Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Perinnelaivarekisteri Vuosikertomus Museovirasto Hannu Matikka

2 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Perinnelaivarekisterin työjärjestys 4 3. Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta 5 4. Hakemukset Perinnelaivarekisteriin 6 5. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten inventointihanke 6 6. Kunnostus- ja entistämisavustukset Perinnelaivojen arvoluokitus 9 8. Toimintasuunnitelma Liitteet Liite 1 Työjärjestys 13 Liite 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset 16 Liite 3 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset 20 Kansikuva: vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja Enso.

3 3 1. JOHDANTO Opetusministeriö velvoitti vuonna 1993 Museovirastoa perustamaan Perinnelaivarekisterin ja ylläpitämään sen toimintoja. Rekisterin perustamista esitti kaksi OPM:n asettamaa työryhmää (Laivamuseotoimikunta vuonna 1988 ja Perinnelaivarekisterityöryhmä vuonna 1992). Rekisterin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin merenkulun historian kannalta arvokkaiksi luokiteltujen alusten ja niiden asianmukaisen korjaustoiminnan säilyttäminen. Perinnelaivarekisterin toiminta alkoi vuonna 1994 Suomen merimuseossa Hylkysaaressa. Toimipisteen valintaan vaikutti OPM:n tavoite helpottaa Suomen merimuseon henkilöstö- ja kalustotilannetta. Vuonna 2004 Opetusministeriö julkisti esitykset, päätökset ja aikataulut Suomen merimuseon Kotkaan siirrettävistä toiminnoista (OPM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4; Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan). Perinnelaivarekisterin osalta todettiin, että Suomen merimuseon museotoimintojen muuttaessa Kotkaan Perinnelaivarekisterin luontevin sijoituspaikka on edelleen Helsinki. Joulukuussa 2008 julkaistussa Museoviraston kehittämistä käsitelleen seurantaryhmän raportissa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:36; Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus) todettiin, että Perinnelaivarekisterin toiminnot tulee liittää Museovirastoon perustettavaan kulttuuriympäristöosastoon. Perinnelaivarekisterin toimipiste sijaitsee nykyisin Hylkysaaressa Helsingissä, ja rekisteri toimii Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön yhteydessä. Museoviraston organisaatiouudistuksen myötä perinnelaiva-asioiden hoito siirtyy vuonan 2011 / 2012 kulttuuriympäristön suojelusta vastaavaan yksikköön Museoviraston uuteen pääkonttoriin Helsingin Sturenkadulle.

4 4 2. PERINNELAIVAREKISTERIN TYÖJÄRJESTYS Taustaa Perinnelaivarekisterin toimintaa ohjaa Museoviraston laatima ja hyväksymä työjärjestys. Alkuperäinen työjärjestys on vuodelta 1993, ja muutoksia työjärjestykseen on tehty vuosina 1996 ja Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta totesi vuonna 2009, että työjärjestystä tulisi joiltain osin täsmentää ja selkiyttää. Työjärjestyksen muutosta edellytti myös Museovirasto liittyen alusten maastavientiin ja myönnettyjen avustusten takaisinperintään. Lautakunta keskusteli työjärjestyksen muutokseen liittyen myös rekisterin laajentamisesta siten, että huvikäyttöön rakennetut alukset voitaisiin hyväksyä rekisteriin. Keskustelun jälkeen päätettiin, että huviveneitä ei alusten koosta riippumatta (yli 12 metriä) haluta esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, jonka tehtävät määriteltiin kolmessa eri vaiheessa: OPM:n koolle kutsuman laivamuseotoimikunnan mietinnössä (OPM komiteamietintö 1989:65), mietinnön julkaisemisen jälkeen käydyssä Eduskuntakyselyssä 0/1991&{EXTRA}=null ja vuonna 1992 julkaistussa perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53). Lautakunta totesi, että huvikäyttöön rakennetuilla aluksilla on kiistatta oma kulttuurihistoriallinen arvonsa, ja vaikka esimerkiksi muissa Pohjoismaissa veneet voidaan vastaaviin rekistereihin hyväksyä, on vanhojen tai muutoin arvokkaiksi luokiteltujen huviveneiden listaamista varten selvitettävä mm. säilyneiden veneiden lukumäärät ja tyypit sekä luotava veneiden valintaan liittyvät arvokriteerit. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että veneitä ei Museoviraston ylläpitämään rekisteriin voida hyväksyä ennen Suomessa säilyneen venekannan inventointia. Selvitystyön käynnistämiseksi tarvitaan huviveneilyn tallennuksesta vastaavien museoiden ja venealan organisaatioiden laajaa yhteistyötä. Todettiin, että vastuu tällaisen hankkeen koolle kutsumisesta ja selvitystyön tekemisestä voi ottaa joku tai jotkin maassamme toimivista museoista yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lautakunta keskusteli myös työjärjestykseen erikseen merkittävistä velvoitteista, joita perinnelaivarekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan tulisi ottaa huomioon liittyen aluksen käyttöön ja ylläpitoon. Erityisenä ongelmana koettiin se, että rekisteriin hyväksyttyjen ja avustusta saaneiden alusten omistajilla ei ole juridisia velvoitteita ylläpitää alustaan rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa ja käytössä. Koska juridisia velvoitteita ei voida työjärjestykseen asettaa muutoin kuin avustuksen käyttöön ja maksatukseen liittyen sovittiin, että rekisteriin

5 5 hyväksyttyjen alusten omistajille laaditaan erillinen ohjeistus ( code of good practice ), jota alusten omistajien odotetaan noudattavan. Tulokset Museovirasto hyväksyi perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella uuden työjärjestyksen Valtion harkinnanvaraisten avustusten hakuaikojen muuttuessa syksyllä 2010 työjärjestykseen tehtiin avustushakemusten jättämiseen liittyvä korjaus (poistettiin avustusten hakuajaksi määritelty tammikuu). Tällä hetkellä voimassa oleva työjärjestys astui voimaan joulukuun 1. päivänä 2010 (liite 1). Työjärjestyksen suurimmat muutokset aikaisempaan verrattuna liittyvät alusten hyväksymiseen Perinnelaivarekisteriin: aluksen tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön rakennettu ja iältään vähintään 50 vuotta vanha. Toinen suuri muutos liittyy avustusten jakoperiaatteisiin: saadakseen avustusta aluksella tulee olla ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia tai aluksen tulee olla rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Avustusta ei vastaisuudessa myönnetä myöskään alusten uudelleen rakentamiseen. 3. PERINNELAIVA-ASIAIN ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, johon kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Nykyisen vuoden 2011 loppuun toimivan lautakunnan puheenjohtajana toimii Museoviraston meriarkeologian yksikön yli-intendentti Marja Pelanne ja sihteerinä meriarkeologian yksikön tutkija Hannu Matikka. Lautakunnan varsinaisia jäseniä ovat museonjohtaja Guy Björklund (Pietarsaaren kaupunginmuseo), intendentti Ulla Kallberg (Forum Marinum - säätiö), merenkulun ylitarkastaja Jerker Klawer (Trafi), museotoimenjohtaja Mirjam Kosunen (Savonlinnan maakuntamuseo), toimitusjohtaja Mikko Niini (Suomen merihistoriallinen yhdistys ry), Ari Reunanen (Suomen Höyrypursiseura ry), Visa Roine (Viaporin telakka ry) ja VTT Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry).

6 6 Asiantuntijalautakunta tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjaus- ja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakunnan sihteerin tehtävin kuuluu mm. rekisterihakemusten ja harkinnanvaraisten korjausavustusten valmistelu, käsittely ja esittely sekä korjaus- ja entistämisavustusten seuranta, dokumentointi ja tarkastus. Lautakunta on kokoontunut vuonna 2010 kaksi kertaa. Lautakunnan kokousten pöytäkirjat luettavissa rekisterin kotisivuilla osoitteessa 4. HAKEMUKSET PERINNELAIVAREKISTERIIN Perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli vuoden 2010 aikana 9 perinnelaivarekisterihakemusta. Museovirasto hyväksyi lautakunnan esityksestä rekisteriin yhden uuden aluksen, teki kolme kielteistä päätöstä rekisteriin pääsemiseksi ja poisti rekisteristä viisi alusta. Päätösten perustelut liitteessä 2. Pöydälle jätettyjä hakemuksia on viisi kappaletta. Perinnelaivarekisteriin on vuoden 2010 lopussa hyväksytty 86 alusta: 54 höyrylaivaa, 13 moottorilaivaa, 15 purjelaivaa ja neljä proomua. Luettelo hyväksytyistä aluksista 5. SUOMALAISTEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN ALUSTEN INVENTOINTIHANKE Tausta Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry. anoi OPM:stä apurahaa maassamme säilyneen aluskannan inventoimiseksi yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tarkoituksena on päivittää vuonna 1989 julkaistussa Laivamuseotoimikunnan mietinnössä luetteloitujen alusten tila, sekä laajentaa inventointia siten, että uudemmat alukset ja esimerkiksi kalastusalukset, lautat, ruoppaajat jne. otetaan huomioon.

7 7 Museoiden kokoelmissa olevat alukset inventoidaan ja dokumentoidaan omassa meneillään olevassa hankkeessaan, jonka vetovastuussa ovat merikeskus Forum Marinum ja Suomen merimuseo. Hankeen tarkoitus ja toteutus Hankkeen tarkoituksena on tuottaa luettelo Suomessa olevista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista aluksista sekä tarjota apuvälineitä alusten arvon määrittelyyn ja vertailuun. Hankkeen toteuttaa Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry yhteistyössä Perinnelaivarekisterin kanssa. Inventoinnin tuloksena syntyvä tietokanta on tarpeellinen työväline Perinnelaivarekisterille, mutta myös museoille. Alusten kuntoa ja alkuperäisyyttä selvittävä inventointi auttaa olennaisella tavalla lautakuntaa niin uusien alusten hyväksymisestä rekisteriin kuin tehtäessä avustuksiin liittyviä esityksiä ja päätöksiä. Inventoinnin lähtökohtana on kartoittaa suomalaiseen vesiliikenteeseen ja laivanrakennukseen liittyvät alukset, joilla voi olla kulttuurihistoriallista arvoa. Inventoinnin kohteena ovat erityisesti sellaiset alukset, jotka eivät kuulu museoiden kokoelmiin tai Perinnelaivarekisteriin, mutta joita voidaan pitää arvokkaina ja jotka voisivat mahdollisesti tulla liitetyksi museokokoelmaan tai rekisteröidyksi Perinnelaivarekisteriin. Tietokantaan sisältyvät myös museoiden kokoelmissa olevat alukset sekä Perinnelaivarekisteriin merkityt alukset. Ammattimaisesti hoidettujen museoiden kokoelmissa olevat alukset on tarkoitus inventoida ja dokumentoida Forum Marinumin ja Suomen merimuseon aloittamassa dokumentointiprojektissa, jonka puitteissa luodaan myös kriteerejä alusten arvon mittaamista ja vertailua varten. Tämän inventoinnin ensisijaisena tarkoituksena on kartoittaa arvokkaat alukset. Suomen Laivahistoriallisella Yhdistyksellä on laajan maanlaajuisen jäsenistönsä ja kontaktiverkostonsa ansiosta erinomaiset edellytykset tuottaa tällainen kartoitus. Alusten inventoinnissa kiinnitetään huomiota tiettyjen alustyyppien yleisyyteen ja tyypillisyyteen omana aikanaan sekä toisaalta sitä kuinka hyvin jäljellä olevat yksilöt ovat säilyneet alkuperäistä tai työnaikaista asuaan. Hankkeen tulokset Inventoinnin lopputuloksena on olennaisilta osiltaan julkinen luettelo Suomessa olevista aluksista, joilla on kulttuurihistoriallista arvoa. Tietokanta sisältää myös yksinomaan perinnelaivarekisterin ja museotoiminnan tarpeita palvelevaa tietoa

8 8 koskien mm. alusten alkuperäisyyttä ja kuntoa. Tietokantaan kirjataan alusten historiatiedot. Inventointi on myös tarkoitus julkaista joko omassa erillisessä julkaisussa tai perinnelaivatoimintaa esittelevässä julkaisussa vuonna Aikataulu Hanke aloitettiin toukokuussa 2009 ja tulokset julkistetaan vuoden 2011 kuluessa. 6. KUNNOSTUS- JA ENTISTÄMISAVUSTUKSET 2010 Yleistä Asiantuntijalautakunta on keskustellut toimikautensa aikana avustusten jakoperiaatteista. Yhtä mieltä ollaan oltu siitä, että avustukset tulisi pystyä priorisoimaan selkeästi sellaisiin kunnostus- ja entistämistöihin, jotka auttavat alusten säilymistä kulkukuntoisina. Perinnelaivarekisterin tehtävä on tukea arvokkaiksi luokiteltujen alusten säilymistä pitkällä tähtäimellä, jolloin aikaperspektiivi on usein pitempi kuin määräaikaiskatsastusten välinen aika. Tukea on haluttu perustellusti myöntää ensisijaisesti alusten säilymistä tukeviin laajoihin kunnostustöihin kuin sellaisiin pienempiin kohteisiin, jotka tähtäävät aluksen ylläpitämiseksi katsastuskunnossa seuraavan 1 2 vuoden ajan. Avustuksia on haettu 2010 alkaen sähköisellä hakulomakkeella. Rekisterin kotisivuja varten laadittiin myös avustuksen hakijoiden käyttöön suunniteltu ladattava opas. Vuoden 2010 avustukset Opetusministeriö asetti diaarinumerolla 89/280/2009 Museoviraston käyttöön vuodeksi 2010 yhteensä ,00 käytettäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämisavustuksiin. Lautakunnalla oli avustusesityksistä päättäessään käytössään lisäksi edellisiltä vuosilta käyttämättä jääneitä varoja euroa.

9 9 Perinnelaivarekisterille toimitettiin määräaikaan mennessä 27 avustushakemusta, jotka perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta käsitteli kokouksissaan 3/ pykälä 7, 1/ pykälä 8 ja 2/ pykälä 5. Museovirasto päätti perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunta esityksen perusteella myöntää kunnostus- ja entistämisavustuksia 19 alukselle, joista 12 on höyrylaivoja, 1 moottorilaiva, 5 purjelaivaa ja 1 proomu. Avustusesitysten yhteissumma oli ,00 euroa. Kielteisiä esityksiä oli 7 kappaletta. Kolmen avustushakemuksen käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä Lautakunta noudatti esityksiä tehdessään periaatetta, jonka mukaan avustusesitys voi olla korkeintaan puolet hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Myönteiset ja kielteiset esitykset perusteluineen liitteessä ARVOLUOKITUS Tausta Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävien alusten kulttuurihistoriallista arvoa määrittävän pisteytysjärjestelmän kehittämistä esitettiin ensimmäisen kerran jo Perinnelaivarekisterityöryhmän mietinnössä vuonna Perinnelaivarekisterityöryhmän esitys pisteytysjärjestelmäksi oli seuraava: purjeja höyrylaivat voidaan rakenteidensa lisäksi jakaa osioihin, jotka pisteytetään 0 10 pistettä. Yhteen laskemalla aluksen pistearvo päästään tarkempaan ja objektiivisempaan ilmaukseen aluksen arvosta. Pisteytysjärjestelmä muodostaisi rungon, jota tarvittaessa aluksissa tapahtuvan teknisen kehityksen sekä alusrakenteen koostumuksen ja näiden aiheuttamien painotusten johdosta voitaisiin tarkentaa tai muuttaa (OPM:n työryhmien muistioita 1992:53, sivu 14). Pisteytysjärjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 1994 mutta kehitystyö keskeytettiin, koska asiantuntijalautakunta ei pitänyt pisteytysjärjestelmää tarpeellisena.

10 10 Tavoite Nykyinen asiantuntijalautakunta asetti perinnelaivojen arvoluokitusjärjestelmän tavoitteeksi sellaisen työkalun luominen, jonka avulla pystytään tasapuolisesti ratkaisemaan yksittäisen vanhan laivan arvo ottamalla huomioon kaikki aluksen historiaan liittyvät tiedot sekä aluksen säilymiseen vaikuttavat taustatekijät. Lisäksi pisteytysjärjestelmän avulla halutaan erityisesti varmistaa, että julkista taloudellista tukea jaettaessa avustusesityksiä tekevällä asiantuntijalautakunnalla on käytössään yksinkertainen, luotettava ja tasapuolinen työkalu vertailtaessa laivoja keskenään. Näin pystytään myös varmistamaan taloudellisen tuen ohjautuminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kaikkein tärkeimpiin kohteisiin. Arvoluokitus- ja pisteytysjärjestelmän on pidettävä sisällään rekisterin tavoitteiden ja toiminnan kannalta keskeiset indikaattorit, joita voivat olla tekninen arvo, aluksen alkuperäisyys ja omistajan kyky säilyttää omistamaansa alusta rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa. Aikataulu Museoiden kokoelmiin kuuluville laivoille on laadittu Merikeskus Forum Marinumin ja Suomen merimuseon vuosina johtamassa hankkeessa omat dokumentointi- ja arvoluokitusjärjestelmät. Perinnelaivojen osalta arvoluokituksen tulee valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. 8. TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Perinnelaivarekisterin tehtävät vuonna 2011 Perinnelaivarekisterihakemusten käsittely Käsitellään pöydälle jätetyt hakemukset ja uudet vuoden 2011 aikana tulleet rekisterihakemukset. Tehdään esitys Museovirastolle kielteisistä ja myönteisistä rekisterihakemuksista sekä rekisteristä poistettavista aluksista, jotka eivät enää täytä työjärjestyksessä esitettyjä ehtoja. Kunnostus- ja entistämisavustukset Käsitellään vuoden 2011 kunnostus- ja entistämishakemukset ja tehdään avustuksista esitys Museovirastolle huhtikuun 2011 loppuun mennessä.

11 11 Inventointi SLHY esittelee laatimansa aluskannan inventoinnin, jonka perusteella lautakunta pääsee määrittelemään säilyneiden alusten arvon uudelleen, ja tarvittaessa siivoamaan rekisterin sellaisista aluksista, jotka sinne eivät mahdollisesti kuulu. Inventointia käytetään myös laadittaessa toimintastrategiaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Esitellään Museoviraston julkaisutyöryhmälle perinnelaivojen inventointia ja perinnelaivarekisterin toimintaa esittelevän julkaisun suunnitelma. Arvoluokitus Laaditaan pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella aluksia rekisteriin hyväksytään. Arvoluokituksen perusteella rekisteriin hyväksytyt alukset voidaan tulevaisuudessa pohjoismaisten esikuvien mukaan luokitella kahteen kategoriaan, joista vain arvokkaampaan kuuluvien alusten säilymistä tuettaisiin taloudellisesti. Toimintastrategia Laaditaan valmistuneen inventoinnin ja arvoluokituksen perusteella toimintasuunnitelma seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Arkiston järjestäminen ja kuvien digitalisointi Laaditaan arkistosuunnitelma. Kerätään tietoa ja kuvia rekisteriin kuuluvista ja muista arvokkaista aluksista entistä systemaattisemmin. Talletetaan ja päivitetään rekisteriin hyväksyttyjen alusten tiedot rekisteritietokantaan. Aloitetaan valokuvamateriaalin siirto digitaaliseen muotoon. Dokumentointi- ja hoitosuunnitelmat Laaditaan alusten omistajille yksinkertaiset ja käyttökelpoiset ohjeet alusten dokumentointia varten. Dokumentoinnin tavoite on ohjata laivanomistajia tuottamaan avustuksella tehdyistä kunnostuksista kertovia yhteismitallisia dokumentteja sekä täydentää ja yhdenmukaistaa lautakunnan käytössä olevaa tietoa liittyen alusten historiaan ja nykykuntoon. Hoitosuunnitelma ( code of good practice ) sisältää ohjeet aluksen käyttöön ja säilyttämiseen rekisterin työjärjestyksen edellyttämässä kunnossa.

12 12 Tiedotus Tehdään WWW-sivujen kieliversiot ja rekisteriin hyväksyttyjen alusten esittelysivut.

13 13 Työjärjestys LIITE 1 Perinnelaiva Perinnelaivaksi nimitetään Perinnelaivarekisteriin kuuluvaa merenkulun historian kannalta arvokasta alusta, joka on myös arvonsa mukaisessa käytössä ja kunnossa. Perinnelaivarekisteri Museovirasto pitää Perinnelaivarekisteriä perinnelaivojen säilymisen ja asianmukaisen kunnostamisen varmistamiseksi. Rekisteriin pääsemiseksi aluksen omistajan on osoitettava hakemuksensa Museovirastolle. Päätöksen aluksen hyväksymisestä rekisteriin tekee Museovirasto perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan esitysten perusteella. Perinnelaivarekisterin jäsenyys on määräaikainen. Säilyttääkseen jäsenyyden rekisterissä tulee rekisteriin hyväksytyn aluksen omistajan toimittaa 5 vuoden välein riittävät todisteet siitä, että alus on edelleen rekisterin työjärjestyksessä esitetyssä käytössä ja kunnossa. Jos rekisteriin hyväksytty alus vaihtaa omistajaa, rekisterin jäsenyys päättyy. Mikäli aluksen uusi omistaja haluaa säilyttää jäsenyyden rekisterissä, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Rekisterin jäsenyys päättyy myös siinä tapauksessa, että alukseen tehdään muutostöitä ilman asiantuntijalautakunnan hyväksyntää. Perinnelaivarekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee täyttää seuraavat kriteerit. Alus on rekisteröity Suomessa. Alus on katsastettu voimassa olevien lakien ja asetusten sekä hyvän merimiestavan mukaisesti. Alus on alun perin rakennettu ammattiliikenteeseen tai virkakäyttöön. Alus on vähintään 50 vuotta vanha. Aluksen vähimmäispituus on 12 metriä. Pituuden kohdalla voidaan tehdä erityistapauksissa poikkeuksia. Lisäksi otetaan huomioon seuraavat kriteerit, joista erillisessä rekisterihakemuksessa edellytetään esitettävän riittävät selvitykset. Aluksen ikä ja Suomessa olo aika Alus on vähintään 50 vuotta vanha Aluksen alkuperäisyys ja ainutlaatuisuus: alus on hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Olemassa olevien vastaavanlaisten alusten lukumäärä kotimaassa tai maailmalla on vähäinen tai alus on tunnetun laivanrakentajan työtä. Aluksen kulttuurihistoriallinen arvo. Aluksen merkittävyys ja dokumentaatioarvo Suomen merenkulun historian kannalta.

14 14 Museovirasto ylläpitää rekisteriin hyväksytyistä aluksista tietokantaa, johon hakemuksiin ja avustuksiin liittyvät tiedot kirjataan. Asiantuntijalautakunta Museovirasto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan asiantuntijalautakunnan, joka tekee esityksiä alusten hyväksymiseksi Perinnelaivarekisteriin, antaa lausuntoja hakemuksista harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi perinnelaivojen korjausja kunnostamistyöhön sekä suorittaa muitakin Museoviraston lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijalautakuntaan kuuluu Museoviraston nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Muita valtion viranomaisia lautakunnassa edustaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin merenkulkuosaston nimeämä edustaja. Ehdotuksia muiksi jäseniksi pyydetään ainakin Suomen Höyrypursiseura ry:ltä, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry:ltä, Viaporin Telakka ry:ltä ja Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry:ltä. Valtion taloudellinen tuki Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus ja entisöinti perustuu pääosin omaehtoiseen toimintaan ja omistajien edellytetään huolehtivan alusten kunnosta. Museovirasto voi hakemuksesta myöntää valtionavustuslain (688/2001) mukaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten kunnostamis- ja entistämisavustusta kulkukuntoisten Perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entisöimistöiden suorittamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että aluksella on ammatti- tai virkakäyttöön liittyvä suomalainen historia, tai että alus on rakennettu Suomessa edellä mainittuun käyttöön. Kunnostusvaiheessa oleville merenkulun historian kannalta arvokkaille aluksille, jotka korjaustöiden valmistumisen jälkeen on mahdollista hyväksyä Perinnelaivarekisteriin, voidaan myöntää avustuksia vain poikkeustapauksissa. Avustusta haetaan Museovirastolta tarkoitusta varten suunnitellulla lomakkeella. Hakemukseen tulee sisältyä mm. korjaussuunnitelma, sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Myönnettävä taloudellinen tuki on pääsääntöisesi kolmasosa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Päätös avustusten jakamisesta tehdään toukokuun loppuun mennessä. Avustusta ei myönnetä valtion omistamien alusten kunnostus- ja entistämistöihin eikä alusten uudelleen rakentamiseen. Myönnetty avustus maksetaan kunnostus- ja entistämistöiden päätyttyä toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuspäätöksen mukana toimitettu avustuksen käyttöä koskeva tiliselvitys on tarkastettu ja hyväksytty. Avustuksen saajan on kaikissa tapauksissa annettava Museovirastolle viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys Museoviraston määräämällä tavalla.

15 15 Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Jos alus myydään ulkomaille ja sille myönnetään maastavientilupa, voi Museovirasto periä myönnetyt avustukset maksettavaksi takaisin. Tämä työjärjestys tulee voimaan joulukuun 1. päivänä 2010.

16 16 LIITE 2 Perinnelaivarekisteriin hyväksytyt, hylätyt ja poistetut alukset Perinnelaivarekisteriin hyväksyttiin M/s Gullkronan Kotipaikka Helsinki, omistaja Leo Kaasinen M/s Gullkronan on vuonna 1951 Åbo Båtvarf Ab:n valmistama moottorilaiva, jonka rakentaminen rahoitettiin Folkhälsanin myöntämällä avustuksella ja ruotsalaisten koululaisten keräämillä lahjoitusvaroilla. M/s Gullkronan on maamme ainoa lääkärilaivaksi rakennettu alus, jonka toimialue oli Turunmaan ja Ahvenanmaan saaristo. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella alus täyttää Perinnelaivarekisterin työjärjestyksessä esitetyt vaatimukset niin aluksen mittojen kuin vaadittujen katsastusten osalta. Asiantuntijalautakunta totesi lisäksi, että alus on tällä hetkellä sekä arvoaan vastaavassa käytössä ja kunnossa.

17 17 Alukset joita ei esitetty hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin M/v Andros Omistaja Raimo Rajala, Tampere Vuonna 1922 Turussa Andree & Rosenqvistin suunnittelema 23 jalkainen tammikaarille rakennettu mahonkirunkoinen moottorivene. Todennäköisesti kyseessä on vartioalus Auran apuveneenä ollut alus, jollaisia mm. Tulli ja Rajavartiolaitos käyttivät kieltolain aikana. Tullimuseon ylitarkastajan Janne Nokin toimittaman lausunnon mukaan on mahdollista, että kyseinen moottorivene olisi mittojensa perusteella yksi vuoden 1928 Tullialusten luettelossa mainituista aluksista (joko N.A 12 tai N.A 13). Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. M/v Ahti Omistaja Ilmari Dunder, Tampere

18 18 Vuonna 1915 Turussa Åbo Båtvarfvilla tammikaarille rakennettu mahonkinen salonkivene. Alus on alkuperäistä vastaavassa kunnossa, ja se on purjehtinut saman suvun hallussa 1920-luvulta lähtien Näsijärven purjehdusseuran lipun alla Näsijärven vesistössä. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. M/v AEB Omistaja Ismo Postareff, Jyväskylä M/v AEB on Gösta Kyntzellin suunnittelema 11,5 m pitkä mahonkirunkoinen salonkivene. Alus laskettiin vesille Tolkkisten telakalla Porvoossa vuonna Veneen nimi AEB tulee August Eklöf Borgå, ja AEB oli yhtiön edustusvene jolla kuljetettiin yhtiön vieraita Porvoon saaristossa. Sodan aikana AEB oli puolustusvoimain käytössä Helsingissä, ja sodan päätyttyä vene myytiin G.A. Serlachius -yhtiölle. Tällä hetkellä alus on restauroitu alkuperäistä vastaavaan asuun. Keskusteltuaan asiasta lautakunta päätti, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Perinnelaivarekisteristä poistettiin seuraavat alukset lähtien. M/s Nelli Alus ei ole rekisterin kriteerien mukaisessa kunnossa ja aluksen omistajaa sekä olinpaikkaa ei tunneta.

19 19 M/s Pielisjoki Aluksen rekisteriin hyväksymisen ehtona ollut kulkukoneisto on vaihdettu. S/s Ilona Vuosia ravintolalaivana Lahden vanhassa satamassa käytetty entinen matkustajahöyrylaiva, jonka kulkukoneisto on purettu. Moottoritykkivene Nuoli X Alus on romutettu. Moottoritykkivene Nuoli XII Alus on myyty ulkomaille.

20 20 Vuoden 2010 harkinnanvaraiset avustukset LIITE 3 01/PLR2/2010 S/s Paul Wahl, omistaja Vip-Cruise Vuonna 1919 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Savonlinna. Aluksen höyrykoneen kampiakselin uusimiseen /PLR2/2010 M/s Alpo, omistaja Toppilan Möljä Oy Vuonna 1943 New Yorkissa Yhdysvalloissa rakennettu moottorihinaaja. Aluksen kotipaikka Oulu Aluksen hytin entisöintiin /PLR2/2010 S/s Ahti, omistaja Höyrylaiva s/s Ahti perinneyhdistys ry Vuonna 1892 Helsingissä rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Lappeenranta. Höyryturbiinin kunnostukseen 750.

21 21 05/PLR2/2010 S/s Karjalankoski, omistaja Pasi Piironen Vuonna 1905 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Kuopio. Aluksen kattilan palauttamiseen halkokäyttöiseksi /PLR2/2010 S/s Turso, omistaja S/s Turso yhdistys ry Vuonna 1944 Helsingissä valmistunut satamajäänsärkijä. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen kone- ja höyrytekniikan uusimiseen sekä hyttien ja miehistötilojen entisöintiin /PLR2/2010 S/s Norrkulla, omistaja Helsingin höyrylaivaosakeyhtiö Vuonna 1911 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki. Aluksen korsteenin uusimiseen 7500.

22 22 12/PLR2/2010 S/y Freja, omistaja Mikko Rytsölä Vuonna 1933 Norjan Ölvessä rakennettu ketsi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Enso, omistaja Veikko Lindroos Vuonna 1899 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Ristiina Aluksen kattilan ja rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Satu, omistaja Pekka Buuri Vuonna 1909 Jorosissa rakennettu höyrysluuppi. Aluksen kotipaikka Lappeenranta Aluksen rungon kunnostukseen 3200.

23 23 16/PLR2/2010 S/s Metsä, omistaja Esko Härö Vuonna 1877 Hollannin Kinderdijkissä valmistunut höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Kuhmoinen. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 M/aux Kathrina, omistaja Jonna Panelius Vuonna 1949 Pernajassa valmistunut 3-mastoinen kuunari. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Lokki, omistaja Petri Korpivaara Vuonna 1913 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kansirakenteiden uusimiseen

24 24 21/PLR2/2010 S/s Tarjanne, omistaja Runoilijan tie Oy Vuonna 1908 Varkaudessa rakennettu matkustajahöyrylaiva. Aluksen kotipaikka Tampere Maston uusimiseen /PLR2/2010 S/s Wenno, omistaja Puumalan kunta Vuonna 1907 Savonlinnassa rakennettu kuivarahtilaiva (tervahöyry). Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon ja koneen kunnostukseen /PLR2/2010 M/s Unterelbe, omistaja JR Shipping Ky Vuonna 1939 Saksan Hampurissa rakennettu kuivarahtilaiva. Aluksen kotipaikka Porvoo. Aluksen potkuriakselin ja pääkoneen kunnostukseen 5000.

25 25 24/PLR2/2010 Proomu Ilma, omistaja Ari Juva Vuonna 1936 Savonlinnassa rakennettu proomu. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 S/s Antero, omistaja Ari Juva Vuonna 1924 Varkaudessa rakennettu höyryhinaaja. Aluksen kotipaikka Puumala. Aluksen rungon kunnostukseen /PLR2/2010 Jahti Alma, omistaja Saaristomaailma Oy Vuonna 1882 Virolahdella rakennettu jahti. Aluksen kotipaikka Helsinki. Kannen ja kansirakenteiden tekoon

26 26 Jahti Alman avustusesitykseen liittyen seuraavat perustelut. Jahti Alma on vuonna 1882 Virolahdella vesille laskettu alus, jonka täydellinen restaurointi aloitettiin vuonna Restaurointitöiden lähtökohtana oli romutuskuntoinen alus. Aluksen taustasta tiedettiin, että kyseessä on ainoa maassamme säilynyt, aikoinaan hyvin yleinen rahtipurjehduksessa käytetty jahtitakiloitu alus. Aluksen runko on rakennettu viimeisen 9 vuoden aikana uudelleen alkuperäisen mallin mukaisesti perinteisiä materiaaleja ja työtapoja kunnioittaen. Alkuperäisiä puurakenteita Almassa ei tällä hetkellä ole jäljellä enää yhtään. Alusta on korjattu ja puuosia vaihdettu osa osalta 130-vuoden aikana useamman kerran luvun lopulla alus mm. upposi

27 27 Hevossalmessa, nostettiin ylös, rakennettiin uudelleen ja takiloitiin 2- mastoiseksi apukonein varustetuksi kaljaasiksi. Aluksen historia on selvitetty rakentamisvuodesta lähtien. Nykyinen restaurointityö perustuu aluksen historiantutkimukseen, vanhoihin valokuviin, olemassa oleviin säilyneisiin rakenneosiin ja itäisellä Uudellamaalla käytettyyn rakennustraditioon. Museovirasto ei ole aikaisemmin tukenut aluksen restaurointia. Avustusta jahti Almalle esitetään työjärjestykseen sallimissa puitteissa poikkeustapauksena, jota kunnostus- ja entistämistöiden valmistuttua voidaan esittää hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin. Vastaavaan perustuen myönnettiin vuonna 2009 avustusta kaljaasi Hoppetin kunnostukseen. Jahti Almaan ja kaljaasi Hoppetiin liittyen lautakunta keskusteli ja teki periaatepäätöksen alusten aitoudesta ja rekisterikelpoisuudesta kokouksessaan 1/2009, jossa lautakunta päätti myös esittää avustusta kaljaasi Hoppet projektille. Pöytäkirjanote kokous 1/ pykälä 5 Todettiin, että työjärjestyksen mukaan rekisteriin hyväksyttävän aluksen tulee olla hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai että alus on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Keskusteltiin esineen aitoudesta. Todettiin, että aitouteen liittyy usein paradoksi: jos objektien annetaan ajan myötä rapautua ja lopulta tuhoutua, ne pysyvät kuitenkin koko tämän prosessin ajan aitona. Jos taas ahkerat konservaattorit ja etenkin restauroijat pitävät objektista hyvää huolta, objektin aitous vähenee jokaisen restaurointitoimenpiteen myötä. Lisäksi oltiin samaa mieltä siitä, että aitouden voi laajasti ajateltuna katsoa kohdistuvan paitsi esineen muotoon myös käytettyyn valmistustekniikkaan, toiminnalliseen alkuperäisyyteen tai esimerkiksi sijainnin alkuperäisyyteen. Todettiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi, että aitouden määrittelemisessä ja sen todellisesta olemuksesta päättämisessä on omat vaikeutensa. Aluksen kunnon huononeminen ei sinänsä aiheuta aitouden menetystä, mutta jokaisen korjaus- ja entisöimistoimenpiteen

28 28 voi katsoa vähentävän sitä. Aitous tai alkuperäisyys ei siis sinällään luo esineen arvoa, eikä niitä voida esineeseen jälkikäteen liittää. Käytiin yleiskeskustelua restauroinnista. Todettiin, restaurointia on staattista ja dynaamista. Ensin mainitussa pyritään ulkonäkö säilyttämään mahdollisimman tarkkaan, dynaamisessa säilytetään esineen toimivuutta. Oltiin yhtä mieltä siitä, että vanhan laivan laajamittainen restaurointi tai uudelleenrakentaminen on hyväksyttävissä vain, jos työt perustuvat mahdollisimman täydelliseen ja yksityiskohtaiseen dokumentointiin, ja jos kunnostus- ja entistämistoimenpiteet on tehty alkuperäisiä materiaaleja käyttäen ja vanhoja työtapoja noudattaen. Jahti Almasta ja kaljaasi Hoppetista käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti, että lautakunta äänestää asiasta. Molempien alusten hyväksymistä rekisteriin puolsi 5 jäsentä ja yksi äänesti tyhjää. Visa Roine ja Ulla Kallberg esittivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä jahti Alman hyväksymistä vastaan. 27/PLR2/2010 M/aux Inga-Lill, omistaja Aura Mare Oy Vuonna 1948 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Helsinki Aluksen kylki- ja kansilankkujen sekä kaarten uusimiseen

29 29 Alukset joille ei esitetä avustusta 08/PLR2/2010 M/aux Vivan, omistaja Vivan yhdistys ry Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Kotka Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva kunnostus- ja entistämistyö on kyseisen aluksen säilymisen kannalta perusteltu kohde. Todettiin, että lautakunnan Museovirastolle esittämä avustus voi olla korkeintaan puolet hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, ja että asiantuntijalautakunta on esityksissään noudattanut periaatetta, jonka mukaan avustus on noin kolmasosa hyväksytyistä kustannuksista. Käytyään läpi avustuksenhakijan hankkeen toteuttamiseksi esittämän kustannusarvion ( euroa), ja ottaen huomioon lisäselvityksenä avustuksenhakijan huhtikuussa 2010 pyynnöstä toimittaman päivitetyn rahoitussuunnitelman, joutui lautakunta toteamaan, että hakijalta hankkeen toteuttamiseksi edellytettävä omarahoitusosuus (2/3 osaa esitetystä ja hyväksytystä kustannusarviosta) ei hankkeen tässä vaiheessa ole riittävän varmalla pohjalla, jotta lautakunta voisi perustellusti esittää avustusta myönnettäväksi.

30 30 10/PLR2/2010 M/v Andros, omistaja Raimo Rajala Vuonna 1922 Turussa André & Rosenqvistin Suomen tullilaitokselle rakentama moottorivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Andros hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei sen mahdollisesta alkuperäisestä käyttötarkoituksesta huolimatta esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta. 15/PLR2/2010 M/aux Marita, omistaja Rederi AB Marita Vuonna 1947 Porvoon maalaiskunnassa valmistunut kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen kotipaikka Porvoo Käsiteltyään avustushakemuksen ja siihen pyydetyt lisäselvitykset lautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva peräosan kunnostus- ja entistämistyö on aluksen säilymisen kannalta tärkeä kohde.

31 31 Todettiin kuitenkin, että avustuksen hakijan hakemuksessaan esittämät perän ja rungon kunnostustyöt auttaisivat aluksen säilymistä vain lyhyellä tähtäimellä, ja lautakunnan näkemyksen mukaan nyt esitetyn suunnitelman mukaiset korjaukset jouduttaisiin purkamaan lähitulevaisuudessa pois laajemman peräremontin takia, jollainen alukseen on pakko tehdä siinä tapauksessa, että se halutaan säilyttää dokumenttina jälkipolville maamme merenkulun historian yhdestä vaiheesta. Lautakunta on valmis tukemaan kaljaasi Maritan säilymistä varmistavia kunnostus- ja entistämistöitä vastaisuudessa ja tarvittaessa esimerkiksi laatimaan yhdessä aluksen omistajan kanssa kuntokartoituksen ja kunnostussuunnitelman. 19/PLR2/2010 M/v Ahti, omistaja Ilmari Dunder Vuonna 1915 Åbo Båtvarf Ab:n telakalla valmistunut salonkivene. Aluksen kotipaikka Tampere Asiantuntijalautakunta on keskustellut aluksen m/v Ahti hyväksymisestä Perinnelaivarekisteriin kokouksessaan 3/2009 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti kokouksessa esittää Museovirastolle, että alusta ei esitetä hyväksyttäväksi Perinnelaivarekisteriin, koska kyseessä on alle 12 metrin pituinen vene eikä ammattiliikenteeseen rakennettu laiva. Koska alusta on päätetty olla esittämättä Perinnelaivarekisteriin, ei sille voi esittää myöskään kunnostus- ja entistämisavustusta.

32 32 20/PLR2/2010 Kaljaasi Hoppet, omistaja Rederi Ab Hoppet Vuonna 1927 Virossa rakennettu kaksimastoinen kaljaasi. Aluksen nykyinen kotipaikka Loviisa. Käsiteltyään avustushakemuksen lautakunta joutui tällä kertaa toteamaan, että avustusta haetaan kohteisiin (mm. moottori, polttoainetankit, vesitankit), joihin avustusta ei jakoperiaatteiden mukaan voida esittää. Hakemukset joiden käsittely keskeytettiin hakijan pyynnöstä 04/PLR2/ /PLR2/ /PLR2/2010 S/s Armas S/s Suur-Saimaa S/s Leppävirta

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA PERINNELAIVA-ASIAIN PÖYTÄKIRJA 1/2010 ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA Museoviraston asettaman perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan pöytäkirja numero 1/2010 Aika 22.3.2010 kello 11.15-15.35 Paikka Museovirasto,

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.12.2012.

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 287 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Turun

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot