ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi, vpj Hannuksela Jyri Koskimies Tarja Lahtinen Hannu Mansikka Anna Renkola Jari Salama Elisa Mansikkamäki Irja, vj Juurakko Kirsi Muut saapuvilla olleet Kangas-Kuittinen Satu, rakennustarkastaja, esittelijä Paananen Sari, ympäristöinsinööri, esittelijä Kuusisto Marja, sihteeri Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Aulis Hahtola puheenjohtaja Marja Kuusisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Rakennusvalvontatoimistossa Jari Renkola Elisa Salama , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie17 Marja Kuusisto toimistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu YMP 104 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 105 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 YMP 106 YMP 107 YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KOSKENKORVAN KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUVASTA TEHTYÄ VALITUSTA 5 YMP 108 ANTTI JÄRVELÄN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA 7 YMP 109 ANTTI JÄRVELÄN ELÄINSUOJAN RAKENNUSLUPA 225/12: HIEHOKASVATTAMO, REHUVARASTO, LAAKASIILOT JA LIETEALLAS 8 YMP 110 YMP 111 YMP 112 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 170/12, OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ YMP 113 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT 15 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) maanantaina 1. päivänä lokakuuta 2012 virka-aikana klo Puheenjohtaja Ilmajoella 19. päivänä syyskuuta 2012 Aulis Hahtola, merk.

3 Ympäristölautakunta YMP 104 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. YMP 105 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Ympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Renkola ja Elisa Salama.

4 Ympäristölautakunta YMP 106 YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 Kunnanhallitus on asettanut perusteet tulevan talousarvion laadintaan. Yleiset tavoitteet ovat: - Palvelutaso säilytetään keskeisimmiltä osin - Toimintoja tulisi vähentää siellä missä se on mahdollista - Toimintatapoja on arvioitava tehokkuuden näkökulmasta ja toiminnan tehostamiskeinoja ja taloudellisia säästöjä on haettava - Henkilöstörationalisointia pyritään toteuttamaan luonnollista poistumaa hyödyntäen - Tasapainoisen kehittämisen mahdollistava talous. Talouden tasapaino vuoteen 2014 mennessä, jolloin vuosikatteella voidaan täysimääräisesti hoitaa poistot - Kunnan järjestämä palvelutuotanto tehokasta ja kilpailukykyistä. Palvelutarjonta kriittisesti tarkasteltu ja sopeutettu käytössä oleviin resursseihin. Palvelutarjonta kohdennettu kysynnän mukaan nykyisin resurssein. Henkilöstön joustava käyttö arkipäivää. Palkkojen sopimuskorotuksiin varaudutaan 2,06 %:lla. Talousarvion valmisteluun liittyen on laadittu ympäristönsuojelun talousarvioraami vuodelle Ympäristönsuojelun menokohdista lähes kaikki on sidottuja käyttömenoihin ja ovat toiminnan kannalta välttämättömiä menoja. Toiminnan menoista pääosa muodostuu palkkamenoista lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien hoitamista varten. Talousarvioraamissa ympäristönsuojelun määrärahat jakaantuvat seuraavasti: Menot Tulot Netto Ympäristötoimen edellä esitetyssä talousarvioraamissa ei ole varauduttu uusiin projekteihin vuonna Ilmajoen kunta on sitoutunut yhteisen seudullisen ilmastostrategian laatimiseen. Ilmastostrategiaa laaditaan yhdessä K-8 kuntien kanssa. Varsinainen ilmastostrategiahanke päättyy vuoden 2012 lopussa. Ilmastostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä on suunnitteilla toteuttaa jatkohankkeen turvin, mikäli kunnat näin päättävät. Jatkohanketta varten on esitetty talousarvioon edellisvuosien tavoin tarvittava raha. Ympäristötoimen talousarvioesitys jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Talousarvioesityksessä on pyritty säilyttämään edellytykset toiminnan ylläpitämiseen ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Ympäristöinsinöörin ehdotus:

5 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi ympäristötoimen talousarvioesityksen vuodelle 2013 talousarvioraamin ja liitteiden 1-2 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristöinsinööri puh , ja

6 Ympäristölautakunta YMP 107 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KOSKENKORVAN KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUVASTA TEHTYÄ VALITUSTA Ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan ympäristöluvan Koskenkorvan kaukolämpölaitoksen toiminnalle. Vaasan hallinto-oikeus on vastaanottanut valituksen koskien kyseistä päätöstä. Vaasan hallinto-oikeus on siirtänyt asian ympäristönsuojelulain 96 ja 98 :iin viitaten ympäristölautakunnalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Valitus on esityslistan liitteenä 3. Ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta on tiedotettu 14 päivän ajan Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla. Valitusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan. Tämän lisäksi luvan hakijalle sekä asiassa yleistä etua valvovalle viranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksen johdosta. Kumpikaan taho ei ole toimittanut vastinetta. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta on perehtynyt kyseiseen valitusasiakirjaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: Ympäristölautakunta pyytää hallinto-oikeutta perehtymään valituskirjelmän toimittaneen tahon valitusoikeuteen asiassa. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan valituskirjelmän lähettäneellä taholla ei olisi muutoksenhakuoikeutta asiassa ympäristönsuojelulain 97 :n nojalla. Valituskirjelmässä esitettyihin asiaseikkoihin ympäristölautakunta vastaa seuraavaa: Ympäristölautakunta on lupaharkinnassaan noudattanut ympäristönsuojelulain 41 :n ja 42 :n edellytyksiä. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakija on esittänyt riittävät selvitykset hankkeen ympäristövaikutuksista lupahakemuksessaan. - Kyrönjoen välitön läheisyys on huomioitu lupapäätöstä tehtäessä. Kyseinen laitos on puuhakkeella ja turpeella toimiva kaukolämpölaitos, eikä laitoksessa käytetä polttoaineena öljyä tai jätettä. - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesiryhmä on antanut lausuntonsa hankkeen johdosta , ja lausunnon vaatimuksia pohjavedensuojelun suhteen on noudatettu lupapäätöstä ja määräyksiä annettaessa. - Maankäytöllisesti kaukolämpölaitoksen sijoittuminen alueelle on päätetty teknisen lautakunnan kokouksessa

7 Ympäristölautakunta Päätöksen mukaan energiahuollon rakennuksia voidaan sijoittaa TT-alueelle. Kyseinen teknisen lautakunnan päätös on huomioitu ympäristölupaa myönnettäessä. Valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista noudatetaan vähimmäisvaatimuksena ympäristöluvanvaraiseen toimintaan. Ympäristölautakunta on huomioinut asetuksen vaatimukset lupamääräyksissään, mm.: - Piipun korkeus on asetuksen 7 :n mukaisesti mitoitettu. Kyseessä on alle 5 MW:n kiinteää polttoainetta polttava yksikkö. Piipun korkeuden tulee tällöin olla vähintään 2,5 kertaa tuotantorakennuksen tai muun lähimmän esteen korkuinen. - Lupahakemuksessa on esitetty laitoksen tuottamat päästöt ilmaan, jotka selkeästi alittavat annetut raja-arvot. Ympäristölautakunta on perustellut lupapäätöksensä sekä lupamääräyksensä yksilöidysti lupapäätöksen loppuosassa ilmenevällä tavalla. Kaukolämpölaitoksen sijaintipaikka sijaitsee ympäristölautakunnan tietämyksen mukaan ns. vanhan sahan alueen viereisellä kiinteistöllä. Ympäristölautakunnan tietämyksen mukaan kaukolämpölaitoksen sijaintipaikalla ei olisi käsitelty puunsuoja-aineita. Ympäristölautakunta varmistaa vielä historiatiedon paikkansapitävyyden maanmittauslaitoksen ilmakuvilla kyseiseltä alueelta sahan toiminta-ajalta. Mikäli ilmenee että alueelle on sijoittunut sahan toimintoja, maaperän pilaantuneisuus tutkitaan ennen rakentamisen aloittamista. Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristöinsinööri puh , ja Tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

8 Ympäristölautakunta YMP 108 ANTTI JÄRVELÄN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA YHT 383/2012/615 Antti Järvelä hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa hiehokasvattamon toiminnalle Ilmajoen kunnan Palonkylään, määräaloille kiinteistöistä Kärrymäki RN:o 6:167 ja Huhtamaa RN:o 7:236, Alaasentien ja Pojanluomantien risteyksen läheisyyteen. Kuulutus lupahakemuksesta on ollut Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla alkaen Kuulutusaika päättyy kokouspäivänä eli Hakemuksen vireilläolosta on julkaistu kuulutus Ilmajoki-lehdessä. Eläinsuojan naapurikiinteistöjen omistajille (400 metrin etäisyydellä) on myös tiedotettu hakemuksesta. Kuulutusaikana on saapunut 6 muistutusta lupahakemuksen johdosta. Tämän lisäksi hakija on ilmoittanut kirjallisesti , että muuttaa ympäristölupahakemustaan siten, että eläinmäärät pienevät seuraavanlaisiksi: alle 6 kk vasikka 30 kpl lehmävasikka 6-12 kk 90 kpl hieho kk 180 kpl. Alkuperäiseen lupahakemukseen verratessa eläinmäärät ja lantavarastot pienevät puolella. Ympäristöinsinöörin ehdotus kokouksessa: Ympäristölautakunta päättää siirtää lupapäätöksen käsittelemisen seuraavaan kokoukseen, että jätetyt muistutukset ehditään käsitellä ja ottaa huomioon. Lisäksi hakemuksen muutoksen käsittely vaatii lisäaikaa. Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: ympäristöinsinööri puh , ja

9 Ympäristölautakunta YMP 109 ANTTI JÄRVELÄN ELÄINSUOJAN RAKENNUSLUPA 225/12: HIEHOKASVATTAMO, REHUVARASTO, LAAKASIILOT JA LIETEALLAS Asian valmistelu on kesken. Esittelijä antaa päätösehdotuksen kokouksessa. Rakennustarkastajan päätösehdotus kokouksessa: Lupahakemuksen käsittely siirretään käsiteltäväksi samaan kokoukseen ympäristöluvan käsittelyn kanssa eli mahdollisesti seuraavaan kokoukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh , ja

10 Ympäristölautakunta YMP 110 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 170/12, Pori-Pirvali ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan tekemästä koulurakennuksen (Jaakko Ilkan koulun yhteydessä sijaitseva ns. viipalekoulu) purkamisluvasta. Päätöksen antopäivä oli Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että purkulupaa ei tule myöntää esitetylle kohteelle, koska purkuluvan sisällöstä ei selviä purkumateriaalien ja mahdollisten asbestieristeiden jatkokäsittelytoiminnat lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että purkutyömaan laajuus huomioiden lupaa myönnettäessä olisi tullut selvittää purkutyön ympäristövaikutukset ja mahdolliset suojelutarpeet sekä antaa selvitys siitä, kenen vastuulla purkutyössä kertyvien ongelmajätteiden käsittely on. (Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalissa) Rakennustarkastajan ehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain 139 :n 2 momentin mukaan lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Ilmajoen kunta on purkamislupahakemuksessaan todennut, että rakennuksen purkaminen annetaan urakoitsijan tehtäväksi ja että urakoitsija laatii purkusuunnitelman ja selvityksen purkujätteiden loppusijoituksen paikoista. Rakennustarkastaja on purkamisluvan ehdoksi kirjannut, että ennen purkutyöhön ryhtymistä tulee rakennusvalvonnalle toimittaa MRL 139 :n mukainen selvitys purkamistyön järjestämisestä, rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Ilmajoen kunnalta saadun tiedon mukaan ko. rakennuksen purkutyö oli suunniteltu osaksi useamman kohteen purku-urakkaa ja kunta ei vielä purkamislupaa hakiessaan ollut tehnyt päätöstä urakkakilpailun kautta valittavasta urakoitsijasta. Purku-urakoitsijoilla on erilaisia toimintatapoja mm. jätteiden käsittelyyn ja niiden hyödyntämiseen eli kaikkia MRL 139:n mukaisia tietoja ei ole voitu selvittää ennen urakoitsijavalintaa. Ympäristölautakunnan mukaan hakijan hakemuksessaan antama selvitys urakoitsijan vastuusta purkusuunnitelman laatimisesta ja em. purkamisluvan ehto ovat riittävät täyttämään MRL 139 :n 2 momentin mukaiset edellytykset.

11 Ympäristölautakunta Lisäksi Ilmajoen kunnan tekninen johtaja on toimittanut ympäristölautakunnalle tiedoksi purku-urakkaa koskevan tarjouspyynnön sisältäen mm. selvitykset urakan laajuudesta / sisällöstä ja urakan vastuista (nähtävänä kokouksessa). Kohteessa suoritetun asbestija haitta-ainekartoituksen perusteella rakennuksessa ei ole asbestia, ongelmajätteitä eikä muita terveydelle vaarallisia aineita. Myös näiden asiaseikkojen perusteella voidaan todeta, että MRL 139 :n 2 momentin mukaiset edellytykset purkamistyölle ovat olemassa. Ympäristölautakunta päättää hylätä Pori-Pirvali Ky:n oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 139, MRL 141 Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh , ja

12 Ympäristölautakunta YMP 111 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ Pori-Pirvali Ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan tekemästä aloittamisoikeutta koskevasta päätöksestä. Kyseessä on Suurusrehu Oy:n siipikarjarehutehtaan rakennuslupaan liittyvä aloittamisoikeuspäätös. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että Pori-Pirvali Ky on tehnyt valituksen ko. Suurusrehu Oy:n rakennusluvasta (Ympltk ). Lisäksi todetaan mm., että aloittamisoikeutta ei olisi tullut myöntää, ennen kuin valitusasia on ratkaistu. Aloittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä vaadittu vakuus ei oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ole mitoitettu oikein rakennushankkeen laajuuteen nähden. (Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalissa) Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta on (antopäivä ) myöntänyt rakennusluvan Suurusrehu Oy:lle koskien siipikarjarehutehtaan rakentamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei lupahakemuksessa hakenut aloittamisoikeutta rakennustöille ennen luvan lainvoimaisuutta. Luvan myöntämisen jälkeen määräajassa saapuneella hakemuksella Suurusrehu Oy haki aloittamisoikeutta. Rakennustarkastaja myönsi aloittamisoikeuden vakuutta vastaan. Aloittamisoikeus myönnettiin siipikarjarehutehtaan betonirungon rakentamiseksi tasolle ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta edellytyksellä, että hakija asettaa euron vakuuden. MRL 144 :n mukaan: Aloittamisoikeus Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 :ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

13 Ympäristölautakunta Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan samoin edellytyksin myöntää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 142 :ssä säädetään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut pääasiassa tehdystä päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan rakennustarkastaja on aloittamisoikeudesta päättäessään noudattanut maankäyttö- ja rakennuslakia. Hyväksytyn vakuuden määrää voidaan pitää hankkeen laajuus huomioiden riittävänä. Ympäristölautakunta haluaa myös tuoda esiin, että Vaasan hallintooikeus on antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Piri- Porvali Ky:n tekemän valituksen Suurusrehu Oy:n rakennusluvasta (Ympltk ). Hallinto-oikeuden mukaan muutoksenhakijayhtiöllä ei ole MRL 192 :n 1 momentin mukaan valitusoikeutta asiassa. Tähän hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Ympäristölautakunta päättää hylätä Pori-Pirvali Ky:n oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 125, MRL 144, MRL 187 Päätösehdotus hyväksyttiin. Jussi Haapala poistui esteellisenä (Suurusrehu Oy:n osakas) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh , ja

14 Ympäristölautakunta YMP 112 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ Pori-Pirvali ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan tekemästä aloittamisoikeutta koskevasta päätöksestä. Kyseessä on Kurikan Kaukolämpö Oy:n kaukolämpölaitoksen rakennuslupaan liittyvä aloittamisoikeuspäätös. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että Pori-Pirvali Ky on tehnyt valituksen ko. Kurikan Kaukolämpö Oy:n rakennusluvasta (Ympltk ). Lisäksi todetaan mm., että aloittamisoikeutta ei olisi tullut myöntää, ennen kuin valitusasia on ratkaistu. Aloittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä vaadittu vakuus ei oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ole mitoitettu oikein rakennushankkeen laajuuteen nähden. (Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalissa) Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta on (antopäivä ) myöntänyt rakennusluvan Kurikan kaukolämpö Oy:lle koskien kaukolämpölaitoksen rakentamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei lupahakemuksessa hakenut aloittamisoikeutta rakennustöille ennen luvan lainvoimaisuutta. Luvan myöntämisen jälkeen määräajassa saapuneella hakemuksella Kurikan kaukolämpö Oy haki aloittamisoikeutta. Rakennustarkastaja myönsi aloittamisoikeuden vakuutta vastaan. Aloittamisoikeus myönnettiin edellytyksellä, että hakija asettaa euron vakuuden. MRL 144 :n mukaan: Aloittamisoikeus Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 :ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

15 Ympäristölautakunta Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan samoin edellytyksin myöntää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 142 :ssä säädetään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut pääasiassa tehdystä päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan rakennustarkastaja on aloittamisoikeudesta päättäessään noudattanut maankäyttö- ja rakennuslakia. Hyväksytyn vakuuden määrää voidaan pitää hankkeen laajuus huomioiden riittävänä. Ympäristölautakunta haluaa myös tuoda esiin, että Vaasan hallintooikeus on antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Piri- Porvali Ky:n tekemän valituksen Kurikan Kaukolämpö Oy:n rakennusluvasta (Ympltk ). Hallinto-oikeuden mukaan muutoksenhakijayhtiöllä ei ole MRL 192 :n 1 momentin mukaan valitusoikeutta asiassa. Tähän hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan. Ympäristölautakunta päättää hylätä Pori-Pirvali Ky:n oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 125, MRL 144, MRL 187 Päätösehdotus hyväksyttiin. (Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh , ja

16 Ympäristölautakunta YMP 113 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa: 1.Ympäristöinsinöörin tiedoksisaatettavat: - Viranhaltijapäätös poikkeamisesta ympäristönsuojelumääräyksistä kiinteistöllä Rauhala RN:o 1:223 - Uudet ympäristönsuojelumääräykset voimaan alkaen. 2.Rakennustarkastajan lupapäätökset, julkipanot 3.9., ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset , joilla se on jättänyt tutkimatta Kurikan Kaukolämpö Oy:n, Eepeen-Kiinteistöt Oy:n ja Suurusrehu Oy:n rakennusluvista tehdyt valitukset 4.Ympäristölautakunnan seuraava kokous on Asian 4 kohdalla todettiin, että ylimääräinen kokous pidetään Lisäksi merkittiin tiedoksi - Vaasan hallinto-oikeuden päätös , koskien valitusta poikkeamispäätöksestä (rauennut) sekä samaa Val-Ka Oy:n rakennushanketta koskeva Ely-keskuksen päätös

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 16.10.2012, kello 17.30 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo

Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo Ympäristö- ja tekninen lautakunta 67 21.05.2014 Lupapäätös Loiste Sähköverkko Oy:n hakemukseen sähköjohdon asentamiseksi tilalle Toivonranta RN:o 8:39, Ylisotkamo 62/10.03/2014 YMPTEKLT 67 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 20.03.2014 torstai klo 17:00-18:15 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 07.06.2012 torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA 24.1.2013 klo 19.30 20.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Käsiteltävät asiat Sivu Liite 44 138 Ilmoitusasiat 45 139 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot