Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot"

Transkriptio

1 Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot 1. JOHDANTO Liikenteessä joudut päivittäin vaaratilanteisiin, joihin sisältyy liikenneonnettomuuden riski. Onnettomuustapahtuman jälkiselvittely voi olla monimutkaista. Usein ongelmat voidaan ratkaista yhteisymmärryksessä osapuolten kesken. Joskus tämä ei kuitenkaan onnistu ilman asiantuntijan apua. Lainopillisen avun kustannukset voivat nousta suuriksi ja niiden maksaminen voi olla monille ylivoimaista. Tämä oikeusturvavakuutus takaa sinulle kunnollisen oikeusavun, jos joudut kokemaan vahinkoja liikenteessä. Lisäksi sinun ei enää tarvitse kantaa huolta näihin riita-asioihin liittyvistä kuluista. Nämä ehdot on laadittu hollannin kielellä. Mikäli näiden ehtojen käännöksen ja alkuperäisen hollanninkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, tulkinnassa pidetään lähtökohtana alkuperäistä hollanninkielistä versiota. 2. YLEISET VAKUUTUSMÄÄRÄYKSET 2.1 Kenellä on oikeus oikeusapuun? Ensisijaisesti vakuutuksenottajalla: henkilöllä joka on solminut vakuutussopimuksen ARAGin kanssa. Myös vakuutuksenottajan kautta kanssavakuutetuilla henkilöillä on oikeus oikeusapuun. Kanssavakuutettuja ovat ajoneuvon luvallinen kuljettaja ja vakuutetussa ajoneuvossa matkustavat henkilöt. Vakuutuksenottaja tai kanssavakuutettu henkilö saattaa menehtyä seurauksena onnettomuudesta, joka oikeuttaa oikeusapuun. Siinä tapauksessa omaiset voivat vaatia vahingonkorvausvaatimuksen vireillepanoa oikeusturvavakuutuksen nojalla. 2.2 Mitä tapahtuu, jos vakuutettujen välillä on erimielisyyksiä? Vakuutus voidaan asettaa useammalle kuin yhdelle nimelle. Jos näiden vakuutuksenottajien kesken syntyy riitatilanne, tämän oikeusturvavakuutuksen perusteella ei myönnetä oikeusapua. Kanssavakuutettu voi vain vakuutuksenottajan suostumuksella vaatia tähän vakuutukseen perustuvaa oikeusapua. 2.3 Millä maantieteellisellä alueella vakuutus on voimassa? Erillisten moduulien ehdoissa on ilmoitettu, missä maissa vakuutus on voimassa ja ARAG antaa oikeusapua. 2.4 Missä tapauksissa sinulla on oikeus vakuutuksen perusteella annettavaan oikeusapuun? Tapahtuma vakuutuskauden kuluessa Sinulla on oikeus oikeusapuun, jos joudut vakuutuksen voimassaoloaikana odottamattoman tapahtuman seurauksena osalliseksi oikeudelliseen riitaan, jonka vakuutettu moduuli kattaa. Jos kyse on useasta keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevasta tapahtumasta, sarjan ensimmäisen tapahtuman tulee olla sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Ennustettavuus Kaikkia vakuutuksia siis myös oikeusturvavakuutuksia koskee rajoitus, että vakuutus kattaa vain tapahtumat, joita ei voida ennakoida. Sinulla ei siten ole oikeutta oikeusapuun, jos oikeusturvavakuutuksen solmimistai laajentamishetkellä tiesit tai saatoit kohtuudella tietää, että tulossa oli tapahtuma, jonka seurauksena saattaisit joutua oikeudelliseen riitaan. Tällaisissa tapauksissa ARAGin tulee näyttää toteen, että tiesit tulevasta tapahtumasta tai saatoit ennustaa sen. Karenssiaika Kussakin moduulissa on ilmoitettu, millaisiin tapauksiin sovelletaan ns. karenssiaikaa ja miten pitkä tämä aika on. Karenssiaika alkaa välittömästi vakuutuksen voimaanastumispäivän jälkeen. Lähtökohtana on, että vakuutus ei kata tapahtumia, jotka sattuvat karenssiajan kuluessa. Sinulla on oikeus oikeusapuun vain, jos voit osoittaa, ettet voinut ennakoida tapahtumaa solmiessasi vakuutusta. Karenssiaikaa ei sovelleta, jos tämä vakuutus on välittömästi jatkona toiselle oikeusturvavakuutukselle, joka myös olisi kattanut kyseisen tapahtuman. ARAG rechtsbijstand FR 1

2 2.5 Mikä on vakuutuksen kate rikosasioissa? Jos sinua syytetään oikeudessa rikoksesta, sinulla ei periaatteessa ole oikeutta oikeusapuun. ARAG korvaa kuitenkin jälkikäteen oikeusapukulusi, jos saat vapauttavan tuomion tai sinut jätetään tuomitsematta tai syytteestä luovutaan. Tällaisissa tapauksissa sinun tulee ilmoittaa asiasta ARAGille kuukauden kuluessa tuomion tai syyttäjän päätöksen tiedoksiannosta. ARAG voi tällöin periä oikeusapukulut valtiolta. Tietyissä rikosasioissa, nimittäin jos syyte koskee kuoleman tai vamman tuottamusta, ARAG myöntää kuitenkin välittömästi oikeusapua. 2.6 Mitkä kulut vakuutus kattaa? ARAG maksaa niin sanotut sisäiset kulut eli kaikki kulut, jotka liittyvät sen omien työntekijöiden toimiin asiasi käsittelyssä. Lisäksi ARAG korvaa enintään euron summaan asti seuraavat ulkoiset kulut: asianajajan kulut sellaisten muiden ulkoisten asiantuntijoiden kulut, jotka ARAGin toimeksiannosta osallistuvat asian käsittelyyn sinun osuutesi kuluista sovittelumenettelyssä (riippumattoman asiantuntijan välityksellä tapahtuvassa riidan ratkaisussa), jos riita pyritään yhteisymmärryksessä ARAGin kanssa ratkaisemaan sovittelumenettelyllä välttämättömät matka- ja oleskelukustannukset, jos joudut esiintymään henkilökohtaisesti ulkomaisessa tuomioistuimessa tuomioistuimien rekisteröintimaksut ja nimissäsi kutsuttujen todistajien ja asiantuntijoiden kulut vastapuolen oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin tuomioistuin määrää ne sinun maksettaviksesi tuomion täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut enintään viiden vuoden ajan tuomion julistamispäivästä. 2.7 Miten menetellään, jos edunsaajia on useampia tai kate on osittainen? Haluat mahdollisesti ryhtyä oikeustoimiin yhdessä toisten henkilöiden kanssa. Saattaa myös olla, että vakuutus kattaa ilmoittamasi riidan vain osittain. Tällaisissa tapauksissa ARAG korvaa oikeusavun kustannukset samassa suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, vakuutuksesta korvataan sinun osuutesi kokonaiskuluista tai vakuutuksen kattama osuus niistä. kulut, joita vastapuolelle on aiheutunut vaateen perimisestä sinulta (oikeudenkäynnin ulkopuoliset kulut) kulut, jotka voit periä muualta tai saada korvattua muulla tavalla; tässä ei oteta lukuun Alankomaiden oikeusturvalain (Wet op de Rechtsbijstand) perusteella suoritettavia korvauksia arvonlisäverot, mikäli voit vähentää ne omista alvmaksuistasi sinulle määrätyt sakot, rangaistusmaksut ja uhkasakot. 2.9 Miten ARAG toimii ulkomaisen viranomaisen vaatiessa takuusummaa? Jos ulkomainen valtiollinen viranomainen vaatii takuusumman maksamista, voit pyytää ARAGia maksamaan tämän summan ennakkoon. ARAG myöntää tällöin tapauskohtaisesti sovittavin ehdoin enintään euron takuusumman korottomana lainana sinulle. 3. MITEN VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAA OIKEUSAPUA HAETAAN? 3.1 Riidan ilmoittaminen Jos joudut oikeudelliseen riitaan, sinun tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusedustajaasi. Sinun on hyvä ottaa yhteys häneen myös, jos et ole varma, onko riidasta ilmoitettava. Vakuutusedustaja voi arvioida, onko asia toimitettava ARAGin tietoon. Hän voi myös ehdottaa tilanteen ratkaisemista muulla tavalla. Tarvittaessa hän neuvottelee ARAGin kanssa. Voit tietysti ottaa myös itse suoraan yhteyttä ARAGiin ja kysyä, onko sinun mahdollisesti tehtävä ilmoitus tapahtumasta. Hätätilanteessa voit ottaa ARAGiin yhteyden kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina viikonpäivinä puhelimitse numerolla: +31 (0) On tärkeää, että kerrot riidasta ilmoittamisen yhteydessä kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arviointiin ja käsittelyyn. Vain silloin ARAG voi auttaa sinua optimaalisesti. ARAG voi pyytää sinulta lisätietoja ja todistusmateriaalia. Sinun on paras pitää tarvittavien asiakirjojen alkuperäiskappaleet itselläsi ja lähettää ARAGille niistä kopiot. Jos ARAG tarvitsee asian käsittelyä varten alkuperäisiä asiakirjoja, ne palautetaan sinulle välittömästi käytön jälkeen. 2.8 Mitä kuluja vakuutus ei kata? Seuraavat kulut tulevat sinun maksettaviksesi: ARAG rechtsbijstand FR 2

3 3.2 Ennalta ehkäisevä toiminta Jos tilanteessa ei ole vielä jouduttu oikeudelliseen riitaan, mutta sellainen uhkaa syntyä lähitulevaisuudessa, ARAG voi avustaa sinua riidan estämisessä. 3.3 Korvattavuuden arviointi ja esikäsittely Kun ilmoitat ARAGille riidasta, ARAG tarkastaa ensin, kattaako vakuutus kyseisen tapahtuman. Normaalitilanteissa ARAG ottaa sinuun yhteyttä kahden työpäivän kuluessa korvattavuuden arvioinnista. 3.4 Asiasi käsittely Oikeusavun antaa ARAGin työntekijä. Hän asioi sinun nimissäsi asianosaisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa ja neuvottelee vastapuolen kanssa. Tarvittaessa hän käy oikeutta nimissäsi. ARAG saattaa ehdottaa sinulle riidan ratkaisemista sovittelumenettelyllä. Voit itse nimittää asianajajan seuraavassa kahdessa tapauksessa, jotka on esitetty Alankomaiden rahoitusalan valvontalain 4:67 pykälässä (art 4:67 Wet financieel toezicht): 1. Jos ARAG pyytää asianajajaa tai muuta laillisesti pätevää asiantuntijaa puolustamaan tai edustamaan sinua tai ajamaan asiaasi oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä, sinulla on oikeus valita tämä asianajaja tai muu laillisesti pätevä asiantuntija itse. Käytännössä ARAG hankkii nimissäsi asianajajan vain, jos oikeusmenettely edellyttää asianajajan käyttöä edustajana. 2. Jos sekä sinulla että vastapuolella on oikeus ARAGin oikeusapuun (eturistiriita). Toimeksiannon asianajajalle tai muulle asiantuntijalle voi antaa ainoastaan ARAG, joka tekee sen nimissäsi. Asianajaja vastaa jutun käsittelystä. Jutuissa, joissa alankomaalaisella tuomioistuimella on toimivalta, voidaan käyttää vain asianajajia tai muita asiantuntijoita, joilla on oikeus kyseisten toimenpiteiden suorittamiseen ja joiden kotipaikka ja toimisto ovat Alankomaissa. Jutuissa, joissa toimivalta on ulkomaalaisella tuomioistuimella, voidaan käyttää vain asianajajia tai muita asiantuntijoita, jotka on rekisteröity kyseisessä ulkomaisessa tuomioistuimessa. ARAG haluaa pysyä perillä asian vaiheista voidakseen tarkkailla kustannuksia ja prosessin kulkua. Sinulle on helpointa, jos valtuutat asianajajan antamaan ARAGille tietoja asian etenemisestä. 3.5 Toimintasuunnitelma ja kohtuulliset onnistumismahdollisuudet ARAGin työntekijä tai asianajaja neuvottelee kanssasi asiassa noudatettavista menettelytavoista. Tällöin analysoidaan tilanne ja laaditaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelma tuleville toimille. Suunnitelmasta ilmenee myös, voidaanko haluamasi tulos saavuttaa kohtuullisella todennäköisyydellä. Toimintasuunnitelmaa voidaan muuttaa tai muokata, jos asian kehittyminen tätä edellyttää. Myös tällöin asiasta neuvotellaan ensin kanssasi. 3.6 Jatkokäsittelystä luopuminen Tiettyjen riitojen käsittelyn yhteydessä saattaa käsittelykustannusten ja taloudellisen tai muun edun välille syntyä epäsuhta. Tällaisessa tapauksessa ARAG saattaa päättää luopua asian jatkokäsittelystä ja hyvittää vahingon sinulle. Sen jälkeen ARAGilla ei ole enää velvollisuutta antaa sinulle muuta oikeusapua tässä asiassa. 4. MISSÄ TAPAUKSISSA SINULLA EI OLE OIKEUTTA VAKUUTUKSEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄÄN OIKEUSAPUUN? Seuraavissa tapauksissa sinulla ei ole oikeutta vakuutuksesta maksettavaan oikeusapuun: a. Jos riidasta ilmoitetaan niin myöhään, että asian käsittely on tullut ARAGille huomattavasti vaikeammaksi tai kalliimmaksi. b. Jos olet ilman ARAGin suostumusta antanut jollekulle toimeksiannon käsitellä asiaa. c. Jos annat vääriä tietoja tai et osallistu asian käsittelyyn sen vaatimalla tavalla. d. Jos riita koskee vero-oikeutta tai on yhteydessä siihen. Vero-oikeuteen sisältyvät tässä myös tuontitullit, valmisteverot, lunastusmaksut ja muut viranomaisten perimät maksut. e. Jos riita koskee viranomaisten vahvistamia tai vahvistettavaksi tulevia lakeja tai säännöksiä, jotka koskevat kaikkia. f. Jos et pysty maksamaan velkaa tai jos riita koskee konkurssia tai velkajärjestelyä tai niiden hakemista. g. Jos riita koskee luonnonmullistuksia tai ydinreaktioita. h. Jos riita liittyy konfliktitilanteisiin tai johonkin niiden muotoon. Konfliktitilanteilla ARAG rechtsbijstand FR 3

4 tarkoitetaan tässä yhteiskunnallisia levottomuuksia siinä merkityksessä kuin käsitettä molest käytetään yleisesti vakuutusalalla Alankomaissa ja niin kuin se on vahvistettu tekstissä, jonka Alankomaiden vakuutuksenantajien liitto (Verbond van Verzekeraars in Nederland) on rekisteröinyt Haagin alioikeuden kirjaamossa numerolla 136/1981. Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. -asiakirjassa esitettyjä terrorismivahinkoehtoja. Clausuleblad terrorismedekking ja siihen kuuluva korvausvaateiden käsittelymenettely (Protocol afwikkeling claims) on rekisteröity Amsterdamin alioikeudessa numerolla 6/2005 ja Amsterdamin kauppakamarissa numerolla Nämä asiakirjat on oheistettu. i. Jos sinua syytetään siitä, että olet toiminut oikeudenvastaisesti toista henkilöä kohtaan. Muut rajoitukset Moduulissa on esitetty yksityiskohtaisesti, missä tapauksissa olet oikeutettu ARAGin oikeusapuun. Vakuutus ei kata riitoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu, eikä riitoja, jotka on suljettu pois moduulin määräyksissä tai muissa määräyksissä, joissa on vahvistettu tämän vakuutuksen katteen rajat. 5. VAKUUTUSMAKSUT Vakuutusmaksusumma, joka koostuu vakuutusmaksusta, vakuutuskirjamaksusta ja vakuutusverosta, on maksettava kolmenkymmenen päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Saat seuraavasta maksukaudesta ennen eräpäivää tilisiirtolomakkeen ja/tai laskun, jossa on ilmoitettu uusi vakuutusmaksusumma. Sinun on maksettava tämä lasku viimeistään eräpäivänä. Jos olet valtuuttanut ARAGin tai vakuutusedustajan veloittamaan vakuutusmaksusumman automaattisesti pankkitililtäsi, summa veloitetaan eräpäivänä tai sen tienoilla. Jos vakuutusmaksusummaa ei makseta ajoissa, vakuutus raukeaa viidentenätoista päivänä siitä päivästä lukien, kun sinulle on eräpäivän jälkeen toimitettu kirjallinen maksukehotus maksun ollessa maksamatta. Vakuutus palaa voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun ARAG on vastaanottanut vakuutusmaksusumman. 6. KÄSITTELYÄ KOSKEVAT ERIMIELISYYDET JA VALITUKSET 6.1 Asian käsittelyä koskevat näkemyserot ARAG takaa, että asiasi käsitellään kunnollisesti. Saattaa kuitenkin käydä niin, että sinulla ja ARAGilla on erilainen näkemys tarvittavista oikeustoimista. ARAGin ja sinun välillä voi syntyä erimielisyyttä myös siitä, onko haluttuun tulokseen pääseminen kohtuullisen todennäköistä. Jos erimielisyyksiä ei onnistuta selvittämään, on tärkeää löytää tilanteeseen hyvä ja harkittu ratkaisu, joka ei loukkaa etujasi. Siksi ARAG kutsuu tällaisissa tapauksissa valtuutetun riippumattoman asiantuntijan, joka antaa näkemyserosta lausunnon välimiehenä (sitovan ratkaisun antavana neuvonantajana). Tämän välimiehen ratkaisu sitoo sekä sinua että ARAGia. ARAG vastaa välimiehen kuluista. Jos välimies yhtyy täysin tai pääosin ARAGin näkemykseen, ARAG jatkaa asian käsittelyä aikaisemmin ehdottamallaan tavalla. Jos haluat kuitenkin jatkaa käsittelyä oman näkemyksesi mukaan, ARAG lähettää asiakirjat sinulle ja voit jatkaa asian käsittelyä (itse tai toisen välityksellä) omalla kustannuksellasi. Jos pääset lopulta haluamaasi tulokseen, ARAG korvaa vakuutuksen kattamat oikeusapukulut jälkikäteen. Jos välimies yhtyy sinun näkemykseesi, voit valita vapaasti, kuka käsittelee asiaa jatkossa näkemyksesi mukaisesti. Välimies tai hänen kanssaan samassa toimistossa työskentelevä henkilö ei saa osallistua asian jatkokäsittelyyn. Jos et ole tyytyväinen asianajajan toimintaan, voit jatkaa asiaa toisen asianajajan avustuksella. Tähän liittyvät kulut tulevat sinun maksettavaksesi. Jos pääset lopulta haluamaasi tulokseen, ARAG korvaa vakuutuksen kattamat oikeusapukulut jälkikäteen. 6.2 Valitukset ja muut kiistat ARAGin kanssa Jos sinulla on ARAGia koskevia valituksia, voit ottaa kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä ARAGin valitustoimistoon: ARAG-klachtenbureau Postbus AE Leusden Alankomaat puhelin +31 (0) ARAG rechtsbijstand FR 4

5 faksi +31 (0) s-posti: ARAGin valitustoimisto tutkii ja käsittelee valituksesi. Saat joka tapauksessa muutaman työpäivän kuluessa ilmoituksen, että valitus on otettu käsiteltäväksi. Sen jälkeen saat mahdollisimman pian yksityiskohtaisen vastauksen. Jos et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, voit kääntyä rahoituspalveluiden valituksia Alankomaissa käsittelevän viraston puoleen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus AN Den Haag Alankomaat puh (0) Viraston alaisuudessa työskentelevät sekä rahoituspalveluiden oikeusasiamies (Ombudsman Financiële Dienstverlening) että rahoituspalveluiden valituslautakunta (Geschillencommissie Financiële Dienstverlening). ARAGin kanssa mahdollisesti syntyvät kiistat, jotka voivat koskea esimerkiksi vakuutuksen katetta tai vakuutusmaksuja, voidaan myös käsitellä tuomioistuimessa siviilioikeudellisena juttuna. Vakuutus ei korvaa oikeusapua kiistoissa ARAGin kanssa. Jos tuomioistuin kuitenkin ratkaisee asian sinun hyväksesi, ARAG korvaa oikeusapukulut jälkikäteen. 6.3 Kiistojen käsittelyn vanhentuminen Oikeus, jonka nojalla vakuutusehtojen kohdassa 6.1 kuvattu erimielisyys vakuutusehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta voidaan antaa tuomioistuimen tulkittavaksi, raukeaa kuuden kuukauden kuluttua siitä kun ARAG on antanut näkemyksensä kirjallisesti tiedoksi. 7. VAKUUTUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN SEKÄ SEN MUUTTAMINEN VAKUUTUSKAUDEN AIKANA 7.1 Vakuutuksen alkaminen Vakuutus astuu voimaan vakuutuskirjaan merkittynä voimaanastumispäivänä. 7.2 Vakuutuskausi Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa ilmoitetun ajan, ja sitä jatketaan aina ilman erillistä ilmoitusta samanpituisella kaudella. 7.3 Vakuutuksen päättyminen Irtisanominen sinun aloitteestasi Vakuutus päättyy, jos irtisanot sen kirjallisesti seuraavasti: a. Vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutuskauden päättyessä irtisanomisajan ollessa vähintään kaksi kuukautta. b. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut tapahtumasta, joka voi johtaa ARAGin antamaan oikeusapuun, irtisanomisajan ollessa vähintään kaksi kuukautta. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, tai jos päivää ei ole ilmoitettu, kahden kuukauden kuluttua irtisanomiskirjeen vastaanottamisesta. c. Yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut ARAGilta ilmoituksen, että vakuutusmaksua ja/tai vakuutusehtoja muutetaan vakuutuksenottajalle epäedullisella tavalla. Vakuutus päättyy sinä päivänä, jolloin muutos ARAGin ilmoituksen mukaan astuu voimaan (kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua kyseisen ilmoituksen päiväyksestä). d. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ARAG on ilmoittanut sinulle, että olet laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutesi vakuutusta solmiessasi. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, tai jos päivää ei ole ilmoitettu, irtisanomiskirjeen päiväyksen osoittamana päivänä Irtisanominen ARAGin aloitteesta Vakuutus päättyy, jos ARAG irtisanoo sen kirjallisesti seuraavasti: a. Vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutuskauden päättyessä irtisanomisajan ollessa kaksi kuukautta. b. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut tapahtumasta, joka voi johtaa ARAGin antamaan oikeusapuun. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua irtisanomiskirjeen päiväyksestä, paitsi jos irtisanominen liittyy tapaukseen, jossa olet tahallisesti pyrkinyt johtamaan ARAGia harhaan. c. Jos kieltäydyt maksamasta vakuutusmaksua tai et maksa sitä ajoissa. Maksun viivästyessä kuitenkin ainoastaan, kun ARAG on tuloksetta kehottanut sinua eräpäivän jälkeen maksamaan vakuutusmaksun. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, maksun viivästymistapauksessa kuitenkin aikaisintaan ARAG rechtsbijstand FR 5

6 kahden viikon kuluttua irtisanomiskirjeen päiväyksestä. d. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on havaittu että olet laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutesi vakuutusta solmiessasi, ja olet siinä yhteydessä tahallisesti pyrkinyt johtamaan ARAGia harhaan tai ARAG ei olisi solminut sopimusta, jos se olisi ollut tietoinen asioiden oikeasta tilasta. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä. Edellä esitettyjen tapausten lisäksi vakuutus päättyy ennenaikaisesti myös, jos: - vakuutettu kuolee, paitsi jos puoliso ilmoittaa haluavansa jatkaa vakuutusta omissa nimissään - vakuutettu asetetaan konkurssiin. 7.4 Vakuutusmaksun tai vakuutusehtojen muuttaminen ARAGilla on oikeus muuttaa tiettyjen vakuutusryhmien vakuutusmaksua ja/tai ehtoja välittömästi (ryhmäkohtaisesti). ARAG ilmoittaa näiden muutosten voimaanastumispäivän ajoissa. Jos et hyväksy muutosta, voit ilmoittaa tästä ja sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus kohdan alakohdan c mukaisesti. Jos ARAG ei ole saanut kyseisessä kohdassa ilmoitetun yhden kuukauden määräajan kuluessa irtisanomisilmoitusta, sinun oletetaan hyväksyvän ehdotetut muutokset. 7.5 Vakuutusmaksun indeksointi ARAG voi vuosittain tarkistaa vakuutusmaksua yksipuolisesti tämän vakuutussopimuksen perusteella hintatason muutoksen mukaisesti. Vakuutusmaksun indeksointi ei anna oikeutta vakuutuksen irtisanomiseen. 8. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOTIPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI 8.1 Henkilötietojen rekisteröinti ARAG käyttää vakuutushakemusten tai -muutoksen yhteydessä saamiaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: - vakuutussopimusten ja/tai oikeudellisten palvelujen solmimiseen ja suorittamiseen - tästä syntyvien suhteiden hallintaan, mukaan lukien petosten estäminen ja torjunta - toimintaan, jonka tarkoituksena on asiakaskunnan laajentaminen sekä tuotteiden ja palveluiden myynti. Henkilötietojen käytössä sovelletaan henkilötietojen käsittelystä vakuutusalalla annettua menettelysäännöstöä (Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf). 8.2 Sääntömääräinen kotipaikka Tämän oikeusturvavakuutuksen antaja on ARAG- Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Sen sääntömääräinen kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat, ja toimiston osoite on Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden, (postiosoite: Postbus 230, 3830 AE Leusden), Alankomaat. 8.3 Sovellettava laki Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Maatalouskoneita ja ajoneuvoja koskeva oikeusturvavakuutus käsittää seuraavan moduulin. Vakuutusmoduulin teksti esittää tarkasti, mihin sinulla on oikeus. Moduuli Liikennevahingot ja liikenteessä syntyneet vammat 1. Vakuutetut henkilöt Vakuutus kattaa vakuutetun moottoriajoneuvon omistajan, kuljettajan ja matkustajat. 2. Vakuutettu moottoriajoneuvo Tämä on vakuutuskirjassa ilmoitettu maatalouskone tai ajoneuvo. Maatalouskoneena tai ajoneuvona pidetään myös konetta tai ajoneuvoa, jota vakuutuksenottaja käyttää tilapäisesti korjausten aikana. 3. Kate Sinulla on oikeus vakuutuksen perusteella annettavaan oikeusapuun, jos osallistut vakuutetulla koneella tai moottoriajoneuvolla liikenteeseen ja: - joku tekee liikennevirheen, jonka seurauksena sinulle aiheutuu vammoja tai vahinkoja - teet (tai sinun väitetään tehneen) liikennevirheen, josta sinut asetetaan syytteeseen. Sinua syytetään oikeudessa toisen henkilön kuoleman tai vamman tuottamisesta. Tässä tapauksessa ARAG myöntää välittömästi oikeusapua riippumatta asiassa annettavasta päätöksestä. Katso muiden rikosasioiden osalta vakuutusehtojen yleisen osan kohtaa Vakuutuksen maantieteellinen kattavuus Vakuutus on voimassa koko maailmassa. Vakuutusehtojen yleisen osan kohdan 2.6 lisäksi ja siitä poiketen ulkoisille kuluille sovelletaan Euroopan sekä Välimereen rajoittuvien ei- ARAG rechtsbijstand FR 6

7 eurooppalaisten maiden ulkopuolella euron rajaa. 5. Karenssiaika Karenssiaikaa ei ole. 6. Erikoiset rajoitukset Yleisten rajoitusten lisäksi oikeusapuun ei ole oikeutta seuraavissa tapauksissa: - jos ohjaat moottoriajoneuvoa ilman että sinulla on siihen laillinen oikeus tai jos osallistut nopeus- tai ajotaitokilpailuihin tai jos ohjaat ajoneuvoa alkoholipitoisten juomien tai muiden huumaavien tai piristävien aineiden vaikutuksen alaisena. ARAG rechtsbijstand FR 7

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA CONV/JUD/fi 1 JOHDANTO TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET PYRKIVÄT

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103 Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1103 Vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta,

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4. Oikeusavun käsikirja

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4. Oikeusavun käsikirja LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4 Oikeusavun käsikirja LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4 Oikeusavun käsikirja OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2002 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-067-9 Oikeusministeriö Helsinki KUVAILULEHTI

Lisätiedot