Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3."

Transkriptio

1 Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET 2.1 Osapuolten tunnistaminen 2.2 Asiakirjan alkuperän varmentaminen 2.3 Informaation luottamuksellisuus 2.4 Informaation eheys 2.5 Kiistämättömyys 2.6 Tapahtuman ajankohdan tarkka toteaminen 2.7 Tapahtuman arkistointi 3. HST-JÄRJESTELMÄ 3.1 Henkilön sähköinen tunnistaminen hanke 3.2 HST-kortti ja sovellus 3.3 Varmenteet 3.4 Salakirjoitusjärjestelmät Symmetrinen salaus Julkisen avaimen menetelmä Tiivistealgoritmit 3.5 HST-järjestelmän käyttö Osapuolten tunnistaminen Sähköinen allekirjoitus Tiedon salaaminen Puuttuvia ominaisuuksia 4. LOPPUSANAT VIITTEET

3 1. JOHDANTO Avoimien tietoverkkojen käyttö Suomessa on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Monella perheellä on kotona tietokone ja internet yhteys. Julkiset kirjastot tarjoavat usein asiakkailleen mahdollisuutta käyttää avoimen tietoverkon palveluja ja nettinurkkauksia perustetaan vanhusten palvelutaloihin, nuorisotaloihin ja yleensä paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaansa. Kun yhä useammalla on mahdollisuus käyttää avoimen tietoverkon palveluja, on syntynyt tarve rakentaa järjestelmä, jonka avulla myös asiointi viranomaisten kanssa voidaan hoitaa sähköisesti. Tällaisiin järjestelmiin tähtäävät kehityshankkeet ovat usein kariutuneet siihen, ettei ole ollut luotettavaa ja juridisesti pätevää keinoa identifioida sähköisen asioinnin osapuolet ja asiakirjojen alkuperä [1]. Suomessa on 1990-luvun lopussa säädetty lakeja ja tehty lakimuutoksia, jotka mahdollistavat hallintoasian vireillepanon, käsittelyn ja päätöksen tiedoksiantamisen sähköisesti. Näistä laeista merkittävimmät ovat laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999), joka tuli voimaan ja henkilökorttilaki (829/1999), joka tuli voimaan Sen lisäksi, että lainsäädäntö mahdollistaa sähköisen asioinnin, se myös velvoittaa viranomaisia tarjoamaan mahdollisuuden saattaa hallintoasia vireille sähköisessä muodossa teknisten, taloudellisten ja muiden valmiuksiensa rajoissa [2]. Tässä esitelmässä sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan luonnollisen henkilön ja viranomaisen välistä, avointen tietoverkkojen kautta käytävää asiointia.

4 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET Tässä kappaleessa käsitellään ominaisuuksia, joita sähköinen asiointi vaatii. Kappaleessa käydään myös esimerkinomaisesti läpi, kuinka ominaisuudet toteutuvat perinteisen asioinnin keinoin. 2.1 Osapuolten tunnistaminen Asioinnin molempien osapuolten tulee varmistua siitä, että toinen osapuoli on se, joka väittää olevansa. Perinteisessä asioinnissa asiakas käy fyysisesti asioimassa viranomaisen tiloissa, jolloin hän voi olla riittävän varma, että toinen osapuoli on se, joka väittää olevansa. Asiakkaan henkilöllisyys voidaan todentaa konkreettisesti henkilötodistuksesta. Henkilötodistuksen väärentämisen vaikeus ja yleinen luottamus todistuksen antajaan ovat perustana sen luotettavuudelle [3]. 2.2 Asiakirjan alkuperän varmentaminen Asiakirjan ja sen lähettäjän aitous on pystyttävä todentamaan. Paperiasiakirjoissa luonnollinen henkilö vahvistaa asiakirjan käsinkirjoittamalla siihen nimensä tai nimikirjaimensa eli allekirjoittaa asiakirjan. Allekirjoitus [3] 1) ilmaisee allekirjoittajan tahdon, 2) selventää allekirjoittajalle, että on kysymys sitoutumisesta, 3) identifioi allekirjoittajan, 4) takaa asiakirjan sisällön alkuperäisyyden sekä 5) todistaa tehdystä oikeustoimesta 2.3 Informaation luottamuksellisuus Varsinkin henkilön yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa asioissa on tärkeää, että tiedot eivät joudu ulkopuolisen käsiin. Henkilö voi tuoda tiedot fyysisesti itse tai hän luottaa viestinvälittäjään. Viranomaisen hallussa olevien tietojen osalta luottamus perustuu siihen, että viranomainen noudattaa lakia, joka määrittää salassa pidettävän tiedon. 2.4 Informaation eheys Asiakirjan tai viestin tietosisältö ei saa muuttua missään asiakirjan tai viestin elinkaaren vaiheessa. 2.5 Kiistämättömyys Kiistämättömyys voidaan jakaa kolmeen ryhmään. On voitava kiistämättömästi osoittaa 1) tietojen tai tapahtuman alkuperä, 2) tietojen tai tapahtuman käsiteltäväksi jättäminen ja 3) tietojen tai tapahtuman toimitus vastaanottajalle

5 Ensimmäiseen ratkaisuna käytetään allekirjoitusta ja kahteen jälkimmäiseen kuittauksia. Kohtaan 2) voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen kuittausta. 2.6 Tapahtuman ajankohdan tarkka toteaminen Monessa hallintoasiassa asian vireille saattamisen tarkka ajankohta on tärkeää ja vireille saattaminen on pysyttävä luotettavasti osoittamaan (käsiteltäväksi jättämisen kiistämättömyys). Paperiasiakirja rekisteröidään eli kirjataan diaariin viranomaisen toimesta. Rekisteriin sisältyy tieto asiakirjan saapumisajankohdasta. Asiakirjan voi lähettää myös kirjattuna kirjeenä, jolloin sekä ajankohta, että vireille saattaminen voidaan osoittaa Tapahtuman arkistointi Erinäiset asiakirjoja koskevat säännökset ja ohjeet määräävät kuinka kauan ja millä tavalla asiakirjoja on säilytettävä. Ohjeet koskevat myös sähköisessä muodossa saapuneita asiakirjoja. Arkistointi on tehtävä siten, että sähköisessä muodossa olevan asiakirjan alkuperäisyys ja eheys on voitava myöhemmin osoittaa [2]. Eheys tarkoittaa tässä tapauksessa asiakirjan semanttista eheyttä eli asiakirjan merkityssisältö ei saa arkistoitaessa muuttua [3]. Arkistointijärjestelmästä riippuen sähköisessä muodossa oleva asiakirja voidaan joutua muuttamaan tiedostomuodosta toiseen.

6 3. HST-JÄRJESTELMÄ Tässä kappaleessa käsitellään ensisijaisesti valtionhallinnon tarpeita varten kehitettyä henkilön sähköinen tunnistaminen (HST) -järjestelmää. Kappaleessa esitellään hieman hankkeen historiaa, hankkeen määritysten mukaan toteutettua henkilökorttia ja lopuksi kuinka HST-järjestelmää käyttämällä kappaleessa 2. esitetyt sähköiseltä asioinnilta vaadittavat ominaisuudet voidaan toteuttaa. 3.1 Henkilön sähköinen tunnistaminen -hanke Valtionvarainministeriö, liikenneministeriö ja sisäasiainministeriö toteuttivat kesällä 1996 tutkimus ja määrittelyprojektin, jonka tehtävä sisälsi sähköisen identiteetin arkkitehtuurin ja käyttötapojen määrittelyn sekä tarvittavien palvelujen ja niiden toteuttamistapojen kuvauksen. Lisäksi tehtävä sisälsi toimikortin ja muiden käytettävien teknisten standardien linjauksen [1]. Projekti antoi loppuraporttinsa Pilot-projekteja varten annettiin yhteiset vaatimukset HSTjärjestelmän teknisessä määrittelyssä vuoden 1997 loppupuolella. Vuoden 1998 aikana käynnistettiin pilottiprojekteja, joista esimerkkinä mainittakoon Satakunnan makropilotti. Nyt käytössä olevan, myös sähköisenä henkilökorttina Suomessa toimivan HST-kortin jakelu aloitettiin HST-kortti ja -sovellus Sähköisellä identiteetillä tarkoitetaan henkilöön liitettävää yksilöivää tietoa, jonka avulla tämä voidaan tietoverkoissa tunnistaa. Sähköisessä tunnistamisessa käytettävät tiedot voidaan jakaa 1) ainutkertaiseen tietoon, joka henkilöllä on (esim. salasana), 2) ainutkertaiseen ominaisuuteen, joka liittyy henkilöön (esim. sormenjälki) ja 3) ainutkertaiseen välineeseen, joka henkilöllä on hallussa (esim. suoritinkortti) HST-järjestelmässä sähköinen identiteetti toteutetaan sähköisen henkilökortin ja hakemistopalvelun avulla [1]. Sähköisenä henkilökorttina toimii HST-kortti, joka on poliisin myöntämä henkilökortti, jonka tekniseen osaan on talletettu HST-sovellus. Kortti on teknisesti kontaktillinen suoritinkortti, jonka käyttöä varten tarvitaan erillinen lukulaite. Kortin käyttötarkoitukset sähköisessä asioinnissa ovat 1) henkilön todentaminen, 2) sähköinen allekirjoitus ja 3) asiakirjojen sekä viestien salaus. Kaikki edellämainitut voidaan toteuttaa julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmää käyttäen. Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmän periaatteet kerrotaan myöhemmin kappaleessa 3.4. HST-sovelluksella tarkoitetaan kortille tallennettuja HST-määritysten mukaisia tietoja. Kuvassa 1. näkyy HSTsovelluksen (FINEID Application) rakenne.

7 MF DF(FINEID Application) EF(TokenInfo) EF(DIR) Auth. Obj. #1 (PIN 1) EF(ODF) EF(AODF) Authentication Object #2 (PIN 2) EF(PrkDF) Private RSA Key #1 Private RSA Key #2 EF(CDF #1) Certificate #1 Certificate #2 EF(CDF #2) EF(CDF #3 trusted certs) CA Certificate #1 EF(DODF) EF(UnusedSpace) EF(EmptyArea) Kuva 1. HST-sovelluksen rakenne HST-sovellus sisältää kaksi salaista avainta, joista ensimmäistä (Private RSA key #1)käytetään todennukseen ja salaukseen ja toista (Private RSA key #2) allekirjoitukseen. Vastaavasti sovellus sisältää myös perustunnusluvun (PIN1) ja allekirjoitustunnusluvun (PIN2). Salaus- ja todennusavaimen käyttö edellyttää aina perustunnusluvun antamista ja sähköisen allekirjoituksen avaimen käyttö edellyttää allekirjoitustunnusluvun antamista. HST-sovellus sisältää lisäksi kolme varmennetta; kortinhaltijan varmenteet sähköistä allekirjoitusta (Certificate #1) sekä todentamista ja salausta (Certificate #2) varten sekä luotettavan kolmannen osapuolen, Väestörekisterikeskuksen, varmenteen.

8 3.3 Varmenteet Julkisen avaimen menetelmää käytettäessä tarvitaan joku luotettava taho, varmentaja, joka varmistaa julkisten avainten oikeellisuuden eli varmistaa, että tietty julkinen avain kuuluu tietylle henkilölle [6] ja pitää yllä hakemistopalvelua, jossa julkiset avaimet ovat yleisesti saatavilla. Varmentajana HST-järjestelmässä toimii Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskuksen myöntämän HST-henkilövarmenteen sisältö on kuvattu seuraavissa taulukoissa [7]: Attribuutti Varmenteen myöntäjän organisaatio Varmenteen myöntäjän yksilöinti Varmenteen haltijan sukunimi Varmenteen haltijan etunimi Varmenteen haltijan sähköinen asiointitunnus Yhdistelmänimi Varmenteen voimassaoloaika Sisältövaatimukset VRK-FinSign Gov. CA FinSign CA for Citizen Sukunimi Varmenteen haltijan ilmoittama etunimi Numeroista ja tarkistusmerkistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty Väestötietojärjestelmään Yhdistelmä varmenteen haltijan sukunimestä, etunimestä ja SATU:sta Varmenteen myöntämis- ja päättymispäivä Attribuutti Sisältövaatimukset Haltijan julkinen avain Julkisen avaimen luonnissa on käytetty Fermat n lukua. Varmenteen myöntäjän Myöntäjämaa. Suomi, FI, ei tarkoita varmenteen hakijan Maatunnus kansalaisuutta Varmenteen sarjanumero Esim Varmenteen myöntäjän Käytetty laskennallinen funktio SHA1 varmenteen allekirjoituksessa käyttämä laskumenetelmä Varmennepolitiikan tunnus Avaimen käyttötarkoitus Varmennepolitiikan OID-tunnus, esim ; Käyttötarkoitustieto, esim. todentaminen, sähköinen allekirjoitus tai salaus

9 Muut välttämättömät tekniset tiedot esimerkiksi sulkulistan julkaisupaikka Ensimmäisessä taulukossa on kuvattu pakolliset tiedot ja jälkimmäisessä tiedot, jotka voidaan varmenteeseen lisäksi tallettaa. Varmentajan allekirjoittaessa varmenteen omalla salaisella avaimellaan, se varmentaa, että allekirjoitetussa varmenteessa haltijan tiedot ovat oikeat ja julkinen avain kuuluu varmenteen haltijalle [6]. 3.4 Salakirjoitusjärjestelmät HST-järjestelmä sisältää RSA pohjaisen asymmetrisen salauksen (kortilla), DES-pohjaisen symmetrisen salauksen sekä SHA-1 pohjaisen allekirjoitusalgoritmin [1] Symmetrinen salaus Symmetrisessä salauksessa, käytetään vain yhtä avainta, jolla sekä salataan ja puretaan sanoma. Symmetristä salausta käytetään HST-järjestelmässä asiakirjojen salaamiseen, koska sen käyttö on huomattavasti nopeampaa kuin asymmetrisen salauksen eli julkisen avaimen menetelmään perustuva salaus. Kuva 2. Symmetrinen salaus Salauksen turvallisuus riippuu käytetyn algoritmin vahvuudesta ja avaimen pituudesta [6]. Algoritmin vahvuus on tärkeämpi tekijä, mutta yleisesti vahvuutta mitataan avaimen pituudella. Symmetristä salausta käytettäessä 128 bitin avain on tällä hetkellä varsin turvallinen ja se vastaa asymmetrisessä salauksessa 2304 bittistä avainta [6]. Tunnettuja symmetrisiä salausalgoritmeja ovat mm. DES, 3DES, BLOWFISH ja IDEA Julkisen avaimen menetelmä Julkisen avaimen menetelmässä käytetään kahta avainta; julkinen avain ja salainen avain. Julkinen avain on nimensä mukaisesti kaikkien saatavilla. Salainen avain on vain avaimen omistajan tiedossa. Julkisella avaimella salattu viesti voidaan avata vain salaisella avaimella ja päinvastoin. Kuva 3. Salaus julkisen avaimen salausalgoritmilla

10 HST-järjestelmässä julkisen avaimen salausmenetelmää käytetään tunnistautumiseen, sähköiseen allekirjoitukseen ja salaukseen. Tämän päivän tunnetuimmat julkisen avaimen salausalgoritmit perustuvat vaikeuteen laskea kahden suuren alkuluvun tulon tekijöitä [6]. Kyseessä on ns. yksisuuntainen funktio; on helppo laskea kahden suuren alkuluvun tulo, mutta on hankalaa selvittää näin lasketusta tulosta alkuperäiset alkuluvut. Tunnettuja julkisen avaimen salausalgoritmeja ovat mm. RSA, DSA ja Diffie-Hellman Tiivistealgoritmit HST-järjestelmässä toteutettu sähköinen allekirjoitus käyttää hyväkseen yksisuuntaista tiivistefunktiota, jolla määrittelemättömän pituisesta merkkijonosta tehdään kiinteämittainen lyhyt merkkijono. Tätä kiinteämittaista merkkijonoa kutsutaan tiivisteeksi. Sähköisen allekirjoituksen tekemiseen käytettävällä tiivistefunktiolla tulee olla seuraavat ominaisuudet 1) yksisuuntaisuus eli on vaikea löytää funktio, jonka avulla tiivisteestä saadaan alkuperäinen asiakirja 2) törmäyksetön eli on vaikeaa löytää kahta merkkijonoa, joiden tiiviste on samanlainen 3) pienikin muutos alkuperäisessä merkkijonossa aiheuttaa muutoksen tiivisteeseen Tunnettuja tiivistefunktioita ovat mm. MD5, SHA ja RIPE-MD. 3.5 HST-järjestelmän käyttö Tässä kohdassa kerrotaan, mihin HST-järjestelmää voidaan käyttää ja mitkä sähköiselle asioinnille asetettavat ominaisuudet kukin toiminto toteuttaa Osapuolten tunnistaminen HST-järjestelmässä käyttäjän tunnistus on kaksivaiheinen; ensin käyttäjä tunnistautuu HST-kortille PINtunnuksen avulla ja sen jälkeen kortti tunnistautuu palvelulle käyttäen julkisen avaimen salakirjoitukseen perustuvia menetelmiä. HST-pohjainen osapuolten tunnistaminen tapahtuu hieman yksinkertaistaen seuraavasti [8]: 1) Käyttäjä tunnistautuu kortille antamalla perustunnusluvun. 2) Käyttäjän työasemaohjelmisto salaa palvelun julkisella avaimella käyttäjän todentautumisessa käytettävän varmenteen ja esittää sen palveluun. Salauksella saadaan varmuus vastaanottopään oikeellisuudesta. 3) Palvelu avaa varmenteen salaisella avaimellaan, tarkastaa varmenteen oikeellisuuden varmennepalvelusta ja lisäksi sulkulistatiedon. Jos tiedot ovat kunnossa, on palvelu hyväksynyt käyttäjän tunnistautumisen. Tämän jälkeen palvelu esittää oman varmenteensa käyttäjän julkisella avaimella salattuna käyttäjän työasemaohjelmistolle.

11 4) Käyttäjän työasemaohjelmisto avaa varmenteen käyttäjän salaisella avaimella, tarkastaa varmenteen oikeellisuuden varmennepalvelusta ja lisäksi sulkulistatiedon. Jos tiedot ovat kunnossa, ovat molemmat osapuolet tunnistautuneet ja hyväksytty yhteys on muodostunut Sähköinen allekirjoitus Sähköisellä allekirjoituksella varmistetaan sähköisen asiakirjan alkuperäisyys ja eheys. Sähköinen allekirjoitus myös aiheuttaa kiistämättömyyden asiakirjan alkuperästä. Sähköisen allekirjoituksen periaate on seuraava [1]: 1) Lähettäjä muodostaa asiakirjasta tiivisteen. 2) Tiiviste salakirjoitetaan käyttäen allekirjoittajan salaista avainta. 3) Salattu tiiviste lähetetään asiakirjan kanssa vastaanottajalle 4) Vastaanottaja avaa tiivisteen lähettäjän julkisella avaimella, jonka vastaanottaja saa varmennepalvelusta (hakemistopalvelusta). 5) Vastaanottaja muodostaa asiakirjasta tiivisteen samalla menetelmällä kuin lähettäjä (tieto tiivisteen teossa käytettävästä laskumenetelmästä sisältyy varmenteeseen). 6) Vastaanottaja vertaa avattua ja muodostettua tiivistettä keskenään. Lähettäjä Vastaanottaja Lähettäjän salainen avain Asiakirja Lähettäjän julkinen avain Vertailu: Ovatko samat? Tiivisteen laskenta Tiiviste 1 Avattu tiiviste 1 Tiiviste 2 Salakirjoittaminen Avaaminen Henkilökortti Salattu tiiviste 1 Hakemisto Tiivisteen laskenta Salattu tiiviste 1 Tiedon välitys Salattu tiiviste 1 Asiakirja Asiakirja Kuva 8. Sähköisen allekirjoituksen periaate

12 Allekirjoituksen aitous perustuu siihen, että tiiviste on salakirjoitettu allekirjoittajan salaisella avaimella, joka on vain allekirjoittajan tiedossa. Salattu tiiviste voidaan avata vain allekirjoittajan julkisella avaimella, jolloin voidaan päätellä, että allekirjoittajalla on ollut käytettävissään vastaava salainen avain. Tiivistealgoritmien esittelyn yhteydessä mainittiin, että tiivisteen muodostamistavan tulee olla sellainen, että pienikin muutos alkuperäisessä merkkijonossa aiheuttaa muutoksen tiivisteessä. Jos avattu ja vastaanottajan muodostama tiiviste ovat samanlaiset, voidaan päätellä, että asiakirjan sisältö ei ole muuttunut Tiedon salaaminen HST-kortin suhteellisen pienen prosessointitehon jä kortin käyttämän asymmetrisen salauksen raskauden vuoksi se ei sovellu hyvin suurten asiakirjojen salakirjoittaminen [8]. Suurten asiakirjojen salaukseen voidaan käyttää käyttäjän työasemassa olevia ohjelmistopohjaisia toteutuksia, jolloin salaukseen käytetään työaseman prosessointitehoa. Salausalgoritmeina voidaan käyttää tehokkaampia symmetrisiä menetelmiä kuten DES. Julkisen avaimen menetelmiin perustuvaa salausta ei usein käytetä myöskään tietoliikenteen salaamiseen, koska se on laskennallisesti melko raskasta. HST-kortin avulla tehtävä salaus jääkin sähköpostin viestiosien ja pienten liitetiedostojen salaukseen sekä symmetrisessä salauksessa käytettävän avaimen turvalliseen siirtämiseen vastapuolelle Puuttuvia ominaisuuksia Kaikkia kappaleessa 2. esitettyjä ominaisuuksia ei HST-järjestelmässä vielä ole. Esimerkiksi tapahtuman ajankohdan tarkka todentaminen ei vielä toteudu. Väestörekisterikeskus on tosin rakentamassa aikaleimapalvelua, jossa aikaleimapalveluun lähetetään tiiviste aikaleimattavasta asiakirjasta ja aikaleimapalvelu palauttaa varmentajan allekirjoittaman aikaleiman takaisin hakijalle. HST-järjestelmä ei myöskään tarjoa valmista konseptia sähköisessä muodossa olevien arkistoitavien asiakirjojen ja viestien käsittelyyn, mikä on ymmärrettävää järjestelmän käyttötarkoituksen huomioon ottaen.

13 4. LOPPUSANAT On vielä paljon tehtävää, jotta sähköinen asiointi hallinnossa lainsäädännön asettamissa puitteissa toteutuu. Viranomaisten on panostettava huomattavasti enemmän sähköisten palvelujen tuottamiseen ja omien sisäisten toimintatapojen kehittämiseen sähköistä asiointia tukeviksi. Kuvaavaa on, että vielä nyt, puolitoista vuotta HST-kortin käyttöönoton jälkeen sitä hyödyntäviä palveluja on Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla lueteltu vain yhdeksän kappaletta.

14 LÄHDELUETTELO [1] Valtiovarainministeriö, Liikenneministeriö, Sisäasiainministeriö: Henkilön sähköinen identiteetti ja henkilökortti raportti versio 1.0, Internet WWW-sivu, URL: ( ) [2] Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa. N:o 1318/1999 [3] Lantto, Eeva: Sähköinen asiointi hallinnossa. Kelan omatarvepaino, Helsinki, 1999 [4] Henkilökorttilaki. N:o 829/1999 [5] Kontio, Markku: FINEID - S4-1 Implementation Profile 1 v1.1. Internet WWW-sivu, URL: ( ) [6] Schneier, Bruce: Applied Cryptography. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996 [7] Väestörekisterikeskus: HST-varmennepolitiikka sähköisellä henkilökortilla olevia hallinnon sähköisen asioinnin henkilövarmennteita varten. Internet WWW-sivu, URL: ( ) [8] Väestörekisterikeskus: Varmennepalvelut ja sähköinen asiointi hallinnossa. Internet WWW-sivu, URL: ( )

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Tietoturvan osa-alueet Muutama esimerkki Miten toteutetaan Eheys Luottamuksellisuus Saatavuus Tietoturvaterminologiaa Luottamuksellisuus Eheys Saatavuus

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( )

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( ) Salaustekniikat Kirja sivut: 580-582 (647-668) Johdanto Salaus on perinteisesti ollut salakirjoitusta, viestin luottamuksellisuuden suojaamista koodaamalla viesti tavalla, jonka vain vastaanottaja(t) pystyy

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa EV 132/1999 vp - HE 153/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 153/1999 vp laiksi sähköisestä asioinnista

Lisätiedot

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ 1 Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ Poliisin myöntämän henkilökortin ensisijainen käyttötarkoitus on osoittaa haltijansa

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut 4.5.2009 Kandidaatintyö, TKK, tietotekniikka, kevät 2009 Varsinainen työ löytyy osoitteesta http://olli.jarva.fi/kandidaatintyo_ pikaviestinnan_tietoturva.pdf Mitä? Mitä?

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot Ohje 1 (5) Dnro: 11.11.2015 190/651/2015 Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan ne kryptografiset vähimmäisvaatimukset,

Lisätiedot

Julkisen avaimen infrastruktuuri ja varmenteet

Julkisen avaimen infrastruktuuri ja varmenteet Ohjaaja: Timo Karvi Julkisen avaimen infrastruktuuri ja varmenteet Pro gradu-tutkielma Veikko Siivola HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 26. elokuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, risto.hakala@viestintavirasto.fi Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Sisältö Tiedon suojauksessa käytetyt menetelmät Salausratkaisun arviointi

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, risto.hakala@ficora.fi Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Sisältö Miten tietoa voidaan suojata? Mitä yksityiskohtia salausratkaisun

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Määräys. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 Soveltamisala 1 (7) Määräys TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJIEN JA LAATUVARMENTEITA TARJOAVIEN VARMENTAJIEN TOIMINNAN LUOTETTAVUUS- JA TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 1 -varmenne. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 1 -varmenne. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 1 (41) 2.12.2008 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 1 -varmenne Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.1 Korkean luotettavuustason varmenteet

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ

POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ 1 1.1.2017 POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ Henkilökortin ensisijainen käyttötarkoitus on osoittaa haltijansa henkilöllisyys. Lisäksi henkilökortti käy Suomen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VARMENNEKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT

TERVEYDENHUOLLON VARMENNEKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT OHJE 1(7) TERVEYDENHUOLLON VARMENNEKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ Terveydenhuollon varmennekortteja ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä terveydenhuollon ammattihenkilölle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Mobiilivarmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 1.2. Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Mobiilivarmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 1.2. Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1. 1 (44) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Mobiilivarmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 1.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.4 Korkean luotettavuustason varmenteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Agenda Sähköpostin turvallisuus Yleiset käyttötapaukset VYVI Turvaposti

Lisätiedot

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus Virkamiehen asiointikortti Esityksen sisältö: VRK:n Varmennepalvelut Toimikortit/Virkakortit Korttien tilaaminen Toimikortin käyttö Ongelmatilanteet Varmennepalvelut Kansalaisvarmenne Organisaatiovarmenne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1554630527 1 (5) 30.10.2014 POL-2014-13501 Sisäministeriö Poliisiosasto SMDno-2014-2152 Poliisihallituksen lausunto muutosehdotukseen koskien lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä

Lisätiedot

Luku II: Kryptografian perusteita

Luku II: Kryptografian perusteita Luku II: Kryptografian perusteita Tässä toisessa luvussa esitellään muutamia peruskäsitteita ja -tekniikoita symmetrisestä salauksesta, julkisen avaimen salauksesta eli epäsymmetrisestä salauksesta, kryptografisista

Lisätiedot

TEOPKI - T3 Varmennehakemistomääritys

TEOPKI - T3 Varmennehakemistomääritys TEOPKI MÄÄRITYS 31.10.2007 TEOPKI - T3 Varmennehakemistomääritys v0.9 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) Varmennepalvelut PL 265 00531 Helsinki Suomi http://www.valtteri.fi TEOPKI - T3 /v0.9 i Tekijät

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Koostanut Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Salakirjoituksia

Koostanut Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Salakirjoituksia Salakirjoituksia Avainsanat: salakirjoitus, suoraan numeroiksi, Atblash, Caesar-salakirjoitus, ruudukkosalakirjoitus, julkisen avaimen salakirjoitus, RSA-salakirjoitus Luokkataso: 3.-5. luokka, 6.-9. luokka,

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

Vahva vs heikko tunnistaminen

Vahva vs heikko tunnistaminen Vahva vs heikko tunnistaminen Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Tommi Simula Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, GSEC, MCSE Valtori / Tietoturvapalvelut Mitä tunnistaminen on? Tunnistaa todeta itselleen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 10. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu. Paasitorni Matti

Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu. Paasitorni Matti Roolit ja valtuudet -hanke Asiointivaltuudet /suomi.fi -palvelu Paasitorni 29.9.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi Suomi.fi - Asiointivaltuudet -palvelun tavoitteen tiiviste Kansallisen asiointivaltuudet -palvelun

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Tietoliikenteen salaaminen Java-sovelluksen ja tietokannan välillä

Tietoliikenteen salaaminen Java-sovelluksen ja tietokannan välillä Tietoliikenteen salaaminen Java-sovelluksen ja tietokannan välillä Miika Päivinen 13.12.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Sähköisen kanssakäymisen määrän lisääntyessä

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Ohje salauskäytännöistä

Ohje salauskäytännöistä Ohje salauskäytännöistä 11.11.2015 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 1/2 2 Tilaisuuden ohjelma 2/2 3 Esityksessäni Miksi salaus on tärkeää? Muuttunut uhkatilanne Salaus on mahdollistaja Ohjeen esittely

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän tekniset ratkaisut 1.12.2014. Eero Konttaniemi Petteri Kivimäki

Kansallisen palveluväylän tekniset ratkaisut 1.12.2014. Eero Konttaniemi Petteri Kivimäki Kansallisen palveluväylän tekniset ratkaisut 1.12.2014 Eero Konttaniemi Petteri Kivimäki Hankepäällikkö Järjestelmäpäällikkö Sisältö Yleisesittely X-Road versio 6 Tiedonsiirtoprotokolla Sovitinpalvelu

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Sähköinen maanvuokrasopimus

Sähköinen maanvuokrasopimus Sähköinen maanvuokrasopimus ========== Sähköisesti allekirjoitettu viranhaltijapäätös Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Helsinki, Pasila 7.9.2016 Kari Niemi Johtava asiantuntija

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

TEOPKI - T5 TEOPKI-kortin siruprofiili

TEOPKI - T5 TEOPKI-kortin siruprofiili TEOPKI MÄÄRITYS 27.11.2008 TEOPKI - T5 TEOPKI-kortin siruprofiili v0.95 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) Varmennepalvelut PL 265 00531 Helsinki Suomi http://www.valtteri.fi TEOPKI - T5 /v0.95 i

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Luku II: Kryptografian perusteita

Luku II: Kryptografian perusteita Luku II: Kryptografian perusteita Tässä toisessa luvussa esitellään muutamia peruskäsitteita ja -tekniikoita symmetrisestä salauksesta, julkisen avaimen salauksesta eli epäsymmetrisestä salauksesta, kryptografisista

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Salaustekniikat Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 1. Kryptografia Luennon sisältö 2. Salattu webbiyhteys 2 KRYPTOGRAFIA 3 Symmetrinen salakirjoitus Selväkielinen sanoma M Avain

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Langattomat lähiverkot. Matti Puska

Langattomat lähiverkot. Matti Puska Langattomat lähiverkot 1 FWL 2 FWL Salaus Radioaaltojen etenemistä ei voida rajoittaa vain halutulle alueelle. Liikenteen salauksen tavoitteena on turvata radiotiellä siirrettävien sanomien ja datan yksityisyys

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Carelia-rakennus, Auditorio C2 12.10.2010 OKM:n SALAMA-hanke Asianhallintajärjestelmällä tehoa sähköisiin prosesseihin Tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran?

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? JUHTA 13.9.2016 JulkICT/ Yhteinen tiedon palvelumalli (YTI) -hanke Ymmärrämmekö asiakasta? Tarvitseeko tietoa hallita? Kunta Tietolupa Usean luukun nykytila Miksi

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄ VARMENNEPOLITIIKKA LIIKETOIMINTAPALVELUIDEN JUURIVARMENTAJA. OP-Pohjola Root CA Versio 1.0 Voimassa 6.2.

OP-POHJOLA-RYHMÄ VARMENNEPOLITIIKKA LIIKETOIMINTAPALVELUIDEN JUURIVARMENTAJA. OP-Pohjola Root CA Versio 1.0 Voimassa 6.2. Varmennepolitiikka Versio 1.0 1 (25) OP-POHJOLA-RYHMÄ VARMENNEPOLITIIKKA LIIKETOIMINTAPALVELUIDEN JUURIVARMENTAJA Versio 1.0 Voimassa lähtien OID: 1.3.6.1.4.1.11374.1.1.1.1.1 Laatija OP-Palvelut Oy Postiosoite

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

EURA Ohjelmakauden sähköisen rakennerahastoasioinnin palveluratkaisut

EURA Ohjelmakauden sähköisen rakennerahastoasioinnin palveluratkaisut EURA 2014 Ohjelmakauden 2014-2020 sähköisen rakennerahastoasioinnin palveluratkaisut Kuinka valmistaudun hankehakijana EURA 2014 - järjestelmän käyttöön Työ- ja elinkeinoministeriö tieto-osasto sähköiset

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon varmennepalveluiden toteuttaminen osana VRK:n varmennepalveluja Tilannekatsaus

Terveydenhuollon varmennepalveluiden toteuttaminen osana VRK:n varmennepalveluja Tilannekatsaus Terveydenhuollon varmennepalveluiden toteuttaminen osana VRK:n varmennepalveluja Tilannekatsaus TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 24.-25.52011 Pekka Jelekäinen Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus (VRK)

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUNNISTUSPERIAATTEET

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUNNISTUSPERIAATTEET Dno 35/040/10 1 (8) 22.6.2011 VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUNNISTUSPERIAATTEET varmentajana (VRK) toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. VRK on henkilörekisteriä ylläpitävä viranomainen, jonka väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot