Uudenkaarlepyyn kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaarlepyyn kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Uudenkaarlepyyn kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Kaupunginvaltuuston hyväksymä Visio Tukea edellytyksiä muutoksiin elinkeinoaloilla muuttuvassa maailmassa, ottaen huomioon pysyvä kehitys. 1.2 Toimintaidea Että Uudenkaarlepyyn kaupunki yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa analysoi, kehittää eteenpäin ja sopii miten pysyvää kehitystä voi edistää. 1.3 Toimintaidean toteuttaminen Keskeisenä tavoitteena on luoda kunnassa suotuisat edellytykset yritystoiminnalle ja yritysten muutostarpeisiin. - edistää paikkakunnan yritystoimintaa ja uusien yritysten perustamista. - edistää avointa ja luottamuksellista yhteistyötä yritystoimialan ja kunnan välillä. - kohdella kaikkia yrityksiä niin tasa-arvoisesti kuin mahdollista - järjestää kuntalaisille hyvät peruspalvelut ja mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan - paneutua yritysten myötä- ja vastoinkäymisiin 2. Kuvaus nykytilanteesta 2.1 Elinkeino- ja väestönrakenne Elinkeinorakenne on läpikäynyt hyvin voimakkaita muutoksia Uudessakaarlepyyssä viimeisten vuosikymmenten aikana. Peruselinkeinojen osuus laskettu työpaikkoina on laskenut yli puolella. Kuitenkin työpaikkojen määrä on lisääntynyt koska teollisuustyöpaikkojen määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut samalla kuin palvelusektori on kasvanut voimakkaasti. Peruselinkeinot on lisäksi viime vuosina enemmän saanut piirteen teollisesta valmistuksesta ja palvelujen ostosta. Peruselinkeinojen tuotantomäärä on korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin ja ulkopuolisten ostopalvelujen määrä tulee lisääntymään vaikka työntekijöitten määrä tällä alalla jatkuvasti tulee laskemaan. Työpaikkojen lisäys teollisuuden alalla ei tule olemaan samaa tahtia tästä eteenpäin koska työvoiman saamisesta näyttää tulevan ilmeinen ongelma Teollisuuden työpaikkojen määrän lisäys ei tule olemaan samaa tahtia vastedes, koska työvoiman saanti tulee ilmeiseksi ongelmaksi. Uusia työpaikkoja löytyy yhä useammin palveluelinkeinon alalla ja niitten osuutta on lisättävä Uudessakaarlepyyssä.

2 Uusikaarlepyy on tämän seudun paikkakunta, josta löytyy enemmän työpaikkoja 1990-luvun lopussa kuin vuosikymmenen alussa. Seudun muissa kunnissa on työpaikkojen määrän vähentyminen vaihdellut 4-13 % välillä, kun Uudenkaarlepyyn lisäys on samana ajankohtana noin 2 %. Ammattikoulutuksen panostus tulee yhä tärkeämmäksi työmarkkinoilla jotka läpikäyvät nopeita muutoksia, ja ennuste siitä kuinka työpaikkojen saanti ja kysyntä seudulla kehittyy tulee aina vain tärkeämmäksi. Perustana tulee myös olla ennuste väestönkehityksestä, ja lisääntyvän sisäänmuuton vuoksi on tehtävä aktiivisesti töitä kohottamalla seudun vetovoimaa. Ikärakenne vaihtelee voimakkaasti seudun kuntien välillä. Uudessakaarlepyyssä ongelmana on että ikäluokka 15-64v. on pienempi kuin muualla maassa. Tämä aiheuttaa että työvoiman saanti tulee olemaan ongelmallista. Tämä kieroutuneisuus on seurauksena maasta muuttamisesta ja poismuuttamisesta ja 1960 luvuilla. Elinkeinopolitiikan erehdyksillä voi siis olla hyvin pitkävaikutteisia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen että naisten osuus ikäluokissa on huomattavasti alempi Uudessakaarlepyyssä kuin muitten kuntien keskimäärä. Syntyvyys on korkeampi kuin muualla maassa, kun taas synnyttäjien määrä on alhainen, mahdollisesti riippuen siitä että työpaikkoja ei ole saatavilla nuorille naisille riittävin määrin. 2.2 Infrastruktuuri Uusikaarlepyy on osallisena seudun projektissa (Jasu) jonka tarkoituksena on kehittää seudun maankäyttösuunnittelua. Päämääränä on saavuttaa parempi tasapaino asumisen, elinkeinojen, vapaa-ajan ja julkisten palvelujen välillä. Työn on tähdättävä säilyvään kehitykseen jossa asianomaisia kuullaan prosessissa jonka työ on myös pitkäjänteistä. Kunnallinen infrastruktuuri on kehittynyt hyvin Uudessakaarlepyyssa, mutta elinkeinoalojen, työelämän ja asumisen muutokset sekä eri ympäristövaatimukset vaativat että infrastruktuurisia tarpeita varten laaditaan enemmän pitkäjänteisiä suunnitelmia. 2.3 Palvelurakenne Uudenkaarlepyyn palvelurakenteessa on tiettyjä heikkouksia joilla on merkitystä elinkeinojen kehittämiseen. Yksityisten palvelujen ja liiketoiminnan tarjonta on vähäistä, ja vaikka asuinympäristöä voi vielä kehittää edellytetään myös yksityspalvelujen laajempaa tarjontaa jotta paikkakunta tulisi asuinpaikkana houkuttelevammaksi. Ostovoima on kehittynyt positiivisesti seudulla 1990-luvulla, ja aktiivisella elinkeino- ja maankäyttöpolitiikalla edellytykset on olemassa yksityisten palvelutuotantojen kehittämiseksi. 2.4 Kunta-analyysi Uudenkaarlepyyn kaupungilla on maine korkean elintason, hyvän talouden ja kunnallisten palvelujen hyvän tason kuntana. Kunnan sijainti valtateiden syrjässä ja kahden seutukuntakeskuksen välillä on vaikuttanut siihen että palvelujen tarjonta suurin osin perustuu julkisiin palveluihin. Tehdasteollisuus vahvojen peruselinkeinojen kanssa muodostaa elinkeinopoliittisen selkärangan kunnan ohella palvelutuottajina. Voimakas kunnallinen palvelutuotanto perustuu paikalliseen poliittiseen osallistumiseen joka on perustana vahvaan

3 kunnalliseen identiteettiin. Yhteistyö yli kuntarajojen tapahtuu seutukuntakeskustyön puitteissa jossa elinkeinot ja maankäyttö tietyin määrin asettaa vaatimuksia lisääntyvälle yhteistyölle kuntarajojen ulkopuolella. 3. Elinkeinopolitiikan päätavoite 3.1 Yleistä Uudenkaarlepyyn kaupungin yleinen tavoite on turvata koulutuksen tarjontaa, joka helpottaa sopeutumisen muutoksiin sekä teollisuudessa että peruselinkeinoissa, tähtäimenä turvata myös maaseudun työpaikat. Joustavalla suunnittelulla ja asioidenkäsittelyllä olla taipuisa koskien elinkeinoelämän tarpeisia yhteiskuntasuunnittelussa, ottaen huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. - aloitekyvyn kasvatus päivähoidon ja koulujen ohjelmilla - vaikuttaa ammattikoulutuksen suuntautumiseen niin että se vastaa tarvetta - turvata viihtyisien asuntojen ja asumisympäristöjen tasapainoista tarjontaa - turvata yleisölle soveltuva, helposti saatavilla ja kustannustehokas kunnallinen palvelu. 3.2 Elinkeinopolitiikan tavoitteen perusedellytykset alustavasti: (analyysi on tehtävä uusimmista luvuista) 1. Pyrkiä yritystoiminnan tukemiseen ja kannustamiseen alkuvaiheessa. 2. Työpaikkojen lisääminen palveluelinkeinojen alalla ja erityisesti naisille (nuorille?) ES + Concordia 3. Positiivinen syntyvyysnetto ja tasapaino sisään- ja ulosmuuton välillä (toisten toimenpiteiden tulos) 4. Viihtyisien asuintonttien riittävä saanti ja merenläheistä asumista ES, TeL 5. Turvata lukion ja ammattikoulutuksen koulutuslaatu. ES, NSÖY, VYI. 6. Turvata hyvien hiihtolatujen ja kuntoratojen saanti sekä luontoalueita virkistystä varten. ES + yhdistykset 7. Riittävästi tontteja teollisuudelle ja yrityksille. ES, TeL 8. Hyvän pohjaveden saannin turvaaminen esim. elintarviketeollisuudelle. ES, Liikelaitos 9. Pitkällä tähtäimellä valokaapeliyhteydet useimpiin yrityksiin ja talouksiin (tai vastaava kapasiteetti) JNT, ES, ja muut operaattorit 10. Pendoliino junaliikenne Pännäisiin. ES + Concordia + Kauppakamari 11. Vähintään kahden kokoontumisen järjestäminen vuodessa yhdessä elinkeinoelämän kanssa säännöllisten keskustelujen ja ajankohtaisten kysymysten läpikäymiseen. ES + Yrittäjäyhdistys +KK

4 4. Elinkeinoinopolitiikan toimintaperiaatteet. 4.1 Yhteistyö ja verkostojen luominen Uudenkaarlepyyn kaupunki on yhteistyössä naapurikuntien kanssa elinkeinoasioissa Elinkeinikeskus Concordian kautta. Lisäksi Pohjanmaan kauppakamarilla on paikallisosasto Uudessakaarlepyyssä. Teemme myös yhteistyötä Pietarsaaren seutukuntakeskusojelman ja Pohjanmaan maakuntakehitysohjelman puitteissa. Seudun yhteistyölautakunnan kokouksissa istuu valtuustonpuheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja ja kaupunginsihteeri ylläpitävät yhdessä kaupunginkamreerin kanssa yhteydet maakunta- ja valtionhallintoon. Yhteyksiä ylläpidetään myös ystävyyskuntiin, lähinnä yritysten kanssa Sollefteåsta. Tietoja kunnan elinkeinoasioista antaa kaupunginhallitus (puh.joht.) sekä kaupunginjohtaja, kaupungininsinööri ja liikelaitoksen johtaja. 4.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Koulutuksen suhteen on 1-vuotiselle yrittäjäkasvatuksen koulutukselle korkeakoulutasolla Uudessakaarlepyyssä annettava korkein prioriteetti. Tämä tehtäisiin yhteydessä Uumajan yliopistoon. Lukiotasolla yrittäjälinjan on saatava jatkuvaa tukea. Koulutusalalla on kiinnitettävä suurempaa huomiota yrityskasvatukseen Valtuuston on saatava tietoja vuosittain yritystoiminnasta ja sen kehityksestä Positiivinen yritysilmapiirin kehittäminen tulee tapahtua systemaattisesti kiinnittämällä huomiota vasta perustettuihin yrityksiin sekä jatkossakin valita vuoden yrittäjä. Kaikki jotka ovat osallisia Uudenkaarlepyyn kaupungissa tulisi osallistua yritteliäisyyden edistämiseen, ja kaupunginhallitus vastaa toiminnasta. Nopeus, joustava ja asiakasmyönteinen palvelu on oltava ominaista Uudenkaarlepyyn kaupungin hallinnolle. TeL vastaa kaupungin omien teollisuus- ja asuintonttien markkinoinnista. Kuntamarkkinoinnista vastaa valtuustonpuheenjohtaja, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kuitenkin niin että kaikki Uudenkaarlepyyn kaupungissa ovat vastuussa markkinoinnista. Koulutetun työvoiman saannin varmistamisessa kaupunki on yhteistyössä koulutuksen ylläpitäjien kanssa sekä Korsnäsin kurssikeskuksen kanssa erityiskursseja varten. Hankintakomitea vastaa kunnan hankinnoista voimassaolevien lakien ja ohjeiden mukaan. Uudenkaarlepyyn kaupunki suhtautuu positiivisesti julkisten palvelujen yksityistämiseen, aloilla joissa se on toteutettavissa. Palveluja asukkaille on voitava tuottaa sekä kunnallisissa että yksityisissä instansseissa.

5 4.3 Elinkeinotuki Uudenkaarlepyyn kaupunki ei periaatteessa allekirjoita lainojen takaussitomusta yrityksille, ainoastaan niinsanotuille intressiyhtiöille joissa kaupunki on osakas. Valtuusto päättää takuuasioissa. Kaupunki myöntää avustuksia alueelliselle kehitysprojekteille ammatinhaaralle tai maantieteelliselle alueelle, mutta ei yksityisille yrityksille, jollei ole kyse EU:n tai muun viranomaisen projekti, jossa edellytetään kunnan osallistuvan rahoitukseen. Talousarviossa varataan vuosittain rahaa tähän tarkoitukseen ( /v.) Kaupungin lähtökohta tonttien hinnoituksessa on omakustannushinta. Korko lasketaan lähtien 5 %. Vuokramaksut tarkistetaan säännöllisesti, kuitenkin niin että ne ei ylitä keskiarvoa. Tiekysymykset ratkaistaan kaupungin/yrityksen välisellä yhteistyöllä ja liikelaitos tarjoaa voimaa ja tehoa markkinatilanteen mukaan.

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Uudenkaarlepyyn kaupunki Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2011 58 Johdanto Uudellekaarlepyylle on ominaista laaja elinkeinoelämä, sekä menestyksellinen suurteollisuus

Lisätiedot

Uudenkaarlepyynkaupunki / Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2010, 59 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011-14

Uudenkaarlepyynkaupunki / Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2010, 59 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011-14 Uudenkaarlepyynkaupunki / Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2010, 59 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011-14 1 Visiomme on että on houkutteleva paikkakunta asumiselle ja että se myös tulevaisuudessa on

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Taivassalon kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 1 Esipuhe Pääministeri Vanhasen II hallituksen ulkoministeri Alexander Stubb asetti syyskuussa 2008 Suomen maabrändin kehittämisvaltuuskunnan,

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015

KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015 KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015 1 SISÄLTÖ: 1. Johdanto. 3 2. Strategiaprosessi...4 3. Visio ja arvot....5 4. Strategiset tavoitteet 2015....6 4.1. Koti yhä useammalle....7 4.2. Aktiivinen ote

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS 2014 Kärkölän kunta 1 (6) Yleistä Kärkölän kunnan elinkeinostrategia on osa kuntastrategiaa ja sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu

Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Gustav Nygård, 9.3.2012 Yhteenveto Pietarsaaren seudun MAL-yhteistyöhankkeen tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Julkaisija: Pohjois-Savon liitto Tilaukset ja jakelu: kirjaamo@pohjois-savo.fi Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Partanen Kansi: Irma Toivanen Kannen kuvat:

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Kehittyvät kylät Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Rannikkopohjanmaan paikallinen kehitysohjelma Leader-toiminnalle 2007-2013 Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Projektin kirjoitusryhmä: Mats Brandt,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot