/g/ 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/g/ 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO"

Transkriptio

1 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA 314 Kokousaika keskiviikkona 13. $.2014 kello Kokouspaikka: seui-akuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa: Kontiainen Markus Helmi, Hannu Koponen, Eila Käyhkö, Irma Mononen, Erkki Vuorjoki Sirkka-Liisa Kulmala, Kari Ilonen, Hannu Kotilainen, Vesa Mutanen, Eija Venäläinen, Raija puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kv. puheenjohtaja kv. varapuheenjohtaja Esittelijälpöytäkirj anpitäjä varapuheenjohtaja jäsen Asiat Allekirj oitukset itiainen ohtaja ja Hannu Helmi Puheenjohtaja 53 Vesa Kotilainen pöytäkirjanpitäj ä ja Kari Kulmala pöytäkirjanpitäjä 53 Pöytäkirja on tarkistettu Aika ja paikka /g/ 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto t Pöytäkirjan nähtävillä olo (30 pv) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa

2 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 314 pidetään keskiviikkona kello seurakuntasalissa. Käsiteltävät asiat: 47 Kokouksen avaus 4$ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Pöytäkiijan nähtävillä olo 52 Veroprosentti vuodelle Palkankorotukset alkaen 54 Palvelusopimus Kirkonpalvelukeskus ja Rääkkylän seurakunta 55 Toimituspalkkiosopimus 56 Muut asiat 57 Ilmoitusasiat 5$ Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen Rääkkylässä

3 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm sivu Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus. 48. Kokouksen aluksi veisasimme virrestä 484 säkeistöt 1-2. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouksen laji ii suus ja päätösvaltaisuus 49. KJ 9:1 :2 mom Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättärnällä tavalla. KL 7:4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, paikalla oli viisi kirkkoneuvoston jäsentä ja yksi varaj äsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskij oma. Ehdotus VK: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Irma Käyhkö ja Erkki Mononen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 50. Työj ärj estyksen hyväksyminen Kokouksen asialista hyväksyttänee työj ärj estykseksi. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä: kohta 56 Vaalilautakunnan puheenjohtaja Erkki Monosen kirja kirkkoneuvostolle, kohta 57 muut asiat, kohta 5$ Ilmoitusasiat ja kohta 59 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen. Kohdassa muut asiat käsitellään kirkkoherra Markus Kontiaisen kirje kirkkoneuvostolle. 1/L il. / 20 Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirjaimet

4 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Tarkastettu pöytäkirja on pidettävä nähtävänä kolmenkymmenen päivän ajan kirkkoherranvirastossa ja ilmoitus nähtävänä olosta on oltava seurakunnan Kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olo alkamista. RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1 Kirkkoneuvosto ilmoitustaululla vähintään yhden päivän ajan ennen pöytäkirjan nähtävillä oloajan Ehdotus MK: Pöytäkirj a on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana

5 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto koko uspvm sivu 4 Veroprosentti vuodelle KL: 15:2 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1:ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksyrnän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Rääkkylän seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2010 alkaen 1,75%. Taloustilanne vaatii veroprosentin korottamista. Veroprosentin korottaminen 1,85 ¾ :n tuo lisätuloja noin euroa. Tunnuslukuja tilinpäätöksistä Tilik.yli/alij $ Vuosikate Verotulot Saad.avustuk $ Jäsenmäärä Ehdotus VK: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rääkkylän seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,85%. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.?., Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

6 R.ÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Palkankorotukset Työmarkkinajärjestöt ovat neuvotelleet työmarkkinasopimuksen KirVESTES kausille Palkojen ensimmäisen sopimusjakson ensimmäinen sopimuskorotus to teutetaanl lukien. Yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa tekevän viranhaltijan ja kuukausipalk kaisen työntekijän peruspakkaa tarkistetaan lukien siten, että 20 euron palkan tarkistus toteutetaan korottamalla vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa. Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tehtäväkohtaista peruspalkkaa tarkistetaan 12 sentillä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua tarkistetaan vas taavasti lukien. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden palkat siirretään kokeilusopimuksen mukaisen järjestelmän piiriin lukien. 4 Siirtymämääräykset 1 mom. Kirkkoherran viran ja sen hattijan palkkaus Kirkkoherran viran ja siinä olevan viran haltijan palkkaus siirretään palvelussuhteen jatkuessa tämän sopimuksen mukaisen järjestelmän piiriin seuraavasti: a)viran hinnoitteluryhniä lukien on Kirkon työrnarkkinalaitoksen pääkämä K-hinnoifteluryhmä. b) viran haltijan peruspalkka lukien on viran haltijan peruspalkka , jota tarkistetaan 20 eurolla ja johon lisätään viranhaltijalle maksettu tai erääntyvä 232,23 euron määrävuosilisä (KirVESTES liite 6, 8). Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajina toimivien kirkkoherrojen peruspalkkaan lisätään myös kirkkoherran puheenjohtajalisä sen suuruisena kuin sitä on maksettu (KirVESTES liite 6, 10 ). Sitä maksetaan peruspalkkaan niin kauan kuin viran haltijan määräys toimia yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on voimassa. c) viran haltijan erääntymätön määrävuosilisä lisätään peruspalkkaan KirVESTES liitteen 6 määrävuosilisää koskevan määräyksen (8 ) mukaisesti siinä sovittujen edellytysten täyttyessä, jollei seurakunta ole omalla päätöksellään tarkistanut peruspalkkaaja sisällyttänyt määrävitosi lisää siihen. Sovettarnisohje: Momentin c-kohta on luonteeltaan takuurnääräys. Siinä taataan viranhaltijalle vähintään 232,23 euron suuruisen määrävuosilisän sisällyttäminen peruspalkkaan määrävuosilisän erääntymistä koskevan palve lusajan täytyttyä. Takuu koskee kuitenkin vain sellaisia tilanteita, joissa seurakunta ei ole omalla päätök sellään tarkistanut viranhaltijan peruspalkkaa määrävuosilisän määrää vastaavasti. 2 mom. Johtava talous-ja henkilöstöhatlinnon viran ja sen haltijan palkkaus Johtavan talous- henkilöstöhallinnon viran ja siinä olevan viran haltijan palkkaus siirretään palvelussuhteen jatkuessa tä män sopimuksen mukaisen järjestelmän piiriin seuraavasti: a) viran hinnoitteluryhmä on lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen päättärnä J-hinnoitteluryhmä b) viran haltijan peruspalkka on lukien viran haltijan peruspalkka , jota tarkistetaan 20 eurolla ja johon lisätään voimassa olevasta peruspalkasta laskettu 15 prosenttiyksikön suuruinen vuosisidonnainen palkanosa (KirVESTES ,33 ). Peruspalkan on oltava lukien viran J-hinnoitteluryhmän vähimmäispalkan alarajan mukainen, paitsi jos viranhaltijan vuosisidon nainen palkanosa on määräytynyt 4, 8 tai 12 prosenttiyksikön mukaan tai jos viranhaltijalle ei ole tuolloin maksettu vuosisidonnaista palkanosaa lainkaan. Silloin seurakunta voi päättää vuosisidonnai seen palkanosaan tehtävän korotuksen sisällyttämisestä peruspalkkaan yhtä useammassa osassa ja siten, että korotus on kokonaisuudessaan maksettu Jollei päätöstä vuosisidonnaisen palkanosan korotuksen jakarnisestaja sen maksuajankohdista ole tehty mennessä, vuosisidonnaiseen palkanosaan tehtävä korotus lisätään peruspalkkaan kokonaan lukien. (,ii.-k / 20 Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirjaimet

7 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Palkankorotukset jatkuu Sovellai;iisohje: Momentin b-kohdan mukaan johtavan talous-ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkkaan sisällytetään lukien 15 prosenttiyksikön suuruinen vuosisidonnainen palkanosa, vaikka viranhal tijalla ei olisikaan siihen tarvittavaa 13 vuoden palvelusaikaa Seurakunnalla on kuitenkin mahdollisuus tasata tästä muutoksesta aiheutuvia palkkamenojaja toteuttaa peruspalkkaan tehtävä tarkis tus yhtä useammassa erässä. Jos näin halutaan toimia, on tarkistuksen jakamisesta osiin ja täytäntöönpa non aikataulusta päätettävä mennessä. Päätös on toirnitettavaennen sen täytäntöönpanoa säh köisesti Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksen mukaisesti Rääkkylän seurakunnan kirkkoher ran palkka kuuluu hinnoitteluryhmään K 10. Rääkkylän seurakunnan talouspäällikön palkka kuuluu hinnoitteluryhmään J 10. Esityslistan liitteenä on työrnarkkinalaitoksen neuvottelema virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seu rakunnissa. Päätökset ylimmän johdon palkan korottamisesta hinnoitteluryhmän sisällä tekee seurakunnan kirkkoneuvosto. Esityslistan liitteenä on jaettu yhdistelmä palkankorotuksista ja maksettavista palkoista alkaen Ehdotus VK: Merkitään tiedoksi. Kirkkoherra Markus Kontiainen esitti ehdotuksesta poiketen, että talouspäällikön palkka korotetaan alkaen Kolmeentuhanteen euroon kuukaudessa. Pykälän käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Helmi ja pöytäkirjanpitäjäksi Kari Kulmala. Puheenhohtaja Markus Kontiainenja pöy täkirjanpitäjä Vesa Kotilainen poistuivat kokouksesta klo eivätkä osallistuneet kohdan 53 käsittelyyn tai päätöksentekoon millään tavoin. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kirkkoherran palkka on alkaen 3950 euroalkkja talouspäällikön palkka on 2950 euroalkk.. Kirkkoherra Markus Kontiainen ja talouspäällikkö Vesa Kotilainen saapuivat kokoukseen klo Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirjaimet

8 . Pöytäkirjantarkastajien RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvrn. sivu Kirkkoneuvosto Palvelusopimus Kirkon palvelukeskus ja Rääkkylän seurakunta 54. Rääkkylän seurakunta siirtyy alkaen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkon palvelukeskus hoitaa tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti talous- ja henki löstöhallinnon palvelut. Esityslistan liitteenä on palvelusopimus sivut 1-7. Sopimuksen liitteenä nro 1 on vastuunjakotaulukko, joka käsittää osat: 1 Ostolaskut, 2 Myyntilaskut, 3 Maksuliike, 4 Kirjanpito ja tilinpäätös, 5 Palkanlaskenta, 6 Palkkiot, 7 Matka- ja ku lulaskut. Liite nro 2 yksikköhinnat. Liite nro 3 Kirkon palvelukeskuksen toimesta hoi dettavat tilastot ja raportit eri tahoille. Ehdotus VK: Hyväksytään Kirkon palvelukeskuksen ja Rääkkylän seurakunnan välinen palvelusopirnus ja sopimuksen liitteen n:rot 1 palvelukeskuksen palveluihin liit tyvä vastuunjako, 2. palvelukeskuksen hintaliite ja 3. sopimus tilastojen ja raporttien luovuttarnisesta. Päätös: 1 / 20 nimikirjaimet

9 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Toimituspalkkiosopimus 55. Esityslistan liitteenä on Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkioita tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä sopimuksissa sanotui sta toiniituksista ja tehtävistä. Nyt hyväksytty sopimus on euromääriltään samanlainen kuin aikaisempi sopimus. Tekstiosuuksiin on tullut muutoksia. Ehdotus VK: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että allekirjoitettu suositussopirnus toirnituspalkkioista otetaan käyttöön Rääkkylän seurakunnassa kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen. Henkilöille, jotka eivät täytä suositussopimuksen 1:n 2 mom. mukaista koulutusvaatimusta, toimituspalkkio on 10 %:a suositussopimusta pienempi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TäytntöÖnpano Valtuusto Neuvosto Johtokunta Otteen oikeaksi todistaa: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

10 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Vaalilautakuirnan puheenjohtaja Erkki Monosen kirje kirkkoneuvostolle 56. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Erkki Mononen kirjoittaa päivätyssä kirjeessä: Vaalilautakunnan kaksi varsinaista jäsentä ovat ilmoittaneet, että he eivät voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Jotta turvattaisiin vaal ilautakunnan lainvoi mainen työskentely kaikissa tilanteissa, esitän että kirkkoneuvosto esittää kirkkoval tuusto lie valittavaksi vaalilautakuntaan kolme varaj äsentä lisää. Ehdotus VK: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan valitaan kolme uutta varajäsentä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nirnikirjaimet Pöytäkirjanpitäjii

11 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Muut asiat Esitys VK: Merkitään tiedoksi kirkkoherra Markus Kontiaisen päivätty kirje kirkkoneuvostolle. Kirje koskee varhaiskuntoutusta, kolmas jakso on ajalla Kuntoutus on hyväksytty syksyllä 2013 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa. Esityslistan liitteenä on kirje. Merkittiin tiedoksi talousarviovertailu ja tuloslaskelma tilanteesta Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 32215,38 Euroa. 58. Ilmoitusasiat Esityslistan liitteenä on Juha Alasen tekemä yhteenveto kirkon opastuksista Kihauksen aikana heinäkuuta Sovittiin, että hautausmaakatselmus pidetään ma alkaen klo 13 Kylän hautausmaalta. 59. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo H Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Täytantöönpano Valtuusto Neuvosto Johtokunta Otteen oikeaksi todistaa:

(7 Maras Kontiainen RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO. Kokousaika tiistaina 7.10.2014 kello 16.00

(7 Maras Kontiainen RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO. Kokousaika tiistaina 7.10.2014 kello 16.00 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika tiistaina 7.10.2014 kello 16.00 Kokouspaikka: seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kontiainen Markus Helmi,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: 113 Kokouksen avaaminen 114 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot