TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA Toholammin visio tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2012. Toholammin visio tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2012 Toholammin visio tulevaisuuteen Toholampi on maatalousvaltainen, virkeiden, yrittävien ja teollistuvien kyläkeskusten muodostama kunta, jonka kuntakeskus tarjoaa sekä korkeatasoiset koulutus-, perusturva- ja kaupalliset palvelut että viihtyisän, kulttuuririkkaan ja turvallisen asuinympäristön. Toholammin arvot Toholammin arvot perustuvat kestävän kehityksen ylläpitämiseen, elämän hallintaan, omatoimisuuden ylläpitämiseen ja innovatiivisen, kannustavan ilmapiirin vaalimiseen. KUNNAN ELINKELPOISUUDEN SÄILYTTÄMINEN Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa elinkelpoisen kunnan olemassaolo. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kasvuun tulevina vuosikymmeninä. Lapsi- ja oppilasmäärien vähentyminen edelleen vaatii päivähoito- ja koulupalvelujen ja -verkoston tarkastelua. Jotta kunta voi tarjota hyvätasoisia palveluita myös jatkossa, kunnan talouden täytyy olla kunnossa. Toholammin kaltaisessa paikassa on vaikea uskoa valtionosuuksien merkittävään kasvuun. Keskeisiä rahoituslähteitä ovat verotulot. Verotuloihin voidaan ensisijaisesti vaikuttaa työikäisten ihmisten muuttamisella kuntaan sekä jo kunnassa asuvien kuntalaisten pysyvyyden varmistaminen. Myös konserniin kuuluvien organisaatioiden tuotot voivat tuoda helpotusta pitkällä aikavälillä. Tämä kuntastrategia pyrkii erityisesti parantamaan kunnan vetovoimaisuutta asuinkuntana.

2 Strategian päämäärät Viihtyisä asuminen Palveleva kunta vauvasta vaariin Virikkeellinen vapaa-aika Työ tuo ja pitää asukkaat leivässä Houkutteleva ikääntyminen SWOT Mahdollisuuksia hyödynnetään Uhkiin varaudutaan Vahvuuksia vahvistetaan Kulttuurimaisema, kunnan imago Turvallinen elinympäristö Työpaikat Keskiasteen koulutusmahdollisuudet omassa kunnassa Vanhusten palvelut Maatalous Kuntarakenteen muutokset Heikkouksia kehitetään Pieni kunta Valtatien läheisyydeen tuomat mahdollisuudet Uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen Yhteisöllisyys,juuret synnyinseudussa Etätyö Yrittäjyyden uudet tukimuodot Kateus Väestön ikääntyminen

3 Viihtyisä asuminen Toholammilla Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys asumisessa on jokaiselle tärkeä asia. Toholammilla halutaan luoda asukkaille asuinolosuhteet, jotka ovat hyvän elämän kasvuympäristö. Uusien alueiden kaavoituksella sekä lähelle kuntakeskusta että haja-asutusalueille luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia omakotitaloasumiseen. Haja-asutusalueista valitaan 2-3 aluetta, jotka tuovat ympäristöllisesti vaihtoehdon kirkonkylän keskustalle. Sykäräisen kyläkeskuksen palveluja ja omakotiasumismahdollisuuksia vahvistetaan. Uuden omakotialueen kaavoitusmahdollisuutta kartoitetaan. Lisäksi yhteistyö alueen yritysten (Teijo-talo) kanssa on mahdollisuus nopeaan ja viihtyisään omakotiasumiseen asukkaiden yksilölliset mieltymykset huomioiden. Kirkonkylän Kerttulan omakotialuetta markkinoidaan Kokkolan asuntomessuilla tulevana kesänä laajennetulla Tohotuli - kuntatiedotteella. Viihtyisän asumisen mahdollisuuksista Toholammilla ilmoitetaan syntyperäisille, muualle asuville toholampilaisille nykyaikaisin ja tehokkain ilmoituskanavin. Ilmoituskanavien (paikallislehti, sosiaaliset mediat, kunnan omat internet-sivut) valintaan vaikuttavat kohderyhmän ikä, koulutus ja elämäntilanne. Kunta markkinoi Helposti omaan kotiin kampanjalla opinnoistaan vastavalmistuneita tai valmistumassa olevia. Nuoria houkutellaan asukkaiksi kuntaan tarjoamalla samalla harjoittelu- ja päättötyöpaikkoja. Yhtenä opinnäytetyön aiheena on selvittää Toholammin kunnan vetovoimatekijöitä kuntaan muuttaneiden keskuudessa. Viihtyisän asumisen rakentamista kehitetään Toholammin keskustasuunnittelulla ympäristökeskuksen kanssa. TohoCenter-suunnitelmalla kartoitetaan keskustan rakentamista kestävän kehityksen, palvelujen saatavuuden, asukasviihtyvyyden sekä tieliikenteen turvallisuuden kannalta. Tärkeimpänä tieliikenteen kannalta esitetään kevyen liikenteen väylien jatkorakentamista nopealla aikataululla.

4 Palveleva kunta vauvasta vaariin Kunta tarjoaa päivähoitopalvelua tasapuolisesti lapsiperheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle päivähoitoa tarvitsevalle järjestetään hoitopaikka. Monipuolisella hoitotarjonnalla luodaan uusia hoitomuotoja. Kevään 2011 aikana tehdään kysely kunnan lapsiperheille heidän tarpeista ja toiveista päivähoidon järjestämiseksi. Kunnassa selvitetään kotihoidontuen kuntalisän, yksityisen kotihoidontuen kuntalisän sekä mahdollisen lapsiperheiden kotipalvelun vaikutuksista päivähoitopalvelujen tarjoamiseen tasapuolisesti kuntalaisille. Kunnan perusopetuksen kehittämisessä huomioidaan yhteistyö päivähoidon ja koulun välillä. Ns. Nivelvaihetyöskentelyllä luodaan lapsella turvallinen ja mutkaton siirtyminen ikävaiheittain kohti keskiasteen koulutusta ja täysi-ikäisyyttä. Viestintä perheen ja koulun välillä mahdollistetaan nykyaikaisten tietokoneohjelmien ja internetin välityksellä. Alueen keskiasteen koulutuspaikkojen yhteistyötä laajennetaan. Lukion ja artesaaniopiston yhteistyön muotoina olisivat mahdollisesti yhteiset opettajat ja opiskelijaryhmien yhdistäminen kurssitarjonnan pitämiseksi mahdollisimman laajana. Päivälukion ja etälukion yhteistyöllä lisätään mahdollisuuksia keskiasteen opintoihin. Lukion vetovoimatekijöiksi nostetaan musiikin ja kuvataiteiden opiskelu sekä hyvä perusopetus. Kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia luodaan avoimella viestinnällä. Vuorovaikutteisuutta lisätään tiedotustilaisuuksien muodossa asukkaille esimerkiksi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä omassa kunnassa. Kuntalaisille kerrotaan, mitä palveluja on saatavilla omassa kunnassa Jytan tuottamina sekä palvelusetelin toimivuutta ja ketkä ovat näitä palvelun tuottajia niin omassa kunnassa kuin Jyta alueella.

5 Virikkeellinen vapaa-aika Hyvän elämän kulmakivi on laadukas ja riittävä vapaa-aika. Kunta luo kuntalaisille mahdollisuudet harrastaa niin henkistä kuin fyysistä ruumiin ja mielen kulttuuria luonto ja ympäristö huomioiden ja hyödyntäen. Yhdistyksille jaettavilla toiminta-avustuksilla kannustetaan kuntalaisia toimimaan yhdessä. Yhteinen harrastustoiminta luo yhteisöllisyyttä, joka on osa aineetonta sosiaalista pääomaa. Kunnan internet-sivuston uusinnan avulla saadaan näkyvyyttä myös yhdistysten toimintaan. Nykyaikaisten kirjastopalveluiden tarjoaminen tasapuolisesti kuntalaisille. Kirjastosta luodaan kansalaiskeskus, johon voi tulla harrastamaan, viihtymään ja oppimaan. Kulttuurisalin uuden teknologian tuomat mahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään. Liikuntapaikkojen viihtyisyyttä parannetaan käyttäjäystävällisemmiksi kuntalaisten toiveita kuunnellen. Toholammin maakuntaviesti Tohopuistossa 2012 luo kunnalle mahdollisuuden kehittää talviliikuntapaikkojen toimivuutta. Alle kouluikäisille toteutetaan leikkipuisto asian mukaisine virikkeineen. Koulujen liikuntapaikkojen välineistön ajanmukaisuus tarkistetaan. Urheiluhallin tulevaisuuden pohtiminen ja sen peruskorjauksen laajuuden määrittäminen perustettavassa rakennustoimikunnassa. Uinnin ja muun vesiliikunnan harrastaminen kesällä kunnan yleisillä uimarannoilla ja talvella Lylyn Pisarassa. Kunnan yhdistysten toimintaa aktivoidaan taloudellisesti tukemalla. Kunta tarjoaa info-taulun, jossa kunnan yhdistykset voivat ilmoittaa tapahtumistaan. Yhdistysten toimintaan näkyvyyttä tuovana osana on vuoden yhdistyksen nimeäminen ja palkitseminen. Houkutteleva ikääntyminen Kunta huomioi ikääntyvien kuntalaisten tarpeet ja erityisvaatimukset toiminnassaan, kuten yhdyskunta- ja asuntosuunnittelussa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, osallisuuden edistämisessä ja palveluiden kehittämisessa, Toho-Center -projekti. Houkuttelevan ikääntymisen visiona on itsenäisen elämisen kunnioittaminen.

6 Kunnan henkilökunnalle mahdollistetaan porrasteinen eläkkeelle siirtyminen. Seuraajasuunnittelulla varmistetaan osaamisen ja tietotaidon siirtyminen tuleville työntekijöille. Ikääntyvien työssäjaksamiseen kartoitetaan yksilöllisiä monipuolisia tukimuotoja apuna käyttäen, esimerkiksi kuntoutus, koulutus, vuorotteluvapaiden käyttö ja osa-aikaeläkkeen mahdollisuuksien luominen edistävät työhyvinvointia. Työ tuo ja pitää asukkaat Kunta innostaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. Kunnan elinkeinorakennetta vahvistetaan paikallisten ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Yrittäjyyden uusia tukimuotoja selvitetään ja markkinoidaan kuntalaisille. Kunnan elinkeinorakennetta vahvistetaan energiaomavaraisuus huomioiden. Tuulivoiman investointipäätöksiin varaudutaan yleiskaavalla. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään uusien tukimuotojen avulla. Lomituspalveluyksikön toiminnan kehittämisellä tuetaan maatalousyrittäjien työhyvinvointia. Vuoden 2013 loppuun mennessä varmistuu maataloushallinnon järjestyminen. Palvelutalo Maunun tilat vuokrataan yrittäjälle hyvinvointikeskukseksi ikääntyvien päivätoimintaan ja omaishoitajien vapaapäivien toteutumisen mahdollistamiseksi. Kunnan harkittava myös tilojen myyntiä yritystoimintaan. Kunta on suhtautuu positiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Yhteistyö maakuntaliiton ja muiden toimijoiden kanssa ammattikoulutuksen järjestymiseksi alueelle.

7 Strategian tavoite: Mitä halutaan? Strategian toteuttaminen Mittarit Viihtyisä asuminen Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä Toholampi asua ja elää. Kaavoituksella uusia omakotialueita niin keskustaan ja Sykäräiseen. Kuntakeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen kevyen liikenteen väylien rakentamisella mm. Hukari-Viitoja välille Rakennuslupien määrä Vuokratut tilat Kerttulan alueen markkinointia Kokkolan asuntomessuilla 2011 Palvelukoti Maunun tilojen vuokraaminen ikääntyvien kuntoutus ja päivätoimintaan. Palveleva kunta vauvasta vaariin Tasapuolisten, tasokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjonta kuntalaisille elämäntilanteen mukaan. Päivähoidon palvelujen monipuolistaminen. Kevään 2011 aikana kysely lapsiperheille sekä päivähoidollisista että kotipalvelun tarpeista. Lapsiperheiden kuntalisä ja yksityisenhoidon kuntalisän kriteereiden valmistelu. Nivelvaihetyöskentelyllä luodaan lapsella turvallinen ja mutkaton siirtyminen ikävaiheittain kohti

8 keskiasteen koulutusta ja täysi-ikäisyyttä. Nuorten, alle 20- vuotiaiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi perustetaan Etsivätoiminta. Viestintä perheen ja koulun välillä mahdollistetaan nykyaikaisten tietokoneohjelmien ja internetin välityksellä. Kuvataiteiden ja musiikin vahvistaminen lukion vetovoimatekijöinä. Sykäräiseen päiväpalvelukeskus kaiken ikäisillle. Strategian tavoite: Mitä halutaan? Strategian toteuttaminen Mittarit Virikkeellinen vapaa-aika Kunta luo kuntalaisille mahdollisuudet harrastaa henkistä ja fyysistä ruumiin sekä mielen kulttuuria luonto ja Nykyaikaisten kirjastopalveluiden tarjoaminen tasapuolisesti kuntalaisille. Kirjastosta luodaan kansalaiskeskus, jossa voi harrastaa, viihtyä ja oppia. Peruskorjattava kirjastorakennus huomioi paremmin liikuntaesteiset rakennettavan hissin avulla. Kirjastoon kokeilu lauantain aukioloajoista. Kulttuurisalin uuden teknologian tuomat mahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestämiseen hyödynnetään. Liikuntapaikkojen Kirjaston kävijämäärät / lainaajat Urheiluhallin käyttäjät kulttuurisalin tilaisuudet

9 ympäristö hyödyntäen. viihtyisyyttä ja toimivuutta parannetaan käyttäjäystävällisemmiksi kuntalaisten toiveita kuunnellen. Liikuntapaikkojen rakentamisessa huomioidaan taloudellisuus ja käytännöllisyys. Liikuntapaikoille ajanvarausjärjestelmä Urheiluhallin ja kulttuurisalin yhteinen vahtimestari Kunnassa toimivien yhdistysten toimintaa aktivoidaan tukemalla rahallisesti. Kunta tarjoaa info-taulun jossa kunnan yhdistykset voivat ilmoittaa tapahtumistaan. Yhdistysten toimintaan näkyvyyttä tuovana osana on vuoden yhdistyksen nimeäminen ja palkitseminen itsenäisyyspäivänä. Sykäräinen Härkänevan alueen kuntalaisten vapaaajan tukeminen. Kuntosalilaitteet Sykäräisen nuorisoseuran tiloihin. Hirvikosken maaseutuhotellin markkinointi

10 Työ tuo ja pitää asukkaat Kunta innostaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. Yrittäjyyden uusia tukimuotoja selvitetään. Palvelukoti Maunun myyntiä harkittava yritystoimintaan. Hyvinvointikeskus ikääntyvien päivätoimintaan palvelukoti Maunun Jussinpirtin osaan. Maatalouden ja energiaomavaraisuud en hyödyntäminen uusien yritysten liikeideoissa. Tuulivoimaenergian tuomiin haasteisiin vastataan mm. kaavoituksella. Etätyön mahdollistaminen osoittamalla työtiloja niitä haluaville. Työntekijöiden saannin turvaaminen työntekijäpankin perustamisella. Muuttotilasto Verotulojen muutosten seuranta

11 Strategian tavoite: Mitä halutaan? Strategian toteuttaminen Mittarit Houkutteleva ikääntyminen Itsenäisen elämisen kunnioittaminen Kunta huomioi ikääntyvien kuntalaisten tarpeet ja erityisvaatimukset toiminnassaan, kuten yhdyskunta- ja asuntosuunnittelussa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, osallisuuden edistämisessa ja palveluiden kehittämisessa. Harrastustoiminnan laajentaminen mm. metsästysseuroihin ns. kummitoimintana. Ikääntyville oma liikunnanohjaaja Vapaaehtoistyö ikääntyvien parissa, sijaisisovanhemmuus lapsiperheiden arjessa mummuna ja pappana

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2005-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOSTO Sisältö JOHDANTO 2 1. HYVINVOINNIN OSATEKIJÄT 3 1.1. Toimeentulo ja työ 4 1.2. Terveys 4 1.3.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. HYVINVOINNIN OSATEKIJÄT 3 2.1. Hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä

Lisätiedot

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Yhdessä tamperelaisten parhaaksi Tampereen kaupunki pitää kaupunkilaisten palveluista huolen myös vaikeina aikoina. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja talouden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2011 2015

KUNTASTRATEGIA 2011 2015 Hyväksytty KV 20.12.2010 102 KUNTASTRATEGIA 2011 2015 KARVIAN KUNTA 1 Sisällysluettelo 1 TAUSTA... 2 2 STRATEGIAPROSESSI... 3 3 STRATEGIAN OSA-ALUEET... 3 3.1 Kuntatalous- ja hallinto... 3 3.2 Yhteistyön

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 Yhteisen tulevaisuutemme tekijät Johdanto Virtain kaupungin strategiaa vuosille 2013 2016 tehdään tilanteessa, jossa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010 2012 Mäntsälä ja Pornainen 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010-2012 / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot