Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus Museovirasto Hannu Matikka

2 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Perinnelaivarekisterin työjärjestys 4 3. Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta 5 4. Hakemukset Perinnelaivarekisteriin 6 5. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten inventointihanke 6 6. Kunnostus- ja entistämisavustukset Perinnelaivojen arvoluokitus 9 8. Toimintasuunnitelma Liitteet Liite 1 Työjärjestys 13 Liite 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset 16 Liite 3 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset 20 Kansikuva: vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja Enso.

3 3 1. JOHDANTO Opetusministeriö velvoitti vuonna 1993 Museovirastoa perustamaan Perinnelaivarekisterin ja ylläpitämään sen toimintoja. Rekisterin perustamista esitti kaksi OPM:n asettamaa työryhmää (Laivamuseotoimikunta vuonna 1988 ja Perinnelaivarekisterityöryhmä vuonna 1992). Rekisterin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin merenkulun historian kannalta arvokkaiksi luokiteltujen alusten ja niiden asianmukaisen korjaustoiminnan säilyttäminen. Perinnelaivarekisterin toiminta alkoi vuonna 1994 Suomen merimuseossa Hylkysaaressa. Toimipisteen valintaan vaikutti OPM:n tavoite helpottaa Suomen merimuseon henkilöstö- ja kalustotilannetta. Vuonna 2004 Opetusministeriö julkisti esitykset, päätökset ja aikataulut Suomen merimuseon Kotkaan siirrettävistä toiminnoista (OPM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4; Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan). Perinnelaivarekisterin osalta todettiin, että Suomen merimuseon museotoimintojen muuttaessa Kotkaan Perinnelaivarekisterin luontevin sijoituspaikka on edelleen Helsinki. Joulukuussa 2008 julkaistussa Museoviraston kehittämistä käsitelleen seurantaryhmän raportissa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:36; Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus) todettiin, että Perinnelaivarekisterin toiminnot tulee liittää Museovirastoon perustettavaan kulttuuriympäristöosastoon. Perinnelaivarekisterin toimipiste sijaitsee nykyisin Hylkysaaressa Helsingissä, ja rekisteri toimii Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön yhteydessä. Museoviraston organisaatiouudistuksen myötä perinnelaiva-asioiden hoito siirtyy vuonan 2011 / 2012 kulttuuriympäristön suojelusta vastaavaan yksikköön Museoviraston uuteen pääkonttoriin Helsingin Sturenkadulle.

4 4 2. PERINNELAIVAREKISTERIN TYÖJÄRJESTYS Taustaa Perinnelaivarekisterin toimintaa ohjaa Museoviraston laatima ja hyväksymä työjärjestys. Alkuperäinen työjärjestys on vuodelta 1993, ja muutoksia työjärjestykseen on tehty vuosina 1996 ja Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta totesi vuonna 2009, että työjärjestystä tulisi joiltain osin täsmentää ja selkiyttää. Työjärjestyksen muutosta edellytti myös Museovirasto liittyen alusten maastavientiin ja myönnettyjen avustusten takaisinperintään. Lautakunta keskusteli työjärjestyksen muutokseen liittyen myös rekisterin laajentamisesta siten, että huvikäyttöön rakennetut alukset voitaisiin hyväksyä rekisteriin. Keskustelun jälkeen päätettiin, että huviveneitä ei alusten koosta riippumatta (yli 12 metriä) haluta esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, jonka tehtävät määriteltiin kolmessa eri vaiheessa: OPM:n koolle kutsuman laivamuseotoimikunnan mietinnössä (OPM komiteamietintö 1989:65), mietinnön julkaisemisen jälkeen käydyssä Eduskuntakyselyssä 0/1991&{EXTRA}=null ja vuonna 1992 julkaistussa perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53). Lautakunta totesi, että huvikäyttöön rakennetuilla aluksilla on kiistatta oma kulttuurihistoriallinen arvonsa, ja vaikka esimerkiksi muissa Pohjoismaissa veneet voidaan vastaaviin rekistereihin hyväksyä, on vanhojen tai muutoin arvokkaiksi luokiteltujen huviveneiden listaamista varten selvitettävä mm. säilyneiden veneiden lukumäärät ja tyypit sekä luotava veneiden valintaan liittyvät arvokriteerit. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että veneitä ei Museoviraston ylläpitämään rekisteriin voida hyväksyä ennen Suomessa säilyneen venekannan inventointia. Selvitystyön käynnistämiseksi tarvitaan huviveneilyn tallennuksesta vastaavien museoiden ja venealan organisaatioiden laajaa yhteistyötä. Todettiin, että vastuu tällaisen hankkeen koolle kutsumisesta ja selvitystyön tekemisestä voi ottaa joku tai jotkin maassamme toimivista museoista yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lautakunta keskusteli myös työjärjestykseen erikseen merkittävistä velvoitteista, joita perinnelaivarekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan tulisi ottaa huomioon liittyen aluksen käyttöön ja ylläpitoon. Erityisenä ongelmana koettiin se, että rekisteriin hyväksyttyjen ja avustusta saaneiden alusten omistajilla ei ole juridisia velvoitteita ylläpitää alustaan rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa ja käytössä. Koska juridisia velvoitteita ei voida työjärjestykseen asettaa muutoin kuin avustuksen käyttöön ja maksatukseen liittyen sovittiin, että rekisteriin

5 5 hyväksyttyjen alusten omistajille laaditaan erillinen ohjeistus ( code of good practice ), jota alusten omistajien odotetaan noudattavan. Tulokset Museovirasto hyväksyi perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella uuden työjärjestyksen Valtion harkinnanvaraisten avustusten hakuaikojen muuttuessa syksyllä 2010 työjärjestykseen tehtiin avustushakemusten jättämiseen liittyvä korjaus (poistettiin avustusten hakuajaksi määritelty tammikuu). Tällä hetkellä voimassa oleva työjärjestys astui voimaan joulukuun 1. päivänä 2010 (liite 1). Työjärjestyksen suurimmat muutokset aikaisempaan verrattuna liittyvät alusten hyväksymiseen Perinnelaivarekisteriin: aluksen tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön rakennettu ja iältään vähintään 50 vuotta vanha. Toinen suuri muutos liittyy avustusten jakoperiaatteisiin: saadakseen avustusta aluksella tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia tai aluksen tulee olla rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Avustusta ei vastaisuudessa myönnetä myöskään alusten uudelleen rakentamiseen. 3. PERINNELAIVA-ASIAIN ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, johon kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Nykyisen vuoden 2011 loppuun toimivan lautakunnan puheenjohtajana toimii Museoviraston meriarkeologian yksikön yli-intendentti Marja Pelanne ja sihteerinä meriarkeologian yksikön tutkija Hannu Matikka. Lautakunnan varsinaisia jäseniä ovat museonjohtaja Guy Björklund (Pietarsaaren kaupunginmuseo), intendentti Ulla Kallberg (Forum Marinum - säätiö), merenkulun ylitarkastaja Jerker Klawer (Trafi), museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen (Savonlinnan maakuntamuseo), toimitusjohtaja Mikko Niini (Suomen merihistoriallinen yhdistys ry), Ari Reunanen (Suomen Höyrypursiseura ry), Visa Roine (Viaporin telakka ry) ja VTT Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry).

6 6 Asiantuntijalautakunta tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjaus- ja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakunnan sihteerin tehtävin kuuluu mm. rekisterihakemusten ja harkinnanvaraisten korjausavustusten valmistelu, käsittely ja esittely sekä korjaus- ja entistämisavustusten seuranta, dokumentointi ja tarkastus. Lautakunta on kokoontunut vuonna 2010 kaksi kertaa. Lautakunnan kokousten pöytäkirjat luettavissa rekisterin kotisivuilla osoitteessa 4. HAKEMUKSET PERINNELAIVAREKISTERIIN Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli vuoden 2010 aikana 9 perinnelaivarekisterihakemusta. Museovirasto hyväksyi lautakunnan esityksestä rekisteriin yhden uuden aluksen, teki kolme kielteistä päätöstä rekisteriin pääsemiseksi ja poisti rekisteristä viisi alusta. Päätösten perustelut liitteessä 2. Pöydälle jätettyjä hakemuksia on viisi kappaletta. Perinnelaivarekisteriin on vuoden 2010 lopussa hyväksytty 86 alusta: 54 höyrylaivaa, 13 moottorilaivaa, 15 purjelaivaa ja neljä proomua. Luettelo hyväksytyistä aluksista 5. SUOMALAISTEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN ALUSTEN INVENTOINTIHANKE Tausta Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry. anoi OPM:stä apurahaa maassamme säilyneen aluskannan inventoimiseksi yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tarkoituksena on päivittää vuonna 1989 julkaistussa Laivamuseotoimikunnan mietinnössä luetteloitujen alusten tila, sekä laajentaa inventointia siten, että uudemmat alukset ja esimerkiksi kalastusalukset, lautat, ruoppaajat jne. otetaan huomioon.

7 7 Museoiden kokoelmissa olevat alukset inventoidaan ja dokumentoidaan omassa meneillään olevassa hankkeessaan, jonka vetovastuussa ovat merikeskus Forum Marinum ja Suomen merimuseo. Hankeen tarkoitus ja toteutus Hankkeen tarkoituksena on tuottaa luettelo Suomessa olevista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista aluksista sekä tarjota apuvälineitä alusten arvon määrittelyyn ja vertailuun. Hankkeen toteuttaa Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tuloksena syntyvä tietokanta on tarpeellinen työväline Perinnelaivarekisterille, mutta myös museoille. Alusten kuntoa ja alkuperäisyyttä selvittävä inventointi auttaa olennaisella tavalla lautakuntaa niin uusien alusten hyväksymisestä rekisteriin kuin tehtäessä avustuksiin liittyviä esityksiä ja päätöksiä. Inventoinnin lähtökohtana on kartoittaa suomalaiseen vesiliikenteeseen ja laivanrakennukseen liittyvät alukset, joilla voi olla kulttuurihistoriallista arvoa. Inventoinnin kohteena ovat erityisesti sellaiset alukset, jotka eivät kuulu museoiden kokoelmiin tai Perinnelaivarekisteriin, mutta joita voidaan pitää arvokkaina ja jotka voisivat mahdollisesti tulla liitetyksi museokokoelmaan tai rekisteröidyksi Perinnelaivarekisteriin. Tietokantaan sisältyvät myös museoiden kokoelmissa olevat alukset sekä Perinnelaivarekisteriin merkityt alukset. Ammattimaisesti hoidettujen museoiden kokoelmissa olevat alukset on tarkoitus inventoida ja dokumentoida Forum Marinumin ja Suomen merimuseon aloittamassa dokumentointiprojektissa, jonka puitteissa luodaan myös kriteerejä alusten arvon mittaamista ja vertailua varten. Tämän inventoinnin ensisijaisena tarkoituksena on kartoittaa arvokkaat alukset. Suomen Laivahistoriallisella Yhdistyksellä on laajan maanlaajuisen jäsenistönsä ja kontaktiverkostonsa ansiosta erinomaiset edellytykset tuottaa tällainen kartoitus. Alusten inventoinnissa kiinnitetään huomiota tiettyjen alustyyppien yleisyyteen ja tyypillisyyteen omana aikanaan sekä toisaalta sitä kuinka hyvin jäljellä olevat yksilöt ovat säilyneet alkuperäistä tai työnaikaista asuaan. Hankkeen tulokset Inventoinnin lopputuloksena on olennaisilta osiltaan julkinen luettelo Suomessa olevista aluksista, joilla on kulttuurihistoriallista arvoa. Tietokanta sisältää myös yksinomaan perinnelaivarekisterin ja museotoiminnan tarpeita palvelevaa tietoa

8 8 koskien mm. alusten alkuperäisyyttä ja kuntoa. Tietokantaan kirjataan alusten historiatiedot. Inventointi on myös tarkoitus julkaista joko omassa erillisessä julkaisussa tai perinnelaivatoimintaa esittelevässä julkaisussa vuonna Aikataulu Hanke aloitettiin toukokuussa 2009 ja tulokset julkistetaan vuoden 2011 kuluessa. 6. KUNNOSTUS- JA ENTISTÄMISAVUSTUKSET 2010 Yleistä Asiantuntijalautakunta on keskustellut toimikautensa aikana avustusten jakoperiaatteista. Yhtä mieltä ollaan oltu siitä, että avustukset tulisi pystyä priorisoimaan selkeästi sellaisiin kunnostus- ja entistämistöihin, jotka auttavat alusten säilymistä kulkukuntoisina. Perinnelaivarekisterin tehtävä on tukea arvokkaiksi luokiteltujen alusten säilymistä pitkällä tähtäimellä, jolloin aikaperspektiivi on usein pitempi kuin määräaikaiskatsastusten välinen aika. Tukea on haluttu perustellusti myöntää ensisijaisesti alusten säilymistä tukeviin laajoihin kunnostustöihin kuin sellaisiin pienempiin kohteisiin, jotka tähtäävät aluksen ylläpitämiseksi katsastuskunnossa seuraavan 1 2 vuoden ajan. Avustuksia on haettu 2010 alkaen sähköisellä hakulomakkeella. Rekisterin kotisivuja varten laadittiin myös avustuksen hakijoiden käyttöön suunniteltu ladattava opas. Vuoden 2010 avustukset Opetusministeriö asetti diaarinumerolla 89/280/2009 Museoviraston käyttöön vuodeksi 2010 yhteensä ,00 käytettäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämisavustuksiin. Lautakunnalla oli avustusesityksistä päättäessään käytössään lisäksi edellisiltä vuosilta käyttämättä jääneitä varoja euroa.

9 9 Perinnelaivarekisterille toimitettiin määräaikaan mennessä 27 avustushakemusta, jotka perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli kokouksissaan 3/ pykälä 7, 1/ pykälä 8 ja 2/ pykälä 5. Museovirasto päätti perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta esityksen perusteella myöntää kunnostus- ja entistämisavustuksia 19 alukselle, joista 12 on höyrylaivoja, 1 moottorilaiva, 5 purjelaivaa ja 1 proomu. Avustusesitysten yhteissumma oli ,00 euroa. Kielteisiä esityksiä oli 7 kappaletta. Kolmen avustushakemuksen käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä Lautakunta noudatti esityksiä tehdessään periaatetta, jonka mukaan avustusesitys voi olla korkeintaan puolet hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Myönteiset ja kielteiset esitykset perusteluineen liitteessä ARVOLUOKITUS Tausta Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävien alusten kulttuurihistoriallista arvoa määrittävän pisteytysjärjestelmän kehittämistä esitettiin ensimmäisen kerran jo Perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä vuonna Perinnelaivarekisterityöryhmän esitys pisteytysjärjestelmäksi oli seuraava: purjeja höyrylaivat voidaan rakenteidensa lisäksi jakaa osioihin, jotka pisteytetään 0 10 pistettä. Yhteen laskemalla aluksen pistearvo päästään tarkempaan ja objektiivisempaan ilmaukseen aluksen arvosta. Pisteytysjärjestelmä muodostaisi rungon, jota tarvittaessa aluksissa tapahtuvan teknisen kehityksen sekä alusrakenteen koostumuksen ja näiden aiheuttamien painotusten johdosta voitaisiin tarkentaa tai muuttaa (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53, sivu 14). Pisteytysjärjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 1994 mutta kehitystyö keskeytettiin, koska asiantuntijalautakunta ei pitänyt pisteytysjärjestelmää tarpeellisena.

10 10 Tavoite Nykyinen asiantuntijalautakunta asetti perinnelaivojen arvoluokitusjärjestelmän tavoitteeksi sellaisen työkalun luominen, jonka avulla pystytään tasapuolisesti ratkaisemaan yksittäisen vanhan laivan arvo ottamalla huomioon kaikki aluksen historiaan liittyvät tiedot sekä aluksen säilymiseen vaikuttavat taustatekijät. Lisäksi pisteytysjärjestelmän avulla halutaan erityisesti varmistaa, että julkista taloudellista tukea jaettaessa avustusesityksiä tekevällä asiantuntijalautakunnalla on käytössään yksinkertainen, luotettava ja tasapuolinen työkalu vertailtaessa laivoja keskenään. Näin pystytään myös varmistamaan taloudellisen tuen ohjautuminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kaikkein tärkeimpiin kohteisiin. Arvoluokitus- ja pisteytysjärjestelmän on pidettävä sisällään rekisterin tavoitteiden ja toiminnan kannalta keskeiset indikaattorit, joita voivat olla tekninen arvo, aluksen alkuperäisyys ja omistajan kyky säilyttää omistamaansa alusta rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa. Aikataulu Museoiden kokoelmiin kuuluville laivoille on laadittu Merikeskus Forum Marinumin ja Suomen merimuseon vuosina johtamassa hankkeessa omat dokumentointi- ja arvoluokitusjärjestelmät. Perinnelaivojen osalta arvoluokituksen tulee valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. 8. TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Perinnelaivarekisterin tehtävät vuonna 2011 Perinnelaivarekisterihakemusten käsittely Käsitellään pöydälle jätetyt hakemukset ja uudet vuoden 2011 aikana tulleet rekisterihakemukset. Tehdään esitys Museovirastolle kielteisistä ja myönteisistä rekisterihakemuksista sekä rekisteristä poistettavista aluksista, jotka eivät enää täytä työjärjestyksessä esitettyjä ehtoja. Kunnostus- ja entistämisavustukset Käsitellään vuoden 2011 kunnostus- ja entistämishakemukset ja tehdään avustuksista esitys Museovirastolle huhtikuun 2011 loppuun mennessä.

11 11 Inventointi SLHY esittelee laatimansa aluskannan inventoinnin, jonka perusteella lautakunta pääsee määrittelemään säilyneiden alusten arvon uudelleen, ja tarvittaessa siivoamaan rekisterin sellaisista aluksista, jotka sinne eivät mahdollisesti kuulu. Inventointia käytetään myös laadittaessa toimintastrategiaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Esitellään Museoviraston julkaisutyöryhmälle perinnelaivojen inventointia ja perinnelaivarekisterin toimintaa esittelevän julkaisun suunnitelma. Arvoluokitus Laaditaan pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella aluksia rekisteriin hyväksytään. Arvoluokituksen perusteella rekisteriin hyväksytyt alukset voidaan tulevaisuudessa pohjoismaisten esikuvien mukaan luokitella kahteen kategoriaan, joista vain arvokkaampaan kuuluvien alusten säilymistä tuettaisiin taloudellisesti. Toimintastrategia Laaditaan valmistuneen inventoinnin ja arvoluokituksen perusteella toimintasuunnitelma seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Arkiston järjestäminen ja kuvien digitalisointi Laaditaan arkistosuunnitelma. Kerätään tietoa ja kuvia rekisteriin kuuluvista ja muista arvokkaista aluksista entistä systemaattisemmin. Talletetaan ja päivitetään rekisteriin hyväksyttyjen alusten tiedot rekisteritietokantaan. Aloitetaan valokuvamateriaalin siirto digitaaliseen muotoon. Dokumentointi- ja hoitosuunnitelmat Laaditaan alusten omistajille yksinkertaiset ja käyttökelpoiset ohjeet alusten dokumentointia varten. Dokumentoinnin tavoite on ohjata laivanomistajia tuottamaan avustuksella tehdyistä kunnostuksista kertovia yhteismitallisia dokumentteja sekä täydentää ja yhdenmukaistaa lautakunnan käytössä olevaa tietoa liittyen alusten historiaan ja nykykuntoon. Hoitosuunnitelma ( code of good practice ) sisältää ohjeet aluksen käyttöön ja säilyttämiseen rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa.

12 12 Tiedotus Tehdään WWW-sivujen kieliversiot ja rekisteriin hyväksyttyjen alusten esittelysivut.

13 13 Työjärjestys LIITE 1 Perinnelaiva Perinnelaivaksi nimitetään Perinnelaivarekisteriin kuuluvaa merenkulun historian kannalta arvokasta alusta, joka on myös arvonsa mukaisessa käytössä ja kunnossa. Perinnelaivarekisteri Museovirasto pitää Perinnelaivarekisteriä perinnelaivojen säilymisen ja asianmukaisen kunnostamisen varmistamiseksi. Rekisteriin pääsemiseksi aluksen omistajan on osoitettava hakemuksensa Museovirastolle. Päätöksen aluksen hyväksymisestä rekisteriin tekee Museovirasto perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esitysten perusteella. Perinnelaivarekisterin jäsenyys on määräaikainen. Säilyttääkseen jäsenyyden rekisterissä tulee rekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan toimittaa 5 vuoden välein riittävät todisteet siitä, että alus on edelleen rekisterin työjärjestyksessä esitetyssä käytössä ja kunnossa. Jos rekisteriin hyväksytty alus vaihtaa omistajaa, rekisterin jäsenyys päättyy. Mikäli aluksen uusi omistaja haluaa säilyttää jäsenyyden rekisterissä, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Rekisterin jäsenyys päättyy myös siinä tapauksessa, että alukseen tehdään muutostöitä ilman asiantuntijalautakunnan hyväksyntää. Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee täyttää seuraavat kriteerit. Alus on rekisteröity Suomessa. Alus on katsastettu voimassa olevien lakien ja asetusten sekä hyvän merimiestavan mukaisesti. Alus on alun perin rakennettu ammattiliikenteeseen tai virkakäyttöön. Alus on vähintään 50 vuotta vanha. Aluksen vähimmäispituus on 12 metriä. Pituuden kohdalla voidaan tehdä erityistapauksissa poikkeuksia. Lisäksi otetaan huomioon seuraavat kriteerit, joista erillisessä rekisterihakemuksessa edellytetään esitettävän riittävät selvitykset. Aluksen ikä ja Suomessa olo aika Alus on vähintään 50 vuotta vanha Aluksen alkuperäisyys ja ainutlaatuisuus: alus on hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Olemassa olevien vastaavanlaisten alusten lukumäärä kotimaassa tai maailmalla on vähäinen tai alus on tunnetun laivanrakentajan työtä. Aluksen kulttuurihistoriallinen arvo. Aluksen merkittävyys ja dokumentaatioarvo Suomen merenkulun historian kannalta.

14 14 Museovirasto ylläpitää rekisteriin hyväksytyistä aluksista tietokantaa, johon hakemuksiin ja avustuksiin liittyvät tiedot kirjataan. Asiantuntijalautakunta Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, joka tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjausja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakuntaan kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Muita valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Valtion taloudellinen tuki Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus ja entisöinti perustuu pääosin omaehtoiseen toimintaan ja omistajien edellytetään huolehtivan alusten kunnosta. Museovirasto voi hakemuksesta myöntää valtionavustuslain (688/2001) mukaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten kunnostamis- ja entistämisavustusta kulkukuntoisten Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entisöimistöiden suorittamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että aluksella on ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia, tai että alus on rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Kunnostusvaiheessa oleville merenkulun historian kannalta arvokkaille aluksille, jotka korjaustöiden valmistumisen jälkeen on mahdollista hyväksyä Perinnelaivarekisteriin, voidaan myöntää avustuksia vain poikkeustapauksissa. Avustusta haetaan Museovirastolta tarkoitusta varten suunnitellulla lomakkeella. Hakemukseen tulee sisältyä mm. korjaussuunnitelma, sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Myönnettävä taloudellinen tuki on pääsääntöisesi kolmasosa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Päätös avustusten jakamisesta tehdään toukokuun loppuun mennessä. Avustusta ei myönnetä valtion omistamien alusten kunnostus- ja entistämistöihin eikä alusten uudelleen rakentamiseen. Myönnetty avustus maksetaan kunnostus- ja entistämistöiden päätyttyä toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuspäätöksen mukana toimitettu avustuksen käyttöä koskeva tiliselvitys on tarkastettu ja hyväksytty. Avustuksen saajan on kaikissa tapauksissa annettava Museovirastolle viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys Museoviraston määräämällä tavalla.

15 15 Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Jos alus myydään ulkomaille ja sille myönnetään maastavientilupa, voi Museovirasto periä myönnetyt avustukset maksettavaksi takaisin. Tämä työjärjestys tulee voimaan joulukuun 1. päivänä 2010.

16 16 LIITE 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset Perinnelaivarekisteriin hyväksyttiin M/s Gullkronan Kotipaikka Helsinki, omistaja Leo Kaasinen M/s Gullkronan on vuonna 1951 Åbo Båtvarf Ab:n valmistama moottorilaiva, jonka rakentaminen rahoitettiin Folkhälsanin myöntämällä avustuksella ja ruotsalaisten koululaisten keräämillä lahjoitusvaroilla. M/s Gullkronan on maamme ainoa lääkärilaivaksi rakennettu alus, jonka toimialue oli Turunmaan ja Ahvenanmaan saaristo. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella alus täyttää Perinnelaivarekisterin työjärjestyksessä esitetyt vaatimukset niin aluksen mittojen kuin vaadittujen katsastusten osalta. Asiantuntijalautakunta totesi lisäksi, että alus on tällä hetkellä sekä arvoaan vastaavassa käytössä ja kunnossa.

17 17 Alukset joita ei esitetty hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin M/v Andros Omistaja Raimo Rajala, Tampere Vuonna 1922 Turussa Andree & Rosenqvistin suunnittelema 23 jalkainen tammikaarille rakennettu mahonkirunkoinen moottorivene. Todennäköisesti kyseessä on vartioalus Auran apuveneenä ollut alus, jollaisia mm. Tulli ja Rajavartiolaitos käyttivät kieltolain aikana. Tullimuseon ylitarkastajan Janne Nokin toimittaman lausunnon mukaan on mahdollista, että kyseinen moottorivene olisi mittojensa perusteella yksi vuoden 1928 Tullialusten luettelossa mainituista aluksista (joko N.A 12 tai N.A 13). Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. M/v Ahti Omistaja Ilmari Dunder, Tampere

18 18 Vuonna 1915 Turussa Åbo Båtvarfvilla tammikaarille rakennettu mahonkinen salonkivene. Alus on alkuperäistä vastaavassa kunnossa, ja se on purjehtinut saman suvun hallussa 1920-luvulta lähtien Näsijärven purjehdusseuran lipun alla Näsijärven vesistössä. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. M/v AEB Omistaja Ismo Postareff, Jyväskylä M/v AEB on Gösta Kyntzellin suunnittelema 11,5 m pitkä mahonkirunkoinen salonkivene. Alus laskettiin vesille Tolkkisten telakalla Porvoossa vuonna Veneen nimi AEB tulee August Eklöf Borgå, ja AEB oli yhtiön edustusvene jolla kuljetettiin yhtiön vieraita Porvoon saaristossa. Sodan aikana AEB oli puolustusvoimain käytössä Helsingissä, ja sodan päätyttyä vene myytiin G.A. Serlachius -yhtiölle. Tällä hetkellä alus on restauroitu alkuperäistä vastaavaan asuun. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Perinnelaivarekisteristä poistettiin seuraavat alukset lähtien. M/s Nelli Alus ei ole rekisterin kriteerien mukaisessa kunnossa ja aluksen omistajaa sekä olinpaikkaa ei tunneta.

19 19 M/s Pielisjoki Aluksen rekisteriin hyväksymisen ehtona ollut kulkukoneisto on vaihdettu. S/s Ilona Vuosia ravintolalaivana Lahden vanhassa satamassa käytetty entinen matkustajahöyrylaiva, jonka kulkukoneisto on purettu. Moottoritykkivene Nuoli X Alus on romutettu. Moottoritykkivene Nuoli XII Alus on myyty ulkomaille.

20 20 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset LIITE 3 01/PLR2/2010 S/s Paul Wahl, omistaja Vip-Cruise Vuonna 1919 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Savonlinna. Aluksen höyrykoneen kampiakselin uusimiseen /PLR2/2010 M/s Alpo, omistaja Toppilan Möljä Oy Vuonna 1943 New Yorkissa Yhdysvalloissa rakennettu moottorihinaaja. Aluksen kotipaikka Oulu Aluksen hytin entisöintiin /PLR2/2010 S/s Ahti, omistaja Höyrylaiva s/s Ahti perinneyhdistys ry Vuonna 1892 Helsingissä rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Lappeenranta. Höyryturbiinin kunnostukseen 750.

21 21 05/PLR2/2010 S/s Karjalankoski, omistaja Pasi Piironen Vuonna 1905 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Kuopio. Aluksen kattilan palauttamiseen halkokäyttöiseksi /PLR2/2010 S/s Turso, omistaja S/s Turso yhdistys ry Vuonna 1944 Helsingissä valmistunut satamajäänsärkijä. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen kone- ja höyrytekniikan uusimiseen sekä hyttien ja miehistötilojen entisöintiin /PLR2/2010 S/s Norrkulla, omistaja Helsingin höyrylaivaosakeyhtiö Vuonna 1911 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen korsteenin uusimiseen 7500.

22 22 12/PLR2/2010 S/y Freja, omistaja Mikko Rytsölä Vuonna 1933 Norjan Ölvessä rakennettu ketsi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Enso, omistaja Veikko Lindroos Vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Ristiina Aluksen kattilan ja rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Satu, omistaja Pekka Buuri Vuonna 1909 Jorosissa rakennettu höyrysluuppi. Aluksen kotipaikka Lappeenranta Aluksen rungon kunnostukseen 3200.

23 23 16/PLR2/2010 S/s Metsä, omistaja Esko Härö Vuonna 1877 Hollannin Kinderdijkissä valmistunut höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Kuhmoinen. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 M/aux Kathrina, omistaja Jonna Panelius Vuonna 1949 Pernajassa valmistunut 3-mastoinen kuunari. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Lokki, omistaja Petri Korpivaara Vuonna 1913 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kansirakenteiden uusimiseen

24 24 21/PLR2/2010 S/s Tarjanne, omistaja Runoilijan tie Oy Vuonna 1908 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Tampere Maston uusimiseen /PLR2/2010 S/s Wenno, omistaja Puumalan kunta Vuonna 1907 Savonlinnassa rakennettu kuivarahtilaiva (tervahöyry). Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon ja koneen kunnostukseen /PLR2/2010 M/s Unterelbe, omistaja JR Shipping Ky Vuonna 1939 Saksan Hampurissa rakennettu kuivarahtilaiva. Aluksen kotipaikka Porvoo. Aluksen potkuriakselin ja pääkoneen kunnostukseen 5000.

25 25 24/PLR2/2010 Proomu Ilma, omistaja Ari Juva Vuonna 1936 Savonlinnassa rakennettu proomu. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Antero, omistaja Ari Juva Vuonna 1924 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 Jahti Alma, omistaja Saaristomaailma Oy Vuonna 1882 Virolahdella rakennettu jahti. Aluksen kotipaikka Helsinki. Kannen ja kansirakenteiden tekoon

26 26 Jahti Alman avustusesitykseen liittyen seuraavat perustelut. Jahti Alma on vuonna 1882 Virolahdella vesille laskettu alus, jonka täydellinen restaurointi aloitettiin vuonna Restaurointitöiden lähtökohtana oli romutuskuntoinen alus. Aluksen taustasta tiedettiin, että kyseessä on ainoa maassamme säilynyt, aikoinaan hyvin yleinen rahtipurjehduksessa käytetty jahtitakiloitu alus. Aluksen runko on rakennettu viimeisen 9 vuoden aikana uudelleen alkuperäisen mallin mukaisesti perinteisiä materiaaleja ja työtapoja kunnioittaen. Alkuperäisiä puurakenteita Almassa ei tällä hetkellä ole jäljellä enää yhtään. Alusta on korjattu ja puuosia vaihdettu osa osalta 130-vuoden aikana useamman kerran luvun lopulla alus mm. upposi

27 27 Hevossalmessa, nostettiin ylös, rakennettiin uudelleen ja takiloitiin 2- mastoiseksi apukonein varustetuksi kaljaasiksi. Aluksen historia on selvitetty rakentamisvuodesta lähtien. Nykyinen restaurointityö perustuu aluksen historiantutkimukseen, vanhoihin valokuviin, olemassa oleviin säilyneisiin rakenneosiin ja itäisellä Uudellamaalla käytettyyn rakennustraditioon. Museovirasto ei ole aikaisemmin tukenut aluksen restaurointia. Avustusta jahti Almalle esitetään työjärjestykseen sallimissa puitteissa poikkeustapauksena, jota kunnostus- ja entistämistöiden valmistuttua voidaan esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin. Vastaavaan perustuen myönnettiin vuonna 2009 avustusta kaljaasi Hoppetin kunnostukseen. Jahti Almaan ja kaljaasi Hoppetiin liittyen lautakunta keskusteli ja teki periaatepäätöksen alusten aitoudesta ja rekisterikelpoisuudesta kokouksessaan 1/2009, jossa lautakunta päätti myös esittää avustusta kaljaasi Hoppet projektille. Pöytäkirjanote kokous 1/ pykälä 5 Todettiin, että työjärjestyksen mukaan rekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee olla hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai että alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Keskusteltiin esineen aitoudesta. Todettiin, että aitouteen liittyy usein paradoksi: jos objektien annetaan ajan myötä rapautua ja lopulta tuhoutua, ne pysyvät kuitenkin koko tämän prosessin ajan aitona. Jos taas ahkerat konservaattorit ja etenkin restauroijat pitävät objektista hyvää huolta, objektin aitous vähenee jokaisen restaurointitoimenpiteen myötä. Lisäksi oltiin samaa mieltä siitä, että aitouden voi laajasti ajateltuna katsoa kohdistuvan paitsi esineen muotoon myös käytettyyn valmistustekniikkaan, toiminnalliseen alkuperäisyyteen tai esimerkiksi sijainnin alkuperäisyyteen. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että aitouden määrittelemisessä ja sen todellisesta olemuksesta päättämisessä on omat vaikeutensa. Aluksen kunnon huononeminen ei sinänsä aiheuta aitouden menetystä, mutta jokaisen korjaus- ja entisöimistoimenpiteen

28 28 voi katsoa vähentävän sitä. Aitous tai alkuperäisyys ei siis sinällään luo esineen arvoa, eikä niitä voida esineeseen jälkikäteen liittää. Käytiin yleiskeskustelua restauroinnista. Todettiin, restaurointia on staattista ja dynaamista. Ensin mainitussa pyritään ulkonäkö säilyttämään mahdollisimman tarkkaan, dynaamisessa säilytetään esineen toimivuutta. Oltiin yhtä mieltä siitä, että vanhan laivan laajamittainen restaurointi tai uudelleenrakentaminen on hyväksyttävissä vain, jos työt perustuvat mahdollisimman täydelliseen ja yksityiskohtaiseen dokumentointiin, ja jos kunnostus- ja entistämistoimenpiteet on tehty alkuperäisiä materiaaleja käyttäen ja vanhoja työtapoja noudattaen. Jahti Almasta ja kaljaasi Hoppetista käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti, että lautakunta äänestää asiasta. Molempien alusten hyväksymistä rekisteriin puolsi 5 jäsentä ja yksi äänesti tyhjää. Visa Roine ja Ulla Kallberg esittivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä jahti Alman hyväksymistä vastaan. 27/PLR2/2010 M/aux Inga-Lill, omistaja Aura Mare Oy Vuonna 1948 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kylki- ja kansilankkujen sekä kaarten uusimiseen

29 29 Alukset joille ei esitetä avustusta 08/PLR2/2010 M/aux Vivan, omistaja Vivan yhdistys ry Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Kotka Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva kunnostus- ja entistämistyö on kyseisen aluksen säilymisen kannalta perusteltu kohde. Todettiin, että lautakunnan Museovirastolle esittämä avustus voi olla korkeintaan puolet hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, ja että asiantuntijalautakunta on esityksissään noudattanut periaatetta, jonka mukaan avustus on noin kolmasosa hyväksytyistä kustannuksista. Käytyään läpi avustuksenhakijan hankkeen toteuttamiseksi esittämän kustannusarvion ( euroa), ja ottaen huomioon lisäselvityksenä avustuksenhakijan huhtikuussa 2010 pyynnöstä toimittaman päivitetyn rahoitussuunnitelman, joutui lautakunta toteamaan, että hakijalta hankkeen toteuttamiseksi edellytettävä omarahoitusosuus (2/3 osaa esitetystä ja hyväksytystä kustannusarviosta) ei hankkeen tässä vaiheessa ole riittävän varmalla pohjalla, jotta lautakunta voisi perustellusti esittää avustusta myönnettäväksi.

30 30 10/PLR2/2010 M/v Andros, omistaja Raimo Rajala Vuonna 1922 Turussa André & Rosenqvistin Suomen tullilaitokselle rakentama moottorivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Andros hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta. 15/PLR2/2010 M/aux Marita, omistaja Rederi AB Marita Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa valmistunut kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Porvoo Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva peräosan kunnostus- ja entistämistyö on aluksen säilymisen kannalta tärkeä kohde.

31 31 Todettiin kuitenkin, että avustuksen hakijan hakemuksessaan esittämät perän ja rungon kunnostustyöt auttaisivat aluksen säilymistä vain lyhyellä tähtäimellä, ja lautakunnan näkemyksen mukaan nyt esitetyn suunnitelman mukaiset korjaukset jouduttaisiin purkamaan lähitulevaisuudessa pois laajemman peräremontin takia, jollainen alukseen on pakko tehdä siinä tapauksessa, että se halutaan säilyttää dokumenttina jälkipolville maamme merenkulun historian yhdestä vaiheesta. Lautakunta on valmis tukemaan kaljaasi Maritan säilymistä varmistavia kunnostus- ja entistämistöitä vastaisuudessa ja tarvittaessa esimerkiksi laatimaan yhdessä aluksen omistajan kanssa kuntokartoituksen ja kunnostussuunnitelman. 19/PLR2/2010 M/v Ahti, omistaja Ilmari Dunder Vuonna 1915 Åbo Båtvarf Ab:n telakalla valmistunut salonkivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Ahti hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta.

32 32 20/PLR2/2010 Kaljaasi Hoppet, omistaja Rederi Ab Hoppet Vuonna 1927 Virossa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen nykyinen kotipaikka Loviisa. Käsiteltyään avustushakemuksen lautakunta joutui tällä kertaa toteamaan, että avustusta haetaan kohteisiin (mm. moottori, polttoainetankit, vesitankit), joihin avustusta ei jakoperiaatteiden mukaan voida esittää. Hakemukset joiden käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä 04/PLR2/ /PLR2/ /PLR2/2010 S/s Armas S/s Suur-Saimaa S/s Leppävirta

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museoviraston asettaman perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan pöytäkirja numero 2/2011 Aika 25.3.2011 kello 10.30 15.00 Paikka Museovirasto,

Lisätiedot

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museoviraston asettaman perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan pöytäkirja numero 1/2010 Aika 22.3.2010 kello 11.15-15.35 Paikka Museovirasto,

Lisätiedot

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museoviraston asettaman perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan pöytäkirja numero 1/2011 Aika 7.2.2011 kello 10.30 15.30 Paikka Museovirasto,

Lisätiedot

Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011

Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011 Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011 16.2.2012 Hannu Matikka 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta 4 3. Hakemukset Perinnelaivarekisteriin 4 4. Kunnostus- ja entistämisavustukset

Lisätiedot

MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015

MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015 MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015 M/v Amiga (Helsinki) Larsmossa 1960 rakennettu moottorivene. Omistaja Rickhard Lundell, Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen 3600 euroa. M/s vartiolaiva 55 (Helsinki)

Lisätiedot

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 Museovirasto täyttää Hakemus nro www.nba.fi OSA 1: HAKIJAN TIEDOT Luonnollinen henkilö Sukunimi Etunimi Hetu Yhteisö Yhteisön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Klassikot Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman kattava rekisteri suomalaisista klassisista moottori- ja purjeveneistä. Rekisteri perustetaan verkkoon,

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh Valtionavustushankkeiden talousasioita 1.9.2017 Taloustarkastaja Marja Savilepo marja.savilepo@oph.fi puh. 029 533 1567 Yleistä 1/3 Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2017

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2017 1 KIRJE SMDno-2016 1621 25.10.2016 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus Oma Häme Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Laki

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 21.03.2017 klo 19.36-20.40 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsenet Toni Hietanen puh. joht. Vuokko Luomanen vara

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 4 04.02.2014 Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 Mala 4 Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yksityisten teiden avustamiseen yhteensä 850.000 euron määräraha.

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Hakuaika: 29.9.2017-2.11.2017 klo 16:15 http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalientoiminta

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 1 KIRJE 25.11.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku ja

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot