Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille"

Transkriptio

1 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin tietotekniikan palveluiden toimitus- ja käyttösopimuksiin, (jäljempänä yhdessä Palvelu ), ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan myös Anvian yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. Soveltamisjärjestys: 1. Asiakaskohtainen sopimus 2. Anvian Oyj:n laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 3. Anvian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2. Sopimus 2.1. Sopimuksen voimaantulo Sopimus astuu voimaan, Osapuolien allekirjoittaessa Palvelusopimus tai Asiakkaan tilatessa Palvelun sähköisesti, esimerkiksi Internet-portaalin kautta ja tilauksen yhteydessä hyväksyy palveluun liittyvät ehdot Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Palveluita ja laiteita koskeva käyttösopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimussopimus ja kaikki siihen sisältyvät palvelut on irtisanottavissa kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla Osapuolten yleiset velvollisuudet Toimittaja tuottaa Asiakkaalle Palveluita hyödyntäen Asiakkaan, Toimittajan sekä Kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja laitteita ja palveluja sekä ylläpitää toimitettua Palvelua. Toimittaja vastaa Palvelun tuottamisesta ja ylläpidosta Sopimuksen ja sen liitteiden ehtojen mukaisesti. Toimittaja ei vastaa välittömistä ja välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa siitä, että Palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita. Asiakas vastaa Palvelun soveltumisesta Asiakkaan toimintaan sekä siitä, että toimitus vastaa Asiakkaan toiminnan ja organisaation tarpeita volyymi-, käyttäjämäärä- ja muiden ennustetietojen osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, siirtää, vuokrata tai muulla tavalla jälleenmyydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle Sopimuksen kohteena olevia Palveluja, ohjelmistoja, tai immateriaalioikeuksia ilman Toimittajan kirjallista ja etukäteistä suostumusta. Asiakas ei saa hyödyntää Palvelua oman Palvelunsa tai tuotteensa osana ellei Palvelua ole nimenomaisesti sellaiseksi tarkoitettu. Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjä on tietoinen käyttämäänsä Palveluun liittyvistä ehdoista ja siitä, että sekä Asiakas että käyttäjä noudattavat ehtoja Velvollisuudet sopimuksen päättymisen yhteydessä Sopimuksen päättyessä Toimittaja sitoutuu tarvittaessa avustamaan Asiakasta Sopimuksen mukaisen Palvelun siirtämisessä toiselle toimittajalle tai Asiakkaalle itselleen. Toimittajalla on oikeus laskuttaa siirrossa avustamisesta syntyvät kustannukset hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Toimittajan velvollisuus avustaa siirrossa kestää korkeintaan kolme (3) kuukautta Sopimuksen päättymisestä. Mikäli Asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen Sopimuksen päättymistä, Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan tietojen katoamisesta Toimittajan tietojärjestelmistä. Osapuolen tulee siirtää toisen Osapuolen tiloissa olevat laitteensa pois ao. tilasta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopimuksen voimassaolon päättymisestä. 3. Palveluiden sisältö ja sovellettavat erityiset ehdot Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole osa sopimusta, eivätkä sido Toimittajaa. Muut kuin Sopimukseen kuuluvat kolmansien osapuolten Palvelut, ohjelmistot ja/tai laitteet eivät sisälly sopimukseen. 4. Toimitus 4.1. Palveluiden toimitus Asiakas voi suorittaa Sopimukseen kuuluvien lisäpalveluiden, muiden sopimustuotteiden tilaamisen ja tilausten perumisen sähköisesti toimittajan tilausportaalin kautta. Palveluiden toimituksen edellytyksenä on, että Asiakkaasta tai Kolmannesta osapuolesta tai muusta kuin tavanomaisesta teknisestä esteestä johtuva syy ei ole toimituksen esteenä. Jos toimituksessa ilmenee, että Palvelun toimittamisessa ilmenee edellisestä johtuvia lisäkustannuksia, Toimittaja on oikeutettu veloittamaan Asiakasta näistä sekä siirtämään toimituspäivää. Mikäli Palvelun toimittamiseen liittyy laitteita tai vastaavia materiaalituotteita, Toimittaja pyrkii suorittamaan niiden toimituksen sovittuna toimituspäivänä, tai mikäli toimituspäivää/toimitusaikoja ei ole yksilöity, kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palveluun mahdollisesti sisältyvien laitteiden toimitusehto on toimitettuna perille Asiakkaan ilmoittamaan toimipaikkaan Suomessa. Lähetyskustannukset veloitetaan Jälleenmyyjältä erikseen 4.2. Asiantuntijapalveluiden toimitus Asiantuntijapalveluiden piiriin kuuluvat tehtävät, tehtävien suorittamisaikataulu ja tehtävien suorittamisesta veloitettavat palkkiot ja kustannukset määritellään erillisen toimitussopimuksen tai tarjouksen mukaan. Toimittaja sitoutuu toimittamaan Asiantuntijapalvelut työmenetelmiänsä hyödyntäen ammattimaisella ja huolellisella tavalla voimassaolevia lakeja ja säännöksiä noudattaen sekä noudattaen kaikkea sitä huolellisuutta, tarkkuutta ja ammattitaitoa, jota kokeneelta Palvelun kaltaisten projektien toimittavalta Toimittajalta voi kohtuudella edellyttää Kolmannen osapuolen ohjelmiston toimitus Kolmannen osapuolen ohjelmisto toimitetaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lisenssin antajan lisenssiehtojen mukaisesti Kolmannen osapuolen palvelun tai tuotteen toimitus Kolmannen osapuolen palvelu tai tuote toimitetaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät palveluntuottajan ja/tai laitteistovalmistajan sopimusehtojen mukaisesti.

2 4.5. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa Palvelun toimittamiseen parhaan kykynsä mukaan ja huolehtia siitä, että sen osuudeksi yhteisissä kokouksissa ja neuvotteluissa sovitut toimenpiteet tulevat hoidetuiksi sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on omalla kustannuksellaan asettaa projektin käyttöön tarvittavat resurssit. Asiakas vastaa kustannuksellaan käyttöympäristön saattamisesta käyttökuntoon hyvissä ajoin ennen Palvelun toimitukseen liittyvän asennustyön suorittamista. Asiakas on velvollinen Toimittajan vaatimuksesta tekemään käyttöympäristön toiminnallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset testit ja Toimittajalla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua asennuspäivää. Asiakas vastaa Palveluiden käyttämiseen tarvitsemiensa muiden kuin Sopimukseen kuuluvien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne ja muista vastaavista kustannuksista. Asiakkaan tulee järjestää Toimittajalle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava kirjallisena Toimittajalle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot Palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava Toimittajalle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen Palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. Asiakas vastaa myös siitä, ettei tämän toimittama materiaali tai sen tuottamiseen käytetty aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai muutoin lakia. Asiakkaan tulee järjestää Toimittajalle pääsy asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi. Asiakas vastaa kustannuksellaan asennuksessa tarvittavien työskentely- ja säilytystilojen järjestämisestä. Mikäli Asiakkaan asennustiloista johtuvien erityistoimenpiteiden takia lisätyövoiman tai erityistyövälineiden käyttäminen on tarpeen, on Asiakas velvollinen maksamaan näistä aiheutuvat lisäkustannukset Toimituksen viivästyminen Mikäli Osapuoli havaitsee, että toimituksen viivästys tulee tapahtumaan tai että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle Osapuolelle viivästymisestä sekä sen vaikutuksista toimitusaikatauluun. Toimittajalla on oikeus periä Palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun Palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä. Jos Palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Toimittajalla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta sekä veloittaa Asiakkaalta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Mikäli toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, eikä viivästys johdu Toimittajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai Asiakkaasta johtuneesta syystä, Asiakkaalla on oikeus saada viivästyssakkoa. Viivästyssakko on 0,5 % Palvelun viivästyneen osan hinnasta kutakin täyttä päättyvää kalenteriviikkoa kohti, jolla viivästyminen ylittää toimitusaikataulun viidellä (5) täydellä kalenteriviikolla. Viivästyssakon enimmäismäärä on kuitenkin enintään 7,5 % edellä mainitun viivästyneen osan verottomasta hinnasta. Asiakas ei ole oikeutettu viivästyssakkoon, mikäli toimitus viivästyy Toimittajan valmistajista, alihankkijoista, maahantuojista tai edustajista johtuvista syistä. Toimittajan vastuu viivästyksen johdosta rajoittuu tässä kohdassa sovittuun. Jos toimitus on toisesta Osapuolesta johtuvasta syystä viivästynyt yli kaksi (2) kuukautta eikä tapahdu Osapuolen asettaman kohtuullisen lisäajankaan kuluessa, Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus niiden Palvelujen, Asiantuntijapalveluiden tai muiden Sopimuksen kohteena olevien toimitusten osalta, joiden toimitus on viivästynyt, edellyttäen, että viivästyksellä on hänelle olennainen merkitys ja viivästynyt Osapuoli käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. 5. Palvelun tuottaminen, käyttö ja omistus 5.1. Palvelun tuottaminen ja muutokset Toimittajalla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittajalla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Korvaavan Palvelun tai ohjelmiston on kapasiteetiltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava Sopimuksessa alkuperäiselle tuotteelle määritellyt vaatimukset. Toimittaja varaa lisäksi oikeuden siirtää Palvelut tuotettaviksi toiseen vastaavaan laitetilaan. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen tällaisesta siirrosta. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista Palvelun sisältöön peritään Toimittajan määrittämä maksu. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle siirrosta aiheutuvista liiketoimintamenetyksistä Palvelun käyttö Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käytöstä ja Sopimuksen sekä siihen liittyvien ehtojen noudattamisesta silloinkin kun hän on antanut palvelun toisen käytettäväksi tai sitä on käyttänyt joku muu kuin Asiakas. Asiakas vastaa tekemistään tai Kolmannella osapuolella teettämistään päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista ja asetuksista sekä niiden pysyvyydestä ja poistamisesta Immateriaalioikeudet Kaikki Toimittajan tuotteisiin ja palveluihin liittyvät Immateriaalioikeudet ovat Toimittajan yksinomaista omaisuutta Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeenkin. Ohjelmistojen tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle ja/tai Kolmannelle osapuolelle. Asiakas saa yrityskohtaisen ja ajallisesti rajatun tämän omaa sisäistä tietojenkäsittelytoimintaa koskevan käyttöoikeuden näihin sekä niihin liittyviin dokumentaatioihin.

3 Asiakkaan liiketoimintayksikön/yhtiön lakatessa olemasta osa Asiakkaan konsernia, Palveluun sisältyvien tuotteiden käyttöoikeus päättyy samalla hetkellä automaattisesti, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeuden säilyminen edellyttää Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule ilman perusteltua syytä evätä. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti ole kirjallisesti toisin sovittu, Sopimuksella ei ole vaikutusta Osapuolella ennen Sopimusta olleisiin immateriaali- ja muihin oikeuksiin eivätkä nämä Osapuolen oikeudet asiakirjoihin, ohjelmistoihin ja/tai niiden osiin sen johdosta muutu, että Osapuolet luovuttavat niitä toisilleen Sopimuksessa sovittua tarkoitusta varten. Ohjelmiston immateriaalioikeuksien haltija, Toimittaja ja/tai Kolmas osapuoli, myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Toimittajan Sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä Palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Toimittajan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen. Palveluiden, ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja - tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Toimittajan tai kolmannen osapuolen (kuten päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ellei Osapuolet kirjallisesti erikseen sovi Asiakkaan lunastusoikeudesta on Asiakkaan käyttöoikeuden päättyessä omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Toimittajan pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot Asiakas vastaa niiden laitteiden, verkkoyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Toimittajan tai tämän alihankkijoiden toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta Palvelun kautta toimitettu aineisto Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama tai Asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä tietoliikenneverkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että Asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Toimittajan tai kolmannen palvelimille, Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Koska Toimittaja ei valvo Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Toimittaja ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Toimittaja ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Toimittaja pidättää oikeuden kerätä Palvelusta lokitietoja viranomaistarkoituksia sekä sisäistä tilastointia ja palvelunkehitystä ja seurantaa varten Palvelun rajoittaminen ja sulkeminen Asiakkaalla on oikeus pyytää Palvelun sulkemista. Toimittaja sulkee Palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Palvelun ollessa suljettuna tilapäisesti tai pysyvästi Toimittaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevista tiedoista tai aineistoista ja pidättää oikeuden tietojen poistamiseen. Palvelun rajoittaminen tai sulkeminen edellä johtuvista syistä ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteista eikä oikeuta Asiakasta korvauksiin. 6. Palvelun muutokset ja ylläpito 6.1. Palvelun muutokset Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun sellainen muutos, joka a) kohdistuu Palvelun tuotantoympäristöön eikä vaikuta Palvelun sisältöön tai palvelutasoon b) on tarpeen Palveluun tai Palvelun tuotantoympäristöön kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä 6.2. Palvelun ylläpito Toimittaja huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelun toiminnasta siten, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä. Asiakas hyväksyy, että palvelussa voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, eikä näitä katsota virheiksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi. Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Toimittaja riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten a) Palvelun virheellisestä käytöstä b) Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden mukaisten menettelyjen laiminlyönnistä taikka c) Palvelun ympäristövaatimusten noudattamisen laiminlyönnistä tai d) Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta. 7. Tietoturva ja tietojen varmuuskopiointi Osapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta henkilötietoja käsitellessä. Asiakkaan vastuulla on huolehtia ajantasaisesta ja riittävästä tietoturvasta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittaja ei vastaa siitä, että Asiakkaalla on ajantasaiset turvakopiot ja/tai varmuuskopiot Palveluun tai Palvelun avulla tallentamistaan tiedoista, tiedostoista ja dokumenteista sekä muusta materiaalista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia ajantasaisesta varmuuskopioinnista ja niiden toimivuudesta ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Palveluihin siirtämää, keräämää tai tallentamaan tai muuten Toimittajan

4 Palveluihin tallennettua aineistoa mukaan lukien henkilötiedot, päättyy kun Sopimuksen voimassaolo päättyy. 8. Tunnistetiedot 8.1. Asiakkaan tunnistetiedot Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus valita Palveluun kuuluvat Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot ). Ne säilyvät Toimittajan omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin Sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Asiakkaan on säilytettävä Tunnistetiedot niin, että ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle Tunnistetietojen joutumisesta ulkopuoliselle. Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa Tunnistetietojen avulla tapahtuneesta käytöstä sekä Tunnistetietojen vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tai Toimittajan Asiakkaan puolesta hakema verkkotunnus on Verkkotunnuslain ja hyvien tapojen mukainen Tunnistetietojen muuttaminen ja luovuttaminen Tunnistetiedot voidaan muuttaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan. Toimittajalla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja jos tekniset tai tietoturvalliset syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta Asiakkaalle ennen muutoksen voimaantuloa mikäli mahdollista. Toimittajalla on oikeus antaa Palvelun Tunnistetiedot kolmannelle kun kyseinen tunnistetieto on ollut käyttämättömänä kuusi (6) kuukautta. 9. Korvausvelvollisuus Osapuolen korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia vaatimuksen aiheuttaneen Asiantuntijapalvelun tai sen osan hinnasta ja Palveluiden osalta enintään Asiakkaan vaatimuksen aiheuttaneesta Palvelusta välittömästi kolmen (3) edeltävän kuukauden aikana maksama veroton määrä. Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen Osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Toimittaja ei ole vastuussa Palvelun vioista ja virheistä, toimimattomuudesta tai suorituskyvyn alenemisesta, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti Asiakkaan toimesta tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä taikka Palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- ja televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei ole myöskään vastuussa Asiakkaan kolmansilta osapuolilta hankkimista, Sopimuksen perusteella toimitettujen Tuotteiden yhteydessä käytettävistä Tuotteista tai Palveluista aiheutuvista vaatimuksista, vaikka Toimittaja olisikin suositellut kyseisen kolmannen osapuolen Tuotteita tai Palveluita. Vastuunrajoitukset eivät koske a) vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuottamuksellisuudesta, tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta; tai b) luottamuksellisuutta koskevien sopimusehtojen rikkomisesta aiheutunutta vahinkoa; tai c) vaatimuksia, jotka aiheutuvat Sopimuksen ehtojen vastaisesta Tuotteiden käytöstä, kopioinnista, siirrosta tai luovutuksesta. 10. Maksut ja laskutus Palvelusta maksettavat maksut Asiakas on velvollinen suorittamaan Sopimuksen kohteena olevista Palveluista, Ohjelmistoista, Asiantuntijapalveluista sekä näiden käytöstä hinnaston tai Sopimuksen mukaiset maksut. Maksuja voidaan periä etu- että jälkikäteen. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita ja lisäksi oikeus periä maksuja myös tavanomaista laskutusjakoa lyhemmiltä jaksoilta välilaskuilla. Palvelusveloitukset alkavat kun Palvelut ovat Toimittajan osalta käyttökunnossa. Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimuksen kohteena olevat saatavat laskutettaviksi kolmannelle. Toimittaja voi laskuttaa Asiakkaalta myös Toimittajan Palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseessä olevan teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Jos Asiakas ylittää sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Toimittaja voi lähettää Asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. Toimittajalla on oikeus pidättää panttina Asiakkaan omistama tai hallinnoima irtain omaisuus, joka on Toimittajan tiloissa. Toimittajalla on tämä pidätysoikeus siihen asti, kunnes Asiakas on maksanut kaikki avoimet saatavat Toimittajalle Vastuu palvelun käytöstä Asiakas vastaa Palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Toimittajalle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin Asiakas on käyttänyt Palvelua, ellei Asiakas osoita, että Palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Toimittajan tuottamuksen johdosta. Jos asiakkaan Palvelujen käyttöön oikeutettavat tunnukset joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi Toimittajan asiakaspalveluun. Toimittajalla on oikeus sulkea Palvelu välittömästi edellä mainitun ilmoituksen saatuaan Laskun erittely Toimittaja toimittaa Asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja pakottavan lainsäädännön mukaan mahdollista. Toimittajalla on oikeus periä erittelystä hinnaston mukainen maksu Hinnaston muutokset Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai sähköpostitse. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. Viranomaismaksuista kuten arvonlisäverokannasta tai verkkotunnusmaksusta tai kolmannen osapuolen lisenssimaksuista johtuvista hinnanmuutoksista johtuvat hinnastomuutokset eivät oikeuta Asiakasta irtisanomaan Sopimusta.

5 11. Muut ehdot Salassapitovelvollisuus Salassapitoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin ja ovat voimassa kaksi (2) vuotta Sopimuksen voimassaolon päättymisestä Immateriaaliloukkaukset Toimittaja puolustaa omalla kustannuksellaan Asiakasta tätä vastaan nostetuissa vaateissa, joissa Sopimuksen perusteella toimitetun Palvelun sisältämien tuotteiden väitetään loukkaavan Suomessa rekisteröityjä patenttioikeuksia tai Suomessa voimassaolevia tekijänoikeuksia. Tämä edellyttää, että Asiakas välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle vaateista ja antaa Toimittajan käyttää yksin vastaajan puhevaltaa sekä antaa Toimittajalle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. Mikäli lainvoimaisesti todetaan tai Toimittaja muuten katsoo, että jokin Palvelu tai sen sisältämä tuote loukkaa kolmannen edellä tarkoitettua oikeutta, Toimittaja joko a) hankkii Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelun ja/tai tuotteen käyttämistä; tai b) muuttaa Palvelua ja/tai tuotetta siten, että oikeudenloukkaus lakkaa Yksittäisen ehdon pätemättömyys tai sopimusoikeuden käyttämättömyys Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä, vaan se korvataan pätevällä ehdolla, joka on sisällöltään mahdollisimman lähellä osapuolten alkuperäisesti sopimaa ehtoa. Muita ehtoja, joihin kyseinen ehto vaikuttaa, tulkitaan osapuolten alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Se, että Osapuoli jättää käyttämättä jonkin Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta Sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin Erityisehtojen voimassaolo ja muutokset Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä erityisehtoja ja Palvelun sisältöä sekä Palvelusta perittäviä maksuja. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Nämä erityisehdot tulevat voimaan ja korvaavat voimaantulollaan aiemmat tämän dokumentin otsikon mukaisia palveluja koskevat ehdot. Mikäli kumpikaan vaihtoehto ei ole mahdollista kohtuullisin ehdoin, Asiakas lopettaa Toimittajan pyynnöstä Palvelun ja/tai tuotteen käytön ja Toimittaja lopettaa Palvelun ja/tai tuotteen toimittamisen sekä lakkauttaa siihen liittyvät veloitukset. Toimittaja on kuitenkin tästä vastuusta vapaa, jos loukkaus tai sitä koskeva vaatimus a) perustuu Asiakkaaseen konsernisuhteessa tai konserninomaisessa suhteessa olevan yhtiön vaateeseen; b) johtuu Asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden noudattamisesta tai Asiakkaan Tuotteeseen tekemästä muutoksesta tai suunnitelmasta; tai c) johtuu muun kuin Toimittajan tuotteesta. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan ohjelmistojen ja muiden tuotteiden sekä tietojen käyttäminen sekä toiminta eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Toimittaja vastaa immateriaalioikeusloukkauksista vain, mikäli Asiakas menettelee tämän kohdan mukaisesti. Toimittaja ei vastaa muista immateriaalioikeusloukkauksista tai niitä koskevista korvaus- tai muista vaatimuksista kuin tässä kohdassa mainituista. Tämä kohta kuvaa Toimittajan kokonaisvastuun em. loukkaustilanteissa Ilmoitukset Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää kirjattuna kirjeenä, lähetin välityksellä, tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Sopimuksessa mainitulla osoitteella taikka muulla vastaanottavan Osapuolen kirjallisesti ilmoittamalla osoitteella. Sähköpostilla lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi ilmoituksen lähetyspäivänä edellyttäen, että ilmoituksen perillemenosta saadaan vahvistus, kirjattuna kirjeenä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viisi (5) päivää postituspäivän jälkeen ja lähetin välityksellä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on toimitettu vastaanottajalle.

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (VSP) palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas),

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot