Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3."

Transkriptio

1 Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET 2.1 Osapuolten tunnistaminen 2.2 Asiakirjan alkuperän varmentaminen 2.3 Informaation luottamuksellisuus 2.4 Informaation eheys 2.5 Kiistämättömyys 2.6 Tapahtuman ajankohdan tarkka toteaminen 2.7 Tapahtuman arkistointi 3. HST-JÄRJESTELMÄ 3.1 Henkilön sähköinen tunnistaminen hanke 3.2 HST-kortti ja sovellus 3.3 Varmenteet 3.4 Salakirjoitusjärjestelmät Symmetrinen salaus Julkisen avaimen menetelmä Tiivistealgoritmit 3.5 HST-järjestelmän käyttö Osapuolten tunnistaminen Sähköinen allekirjoitus Tiedon salaaminen Puuttuvia ominaisuuksia 4. LOPPUSANAT VIITTEET

3 1. JOHDANTO Avoimien tietoverkkojen käyttö Suomessa on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Monella perheellä on kotona tietokone ja internet yhteys. Julkiset kirjastot tarjoavat usein asiakkailleen mahdollisuutta käyttää avoimen tietoverkon palveluja ja nettinurkkauksia perustetaan vanhusten palvelutaloihin, nuorisotaloihin ja yleensä paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaansa. Kun yhä useammalla on mahdollisuus käyttää avoimen tietoverkon palveluja, on syntynyt tarve rakentaa järjestelmä, jonka avulla myös asiointi viranomaisten kanssa voidaan hoitaa sähköisesti. Tällaisiin järjestelmiin tähtäävät kehityshankkeet ovat usein kariutuneet siihen, ettei ole ollut luotettavaa ja juridisesti pätevää keinoa identifioida sähköisen asioinnin osapuolet ja asiakirjojen alkuperä [1]. Suomessa on 1990-luvun lopussa säädetty lakeja ja tehty lakimuutoksia, jotka mahdollistavat hallintoasian vireillepanon, käsittelyn ja päätöksen tiedoksiantamisen sähköisesti. Näistä laeista merkittävimmät ovat laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999), joka tuli voimaan ja henkilökorttilaki (829/1999), joka tuli voimaan Sen lisäksi, että lainsäädäntö mahdollistaa sähköisen asioinnin, se myös velvoittaa viranomaisia tarjoamaan mahdollisuuden saattaa hallintoasia vireille sähköisessä muodossa teknisten, taloudellisten ja muiden valmiuksiensa rajoissa [2]. Tässä esitelmässä sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan luonnollisen henkilön ja viranomaisen välistä, avointen tietoverkkojen kautta käytävää asiointia.

4 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET Tässä kappaleessa käsitellään ominaisuuksia, joita sähköinen asiointi vaatii. Kappaleessa käydään myös esimerkinomaisesti läpi, kuinka ominaisuudet toteutuvat perinteisen asioinnin keinoin. 2.1 Osapuolten tunnistaminen Asioinnin molempien osapuolten tulee varmistua siitä, että toinen osapuoli on se, joka väittää olevansa. Perinteisessä asioinnissa asiakas käy fyysisesti asioimassa viranomaisen tiloissa, jolloin hän voi olla riittävän varma, että toinen osapuoli on se, joka väittää olevansa. Asiakkaan henkilöllisyys voidaan todentaa konkreettisesti henkilötodistuksesta. Henkilötodistuksen väärentämisen vaikeus ja yleinen luottamus todistuksen antajaan ovat perustana sen luotettavuudelle [3]. 2.2 Asiakirjan alkuperän varmentaminen Asiakirjan ja sen lähettäjän aitous on pystyttävä todentamaan. Paperiasiakirjoissa luonnollinen henkilö vahvistaa asiakirjan käsinkirjoittamalla siihen nimensä tai nimikirjaimensa eli allekirjoittaa asiakirjan. Allekirjoitus [3] 1) ilmaisee allekirjoittajan tahdon, 2) selventää allekirjoittajalle, että on kysymys sitoutumisesta, 3) identifioi allekirjoittajan, 4) takaa asiakirjan sisällön alkuperäisyyden sekä 5) todistaa tehdystä oikeustoimesta 2.3 Informaation luottamuksellisuus Varsinkin henkilön yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa asioissa on tärkeää, että tiedot eivät joudu ulkopuolisen käsiin. Henkilö voi tuoda tiedot fyysisesti itse tai hän luottaa viestinvälittäjään. Viranomaisen hallussa olevien tietojen osalta luottamus perustuu siihen, että viranomainen noudattaa lakia, joka määrittää salassa pidettävän tiedon. 2.4 Informaation eheys Asiakirjan tai viestin tietosisältö ei saa muuttua missään asiakirjan tai viestin elinkaaren vaiheessa. 2.5 Kiistämättömyys Kiistämättömyys voidaan jakaa kolmeen ryhmään. On voitava kiistämättömästi osoittaa 1) tietojen tai tapahtuman alkuperä, 2) tietojen tai tapahtuman käsiteltäväksi jättäminen ja 3) tietojen tai tapahtuman toimitus vastaanottajalle

5 Ensimmäiseen ratkaisuna käytetään allekirjoitusta ja kahteen jälkimmäiseen kuittauksia. Kohtaan 2) voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen kuittausta. 2.6 Tapahtuman ajankohdan tarkka toteaminen Monessa hallintoasiassa asian vireille saattamisen tarkka ajankohta on tärkeää ja vireille saattaminen on pysyttävä luotettavasti osoittamaan (käsiteltäväksi jättämisen kiistämättömyys). Paperiasiakirja rekisteröidään eli kirjataan diaariin viranomaisen toimesta. Rekisteriin sisältyy tieto asiakirjan saapumisajankohdasta. Asiakirjan voi lähettää myös kirjattuna kirjeenä, jolloin sekä ajankohta, että vireille saattaminen voidaan osoittaa Tapahtuman arkistointi Erinäiset asiakirjoja koskevat säännökset ja ohjeet määräävät kuinka kauan ja millä tavalla asiakirjoja on säilytettävä. Ohjeet koskevat myös sähköisessä muodossa saapuneita asiakirjoja. Arkistointi on tehtävä siten, että sähköisessä muodossa olevan asiakirjan alkuperäisyys ja eheys on voitava myöhemmin osoittaa [2]. Eheys tarkoittaa tässä tapauksessa asiakirjan semanttista eheyttä eli asiakirjan merkityssisältö ei saa arkistoitaessa muuttua [3]. Arkistointijärjestelmästä riippuen sähköisessä muodossa oleva asiakirja voidaan joutua muuttamaan tiedostomuodosta toiseen.

6 3. HST-JÄRJESTELMÄ Tässä kappaleessa käsitellään ensisijaisesti valtionhallinnon tarpeita varten kehitettyä henkilön sähköinen tunnistaminen (HST) -järjestelmää. Kappaleessa esitellään hieman hankkeen historiaa, hankkeen määritysten mukaan toteutettua henkilökorttia ja lopuksi kuinka HST-järjestelmää käyttämällä kappaleessa 2. esitetyt sähköiseltä asioinnilta vaadittavat ominaisuudet voidaan toteuttaa. 3.1 Henkilön sähköinen tunnistaminen -hanke Valtionvarainministeriö, liikenneministeriö ja sisäasiainministeriö toteuttivat kesällä 1996 tutkimus ja määrittelyprojektin, jonka tehtävä sisälsi sähköisen identiteetin arkkitehtuurin ja käyttötapojen määrittelyn sekä tarvittavien palvelujen ja niiden toteuttamistapojen kuvauksen. Lisäksi tehtävä sisälsi toimikortin ja muiden käytettävien teknisten standardien linjauksen [1]. Projekti antoi loppuraporttinsa Pilot-projekteja varten annettiin yhteiset vaatimukset HSTjärjestelmän teknisessä määrittelyssä vuoden 1997 loppupuolella. Vuoden 1998 aikana käynnistettiin pilottiprojekteja, joista esimerkkinä mainittakoon Satakunnan makropilotti. Nyt käytössä olevan, myös sähköisenä henkilökorttina Suomessa toimivan HST-kortin jakelu aloitettiin HST-kortti ja -sovellus Sähköisellä identiteetillä tarkoitetaan henkilöön liitettävää yksilöivää tietoa, jonka avulla tämä voidaan tietoverkoissa tunnistaa. Sähköisessä tunnistamisessa käytettävät tiedot voidaan jakaa 1) ainutkertaiseen tietoon, joka henkilöllä on (esim. salasana), 2) ainutkertaiseen ominaisuuteen, joka liittyy henkilöön (esim. sormenjälki) ja 3) ainutkertaiseen välineeseen, joka henkilöllä on hallussa (esim. suoritinkortti) HST-järjestelmässä sähköinen identiteetti toteutetaan sähköisen henkilökortin ja hakemistopalvelun avulla [1]. Sähköisenä henkilökorttina toimii HST-kortti, joka on poliisin myöntämä henkilökortti, jonka tekniseen osaan on talletettu HST-sovellus. Kortti on teknisesti kontaktillinen suoritinkortti, jonka käyttöä varten tarvitaan erillinen lukulaite. Kortin käyttötarkoitukset sähköisessä asioinnissa ovat 1) henkilön todentaminen, 2) sähköinen allekirjoitus ja 3) asiakirjojen sekä viestien salaus. Kaikki edellämainitut voidaan toteuttaa julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmää käyttäen. Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmän periaatteet kerrotaan myöhemmin kappaleessa 3.4. HST-sovelluksella tarkoitetaan kortille tallennettuja HST-määritysten mukaisia tietoja. Kuvassa 1. näkyy HSTsovelluksen (FINEID Application) rakenne.

7 MF DF(FINEID Application) EF(TokenInfo) EF(DIR) Auth. Obj. #1 (PIN 1) EF(ODF) EF(AODF) Authentication Object #2 (PIN 2) EF(PrkDF) Private RSA Key #1 Private RSA Key #2 EF(CDF #1) Certificate #1 Certificate #2 EF(CDF #2) EF(CDF #3 trusted certs) CA Certificate #1 EF(DODF) EF(UnusedSpace) EF(EmptyArea) Kuva 1. HST-sovelluksen rakenne HST-sovellus sisältää kaksi salaista avainta, joista ensimmäistä (Private RSA key #1)käytetään todennukseen ja salaukseen ja toista (Private RSA key #2) allekirjoitukseen. Vastaavasti sovellus sisältää myös perustunnusluvun (PIN1) ja allekirjoitustunnusluvun (PIN2). Salaus- ja todennusavaimen käyttö edellyttää aina perustunnusluvun antamista ja sähköisen allekirjoituksen avaimen käyttö edellyttää allekirjoitustunnusluvun antamista. HST-sovellus sisältää lisäksi kolme varmennetta; kortinhaltijan varmenteet sähköistä allekirjoitusta (Certificate #1) sekä todentamista ja salausta (Certificate #2) varten sekä luotettavan kolmannen osapuolen, Väestörekisterikeskuksen, varmenteen.

8 3.3 Varmenteet Julkisen avaimen menetelmää käytettäessä tarvitaan joku luotettava taho, varmentaja, joka varmistaa julkisten avainten oikeellisuuden eli varmistaa, että tietty julkinen avain kuuluu tietylle henkilölle [6] ja pitää yllä hakemistopalvelua, jossa julkiset avaimet ovat yleisesti saatavilla. Varmentajana HST-järjestelmässä toimii Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskuksen myöntämän HST-henkilövarmenteen sisältö on kuvattu seuraavissa taulukoissa [7]: Attribuutti Varmenteen myöntäjän organisaatio Varmenteen myöntäjän yksilöinti Varmenteen haltijan sukunimi Varmenteen haltijan etunimi Varmenteen haltijan sähköinen asiointitunnus Yhdistelmänimi Varmenteen voimassaoloaika Sisältövaatimukset VRK-FinSign Gov. CA FinSign CA for Citizen Sukunimi Varmenteen haltijan ilmoittama etunimi Numeroista ja tarkistusmerkistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty Väestötietojärjestelmään Yhdistelmä varmenteen haltijan sukunimestä, etunimestä ja SATU:sta Varmenteen myöntämis- ja päättymispäivä Attribuutti Sisältövaatimukset Haltijan julkinen avain Julkisen avaimen luonnissa on käytetty Fermat n lukua. Varmenteen myöntäjän Myöntäjämaa. Suomi, FI, ei tarkoita varmenteen hakijan Maatunnus kansalaisuutta Varmenteen sarjanumero Esim Varmenteen myöntäjän Käytetty laskennallinen funktio SHA1 varmenteen allekirjoituksessa käyttämä laskumenetelmä Varmennepolitiikan tunnus Avaimen käyttötarkoitus Varmennepolitiikan OID-tunnus, esim ; Käyttötarkoitustieto, esim. todentaminen, sähköinen allekirjoitus tai salaus

9 Muut välttämättömät tekniset tiedot esimerkiksi sulkulistan julkaisupaikka Ensimmäisessä taulukossa on kuvattu pakolliset tiedot ja jälkimmäisessä tiedot, jotka voidaan varmenteeseen lisäksi tallettaa. Varmentajan allekirjoittaessa varmenteen omalla salaisella avaimellaan, se varmentaa, että allekirjoitetussa varmenteessa haltijan tiedot ovat oikeat ja julkinen avain kuuluu varmenteen haltijalle [6]. 3.4 Salakirjoitusjärjestelmät HST-järjestelmä sisältää RSA pohjaisen asymmetrisen salauksen (kortilla), DES-pohjaisen symmetrisen salauksen sekä SHA-1 pohjaisen allekirjoitusalgoritmin [1] Symmetrinen salaus Symmetrisessä salauksessa, käytetään vain yhtä avainta, jolla sekä salataan ja puretaan sanoma. Symmetristä salausta käytetään HST-järjestelmässä asiakirjojen salaamiseen, koska sen käyttö on huomattavasti nopeampaa kuin asymmetrisen salauksen eli julkisen avaimen menetelmään perustuva salaus. Kuva 2. Symmetrinen salaus Salauksen turvallisuus riippuu käytetyn algoritmin vahvuudesta ja avaimen pituudesta [6]. Algoritmin vahvuus on tärkeämpi tekijä, mutta yleisesti vahvuutta mitataan avaimen pituudella. Symmetristä salausta käytettäessä 128 bitin avain on tällä hetkellä varsin turvallinen ja se vastaa asymmetrisessä salauksessa 2304 bittistä avainta [6]. Tunnettuja symmetrisiä salausalgoritmeja ovat mm. DES, 3DES, BLOWFISH ja IDEA Julkisen avaimen menetelmä Julkisen avaimen menetelmässä käytetään kahta avainta; julkinen avain ja salainen avain. Julkinen avain on nimensä mukaisesti kaikkien saatavilla. Salainen avain on vain avaimen omistajan tiedossa. Julkisella avaimella salattu viesti voidaan avata vain salaisella avaimella ja päinvastoin. Kuva 3. Salaus julkisen avaimen salausalgoritmilla

10 HST-järjestelmässä julkisen avaimen salausmenetelmää käytetään tunnistautumiseen, sähköiseen allekirjoitukseen ja salaukseen. Tämän päivän tunnetuimmat julkisen avaimen salausalgoritmit perustuvat vaikeuteen laskea kahden suuren alkuluvun tulon tekijöitä [6]. Kyseessä on ns. yksisuuntainen funktio; on helppo laskea kahden suuren alkuluvun tulo, mutta on hankalaa selvittää näin lasketusta tulosta alkuperäiset alkuluvut. Tunnettuja julkisen avaimen salausalgoritmeja ovat mm. RSA, DSA ja Diffie-Hellman Tiivistealgoritmit HST-järjestelmässä toteutettu sähköinen allekirjoitus käyttää hyväkseen yksisuuntaista tiivistefunktiota, jolla määrittelemättömän pituisesta merkkijonosta tehdään kiinteämittainen lyhyt merkkijono. Tätä kiinteämittaista merkkijonoa kutsutaan tiivisteeksi. Sähköisen allekirjoituksen tekemiseen käytettävällä tiivistefunktiolla tulee olla seuraavat ominaisuudet 1) yksisuuntaisuus eli on vaikea löytää funktio, jonka avulla tiivisteestä saadaan alkuperäinen asiakirja 2) törmäyksetön eli on vaikeaa löytää kahta merkkijonoa, joiden tiiviste on samanlainen 3) pienikin muutos alkuperäisessä merkkijonossa aiheuttaa muutoksen tiivisteeseen Tunnettuja tiivistefunktioita ovat mm. MD5, SHA ja RIPE-MD. 3.5 HST-järjestelmän käyttö Tässä kohdassa kerrotaan, mihin HST-järjestelmää voidaan käyttää ja mitkä sähköiselle asioinnille asetettavat ominaisuudet kukin toiminto toteuttaa Osapuolten tunnistaminen HST-järjestelmässä käyttäjän tunnistus on kaksivaiheinen; ensin käyttäjä tunnistautuu HST-kortille PINtunnuksen avulla ja sen jälkeen kortti tunnistautuu palvelulle käyttäen julkisen avaimen salakirjoitukseen perustuvia menetelmiä. HST-pohjainen osapuolten tunnistaminen tapahtuu hieman yksinkertaistaen seuraavasti [8]: 1) Käyttäjä tunnistautuu kortille antamalla perustunnusluvun. 2) Käyttäjän työasemaohjelmisto salaa palvelun julkisella avaimella käyttäjän todentautumisessa käytettävän varmenteen ja esittää sen palveluun. Salauksella saadaan varmuus vastaanottopään oikeellisuudesta. 3) Palvelu avaa varmenteen salaisella avaimellaan, tarkastaa varmenteen oikeellisuuden varmennepalvelusta ja lisäksi sulkulistatiedon. Jos tiedot ovat kunnossa, on palvelu hyväksynyt käyttäjän tunnistautumisen. Tämän jälkeen palvelu esittää oman varmenteensa käyttäjän julkisella avaimella salattuna käyttäjän työasemaohjelmistolle.

11 4) Käyttäjän työasemaohjelmisto avaa varmenteen käyttäjän salaisella avaimella, tarkastaa varmenteen oikeellisuuden varmennepalvelusta ja lisäksi sulkulistatiedon. Jos tiedot ovat kunnossa, ovat molemmat osapuolet tunnistautuneet ja hyväksytty yhteys on muodostunut Sähköinen allekirjoitus Sähköisellä allekirjoituksella varmistetaan sähköisen asiakirjan alkuperäisyys ja eheys. Sähköinen allekirjoitus myös aiheuttaa kiistämättömyyden asiakirjan alkuperästä. Sähköisen allekirjoituksen periaate on seuraava [1]: 1) Lähettäjä muodostaa asiakirjasta tiivisteen. 2) Tiiviste salakirjoitetaan käyttäen allekirjoittajan salaista avainta. 3) Salattu tiiviste lähetetään asiakirjan kanssa vastaanottajalle 4) Vastaanottaja avaa tiivisteen lähettäjän julkisella avaimella, jonka vastaanottaja saa varmennepalvelusta (hakemistopalvelusta). 5) Vastaanottaja muodostaa asiakirjasta tiivisteen samalla menetelmällä kuin lähettäjä (tieto tiivisteen teossa käytettävästä laskumenetelmästä sisältyy varmenteeseen). 6) Vastaanottaja vertaa avattua ja muodostettua tiivistettä keskenään. Lähettäjä Vastaanottaja Lähettäjän salainen avain Asiakirja Lähettäjän julkinen avain Vertailu: Ovatko samat? Tiivisteen laskenta Tiiviste 1 Avattu tiiviste 1 Tiiviste 2 Salakirjoittaminen Avaaminen Henkilökortti Salattu tiiviste 1 Hakemisto Tiivisteen laskenta Salattu tiiviste 1 Tiedon välitys Salattu tiiviste 1 Asiakirja Asiakirja Kuva 8. Sähköisen allekirjoituksen periaate

12 Allekirjoituksen aitous perustuu siihen, että tiiviste on salakirjoitettu allekirjoittajan salaisella avaimella, joka on vain allekirjoittajan tiedossa. Salattu tiiviste voidaan avata vain allekirjoittajan julkisella avaimella, jolloin voidaan päätellä, että allekirjoittajalla on ollut käytettävissään vastaava salainen avain. Tiivistealgoritmien esittelyn yhteydessä mainittiin, että tiivisteen muodostamistavan tulee olla sellainen, että pienikin muutos alkuperäisessä merkkijonossa aiheuttaa muutoksen tiivisteessä. Jos avattu ja vastaanottajan muodostama tiiviste ovat samanlaiset, voidaan päätellä, että asiakirjan sisältö ei ole muuttunut Tiedon salaaminen HST-kortin suhteellisen pienen prosessointitehon jä kortin käyttämän asymmetrisen salauksen raskauden vuoksi se ei sovellu hyvin suurten asiakirjojen salakirjoittaminen [8]. Suurten asiakirjojen salaukseen voidaan käyttää käyttäjän työasemassa olevia ohjelmistopohjaisia toteutuksia, jolloin salaukseen käytetään työaseman prosessointitehoa. Salausalgoritmeina voidaan käyttää tehokkaampia symmetrisiä menetelmiä kuten DES. Julkisen avaimen menetelmiin perustuvaa salausta ei usein käytetä myöskään tietoliikenteen salaamiseen, koska se on laskennallisesti melko raskasta. HST-kortin avulla tehtävä salaus jääkin sähköpostin viestiosien ja pienten liitetiedostojen salaukseen sekä symmetrisessä salauksessa käytettävän avaimen turvalliseen siirtämiseen vastapuolelle Puuttuvia ominaisuuksia Kaikkia kappaleessa 2. esitettyjä ominaisuuksia ei HST-järjestelmässä vielä ole. Esimerkiksi tapahtuman ajankohdan tarkka todentaminen ei vielä toteudu. Väestörekisterikeskus on tosin rakentamassa aikaleimapalvelua, jossa aikaleimapalveluun lähetetään tiiviste aikaleimattavasta asiakirjasta ja aikaleimapalvelu palauttaa varmentajan allekirjoittaman aikaleiman takaisin hakijalle. HST-järjestelmä ei myöskään tarjoa valmista konseptia sähköisessä muodossa olevien arkistoitavien asiakirjojen ja viestien käsittelyyn, mikä on ymmärrettävää järjestelmän käyttötarkoituksen huomioon ottaen.

13 4. LOPPUSANAT On vielä paljon tehtävää, jotta sähköinen asiointi hallinnossa lainsäädännön asettamissa puitteissa toteutuu. Viranomaisten on panostettava huomattavasti enemmän sähköisten palvelujen tuottamiseen ja omien sisäisten toimintatapojen kehittämiseen sähköistä asiointia tukeviksi. Kuvaavaa on, että vielä nyt, puolitoista vuotta HST-kortin käyttöönoton jälkeen sitä hyödyntäviä palveluja on Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla lueteltu vain yhdeksän kappaletta.

14 LÄHDELUETTELO [1] Valtiovarainministeriö, Liikenneministeriö, Sisäasiainministeriö: Henkilön sähköinen identiteetti ja henkilökortti raportti versio 1.0, Internet WWW-sivu, URL: ( ) [2] Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa. N:o 1318/1999 [3] Lantto, Eeva: Sähköinen asiointi hallinnossa. Kelan omatarvepaino, Helsinki, 1999 [4] Henkilökorttilaki. N:o 829/1999 [5] Kontio, Markku: FINEID - S4-1 Implementation Profile 1 v1.1. Internet WWW-sivu, URL: ( ) [6] Schneier, Bruce: Applied Cryptography. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996 [7] Väestörekisterikeskus: HST-varmennepolitiikka sähköisellä henkilökortilla olevia hallinnon sähköisen asioinnin henkilövarmennteita varten. Internet WWW-sivu, URL: ( ) [8] Väestörekisterikeskus: Varmennepalvelut ja sähköinen asiointi hallinnossa. Internet WWW-sivu, URL: ( )

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ A AJONEUVOHALLINTOKESKUS Terveydenhuollon ATK-päivät 1-2.6.1998 Tietohallinto ESITYSAINEISTO Toivo Kukko 26.05.98 1/1 VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot