Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille"

Transkriptio

1 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin tietotekniikan palveluiden toimitus- ja käyttösopimuksiin, (jäljempänä yhdessä Palvelu ), ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan myös Anvian yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. Soveltamisjärjestys: 1. Asiakaskohtainen sopimus 2. Anvian Oyj:n laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 3. Anvian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2. Sopimus 2.1. Sopimuksen voimaantulo Sopimus astuu voimaan, Osapuolien allekirjoittaessa Palvelusopimus tai Asiakkaan tilatessa Palvelun sähköisesti, esimerkiksi Internet-portaalin kautta ja tilauksen yhteydessä hyväksyy palveluun liittyvät ehdot Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Palveluita ja laiteita koskeva käyttösopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimussopimus ja kaikki siihen sisältyvät palvelut on irtisanottavissa kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla Osapuolten yleiset velvollisuudet Toimittaja tuottaa Asiakkaalle Palveluita hyödyntäen Asiakkaan, Toimittajan sekä Kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja laitteita ja palveluja sekä ylläpitää toimitettua Palvelua. Toimittaja vastaa Palvelun tuottamisesta ja ylläpidosta Sopimuksen ja sen liitteiden ehtojen mukaisesti. Toimittaja ei vastaa välittömistä ja välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa siitä, että Palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita. Asiakas vastaa Palvelun soveltumisesta Asiakkaan toimintaan sekä siitä, että toimitus vastaa Asiakkaan toiminnan ja organisaation tarpeita volyymi-, käyttäjämäärä- ja muiden ennustetietojen osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, siirtää, vuokrata tai muulla tavalla jälleenmyydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle Sopimuksen kohteena olevia Palveluja, ohjelmistoja, tai immateriaalioikeuksia ilman Toimittajan kirjallista ja etukäteistä suostumusta. Asiakas ei saa hyödyntää Palvelua oman Palvelunsa tai tuotteensa osana ellei Palvelua ole nimenomaisesti sellaiseksi tarkoitettu. Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjä on tietoinen käyttämäänsä Palveluun liittyvistä ehdoista ja siitä, että sekä Asiakas että käyttäjä noudattavat ehtoja Velvollisuudet sopimuksen päättymisen yhteydessä Sopimuksen päättyessä Toimittaja sitoutuu tarvittaessa avustamaan Asiakasta Sopimuksen mukaisen Palvelun siirtämisessä toiselle toimittajalle tai Asiakkaalle itselleen. Toimittajalla on oikeus laskuttaa siirrossa avustamisesta syntyvät kustannukset hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Toimittajan velvollisuus avustaa siirrossa kestää korkeintaan kolme (3) kuukautta Sopimuksen päättymisestä. Mikäli Asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen Sopimuksen päättymistä, Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan tietojen katoamisesta Toimittajan tietojärjestelmistä. Osapuolen tulee siirtää toisen Osapuolen tiloissa olevat laitteensa pois ao. tilasta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopimuksen voimassaolon päättymisestä. 3. Palveluiden sisältö ja sovellettavat erityiset ehdot Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole osa sopimusta, eivätkä sido Toimittajaa. Muut kuin Sopimukseen kuuluvat kolmansien osapuolten Palvelut, ohjelmistot ja/tai laitteet eivät sisälly sopimukseen. 4. Toimitus 4.1. Palveluiden toimitus Asiakas voi suorittaa Sopimukseen kuuluvien lisäpalveluiden, muiden sopimustuotteiden tilaamisen ja tilausten perumisen sähköisesti toimittajan tilausportaalin kautta. Palveluiden toimituksen edellytyksenä on, että Asiakkaasta tai Kolmannesta osapuolesta tai muusta kuin tavanomaisesta teknisestä esteestä johtuva syy ei ole toimituksen esteenä. Jos toimituksessa ilmenee, että Palvelun toimittamisessa ilmenee edellisestä johtuvia lisäkustannuksia, Toimittaja on oikeutettu veloittamaan Asiakasta näistä sekä siirtämään toimituspäivää. Mikäli Palvelun toimittamiseen liittyy laitteita tai vastaavia materiaalituotteita, Toimittaja pyrkii suorittamaan niiden toimituksen sovittuna toimituspäivänä, tai mikäli toimituspäivää/toimitusaikoja ei ole yksilöity, kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palveluun mahdollisesti sisältyvien laitteiden toimitusehto on toimitettuna perille Asiakkaan ilmoittamaan toimipaikkaan Suomessa. Lähetyskustannukset veloitetaan Jälleenmyyjältä erikseen 4.2. Asiantuntijapalveluiden toimitus Asiantuntijapalveluiden piiriin kuuluvat tehtävät, tehtävien suorittamisaikataulu ja tehtävien suorittamisesta veloitettavat palkkiot ja kustannukset määritellään erillisen toimitussopimuksen tai tarjouksen mukaan. Toimittaja sitoutuu toimittamaan Asiantuntijapalvelut työmenetelmiänsä hyödyntäen ammattimaisella ja huolellisella tavalla voimassaolevia lakeja ja säännöksiä noudattaen sekä noudattaen kaikkea sitä huolellisuutta, tarkkuutta ja ammattitaitoa, jota kokeneelta Palvelun kaltaisten projektien toimittavalta Toimittajalta voi kohtuudella edellyttää Kolmannen osapuolen ohjelmiston toimitus Kolmannen osapuolen ohjelmisto toimitetaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lisenssin antajan lisenssiehtojen mukaisesti Kolmannen osapuolen palvelun tai tuotteen toimitus Kolmannen osapuolen palvelu tai tuote toimitetaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät palveluntuottajan ja/tai laitteistovalmistajan sopimusehtojen mukaisesti.

2 4.5. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa Palvelun toimittamiseen parhaan kykynsä mukaan ja huolehtia siitä, että sen osuudeksi yhteisissä kokouksissa ja neuvotteluissa sovitut toimenpiteet tulevat hoidetuiksi sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on omalla kustannuksellaan asettaa projektin käyttöön tarvittavat resurssit. Asiakas vastaa kustannuksellaan käyttöympäristön saattamisesta käyttökuntoon hyvissä ajoin ennen Palvelun toimitukseen liittyvän asennustyön suorittamista. Asiakas on velvollinen Toimittajan vaatimuksesta tekemään käyttöympäristön toiminnallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset testit ja Toimittajalla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua asennuspäivää. Asiakas vastaa Palveluiden käyttämiseen tarvitsemiensa muiden kuin Sopimukseen kuuluvien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne ja muista vastaavista kustannuksista. Asiakkaan tulee järjestää Toimittajalle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava kirjallisena Toimittajalle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot Palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava Toimittajalle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen Palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. Asiakas vastaa myös siitä, ettei tämän toimittama materiaali tai sen tuottamiseen käytetty aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai muutoin lakia. Asiakkaan tulee järjestää Toimittajalle pääsy asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi. Asiakas vastaa kustannuksellaan asennuksessa tarvittavien työskentely- ja säilytystilojen järjestämisestä. Mikäli Asiakkaan asennustiloista johtuvien erityistoimenpiteiden takia lisätyövoiman tai erityistyövälineiden käyttäminen on tarpeen, on Asiakas velvollinen maksamaan näistä aiheutuvat lisäkustannukset Toimituksen viivästyminen Mikäli Osapuoli havaitsee, että toimituksen viivästys tulee tapahtumaan tai että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle Osapuolelle viivästymisestä sekä sen vaikutuksista toimitusaikatauluun. Toimittajalla on oikeus periä Palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun Palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä. Jos Palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Toimittajalla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta sekä veloittaa Asiakkaalta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Mikäli toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, eikä viivästys johdu Toimittajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai Asiakkaasta johtuneesta syystä, Asiakkaalla on oikeus saada viivästyssakkoa. Viivästyssakko on 0,5 % Palvelun viivästyneen osan hinnasta kutakin täyttä päättyvää kalenteriviikkoa kohti, jolla viivästyminen ylittää toimitusaikataulun viidellä (5) täydellä kalenteriviikolla. Viivästyssakon enimmäismäärä on kuitenkin enintään 7,5 % edellä mainitun viivästyneen osan verottomasta hinnasta. Asiakas ei ole oikeutettu viivästyssakkoon, mikäli toimitus viivästyy Toimittajan valmistajista, alihankkijoista, maahantuojista tai edustajista johtuvista syistä. Toimittajan vastuu viivästyksen johdosta rajoittuu tässä kohdassa sovittuun. Jos toimitus on toisesta Osapuolesta johtuvasta syystä viivästynyt yli kaksi (2) kuukautta eikä tapahdu Osapuolen asettaman kohtuullisen lisäajankaan kuluessa, Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus niiden Palvelujen, Asiantuntijapalveluiden tai muiden Sopimuksen kohteena olevien toimitusten osalta, joiden toimitus on viivästynyt, edellyttäen, että viivästyksellä on hänelle olennainen merkitys ja viivästynyt Osapuoli käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. 5. Palvelun tuottaminen, käyttö ja omistus 5.1. Palvelun tuottaminen ja muutokset Toimittajalla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittajalla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Korvaavan Palvelun tai ohjelmiston on kapasiteetiltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava Sopimuksessa alkuperäiselle tuotteelle määritellyt vaatimukset. Toimittaja varaa lisäksi oikeuden siirtää Palvelut tuotettaviksi toiseen vastaavaan laitetilaan. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen tällaisesta siirrosta. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista Palvelun sisältöön peritään Toimittajan määrittämä maksu. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle siirrosta aiheutuvista liiketoimintamenetyksistä Palvelun käyttö Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käytöstä ja Sopimuksen sekä siihen liittyvien ehtojen noudattamisesta silloinkin kun hän on antanut palvelun toisen käytettäväksi tai sitä on käyttänyt joku muu kuin Asiakas. Asiakas vastaa tekemistään tai Kolmannella osapuolella teettämistään päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista ja asetuksista sekä niiden pysyvyydestä ja poistamisesta Immateriaalioikeudet Kaikki Toimittajan tuotteisiin ja palveluihin liittyvät Immateriaalioikeudet ovat Toimittajan yksinomaista omaisuutta Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeenkin. Ohjelmistojen tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle ja/tai Kolmannelle osapuolelle. Asiakas saa yrityskohtaisen ja ajallisesti rajatun tämän omaa sisäistä tietojenkäsittelytoimintaa koskevan käyttöoikeuden näihin sekä niihin liittyviin dokumentaatioihin.

3 Asiakkaan liiketoimintayksikön/yhtiön lakatessa olemasta osa Asiakkaan konsernia, Palveluun sisältyvien tuotteiden käyttöoikeus päättyy samalla hetkellä automaattisesti, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeuden säilyminen edellyttää Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule ilman perusteltua syytä evätä. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti ole kirjallisesti toisin sovittu, Sopimuksella ei ole vaikutusta Osapuolella ennen Sopimusta olleisiin immateriaali- ja muihin oikeuksiin eivätkä nämä Osapuolen oikeudet asiakirjoihin, ohjelmistoihin ja/tai niiden osiin sen johdosta muutu, että Osapuolet luovuttavat niitä toisilleen Sopimuksessa sovittua tarkoitusta varten. Ohjelmiston immateriaalioikeuksien haltija, Toimittaja ja/tai Kolmas osapuoli, myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Toimittajan Sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä Palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Toimittajan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen. Palveluiden, ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja - tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Toimittajan tai kolmannen osapuolen (kuten päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ellei Osapuolet kirjallisesti erikseen sovi Asiakkaan lunastusoikeudesta on Asiakkaan käyttöoikeuden päättyessä omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Toimittajan pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot Asiakas vastaa niiden laitteiden, verkkoyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Toimittajan tai tämän alihankkijoiden toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta Palvelun kautta toimitettu aineisto Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama tai Asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä tietoliikenneverkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että Asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmannen palvelimille, Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Koska Toimittaja ei valvo Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Toimittaja ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Toimittaja ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Toimittaja pidättää oikeuden kerätä Palvelusta lokitietoja viranomaistarkoituksia sekä sisäistä tilastointia ja palvelunkehitystä ja seurantaa varten Palvelun rajoittaminen ja sulkeminen Asiakkaalla on oikeus pyytää Palvelun sulkemista. Toimittaja sulkee Palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Palvelun ollessa suljettuna tilapäisesti tai pysyvästi Toimittaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevista tiedoista tai aineistoista ja pidättää oikeuden tietojen poistamiseen. Palvelun rajoittaminen tai sulkeminen edellä johtuvista syistä ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteista eikä oikeuta Asiakasta korvauksiin. 6. Palvelun muutokset ja ylläpito 6.1. Palvelun muutokset Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun sellainen muutos, joka a) kohdistuu Palvelun tuotantoympäristöön eikä vaikuta Palvelun sisältöön tai palvelutasoon b) on tarpeen Palveluun tai Palvelun tuotantoympäristöön kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä 6.2. Palvelun ylläpito Toimittaja huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelun toiminnasta siten, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä. Asiakas hyväksyy, että palvelussa voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, eikä näitä katsota virheiksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi. Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Toimittaja riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten a) Palvelun virheellisestä käytöstä b) Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden mukaisten menettelyjen laiminlyönnistä taikka c) Palvelun ympäristövaatimusten noudattamisen laiminlyönnistä tai d) Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta. 7. Tietoturva ja tietojen varmuuskopiointi Osapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta henkilötietoja käsitellessä. Asiakkaan vastuulla on huolehtia ajantasaisesta ja riittävästä tietoturvasta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittaja ei vastaa siitä, että Asiakkaalla on ajantasaiset turvakopiot ja/tai varmuuskopiot Palveluun tai Palvelun avulla tallentamistaan tiedoista, tiedostoista ja dokumenteista sekä muusta materiaalista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia ajantasaisesta varmuuskopioinnista ja niiden toimivuudesta ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Palveluihin siirtämää, keräämää tai tallentamaan tai muuten Toimittajan

4 Palveluihin tallennettua aineistoa mukaan lukien henkilötiedot, päättyy kun Sopimuksen voimassaolo päättyy. 8. Tunnistetiedot 8.1. Asiakkaan tunnistetiedot Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus valita Palveluun kuuluvat Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot ). Ne säilyvät Toimittajan omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin Sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Asiakkaan on säilytettävä Tunnistetiedot niin, että ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle Tunnistetietojen joutumisesta ulkopuoliselle. Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa Tunnistetietojen avulla tapahtuneesta käytöstä sekä Tunnistetietojen vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tai Toimittajan Asiakkaan puolesta hakema verkkotunnus on Verkkotunnuslain ja hyvien tapojen mukainen Tunnistetietojen muuttaminen ja luovuttaminen Tunnistetiedot voidaan muuttaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan. Toimittajalla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja jos tekniset tai tietoturvalliset syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta Asiakkaalle ennen muutoksen voimaantuloa mikäli mahdollista. Toimittajalla on oikeus antaa Palvelun Tunnistetiedot kolmannelle kun kyseinen tunnistetieto on ollut käyttämättömänä kuusi (6) kuukautta. 9. Korvausvelvollisuus Osapuolen korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia vaatimuksen aiheuttaneen Asiantuntijapalvelun tai sen osan hinnasta ja Palveluiden osalta enintään Asiakkaan vaatimuksen aiheuttaneesta Palvelusta välittömästi kolmen (3) edeltävän kuukauden aikana maksama veroton määrä. Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen Osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Toimittaja ei ole vastuussa Palvelun vioista ja virheistä, toimimattomuudesta tai suorituskyvyn alenemisesta, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti Asiakkaan toimesta tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä taikka Palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- ja televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei ole myöskään vastuussa Asiakkaan kolmansilta osapuolilta hankkimista, Sopimuksen perusteella toimitettujen Tuotteiden yhteydessä käytettävistä Tuotteista tai Palveluista aiheutuvista vaatimuksista, vaikka Toimittaja olisikin suositellut kyseisen kolmannen osapuolen Tuotteita tai Palveluita. Vastuunrajoitukset eivät koske a) vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuottamuksellisuudesta, tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta; tai b) luottamuksellisuutta koskevien sopimusehtojen rikkomisesta aiheutunutta vahinkoa; tai c) vaatimuksia, jotka aiheutuvat Sopimuksen ehtojen vastaisesta Tuotteiden käytöstä, kopioinnista, siirrosta tai luovutuksesta. 10. Maksut ja laskutus Palvelusta maksettavat maksut Asiakas on velvollinen suorittamaan Sopimuksen kohteena olevista Palveluista, Ohjelmistoista, Asiantuntijapalveluista sekä näiden käytöstä hinnaston tai Sopimuksen mukaiset maksut. Maksuja voidaan periä etu- että jälkikäteen. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita ja lisäksi oikeus periä maksuja myös tavanomaista laskutusjakoa lyhemmiltä jaksoilta välilaskuilla. Palvelusveloitukset alkavat kun Palvelut ovat Toimittajan osalta käyttökunnossa. Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimuksen kohteena olevat saatavat laskutettaviksi kolmannelle. Toimittaja voi laskuttaa Asiakkaalta myös Toimittajan Palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseessä olevan teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Jos Asiakas ylittää sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Toimittaja voi lähettää Asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. Toimittajalla on oikeus pidättää panttina Asiakkaan omistama tai hallinnoima irtain omaisuus, joka on Toimittajan tiloissa. Toimittajalla on tämä pidätysoikeus siihen asti, kunnes Asiakas on maksanut kaikki avoimet saatavat Toimittajalle Vastuu palvelun käytöstä Asiakas vastaa Palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Toimittajalle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin Asiakas on käyttänyt Palvelua, ellei Asiakas osoita, että Palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Toimittajan tuottamuksen johdosta. Jos asiakkaan Palvelujen käyttöön oikeutettavat tunnukset joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi Toimittajan asiakaspalveluun. Toimittajalla on oikeus sulkea Palvelu välittömästi edellä mainitun ilmoituksen saatuaan Laskun erittely Toimittaja toimittaa Asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja pakottavan lainsäädännön mukaan mahdollista. Toimittajalla on oikeus periä erittelystä hinnaston mukainen maksu Hinnaston muutokset Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai sähköpostitse. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. Viranomaismaksuista kuten arvonlisäverokannasta tai verkkotunnusmaksusta tai kolmannen osapuolen lisenssimaksuista johtuvista hinnanmuutoksista johtuvat hinnastomuutokset eivät oikeuta Asiakasta irtisanomaan Sopimusta.

5 11. Muut ehdot Salassapitovelvollisuus Salassapitoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin ja ovat voimassa kaksi (2) vuotta Sopimuksen voimassaolon päättymisestä Immateriaaliloukkaukset Toimittaja puolustaa omalla kustannuksellaan Asiakasta tätä vastaan nostetuissa vaateissa, joissa Sopimuksen perusteella toimitetun Palvelun sisältämien tuotteiden väitetään loukkaavan Suomessa rekisteröityjä patenttioikeuksia tai Suomessa voimassaolevia tekijänoikeuksia. Tämä edellyttää, että Asiakas välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle vaateista ja antaa Toimittajan käyttää yksin vastaajan puhevaltaa sekä antaa Toimittajalle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. Mikäli lainvoimaisesti todetaan tai Toimittaja muuten katsoo, että jokin Palvelu tai sen sisältämä tuote loukkaa kolmannen edellä tarkoitettua oikeutta, Toimittaja joko a) hankkii Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelun ja/tai tuotteen käyttämistä; tai b) muuttaa Palvelua ja/tai tuotetta siten, että oikeudenloukkaus lakkaa Yksittäisen ehdon pätemättömyys tai sopimusoikeuden käyttämättömyys Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä, vaan se korvataan pätevällä ehdolla, joka on sisällöltään mahdollisimman lähellä osapuolten alkuperäisesti sopimaa ehtoa. Muita ehtoja, joihin kyseinen ehto vaikuttaa, tulkitaan osapuolten alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Se, että Osapuoli jättää käyttämättä jonkin Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta Sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin Erityisehtojen voimassaolo ja muutokset Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä erityisehtoja ja Palvelun sisältöä sekä Palvelusta perittäviä maksuja. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Nämä erityisehdot tulevat voimaan ja korvaavat voimaantulollaan aiemmat tämän dokumentin otsikon mukaisia palveluja koskevat ehdot. Mikäli kumpikaan vaihtoehto ei ole mahdollista kohtuullisin ehdoin, Asiakas lopettaa Toimittajan pyynnöstä Palvelun ja/tai tuotteen käytön ja Toimittaja lopettaa Palvelun ja/tai tuotteen toimittamisen sekä lakkauttaa siihen liittyvät veloitukset. Toimittaja on kuitenkin tästä vastuusta vapaa, jos loukkaus tai sitä koskeva vaatimus a) perustuu Asiakkaaseen konsernisuhteessa tai konserninomaisessa suhteessa olevan yhtiön vaateeseen; b) johtuu Asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden noudattamisesta tai Asiakkaan Tuotteeseen tekemästä muutoksesta tai suunnitelmasta; tai c) johtuu muun kuin Toimittajan tuotteesta. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan ohjelmistojen ja muiden tuotteiden sekä tietojen käyttäminen sekä toiminta eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Toimittaja vastaa immateriaalioikeusloukkauksista vain, mikäli Asiakas menettelee tämän kohdan mukaisesti. Toimittaja ei vastaa muista immateriaalioikeusloukkauksista tai niitä koskevista korvaus- tai muista vaatimuksista kuin tässä kohdassa mainituista. Tämä kohta kuvaa Toimittajan kokonaisvastuun em. loukkaustilanteissa Ilmoitukset Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää kirjattuna kirjeenä, lähetin välityksellä, tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Sopimuksessa mainitulla osoitteella taikka muulla vastaanottavan Osapuolen kirjallisesti ilmoittamalla osoitteella. Sähköpostilla lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi ilmoituksen lähetyspäivänä edellyttäen, että ilmoituksen perillemenosta saadaan vahvistus, kirjattuna kirjeenä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viisi (5) päivää postituspäivän jälkeen ja lähetin välityksellä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on toimitettu vastaanottajalle.

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 693 693 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot yritysasiakkaille 1

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista Versio: 0.6 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 2 2 Määritelmät...

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Versio: 0.11 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA 1 SOVELTAMISALA 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle toimittamiin Helpson palveluihin,

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 690 400 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS Arkistointipalvelun erityisehdot 1.0 5.1.2016 Sivu 1 / 7 1. YLEISTÄ 1.1. Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Anvia IT-Palvelut Oy:n (toimittaja) Arkistointipalvelun toimituksiin yritys tai yhteisöasiakkaalle

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Sopimuksen kohde... 2 4 Toimittajan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kuitutilaajayhteyshinnasto

Anvia Oyj. Kuitutilaajayhteyshinnasto 1(5) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kuitutilaajayhteyshinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi 2(5) SISÄLLYSLUETTELO KUITUTILAAJAYHTEYSHINNASTO... 3 KUITUTILAAJAYHTEYDET... 3 MUUT MUUTOS- JA KYTKENTÄTYÖT...

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot