KUN TOIMIT VASTAAT TEOISTASI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUN TOIMIT VASTAAT TEOISTASI"

Transkriptio

1 ILMAILUYHDISTYKSEN RISKIENHALLINTA KATTAVA VAKUUTUSTURVA & LAINSÄÄDÄNTÖ MATTI PEURA versio

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 REALISMIA 4-5 SUDENKUOPPIA 6-20 LAINSÄÄDÄNTÖ VAKUUTUKSET 32 RISKIEN HALLINTAKEINOT 33 KUINKA MINIMOIDA RISKIT ESIM. RISKIKESKITTYMISTÄ

3 REALISMIA SIL:N JÄSENVAKUUTUS ON HYVÄ JA KATTAVA, AUTTAA KERHOA MONESSA LAKI SÄÄTELEE MEIDÄN TOIMIA KUN TOIMIT VASTAAT TEOISTASI KUKA TAHANSA VOI JOUTUA VASTUUSEEN MIKÄÄN EI OLE NIIN VARMAAN KUIN YLLÄTYS VARAUDU "EIHÄN SUOMEEN VOI PYÖRREMYRSKYKÄÄN ISKEÄ " (UTTI JA MIKKELI)

4 SUDENKUOPPIA SIL:N JÄSENVAKUUTUS EI TOIMI AINA KIINTEISTÖ VOI OLLA YHDISTYKSELLE VASTUUPOMMI HALLITUKSEN JÄSENEN TUOTTAMUKSELLINEN VASTUU, TIEDÄTKÖ VASTUUSI? TALOUDELLINEN VASTUU? REGRESSIOIKEUDEN AIHEUTTAMA VASTUU VAKUUTUKSESTA HUOLIMATTA VARALLISUUSVASTUU, TUOTTAMUKSEN KAUTTA VASTUUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSMÄÄRÄN RIITTÄVYYS? RIIPPUVUUSRISKIT, ORGANISAATION AVAINHENKILÖT VS. HILJAINEN TIETO

5 SUDENKUOPPIA HALLITSEMATON RISKINOTTO, SOPIMUSTEKNIIKKA VÄLILLISET VAHINGOT JA SEURAAMUKSET KERHON OMAT SOPIMUKSET VASTUUN RAJOITAMISEKSI PAPERITIIKERIT PITÄMÄTÖN SOPIMINEN VAHINGONKORVAUSLAKIIN NÄHDEN PALKANMAKSAJAN VASTUU KENTTÄAUTOT JA VINTTURIT VS. SULJETTUALUE AJOLUVATTOMIEN TOIMINTA KERHON MOOTTORIAJONEUVOILLA AJONEUVON TYYPPIKATSASTUS KATSASTUS REKISTERÖINTI VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS YMPÄRISTÖVAHINGOT OMAT SÄILIÖT, OMA MAAPERÄ YHTEISKUNNALLISET JA GLOBAALIT RISKITEKIJÄT YHTEISÖN TOIMINNASTA RIIPPUMATTOMAT RISKIT JA PAKOTAVAT MUUTOKSET; YLEINEN TALOUS, SOSIAALINEN MUUTOS, YMPÄRISTÖASIAT, TEKNOLOGIA JNE.

6 VAKUUTTAMINEN LAINSÄÄDÄNTÖ VAHINGONKORVAUSLAKI RIKOSLAKI ILMAILULAKI YHDISTYSLAKI TIELIIKENNELAKI KAUPPALAKI YMPÄRISTÖLAKI VAKUUTUSSOPIMUSLAKI TYÖAIKALAINSÄÄDÄNTÖ MUU LAINSÄÄDÄNTÖ VAKUUTUKSET TOIMINNAN VAKUUTUKSET OMAISUUSVAKUUTUKSET HENKILÖVAKUUTUKSET LENTOVAKUUTUKSET MUU VAKUUTTAMINEN VASTUU YMPÄRISTÖ

7 Vahingonkorvauslaki /412 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä laki ei kuitenkaan koske, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta.

8 Vahingonkorvauslaki /412 2 LUKU Vahingon aiheuttajan korvausvastuu 1 Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

9 SYYKSILUETTAVUUS TAHALLISUUS RIKOSLAKI 3. LUKU 6 TARKOITUSTAHALLISUUS VARMUUSTAHALLISUUS EHDOLLINEN TAHALLISUUS ELI VÄLINPITÄMÄTTÖMYYSTAHALLISUUS TUOTTAMUS ELI HUOLIMATTOMUUS RIKOSLAKI 3. LUKU 7 KVALIFOITU TUOTTAMUS TAHALLISUUS TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS VAHINKO

10 TUOTTAMUS (HUOLIMATTOMUUS) Tuottamus tarkoittaa huolimattomuutta tai varomattomuutta, ja sen aste voi vaihdella törkeästä lievään. Tuottamus eroaa tahallisuudesta siinä, että henkilö ei tarkoita aiheuttaa vahinkoa, mutta vahinko tapahtuu, kun hän ei noudata tilanteessa kohtuudella vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Vahingonkorvauslain mukaan tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko synnyttää korvausvastuun.

11 ANKARA VASTUU, ILMAILU- JA VAHINGONKORVAUSLAKI ANKARA VASTUU Joillakin aloilla on voimassa ns. ankara vastuu, joka aktualisoituu riippumatta siitä, onko vahingon aiheuttajan toiminta ollut tahallista, huolimatonta vai onko kyseessä ollut puhdas vahinko. Yleensä ankaran vastuun alaiselle vahingolle on tyypillistä, että vahingon aiheutumisen syytä on vaikea määrittää kiistattomasti tai olisi kohtuutonta vaatia vahingon kärsijää osoittamaan tahallisuus. Esimerkkejä tällaisista toimialoista ovat: LENTOLIIKENNE YDINVOIMAN TUOTTAMINEN TURVETUOTANTO

12 Rikoslaki /39 6 ( /515) Tahallisuus Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.

13 Rikoslaki /39 7 ( /515) Tuottamus Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus). Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet. Pikemmin tapaturmaan kuin tuottamukseen perustuvasta teosta ei rangaista.

14 ILMAILULAKI 15 luku Vahingonvastuu ja vakuutukset 139 Vahingonkorvausvastuu Ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuuseen sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä jäljempänä säädetyin poikkeuksin. Ilma-aluksen aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat huolimattomuudestaan riippumatta yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta samassa ilma-aluksessa. aluksessa. Ilma-alukseen alukseen kohdistuvan omistuksenpidätysoikeuden tai muun omistukseen perustuvan vakuusoikeuden haltija taikka ilma-aluksen aluksen vuokralle antaja ei kuitenkaan ole vastuussa tämän momentin nojalla edellyttäen, että tieto ilma-aluksen aluksen käyttäjästä on merkitty ilma-alusrekisteriin. alusrekisteriin.

15 ILMAILULAKI Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta vahinkoon, joka ilma- aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu toiselle ilma-alukselle, alukselle, jota vahingon sattuessa myös käytetään ilmailuun, tai tällaisessa ilma- aluksessa kuljetettavalle henkilölle tai omaisuudelle. Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta myöskään, jos ilma-alus alus on vahingon tapahtuessa ollut luvatta käytössä. Tällöin muulle kuin ilma- aluksen omistajalle, haltijalle tai käyttäjälle aiheutunut vahinko korvataan ilma-aluksen aluksen vastuuvakuutuksesta siltä osin kuin vahingon aiheuttaja ei pysty korvaamaan vahinkoa. Korvausvastuusta vahingosta, joka ilma-aluksen aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota kuljetetaan samassa ilma-aluksessa, aluksessa, säädetään erikseen.

16 ILMAILULAKI JA -MÄÄRÄYS LAKI 141 Vakuutukset EU:n vaatimukset 142 Vakuutukset Kansalliset vakuutusvaatimukset MÄÄRÄYS OPS M1-22 Vakuutukset

17 YHDISTYSLAKI 39 Vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 6 Rekisteröinnin oikeusvaikutukset Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

18 Tieliikennelaki / ( /676) Ajo-oikeusoikeus Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. oikeus. Asetuksella voidaan säätää erityistapauksia koskevia poikkeuksia. ( /1167) 65 ( /676) Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta oikeutta tai jolta 63 tai 64 :ssä tarkoitetusta syystä ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen. Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon luovuttamista toisen käyttöön varmistauduttava, että kuljettajalla on vaadittava ajokortti.

19 AJOKORTTI AKE T-luokka: Traktorit,, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen. Moottorityökone, ajo-oikeus oikeus 15 vuotta HUOM! HUOM! HUOM! Liikennevakuuttamisvelvoite kun rakenteellinen nopeus 15 km/h Vintturit vs. moottorityökoneet Suljetun alueen määrittely toteutuuko?

20 SOPIMINEN KAUPPALAKI -> ANKARA VASTUU KÄYTETÄÄN YRITYSTEN KESKEN, JOS EI MUUTA SOVITTU VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJAUS TEHTÄVÄ AINA SOPIMUKSIN OIKEA SOPIMUSPOLITIIKKA JA -KULTTUURI, VALMIIT POHJAT OMAT SOPIMUKSET (SOPIMUSVAPAUS) "EI VOI SOPIA HEIKOMPAA TURVAA, MIKÄ LAISSA SÄÄDETTY" KULUTTAJIEN VÄLITTÖMIEN JA VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN EI KÄYTÄNNÖSSÄ ONNISTU TOIMII LÄHINNÄ "PELOITTEENA" VAHINKOA KÄRSINEELLE JA OMAISILLE OMAT SOPIMUKSET PAPERITIIKERI USEIN LUOTETAAN YHDISTYKSEN JA SOPIMUSKUMPPANIN ALLEKIRJOITTAMAAN SOPIMUKSEEN, JOKA MARSSII VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN YLI JA ON SITEN PÄTEMÄTÖN ET VOI SIIRTÄÄ SOPIMUSTA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

21 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS MISTÄ SAADAAN? SIL:N JÄSENMAKSULLA JÄSENYHDISTYKSILLE POHJOLASTA VOI OLLA PUUTTEELLINEN JOISSAKIN YHDISTYKSISSÄ (HUOMATTAVAT TALOUDELLISET RISKIT KIINTEISTÖN OMISTAJANA KUN TILOJEN ENIN OSA MUIDEN KÄYTÖSSÄ) MITÄ KORVAA? KORVAA VAKUUTETUSSA TOIMINNASSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTETTUJA ESINE- TAI HENKILÖVAHINKOJA, JOISTA VAKUUTUKSENOTTAJA ON LAIN MUKAAN KORVAUSVASTUUSSA

22 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS RAJOITUKSET SIL:N JÄSENVAKUUTUS, POHJOLA? VA01, OMASTA KIINTEISTÖSTÄ ENIN OSA MUUN KUIN VAKUUTUKSENOTTAJAN KÄYTÖSSÄ TAI MUUSSA KUIN VAKUUTUSKIRJASSA MAINITUSSA TOIMINNASSA VA01, KÄYTETTÄVÄNÄ OLEVA OMAISUUS HUOLEHDITTAVANA TAI KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVA OMAISUUS VA01, SOPIMUSVASTUU VA01, TAHALLISUUS TAI TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS

23 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS MITEN PAIKATAAN? KIINTEISTÖNOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS OMAISUUDEN OMISTAJAN VAKUUTUSTURVA HUOLELLINEN SOPIMUSPOLITIIKKA HUOLELLINEN TOIMINTAKULTTUURI

24 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS MILLAISET RISKIT KATETAAN LISÄTURVALLA? KIINTEISTÖNOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS KIINTEISTÖN ITSENSÄ AIHEUTTAMAT VAHINGOT, ESIM. OVIEN KAATUMISET KONEIDEN JA IHMISTEN PÄÄLLE, KATTORAKENTEIDEN PETTÄMINEN, LIUKASTUMISET JNE OMAISUUDEN OMISTAJAN VAKUUTUSTURVA JOKAINEN VASTAA OMASTA OMAISUUDESTAAN JA VAKUUTTAA SEN. MYÖS SE, JOKA KORVAUKSETTA ANTAA OMAISUUTENSA TOISEN KÄYTTÖÖN TAI SÄILYTTÄÄ SITÄ TOISEN TILASSA. HUOLELLINEN SOPIMUSPOLITIIKKA EI OTETA VASTUITA, JOITA EI KYETÄ KANTAMAAN

25 JÄRJESTÄJÄN VASTUUVAKUUTUS MISTÄ SAADAAN? SIL:N JÄSENMAKSULLA JÄSENYHDISTYKSILLE POHJOLASTA MITÄ KORVAA? VAKUUTUS KATTAA JÄRJESTÄJÄN VASTUUTA MAKSULLINEN TAI MAKSUTON TAPAHTUMA TILAISUUS, HARJOITUS TAI LEIRI VARMISTA AINA VAKUUTUSMÄÄRÄN RIITTÄVYYS!

26 OIKEUSTURVAVAKUUTUS MITÄ KORVAA? OMIA OIKEUDENKÄYNTIKULUJA RIITA, RIKOS JA MÄÄRÄTYISSÄ HAKEMUSASIOISSA OIKEUDENKÄYNNIT USEIN HUOMATTAVAN KALLISTA "YKSI VAHINKO VUOSISADASSA KATTAA MAKSUT KOLMESSA VUOSISADASSA"

27 YHDISTYKSEN TAI SÄÄTIÖN HALLINTOELINTEN JÄSENTEN VASTUUVAKUUTUS VARALLISUUSVAHINGOLLA TARKOITETAAN TALOUDELLISTA TAPPIOTA, JOKA EI OLE YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN HENKILÖ- TAI ESINEVAHINKOON MITÄ KORVAA? YHDISTYKSEN HALLINTOTOIMINNASSA AIHEUTETTUJA VARALLISUUSVAHINKOJA, JOISTA VAKUUTETTU ON VOIMASSA OLEVAN OIKEUDEN MUKAN KORVAUSVASTUUSSA KATTAA HALLITUKSEN JÄSENEN YHDISTYSLAIN 39 :N TARKOITTAMAA KORVAUSVELVOLLISUUTTA JOKA SYNTYY VIRHEESTÄ TAI LAIMINLYÖNNISTÄ TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ MILLAISET RISKIT KATETAAN? VAHINGOSSA AIHEUTETUT TALOUDELLISET VAHINGOT YHDISTYKSELLE, JÄSENELLE TAI ULKOPUOLISELLE

28 VARALLISUUSVASTUUVAKUUTUS RAJOITETTU MYÖNTÄMINEN YHDISTYKSILLE KATTAA SITÄ KORVAUSVELVOLLISUUTTA, JOKA YHTEISÖLLE LAIN MUKAAN VOI AIHEUTUA SEN TOIMIALAAN KUULUVASTA TOIMINNASTA MITÄ KORVAA? VAKUUTUKSENOTTAJAN TOIMINNASSA AIHEUTETTUJA VARALLISUUSVAHINKOJA TOIMEKSIANTAJALLEEN, JOISTA OLLAAN VASTUUSSA SOPIMUKSIN TAI VAKUUTETTUA TOIMINTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA MILLAISET RISKIT KATETAAN? ESIM. ONNETTOMUUDEN SEURAUKSENA AIHEUTETTUA TALOUDELLISTA MENETYSTÄ EDELLYTTÄÄ TOIMEKSIANTOA

29 OMAISUUSVAKUUTTAMINEN YLEENSÄ YHDISTYKSISSÄ KUNNOSSA MUISTA VAKUUTUSPAIKAN LAAJENNUKSET MOOTTORIAJONEUVOT JA TYÖKONEET VAKUUTETTAVA ERIKSEEN VAKUUTUSMÄÄRIEN TARKISTAMINEN MÄÄRÄAJOIN EI KORVAA TUNNEARVOA TAI KÄYTTÖARVOA TIEDOSTETTAVA KÄYPÄ- JA UUSHANKINTA-ARVOT ARVOT

30 HENKILÖVAKUUTTAMINEN PALKATTU TYÖNTEKIJÄ TAPATURMAVAKUUTUSLAIN PIIRISSÄ YHDISTYKSEN VELVOITE HUOLEHTIA VAKUUTTAMATON TALKOOVÄKI OMALLA VASTUULLAAN SIL:N JÄSENMAKSULLA JÄSENYHDISTYKSILLE POHJOLASTA EHDOT POHJOLA V0606 EI VAKUUTTAMISVELVOLLISUUTTA ILMAILULAIN VELVOITTEET ISTUINPAIKKAVAKUUTUS JNE.

31 LENTOVAKUUTUKSET ILMAILULAIN JA ASETUKSEN MÄÄRÄÄMÄT PAKOLLISET LENTOVASTUUVAKUUTUS ISTUINPAIKKAVAKUUTUS ILMAKULJETUSVASTUUVAKUUTUS VAPAAEHTOISET ILMA-ALUKSEN ALUKSEN OMAISUUSVAKUUTUS LENTOKASKO MAAVAHINKOVAKUUTUS VAKUUTUSTEN SAATAVUUS KOTIMAASTA ULKOMAILTA MEKLARI SUORAAN ITSE VAKUUTUSTEN HOITO VAHINKOTILANTEESSA KOTIMAASTA TAI MEKLARI HELPPO TAPA SUORAAN ITSE ULKOMAILTA VAIKEAMPI VAIHTOEHTO

32 RISKIEN HALLINTAKEINOT POISTAMINEN TAI VÄLTÄMINEN LUOVUTAAN VAARALLISESTA TYÖMENETELMÄSTÄ LUOVUTAAN RISKIALTTISTA TOIMINNASTA PIENENTÄMINEN MURTO- YMS. SUOJELUOHJET TOIMINTAKULTUURI, TOIMINTA- JA KOULUTUSKÄSIKIRJAT KANTAMINEN JA RISKIIN VARUSTAUTUMINEN PIDETÄÄN RISKI OMALLA VASTUULLA VARAUDUTAAN RISKIN TOTEUTUMISEEN TUNNETAAN YHTEISÖN RIKINKANTOKYKY SIIRTÄMINEN VAKUUTTAMINEN RISKIN SIIRTO SOPIMUKSIN KAUPPASOPIMUKSET, VAKUUDET JNE.

33 KUINKA MINIMOIDA RISKIT OLE SIL:N JÄSEN, NAUTI PERUSTURVASTA NOUDATA LAKIA JA MÄÄRÄYKSIÄ, PIENISSÄKIN ASIOISSA TEE TOIMINTAOHJEET, LUO TOIMINTAKULTTUURI TOIMINTAKÄSIKIRJA KERTAA KERHON SÄÄNNÖT AIKA-AJOIN AJOIN KÄYTÄ RISKIENHALLINNAN AMMATTILAISTA ÄLÄ OTAKSU TEE KAIKKI SOPIMUKSET KIRJALLISESTI NOUDATA TEHTYJÄ SOPIMUKSIA ÄLÄ OTA VASTUULLESI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA JOS ET KYKENE KANTAMAAN RISKIÄ VAKUUTA SE ÄLÄ URAUDU, HALLITUSKIERTO TUO UUSIA NÄKEMYKSIÄ, VAIHDA VASTUUNKANTAJIA HANKI TIETOA, KOULUTTAUDU RIIPPUVUUS AVAINHENKILÖSTÄ HILJAISEN TIEDON SIIRTO

34 SOPIMUSRISKEJÄ ESIMERKKEJÄ RISKIKESKITTYMISTÄ välillisten riskien vastuulleen ottaminen Esittelykurssin järjestäjä Lentokerho Puuska ry ei vasta mahdollisista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tilaajalle NodReaL-Pankki OYJ:lle tai sen henkilöstölle esittelykurssista tai siitä aiheutuvasta vahingosta johtuen. paperitiikerit vahingonkorvauslain ylitse menevät yksilölliset, vahinkoa kärsinen oikeutta rajoittavat sopimukset paperitiikerit. VASTUURISKEJÄ toiminnan vastuuvakuutuksen rajaukset Kiinteistön omistajan vastuu, kun hangarista enin osa ei ole omassa käytössä kiinteistön omistajan vastuuvakuutus. toiminnan vastuuvakuutuksen rajaukset Lainattu, vuokrattu, suojeltavana oleva tai muutoin hyväksikäytettävänä oleva vierasomaisuus ei kuulu korvauspiiriin.

35 ESIMERKKEJÄ RISKIKESKITTYMISTÄ LAIN EDELLYTTÄMÄ VAKUUTTAMINEN moottorityökoneen luovuttaminen kortittomalle alle 15 vuotiaalle liikennevakuuttamisvelvoite rakenteellinen nopeus 15 km/h tai yli vaarallinen työkone omatekemät vintturit vs. työsuojelulainsäädäntö VÄÄRÄ INFORMAATIO VS. TUOTEVASTUU eräänlainen liiketoimintariski, ei vakuutettavissa, VASTUU JÄÄ Opettajat ja opettajien ammattitaito, motivaatio, kurinalaisuus ja moraali. TUOTTAMUKSELLINEN VAHINKO räimäistään tai mopun polttoaine loppuu Syyteharkintaan ja syyllisyyttä arvioidaan. Korvausten suhteen mahdollinen regressio vahinko aiheuttaneelle, sanktioon perustuva yksilöity korvausvastuu, korvausvastuun kipuaminen yli vakuutuksen vakuutusmäärän.

36 ESIMERKKEJÄ RISKIKESKITTYMISTÄ VIRHEELLINEN TYÖSUORITUS vahinko Sokkaa unohtuu vs. tuottamus ja vahingon laajuus. syyksiluettavuus voi vaikuttaa korvausvelvoitteisiin RIIPPUVUUSRISKIT VS. OHUT ORGANISAATIO henkilöriskit Toiminnan häiriintyminen tai peräti keskeytyminen sekä edelleen syntyvät sopimuksiin perustuvat taloudelliset vastuut. LAINATTU OMAISUUS VS. VASTUU VAHINGON SATTUESSA lainalle antaja; yksityinen vai yhteisö tiedonantovelvoite vakuutuksesta lainaaja; yksityinen vai yhteisö vastuu riippuu saadusta tiedosta tahallisuus ja tuottamus vs. hyvässä tarkoituksessa sattunut vahinko korvausvastuun muodostuminen

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA

KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteen laitos KORVAUKSEN TAKAISINPERINTÄ YKSITYISHENKILÖLTÄ AJONEUVOVAHINGOISSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2010 Ohjaaja: Antti Kanto Tiina-Liisa Nikander TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU MUISTIO 20.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiön hallituksen vastuu 1

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 05 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi

HEVOSVAKUUTUS. Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen. pohjantahti.fi HEVOSVAKUUTUS Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen pohjantahti.fi SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUS 5 1 Vakuutuksen kohde 5 2 Vakuutuksen voimassaolo 5 3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo 5 4 Vakuutusturvan

Lisätiedot

KESKUSTELUMUISTIO TOIMEENPANEVAN JOHTAJAN ASEMASTA YHDISTYKSISSÄ

KESKUSTELUMUISTIO TOIMEENPANEVAN JOHTAJAN ASEMASTA YHDISTYKSISSÄ 1 21 HUHTIKUUTA 2008 KESKUSTELUMUISTIO TOIMEENPANEVAN JOHTAJAN ASEMASTA YHDISTYKSISSÄ Yleista Tämän muistion tarkoituksena on kartoittaa yleisellä tasolla muutoksia, joita osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 189/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailulain 66 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmailussa aiheutuneen vahingon korvaamista koskevaa

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot