Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen UUSI OSUUSKUNTALAKI. 1. Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 15.12.2011 UUSI OSUUSKUNTALAKI. 1. Yleistä"

Transkriptio

1 1 Oikeusministeriö Yhteenveto Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen UUSI OSUUSKUNTALAKI 1. Yleistä Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi. Ehdotus on valmisteltu yhteistyössä osuuskuntien edustajien kanssa. Uudella lailla kumotaan vuodelta 2001 oleva osuuskuntalaki. Voimassa olevan lain mallina oli vuoden 1978 osakeyhtiölaki. Uuden lain mallina on vuoden 2006 osakeyhtiölaki siten, että uusi osuuskuntalaki vastaa osakeyhtiölakia sanamuotoa myöten siltä osin kuin tarvittava sääntely on samansisältöistä. Osuuskuntamuodon edelleen tarpeellisten erityispiirteiden sääntely on säilytetty vuoden 1954 ja 2001 osuuskuntalaista ilmenevien periaatteiden mukaisesti siten, että joiltakin osin säännösten sanamuotoa on tarkistettu nykykielen mukaiseksi. Tarkoituksena on saattaa osuuskuntien yhteisölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Uudistuksessa on otettu huomioon yritysten toimintaympäristössä ja muussa lainsäädännössä tapahtunut kehitys. Uudella osuuskuntalailla lisätään suomalaisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia ja siten parannetaan osuuskuntien toimintaedellytyksiä yleisesti ja suhteessa kilpailijoihin. Toimintamahdollisuuksia lisätään vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä sekä säätämällä eräistä kokonaan uusista menettelyistä. Myös lain tahdonvaltaisuutta lisätään. Uusi laki on nykyistä lakia kattavampi, mikä selkeyttää oikeustilaa ja lisää oikeusvarmuutta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi useista sellaisista seikoista, jotka nykyään ilmenevät vain oikeuskäytännöstä ja kirjallisuudesta. Uudella osuuskuntalailla helpotetaan osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistetään jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Ehdotuksella pyritään myös lisäämään osuuskuntamuodon käyttökelpoisuutta uusosuustoiminnassa. Osuuskuntien toimintaedellytysten parantaminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, että sääntelyn tahdonvaltaisuutta lisätään. Sopimusvapautta laajennetaan erityisesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen osalta. Osuuskunnan jäsenten, johdon sekä sijoittajien, velkojien ja muiden etutahojen asemaa parannetaan selventämällä sääntelyä ja korostamalla osuuskunnan tiedonantovelvollisuutta tavalla, joka ei rajoita rehellisen yritystoiminnan harjoittamista eikä aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia osuuskunnille. Uusi laki ei kokonaisuutena arvioiden heikennä yksittäisen jäsenen, osuuden omistajan eikä velkojan tai muun sivullisen oikeussuojan tasoon. Toimintamahdollisuuksien lisäämistä koskevat uudistukset eivät kohdistu näiden ryhmien aseman kannalta keskeisiin säännöksiin. Esitys sisältää lisäksi useita velkojien ja vähemmistöjäsenten oikeussuojaa vahvistavia säännöksiä. Pienten osuuskuntien asemaan on uudistuksessa kiinnitetty erityistä huomiota. Sääntelyn olennainen selkeytyminen, sääntelyn laajentaminen sekä eräät pieniä osuuskuntia koskevien säännösten kirjoittamistavassa valitut ratkaisut helpottavat pienten osuuskuntien ja näille erilaisia palveluja tarjoavien mahdollisuuksia tutustua lain sisältöön. Esitys sisältää myös erityisesti pienille osuuskunnille suunnattuja helpotuksia, kuten mahdollisuuden perustaa osuuskunta yhden tai kahden jäsenen toimesta.

2 2 2. Osuuskunnan tarkoitus ja muut tunnusmerkit Uudessa laissa osuuskunnan keskeiset tuntomerkit säilyvät ennallaan. Näitä ovat esimerkiksi osuuskunnan tarkoituksena oleva jäsenten talouden tai elinkeinon edistäminen, jäsenten oikeus osuuskunnan palveluiden käyttämiseen, jäsenen rajoitettu vastuu sekä olettamasäännökset jäsenistön ja osuuspääoman vaihtuvuudesta, jäsen ja ääni -periaatteesta, ylijäämän käyttämisestä ja purkautuvan osuuskunnan netto-omaisuuden jakamisesta. Osuuskunnan pääasiallista tarkoitusta koskevaa rajoitusta ehdotetaan kuitenkin lievennettäväksi siten, että osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä muusta tarkoituksesta laajemmin kuin voimassa olevan lain perusteella. Voimassa olevassa laissa sallitun aatteellisen tarkoituksen lisäksi säännöissä voidaan määrätä esimerkiksi yleishyödyllisestä tarkoituksesta tai voiton tuottamisesta omistajille. Muutoksen perusteella osuuskuntamuodossa voidaan harjoittaa hyvin monenlaista toimintaa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi osakeyhtiömuodossa. Voimassa olevaa osuuskuntalakia vastaavasti ehdotetaan, että vain jäsenillä on äänioikeus osuuskunnan kokouksessa ja oikeus osuuskunnan palveluihin. Sanottuja oikeuksia ei edelleenkään voi liittää pelkkään osuuksien omistukseen. Jäsenyyden edellytyksenä on edelleen yhden tai useamman osuuden ottaminen ja maksaminen. Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla ehdotuksen lähtökohtana on, että ylijäämää saa jakaa vain, jos osuuskunnan säännöt sen sallivat ja purkautuvan osuuskunnan säästö jaetaan jäsenten lukumäärän suhteessa. Voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla ehdotetaan, että jäsenyyttä ei voi siirtää ja että osuuden voi siirtää vain osuuskunnan suostumuksella, jollei säännöissä määrätä oikeudesta päästä jäseneksi tai oikeudesta siirtää osuus. Ehdotuksen mukaan jäsen ja ääni -periaate säilyy osuuskunnan päätöksenteon lähtökohtana. Osuuskunnan perustamisen ja rahoituksen hankkimisen helpottamiseksi ehdotetaan kuitenkin, että ns. ensimmäisen asteen osuuskunnissa suurimman sallitun jäsenten äänivaltaeron rajoitusta lievennetään. Ehdotuksen mukaan säännöissä voidaan sallia enintään kaksikymmenkertainen äänivaltaero nykyisen kymmenkertaisen äänivaltaeron sijasta. Jäsen ja ääni periaatteen korostamiseksi sekä osuuskunnan päätöksenteon vakauden ja jäsenten oikeuksien turvaamiseksi ehdotetaan, että erilaisen äänimäärän käyttöönotosta perustamisen jälkeen voi edelleen päättää vain yksimielinen osuuskunnan kokous. 3. Perustaminen Osuuskunnan perustamisen ja toiminnan helpottamiseksi ei enää vaadita, että osuuskunnassa pitäisi olla useampia perustajia ja jäseniä. Osuuskunnan voi siten perustaa yksinkin ja tarvittaessa hankkia osuuskunnalle lisää jäseniä perustamisen jälkeen. Perustamista helpottaa myös osuuskunnan oman pääoman ehtoista rahoitusta koskevan sääntelyn yksinkertaistaminen ja säännösten kirjoittaminen siten, että erilaisten rahoitusvälineiden erot voi helpommin havaita ja rahoitusvälineitä on helpompi käyttää jo osuuskunnan perustamisvaiheessa. Perustamismenettelyn sääntely ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2006 osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla sillä poikkeuksella, että osuuspääomaa ja osuuksia ei edelleenkään rekisteröitäisi. 4. Osuuskunnan ja edustajiston kokous

3 3 Jäsenen asemaa selvennetään ja oikeussuojaa parannetaan säännöksillä, jotka koskevat osuuskunnan tiedonantovelvollisuutta ja osuuskunnan kokouksen päätöksentekoa. Jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa kokouksen päätöksentekoon parannetaan jonkin verran esimerkiksi siten, että lisätään osuuskunnan ja sen johdon tiedonantovelvollisuutta kokouksessa käsiteltävistä asioista ennen kokousta ja kokouksen aikana. Osuuskunnan kokouksen päätöksiin sovellettavia enemmistövaatimuksia selvennetään ja yhdenmukaistetaan siten, että ehdotuksessa otetaan huomioon osuuskuntakäytäntö ja päätöksenteko sallittavista uusista järjestelyistä. Osuuskunnan kokouksen järjestämistä koskeva sääntely ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölain mallin mukaisesti sillä poikkeuksella, että osuuskunnan jäsenen kyselyoikeutta ei ehdoteta kavennettavaksi. Edustajiston sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi osuuskunnan kokouksen osalta ehdotettavia muutoksia ja valmistelun aikana ilmenneiden osuuskuntien tarpeiden mukaisesti. 5. Hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja, tilintarkastus ja toiminnantarkastus Osuuskunnan hallinnon tehostamiseksi ehdotetaan hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan aseman sääntelemistä osakeyhtiön johtoa vastaavalla tavalla. Ehdotuksen mukaan osuuskunnassa hallintoneuvoston toimivalta voi kuitenkin olla edelleen laajempi kuin osakeyhtiössä. Hallintokulujen vähentämiseksi ehdotetaan erityisesti pienimpiä osuuskuntia silmällä pitäen säännöksiä toiminnantarkastukseksi kutsuttavasta maallikkotarkastuksesta, jonka mallina ovat asunto-osakeyhtiölain säännökset toiminnantarkastuksesta. Harvainosuuskunnan jäsenen tarkastusoikeus ehdotetaan säilytettäväksi. 6. Rahoitus lisäosuudet ja sijoitusosuudet korvataan erilajisilla osuuksilla ja osakkeilla Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista helpotetaan siten, että lisäosuussääntely korvataan säännöksillä erilajisista osuuksista. Ehdotuksen mukaan erilajisten osuuksien ehdot perustuvat sääntöihin ja osuuskunta voi antaa jäsenyyden edellytyksenä olevia osuuksia myös muille kuin jäsenille. Käytännössä lisäosuuksien ehdot voidaan nykyisinkin määrätä säännöissä samansisältöisiksi kuin jäsenyyden edellytyksenä olevien tavallisten osuuksien ehdot. Lisäksi sijoitusosuudet korvataan osakkeilla, jotka vastaavat lähtökohtaisesti osakeyhtiön äänettömiä jako-osattomia osakkeita. Voimassa olevan lain sijoitusosuussääntelyn mallina oli vuoden 1978 osakeyhtiölain osakkeita koskeva sääntely. Käytännössä sijoitusosuuksia on annettu erittäin vähän. Lisäosuuksien korvaaminen erilajisilla osuuksilla ja sijoitusosuuksien korvaaminen osakkeilla mahdollistaa sääntelyn yksinkertaistamisen siten, että päästään eroon jopa kolme - neljäkertaisista viittaussäännöksistä, jotka vaikeuttavat nykyisen sääntelyn ymmärtämistä. Sääntelyn monimutkaisuus ja se, että eri rahoitusvälineiden ehdot perustuvat yksityiskohtia myöten sekä lakiin että sääntöihin, ovat vaikeuttaneet olennaisesti rahoitusvälineiden käyttöä. Voimaanpanolakiin ehdotetaan olemassa olevien lisäosuus- ja sijoitusosuusjärjestelmien osalta voimassa olevaa lakia vastaavia siirtymäsäännöksiä, joten osuuskunnan ei tarvitse rahoitusvälineiden osalta muuttaa sääntöjään pelkästään uuden lain voimaan tulon vuoksi. Uusien osuuksien ja osakkeiden antaminen voi perustua sääntöihin tai osuuskunnan kokous voi päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään osuus- tai osakeannista suoraan lain nojalla. Osuus- ja osakeannin järjestämistä koskevien säännösten mallina ovat osakeyhtiölain säännökset osakeannista sillä poikkeuksella, että osuuksien antamista ja osuuspääoman korotusta ei edelleenkään rekisteröitäisi ja osuus- ja osakeanti voi perustua osuuskunnan kokouksen päätöksen lisäksi sääntömääräykseen, kuten nykyisinkin.

4 4 7. Nimellisarvoton ja nimellisarvoinen (osuusmaksullinen) pääomajärjestelmä Lisäksi ehdotetaan, että osuuskunta voi siirtyä ns. nimellisarvottomaan pääomajärjestelmään, jossa osuudella ei tarvitse olla nimellisarvoa (osuusmaksu). Kaikki osuuskunnat voivat ehdotuksen mukaan vapaasti, ilman ylimääräistä maksua vastaavaa sääntömääräystä, määrätä osuuden merkintähinnan määrästä. Nimellisarvoa käyttävässä osuuskunnassa merkintähinnan on oltava ainakin nimellisarvon (osuusmaksun) suuruinen. Siirtymäsäännösten perusteella olemassa oleva osuuskunta voi jatkaa nykyistä osuusmaksukäytäntöään. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan säännöissä voi myös määrätä, että osuudesta jäsenyyden päättymisen tai osuuden irtosanomisen perusteella palautettava määrä on pienempi tai suurempi kuin osuudesta maksettu määrä, mikä vastaa osuuskuntien tarpeita. 8. Yritysmuodon muutokset Sulautumisen, jakautumisen ja yritysmuodon muuttamisen sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia vastaavasti siten, että osuuskunnan voi muuttaa myös henkilöyhtiöksi ja yhden jäsenen osuuskunnan toimintaa voi jatkaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi voisi edelleen päättää yleensä määräenemmistöllä. 9. Tilinpäätösvaatimukset Osuuskunnan velkojien ja muiden sivullisten suojaa parannetaan tilinpäätösvaatimuksilla, jotka helpottavat osuuskuntien ja osakeyhtiöiden tilinpäätösten vertailua. Ehdotuksessa on otettu huomioon muun muassa osuuspääoman vaihtuvuuteen liittyvät erityispiirteet ja ehdotuksessa sallittavat osuuskunnan osakkeet ja osakepääoma. 10. Ylijäämän ja muun varojen jaon edellytykset Velkojiensuojaa parantavat myös ehdotukset, joilla selvennetään ja yhdenmukaistetaan osuuskunnan varojenjaon sääntelyä suhteessa osakeyhtiön varojenjaon sääntelyyn. Esimerkiksi osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä ehdotetaan määritettäväksi vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiön voitonjakokelpoiset varat. Lisäksi sallitaan omien osuuksien ja osakkeiden hankkiminen vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiössä. Lahjojen antamisen sääntelyä selvennetään siten, että ns. varsinaisen lahjan antaminen on sallittua vain sääntöjen perusteella, mikä vastaa ylijäämän jaon sallimista vain sääntömääräyksen perusteella. 11. Vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu Osuuskunnan johdon, tilintarkastajien, toiminnantarkastajien, jäsenten, edustajiston jäsenten, osuuskunnan ja edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja selvitysmiesten vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu ehdotetaan säänneltäväksi vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiössä. 12. Voimaanpanolaki ja muun lainsäädännön muutokset Lakiesitykseen sisältyvät lisäksi talvella valmisteltavat ehdotukset laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta sekä laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain, toiminimilain, arvoosuustililain, yrityskiinnityslain, maakaaren, osakeyhtiölain, eurooppaosuuskuntalain, prokuralain, yrityksen saneerauksesta annetun lain, yritys- ja yhteisötietolain, kauppakamarilain, luottolaitoslain ja osuuspankkilain muuttamisesta.

5 5 13. Lakiehdotuksen vaikutukset Kansantaloudelliset vaikutukset Ehdotuksessa pyritään yritysten toimintamahdollisuuksien lisäämiseen hallitulla tavalla. Tämä tarkoittaa yhtäältä yhtiökohtaisten, tehokkaiden menettelyjen sallimista nykyistä useammin. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, ettei vähemmistöjäsenten, -osuudenomistajien, -osakkeenomistajien ja velkojien asemaan tule tarpeettomia epävarmuustekijöitä. Uudistuksen lähtökohdat ja ehdotusten tavoitteet johtavat osuuskuntien toiminnan tehostumiseen ja siten vallalla olevan käsityksen mukaan myös taloudellisiin tehokkuusetuihin. Tehokkuusetujen määrällinen arvioiminen ei ole mahdollista, mutta niiden olemassaolo käy ilmi muun muassa vuoden 2006 osakeyhtiölain uudistuksen valmistelun yhteydessä saaduista lausunnoista. Ehdotukset on pyritty laatimaan siten, ettei velkojien, vähemmistöjäsen, -osuudenomistajien ja osakkeenomistajien osuuskuntaan liittyvä riski lisäänny tavalla, joka nostaisi yritysrahoitukseen liittyviä kustannuksia. Ehdotuksessa on tavoiteltu sääntelyjärjestelmän kilpailukykyä. Kilpailukyky lisää mahdollisuuksia säilyttää suomalaiset osuuskunnat suomalaisina ja lisää Suomen houkuttelevuutta sijoittautumispaikkana. Yritysten sijoittautumisella Suomeen on katsottu olevan kansantaloudellisesti myönteisiä vaikutuksia. Välittömät kustannusvaikutukset Osuuskuntalaista aiheutuu osuuskunnille vain vähäisiä välittömiä taloudellisia rasitteita. Ehdotuksessa näitä on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pyritty vähentämään esimerkiksi siirtymäsäännöksillä siten, että osuuskunnan ei yleensä tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystään pelkästään uuden lain vuoksi. Uuden lain lähtökohta on, että osuuskunta voi käytännössä toimia jatkossa nykyisellä tavalla ja uusi laki tarjoaa lähinnä uusia mahdollisuuksia toiminnan ja rahoituksen järjestämiseen. Mahdollisuus laatia säännöt suppeana vähentää perustamiskustannuksia sikäli kuin lain olettamasäännöksistä poikkeamiseen tai muihin erityisiin sääntömääräyksiin ei ole tarvetta. Tätä kautta myös rekisteriviranomaisen työmäärä voi vähentyä, mikä voi puolestaan vaikuttaa alentavasti rekisterin perimiin maksuihin. Toisaalta rekisteriviranomaiselle aiheutuu uudistuksesta kertaluonteisia muun muassa tietojärjestelmien muuttamisesta johtuvia kustannuksia. Koska patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, kustannukset on ainakin pääsääntöisesti katettava rekisterin perimillä maksuilla. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset Lakiehdotuksella ei ole merkittäviä organisaatio- eikä henkilöstövaikutuksia. Yritysmuodon muutokseen liittyvän lunastusmenettelyn ja sitä koskevan muutoksenhaun vaikutukset ovat hyvin vähäisiä juttumäärien pienuuden takia. Vaikutukset talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen

6 6 Ehdotuksella ei ole merkityksellisiä vaikutuksia talousrikollisuuteen tai harmaaseen talouteen. 14. Lausuntokierros, jatkovalmistelu, lakiesityksen antaminen ja voimaantulo Oikeusministeriö järjestää lakiehdotuksesta laajan lausuntokierroksen, joka päättyy Hallituksen esitys valmistellaan virkatyönä ehdotuksen ja lausuntopalautteen pohjalta. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus julkaista keväällä 2012 ja esitys on tarkoitus antaa Eduskunnalle kevätkaudella Tavoitteena on, että ehdotettavat lait tulevat voimaan

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osuuskuntalaki, jolla kumotaan vuodelta

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin Pellervo Päivä 2013 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien toimintaedellytykset

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS Sisällys 1. Uudistuksen tausta ja lähtökohdat...1 2 Arviomuistio, asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti ja

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Osuuskuntalain muutosten vaikutus vesiosuuskuntiin Pori 17.11.2014 Vesa Arvonen Miksi ja mikä muuttui Uusi laki voimaan 1.1.2014 Tavoitteena yhdenmukainen yhteisölainsäädäntö, missä huomioidaan osuuskuntien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 27.3.2014 Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Yleinen palaute 1.1 Kokonaisuudistus ja ehdotuksen tavoitteisiin

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona

Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona Anette Luokkakallio Osuuskunta voittoa tavoittelevan maatalousyrityksen yritysmuotona Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Elintarvike ja maatalous Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14. Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14. Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2005:14 Eurooppaosuuskuntalakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Eurooppaosuuskuntalakityöryhmä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9. Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölaki työryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:9 Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6452 ISBN 952-466-362-7

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus

OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyisempi yhtiöoikeus LUOVUTUSKIRJE Lainsäädäntöneuvokset Manne Airaksinen ja Jyrki Jauhiainen saivat 10 päivänä marraskuuta 1998 toimeksiannon laatia kokonaisarvion

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä SISÄLLYS 1. Johdanto...1 1.1 Taustaa...1 1.2 Arviomuistio ja Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä...1 1.3 Lausunnot

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

Johanna Orrensalo OSUUSKUNNAT YRITYSOIKEUS JA -VEROTUS

Johanna Orrensalo OSUUSKUNNAT YRITYSOIKEUS JA -VEROTUS Johanna Orrensalo OSUUSKUNNAT YRITYSOIKEUS JA -VEROTUS Liiketalouden koulutusohjelma 2014 OSUUSKUNNAT YRITYSOIKEUS JA -VEROTUS Orrensalo, Johanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4 Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä 6.5.2003 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Osakeyhtiölakityöryhmä

Lisätiedot