(MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA)"

Transkriptio

1 KÄÄNNÖS VIRONKIELISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ (MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA) Nämä Säännöt on rekisteröity Viron rahoitustarkastuksen toimesta 18. helmikuuta 2009 ja astuivat voimaan 6. huhtikuuta Trigon Top Picks Rahaston (Trigon Top 10 Fond) Säännöt (jäljempänä Säännöt) 1. Yleistä 1.1 Näissä Säännöissä säädetään sopimuksenvaraisen sijoitusrahaston Trigon Top Picks Rahaston (Trigon Top 10 Fond) toiminnan perusteet ja osuudenomistajien suhteet rahastoyhtiöön. Säännöt vastaavat voimassaolevaa lainsäädäntöä. Sääntöjen ja lainsäädännössä säädetyn ollessa keskenään ristiriitaisia, sovelletaan lainsäädännössä säädettyä. Mikäli Sääntökohdat ovat keskenään ristiriitaisia tai tulkinnanvaraisia, tulkitaan kyseisiä säännöksiä sijoitusrahaston osuudenomistajien parhaan edun mukaisesti. 1.2 Trigon Top Picks Rahasto (Trigon Top 10 Fond) (jäljempänä Rahasto) on AS Trigon Funds:n toimesta perustettu sopimuksenvarainen rahasto. Rahaston englanninkielinen nimi on: Trigon Top Picks Fund. 1.3 Sijoitusrahastoa hallinnoi AS Trigon Funds (jäljempänä Rahastoyhtiö), toimipaikan osoite Viru Väljak 2, Tallinna, Viro. 1.4 Rahaston toimipaikkana on Rahastoyhtiön toimipaikka. 1.5 Rahaston säilytysyhteisönä toimii Swedbank AS (jäljempänä Säilytysyhteisö) toimipaikka Liivalaia 8, Tallinna, Viro. 1.6 Rahaston on avoin julkinen sijoitusrahasto. 2. Rahaston toimintaperiaatteet ja tavoitteet 2.1 Rahasto on osuuksien julkisen liikkeeseenlaskun kautta ja osuuspääoman sijoituksesta saatujen varojen muodostama kokonaisuus, joka kuuluu yhteisesti osuudenomistajille, ja jota hallinnoi Rahastoyhtiö. 2.2 Rahaston toiminnan perusteet ja osuudenomistajien suhteet Rahastoyhtiöön on määritelty Viron tasavallan lainsäädännön ja Sääntöjen nojalla. 2.3 Rahasto tarjoaa osuudenomistajille mahdollisuuden sijoittaa epäsuorasti sellaisiin arvopapereihin maailmanlaajuisesti, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. Sijoituksissa painotetaan kehittyviä markkinoita. Rahaston varat sijoitetaan pieneen määrään Rahastoyhtiön valitsemia liikkeeseenlaskijoita (tyypillisesti 8-15 liikkeeseenlaskijaa), joten Rahaston hajautus on pieni. Rahaston toiminnan tavoite on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä. 2.4 Osuudenomistajille ei taata Rahaston tuottoa eikä sijoitetun pääoman arvon säilymistä. 3. Rahaston sijoituspolitiikka 3.1 Rahastoyhtiön Rahaston varojen hoito perustuu Viron sijoitusrahastolakiin, sen perusteella säädettyihin lakeihin ja Säännöissä säädettyihin sijoitusrajoituksiin. 3.2 Rahastoyhtiö sijoittaa Rahaston varat säännellyillä markkinoilla noteerattuihin arvopapereihin maailmanlaajuisesti. Rahastoyhtiön tarkoituksena on kuitenkin keskittää sijoitukset sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden kotipaikka on maissa, joita yleisesti pidetään kehittyvinä markkinoina tai joilla on merkittävää liiketoimintaa kyseisissä maissa. Rahaston varat sijoitetaan pieneen määrään Rahastoyhtiön valitsemia eri liikkeeseenlaskijoita (tyypillisesti 8-15 liikkeeseenlaskijaa). 3.3 Rahaston varojen sijoittamisessa ei ole liikkeeseenlaskijatyyppikohtaisia rajoituksia 3.4 Rahastoyhtiö ei ole sijoitustoiminnassaan erikoistunut erilaisiin tiettyihin toimialoihin. 3.5 Yksityiskohtaiset omaisuuslajien, erilaisten liikkeeseenlaskijoiden sekä alueiden ja liiketoimialojen väliset osuudet Rahaston varoista määritellään osana Rahaston päivittäistä sijoitustoimintaa. 4. Sijoitusrajoitukset 4.1 Rahaston varoja voidaan sijoittaa: a) Luottolaitosten talletuksiin; b) Osakkeisiin ja muihin vastaaviin kaupankäynnin kohteena oleviin oikeuksiin, velkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja muihin liikkeeseen laskettuihin ja kaupankäynnin kohteena oleviin velkasitoumuksiin, merkintäoikeuksiin ja muihin kaupankäynnin kohteena oleviin oikeuksiin, jotka antavat oikeuden hankkia 1

2 arvopapereita, rahamarkkinainstrumentteihin sekä kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereiden säilytystodistuksiin (kohdissa arvopaperit ); c) johdannaisinstrumentteihin; d) sijoitusrahastojen osakkeisiin ja osuuksiin. 4.2 Rahaston varoista enintään 100 prosenttia voidaan sijoittaa arvopapereihin, joita voidaan luovuttaa rajoituksetta ja jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: a) Arvopapereilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla b) Arvopapereilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, mutta niiden liikkeeseenlaskuvaatimusten mukaisesti ne hyväksytään säännellyille arvopaperimarkkinoille viimeistään 12 kuukauden kuluessa arvopapereiden liikkeeseenlaskun jälkeen. 4.3 Rahaston varojen markkina-arvosta korkeintaan 10 prosenttia voidaan sijoittaa muihin kuin kohdassa 4.2 nimettyihin arvopapereihin. 4.4 Rahaston varoja ei voi sijoittaa kiinteään omaisuuteen, jalometalleihin eikä myöskään arvopapereihin, jotka antavat jalometalleihin liittyviä oikeuksia. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kiinteään omaisuuteen liittyviin arvopapereihin. 4.5 Rahaston varoja voidaan sijoittaa korkeintaan 20 % verran ja ainoastaan sellaisiin luottolaitosten talletuksiin, joiden talletusaika on korkeintaan 12 kuukautta. Rajoituksia ei sovelleta Rahaston talletuksiin Säilytysyhteisössä, eikä yliyöntalletuksina väliaikaisesti säilytettävään käteiseen. 4.6 Rahaston varoista enintään 20 prosenttia voidaan sijoittaa Viron sijoitusrahastolain määritelmän mukaisiin vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin. 4.7 Rahaston varat hajautetaan noin 8-15 liikkeeseenlaskijan arvopapereihin kohdistuvina sijoituksina. Yhden liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin voidaan sijoittaa korkeintaan 20 prosenttia Rahaston varojen markkina-arvosta. Mikäli yhden tahon liikkeeseen laskemien arvopapereiden arvo muodostaa Rahaston varojen markkina-arvosta yli 10 %, kaikkien tällaisten arvopapereiden kokonaisarvo ei voi muodostaa yli 40 % Rahaston vastaavien markkina-arvosta. Samaan konserniin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden toimesta liikkeeseen laskettujen arvopapereiden yhteenlaskettu arvo ei voi muodostaa yli 20 prosenttia Rahaston varojen markkina-arvosta. 4.8 Rahaston varoista korkeintaan 30 prosenttia voidaan sijoittaa muiden sijoitusrahastojen osuuksiin ja osakkeisiin (sekä UCITS-rahastojen että muiden avointen rahastojen) lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Rahasto voi sijoittaa enintään 20 % varojensa markkina-arvosta yhden sijoitusrahaston osakkeisiin tai osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa muihin Rahastoyhtiön, tai Rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan toisen rahastoyhtiön, hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioon ottaen. 4.9 Rahasto voi käydä kauppaa johdannaisinstrumenteilla Viron sijoitusrahastolain ja siihen perustuvien säädösten, sisäisten menettelysääntöjen ja Sääntöjen tarkoittamalla tavalla. Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisiin johdannaisinstrumentteihin, joiden kohde-etuutena ovat: a) Luottolaitosten talletukset; b) Kohdissa tarkoitetut arvopaperit; c) Muiden sijoitusrahastojen osuudet tai osakkeet; d) Arvopaperi-indeksit e) Valuutta, johon Rahasto voi sijoittaa. Kohdissa a) - d) nimetyillä johdannaisinstrumenteilla Rahasto voi suorittaa toimia ainoastaan Rahaston varoihin kuuluvien arvopapereiden ja korkojen muutoksista aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Kohdassa e) nimettyihin johdannaisinstrumentteihin Rahasto voi sijoittaa myös Rahaston sijoitustoiminnan tehostamiseksi. Rahaston johdannaisinstrumenttien avoimet positiot eivät saa yhteensä ylittää Rahaston varojen substanssiarvoa Rahastoyhtiö voi Rahaston nimissä tehdä repokauppoja ja käänteisrepokauppoja sekä muita arvopapereiden lainaukseen liittyviä toimia. Rahastoyhtiö voi tehdä edellä mainittuja toimia korkeintaan sellaisella määrällä, joka edustaa 10 prosenttia Rahaston varojen markkina-arvosta. Yhdenkään Rahaston nimissä otettavan sitoumuksen eräpäivä ei saa ylittää kolmea kuukautta. Rahaston nimissä ei voi ottaa eikä myöskään myöntää lainaa, lukuun ottamatta tässä kohdassa nimettyjen toimien puitteissa suoritettavia toimia Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan edellä esitetyn lisäksi muita laissa säädettyjä sijoitusrajoituksia ja vaatimuksia riskien hajauttamiseksi. Rahaston varojen sijoittamiseen liittyvien riskien lyhyt kuvaus sisältyy Rahaston rahastoesitteeseen. 5. Rahaston osuudet ja osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet 2

3 5.1 Rahaston osuus (jäljempänä Osuus) kuvaa osuudenomistajan osuutta Rahaston varoista. Rahaston osuus on rekisteröity arvopaperi. 5.2 Osuus voidaan jakaa. Osuuksien jakamisen tuloksena muodostuneiden Osuuksien osat (jäljempänä Murtoosuus) pyöristetään kolmeen desimaalilukuun. Pyöristys suoritetaan seuraavien sääntöjen mukaisesti: luvut NNN,NNN0 - NNN,NNN4 pyöristetään luvuksi NNN,NNN ja luvut NNN,NNN5 - NNN,NNN9 luvuksi NNN,NN(N+1). 5.3 Rahastolla on neljä erilaista osuuslajia (jäljempänä Osuuslaji 1, Osuuslaji 2, Osuuslaji 3 ja Osuuslaji 4). 5.4 Osuuslaji 1: a) Osuuksien nimi on Trigon Top Picks Rahasto A (viroksi Trigon Top 10 Fond A). b) Osuuden nimellisarvo on 100 Viron kruunua. c) Osuusrekisteriä pitää Viron Arvopaperikeskuksen keskusrekisterin pitäjä AS Eesti Väärtpaberikeskus (jäljempänä EVK), toimipaikan osoite Tartu mnt. 2, 14.krs, Tallinna 10145, Viro, kaupparekisteritunnus Osuuksien rekisteröinnissä sovelletaan Viron arvopapereiden keskusrekisteriä koskevassa laissa säädettyä. 5.5 Osuuslaji 2: a) Osuuksien nimi on eq Emerging Top Picks. b) Osuuden nimellisarvo on 10 euroa. c) Osuusrekisteriä pitää Swedbank AS, toimipaikan osoite Liivalaia 8, Tallinna 15040, Viro, kaupparekisteritunnus Osuuksien omistusoikeus ja Osuuksista juontuvat osuudenomistajan ja Rahastoyhtiön oikeudet ja velvollisuudet katsotaan syntyvän rekisteriin suoritettavan kirjauksen tekemisen jälkeen. Osuudenomistajalla on oikeus vedota rekisterikirjaukseen suhteissa kolmansiin henkilöihin omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toteuttaessaan. Rekisterinpitäjä luovuttaa Sijoittajan vaatimuksesta otteen osuudenomistajille kuuluvista Osuuksista. Rekisterin pitämiseen, rekisterikirjausten tekemiseen ja rekisteritietojen säilytykseen sovelletaan Rahastoyhtiön ja Swedbank AS:n välillä solmittua Osuusrekisterin pitämistä koskevaa sopimusta ja Swedbank AS:ssä voimassa olevia rekisterin pitämistä koskevia sääntöjä. Rekisteritietoja ylläpidetään sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjä tekee rekisteriin kirjauksia Osuuksia koskevien tapahtumien tietojen perusteella. Kirjauksen perusteena voi olla myös oikeudenpäätös tai muu rekisterinpitäjän hyväksymä peruste. Rekisterinpitäjä sitoutuu säilyttämään kirjauksen suorittamista varten esitettyjä tietoja ja asiakirjoja vähintään kymmenen vuoden ajan Osuuksiin liittyvän oikeussuhteen päättymisestä lukien. Tietoja säilytetään asiakirjamuodossa tai asiakirjan uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa. 5.6 Osuuslaji 3: a) Osuuksien nimi on Trigon Top Picks Rahasto B (viroksi Trigon Top 10 Fond B). b) Osuuden nimellisarvo on 100 Viron kruunua. c) Osuusrekisteriä pitää EVK. Osuuksien rekisteröinnissä sovelletaan Viron arvopapereiden keskusrekisteriä koskevassa laissa säädettyä. 5.7 Osuuslaji 4: a) Osuuksien nimi on Trigon Top Picks Rahasto C (viroksi Trigon Top 10 Fond C). b) Osuuden nimellisarvo on 10 euroa. c) Osuusrekisteriä pitää EVK. Osuuksien rekisteröinnissä sovelletaan Viron arvopapereiden keskusrekisteriä koskevassa laissa säädettyä. 5.8 Osuus ei anna osuudenomistajalle päätösvaltaa Rahaston varoja koskevissa toimissa. Rahasto ei järjestä osuudenomistajien kokouksia. Yksikään osuudenomistaja ei voi vaatia osuudenomistajien yhteisomistuksen päättämistä. 5.9 Osuudenomistajalla on oikeus: a) Vaatia Rahastoyhtiöltä osuuksien lunastusta Säännöissä ja lainsäädännössä esitetyllä tavalla; b) Luovuttaa hänelle kuuluvat Osuudet kolmansille henkilöille; c) Saada Sääntöjen mukaisesti Osuuksiensa määrää ja Osuuslajia vastaava osa Rahaston purkamisen tuloksena jääneistä varoista ja Rahaston tuotosta; d) Tutustua Rahastoyhtiön toimipaikassa Sääntöihin, Rahaston viimeisimpään tilinpäätökseen tai osavuosikatsaukseen, rahastoesitteeseen, Osuuslajien 2 ja 4 yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja muihin lainsäädännössä säädettyihin asiakirjoihin ja tietoihin, jotka koskevat Rahaston toimintaa; e) Vaatia osuutensa todistavan asiakirjan myöntämistä; f) Toimia muulla lainsäädännössä tai Säännöissä määritellyllä tavalla Osuudenomistaja on velvollinen toteuttamaan Osuuksiin liittyviä oikeuksia hyvässä uskossa ja lainsäädännön ja Sääntöjen edellyttämällä tavalla. Osuudenomistajan oikeuksien käyttämisen tavoitteena ei 3

4 saa olla vahingon aiheuttaminen muille osuudenomistajille, Rahastoyhtiölle, Säilytysyhteisölle tai kolmansille henkilöille Osuudenomistajan velvollisuudet: a) Osuudenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti Rahaston velvollisuuksista, joita Rahastoyhtiö on Rahaston nimissä ottanut eikä myöskään velvollisuuksista, joiden noudattamista Rahastoyhtiöllä on oikeus vaatia Sääntöjen perusteella Rahaston nimissä. Osuudenomistajan vastuu näiden velvollisuuksien noudattamisessa rajoittuu hänen osuuteensa Rahaston varoista. b) Rahastoyhtiö ei voi ottaa vastuita osuudenomistajien nimissä. c) Osuudenomistajalle suunnatun vastattavan maksamiseksi voidaan Osuuksiin, mutta ei kuitenkaan Rahaston varoihin, kohdistaa sisäinen vastattava. d) Mahdollisten verovelvoitteiden suhteen osuudenomistajille suositellaan konsultointia pätevän veroasiantuntijan kanssa Osuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet syntyvät osuudenomistajalle Osuuden merkinnän yhteydessä ja päättyvät Osuuden lunastamisen myötä. Osuuden hankinnan todistaa Osuusrekisteriin tehtävä kirjaus. 6. Osuuden substanssiarvon määrittely 6.1 Rahastoyhtiö noudattaa Rahaston varojen ja Osuuden substanssiarvon määrittelyssä omia sisäisiä menettelytapojaan ja lainsäädäntöä. 6.2 Rahaston substanssiarvo määritellään Rahaston varojen markkina-arvon perusteella, josta vähennetään Rahaston velat. Kyseisen osuuslajin Osuuksien kokonaissubstanssiarvo saadaan vähentämällä kyseisen osuuslajin osasta Rahaston varoihin kuuluvien arvopapereiden ja muiden oikeuksien markkina-arvosta kyseisen osuuslajin osuus Rahaston veloista. 6.3 Osuuden substanssiarvo saadaan, kun kyseisen osuuslajin Osuuksien kokonaissubstanssiarvo jaetaan kaikkien laskentahetkellä merkittyjen ja lunastamattomien kyseisen osuuslajin Osuuksien määrällä. 6.4 Rahastoyhtiö laskee ja julkaisee Rahaston ja Osuuden substanssiarvon, Osuuslaji 1 ja Osuuslaji 3 Osuuksien lunastushinnan sekä Osuuslaji 2 ja Osuuslaji 4 Osuuksien lunastus- ja merkintähinnan vähintään kerran jokaiselle pankkipäivälle kyseistä päivää seuraavana pankkipäivänä viimeistään kello Osuuden substanssiarvo sekä lunastus- ja merkintähinta määritellään neljän desimaaliluvun tarkkuudella. 6.5 Rahaston varat ja vastattavat lasketaan Viron kruunuina. Osuuslajin 1 ja Osuuslajin 3 Osuuden substanssiarvo lasketaan ja julkaistaan Viron kruunuina. Osuuslajin 2 ja Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvo lasketaan ja julkaistaan euroina. 6.6 Rahaston tuottoa ei makseta osuudenomistajille vaan se sijoitetaan uudelleen. Osuudenomistajien voitto tai tappio heijastuu Osuuden substanssiarvon muutoksissa. 7. Osuuksien merkintä ja lunastus 7.1 Osuuksien liikkeeseenlaskijana toimii Rahastoyhtiö. 7.2 Osuuslajien 1 ja 3 liikkeeseenlasku päättyy 5. huhtikuuta Osuuslajien 2 ja 4 Osuuksien merkintää ei ole ajallisesti rajoitettu eikä niiden merkintämäärää tai liikkeeseen laskettavien Osuuksien määrää ole rajoitettu. 7.4 Osuuslajien 2 ja 4 Osuuden voi merkitä ainoastaan merkittävien Osuuksien määrää vastaavaan Osuuden substanssiarvoa vastaavaan rahamääräisen maksun siirtyessä Rahaston varoihin. Murto-osuuden merkinnässä täytyy Rahaston varoihin kertyä summa, joka vastaa vastaavaa murto-osuutta kyseisen Osuuden substanssiarvosta. 7.5 Osuuslajin 1 ja Osuuslajin 3 Osuuksien lunastukset lasketaan Viron kruunuina tai euroina. Euroina tapahtuvan laskennan ollessa kyseessä arvioidaan Osuuslajin 1 ja Osuuslajin 3 Osuuden lunastushinta euroina Säilytysyhteisön vastaavan ostokurssin perusteella. Osuuslajin 1 ja Osuuslajin 3 Osuuden euroina ilmoitettu lunastushinta pyöristetään kahdeksaan desimaalilukuun. 7.6 Osuuslajin 2 ja Osuuslajin 4 Osuuksien merkinnät ja lunastukset lasketaan euroina. 7.7 Osuuden merkintäpalkkion määrä on: a) Osuuslajin 2 Osuuksille ei ole merkintäpalkkiota. Osuudenomistaja maksaa välittäjän palvelumaksun, joka on korkeintaan 3,0 % merkintäsummasta. b) Osuuslajin 4 Osuuksille korkeintaan 3,0 % Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvosta. 7.8 Osuuden merkintähinta on: a) Osuuslajin 2 Osuuksille ostomääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu Osuuslajin 2 Osuuden substanssiarvo. Osuudenomistaja maksaa lisäksi välittäjän välityspalkkion. 4

5 b) Osuuslajin 4 Osuuksille ostomääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvo, johon voidaan lisätä merkintäpalkkio. 7.9 Osuuksien merkintä ja määräajat: a) Osuuslajin 2 Osuuksia voidaan hankkia ainoastaan eq Pankki Oy:n (Y-tunnus: , toimipaikka: Helsinki, Suomi) (jäljempänä eq) välityksellä. Osuuslajin 2 Osuuden hankkimiseksi sijoittaja esittää eq:n kautta Rahastoyhtiölle merkintämääräyksen, jonka muodon määrää eq. Osuus merkitään 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja eq:n välillä. b) Osuuslajin 4 Osuuden hankkimiseksi sijoittaja esittää EVK:n tilinhoitajan tai Rahastoyhtiön valtuuttaman välittäjän kautta Rahastoyhtiölle merkintämääräyksen, jonka muodon on määrännyt kaupan suorittava taho. Osuus merkitään 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja sijoittajan välillä Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä merkintätoimeksiannon toteuttamisesta mikäli Rahastoyhtiö katsoo tarpeelliseksi rajoittaa Rahaston kokoa varmistaakseen sen, että Rahaston sijoituspolitiikkaa voidaan tehokkaasti toteuttaa Merkintämääräyksen tehdessään sijoittaja vakuuttaa tutustuneensa riittävässä määrin Sääntöihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä Osuuksia lunastettaessa Rahaston varoista suoritetaan Osuudenomistajan arvopaperitiliin liittyvälle pankkitilille lunastettavien Osuuksien määrää ja lunastushintaa vastaava rahallinen suoritus Osuuksien lunastuksen yhteydessä maksut suoritetaan siinä järjestyksessä, missä vastaavat lunastustoimeksiannot ovat saapuneet Mikäli lunastustoimeksiannon koko ylittää 5 % Rahaston varojen markkina-arvosta, on Rahastoyhtiöllä oikeus lykätä kyseisten suurten lunastustoimeksiantojen maksamista ylimääräisellä 30 pankkipäivällä. Tämä aika ei sisällä aikaa, joka kuluu maksun siirtymiseen pankin sisällä tai pankkien välillä Mikäli eri osuudenomistajat esittävät saman päivän aikana lunastustoimeksiannot, joiden yhteenlaskettu koko ylittää 5 % Rahaston varojen markkina-arvosta, on Rahastoyhtiöllä oikeus lykätä kaikkia kyseisen päivän lunastustoimeksiantoihin liittyviä maksuja ylimääräisellä 30 pankkipäivällä. Tämä aika ei sisällä aikaa, joka kuluu maksun siirtymiseen pankin sisällä tai pankkien välillä Rahastoyhtiö voi keskeyttää Osuuksien lunastamisen Viron Sijoitusrahastolaissa mainittujen ehtojen täyttyessä ja kyseisessä laissa mainittujen toimenpiteiden mukaisesti; sis. lunastustoimeksiantojen toteuttamisen keskeyttämisen enimmillään kolmeksi kuukaudeksi mikäli Rahaston pankkitileillä olevat varat eivät riitä lunastusten maksuun, mikäli Rahaston salkunhoito saattaisi kärsiä lunastusten toteuttamisesta, mikäli Rahaston arvopapereita tai muita varoja ei voida myydä sujuvasti tai mikäli muille osuudenomistajille olisi merkittävää haittaa lunastusten toteuttamisesta Osuuden lunastuspalkkio on: a) Osuuslajin 1 Osuuksille korkeintaan 1,5 % vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvosta; b) Osuuslajin 2 Osuuksille ei ole lunastuspalkkiota. Osuudenomistaja maksaa välittäjän välityspalkkion, joka on korkeintaan 0,5 % vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvosta, mutta ei kuitenkaan alle 20 euroa toimeksiantoa kohden; c) Osuuslajin 3 Osuuksille ei ole lunastuspalkkiota; d) Osuuslajin 4 Osuuksille korkeintaan 1,5 % vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvosta 7.18 Osuuden lunastushinta on: a) Osuuslajin 1 Osuuksille lunastusmääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvo, josta on voitu vähentää lunastuspalkkio; b) Osuuslajin 2 Osuuksille lunastusmääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvo. Osuudenomistaja maksaa lisäksi välittäjän välityspalkkion; c) Osuuslajin 3 Osuuksille lunastusmääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvo; d) Osuuslajin 4 Osuuksille lunastusmääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettu vastaavan osuuslajin Osuuden substanssiarvo, josta on voitu vähentää lunastuspalkkio 7.19 Osuuksien lunastus ja määräajat: a) Osuuslajin 1 Osuuden lunastamiseksi Osuudenomistaja esittää EVK:n tilinhoitajan tai Rahastoyhtiön valtuuttaman välittäjän kautta Rahastoyhtiölle lunastusmääräyksen, jonka muodon määrää toimen suorittava taho. Osuus lunastetaan 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja sijoittajan välillä. 5

6 b) Osuuslajin 2 Osuuksia voidaan lunastaa ainoastaan eq:n välityksellä. Osuuslajin 2 Osuuden lunastamiseksi Osuudenomistaja esittää eq:n kautta Rahastoyhtiölle lunastusmääräyksen, jonka muodon määrää eq. Osuus lunastetaan 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja eq:n välillä. c) Osuuslajin 3 Osuuden lunastamiseksi Osuudenomistaja esittää EVK:n tilinhoitajan tai Rahastoyhtiön valtuuttaman välittäjän kautta Rahastoyhtiölle lunastusmääräyksen, jonka muodon määrää toimen suorittava taho. Osuus lunastetaan 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja sijoittajan välillä. d) Osuuslajin 4 Osuuden lunastamiseksi Osuudenomistaja esittää EVK:n tilinhoitajan tai Rahastoyhtiön valtuuttaman välittäjän kautta Rahastoyhtiölle lunastusmääräyksen, jonka muodon määrää toimen suorittava taho. Osuus lunastetaan 6 pankkipäivän kuluessa vastaavan määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja sijoittajan välillä Henkilöillä, jotka ovat solmineet Rahastoyhtiön kanssa sopimuksen Osuuksien välittämiseksi, on oikeus vähentää tai poistaa välittämissään kaupoissa merkintä- ja lunastuspalkkiot Rahastoyhtiöllä on oikeus myöntää seuraaville henkilöille oikeus merkitä tai lunastaa Osuuksia ilman merkintä- ja/tai lunastuspalkkioita: a) Henkilöt, jotka ovat sopimussuhteessa Rahastoyhtiön kanssa. b) Henkilöt, jotka ovat sijoittaneet yli miljoona euroa Rahastoon. c) Henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat sopimussuhteessa minkä tahansa Rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön kanssa, sekä heidän perheenjäsenensä ja sellaiset henkilöt, joille kyseinen oikeus on myönnetty Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä. Lisäksi, kyseinen oikeus voidaan myöntää tietyille sijoittajille ja heidän kohdallaan voidaan soveltaa myös alhaisempia hallinnointi- ja tuottosidonnaisia palkkioita Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä Osuuden merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä kaikki muut Osuuksien merkintään ja lunastukseen välittömästi liittyvät kulut maksaa osuudenomistaja. Osuuksia merkinneen tai lunastaneen henkilön vaatimuksesta Rahastoyhtiö ilmoittaa kyseiselle henkilölle tämän maksamat merkintä- tai lunastuspalkkiot kirjeen, faksin tai sähköpostin välityksellä Mikäli Osuuksia säilytetään asiamiehen tilillä, suoritetaan arvopaperimerkinnät ja maksut osuudenomistajan asiamiehen tilille ja asiamiehen tiliin liittyvälle pankkitilille. Sijoittajan tileille tehdään suorituksia ja maksuja asiamiehen ja sijoittajan sopimalla tavalla Osuus katsotaan merkityksi tai lunastetuksi, kun sitä vastaava merkintä on tehty osuusrekisteriin Osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa hänelle kuuluvat Osuudet Rahastoyhtiön hallinnoiman muun rahaston vastaavanlaisen osuuslajin osuuksiin. Osuuksia ei voi vaihtaa Rahaston muun osuuslajin Osuuksiin, poikkeuksena Osuuslajin 3 Osuuksien vaihtaminen Osuuslajin 4 Osuuksiksi Osuuksien vaihtamista varten osuudenomistaja antaa tilinhoitajansa kautta Rahastoyhtiölle määräyksen Osuuksien vaihtamiseksi tilinhoitajan määräämässä muodossa. Osuuksien vaihtamisen yhteydessä osuudenomistajalle ei suoriteta maksuja. Osuudet lunastetaan vaihdettavien Osuuksien määrän ja substanssiarvon mukaisesti. Rahaston Osuuslajin 4 Osuudet tai toisen rahaston osuudet merkitään Rahaston Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvon tai toisen rahaston osuuksien substanssiarvon mukaisesti. Osuuksien vaihto perustuu vaihtomääräyksen saapumispäivää seuraavana pankkipäivänä laskettuun osuuden substanssiarvoon. Osuuksien vaihtamisen yhteydessä ei veloiteta lunastus- ja merkintäpalkkioita. Osuuksien vaihto tapahtuu 6 pankkipäivän kuluessa kyseisen määräyksen Rahastoyhtiöön (T+6) saapumisesta lukien, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu Rahastoyhtiön ja sijoittajan välillä Osuudenomistajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa antamaansa merkintä-, lunastus- tai vaihtotoimeksiantoa ilman Rahastoyhtiön suostumusta. Toimeksiannon antanut sijoittaja on velvollinen noudattamaan asiaankuuluvaa huolellisuutta varmistaakseen toimeksiannon toteuttamiseen liittyvien ehtojen täyttämisen määräajassa Osuuksia koskevien toimien tarkennukset, mukaan lukien Rahastoyhtiölle toimeksiannon esittämistä koskevat määräajat, on esitetty Rahaston tarjousesitteessä. 8. Rahastoyhtiön toiminta 8.1 Rahastoyhtiön toimintaperiaatteet on määrätty Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksessä, lainsäädännössä ja Säännöissä. 8.2 Rahastoyhtiöllä on Sääntöjen mukaisesti oikeus määrätä ja hallita Rahaston varoja sekä muita niihin liittyviä oikeuksia. 6

7 8.3 Rahastoyhtiö sijoittaa Rahaston varoja omissa nimissään ja kaikkien osuudenomistajien omistamien osuuksien eli Rahaston puolesta. 8.4 Rahastoyhtiön täytyy Rahaston varoja sijoittaessaan: a) Hankkia riittävästi tietoa sijoituskohteista, joita Rahaston nimissä aiotaan hankkia tai on hankittu; b) Seurata sellaisen liikkeeseenlaskijan taloudellista tilannetta, jonka liikkeeseen laskemia arvopapereita aiotaan hankkia tai on hankittu Rahaston nimiin; c) Hankkia riittävästi tietoa sellaisen henkilön maksukyvystä, jonka kanssa suoritetaan toimia Rahaston nimissä. 8.5 Rahastoyhtiö hoitaa Rahaston varoja erillään Rahastoyhtiön omista varoista, muiden Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen varoista ja muista hoidettavista varoista. Rahaston varat eivät kuulu Rahastoyhtiön konkurssipesään eikä niistä voida maksaa Rahastoyhtiön velkojien saatavia. 8.6 Rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus esittää omissa nimissään Osuudenomistajien tai Rahaston vaateita Säilytysyhteisölle tai kolmansille henkilöille, mikäli kyseisten vaateiden esittämättä jättäminen aiheuttaa tai voi aiheuttaa Rahastolle tai osuudenomistajille oleellista vahinkoa. Rahastoyhtiö ei ole velvollinen esittämään kyseisiä vaateita, mikäli Rahasto tai osuudenomistajat ovat ne jo esittäneet. 8.7 Rahastoyhtiö on vastuussa Rahastolle tai osuudenomistajille aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu Rahastoyhtiön suorittamasta velvotteiden rikkomisesta. Rahastoyhtiö ei kuitenkaan takaa positiivista tuottoa osuudenomistajien Rahastoon tekemille sijoituksille eikä Rahastoyhtiötä voi pitää vastuussa Rahaston negatiivisen arvonkehityksen aiheuttamista tappioista, jotka johtuvat arvopapereiden hintojen vaihtelusta, korkotason muutoksista, muutoksista poliittisissa tilanteissa ja muista riskeistä, jotka on kuvattu Osuulajin 2 Osuuksien ja Osuuslajin 4 Osuuksien tarjousesitteessä ja yksikertaistetussa tarjousesitteessä 8.8 Rahastoyhtiö voi omistaa Osuuksia. Rahastoyhtiö ei voi omistaa yli 5 %:a Rahaston substanssiarvosta. Osuuksia hankittaessa noudatetaan Viron sijoitusrahastolain asettamia säädöksiä. Rahastoyhtiön toimipaikassa on saatavilla tieto Rahastoyhtiön omistusosuuden suuruudesta. 8.9 Rahastoyhtiöllä on oikeus velvollisuuksiensa noudattamisen tehostamiseksi luovuttaa seuraavia Rahaston hoitoon liittyviä toimia kolmansille osapuolille Viron sijoitusrahastolaissa säädettyä noudattaen: a) Rahaston varojen sijoittaminen; b) Osuuksien merkinnän ja lunastuksen järjestäminen; c) Tarvittaessa omistusoikeutta todistavien asiakirjojen lähettäminen Rahaston osuudenomistajille; d) Rahaston osuudenomistajille tarpeellisten tietojen välittäminen sekä muu asiakaspalvelu; e) Osuuksien markkinoinnin ja jakelun järjestäminen; f) Rahaston varojen laskennan ja kirjanpidon järjestäminen; g) Rahaston varojen substanssiarvon määrittely; h) Osuusrekisterin pitämisen järjestäminen; i) Rahaston tulojen laskenta; j) Rahastoyhtiön ja Rahaston toiminnan ja Viron sijoitusrahastolain sekä muun lainsäädännön määräyksien vastaavuuden seuraaminen, mukaan lukien vastaavan sisäisen tarkastuksen järjestämisen; k) Edellä mainittuihin välittömästi liittyvä toiminta. Tehtävien luovuttaminen kolmansille osapuolille ei vapauta Rahastoyhtiötä Rahaston hoitoon liittyvistä vastuista. 9. Säilytysyhteisön toiminta 9.1 Säilytysyhteisö säilyttää Rahaston varoja ja toteuttaa muita lainsäädännössä mainittuja tehtäviä. 9.2 Säilytysyhteisöllä on oikeus säilytyssopimuksen mukaisesti solmia Rahaston varojen säilyttämiseksi, niihin liittyvien tilitysten suorittamiseksi ja muiden tehtävien hoitamiseksi sopimuksia kolmansien henkilöiden kanssa. 9.3 Säilytysyhteisö vastaa velvoitteidensa laiminlyömisestä Rahastolle, osuudenomistajille tai Rahastoyhtiölle aiheutuvista välittömistä vahingoista. 9.4 Säilytysyhteisö soveltaa Rahaston varoja tai arvopapereita säilyttävän kolmannen osapuolen valinnassa tarpeellista huolellisuutta taatakseen kyseisen kolmannen osapuolen luotettavuuden. Säilytysyhteisö on ennen tehtävien luovuttamista sekä myös sen jälkeen velvollinen varmistumaan siitä, että kolmannen osapuolen organisaation ja teknisen toiminnan taso sekä taloudellinen asema ovat riittävät sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden noudattamiseen. 10. Rahaston maksamat palkkiot ja kulut 10.1 Rahastoyhtiölle maksetaan palkkio Rahaston hoidosta. Hallinnointipalkkion määrä on: 7

8 a) Osuuslajin 1 Osuudet: korkeintaan 3 % vuodessa Rahaston varojen markkina-arvosta. Lisäksi Rahastoyhtiölle maksetaan Osuuslajin 1 Osuuksien tuoton perusteella tuottosidonnaista palkkiota. Rahastoyhtiöllä on oikeus tuottosidonnaiseen palkkioon, mikäli Osuuslajin 1 Osuuden substanssiarvo ylittää Osuuslajin 1 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna, johon on lisätty 3,5 % vuotuinen vähimmäistuotto. Tuottosidonnaisen palkkion määrä on enintään 15 % Osuuslajin 1 Osuuden substanssiarvon noususta, joka ylittää vähimmäistuoton 3,5 % vuositasolla Osuuslajin 1 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna. b) Osuuslajin 2 Osuudet: korkeintaan 3 % vuodessa Rahaston varojen markkina-arvosta. Lisäksi Rahastoyhtiölle maksetaan Osuuslajin 2 Osuuksien tuoton perusteella tuottosidonnaista palkkiota. Rahastoyhtiöllä on oikeus tuottosidonnaiseen palkkioon, mikäli Osuuslajin 2 substanssiarvo ylittää Osuuslajin 2 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna, johon on lisätty 3,5 % vuotuinen vähimmäistuotto. Tuottosidonnaisen palkkion määrä on enintään 15 % Osuuslajin 2 Osuuden substanssiarvon noususta, joka ylittää vähimmäistuoton 3,5 % vuositasolla Osuuslajin 2 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan tulokseen kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna. c) Osuuslajin 3 Osuudet: korkeintaan 1.25 % vuodessa Rahaston varojen markkina-arvosta. Lisäksi Rahastoyhtiölle maksetaan Osuuslajin 3 Osuuksien tuoton perusteella tuottosidonnaista palkkiota. Rahastoyhtiöllä on oikeus tuottosidonnaiseen palkkioon, mikäli Osuuslajin 3 Osuuden substanssiarvo ylittää Osuuslajin 3 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna, johon on lisätty 8 % vuotuinen vähimmäistuotto. Tuottosidonnaisen palkkion määrä on enintään 15 % Osuuslajin 3 Osuuden substanssiarvon noususta, joka ylittää vähimmäistuoton 8 % vuositasolla Osuuslajin 3 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna. d) Osuuslajin 4 Osuudet: korkeintaan 3 % vuodessa Rahaston varojen markkina-arvosta. Lisäksi Rahastoyhtiölle maksetaan Osuuslajin 4 Osuuksien tuoton perusteella tuottosidonnaista palkkiota. Rahastoyhtiöllä on oikeus tuottosidonnaiseen palkkioon, mikäli Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvo ylittää Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna, johon on lisätty 3,5 % vuotuinen vähimmäistuotto. Tuottosidonnaisen palkkion määrä on enintään 15 % Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvon noususta, joka ylittää vähimmäistuoton 3,5 % vuositasolla Osuuslajin 4 Osuuden substanssiarvon historialliseen korkeimpaan arvoon kuukauden lopussa vallitsevalla tasolla verrattuna. e) Rahastoyhtiön hallitus voi päätöksellään laskea hallinnointipalkkion ja tuottosidonnaisen palkkion määrää tietyiksi ajanjaksoiksi. Voimassaolevat hallinnointipalkkioiden ja tuottosidonnaisten palkkioiden määrät on ilmoitettu Rahaston tarjousesitteessä Säilytysyhteisölle maksetaan palkkiota sopimuksen mukaisista palveluista. Säilytyspalkkion vuosittainen määrä on enintään: a) 0,2124 % Rahaston varojen markkina-arvosta; b) mikäli Rahaston varojen markkina-arvo ylittää 150 miljoonaa Viron kruunua, kyseisen arvon ylittävältä osalta maksetaan palkkiota 0,1888 %; c) mikäli Rahaston varojen markkina-arvo ylittää 500 miljoonaa Viron kruunua, kyseisen arvon ylittävältä osalta maksetaan palkkiota 0,1652 %. d) Edellä esitetyt säilytyspalkkiot sisältävät arvonlisäveron. e) Voimassaoleva säilytyspalkkion määrä on ilmoitettu Rahaston tarjousesitteessä Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio lasketaan Rahaston varojen markkina-arvosta päivittäin actual/actual periaatteella (365 päivää vuodessa) ja maksetaan laskentakuukautta seuraavan kuukauden aikana. Tuottosidonnainen palkkio arvioidaan päivittäin actual/actual periaatteella (365 päivää vuodessa) ja maksetaan jokaisen kuukauden lopussa vallinneen tilanteen perusteella seuraavan kuukauden aikana Rahaston varoista maksetaan myös muita Rahaston hoitoon ja varoilla suoritettaviin toimiin liittyviä kuluja, kuten välityspalkkioita, korkomenoja, tilisiirtomaksuja ja palvelupalkkioita Rahaston varoista maksettavat palkkiot ja kulut eivät voi yhteensä ylittää 30 % Rahaston varojen painotetusta keskimääräisestä markkina-arvosta vuodessa. 11. Rahaston kirjanpito ja raportointi 8

9 11.1 Rahastoyhtiön ja Rahaston kirjanpito ja raportointi järjestetään Viron kirjanpitolain, Viron sijoitusrahastolain, muiden lainsäännösten sekä Rahastoyhtiön kirjanpidon sisäisten sääntöjen mukaisesti, mikäli Viron sijoitusrahastolaissa ei toisin määrätä Rahaston kirjanpidon järjestää Rahastoyhtiö Rahaston kirjanpitoa pidetään erikseen Rahastoyhtiön ja muiden rahastojen kirjanpidosta Rahaston tilikausi on Rahastoyhtiön tilikausi eli kalenterivuosi Rahaston tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen vahvistaa Rahastoyhtiön hallitus ja ne allekirjoittavat kaikki Rahastoyhtiön hallituksen jäsenet Tilintarkastajan täytyy tarkastaa Rahaston tilinpäätös ennen sen vahvistamista. Tilintarkastajan lausunto liitetään Rahaston tilinpäätökseen Rahaston tilinpäätös on luettavissa Rahastoyhtiön toimipaikassa viimeistään 4 kuukauden kuluttua Rahaston tilikauden päättymisestä ja osavuosikatsaus viimeistään 2 kuukautta kauden päättymisen jälkeen. 12. Rahastoa koskevien tietojen julkistaminen 12.1 Rahastoyhtiön toimipaikassa ja verkkosivuilla voi tutustua seuraaviin tietoihin ja asiakirjoihin: a) Säännöt; b) Rahaston viimeisin tilinpäätös; c) Rahaston viimeisin osavuosikatsaus, mikäli se on vahvistettu viimeisen tilinpäätöksen jälkeen; d) Rahastoesite ja Osuuslajien 2 ja 4 Osuuksien yksinkertaistettu rahastoesite e) Rahastoyhtiön nimi ja yhteystiedot; f) Salkunhoitajan nimi; g) Säilytysyhteisön nimi ja yhteystiedot; h) Rahaston varojen substanssiarvon määrittelyä ja Rahaston nimissä suoritettavien johdannaiskauppojen tekemistä koskevat sisäiset menettelysäännöt; i) Rahastoyhtiön omistusosuuden määrä Rahastossa. Rahastoyhtiö luovuttaa kopion Säännöistä, Rahaston viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai osavuosikatsauksesta, rahastoesitteestä ja Osuuslajien 2 ja 4 Osuuksien yksinkertaistetusta rahastoesitteestä osuudenomistajalle pyynnöstä ja veloituksetta Rahastoyhtiö julkaisee jokaisena pankkipäivänä Osuuden substanssiarvon, Osuuslajien 1 ja 3 Osuuksien lunastushinnat sekä Osuuslajien 2 ja 4 Osuuksien merkintä- ja lunastushinnat omilla verkkosivuillaan Mikäli Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen (mukaan lukien Rahaston) toimintaan tai taloudelliseen tilanteeseen tai Osuuksien substanssiarvon muodostumiseen oleellisesti vaikuttavia seikkoja ilmenee, julkaistaan vastaavat tiedot välittömästi Rahastoyhtiön verkkosivuilla. 13. Sääntöjen muuttaminen 13.1 Sääntöjä, mukaanlukien Rahaston sijoituspolitiikka ja Rahaston maksamat kulut ja palkkiot, voidaan muuttaa Rahastoyhtiön hallintoneuvoston päätöksellä Rahastoyhtiö julkaisee ilmoituksen Sääntöjen muuttamisesta vähintään yhdessä levikiltään koko Viron valtion kattavassa sanomalehdessä sekä Rahastoyhtiön verkkosivuilla välittömästi sen jälkeen, kun Viron rahoitustarkastus on rekisteröinyt säännöt Mikäli ilmoituksessa ei ole määrätty myöhempää voimaanastumispäivää, sääntöjen muutokset astuvat voimaan kuukauden kuluttua edellä esitetyn ilmoituksen julkaisemisesta. 14. Rahaston purkaminen 14.1 Rahaston purkaminen tapahtuu Viron sijoitusrahastolain mukaisessa järjestyksessä Rahaston purkamisesta päättää Rahastoyhtiön hallintoneuvosto. Viron sijoitusrahastolain määräämissä tapauksissa voi Rahaston purkamisen suorittaa myös Säilytysyhteisö Rahastoyhtiö julkaisee ilmoituksen Rahaston purkamisesta vähintään yhdessä levikiltään koko Viron valtion kattavassa sanomalehdessä välittömästi saatuaan purkamiseen oikeuttavan luvan Viron rahoitustarkastukselta Rahaston purkamisen yhteydessä Rahastoyhtiö myy mahdollisemman nopeasti sekä osuudenomistajien etujen mukaisesti Rahaston omaisuuden, perii Rahaston saatavat ja maksaa velat Rahaston velkojille. Purkaminen täytyy suorittaa loppuun kuuden kuukauden kuluessa purkamista koskevan ilmoituksen julkistamisesta lukien. Viron rahoitustarkastuksen luvalla voidaan kyseistä määräaikaa pidentää Rahastoyhtiön hakemuksesta, mutta pidentämisen tuloksena purkamista koskeva määräaika ei kuitenkaan voi ylittää 18 kuukautta. 9

10 14.5 Rahaston kustannuksella voidaan Rahaston purkamiseen liittyviä kuluja kattaa korkeintaan 2 prosentin verran Rahaston varojen substanssiarvosta. Mikäli todelliset purkamiskulut ylittävät kyseisen summan, vastaa summan ylittävästä kulujen määrästä Rahastoyhtiö tai Rahastoyhtiönä toiminut henkilö Rahastoyhtiö jakaa purkamisen tuloksena jääneen omaisuuden osuudenomistajien omistamien Osuuksien lajin, määrän ja substanssiarvon mukaisesti. Rahastoyhtiö julkaisee jaettavaksi kuuluvan omaisuuden jakamista koskevan ilmoituksen vähintään yhdessä levikiltään koko Viron valtion kattavassa sanomalehdessä. 10

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

1 1(6) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 22.10.2014 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit

Tietoja Sijoituspalveluista. Profiilit Tietoja Sijoituspalveluista Profiilit Johdanto 'Tietoja Sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot