Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus Museovirasto Hannu Matikka

2 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Perinnelaivarekisterin työjärjestys 4 3. Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta 5 4. Hakemukset Perinnelaivarekisteriin 6 5. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten inventointihanke 6 6. Kunnostus- ja entistämisavustukset Perinnelaivojen arvoluokitus 9 8. Toimintasuunnitelma Liitteet Liite 1 Työjärjestys 13 Liite 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset 16 Liite 3 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset 20 Kansikuva: vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja Enso.

3 3 1. JOHDANTO Opetusministeriö velvoitti vuonna 1993 Museovirastoa perustamaan Perinnelaivarekisterin ja ylläpitämään sen toimintoja. Rekisterin perustamista esitti kaksi OPM:n asettamaa työryhmää (Laivamuseotoimikunta vuonna 1988 ja Perinnelaivarekisterityöryhmä vuonna 1992). Rekisterin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin merenkulun historian kannalta arvokkaiksi luokiteltujen alusten ja niiden asianmukaisen korjaustoiminnan säilyttäminen. Perinnelaivarekisterin toiminta alkoi vuonna 1994 Suomen merimuseossa Hylkysaaressa. Toimipisteen valintaan vaikutti OPM:n tavoite helpottaa Suomen merimuseon henkilöstö- ja kalustotilannetta. Vuonna 2004 Opetusministeriö julkisti esitykset, päätökset ja aikataulut Suomen merimuseon Kotkaan siirrettävistä toiminnoista (OPM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4; Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan). Perinnelaivarekisterin osalta todettiin, että Suomen merimuseon museotoimintojen muuttaessa Kotkaan Perinnelaivarekisterin luontevin sijoituspaikka on edelleen Helsinki. Joulukuussa 2008 julkaistussa Museoviraston kehittämistä käsitelleen seurantaryhmän raportissa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:36; Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus) todettiin, että Perinnelaivarekisterin toiminnot tulee liittää Museovirastoon perustettavaan kulttuuriympäristöosastoon. Perinnelaivarekisterin toimipiste sijaitsee nykyisin Hylkysaaressa Helsingissä, ja rekisteri toimii Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön yhteydessä. Museoviraston organisaatiouudistuksen myötä perinnelaiva-asioiden hoito siirtyy vuonan 2011 / 2012 kulttuuriympäristön suojelusta vastaavaan yksikköön Museoviraston uuteen pääkonttoriin Helsingin Sturenkadulle.

4 4 2. PERINNELAIVAREKISTERIN TYÖJÄRJESTYS Taustaa Perinnelaivarekisterin toimintaa ohjaa Museoviraston laatima ja hyväksymä työjärjestys. Alkuperäinen työjärjestys on vuodelta 1993, ja muutoksia työjärjestykseen on tehty vuosina 1996 ja Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta totesi vuonna 2009, että työjärjestystä tulisi joiltain osin täsmentää ja selkiyttää. Työjärjestyksen muutosta edellytti myös Museovirasto liittyen alusten maastavientiin ja myönnettyjen avustusten takaisinperintään. Lautakunta keskusteli työjärjestyksen muutokseen liittyen myös rekisterin laajentamisesta siten, että huvikäyttöön rakennetut alukset voitaisiin hyväksyä rekisteriin. Keskustelun jälkeen päätettiin, että huviveneitä ei alusten koosta riippumatta (yli 12 metriä) haluta esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, jonka tehtävät määriteltiin kolmessa eri vaiheessa: OPM:n koolle kutsuman laivamuseotoimikunnan mietinnössä (OPM komiteamietintö 1989:65), mietinnön julkaisemisen jälkeen käydyssä Eduskuntakyselyssä 0/1991&{EXTRA}=null ja vuonna 1992 julkaistussa perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53). Lautakunta totesi, että huvikäyttöön rakennetuilla aluksilla on kiistatta oma kulttuurihistoriallinen arvonsa, ja vaikka esimerkiksi muissa Pohjoismaissa veneet voidaan vastaaviin rekistereihin hyväksyä, on vanhojen tai muutoin arvokkaiksi luokiteltujen huviveneiden listaamista varten selvitettävä mm. säilyneiden veneiden lukumäärät ja tyypit sekä luotava veneiden valintaan liittyvät arvokriteerit. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että veneitä ei Museoviraston ylläpitämään rekisteriin voida hyväksyä ennen Suomessa säilyneen venekannan inventointia. Selvitystyön käynnistämiseksi tarvitaan huviveneilyn tallennuksesta vastaavien museoiden ja venealan organisaatioiden laajaa yhteistyötä. Todettiin, että vastuu tällaisen hankkeen koolle kutsumisesta ja selvitystyön tekemisestä voi ottaa joku tai jotkin maassamme toimivista museoista yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lautakunta keskusteli myös työjärjestykseen erikseen merkittävistä velvoitteista, joita perinnelaivarekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan tulisi ottaa huomioon liittyen aluksen käyttöön ja ylläpitoon. Erityisenä ongelmana koettiin se, että rekisteriin hyväksyttyjen ja avustusta saaneiden alusten omistajilla ei ole juridisia velvoitteita ylläpitää alustaan rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa ja käytössä. Koska juridisia velvoitteita ei voida työjärjestykseen asettaa muutoin kuin avustuksen käyttöön ja maksatukseen liittyen sovittiin, että rekisteriin

5 5 hyväksyttyjen alusten omistajille laaditaan erillinen ohjeistus ( code of good practice ), jota alusten omistajien odotetaan noudattavan. Tulokset Museovirasto hyväksyi perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella uuden työjärjestyksen Valtion harkinnanvaraisten avustusten hakuaikojen muuttuessa syksyllä 2010 työjärjestykseen tehtiin avustushakemusten jättämiseen liittyvä korjaus (poistettiin avustusten hakuajaksi määritelty tammikuu). Tällä hetkellä voimassa oleva työjärjestys astui voimaan joulukuun 1. päivänä 2010 (liite 1). Työjärjestyksen suurimmat muutokset aikaisempaan verrattuna liittyvät alusten hyväksymiseen Perinnelaivarekisteriin: aluksen tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön rakennettu ja iältään vähintään 50 vuotta vanha. Toinen suuri muutos liittyy avustusten jakoperiaatteisiin: saadakseen avustusta aluksella tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia tai aluksen tulee olla rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Avustusta ei vastaisuudessa myönnetä myöskään alusten uudelleen rakentamiseen. 3. PERINNELAIVA-ASIAIN ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, johon kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Nykyisen vuoden 2011 loppuun toimivan lautakunnan puheenjohtajana toimii Museoviraston meriarkeologian yksikön yli-intendentti Marja Pelanne ja sihteerinä meriarkeologian yksikön tutkija Hannu Matikka. Lautakunnan varsinaisia jäseniä ovat museonjohtaja Guy Björklund (Pietarsaaren kaupunginmuseo), intendentti Ulla Kallberg (Forum Marinum - säätiö), merenkulun ylitarkastaja Jerker Klawer (Trafi), museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen (Savonlinnan maakuntamuseo), toimitusjohtaja Mikko Niini (Suomen merihistoriallinen yhdistys ry), Ari Reunanen (Suomen Höyrypursiseura ry), Visa Roine (Viaporin telakka ry) ja VTT Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry).

6 6 Asiantuntijalautakunta tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjaus- ja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakunnan sihteerin tehtävin kuuluu mm. rekisterihakemusten ja harkinnanvaraisten korjausavustusten valmistelu, käsittely ja esittely sekä korjaus- ja entistämisavustusten seuranta, dokumentointi ja tarkastus. Lautakunta on kokoontunut vuonna 2010 kaksi kertaa. Lautakunnan kokousten pöytäkirjat luettavissa rekisterin kotisivuilla osoitteessa 4. HAKEMUKSET PERINNELAIVAREKISTERIIN Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli vuoden 2010 aikana 9 perinnelaivarekisterihakemusta. Museovirasto hyväksyi lautakunnan esityksestä rekisteriin yhden uuden aluksen, teki kolme kielteistä päätöstä rekisteriin pääsemiseksi ja poisti rekisteristä viisi alusta. Päätösten perustelut liitteessä 2. Pöydälle jätettyjä hakemuksia on viisi kappaletta. Perinnelaivarekisteriin on vuoden 2010 lopussa hyväksytty 86 alusta: 54 höyrylaivaa, 13 moottorilaivaa, 15 purjelaivaa ja neljä proomua. Luettelo hyväksytyistä aluksista 5. SUOMALAISTEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN ALUSTEN INVENTOINTIHANKE Tausta Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry. anoi OPM:stä apurahaa maassamme säilyneen aluskannan inventoimiseksi yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tarkoituksena on päivittää vuonna 1989 julkaistussa Laivamuseotoimikunnan mietinnössä luetteloitujen alusten tila, sekä laajentaa inventointia siten, että uudemmat alukset ja esimerkiksi kalastusalukset, lautat, ruoppaajat jne. otetaan huomioon.

7 7 Museoiden kokoelmissa olevat alukset inventoidaan ja dokumentoidaan omassa meneillään olevassa hankkeessaan, jonka vetovastuussa ovat merikeskus Forum Marinum ja Suomen merimuseo. Hankeen tarkoitus ja toteutus Hankkeen tarkoituksena on tuottaa luettelo Suomessa olevista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista aluksista sekä tarjota apuvälineitä alusten arvon määrittelyyn ja vertailuun. Hankkeen toteuttaa Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tuloksena syntyvä tietokanta on tarpeellinen työväline Perinnelaivarekisterille, mutta myös museoille. Alusten kuntoa ja alkuperäisyyttä selvittävä inventointi auttaa olennaisella tavalla lautakuntaa niin uusien alusten hyväksymisestä rekisteriin kuin tehtäessä avustuksiin liittyviä esityksiä ja päätöksiä. Inventoinnin lähtökohtana on kartoittaa suomalaiseen vesiliikenteeseen ja laivanrakennukseen liittyvät alukset, joilla voi olla kulttuurihistoriallista arvoa. Inventoinnin kohteena ovat erityisesti sellaiset alukset, jotka eivät kuulu museoiden kokoelmiin tai Perinnelaivarekisteriin, mutta joita voidaan pitää arvokkaina ja jotka voisivat mahdollisesti tulla liitetyksi museokokoelmaan tai rekisteröidyksi Perinnelaivarekisteriin. Tietokantaan sisältyvät myös museoiden kokoelmissa olevat alukset sekä Perinnelaivarekisteriin merkityt alukset. Ammattimaisesti hoidettujen museoiden kokoelmissa olevat alukset on tarkoitus inventoida ja dokumentoida Forum Marinumin ja Suomen merimuseon aloittamassa dokumentointiprojektissa, jonka puitteissa luodaan myös kriteerejä alusten arvon mittaamista ja vertailua varten. Tämän inventoinnin ensisijaisena tarkoituksena on kartoittaa arvokkaat alukset. Suomen Laivahistoriallisella Yhdistyksellä on laajan maanlaajuisen jäsenistönsä ja kontaktiverkostonsa ansiosta erinomaiset edellytykset tuottaa tällainen kartoitus. Alusten inventoinnissa kiinnitetään huomiota tiettyjen alustyyppien yleisyyteen ja tyypillisyyteen omana aikanaan sekä toisaalta sitä kuinka hyvin jäljellä olevat yksilöt ovat säilyneet alkuperäistä tai työnaikaista asuaan. Hankkeen tulokset Inventoinnin lopputuloksena on olennaisilta osiltaan julkinen luettelo Suomessa olevista aluksista, joilla on kulttuurihistoriallista arvoa. Tietokanta sisältää myös yksinomaan perinnelaivarekisterin ja museotoiminnan tarpeita palvelevaa tietoa

8 8 koskien mm. alusten alkuperäisyyttä ja kuntoa. Tietokantaan kirjataan alusten historiatiedot. Inventointi on myös tarkoitus julkaista joko omassa erillisessä julkaisussa tai perinnelaivatoimintaa esittelevässä julkaisussa vuonna Aikataulu Hanke aloitettiin toukokuussa 2009 ja tulokset julkistetaan vuoden 2011 kuluessa. 6. KUNNOSTUS- JA ENTISTÄMISAVUSTUKSET 2010 Yleistä Asiantuntijalautakunta on keskustellut toimikautensa aikana avustusten jakoperiaatteista. Yhtä mieltä ollaan oltu siitä, että avustukset tulisi pystyä priorisoimaan selkeästi sellaisiin kunnostus- ja entistämistöihin, jotka auttavat alusten säilymistä kulkukuntoisina. Perinnelaivarekisterin tehtävä on tukea arvokkaiksi luokiteltujen alusten säilymistä pitkällä tähtäimellä, jolloin aikaperspektiivi on usein pitempi kuin määräaikaiskatsastusten välinen aika. Tukea on haluttu perustellusti myöntää ensisijaisesti alusten säilymistä tukeviin laajoihin kunnostustöihin kuin sellaisiin pienempiin kohteisiin, jotka tähtäävät aluksen ylläpitämiseksi katsastuskunnossa seuraavan 1 2 vuoden ajan. Avustuksia on haettu 2010 alkaen sähköisellä hakulomakkeella. Rekisterin kotisivuja varten laadittiin myös avustuksen hakijoiden käyttöön suunniteltu ladattava opas. Vuoden 2010 avustukset Opetusministeriö asetti diaarinumerolla 89/280/2009 Museoviraston käyttöön vuodeksi 2010 yhteensä ,00 käytettäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämisavustuksiin. Lautakunnalla oli avustusesityksistä päättäessään käytössään lisäksi edellisiltä vuosilta käyttämättä jääneitä varoja euroa.

9 9 Perinnelaivarekisterille toimitettiin määräaikaan mennessä 27 avustushakemusta, jotka perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli kokouksissaan 3/ pykälä 7, 1/ pykälä 8 ja 2/ pykälä 5. Museovirasto päätti perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta esityksen perusteella myöntää kunnostus- ja entistämisavustuksia 19 alukselle, joista 12 on höyrylaivoja, 1 moottorilaiva, 5 purjelaivaa ja 1 proomu. Avustusesitysten yhteissumma oli ,00 euroa. Kielteisiä esityksiä oli 7 kappaletta. Kolmen avustushakemuksen käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä Lautakunta noudatti esityksiä tehdessään periaatetta, jonka mukaan avustusesitys voi olla korkeintaan puolet hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Myönteiset ja kielteiset esitykset perusteluineen liitteessä ARVOLUOKITUS Tausta Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävien alusten kulttuurihistoriallista arvoa määrittävän pisteytysjärjestelmän kehittämistä esitettiin ensimmäisen kerran jo Perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä vuonna Perinnelaivarekisterityöryhmän esitys pisteytysjärjestelmäksi oli seuraava: purjeja höyrylaivat voidaan rakenteidensa lisäksi jakaa osioihin, jotka pisteytetään 0 10 pistettä. Yhteen laskemalla aluksen pistearvo päästään tarkempaan ja objektiivisempaan ilmaukseen aluksen arvosta. Pisteytysjärjestelmä muodostaisi rungon, jota tarvittaessa aluksissa tapahtuvan teknisen kehityksen sekä alusrakenteen koostumuksen ja näiden aiheuttamien painotusten johdosta voitaisiin tarkentaa tai muuttaa (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53, sivu 14). Pisteytysjärjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 1994 mutta kehitystyö keskeytettiin, koska asiantuntijalautakunta ei pitänyt pisteytysjärjestelmää tarpeellisena.

10 10 Tavoite Nykyinen asiantuntijalautakunta asetti perinnelaivojen arvoluokitusjärjestelmän tavoitteeksi sellaisen työkalun luominen, jonka avulla pystytään tasapuolisesti ratkaisemaan yksittäisen vanhan laivan arvo ottamalla huomioon kaikki aluksen historiaan liittyvät tiedot sekä aluksen säilymiseen vaikuttavat taustatekijät. Lisäksi pisteytysjärjestelmän avulla halutaan erityisesti varmistaa, että julkista taloudellista tukea jaettaessa avustusesityksiä tekevällä asiantuntijalautakunnalla on käytössään yksinkertainen, luotettava ja tasapuolinen työkalu vertailtaessa laivoja keskenään. Näin pystytään myös varmistamaan taloudellisen tuen ohjautuminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kaikkein tärkeimpiin kohteisiin. Arvoluokitus- ja pisteytysjärjestelmän on pidettävä sisällään rekisterin tavoitteiden ja toiminnan kannalta keskeiset indikaattorit, joita voivat olla tekninen arvo, aluksen alkuperäisyys ja omistajan kyky säilyttää omistamaansa alusta rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa. Aikataulu Museoiden kokoelmiin kuuluville laivoille on laadittu Merikeskus Forum Marinumin ja Suomen merimuseon vuosina johtamassa hankkeessa omat dokumentointi- ja arvoluokitusjärjestelmät. Perinnelaivojen osalta arvoluokituksen tulee valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. 8. TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Perinnelaivarekisterin tehtävät vuonna 2011 Perinnelaivarekisterihakemusten käsittely Käsitellään pöydälle jätetyt hakemukset ja uudet vuoden 2011 aikana tulleet rekisterihakemukset. Tehdään esitys Museovirastolle kielteisistä ja myönteisistä rekisterihakemuksista sekä rekisteristä poistettavista aluksista, jotka eivät enää täytä työjärjestyksessä esitettyjä ehtoja. Kunnostus- ja entistämisavustukset Käsitellään vuoden 2011 kunnostus- ja entistämishakemukset ja tehdään avustuksista esitys Museovirastolle huhtikuun 2011 loppuun mennessä.

11 11 Inventointi SLHY esittelee laatimansa aluskannan inventoinnin, jonka perusteella lautakunta pääsee määrittelemään säilyneiden alusten arvon uudelleen, ja tarvittaessa siivoamaan rekisterin sellaisista aluksista, jotka sinne eivät mahdollisesti kuulu. Inventointia käytetään myös laadittaessa toimintastrategiaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Esitellään Museoviraston julkaisutyöryhmälle perinnelaivojen inventointia ja perinnelaivarekisterin toimintaa esittelevän julkaisun suunnitelma. Arvoluokitus Laaditaan pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella aluksia rekisteriin hyväksytään. Arvoluokituksen perusteella rekisteriin hyväksytyt alukset voidaan tulevaisuudessa pohjoismaisten esikuvien mukaan luokitella kahteen kategoriaan, joista vain arvokkaampaan kuuluvien alusten säilymistä tuettaisiin taloudellisesti. Toimintastrategia Laaditaan valmistuneen inventoinnin ja arvoluokituksen perusteella toimintasuunnitelma seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Arkiston järjestäminen ja kuvien digitalisointi Laaditaan arkistosuunnitelma. Kerätään tietoa ja kuvia rekisteriin kuuluvista ja muista arvokkaista aluksista entistä systemaattisemmin. Talletetaan ja päivitetään rekisteriin hyväksyttyjen alusten tiedot rekisteritietokantaan. Aloitetaan valokuvamateriaalin siirto digitaaliseen muotoon. Dokumentointi- ja hoitosuunnitelmat Laaditaan alusten omistajille yksinkertaiset ja käyttökelpoiset ohjeet alusten dokumentointia varten. Dokumentoinnin tavoite on ohjata laivanomistajia tuottamaan avustuksella tehdyistä kunnostuksista kertovia yhteismitallisia dokumentteja sekä täydentää ja yhdenmukaistaa lautakunnan käytössä olevaa tietoa liittyen alusten historiaan ja nykykuntoon. Hoitosuunnitelma ( code of good practice ) sisältää ohjeet aluksen käyttöön ja säilyttämiseen rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa.

12 12 Tiedotus Tehdään WWW-sivujen kieliversiot ja rekisteriin hyväksyttyjen alusten esittelysivut.

13 13 Työjärjestys LIITE 1 Perinnelaiva Perinnelaivaksi nimitetään Perinnelaivarekisteriin kuuluvaa merenkulun historian kannalta arvokasta alusta, joka on myös arvonsa mukaisessa käytössä ja kunnossa. Perinnelaivarekisteri Museovirasto pitää Perinnelaivarekisteriä perinnelaivojen säilymisen ja asianmukaisen kunnostamisen varmistamiseksi. Rekisteriin pääsemiseksi aluksen omistajan on osoitettava hakemuksensa Museovirastolle. Päätöksen aluksen hyväksymisestä rekisteriin tekee Museovirasto perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esitysten perusteella. Perinnelaivarekisterin jäsenyys on määräaikainen. Säilyttääkseen jäsenyyden rekisterissä tulee rekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan toimittaa 5 vuoden välein riittävät todisteet siitä, että alus on edelleen rekisterin työjärjestyksessä esitetyssä käytössä ja kunnossa. Jos rekisteriin hyväksytty alus vaihtaa omistajaa, rekisterin jäsenyys päättyy. Mikäli aluksen uusi omistaja haluaa säilyttää jäsenyyden rekisterissä, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Rekisterin jäsenyys päättyy myös siinä tapauksessa, että alukseen tehdään muutostöitä ilman asiantuntijalautakunnan hyväksyntää. Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee täyttää seuraavat kriteerit. Alus on rekisteröity Suomessa. Alus on katsastettu voimassa olevien lakien ja asetusten sekä hyvän merimiestavan mukaisesti. Alus on alun perin rakennettu ammattiliikenteeseen tai virkakäyttöön. Alus on vähintään 50 vuotta vanha. Aluksen vähimmäispituus on 12 metriä. Pituuden kohdalla voidaan tehdä erityistapauksissa poikkeuksia. Lisäksi otetaan huomioon seuraavat kriteerit, joista erillisessä rekisterihakemuksessa edellytetään esitettävän riittävät selvitykset. Aluksen ikä ja Suomessa olo aika Alus on vähintään 50 vuotta vanha Aluksen alkuperäisyys ja ainutlaatuisuus: alus on hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Olemassa olevien vastaavanlaisten alusten lukumäärä kotimaassa tai maailmalla on vähäinen tai alus on tunnetun laivanrakentajan työtä. Aluksen kulttuurihistoriallinen arvo. Aluksen merkittävyys ja dokumentaatioarvo Suomen merenkulun historian kannalta.

14 14 Museovirasto ylläpitää rekisteriin hyväksytyistä aluksista tietokantaa, johon hakemuksiin ja avustuksiin liittyvät tiedot kirjataan. Asiantuntijalautakunta Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, joka tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjausja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakuntaan kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Muita valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Valtion taloudellinen tuki Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus ja entisöinti perustuu pääosin omaehtoiseen toimintaan ja omistajien edellytetään huolehtivan alusten kunnosta. Museovirasto voi hakemuksesta myöntää valtionavustuslain (688/2001) mukaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten kunnostamis- ja entistämisavustusta kulkukuntoisten Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entisöimistöiden suorittamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että aluksella on ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia, tai että alus on rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Kunnostusvaiheessa oleville merenkulun historian kannalta arvokkaille aluksille, jotka korjaustöiden valmistumisen jälkeen on mahdollista hyväksyä Perinnelaivarekisteriin, voidaan myöntää avustuksia vain poikkeustapauksissa. Avustusta haetaan Museovirastolta tarkoitusta varten suunnitellulla lomakkeella. Hakemukseen tulee sisältyä mm. korjaussuunnitelma, sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Myönnettävä taloudellinen tuki on pääsääntöisesi kolmasosa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Päätös avustusten jakamisesta tehdään toukokuun loppuun mennessä. Avustusta ei myönnetä valtion omistamien alusten kunnostus- ja entistämistöihin eikä alusten uudelleen rakentamiseen. Myönnetty avustus maksetaan kunnostus- ja entistämistöiden päätyttyä toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuspäätöksen mukana toimitettu avustuksen käyttöä koskeva tiliselvitys on tarkastettu ja hyväksytty. Avustuksen saajan on kaikissa tapauksissa annettava Museovirastolle viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys Museoviraston määräämällä tavalla.

15 15 Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Jos alus myydään ulkomaille ja sille myönnetään maastavientilupa, voi Museovirasto periä myönnetyt avustukset maksettavaksi takaisin. Tämä työjärjestys tulee voimaan joulukuun 1. päivänä 2010.

16 16 LIITE 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset Perinnelaivarekisteriin hyväksyttiin M/s Gullkronan Kotipaikka Helsinki, omistaja Leo Kaasinen M/s Gullkronan on vuonna 1951 Åbo Båtvarf Ab:n valmistama moottorilaiva, jonka rakentaminen rahoitettiin Folkhälsanin myöntämällä avustuksella ja ruotsalaisten koululaisten keräämillä lahjoitusvaroilla. M/s Gullkronan on maamme ainoa lääkärilaivaksi rakennettu alus, jonka toimialue oli Turunmaan ja Ahvenanmaan saaristo. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella alus täyttää Perinnelaivarekisterin työjärjestyksessä esitetyt vaatimukset niin aluksen mittojen kuin vaadittujen katsastusten osalta. Asiantuntijalautakunta totesi lisäksi, että alus on tällä hetkellä sekä arvoaan vastaavassa käytössä ja kunnossa.

17 17 Alukset joita ei esitetty hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin M/v Andros Omistaja Raimo Rajala, Tampere Vuonna 1922 Turussa Andree & Rosenqvistin suunnittelema 23 jalkainen tammikaarille rakennettu mahonkirunkoinen moottorivene. Todennäköisesti kyseessä on vartioalus Auran apuveneenä ollut alus, jollaisia mm. Tulli ja Rajavartiolaitos käyttivät kieltolain aikana. Tullimuseon ylitarkastajan Janne Nokin toimittaman lausunnon mukaan on mahdollista, että kyseinen moottorivene olisi mittojensa perusteella yksi vuoden 1928 Tullialusten luettelossa mainituista aluksista (joko N.A 12 tai N.A 13). Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. M/v Ahti Omistaja Ilmari Dunder, Tampere

18 18 Vuonna 1915 Turussa Åbo Båtvarfvilla tammikaarille rakennettu mahonkinen salonkivene. Alus on alkuperäistä vastaavassa kunnossa, ja se on purjehtinut saman suvun hallussa 1920-luvulta lähtien Näsijärven purjehdusseuran lipun alla Näsijärven vesistössä. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. M/v AEB Omistaja Ismo Postareff, Jyväskylä M/v AEB on Gösta Kyntzellin suunnittelema 11,5 m pitkä mahonkirunkoinen salonkivene. Alus laskettiin vesille Tolkkisten telakalla Porvoossa vuonna Veneen nimi AEB tulee August Eklöf Borgå, ja AEB oli yhtiön edustusvene jolla kuljetettiin yhtiön vieraita Porvoon saaristossa. Sodan aikana AEB oli puolustusvoimain käytössä Helsingissä, ja sodan päätyttyä vene myytiin G.A. Serlachius -yhtiölle. Tällä hetkellä alus on restauroitu alkuperäistä vastaavaan asuun. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Perinnelaivarekisteristä poistettiin seuraavat alukset lähtien. M/s Nelli Alus ei ole rekisterin kriteerien mukaisessa kunnossa ja aluksen omistajaa sekä olinpaikkaa ei tunneta.

19 19 M/s Pielisjoki Aluksen rekisteriin hyväksymisen ehtona ollut kulkukoneisto on vaihdettu. S/s Ilona Vuosia ravintolalaivana Lahden vanhassa satamassa käytetty entinen matkustajahöyrylaiva, jonka kulkukoneisto on purettu. Moottoritykkivene Nuoli X Alus on romutettu. Moottoritykkivene Nuoli XII Alus on myyty ulkomaille.

20 20 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset LIITE 3 01/PLR2/2010 S/s Paul Wahl, omistaja Vip-Cruise Vuonna 1919 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Savonlinna. Aluksen höyrykoneen kampiakselin uusimiseen /PLR2/2010 M/s Alpo, omistaja Toppilan Möljä Oy Vuonna 1943 New Yorkissa Yhdysvalloissa rakennettu moottorihinaaja. Aluksen kotipaikka Oulu Aluksen hytin entisöintiin /PLR2/2010 S/s Ahti, omistaja Höyrylaiva s/s Ahti perinneyhdistys ry Vuonna 1892 Helsingissä rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Lappeenranta. Höyryturbiinin kunnostukseen 750.

21 21 05/PLR2/2010 S/s Karjalankoski, omistaja Pasi Piironen Vuonna 1905 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Kuopio. Aluksen kattilan palauttamiseen halkokäyttöiseksi /PLR2/2010 S/s Turso, omistaja S/s Turso yhdistys ry Vuonna 1944 Helsingissä valmistunut satamajäänsärkijä. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen kone- ja höyrytekniikan uusimiseen sekä hyttien ja miehistötilojen entisöintiin /PLR2/2010 S/s Norrkulla, omistaja Helsingin höyrylaivaosakeyhtiö Vuonna 1911 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen korsteenin uusimiseen 7500.

22 22 12/PLR2/2010 S/y Freja, omistaja Mikko Rytsölä Vuonna 1933 Norjan Ölvessä rakennettu ketsi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Enso, omistaja Veikko Lindroos Vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Ristiina Aluksen kattilan ja rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Satu, omistaja Pekka Buuri Vuonna 1909 Jorosissa rakennettu höyrysluuppi. Aluksen kotipaikka Lappeenranta Aluksen rungon kunnostukseen 3200.

23 23 16/PLR2/2010 S/s Metsä, omistaja Esko Härö Vuonna 1877 Hollannin Kinderdijkissä valmistunut höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Kuhmoinen. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 M/aux Kathrina, omistaja Jonna Panelius Vuonna 1949 Pernajassa valmistunut 3-mastoinen kuunari. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Lokki, omistaja Petri Korpivaara Vuonna 1913 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kansirakenteiden uusimiseen

24 24 21/PLR2/2010 S/s Tarjanne, omistaja Runoilijan tie Oy Vuonna 1908 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Tampere Maston uusimiseen /PLR2/2010 S/s Wenno, omistaja Puumalan kunta Vuonna 1907 Savonlinnassa rakennettu kuivarahtilaiva (tervahöyry). Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon ja koneen kunnostukseen /PLR2/2010 M/s Unterelbe, omistaja JR Shipping Ky Vuonna 1939 Saksan Hampurissa rakennettu kuivarahtilaiva. Aluksen kotipaikka Porvoo. Aluksen potkuriakselin ja pääkoneen kunnostukseen 5000.

25 25 24/PLR2/2010 Proomu Ilma, omistaja Ari Juva Vuonna 1936 Savonlinnassa rakennettu proomu. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Antero, omistaja Ari Juva Vuonna 1924 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 Jahti Alma, omistaja Saaristomaailma Oy Vuonna 1882 Virolahdella rakennettu jahti. Aluksen kotipaikka Helsinki. Kannen ja kansirakenteiden tekoon

26 26 Jahti Alman avustusesitykseen liittyen seuraavat perustelut. Jahti Alma on vuonna 1882 Virolahdella vesille laskettu alus, jonka täydellinen restaurointi aloitettiin vuonna Restaurointitöiden lähtökohtana oli romutuskuntoinen alus. Aluksen taustasta tiedettiin, että kyseessä on ainoa maassamme säilynyt, aikoinaan hyvin yleinen rahtipurjehduksessa käytetty jahtitakiloitu alus. Aluksen runko on rakennettu viimeisen 9 vuoden aikana uudelleen alkuperäisen mallin mukaisesti perinteisiä materiaaleja ja työtapoja kunnioittaen. Alkuperäisiä puurakenteita Almassa ei tällä hetkellä ole jäljellä enää yhtään. Alusta on korjattu ja puuosia vaihdettu osa osalta 130-vuoden aikana useamman kerran luvun lopulla alus mm. upposi

27 27 Hevossalmessa, nostettiin ylös, rakennettiin uudelleen ja takiloitiin 2- mastoiseksi apukonein varustetuksi kaljaasiksi. Aluksen historia on selvitetty rakentamisvuodesta lähtien. Nykyinen restaurointityö perustuu aluksen historiantutkimukseen, vanhoihin valokuviin, olemassa oleviin säilyneisiin rakenneosiin ja itäisellä Uudellamaalla käytettyyn rakennustraditioon. Museovirasto ei ole aikaisemmin tukenut aluksen restaurointia. Avustusta jahti Almalle esitetään työjärjestykseen sallimissa puitteissa poikkeustapauksena, jota kunnostus- ja entistämistöiden valmistuttua voidaan esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin. Vastaavaan perustuen myönnettiin vuonna 2009 avustusta kaljaasi Hoppetin kunnostukseen. Jahti Almaan ja kaljaasi Hoppetiin liittyen lautakunta keskusteli ja teki periaatepäätöksen alusten aitoudesta ja rekisterikelpoisuudesta kokouksessaan 1/2009, jossa lautakunta päätti myös esittää avustusta kaljaasi Hoppet projektille. Pöytäkirjanote kokous 1/ pykälä 5 Todettiin, että työjärjestyksen mukaan rekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee olla hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai että alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Keskusteltiin esineen aitoudesta. Todettiin, että aitouteen liittyy usein paradoksi: jos objektien annetaan ajan myötä rapautua ja lopulta tuhoutua, ne pysyvät kuitenkin koko tämän prosessin ajan aitona. Jos taas ahkerat konservaattorit ja etenkin restauroijat pitävät objektista hyvää huolta, objektin aitous vähenee jokaisen restaurointitoimenpiteen myötä. Lisäksi oltiin samaa mieltä siitä, että aitouden voi laajasti ajateltuna katsoa kohdistuvan paitsi esineen muotoon myös käytettyyn valmistustekniikkaan, toiminnalliseen alkuperäisyyteen tai esimerkiksi sijainnin alkuperäisyyteen. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että aitouden määrittelemisessä ja sen todellisesta olemuksesta päättämisessä on omat vaikeutensa. Aluksen kunnon huononeminen ei sinänsä aiheuta aitouden menetystä, mutta jokaisen korjaus- ja entisöimistoimenpiteen

28 28 voi katsoa vähentävän sitä. Aitous tai alkuperäisyys ei siis sinällään luo esineen arvoa, eikä niitä voida esineeseen jälkikäteen liittää. Käytiin yleiskeskustelua restauroinnista. Todettiin, restaurointia on staattista ja dynaamista. Ensin mainitussa pyritään ulkonäkö säilyttämään mahdollisimman tarkkaan, dynaamisessa säilytetään esineen toimivuutta. Oltiin yhtä mieltä siitä, että vanhan laivan laajamittainen restaurointi tai uudelleenrakentaminen on hyväksyttävissä vain, jos työt perustuvat mahdollisimman täydelliseen ja yksityiskohtaiseen dokumentointiin, ja jos kunnostus- ja entistämistoimenpiteet on tehty alkuperäisiä materiaaleja käyttäen ja vanhoja työtapoja noudattaen. Jahti Almasta ja kaljaasi Hoppetista käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti, että lautakunta äänestää asiasta. Molempien alusten hyväksymistä rekisteriin puolsi 5 jäsentä ja yksi äänesti tyhjää. Visa Roine ja Ulla Kallberg esittivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä jahti Alman hyväksymistä vastaan. 27/PLR2/2010 M/aux Inga-Lill, omistaja Aura Mare Oy Vuonna 1948 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kylki- ja kansilankkujen sekä kaarten uusimiseen

29 29 Alukset joille ei esitetä avustusta 08/PLR2/2010 M/aux Vivan, omistaja Vivan yhdistys ry Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Kotka Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva kunnostus- ja entistämistyö on kyseisen aluksen säilymisen kannalta perusteltu kohde. Todettiin, että lautakunnan Museovirastolle esittämä avustus voi olla korkeintaan puolet hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, ja että asiantuntijalautakunta on esityksissään noudattanut periaatetta, jonka mukaan avustus on noin kolmasosa hyväksytyistä kustannuksista. Käytyään läpi avustuksenhakijan hankkeen toteuttamiseksi esittämän kustannusarvion ( euroa), ja ottaen huomioon lisäselvityksenä avustuksenhakijan huhtikuussa 2010 pyynnöstä toimittaman päivitetyn rahoitussuunnitelman, joutui lautakunta toteamaan, että hakijalta hankkeen toteuttamiseksi edellytettävä omarahoitusosuus (2/3 osaa esitetystä ja hyväksytystä kustannusarviosta) ei hankkeen tässä vaiheessa ole riittävän varmalla pohjalla, jotta lautakunta voisi perustellusti esittää avustusta myönnettäväksi.

30 30 10/PLR2/2010 M/v Andros, omistaja Raimo Rajala Vuonna 1922 Turussa André & Rosenqvistin Suomen tullilaitokselle rakentama moottorivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Andros hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta. 15/PLR2/2010 M/aux Marita, omistaja Rederi AB Marita Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa valmistunut kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Porvoo Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva peräosan kunnostus- ja entistämistyö on aluksen säilymisen kannalta tärkeä kohde.

31 31 Todettiin kuitenkin, että avustuksen hakijan hakemuksessaan esittämät perän ja rungon kunnostustyöt auttaisivat aluksen säilymistä vain lyhyellä tähtäimellä, ja lautakunnan näkemyksen mukaan nyt esitetyn suunnitelman mukaiset korjaukset jouduttaisiin purkamaan lähitulevaisuudessa pois laajemman peräremontin takia, jollainen alukseen on pakko tehdä siinä tapauksessa, että se halutaan säilyttää dokumenttina jälkipolville maamme merenkulun historian yhdestä vaiheesta. Lautakunta on valmis tukemaan kaljaasi Maritan säilymistä varmistavia kunnostus- ja entistämistöitä vastaisuudessa ja tarvittaessa esimerkiksi laatimaan yhdessä aluksen omistajan kanssa kuntokartoituksen ja kunnostussuunnitelman. 19/PLR2/2010 M/v Ahti, omistaja Ilmari Dunder Vuonna 1915 Åbo Båtvarf Ab:n telakalla valmistunut salonkivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Ahti hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta.

32 32 20/PLR2/2010 Kaljaasi Hoppet, omistaja Rederi Ab Hoppet Vuonna 1927 Virossa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen nykyinen kotipaikka Loviisa. Käsiteltyään avustushakemuksen lautakunta joutui tällä kertaa toteamaan, että avustusta haetaan kohteisiin (mm. moottori, polttoainetankit, vesitankit), joihin avustusta ei jakoperiaatteiden mukaan voida esittää. Hakemukset joiden käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä 04/PLR2/ /PLR2/ /PLR2/2010 S/s Armas S/s Suur-Saimaa S/s Leppävirta

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 2/2011 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museoviraston asettaman perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan pöytäkirja numero 2/2011 Aika 25.3.2011 kello 10.30 15.00 Paikka Museovirasto,

Lisätiedot

Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011

Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011 Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2011 16.2.2012 Hannu Matikka 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta 4 3. Hakemukset Perinnelaivarekisteriin 4 4. Kunnostus- ja entistämisavustukset

Lisätiedot

MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015

MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015 MYÖNNETYT ENTISÄMISAVUSTUKSET 2015 M/v Amiga (Helsinki) Larsmossa 1960 rakennettu moottorivene. Omistaja Rickhard Lundell, Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen 3600 euroa. M/s vartiolaiva 55 (Helsinki)

Lisätiedot

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 Museovirasto täyttää Hakemus nro www.nba.fi OSA 1: HAKIJAN TIEDOT Luonnollinen henkilö Sukunimi Etunimi Hetu Yhteisö Yhteisön

Lisätiedot

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Klassikot Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman kattava rekisteri suomalaisista klassisista moottori- ja purjeveneistä. Rekisteri perustetaan verkkoon,

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 4 04.02.2014 Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 Mala 4 Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yksityisten teiden avustamiseen yhteensä 850.000 euron määräraha.

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 1 KIRJE 25.11.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku ja

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 Aika 25.11.2014, 16:30 17:45 Paikka Läsnä Ilmailumuseon auditorio Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2.

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. Päätöstiedote 30.8.2011 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011 Hallinnolliset päätökset: Hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2012 ensimmäisen hakukierroksen.

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot