Kokousaika kello 14:00-16:19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 osakekannan myyminen Toistaiseksi voimassa olevan ryhmäavustajan työsopimussuhteisen tehtävän käyttöönotto 149 Lääkärin viran perustaminen hoiva- ja vanhuspalveluissa alkaen ja täyttöluvan myöntäminen samasta ajankohdasta 150 Kunnan omavelkainen takaus konvertointilainalle / Siilinjärven Kotipolku Oy / Risulantie Siilinjärven kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä Siilinjärven kunnan lausunto Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen uudesta yhteistoimintasopimuksesta 153 Talousarvion seurantaraportti ja toteuma Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman raami / muutos Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Omistajaohjaus ja toimielinten kokoukset Saapuneet kirjeet ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari jäsen / puheenjohtaja Toivanen Tomi jäsen / I varapuheenjohtaja Korhonen Tarja jäsen / II varapuheenjohtaja Hassinen Raija jäsen Karvonen Anne varajäsen Merja Rautiaisen henkilökohtainen varajäsen Katainen Lauri jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rekola Jukka jäsen Ylikärppä Kauko jäsen Poissa Rautiainen Merja jäsen Muut Nykänen Erkko valtuuston puheenjohtaja Snellman Tuomo valtuuston I varapuheenjohtaja Niemitz Pirjo valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä / kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Simonen Heikki yritysasiamies Läsnä asiantuntijana :n 147 esittelyn ajan klo 14:02-14:10. Pitkänen Minna sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Läsnä asiantuntijana :n 148 esittelyn ajan klo 14:12-14:15.. Kantanen Kati hoito- ja vanhustyön johtaja Läsnä asiantuntijana :n 149 esittelyn ajan klo 14:17-14:26. Takkinen Pekka talousjohtaja Läsnä asiantuntijana :ien esittelyjen ajan klo 14:27-14:38. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rekola ja Tomi Toivanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jukka Rekola Tomi Toivanen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 osakekannan myyminen 1500/ /2014 Kh 147 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki Simonen, puh Marko Väisänen on ollut kiinnostunut ostamaan Siilinjärven kunnan omistaman teol li suus kiin teis tön Radantauksen teollisuusalueella m2:n vuokratontilla ole va hallirakennus sisältää neljä m2 kokoista tuotantohallia sekä so siaa li ti lat. Kokonaispinta-ala on 486 m2. Rakennus on valmistunut vuonna 1984, on alkuperäisessä tilassaan ja sisältää paljon korjaustarpeita. Rakennuksessa on öljylämmitys. Tiloista kolme hallia on vuokrattu. Teollisuuskiinteistö on yh tiöi tet ty, ja rakennus ja tontin vuokraoikeus on Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8:n nimissä. Siilinjärven kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. EU:n komission tiedonannon mukaan julkisyhteisöjen on varmistettava ennen maa-aluei den ja rakennusten kauppoja, ettei kauppaan sisälly tukea (Komission tie don an to - Julkisten viranomaisten maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoi hin sisältyvistä tuista EYVL C 209/3). Kunta on teettänyt etu käteen riippumattomalla asiantuntijalla kiinteistön arvioinnin, jonka mukaan kiin teistön arvo on euroa. Viimeisessä tilinpäätöksessä yhtiön tasearvo oli euroa. Marko Väisäsen tarjous perustuu kiinteistöyhtiön koko osakekannan os ta mi seen. Väisänen tarkoitus on ottaa vapaana oleva halli oman yrityksensä käyt töön. Vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset jatkuisivat ennallaan. Myös tontin vuokrasopimus säilyy ennallaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: tukee resurssien täysimääräistä ja luovaa hyödyntämistä ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Marko Väisäselle Kiinteistö Oy Siilinjärven Teol lisuus tie 8:n koko osakekannan (sadanneljänkymmenentuhannen) euron kauppahinnalla. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että mahdollista valtiontukea koskevat selvitykset on tehty, eikä kauppaan sisälly tukea. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Heikki Simonen.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Toistaiseksi voimassa olevan ryhmäavustajan työsopimussuhteisen tehtävän käyttöönotto Kh 148 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, puh Harjamäen työ- ja päivätoimintakeskuksella järjestetään kehitysvammaisten työja päivätoimintaa noin 50 asiakkaalle neljässä ryhmässä. Toimintakeskuksella työs ken te lee 6 ohjaajaa, joista 2 ohjaajaa on aamupäivän aikuisten ohjauksessa ja iltapäivät koululaisten iltapäiväkerhossa ohjaajina sekä kaksi määräaikaista ryh mä avus ta jaa. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen perusteella ke hitys vam mai sel le henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työ- ja päivätoimintaa, jon ka tarkoituksena on edistää ja tukea kehitysvammaisten henkilöiden it se näises sä elämässä selviytymistä, sosiaalisia taitoja ja osallistumista yhteiskuntaan. Päivätoiminnassa ohjaaja vastaa päivätoimintaryhmän päivätoiminnan sisällön suun nit te lus ta, toteutuksesta ja ohjauksesta. Ryhmäavustaja huolehtii asiak kaiden päivittäisistä toiminnoista eli perushoidosta. Ryhmäavustaja on välttämätön, jot ta voidaan turvata vaikeavammaisten asiakkaiden osallistumismahdollisuus päi vä toi min taan, johon heillä on erityishuolto-ohjelman mukainen subjektiivinen oi keus. Ryhmäavustajan tehtävä on täytettynä määräaikaisesti saakka. Ryhmä avus ta jan tarve on jatkuvaa, jonka vuoksi esitetään tehtävän täyttämistä toistai sek si alkaen nykyisin tehtävää määräaikaisesti hoitavalla henkilöllä. Hen ki lön palvelussuhdetta on jatkettu useita kertoja eikä työsuhteen jatkamiseen mää rä ai kai se na ole enää lain mukaista perustetta. Ryhmäavustajan työsopimussuhteinen tehtävä kuuluu KVTES:n hin noit te lu ryhmään 04PER010, koulutus tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai muu sovel tu va koulutus. Tehtävän työaikamuoto on yleistyöaika (38,25 h/viikko) ja teh tävään sovelletaan kunnallista yleistä työ- ja virkaehtosopimusta. Ryhmäavustajan tehtävälle on varattu talousarvioon palkkamäärärahat koko vuodel le. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Edellä selostettuun perustuen kunnanhallitus antaa luvan ryhmäavustajan tois taisek si voimassa olevan työ so pi mus suh tei sen tehtävän käyttöönotolle al kaen. Edel leen kun nan hal li tus päättää, että ryhmäavustajan tehtävän kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 11 mukainen pä te vyys tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ryhmäavustajan tehtävän palkkahinnoitteluryhmä on 04PER010 tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa (38,25 h/vko).

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Minna Pitkänen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Lääkärin viran perustaminen hoiva- ja vanhuspalveluissa alkaen ja täyttöluvan myöntäminen samasta ajankohdasta Kh 149 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluiden talousarviossa on varattu rahaa lääkärityövoiman os toon. Ostopalveluihin on jouduttu turvautumaan kahdesta eri syystä. Hoiva- ja van hus pal ve lui den toiminta oli vuodesta 2013 alkaen väliaikaisissa toimitiloissa Saa ris to kau pun gis sa. Saariston hoitokodin etäisyydestä johtuen yksikön lää kä ripal ve lu jen järjestäminen Siilinjärveltä käsin ei ole ollut realistista ja kun kyseessä oli tilapäinen ratkaisu, joka toteutettiin Siilinjärven kunnan omalla henkilöstöllä ja lai tos muo toi se na, ei lääkäripalvelun järjestämisvelvollisuutta ollut mahdollista myös kään osoittaa Kuopion kaupungin terveyskeskukselle. Tästä johtuen ainoak si vaihtoehdoksi jäi käytännössä lääkäripalvelun ostaminen. Toiseksi oman toi min nan lääkäriresurssi ei ole pystynyt vastaamaan alueella toimivien yk si tyisten hoitokotien tarpeeseen, josta johtuen on jouduttu turvautumaan lää kä ri työ voiman ostoihin. Hoiva- ja vanhuspalveluiden toiminta on palautunut syyskuussa 2015 takaisin Siilin jär vel le, jonka johdosta lääkäripalveluiden järjestäminen on tullut uudelleen tarkas tel ta vak si. Terveydenhuoltolain ( /1326) 4 mukaan kunnan on osoi tet ta va riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden pe rustee na olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon pal ve lui hin. Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan käy tet tä vis sä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Lisäksi laki ikään ty neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys pal ve luis ta ( /980, 10) velvoittaa, että kunnan käytettävissä on ol ta va ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo riu tu mi sen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveys pal ve lu jen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asian tun temus ta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edis tämi sen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ra vit se muksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Lääkäripalveluiden tarkastelussa on tullut esille, ettei paluuta tilanteeseen ennen väis töä enää ole lääkärityövoiman suhteen. Tämä johtuu siitä, että väistöajalla re surs sia on jouduttu kohdentamaan väestövastuutehtäviin, jotka ovat li sään tyneet muun muassa valinnanvapauden myötä ulkokuntakäytöstä johtuen. Tällä het kel lä 342 henkilöä on siirtänyt hoidon Siilinjärvelle, lisäysvauhti on lähes 20 hen keä kuukaudessa. Lisäksi ikärakenteen muutos näkyy vastaanotolla niin, että en tis tä iäkkäämmät potilaat ovat entistä monisairaampia, jolloin vas taan ot to ai koja on jouduttu pidentämään. Lääkärityövoiman resurssin käyttöön vaikuttaa myös lain sää dän nös sä ja asetuksissa tapahtuneet muutokset, jotka edellyttävät re surssin kohdentamista eri vastuusektoreille määrällisesti enemmän, kuten koulu- ja opis ke lu ter vey den huol toon. Käytännössä hoiva- ja vanhuspalveluiden lää kä ri tarpee seen ei pystytä nykyisellä resurssilla vastaamaan. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäripalveluiden järjestämisessä toisena vaih to ehto na on tarkasteltu lääkärityövoiman ostopalveluja. Lääkärityövoiman os to pal velut on kustannuksiltaan kalliimpaa kuin omana toimintana tuotettu lääkäripalvelu.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Lääkärityövoiman ostopalvelujen muuttaminen omaksi toiminnaksi on kus tan nuksil taan kunnalle taloudellisempaa. Lääkärityövoiman ostopalvelujen kustannus vuo des sa on noin euroa enemmän kuin oman, virkasuhteeseen palkatun lää kä rin. Kustannusarviossa on huomioitu virkalääkäristä aiheutuvat kaikki kustan nuk set mukaan lukien sosiaalikulut. Lisäksi viimeaikaiset valtakunnalliset selvitykset ovat osoittaneet, että kunnat ovat saaneet aikaan merkittäviä kustannussäästöjä vastuulääkäripalveluilla vanhus pal ve luis sa. Selvitysten mukaan kustannussäästö perustuu ikäihmisten en nakoi vaan ja pitkäjänteiseen hoitoon, jolloin vaikutetaan hoitolinjauksiin, hoi to ket juihin sekä konkreettisesti ambulanssikuljetuksiin, päivystyskäynteihin ja sai raa lahoi to jak soi hin. Virkasuhteeseen palkatun lääkärin tehtäväkuvaksi on suunniteltu hoiva- ja vanhus pal ve lui den lääkärin tehtävät. Tehtäväkokonaisuus sisältää kotihoidon säännöl lis ten asiakkaiden, asumispalveluiden asukkaiden, lyhytaikaishoidon asiak kaiden ja alueella toimivien yksityisten hoitokotien asukkaiden vas tuu lää kä ri teh tävien lisäksi lääketieteellisen asiantuntijaroolin tarvittaessa SAS-työryhmän päätök sen teos sa. Lääkäripalvelujen oston muuttaminen omaksi toiminnaksi tuottaa n euron kus tan nus sääs tön vuosittain. Palkkaus katetaan tileiltä: 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta kustannuspaikka 8411 Risuharju 4431 Terveyspalvelut kustannuspaikka 8465 Ikääntyneiden tehostettu pal ve luasu mi nen Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee hoiva- ja vanhuspalveluiden ta lous ar vioon varattujen lääkärityövoiman ostopalveluiden muuttamista omaksi toiminnaksi ko kouk ses saan Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen; päätöksellä vai kute taan kestävään kuntatalouteen parantamalla palveluprosesseja ja hyödyntämällä resursseja te hokkaas ti. ehdotus Edellytyksellä, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ko kouk sessaan ( 59) lääkärityövoiman ostopalvelujen muuttamisen omaksi toiminnaksi hoi va- ja vanhuspalveluissa, kunnanhallitus päättää, että hoiva- ja van hus pal velui hin perustetaan vakinainen kokoaikainen terveyskeskuslääkärin virka seuraavin ehdoin: kelpoisuusehtona lääketieteen lisensiaatin tutkinto palkkahinnoittelutunnus L1TK5200 tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka 5232,30 euroa työaikamuoto: 37 t/viikko kokoaikainen sovellettava työ-/virkaehtosopimus: Lääkärisopimus LS/ ja KVTES Lisäksi kunnanhallitus myöntää viran täyttöluvan viran perustamisajankohdasta lu kien. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Kati Kantanen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan omavelkainen takaus konvertointilainalle / Siilinjärven Kotipolku Oy / Risulantie / /2014 Kh 150 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallitus on tekemällään pää tök sel lä päät tänyt ottaa pitkäaikaisen luoton Handelsbankenilta seu raa vin ehdoin: luoton käyttötarkoitus valtion asuntolainan ja kunnan tertiäärilainan poismaksu, lainojen yhteissaldo lopetuskorkoineen ja -kuluineen per luoton määrä luottoaika kymmenen vuotta korkosidonnaisuus viiden vuoden kiinteä kokonaiskorko 0,95 % vakuus kunnan omavelkainen takaus Rahoitus käytetään Siilinjärven Kotipolku Oy:n omistaman osoitteessa Risulantie 8, Siilinjärvi sijaitsevan Risuliinan kiinteistön pysyvän käyttötarkoituksen muu toksen aiheuttamiin luototusrakenteen järjestelyihin. Risulantie 8 asukkaat ovat siirty neet Vanhan Pappilan palvelukotiin alkaen. Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden esityksestä kiinteistön yhteensä 14 asunnosta 13 asuntoa otetaan intervallikäyttöön ja yksi asunto henkilökunnan so si aa li- ja toimistotilaksi. Esityksen mukaan Siilinjärven kunta vuokraa koko kiinteis tön yhtiöltä. ARA:n säännösten mukaan koko kiinteistön pysyvä käyttötarkoituksen muut ta minen edellyttää rajoituksista vapauttamista aravarajoituslain 16 :n tai kor ko tu kilain 18 :n mukaisesti. Rajoituksista vapauttaminen edellyttää valtion asun to laino jen poismaksua. ARA myönsi kohteelle aravarajoituksista vapautuksen tekemällään pää tök sel lä. Rajoituksista vapauttamisen edellytyksenä on, että 1. valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen mak se taan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta 2. valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13a :n mukaisesti vastuusta. Kyseessä on aravavuokratalo, johon kohdistuvat aravarajoituslain (1190/93) 3 :ssä säädetyt rajoitukset ovat voimassa saakka. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa kunnan oma vel kai sen takauksen ilman vaadittavaa vastavakuutta Siilinjärven Kotipolku Oy:n Handelsbankenin seuraavin ehdoin myöntämälle luotolle: luoton käyttötarkoitus valtion asuntolainan ja kunnan tertiäärilainan pois maksu, lainojen yhteissaldo lopetuskorkoineen ja -kuluineen per luoton määrä luottoaika kymmenen vuotta korkosidonnaisuus viiden vuoden kiinteä kokonaiskorko 0,95 %

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ vakuus kunnan omavelkainen takaus Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä / /2014 Kh 151 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pohjois-Savon pelastuslaitos on laatinut uuden pelastustoimen pal ve lu ta so päätös luon nok sen ja lähettänyt sen maakunnan kunnille lausunnon antamista varten. Palvelutasopäätöksen liitteinä ovat pelastustoimen riskianalyysi (jaetaan oheis ai neis to na), tur val li suus vies tin tä- ja valvontasuunnitelmat sekä pe las tus toimen paloasemaverkosto ja ra ken nus in ves toin ti suun ni tel mat vuosille Riskianalyysi sekä pelastustoimen visio ja strategia toimivat pal ve lu ta so pää töksen perustana. Keskeisenä toimintaa ohjaavana periaatteena on on net to muuksien ennaltaehkäisy ja hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen, jota edistetään tur val li suus vies tin nän keinoin antamalla ohjausta, valistusta ja neuvontaa alueen asuk kail le ja eri toimijoille. Riskianalyysiin ja riskien toteutumisen seurantaan perus tuen allokoidaan pelastustoimen resurssit siten, että ne mahdollisimman hyvin koh dis tu vat riskiluokitusten osoittaman tarpeen ja määritetyn pal ve lu ta so ta voitteen mukaisesti. Palvelutason toteutumista seurataan lisäksi lakisääteisellä ta solla ensisijaisesti pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmällä (PRON TO), omalla seuranta- ja raportointijärjestelmällä, saadun palautteen perus teel la sekä sisäisen valvonnan avulla. Siilinjärven kunnan kohdalla on tehtävien toimintavalmiusaika toteutunut sekä ensim mäi se nä kohteessa olleen yksikön (a) että riskialueittain tehtävissä, joiden resurs si luo ki tus on kiireinen (b) hyvin ja koko pelastustoimen toiminta-alueen keski ar voa paremmin: (a) sjvi 87%/alue 76%; (b) sjvi 95%/alue 84%. Siilinjärven kunnan alueella on pelastustoiminnan tehtävistä tapahtunut aikavälillä /34272 eli 6,7%. Siilinjärven osuus pelastustoimen kus tannuk sis ta on noin 8,4 %. Siilinjärven pelastuslaitoksen henkilöresurssi on saatettu pal ve lu ta soa vastaavalle tasolle vuonna Palvelutasopäätöksestä ei voi suo raan johtaa, eikä siinä ole ilmaistu seikkoja, joiden perusteella voi joh to päätel lä oleellista lisäresursoinnin tarvetta kunnan alueelle. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen pal ve lu ta so pää tök ses tä vuosille , että kunnanhallituksella ei ole huomau tet ta vaa suunnitelman suhteen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen uudesta yhteistoimintasopimuksesta 611/ /2014 Kh Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pohjois-Savon aluepelastuslaitos on valmistellut kuntien maksuosuuden mää räyty mis pe rus tei den muuttamista ja muutoksesta aiheutuvan perussopimuksen muu tos ta. Aluepelastuslautakunta on lähettänyt jäsenkuntien hyväksyttäväksi uuden yhteistoimintasopimuksen (liite). Sopimuksen muutokset koskevat kahta asiaa: Muutetaan paloasemavuokrien pääomakustannuksen korkoperusteen tar kista mi nen siten, että se on kaikille samansuuruinen (sopimuksen 7). Muutetaan kuntien maksuosuuksien määräytymisperusteita (sopimuksen 9 "Kun tien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin"). Muutos vaikuttaa siten, että asukasmäärän lisäksi riskiruutujen määrä vaikuttaa mak su osuu teen ja niiden painoarvo kasvaa ja viimeksi vahvistetun talousarvion pai no ar vo alenee aikaisemmasta. Vaikutus Siilinjärven kunnan maksuosuuteen on maksuosuutta kasvattava muutok sen alkuvaiheessa noin /vuosi. Em. korotus vaikuttaa edelleen maksu osuut ta jossain määrin kasvattavasti tulevina vuosina. Kuopion seudun työvaliokunta on käsitellyt maksuosuusasiaa ja kirjannut asiasta seu raa vaa: "Nykyistä kustannusjakomallia on pakko muuttaa, koska nykyinen jakoperuste on vanhentunut. Työryhmän esittämä malli sinänsä nähtiin perustellusti (ris kipai not tei suus), mutta todettiin sen nostavan kustannuksia merkittävästi osalla kun tia. Keskusteltiin voisiko siirtymäaikaa pidentää jollakin metodilla. Kes kuste lus sa nousi esille, että palo- ja pelastustoimen resursoinnit suhteessa ris keihin tulee myös tarkastella kustannusjaon muuttamisen ohella ja tämä linjaus oli si päätettävä samassa yhteydessä, kun uusi sopimus hyväksytään.toni Auvi nen ja Sirpa Lätti-Hyvönen valmistelevat pohjaa yhteiseksi kannanotoksi. Val tuus to jen tulee antaa kantansa huhtikuun loppuun mennessä" Kuntien päätökset asiasta on pyydetty antamaan mennessä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian linjauksia tukeva; re surs si tarkas te lu sopimusmuutoksen yhteydessä vaikuttaa alueen mahdollisen kokonaisresurssien uuden al lokoin nin kautta kustannusten muodostumiseen ja niiden jakauman ja palvelutason oi keu den mu kaiseen toteutumiseen. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että se ei tässä vaiheessa esitä kunnanvaltuustolle so pimuk sen hyväksymistä, vaan katsoo että ennen sopimuksen voimaansaattamista tu lee selvittää työvaliokunnan päätöksessään kirjaamat asiat siirtymäajan ja resurs oin nin osalta.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Hyväksyttiin. Kh Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pelastustoimen maksuperusteiden muutosta on käsitelty Kuopion seudun kun tajoh ta jien työvaliokunnassa, jossa se on katsottu pääosin perustelluksi. Työ va liokun ta on kuitenkin edellyttänyt, että maksuperusteiden määrittämiseen si säl ly tetään jatkossa asukaslukujen ja riskiruutujen (50 % maksuosuudesta) muutoksia seu raa vat resurssit. Muutokset resursseissa perustuisivat pelastustoimen pal velu ta so pää tök seen ja ne tulee suunnitella pitkällä aikavälillä ja niiden seurannasta vas tai si pelastustoimen operatiivinen johto. Yhteistoimintasopimuksen täsmennetyt muutokset ovat seuraavat. Esitys koskien pääomavuokraa ( 7) Kiinteistöjen pääomavuokrien korkoperusteena käytetään 12 kk euribor-korkoa, jo hon lisätään 1 %:n marginaali vuonna Kiinteistöjen pääomavuokriin si sälly tet tä vän laskennallisen kokonaiskoron vahvistaa vuosittain alue pe las tus lau takun ta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Marginaalin tulee heijastaa pe las tus toimen alueen kuntien lainakantojen keskimääräistä marginaalia. Esitys koskien maksuosuuksia ( 9) Pelastustoimen nettokustannuksista, jotka eivät sisällä poistoja, 50 % jaetaan viimek si vahvistetussa talousarviossa kunnille määräytyneen maksuosuuden suhtees sa ja 50 % asukasluvun ja toimintavalmiutta osoittavien riskiruutujen määrän pe rus teel la. Asukaslukuna käytetään tammikuun 1. päivän väestötietoja ja riskiruutuina I - III ris ki luo kan mukaisten riskiruutujen määrää. Riskiruutujen määrittely perustuu valta kun nal li seen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Ris kialue ja ko tarkastetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Siilinjärven kunnan vuosimaksuosuus nousee muutoksesta johtuen noin eu roa vuoden 2014 talousarvion perusteella tehtyihin laskelmiin perustuen. Lasken ta me ne tel mäs tä johtuen maksuosuus kasvaisi edelleen siten, että viiden vuoden kuluttua vuosikasvu olisi nykytilanteeseen euroa, jonka jälkeen vuosi mak sun lisäkasvu olisi marginaalinen. Koska maksuosuus kasvaisi myös ny kyiseen laskentamenetelmään perustuen, olisi nettomuutos viiden vuoden kuluttua noin euroa/vuosi. Siilinjärven maksuosuutta rasittaa nykyisellään erillisperusteinen maksuosuus, jon ka suuruus on noin euroa/vuosi ja joka perustuu vuonna 2013 tehtyyn henkilöstölisäykseen, josta aiheutunut kulu on kokonaan kohdistettu Sii linjär vel le. Tämä erillismaksuosuus tulisi tasata lähtötilanteessa laskentavuonna 2014 ao. vuoden laskentaperusteilla koko yhteistoiminta-aluetta koskevaksi, koska resurssien käyttöön liittyviä erillismaksuosuuksia ei ole Siilinjärven lisäksi kuin Kuo piol la. Menettelyllä tasattaisiin uudistuksen alkuvuosien kustannusten nousun vai ku tus ta keskipitkän aikavälin lopputuleman muuttuessa vain marginaalisesti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: kts. aikaisempi

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä pelastustoimen uuden yh teis toi min ta so pi muksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää aluepelastuslautakunnalle, että uuden mak suosuus pe rus tei den käyttöönoton yhteydessä tapahtuvassa kun ta osuus las kel massa otetaan huomioon erillismaksuosuudet tasaamalla niiden vaikutus laskennan aloi tus vuon na koko yhteistoiminta-aluetta koskevaksi Esittelijä veti asian pois esityslistalta. Kh 152 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on pyytänyt yhteistoiminta-alueen kuntien lau sun toa Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen uudesta yh teis toi min ta so pimuk ses ta. Yhteistoimintasopimuksen keskeinen muutos on kirjattu alue pe las tuslau ta kun nan 6/2015 pöytäkirjan 41 :ään seuraavasti: Aluepelastuslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti Pohjois-Sa von alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimus on päivitetty vastaa maan laitoksen toimintaa ja palvelujen tuottamista kunnille. Yhteistoimintasopimuksen päivitys sisältää muutoksen vuokrien las ken ta perus teen muutoksen, 7 Kiinteistöt, koska nykyinen vuokrien sisältämä 4 %:n las ken nal li nen korko ei vastaa tämän päivän korkotasoa. Uuden las ken ta perus teen mukaiset vuokrat tulisivat voimaan alkaen. Kuntien maksuosuuden perusteeksi on korvattu nykyisen sopimuksen mu kainen kohta "Vuonna 2010 lasketaan uusi 'nettomenojen suhdeluku' käyttäen las ken ta perus tee na sopijakuntien vuoden 2009 lopullisia kokonaismaksuosuuksia käyt töta lous me noi hin. Em. suhdelukua käytetään muuttumattomana kustannusten ja ko pe rus tee na 94 %:iin nettokustannuksista. Loppuosa 6 % jaetaan asu kaslu ku jen suhteessa käyttäen perustana tilinpäätösvuoden tammikuun 1. päivän asu kas lu kua. Edellisessä momentissa tarkoitettua 'nettomenojen suhdelukua' tarkistetaan vuo den 2010 jälkeen kolmen (3) vuoden välein käyttäen jakoperusteena edelli sen vuoden todellisia kustannuksia. Tarkistamisessa noudatetaan yh teis toimin ta so pi muk sen 11 :n periaatetta." kuulumaan seuraavasti: Pelastuslaitoksen nettokustannuksista, jotka eivät sisällä poistoja, 94 % jaetaan kokonaismaksuosuuksien suhteessa ja 6 % talousarvion val mis te lu vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen suhteessa. Ko ko nais mak su osuuksien jakoperuste tarkastetaan kolmen (3) vuoden välein käyttäen ja ko pe rustee na edellisen vuoden todellisia kustannuksia. Vuoden 2016 talousarvion maksuosuuksien laskentaperusteena käytetään tilin pää tök sen 2014 kokonaismaksuosuuksia. Seuraava maksuosuusperusteen

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ tar kas tus tehdään kolmen vuoden välein eli vuoden 2019 talousarviossa 94 % kus tan nuk sis ta jaetaan tilinpäätöksen 2017 lopullisien maksuosuuksien ja 6 % kun tien asukaslukujen suhteessa. Voimassa olevan sopimuksen maininta, että em. jakoperusteen tar kis ta mi sessa noudatetaan yhteistoimintasopimuksen 11 :n periaatetta on poistettu, koska perusteen muutos sisältyy hyväksyttäviin talousarvioihin ja tilinpäätöksiin. Muil ta osin yhteistoimintasopimus on samansisältöinen kuin keväällä kun nis sa ol lut yhteistoimintasopimus. Muutoksella ei ole vaikutusta kunnan nykyiseen maksuosuuteen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle lausun to naan uudesta yhteistoimintasopimuksesta, että Siilinjärven kunnalla ei ole huo mau tet ta vaa siihen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Talousarvion seurantaraportti ja toteuma / /2014 Kh 153 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh ja talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Talousarvion valtuustoseurannan seurantaraportti taloudesta ja toiminnasta sekä ta lous ar vion toteumasta ajalta on liitteenä. Koko vuoden 2015 toimintakatteeksi on tulosalueiden raportoinnin myötä muodos tu mas sa noin -107,3 milj. euroa, jossa on parannusta talousarvioon nähden noin 2,8 milj. euroa (2,5 %). Kasvu viime vuoden toteumaan nähden on noin 3,5 milj. eli 3,4 %. Vuosikatteeksi on muodostumassa noin 4,7 milj. euroa, mikä on noin 2,8 milj. enemmän kuin talousarviossa. Vuoden alijäämäksi muodostuisi em. tie doil la noin -1,3 milj. euroa, mikä on noin 2,9 milj. talousarviota parempi tulos. Tu lok sen muodostumiseen vaikuttaa pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon en nakoi ta pienempi kasvu, teknisten palveluiden ennakoidut säästöt ja maankäytön bud je toi mat to mat myyntitulot. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen noin 1 milj. euron henkilöstösäästöjen toteu tu mi sen osalta voidaan todeta, että tavoitteena ollut 2/3 vapautuvien tehtävien täyt tä mät tä jättämisessä ei olla tähän mennessä onnistuttu (säästötavoite tältä osin koko vuodelle euroa). Määräaikaisten henkilöiden 30 %:n käytön vä he ne mi nen ei ole tähän mennessä toteutunut kehityksen ollessa kuitenkin oikean suun tai nen: vuonna 2015 tammi-elokuussa määräaikaisia henkilöitä on keski mää rin 10 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Ta voi tesääs tö tältä osin koko vuodelle on euroa. Ns. bonusvapaita (palkaton vir ka- ja työvapaa) on tammi-elokuussa 2015 pidetty 1236 päivää, josta kertyy noin euroa tavoitteen ollessa koko vuodelle euroa. Tältä osin sääs tö ta voit teen voidaan odottaa toteutuvan suunnitellusti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee talousarvion seu ran ta ra por tin ja toteuman ajalta tiedoksi. Hyväksyttiin.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman raami / muutos 1319/ /2014 Kh Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh ; talousjohtaja Pekka Takkinen, puh ja talouspäällikkö Eeva Miettinen, puh Kunnan talouspalveluissa on laadittu talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laadintaohje. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman raamin pohja-aineistoksi ovat palvelualueet toimittaneet esitykset toiminnallisiksi muutoksiksi. Esitysten mu kai nen nettokasvu voimassa olevaan talousarvioon nähden on yhteensä noin 0,8 vuodelle Vuodelle 2017 kasvu olisi 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2018 yhteen sä 3,5 milj. euroa. Investointiesityksiä on tehty jokaiselle kehysvuodelle 10 milj. euroa vuosittain. Kunnassa on talouden tasapinottamiseen tähtäävä ohjelma, joka on hyväksytty val tuus tos sa Ohjelma päättyy vuoden 2016 lopussa ja vaikuttaa omalta osaltaan vielä tulevan talousarvion laadintaan. Talousarvion laadintaan vaikuttaa myös kuluvan vuoden toteumatilanne ja sen poh jal ta laadittu koko vuoden ennuste. Nämä on raportoitu kunnanhallitukseen kuu kau si ra por toin nin yhteydessä. Mikäli laadittu koko vuoden ennuste toteutuu, toi min ta kat teen kasvu (heikkeneminen) on 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Voi mas sa ole vaan talousarvioon nähden toimintakate on noin 2,2 milj. euroa pienem pi. Vuosikatetta kertyisi noin 4,9 milj. euroa (talousarvio 1,9 milj.) ja lai na kanta olisi noin 56,6 milj. euroa eli noin euroa per asukas (talousarviossa euroa). Vuosien raamien lähtökohtana on kunnan johtoryhmän valmistelu se kä valtuustoseminaarin (24.8.) aikana käydyt keskustelut, joihin perustuen on ase tet tu seuraavat reunaehdot raamin asettamiselle: Vuoden 2016 toimintakatteen kasvu (heikkeneminen) rajataan +2 %:iin kuluvan vuo den toteumatilanteen ja sen pohjalta laaditun koko vuoden ennusteeseen näh den. Tämä merkitsee noin -109,9 milj. euron toimintakatetta vuodelle Sum ma pitää sisällään talouden tasapainottamisohjelmassa sovitun -1 %:n henki lös tö ku lu sääs tön, palvelualueiden toiminnalliset muutokset ja palkkojen yleis koro tuk sen. Taloussuunnitelmavuosien toimintakatteen kasvu olisi palvelualueiden te ke mien esitysten mukaisesti noin +1,5 %. Tällöin toimintakate vuodelle 2017 muo dos tui si noin -111,6 milj. euroon ja vuodelle 2018 yhteensä noin -113,2 milj. eu roon. Näillä oletuksilla kehyskaudelle ei muodostuisi alijäämää. Investointien keskimääräinen tavoitetaso on asetettu n. 9 milj. euroon per vuosi. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: talousarvioraami merkittävä strategiakokonaisuuden kannalta

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laa din ta oh jeen ja raamin. Hyväksyttiin. Kh 154 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh ja talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan ( 131) talousarvion 2016 ja ta lous suun ni tel man laadintaohjeen ja raamin. Raamia hy väk syt täessä käytössä oli Kun ta lii ton keväällä toimittama verotulokehys, jonka pohjalta kunnan tulopohjaa ar vioi tiin. Kuntaliitto on toimittanut syyskuun alussa uuden ve ro tulo ke hyk sen jos sa on huomioitu uusimmat tiedot mm. palkkasumman aiempia ennus tei ta huo nom mas ta kehityksestä, työttömyyden kasvusta sekä huomioitu myös ve ro pe rus te muu tok set valtionvarainministeriön talousarvioesityksen mu kaises ti. Uuden verotulokehyksen mukaiset verotulot alenevat Siilinjärven kunnassa noin 2,0 milj. euroa. Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työ tulo vä hen nyk sen korottamisella. Tämän vaikutus Siilinjärven verotuloihin on ar violta noin 0,8 milj. euroa. Menetys on esitetty kompensoitavaksi valtionosuudessa. Yh tei sö ve ron 5 %:n korotetusta kuntaosuudesta luopuminen on huomioitu jo aiem mis sa laskelmissa. Verotulojen ja valtionosuuden kokonaismuutos on em. huo mioi den noin -1,2 milj. heikompi kuin kunnanhallituksen hyväksymässä raamis sa. Valtionosuuksiin tulevat muutokset vahvistetaan valtion budjettikäsittelyssä, joka jul kais taan Tämän jälkeen voidaan arvioida miten kuntien val tionosuus lopulta muuttuu ja toteutuuko mm. em. veroperustemuutoksen kom pensoin ti ennakkotiedon mukaisesti. Talouspalvelut on valmistellut uuden kunnan kokonaisraamin, jossa on huomioitu tu lo poh jas sa tapahtuneet muutokset vuosille Kunnanhallitus keskus te lee palvelualuekohtaisesta jaosta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää muuttaa toimintakatteen kokonaisraamia 0,6 milj. eurolla eli noin -109,3 milj. euroon vuodelta Muilta osin aiemmin hyväksytty päätös säi lyy ennallaan. Hyväksyttiin.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle /02.03/2014 Kh 155 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh ja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin teis tö ve ropro sent tien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoito vuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sa dasosan tarkkuudella. Verohallinnolle kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava vii meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Nykyisen lain mukaan yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,80 ja enintään 1,55. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien ra ken nusten veroprosentiksi on nykyisin määrättävä vähintään 0,37 ja enintään 0,80. Muiden asuinrakennusten, joiden huoneistopinta-alasta yli puolta käytetään muu hun kuin vakituiseen asumiseen, veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosent ti yk sik köä korkeammaksi kuin vakituiseen asumiseen käytettävien ra ken nusten veroprosentti tai, jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määrää mää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määrää män yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi (13 ). Kiinteistöverolain 12 a :ssä säädetyillä perusteilla voidaan määrätä erikseen raken ta mat to man rakennuspaikan veroprosentti, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Lain 13 a :ssä säädetyillä perusteilla voidaan määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoi te tun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiin teis tö ve ro pro sent ti edellä mainittua alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva ra ken nus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Näiden kiinteis tö jen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 (nolla). Kunta ei pää tä sitä, kehenkä verovelvolliseen kiinteistöverolain 12 a :n ja 13 a :n mu kaisia kiinteistöveroprosentteja sovelletaan, vaan päätökset niistä tekee verottaja. Edelleen kunta voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voi ma lai tokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja raken nel miin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 2,85. Vesi- ja tuu livoi ma lai tok seen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, so vel letaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Siilinjärven kunnanvaltuusto on korottanut kiinteistöveroprosentteja viimeksi vuodel le Nykyiset kiinteistöveroprosentit ovat yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 % vakituisten asuntojen veroprosentti 0,65 % muiden rakennusten veroprosentti 1,00 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 % yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen ja voimalaitosten kiin teistö ve ro määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan:

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää Siilinjärven kun nan vuo den 2016 kiinteistöveroprosentit pidettäväksi ennallaan, jolloin ne ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 % vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 % muiden rakennusten veroprosentti 1,00 % rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 % yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen ja voimalaitosten kiin teistö ve ro määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Hyväksyttiin.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2014 Kh 156 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh ja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Kuntalain 111 :n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ve rohal li tuk sel le viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tu lo ve ro pro sen tin suuruus. Tuloveroprosentin suuruudesta on päätettävä / il moitet ta va neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kunnanhallitus on asettanut -109,3 milj. euron suuruisen toimintakatetavoitteen vuo den 2016 talousarvion laadinnan raamiksi. Tavoite merkitsee noin 1,85 %:n suu ruis ta toimintakatteen heikkenemistä kuluvan vuoden elokuussa arvioituun es ti maat tiin, jonka toteutuessa kunnan kuluvan talousarviovuoden alijäämän suuruu dek si on arvioitu noin 1,3 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvion toi min ta kattee seen nähden tavoite tarkoittaa katteen noin 2,5 %:n paranemista. Tulos on es ti maa tin toteutuessa noin 2,9 milj. euroa talousarviota parempi ja taseen yli jäämän on arvioitu muodostuvan 1,7 miljoonaksi euroksi. Taloussuunnitelmavuosien 2017 ja 2018 toimintakatteen tavoitteelliseksi muu toksek si on kehyslaskelmassa asetettu 1,5 %:n muutos (heikkenemä) vuodessa. Nykyisillä ansiotulo- ja kiinteistöveroprosenteilla on verotulojen määräksi arvioitu (si säl tää myös yhteisöveron) noin 84,7 milj. euroa, mikä on noin 1,3 milj. euroa ku lu val le vuodelle arvioitua alhaisempi. Valtionosuudet mukaan lukien ve ro tu loluon tei sen tu lo ra hoi tuk sen kokonaismäärän on arvioitu olevan noin 113,36 milj. eu roa, mikä on noin 1,2 milj. euroa kuluvan vuoden vastaavaa tuloarviota suurem pi. Em. perusteilla vuosikatetta muodostuu vuonna 2016 noin 3,7 milj. euroa, ti li kauden ali jää mä on noin 2,3 milj. euroa ja tase on hieman alijäämäinen. Suun ni tel lulla 9 miljoonan euron vuosi-investointitasolla lainamäärä kasvaa noin 5,3 mil joonaa euroa talousarviovuonna ja noin 2 miljoonaa vuosina Mikäli kunnanhallituksen tavoitteeksi asettama toimintakatteen 1,5 %:n suuruinen muu tos (heikkeneminen) toteutuu vuosina , on ao. vuosina mah dol lista saavuttaa positiivinen tulos, tase palautuu ylijäämäiseksi ja investointikyky para nee jopa siinä määrin, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella vuonna Palvelualueiden toi min nal li set muutostarpeet tuleville vuosille ovat kui tenkin raa min antamaa liikkumavaraa suuremmat ja kansantalouden tila on riski vero tu lo ra hoi tuk sen kehittymiselle, mikä vaikeuttaa tilanteen hallintaa. Mikäli esi tetyt muutokset toteutuvat ja toimintakate heikkenee ta voi tet ta enemmän, tar kas teluun tulee ottaa mm. verotulorahoituksen li sää mi nen.

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanvaltuusto korotti tuloveroprosenttia vuodelle 2014 yhdellä pro sent ti yk siköl lä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Siilinjärven kunnan tu lo ve ro prosent ti pidetään ennallaan vuonna 2016 eli tuloveroprosentti on 21,25 %. Hyväksyttiin.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Omistajaohjaus ja toimielinten kokoukset Kh 157 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötä vai kut taa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liit tyä ainakin perussopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, hen ki lö va lin toi hin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhtiöissä edustaville henkilöille ja muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vas taa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä kon ser ni valvon nan järjestämisestä. Kunnanhallituksen kokouksissa tässä kyseisessä kohdassa käsitellään ajan kohtai set omistajaohjauksen asiat. Edellä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa käsitellään toimielinten esityslistat ja eväs te tään kunnanhallituksen kokousedustajia tulevien kokousten osalta. Lisäksi täs sä asiakohdassa käsitellään kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat (kuntalaki: asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) samoin kuin ko kous pöy täkir jan muiden toimielinten osalta, joissa on kunnanhallituksen edustaja tai kunnan joh ta ja. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: merkittävä strategiakokonaisuuden kannal ta ehdotus Kunnanhallitus kuulee kunnanhallituksen kokousedustajia viranomaislautakunnan kokouksen osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen osalta ympäristöterveyslautakunnan kokouksen osalta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta. Edelleen kunnanhallitus kuulee Siilinjärven Kotipolku Oy:n kokousedustajaa kokouksen osalta Pohjois-Savon maakuntahallituksen ko kous edus ta jaa kokouksen osal ta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män hallituksen ko kouksen osalta. Lisäksi kunnanhallitus evästää kunnanhallituksen kokousedustajaa teknisen lautakunnan kokouksen osalta. Merkittiin tiedoksi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män hallitus ei pi tä nyt kokousta Kunnanhallitus ohjeisti kunnanhallituksen edustajaa teknisen lau ta kun nan kokouksen 44 osalta siten, että ko. kilpailutus kes key tet täi siin ja, että kyseinen toiminta säilytettäisiin kunnan omana toimintana.

23 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset Kh 158 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Saapuneet kirjeet/päätökset/kutsut ymv. Itä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus (2015/26830): Työsuojelutarkastus / Hamulan kou lu Tarkastuskertomus (2015/26836): Työsuojelutarkastus / Sii lin lahden koulu Avustushaku: Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avus tuk set vuonna 2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus (15/0252/3, dnro 11046/14/4112): valitus suunnittelutarveratkaisusta (toi mis to in si nöö rin päätös ; kunnanhallituksen päätös ) Kansaneläkelaitos ( ) työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten kor vaa mi ses ta tilikaudelta (ilmoitetut/hyväksytyt kus tan nukset: korvausluokat I ja II yhteensä ,59 euroa / korvausluokat I ja II yhteen sä ,13 euroa) Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen toista jaksoa koskeva virkaehtosopimus Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen toista jak soa koskevan työehtosopimuksen palkantarkistukset lukien Kuntaliitto Yleiskirje 14/2015 ( ): Gramex ry:n uudistettu kuntasopimus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 8/2015 Pohjois-Savon pelastuslaitos POSA2015 ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tuki Ote Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjasta : Pohjois-Sa von pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvio Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joh to ryhmän asettaminen ajalle Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Kuntaan tiedoksi annetut lausunnot Outotec Oy:n lausuntopyyntöön liittyen Savon koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuuston pöytäkirjakopio (Siilinjärven kunnan edustajat ko-

25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ kouk ses sa: Anne Niemelä ja Päivi Janhonen) Kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset kunnanjohtajan rakennuspaikkapäätös , julkisesti nähtävänä : Risula / Invalidiliiton Asumispalvelut Oy kunnanjohtajan henkilöstöpäätös , julkisesti nähtävänä : täyttölupa alkaen toistaiseksi / perusopetuksen rehtori (vak. nro 225) kunnanjohtajan henkilöstöpäätös , julkisesti nähtävänä : täyttölupa alkaen / sosiaalityöntekijä (vak.nro 931) kunnanjohtajan henkilöstöpäätös , julkisesti nähtävänä : täyttölupa alkaen / lähihoitaja (vak. nro 977) kunnanjohtajan henkilöstöpäätös , julkisesti nähtävänä : täyttölupa alkaen jatkuen vakinaisena vuoden 2016 kevääl lä / putkiasentaja toimistoinsinöörin poikkeamispäätös 9/ , : ra ken nus paikka ; poikkeaminen asemakaavasta; teollisuusrakennuksen va ras to ra ken nus ten (3 kpl) sijoittaminen osittain asemakaavan mukaisen raken nus alu een ulkopuolelle Vallantien ja Pajapolun puolilla yritysasiamiehen yleispäätös : peltojen vuokraaminen vuosina Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne kunnanhallituksen osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kunnan hal li tus päättää, että em. viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia kun talain mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen kä si tel täväk si. Hyväksyttiin.

26 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät :t Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät :t Muutoksen- Siilinjärven kunta, kunnanhallitus hakuviran- omainen Faksi , sähköposti PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. Lisätietoja: Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika kello 15:05-17:45

Kokousaika kello 15:05-17:45 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto Kokousaika 25.04.2017 kello 15:05-17:45 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 6 Vänrikintien

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot