YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Esityslistan liitteet Asia Sivu YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 YMP 117 LAUSUNTO LÄHTEEN TURVE JA LÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN SUUNNITELMAN MUUTOKSESTA 3 YMP 118 LIITTYMINEN KUNTIEN ILMASTONSUOJELUKAMPANJAAN 6 YMP TIMO LATVA-KOIVISTON LIHASIKALAN YMPÄRISTÖLUPA 7 YMP 120 TIMO LATVA-KOIVISTON RAKENNUSLUPA 221/11: LIHASIKALAN LAAJENNUS JA LIETESÄILIÖ 8 YMP ARI TAKANEVAN YMPÄRISTÖLUPA 10 YMP 122 YMP 123 ARI TAKANEVAN RAKENNUSLUPA 260/11: SIKALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS SEKÄ ETÄLIETESÄILIÖ 11 MTY YLI-KARJANMAAN/ANTTI, HEIKKI JA RIITTA YLI- KARJANMAAN RAKENNUSLUPA 254/11: LYPSYLEHMÄPIHATON LAAJENNUS, VANHAN PIHATTONAVETAN PERUSKORJAUS YM JA LIETESÄILIÖ 12 YMP 124 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT 14 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkanrati 17) maanantaina 5. päivänä joulukuuta 2011 virka-aikana klo Puheenjohtaja Ilmajoella 24. päivänä marraskuuta 2011 Aulis Hahtola, merk.

2 Ympäristölautakunta YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Ympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3 Ympäristölautakunta YMP 117 LAUSUNTO LÄHTEEN TURVE JA LÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN SUUNNITELMAN MUUTOKSESTA YHT 426/2011/615 Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Lähteen Turve ja Lämpö Oy:n ympäristölupahakemuksen suunnitelman muutoksen johdosta. Lausunto tulee antaa mennessä. Asian Dnro Aluehallintovirastossa on LSSAVI/219/04.08/2010. Asian aikaisempi käsittely YMP Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Lähteennevan turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Ympäristöluvan hakijana on Lähteen Turve ja Lämpö Oy. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana 39 ha:n ojittamiseen ja turvetuotantoon. Lausuntoa dnro LSSAVI/219/04.08/210 pyydetään mennessä. Lähteen Turve ja Lämpö Oy:n suunniteltu turvetuotantoalue sijaitsee Ilmajoen kunnan kirkonkylässä noin 5 km Ilmajoen keskustasta kaakkoon. Suo rajoittuu pohjoisessa ja etelässä peltoon, idässä Lautapihdinnevaan ja muualla moreenimaastoon. Hakijan tarkoituksena on tuottaa hankkeelta turpeita ympäristön hoitoon ja energiakäyttöön. Alueelta on tarkoitus tuottaa jyrsinturvetta. Arvioitu tuotantoaika on noin 20 vuotta. Tuotantoalueesta 15 ha on ojittamatonta suoaluetta, muu alue on ojitettu. Alueella ei ole aikaisemmin ollut turvetuotantoa. Lähteenneva kuuluu Kyrönjoen vesistöalueen Kyrönjoen yläosan alueeseen (42.03) ja Tuoresluoman valuma-alueeseen (42.035). Lähteennevan pohjoisosasta lähtee laskuoja Saveenojaan, joka johtaa Tuoresluomaan. Eteläpäästä on suora ojayhteys Tuoresluomaan, joka päättyy Kyrönjokeen. Tuotantoalueen vedet johdetaan sarkaojissa lietetaskujen ja päisteputkipidättimien kautta erillisiin laskeutusaltaisiin. Laskeutusaltaat varustetaan virtausta säätelevillä mittapadoilla ja tyhjennetään vuosittain lietteestä kuivaan ja mahdollisimman vähävetiseen paikkaan. Laskeutusaltaasta vedet johdetaan vielä pintavalutuskenttään. Tuotantoalueen keskeltä mitattuna, noin 1 km:n säteellä tuotantoalueesta on 4 asuinrakennusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee 600 metrin etäisyydellä. Muihin asuinrakennuksiin on matkaa noin 900 metriä. Ympäristösihteerin ehdotus:

4 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta on tutustunut esitettyyn ympäristölupahakemukseen koskien Lähteennevan turvetuotantoa, ja päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan turvetuotanto on suositeltavaa ohjata ensisijaisesti ojitetuille soille. Lähteennevan turvetuotantoalueesta 15 ha on ojittamatonta suota. Turvetuotantokohteen oikealla valinnalla vältetään luonnon monimuotoisuuden ja lajien elinympäristöjen kaventuminen suuntaamalla tuotantoa jo ojitetuille alueille tai suopelloille. Hanke voidaan esimerkiksi rajata niin, että luonnontilainen alue säilyy. Lähteennevan turvetuotantoalueelta on etäisyyttä lähimpään luonnonsuojelualueeseen (Tuoresluoman lehdot) on lyhimmillään noin 1,1 km. Tuotantoalueen vedet on esitetty johdettavaksi Tuoresluoman kautta Kyrönjokeen. Hakemuksesta ei selvinnyt, mikä on turvetuotannon vesien vaikutus Tuoresluoman luonnonsuojelualueeseen. Lähteennevan turvetuotantoalueen kuivatusvedet päätyvät Tuoresluoman kautta Kyrönjokeen. Kyrönjoki kuuluu jo nyt pääosin käyttöluokitukseen "välttävä". Ympäristölautakunta pitää ensisijaisen tärkeänä, ettei vesistöjen (Kyrönjoki, Tuoresluoma) kuormitus lisäänny. Lähistöllä ei ole pohjavesialueita. Etäisyyttä lähimpään pohjavesialueeseen (Lehtikallio) on noin 2 km. Hakemuksessa ei ollut tarkemmin selvitetty, mistä tuotantoalueelle liikennöidään. Kulkuyhteydet oli hakemuksessa selvitetty Hannukselantielle saakka. Hakijan kertoman mukaan liikennöinti tuotantoalueelle on tarkoitus järjestää Saveenmaantien kautta. Lähin asuinrakennus (600 m tuotantoalueesta) sijaitsee Saveenmaantien varressa niin, että turvetuotannon liikennöinti kulkisi asuinkiinteistön pihan läpi (asuinrakennus Saveenmaantien toisella puolella ja talousrakennus Saveenmaantien toisella puolella). Liikennemääriksi lupahakemukseen oli arvioitu seuraavasti: - Kesä: 1-2 rekkakuormaa/vrk -> toimituksia yhteensä noin 1-2 kk kesällä - Talvi: 2-4 rekkakuormaa/vrk -> toimituksia yhteensä noin 1-2 kk talvella. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainitut liikennemäärät asuinkiinteistön pihan läpi turpeen kuljetuskalustolla aiheuttavat kohtuutonta haittaa melun ja pölyn muodossa. Tiejärjestelyt on syytä suunnitella uudelleen niin, ettei kohtuutonta haittaa asuinkiinteistölle aiheuteta. Haitallista vaikutusta voidaan vähentää siirtämällä tielinjaus vähemmän haitalliselle reitille.

5 Ympäristölautakunta Esitetyt vesiensuojelutoimet edustavat ympäristölautakunnan tietämyksen mukaan vesiensuojelun parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ja ovat näin ollen riittävät. Vesiensuojelurakenteiden mitoituksessa tulee noudattaa vähimmäistasona Ympäristöministeriön "Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje " -annettuja mitoitusohjeita. Valmistelun ja tuotannon aikana tulee kiinnittää erityisesti huomiota vesiensuojelurakenteiden kunnossapitoon. Hakemuksessa on esitetty riittävä selvitys asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä sekä polttoaineiden säilytyksestä alueella. Muutoin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristösihteeri puh , ja Ympäristölupahakemukseen nyt esitetyt muutokset Ympäristölupahakemusta on muutettu turvetuotantoalueen pintaalan osalta niin, että uuden suunnitelman mukaan hankkeen pintaala on 45,9 ha. Pintavalutuskentän laajennettu pinta-ala on noin 2,6 ha. Uudessa suunnitelmassa on esitetty turpeen jatkokuljetukselle uusi tie. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta on tutustunut esitettyyn ympäristölupahakemuksen muutokseen koskien Lähteennevan turvetuotantoa. Esitetty uusi tielinjaus sijoittuu lähiympäristön asutuksen kannalta edullisempaan paikkaan. Muutoin ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta.

6 Ympäristölautakunta YMP 118 LIITTYMINEN KUNTIEN ILMASTONSUOJELUKAMPANJAAN Ilmajoki laatii yhteistyössä muiden Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien (Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Kurikka, Jalasjärvi, Alavus, Kuortane) kanssa yhteistä Ilmastostrategiaa. Ilmastostrategiahanke on alkanut syyskuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Ilmastostrategiahankkeen osalta on aikaisemmin liitytty jo kuntaliiton hankkeeseen kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa. Ilmastostrategian yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu myös liittyminen kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Ilmastonsuojelukampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ilmastonsuojelukampanjassa sitoudutaan viiteen välitavoitteeseen ja luvataan saavuttaa ensimmäiset tulokset kaikista välitavoitteista kolmen vuoden kuluessa kampanjaan liittymisestä. Välitavoitteet ovat: 1) Käynnistää oman alueensa kasvihuonekaasujen pääasiallisten lähteiden inventoinnin ja ennusteet sekä arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkät alueet. 2) Asettaa tavoitteet päästöjen vähentämiselle ja määrittää tarkoituksenmukaiset sopeutumissuunnitelmat. 3) Kehittää ja hyväksyy sekä lyhyen että pitkän aikavälin kuntasuunnitelmat päästöjen vähentämiseksi ja kehittää yhteiskunnan valmiuksia ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja sopeutumiseen. 4) Toteuttaa edellä mainitut kuntasuunnitelmat sekä niissä esitetyt toimenpiteet. 5) Seuraa ja raportoi kasvihuonekaasupäästöjen sekä tehtyjen ratkaisujen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää Kunnanhallitukselle, että Ilmajoki osallistuisi kuntaliiton ilmastonsuojelukampanjaan ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti, allekirjoittamalla kunnan julkilausuman mennessä. (Julkilausuma esityslistan oheisliitteissä)

7 Ympäristölautakunta YMP 119 TIMO LATVA-KOIVISTON LIHASIKALAN YMPÄRISTÖLUPA YHT 471/2011/615 Timo Latva-Koivisto hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa lihasikalan laajentamiselle Ilmajoen kunnan Jouppilankylään, kiinteistölle Kuussalo RN:o 5:155, Rommelinmäentien läheisyyteen. Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana sekä julkaistu kuulutus Ilmajoki-lehdessä. Eläinsuojan naapurikiinteistöjen omistajille on myös tiedotettu hakemuksesta. Päätösehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä 1. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Timo Latva-Koivistolle ympäristöluvan lihasikalan laajentamiselle liitteen 1 mukaisesti.

8 Ympäristölautakunta YMP 120 TIMO LATVA-KOIVISTON RAKENNUSLUPA 221/11: LIHASIKALAN LAAJENNUS JA LIETESÄILIÖ Ehdotus: Lupa myönnetään.

9 Ympäristölautakunta

10 Ympäristölautakunta YMP 121 ARI TAKANEVAN YMPÄRISTÖLUPA YHT 472/2011/615 Ari Takaneva hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa yhdistelmäsikalan laajentamiselle Ilmajoen kunnan Lahdenkylään, kiinteistölle Puska RN:o 4:97, Joupinkujan läheisyyteen. Lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Ilmoituksesta on julkaistu kuulutus Ilmajoki-lehdessä. Eläinsuojan naapurikiinteistöjen omistajille sekä etälietesäiliön sijaintikiinteistön rajanaapureille on myös tiedotettu hakemuksesta. Keskeneräinen päätösehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä 2. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Esittelijä jatkaa asian valmistelua kuulutusajan ( saakka). Lopullinen päätösehdotus esitellään kokouksessa.

11 Ympäristölautakunta YMP 122 ARI TAKANEVAN RAKENNUSLUPA 260/11: SIKALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS SEKÄ ETÄLIETESÄILIÖ Esittelijä tekee kokouksessa päätösehdotuksen.

12 Ympäristölautakunta YMP 123 MTY YLI-KARJANMAAN/ANTTI, HEIKKI JA RIITTA YLI-KARJANMAAN RAKENNUSLUPA 254/11: LYPSYLEHMÄPIHATON LAAJENNUS, VANHAN PIHATTONAVETAN PERUSKORJAUS YM JA LIETESÄILIÖ Ehdotus: Lupa myönnetään.

13 Ympäristölautakunta

14 Ympäristölautakunta YMP 124 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa: Ympäristösihteeri: 1. Vaasan hallinto-oikeuden päätös , Valitus ympäristölupa-asiassa (Vaskiluodon Voima Oy /Etelä- Suomen aluehallintovirasto) 2. E-P:n Käräjäoikeuden antama tuomiolauselma ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonta-asiassa Rakennustarkastaja: 3. Rakennustarkastajan päättämät luvat, päätösten antopäivät 1.11., 9.11., ja

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 16.10.2012, kello 17.30 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.9.2012, kello 17.30 18.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 4.11.2010 klo 18.30 20.45 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen krouvi, saunakabinetti Aika 16.12.2010 klo 18.30 19.55 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/313/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Lisätiedot

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 88 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 90 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 91 39

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hangasneva, Seinäjoki, turvetuotantoalue, EPV Bioturve Oy

Hangasneva, Seinäjoki, turvetuotantoalue, EPV Bioturve Oy LAUSUNTO Dnro EPOELY/104/07.04/2010 2.2.2011 EPV Bioturve Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens VANHA DNRO LSU-2009-R-50 (531) Asia / Ärende LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11/2013 129

Tekninen lautakunta 11/2013 129 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/2013 129 Kokousaika Torstai 21.11.2013 klo 18.30 21.51 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot