsenvaltioiden ja yleisön kannalta. Niissä esitetään pääjohtajien varaumat ja riskinalaiset määrät, joka on kvantifioitu olemassa olevien resurssien ja valvontamenetelmien arvioidun käytön pohjalta. Yhteenvetokertomuksessa esitetään tiivistelmä kaikista vuotuisista toimintakertomuksista. Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan yhteenvetokertomuksessa esitettävät komission yksiköiden arvioimat riskinalaiset määrät on aliarvioitu joillakin politiikan aloilla ja niitä olisi sen vuoksi tarkasteltava huolellisemmin. Korjaavien toimenpiteiden arvioitua vaikutusta ei ole myöskään esitetty kattavasti. Neuvosto kehottaa komissiota selvittämään, miten yhteenvetokertomusta voitaisiin parantaa edelleen erityisesti riskinalaisten määrien osalta. Neuvosto katsoo, että EU:n talousarvion kattavan ja monivuotisen suojan varmistamiseksi riskit on arvioitava perinpohjaisesti ja kaikki saatavilla olevat tiedot on otettava huomioon, jotta havaitaan, millä aloilla on toteutettava tehokkaampia toimia. 13. Neuvosto arvostaa työtä, jota tilintarkastustuomioistuin tekee arvioidessaan EU:n talousarviosta saatuja tuloksia, mutta katsoo, että lisää työtä on vielä tehtävä asianmukaisen tuloskehyksen luomiseksi EU:n piirissä. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on keskeinen tekijä EU:n varojen moitteettoman hoidon vuosittaisessa arvioinnissa. Tilintarkastustuomioistuimen havaintoja voitaisiin käyttää myös luotettavana perustana arvioitaessa ohjelmien monivuotisia tuloksia EU:n menojen tarkistamisen yhteydessä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 10

11 ENSIMMÄINEN LUKU TARKASTUSLAUSUMA JA LAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 1. Tilien luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen lausuman varainhoitovuotta 2013 koskevan tilinpäätöksen luotettavuudesta. Se panee tyytyväisenä merkille myös tilintarkastustuomioistuimen lausuman, jonka mukaan tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan luotettavan kuvan unionin taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2013 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista tuolloin päättyneeltä vuodelta, varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Neuvosto kannustaa komissiota huolehtimaan edelleenkin siitä, että tilinpäätöksen korkea laatu säilyy myös tulevina vuosina. 2. Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus Neuvosto on huolissaan siitä, että virhetaso oli edelleen olennainen suuressa osassa menoja. Se panee merkille, että arvioitu maksujen kokonaisvirhetaso aleni edellisestä varainhoitovuodesta 0,1 prosenttiyksiköllä 4,7 prosenttiin eli pysyi lähes ennallaan. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin yhdenmukaisti menetelmiään joiltakin osin komission kanssa, kuten varainhoitovuotta 2012 koskevassa neuvoston suosituksessa edellytettiin, ja sisällytti tarkastushavaintoihinsa rahoitusoikaisuja mahdollisuuksien mukaan. Neuvosto on tyytyväinen näihin mukautuksiin. Se toistaa kuitenkin, että se haluaisi nähdä vuositasolla parannuksia varainhoitojärjestelmissä ja alhaisempia virhetasoja kaikilla politiikan aloilla, jotta tilintarkastustuomioistuimelta voitaisiin saada huomautuksia sisältämätön lausunto. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 11

12 Neuvosto on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia sisältämättömään päätelmään "Tuloista" ja sitoumuksista. Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen lausuman, jonka mukaan "Tuloja" ja "Hallintomenoja ja niihin liittyviä menoja" koskevat valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia ja tilintarkastustuomioistuimen arvioima "Tulojen" ja "Hallintomenojen ja niihin liittyvien menojen" todennäköisin virhetaso oli alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuimen tutkimilla valvontajärjestelmillä kyettiin yleisesti ottaen vain osittain varmistamaan tilien perustana olevien maksujen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, ja muihin toimintalohkoryhmiin liittyvissä maksuissa oli edelleen olennaisia virheitä. Neuvosto kannustaa komissiota edelleen vahvistamaan valvontarakenteita, tehostamaan yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa ja antamaan ohjeita kansallisille hallintoviranomaisille, jotta unionin menojen virhetaso saadaan laskemaan. 3. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo muuttaa tulevien vuosikertomustensa rakennetta ja yhdenmukaistaa ne monivuotisen rahoituskehyksen otsikoiden kanssa. Neuvosto on tyytyväinen kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksessa käyttöönottamiin toimenpiteisiin, joilla parannetaan sen työmenetelmiä ja tarkastushavaintojen esitystapaa. Neuvosto kannustaa tilintarkastustuomioistuinta ottamaan kertomuksessaan huomioon myös avoimuudessa ja menoalojen yksityiskohtaisessa tarkastelussa tapahtuneen edistymisen. Neuvosto korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kaikilta talousarvioaloilta ottamien meno-otosten avoimuus ja edustavuus on varmistettava kaikilta osin, ja muistuttaa, että eri vuosien ja eri politiikan alojen arvioidut virhetasot on esitettävä kattavasti, johdonmukaisesti, vertailukelpoisesti ja yhtenäisesti. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 12

13 TOINEN LUKU TULOT Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan talousarvion tulopuolella ei esiintynyt olennaisia virheitä, tilien perustana olevissa toimissa ei havaittu virheitä ja valvontajärjestelmät arvioitiin yleisesti ottaen vaikuttaviksi. 1. Perinteiset omat varat Neuvosto korostaa, että maahantuojien jälkitarkastuksia olisi parannettava, jotta perinteisiä omia varoja saadaan kerätyksi mahdollisimman suuri määrä. Se panee tyytyväisenä merkille, että komissio on pannut merkille tilintarkastustuomioistuimen suositukset, ja on tyytyväinen myös tarkistettuun tullin yritystarkastusoppaaseen, joka auttaa yhdenmukaistamaan tämän alan tilintarkastuksia. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita ottamaan tämän oppaan asianmukaisesti huomioon tarkastustyössään. 2. Arvonlisäveroon perustuvat omat varat Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että arvonlisäveroon perustuvia omia varoja koskevien pitkäaikaisten varaumien poistamisessa on edistytty, ja kannustaa komissiota jatkamaan jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä edelleen avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi. 3. Bruttokansantuloon perustuvat omat varat Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja koskevien pitkäaikaisten varaumien poistamisessa on viime aikoina tapahtunut edistymistä. Se toteaa kuitenkin, ettei ole olemassa yhdenmukaistettua tapaa esittää piilotaloutta koskevia tietoja. Neuvosto kannustaa komissiota pyrkimään myös jatkossa siihen, että BKTL-tiedot ovat mahdollisimman kattavia BKTL-tietojen tarkastusprosessissa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 13

14 KOLMAS LUKU MAATALOUS: MARKKINATOIMENPITEET JA SUORA TUKI Neuvosto on pettynyt siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä tutkimissa maksuissa esiintyi olennaisia virheitä ja että tilintarkastustuomioistuimen arvioima todennäköisin virhetaso oli 3,6 prosenttia. Neuvosto panee kuitenkin merkille, että todennäköisin virhetaso on laskenut lievästi eli 0,2 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen vuoteen. Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen yksityiskohtaisesti tutkimassa maksajavirastojen otoksessa yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) arvioitiin vaikuttavaksi yhden maksajaviraston osalta mutta osittain tai kokonaan vaikuttamattomaksi neljän muun maksajaviraston osalta. Näistä syistä neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään valvontajärjestelmien parantamiseksi. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 61 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin mukaan jäsenvaltiot olisivat itse voineet havaita ja korjata merkittävän osan virheistä ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto toteaa, että suurin osa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä liittyi tukimaksujen oikeellisuuteen tai tukikelpoisuuteen, erityisesti pinta-alan ilmoittamiseen liian suurena. Neuvosto panee tältä osin tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo keskustella tilintarkastustuomioistuimen kanssa pintaalamittauksissa käytetyistä menetelmistä. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin on laajentanut tarkastuksensa koskemaan myös eläinten tunnistamista, koska siihen liittyy virheiden esiintymistiheyttä huomattavasti lisääviä ongelmia. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 14

15 Neuvosto on huolestunut siitä, että viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä (LPIS) havaittuja järjestelmän puutteita esiintyy edelleen. Neuvosto kehottaa komissiota panostamaan enemmän jäsenvaltioissa annettavaan ohjeistukseen ja koulutukseen, jotta tietokannassa olevat tiedot olisivat mahdollisimman täsmällisiä, välttäen kuitenkin kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan pyrkimyksiään järjestelmän parantamiseksi ja hallinnointi- ja valvontajärjestelmiensä laadun ja tehokkuuden parantamiseksi, jotta vältetään tukioikeuksia koskeviin virheellisiin laskelmiin liittyvät virheet, varmistaen kuitenkin, että valvonnan kustannus-hyötysuhde säilyy hyvänä. Neuvosto toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuin sisällytti tämän toimintalohkoryhmän virhetason arvioonsa täydentäviä ehtoja koskevat virheet ja että niillä oli 0,5 prosenttiyksikön vaikutus kokonaisvirhetasoon. Neuvosto korostaa lisäksi, että komission mukaan täydentävät ehdot eivät ole tukikelpoisuusperuste ja että tämän vuoksi tällaisten vaatimusten tarkastukset eivät saisi vaikuttaa tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointiin. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkistaa tarkastustapaansa tulevissa kertomuksissa. Neuvosto kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin virheisiin kiinnitetään jatkossa asianmukaista huomiota, sekä ottamaan tarvittaessa käyttöön asianmukaisia toimintasuunnitelmia tai jatkamaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä. Komission olisi näiden toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa otettava huomioon, että jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ovat suhteessa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta oletettavasti saatavaan hyötyyn. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysipainoisesti uutta vuosia koskevaa lainsäädäntökehystä EU:n menojen hallinnoinnin parantamiseksi ja sitä kautta riskitason alentamiseksi. Se kehottaa komissiota antamaan asianmukaista koulutusta ja ohjeistusta uusien ohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 15

16 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) avulla on onnistuttu merkittävästi laskemaan sen kattamien menojen virhetasoa, vaikka viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä (LPIS) ja hakemusten hallinnollisessa käsittelyssä havaittiin puutteita. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään sen varmistamiseksi, että IACS-järjestelmä pysyy vaikuttavana ja toimivana. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen arvion paikan päällä tehtyjen mittausten laadusta. Neuvosto pitää valitettavana virheitä, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastaessaan maksuvirastojen tilejä aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän varmistamista koskevassa menettelyssä, parempaan tarkastusvarmuuteen tähtäävässä menettelyssä ja valvontajärjestelmässä, jota sovelletaan tuottajaryhmille osoitettuun EU:n tukeen. Neuvosto kannustaa komissiota huolehtimaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin virheisiin kiinnitetään jatkossa asianmukaista huomiota ja että virheet korjataan. Lopuksi neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan komission soveltama uusi menetelmä, jossa otetaan huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot, parantaa jäännösvirhetason laskentaa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 16

17 NELJÄS LUKU MAASEUDUN KEHITTÄMINEN, YMPÄRISTÖASIAT, KALASTUS JA TERVEYSASIAT Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tämän toimintalohkoryhmän todennäköisin virhetaso on laskenut 1,2 prosenttiyksikköä, mutta pitää valitettavana, että virhetaso oli edelleen korkea, 6,7 prosenttia ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan virheitä havaittiin kaikissa jäsenvaltioissa, joissa toimia tarkastettiin. Neuvosto toteaa, että maaseudun kehittäminen on erityisen virhealtis menoala EU:n talousarviossa, koska lohkon kattamat ohjelmat ja tukikelpoisuusehdot ovat jo sinällään monimutkaisia maaseudun kehittämispolitiikan kunnianhimoisista tavoitteista johtuen. Neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto on huolissaan siitä, että tarkastetut valvontajärjestelmät todettiin vaikuttamattomiksi tai vain osittain vaikuttaviksi. Se muistuttaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten olisi säädettyjen vaatimusten mukaisesti otettava käyttöön hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja varmistettava valvonnan laatu eri tasoilla, myös paikan päällä tehtävien tarkastusten osalta. Neuvosto kehottaa komissiota panostamaan entisestään yksinkertaistamiseen, ohjeistukseen ja koulutukseen tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaamiseksi. Se edellyttää, että vuosien ohjelmiin hyväksyttyjä yksinkertaistamistoimenpiteitä, kuten yksinkertaistettujen kustannusten käyttöä maksujen korvaamisessa, käytetään laajemmin varainkäytön tehostamiseksi ja virheiden vähentämiseksi. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 17

18 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 54 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto arvostaa komission yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tekemää työtä virheiden perimmäisten syiden määrittämiseksi ja tarvittavien korjaavien toimien toteuttamiseksi. Se kannustaa komissiota seuraamaan tarkasti näiden toimien tuloksia yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin sisällytti virhetason arvioonsa täydentäviä ehtoja koskevat virheet ja että niillä oli vain vähäinen, 0,2 prosenttiyksikön vaikutus tämän toimintalohkoryhmän kokonaisvirhetasoon. Neuvosto korostaa lisäksi, että komission mukaan täydentävät ehdot eivät ole tukikelpoisuusperuste ja että tämän vuoksi tällaisten vaatimusten tarkastukset eivät saisi vaikuttaa tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointiin. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkistaa tarkastustapaansa tulevissa kertomuksissa. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 otannassa havaitsemat puutteet olivat hyvin samantapaisia kuin muissa, edellisinä vuosina tarkastetuissa jäsenvaltioissa havaitut puutteet. Vaikka neuvosto tunnustaa, että kansallisella tasolla on tärkeää soveltaa ennalta ehkäisevää tarkastustapaa, se kehottaa komissiota jatkamaan työtään kohdennetun ohjeistuksen tarjoamiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Neuvosto kannattaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittuja toimintasuunnitelmia, joilla pyritään selvittämään hankintasääntöjen tehottoman täytäntöönpanon perimmäiset syyt ja toteuttamaan korjaavia toimia. Tässä yhteydessä neuvosto kannustaa komissiota käyttämään sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 18

19 Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission soveltamat tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt toimivat paremmin kuin edellisenä vuonna. Lopuksi neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan komission soveltama uusi menetelmä, jossa otetaan huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot, parantaa jäännösvirhetason laskentaa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 19

20 VIIDES LUKU ALUEPOLITIIKKA, LIIKENNE JA ENERGIA Neuvosto pitää valitettavana, että tämän toimintalohkoryhmän maksujen todennäköisin virhetaso oli edelleen korkea, 6,9 prosenttia, vaikka se vastasikin tilintarkastustuomioistuimen edellisten neljän vuoden ajalta esittämiä virhetasoja ja oli huomattavasti alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen ennen vuotta 2009 esittämissä koheesiopolitiikkaa koskevissa arvioissa. Arvioitua 0,1 prosenttiyksikön nousua tarkasteltaessa on otettava huomioon ohjelmakauden loppuvaiheessa lisääntyneet paineet käyttää varoja ja maksujen määrän huomattava lisääntyminen. Neuvosto kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään uutta ohjelmakauden lainsäädäntöä ohjelmien toteuttamisen ja varojen käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi, jotta virheriski alenisi. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 57 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto myöntää, että meno- ja valvontarakenteet ovat monimutkaisia tässä toimintalohkoryhmässä, jota toteutetaan pääasiassa monivuotisilla ohjelmilla, joita komissio hallinnoi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Neuvosto huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä havaitsemista riskeistä, jotka johtuivat etenkin tukikelpoisuuskauden loppua kohti lisääntyneistä paineista käyttää varoja. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan paine hyödyntää EU:n varoja kansallisella tasolla voi hankaloittaa johdonmukaista tehokasta valvontaa, jolla varmistettaisiin menojen sääntöjenmukaisuus ja moitteeton varainhoito, ja johtaa siihen, että varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka ovat liian kalliita, joita ei ole pantu tehokkaasti täytäntöön tai joiden tavoitteena olevia tuloksia ei todennäköisesti saavuteta. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 20

21 Neuvosto on tietoinen siitä, että varainhoitovuonna 2013 eli monivuotisen rahoituskehyksen viimeisenä vuonna toteutettuihin toimiin sisältyi enemmän loppumaksuja, joihin liittyy suurempi virheriski, ja että varainhoitovuoden 2013 menojen kokonaismäärä oli huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna. Neuvosto huomauttaakin, että lisätoimet virhetason ja virheiden esiintymistiheyden vähentämiseksi ovat tarpeen uuden monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisestä vuodesta alkaen. Neuvosto toteaa jälleen, että perustason tarkastuksia on parannettava, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita paneutumaan tilintarkastustuomioistuimen nykyisissä tarkastusjärjestelmissä havaitsemiin puutteisiin, selvittämään mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kustannustehokkuus ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin. Tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkoryhmässä havaitsemat tavallisimmat virheet koskivat edellisten vuosien tapaan julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä ja tukeen oikeuttamattomien kulujen ilmoittamista. Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään sen varmistamiseksi, että EU:n ja kansallisen tason julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sekä tukikelpoisuusvaatimuksia noudatetaan, omaksumaan vastuunsa ohjeistuksen ja valvonnan tehostamisesta sekä antamaan kohdennettua koulutusta ja ohjeistusta kyseisten alojen viranomaisille ja edunsaajille. Huolestuneena siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita tapauksia, joissa oli rikottu valtiontukisääntöjä, neuvosto kehottaa komissiota laatimaan pikaisesti tiedottamisen lisäämistä ja kansallisten viranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantamista koskevan toimintasuunnitelmansa. Neuvosto kannustaa komissiota myös jatkossa keskittämään käytettävissä olevat tarkastusresurssinsa riskialtteimmille toimintalohkoille ja keskittymään erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta EU:n talousarviota voitaisiin suojata paremmin. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 21

22 Neuvosto muistuttaa myös, että sääntöjen noudattamista on valvottava asianmukaisesti, ja kannustaa komissiota soveltamaan jatkossakin menettelyä, jossa maksut lakkautetaan tai keskeytetään asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti aina, kun havaitaan huomattavia puutteita hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa ja kunnes kaikki korjaavat toimet on toteutettu täysimääräisesti. Neuvosto on erittäin pettynyt rahoitusjärjestelyvälineiden alhaisesta maksatusasteesta, joka havaittiin vuoden 2012 lopulla, jolloin EU:n vuotuisten talousarvioiden monissa budjettikohdissa oli pulaa määrärahoista ja monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa annettavien lisämäärärahojen saannille oli asetettu tiukat rajoitukset. Neuvosto pyytää komissiota selvittämään rahoitusjärjestelyvälineistä myönnettyjen EU:n varojen viivästyneen maksatuksen syyt ja toteuttamaan asianmukaiset korjaavat toimenpiteet. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio on edelliseen vuoteen verrattuna tehostanut tarkastuksiaan ja pyytänyt useissa tapauksissa kansallisilta tarkastusviranomaisilta lisätietoja, jotta se voisi analysoida tarkemmin havaittuja puutteita. Neuvosto on kuitenkin jatkuvasti huolestunut siitä, että kansallisten tarkastusviranomaisten työ arvioitiin vain osittain vaikuttavaksi ja vaatimustenmukaiseksi ja että tarkastusviranomaiset eivät kyenneet tehokkaasti varmistamaan menojen sääntöjenmukaisuutta. Neuvosto pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan tiedot jäsenvaltioiden ilmoittamista virhetasoista ja rahoitusoikaisuista eivät aina ole luotettavia eivätkä oikeellisia. Neuvosto korostaa, että kansalliset tarkastusviranomaiset ovat perustason tarkastuksia suorittavien viranomaisten ohella keskeisiä toimijoita jaetun hallinnoinnin vastuuketjussa. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 22

23 Neuvosto antaa komissiolle täyden tukensa sen valvontatehtävässä. Neuvosto on tyytyväinen niihin toimiin, joita komissio on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaamiseksi ja kansallisten tarkastusviranomaisten työn tarkastamiseksi ja joilla pyritään saamaan tarkkaa ja oikeellista tietoa näiden viranomaisten ilmoittamien virhetasojen hyväksymistä tai uudelleen laskemista varten. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että niiden kansalliset tarkastusviranomaiset toimittavat korkealaatuisia tuloksia, ja kannustaa komissiota antamaan edelleen ohjeistusta. Neuvosto korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden kehittämien valvontajärjestelmien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on parannettava lisäämättä kuitenkaan edunsaajien tai hallintoelinten hallinnollista rasitusta. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan riskinalaisia määriä koskeva komission laskelma on oikeellinen ja vastaa saatavilla olevia tietoja. Neuvosto toteaa kuitenkin, että komissio voi tilintarkastustuomioistuimen mukaan luottaa vain vähäisesti jäsenvaltioiden ilmoittamiin rahoitusoikaisuihin jäsenvaltioiden antamissa taustatiedoissa mahdollisesti esiintyvien virheiden vuoksi, ja tämä saattaa johtaa jäännösvirhetason aliarviointiin. Neuvosto kehottaa komissiota ja kaikkia muita asianomaisia toimijoita tekemään kaikkensa sen hyväksi, että rahoitusoikaisuista annetaan oikeelliset, täydelliset ja luotettavat tiedot, jotta vuotuiset toimintakertomukset olisivat luotettavia. Lisäksi neuvosto pyytää komissiota antamaan vuotuisissa toimintakertomuksissaan tarkempia tietoja lisätäkseen avoimuutta varaumien esittämisen syistä ja menetelmistä, joilla arvioidaan kyseessä olevia määriä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 23

24 KUUDES LUKU TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tässä toimintalohkossa arvioima virhetaso säilyi lähes ennallaan, 3,1 prosentissa. Se oli 0,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2012 ja huomattavasti alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen ennen vuotta 2009 esittämissä koheesiopolitiikkaa koskevissa arvioissa. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 27 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto toteaa, että tässä toimintalohkoryhmässä rahoitettujen toimien kirjo ja lukuisten, usein pienien kumppaneiden osallistuminen niiden toteuttamiseen lisäävät voimassa olevan lainsäädännön noudattamatta jättämisen riskiä, ja tämän seurauksena saatetaan hyväksyä tukeen oikeuttamattomia kuluja tai tukihakemuksissa saattaa olla oikeellisuuden vaarantavia laskuvirheitä, kuten tilintarkastustuomioistuin tähdentää. Neuvosto kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita edelleen tehostamaan tarkastuksia kaikilla tasoilla ja tarjoamaan lisää kattavaa ohjeistusta edunsaajille. Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan virhetaso olisi voinut olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat paremmin hyödyntäneet saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Neuvosto toteaa, että tavallisimmat virheet tässä toimintalohkoryhmässä olivat edelleen tukeen oikeuttamattomien hankkeiden ilmoittaminen, tukeen oikeuttamattomien tai virheellisesti ilmoitettujen kustannusten korvaaminen ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 24

25 Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään jatkuvasti huomiota niihin vakaviin puutteisiin, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi kansallisten hallintoviranomaisten ja välittäjäelinten toteuttamissa perustason tarkastuksissa. Neuvosto pitää myös asianomaisten sääntöjen mukaisesti suoritettuja rahoitusoikaisuja tärkeinä EU:n talousarvion suojaamisen kannalta. Neuvosto on erittäin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin esittää vuosikertomuksessaan jälleen myönteisen arvion yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön vaikutuksista virheiden todennäköisyyteen ja hankkeiden edistäjille aiheutuvaan hallinnolliseen rasitukseen. Neuvosto kannustaa komissiota ehdottamaan myös jatkossa, että yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kuten kiinteämääräisten ja kertaluontoisten maksujen ilmoittamista ja maksamista, käytettäisiin laajemmin sen sijaan, että korvaukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. Neuvosto pyytää komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan ja hyödyntämään muitakin yksinkertaistamismahdollisuuksia aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio on edelliseen vuoteen verrattuna tehostanut tarkastuksiaan ja pyytänyt useissa tapauksissa kansallisilta tarkastusviranomaisilta lisätietoja, jotta se voisi analysoida tarkemmin havaittuja puutteita. Neuvosto on kuitenkin edelleen huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita kansallisiin tarkastusviranomaisiin kohdistuvissa komission valvontatoimissa ja että tilintarkastustuomioistuin arvioi tutkimansa valvontajärjestelmät vain osittain vaikuttaviksi. Neuvosto toteaa, että suuressa osassa toimenpideohjelmia komission oli mukautettava kansallisten tarkastusviranomaisten toimittamia tarkastustyön tuloksia tai se katsoi niiden olevan epäluotettavia, minkä seurauksena komission virhetaso on aliarvioitu. Neuvosto on tältä osin tyytyväinen komission pyrkimyksiin mukauttaa ja laskea uudelleen kansallisten tarkastusviranomaisten ilmoittamia tietoja komission oman työn pohjalta ottamalla huomioon kaikki muut saatavilla olevat tiedot. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 25

26 Neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan kansallisten tarkastusviranomaisten toimittamien tietojen laatua ja luotettavuutta muun muassa antamalla parempaa ohjeistusta kiinteämääräisistä oikaisuista ja sovellettavasta tarkastusotantamenetelmästä. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet: virhetasot eivät ole aina luotettavia ja joitakin ongelmia minimoidaan, mikä heikentää rahoitusoikaisuja koskevien tietojen laatua ja vuotuisten toimintakertomusten luotettavuutta. Neuvosto pyytää komissiota pohtimaan, voisivatko kansalliset tarkastusviranomaiset osaltaan varmistaa rahoitusoikaisuja koskevien tietojen oikeellisuuden, täydellisyyden ja luotettavuuden. Neuvosto kannattaa tilintarkastustuomioistuimen suositusta, jonka mukaan komission olisi ilmoitettava vuotuisessa toimintakertomuksessaan, miksi se ei ole esittänyt varaumia niissä tapauksissa, joissa sovellettavat ohjeet tai hyväksytyt tarkastusstrategiat olisivat johtaneet erilaiseen arviointiin. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 26

27 SEITSEMÄS LUKU ULKOSUHTEET, UNIONIN ULKOPUOLELLE SUUNNATTU TUKI JA LAAJENTUMISASIAT Neuvosto pitää rohkaisevana, että tässä toimintalohkoryhmässä todennäköisin virhetaso on laskenut 0,7 prosenttiyksiköllä ja on nyt 2,6 prosenttia. Neuvosto on tyytyväinen tähän vähennykseen edellisen vuoden tasosta ja kannustaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään alentaa virhetasoa kustannustehokkaalla tavalla. Neuvosto panee merkille, että 29 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. Neuvosto panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi laajentumisasioiden pääosaston (DG ELARG) menojen selvittämisessä järjestelmävirheen ja että komissio teki tarvittavat muutokset selvittämismenettelyihinsä. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että laajentumisasioiden pääosasto on noudattanut kaikkia aikaisempiakin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Neuvosto on kuitenkin huolestunut tilintarkastustuomioistuimen päätelmästä, jonka mukaan kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid) tarkastetut valvontajärjestelmät olivat ainoastaan osittain vaikuttavia maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto arvostaa jo toteutettuja toimia mutta tähdentää, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset on otettava viipymättä huomioon. Neuvosto kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet valvontajärjestelmissään havaittujen puutteiden korjaamiseksi menojen selvittämisen osalta, tehostamaan valvontaansa sekä varmistamaan, että ulkopuolisten tarkastajien suorittamat laatutarkastukset ovat vaikuttavampia. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 27

28 KAHDEKSAS LUKU TUTKIMUS JA MUUT SISÄISET POLITIIKAT Neuvosto pitää valitettavana, että arvioitu virhetaso nousi huomattavasti, 0,7 prosenttiyksiköllä 4,6 prosenttiin vuonna Neuvosto on tietoinen tämän toimintalohkoryhmän virhealttiudesta, joka johtuu edunsaajien suuresta määrästä, josta pk-yritykset muodostavat suuren osan. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan näillä edunsaajilla on vähän kokemusta ja hallinnollisia valmiuksia, ne osallistuvat usein ensimmäistä kertaa ohjelmaan eivätkä tunne hyvin sääntöjä ja käytäntöjä. Neuvosto kehottaa komissiota korjaamaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet, asettamaan etusijalle riskiperusteiset tarkastukset ja antamaan kohdennettuja ohjeita edunsaajille. 1. Toimien sääntöjenmukaisuus Neuvosto panee merkille, että 51 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä ja että arvioidussa virhetasossa oli samoja virheitä kuin edellisinä vuosina eli virheellisesti laskettuja henkilöstökuluja ja muita tukeen oikeuttamattomia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Neuvosto on tietoinen siitä, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on tullut vuoden 2013 aikana merkittävämpi virhelähde, vaikka se ei vaikuta suuresti tämän toimintalohkoryhmän virhetasoon. Neuvosto on tyytyväinen kauden ohjelmiin sisällytettyihin yksinkertaistamistoimenpiteisiin, joilla pyritään vähentämään tukikelpoisuusvirheiden määrää. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman varojen käyttöä jatketaan silti ainakin vuoteen 2017 asti. Neuvosto kehottaa näin ollen komissiota jatkamaan pyrkimyksiään antaa kaikille EU:n varojen saajille selkeitä ohjeita ja tietoja tämän toimintalohkoryhmän tukikelpoisuusperusteista, myös koulutuksen ja kulttuurin alalla. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 28

29 Julkisten hankintamenettelyjen noudattamatta jättämisen osalta neuvosto toteaa, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan vain harvoihin tämän toimintalohkoryhmän toimiin. Neuvosto kehottaa komissiota kuitenkin valvomaan tarkasti, että näitä sääntöjä sovelletaan oikein. 2. Valvontajärjestelmät Neuvosto suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka mukaan komission valvontajärjestelmät olivat tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osalta vain osittain vaikuttavia toimien sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Neuvosto pitää erityisen valitettavana sitä, että ulkopuoliset tarkastajat hyväksyvät edelleen menoja, jotka eivät täytä tukikelpoisuusperusteita. Neuvosto kehottaa komissiota antamaan ulkopuolisille tarkastajille lisää ohjeistusta, jotta nämäkin tarkastukset olisivat täysin EU:n sääntöjen mukaisia. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa ennen edunsaajille maksettavien maksujen hyväksymistä suoritettavissa ennakkotarkastuksissaan. Neuvosto kehottaa komissiota parantamaan tarkastuksiaan epäjohdonmukaisuuksien ja tukeen oikeuttamattomien menojen korvaamisen välttämiseksi, mutta huolehtimaan samalla siitä, ettei hallinnollista rasitusta lisätä tarpeettomasti ja että valvonnan kustannus-hyötysuhde säilyy tasapainossa. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että komissio toteuttaa yleisesti ottaen tehokkaasti pääosastojen ja toimeenpanovirastojen yhteistä monivuotista tarkastusstrategiaansa. Neuvosto on kuitenkin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kertomuksessaan viivästyksiä sääntöjenvastaisesti maksettujen määrien takaisinperinnässä, ja kehottaa komissiota tehostamaan tarkastustyötään ja perimään viipymättä takaisin aiheettomasti maksetut määrät. 3. Komission vuotuisten toimintakertomusten luotettavuus Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan vuotuisissa toimintakertomuksissa esitetään oikea arvio komission varainhoidosta ja että komission havainnot vastaavat pitkälti tilintarkastustuomioistuimen havaintoja ja päätelmiä. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 29

30 YHDEKSÄS LUKU HALLINTOMENOT JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT 1. Yleiset huomautukset Edellisten vuosien tapaan neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että EU:n toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja niihin liittyviin menoihin ei liittynyt olennaisia virheitä ja että niiden tutkitut valvontajärjestelmät todettiin vaikuttaviksi. Neuvosto joutuu kuitenkin toteamaan, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämän toimintalohkoryhmän arvioitu virhetaso nousi 0 prosentista 1 prosenttiin. Neuvosto panee merkille, että 10 prosentissa tarkastetuista toimista esiintyi virheitä. 2. Yksittäisiä toimielimiä koskevia kysymyksiä Neuvosto kehottaa asianomaisia toimielimiä korjaamaan tiiviissä yhteistyössä palkkatoimiston kanssa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet palkkojen, eläkkeiden ja matkakulukorvausten laskemisessa ja maksamisessa. Neuvosto kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan päätoimipaikan antamaa ohjeistusta erilaisten edustustoissa käynnistettyjen hankintamenettelyjen valmistelemiseksi ja tukemiseksi. Neuvosto on tyytyväinen jo toteutettuihin toimenpiteisiin ja kannustaa asianomaisia toimielimiä korjaamaan jäljellä olevat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet. 5303/15 ADD 1 tt/vpy/kkr 30

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Komission kirjanpitojärjestelmä Vastuuvapaus 2001 Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijät: Gianfranco

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 492 lopullinen 2004/0163(AVC) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.7.2008 KOM(2008) 499 lopullinen Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE VUONNA 2007 TOIMITETUISTA

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008

L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008 L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008 NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/975/YUTP, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän

Lisätiedot

FI 2014. Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti? Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN NRO

FI 2014. Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti? Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN NRO FI 2014 NRO 02 Erityiskertomus Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti? EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 12, rue Alcide De Gasperi

Lisätiedot

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (EY)

NEUVOSTON ASETUS (EY) 3.6.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 143/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 485/2008,

Lisätiedot

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Toimintaohjelma 2012 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.6.2006 SEC(2006)761 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 FI FI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 7 I Kilpailuoikeus perustamissopimuksen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.11.2013 C(2013) 7243 final KOMISSION TIEDONANTO Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot