Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos"

Transkriptio

1 Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS

2 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Virolahden Vaalimaan taajamassa. Alue rajautuu Lappeenrannan ja Rouvanmäen teihin. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella alla olevaan karttaan. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi on Virolahti-Vaalimaan osayleiskaavan muutos. Yleiskaavalla mahdollistetaan Outlet-keskittymän rakentamisen aloittaminen. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Liikennejärjestelyjen johdosta yleiskaava-alue ulottuu Lappeenrannan tiehen saakka. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Laatija Ramboll Finland Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori.

3 2 Vireille tulo Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla osayleiskaavan OAS:n nähtävillä olosta lehtikuulutuksilla sekä Virolahden kunnan internetsivuilla Hyväksytty: KV Selostuksen liiteasiakirjat: Yleiskaavaselostuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kaupan Masterplan 3. Luontoselvitys 4. Liikenteen toimivuustarkastelu 5. Kaupallisten vaikutusten arviointi 6. Yleiskaavakartta ja kaavamääräykset

4 3 SISÄLTÖ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaava Osayleiskaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Kiinteät muinaisjäännökset Väestö ja työpaikat Ympäristökuormitus Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat ja varaukset Rakennusjärjestys YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja eteneminen Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Osayleiskaavan muutos OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset vaikutukset yhdyskuntatalouteen Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seudullisten suunnitelmien toteutuminen... 20

5 4 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Virolahden kunta on päättänyt käynnistää osayleiskaavan muutoksen laadinnan Vaalimaan Rouvanmäen- ja Lappeenrannantien läheiselle alueelle. Yleiskaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt keväällä Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kouvolassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan muutoksen on laatinut Ramboll Finland Oy:n Lappeenrannan toimisto. Kaavatyötä on ohjannut Virolahden kunnan tekninen toimi ja viranomaistahot. Kaavaprosessin merkittävimmät tapahtumat: Alustava viranomaisneuvottelu hankkeesta Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Luonnosvaiheen työneuvottelu Tekninen lautakunta Vireilletuloilmoitus, OAS:n, valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen väliseksi ajaksi. Asemakaavaehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa Osayleiskaava Yleiskaavassa suunnittelualue on pääosin varattu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa MRL 71d :ssä tarkoitetun myymäläkeskittymän (KMK). Lappeenrannantiehen rajoittuvat korttelit on varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle on osoitettu aluevaraukset Outletkeskittymälle, liikennejärjestelyille ja Lappeenrannantien varrella kahdelle liike- ja toimistorakennusten korttelialueille. Maankäytöllisesti kaavaratkaisu tukeutuu alueella olemassa olevaan liikenne- ja infraverkkoon. Uutena katuyhteytenä on osoitettu Outlet-keskittymän pohjoispuolella sijaitseva katuyhteys. 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Outlet-keskittymän arkkitehtisuunnittelu on käynnistetty keväällä 2014 ja rakennuslupa-asiakirjojen tavoiteaikataulu on vuoden 2014 loppuun. Tämän osayleiskaava-alueen toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ainoastaan asemakaavan avulla, jota laaditaan yhtäaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Vaalimaa sijaitsee n. 7 km Virolahden keskustaajaman Virojoen itäpuolella valtatie 7:n varrella. Vaalimaan kylän itäosassa on Venäjälle suuntautuva rajanylityspaikka. Rajanylityspaikan länsipuolelle on rakentunut kaupallista ja työpaikka-aluetta, jotka sijoittuvat Lappeenrannantien risteyksen ja rajanylityspaikan välimaastoon VT 7:n molemmille puolille. Alueen länsipuolella on haja-asutustyyppinen pelto-/metsäalue, etelässä ja pohjoisessa on metsäistä haja-asutusaluetta. Suunnittelualueen lounaisosassa on uusi kalanjalostusta ja myyntiä harjoittava yritys. Suunnitellun Outlet-keskittymän alueella on kallionmurskausta, mikä edesauttaa korttelialueen käyttöönottoa raken-

6 5 tamiseen. Muutoin suunnittelualue on metsätalousaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Topografialtaan alue on lounais- ja länsiosassa melko tasaista. Alueen itäosa on lounaaseen viettävää rinnettä. Korkeuseroa suunnittelualueella on noin 15 metriä Luonnonympäristö Suunnittelualueelle on kaavoitusta varten tehty keväällä 2014 luontoselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja mahdolliset luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Selvitys painottui kasvillisuuteen, mutta sisältää lisäksi eläimistön tarkkailun. Selvitysalue oli suunnittelualuetta laajempi alue. Selvityksen teki biologi Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Suunnittelualueelta ei löytynyt merkittäviä luonto- tai eläimistöarvoja. Koko Vaalimaan yleiskaavoitusta varten on kesällä 2014 laadittu uusi luontoselvitys (liite3), jossa tämän kaavan alueelta ei ole löydetty merkittäviä luonto- tai eläimistöarvoja Rakennettu ympäristö Suunnittelualue rajautuu lännessä Lappeenrannantiehen ja etelässä Rouvanmäentiehen. Alueen lounaiskulmassa on uuden kalanjalostusta ja myyntiä harjoittavan yrityksen toimitilat ja koillisosassa on kallionmurskausta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa metsäsaarekkeeseen, jossa on linkkimasto. Alueen kaakkoispuolella on liiketilaa sekä itä- ja eteläpuolella logistiikka-alan toimijoita.

7 Kiinteät muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan tiedossa esihistoriallisen eikä historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella ei myöskään rekisterin mukaan ole toisen maailmansodan linnoitteita. Museoviraston rekisterin mukaan lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Salpalinjaan kuuluvat Kassoinvuoren linnoitteet n. 1 kilometri luoteeseen suunnittelualueesta. Rakennetun kulttuuriympäristön keskiajalle saakka ajoittuva kohde Suuri Rantatie ulottuu Turusta Virolahdelle. Museoviraston rekisterin mukainen Suuren Rantatein linjaus loppuu Virojoen taajamaan. Suuren Rantatien linjaus kulkee suunnittelualueen pohjoispuolelta kohti rajavartioasemaa ja on näin ollen suunnittelualueen ulkopuolella Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella on muutama työpaikka kalanjalostus- ja myyntiyrityksessä sekä kallionmurskaamossa. Vaalimaan kaupallisella- ja logistiikka-alueella on työpaikkoja noin 50. Rajavartioston ja tullin työpaikkoja on Vaalimaalla noin 350. Rajavartiolaitoksen rivitaloja käytetään vuorotyöläisten lepopaikkoina työvuorojen välillä, taloissa ei ole vakitusisia asukkaita Ympäristökuormitus Suunnittelualueelta ei ole tiedossa pysyviä ympäristökuormitukseen liittyviä seikkoja. Kallionmurskaamo muuttuu rakentamisen alueeksi vuoteen 2018 mennessä. 2.2 Maanomistus Suunnittelualue on Virolahden kunnan omistuksessa. Yrittäjillä on korttelialueillaan kiinteistöjensä hallintaan sopimukset kunnan kanssa. 2.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja tarkistetut tavoitteet ovat astuneet voimaan Tämän yleiskaavan laatimiseen erityisesti vaikuttavien VAT:ien toteutumista arvioidaan selostuksen vaikutusosassa.

8 Maakuntakaava Suunnittelualue sijoittuu Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt alueelle, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ja Taajamakaavan kaavamerkintöjä ja määräyksiä on muutettu vaihemaakuntakaavojen Maaseutu ja luonto sekä Kauppa ja merialue yhteydessä. Kauppa-ja merialue-vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristöt -vaihemaakuntakaava Kymenlaakson kauppa ja merialue maakuntakaavassa on käsitelty maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen. Kaava osoittaa pinta-alaltaan k-m 2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön Virolahden Vaalimaalle. Maakuntakaavaehdotuksessa on perusteltu Vaalimaan aluetta seuraavasti: Vaalimaa on Suomen vilkkaimmin liikennöity raja-asema. Rajakaupan kehittämisen kohdealue liittyy tiiviisti raja-alueen muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen. Kaavaratkaisulla täydennetään raja-alueen majoitus- ja casinopalveluiden kokonaisuutta kaupallisten palveluiden osalta. Vaalimaan rajakaupan kehittämisalue palvelee erityisesti kansainvälistä asiakaskuntaa ja heidän tarpeitaan. Rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin poikkeuksellisia muusta kaupasta. Rajan yli usein kulkevien määrä on suuri ja toisaalta Suomessa tuotteiden korkea laatu ja ostoista saatava taxfree hyvitys houkuttelevat varakkaitakin matkailijoita. Erityisesti päiväkävijöiden on todettu asioivan mahdollisimman lähellä rajaa. Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on Vaalimaan alueelle merkitty vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue (kma-r). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kohdealuetta, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen. Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään k-m 2. Merkintä ohjaa venäläisille suunnattujen kaupan, matkailupalveluiden ja kasinon palveluja lähellä rajaa olevalle alueelle. Aluetta toteutetaan yksittäisinä hankkeina asemakaavan tai asemakaavan tarkistusten mukaisesti. Maakuntakaavassa nyt kyseenä oleva alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP); merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa. Lisäksi alue on osoitettu rajapalveluiden ja kaupan kehittämisen kohdealueeksi (rk); Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita. Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät

9 8 toimenpiteet heikennä palvelujen saatavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovellettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Maaseutu ja luonto Maakuntakaavaehdotus, kauppa- ja merialue Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa- ja merialue vaihemaakuntakaavan , joka on toimitettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vahvistusprosessin arvioidaan kestävän noin 1,5 vuotta. Kaava ei sisällä maakuntaliitolle tehtyjä muistutuksia, joten ympäristö-ministeriöön tehtävät valitukset ovat epätodennäköisiä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva ohjeellinen moottori- tai moottoriliikennetien linjaus on poistettu ja korvattu linjaus E18 tien tiesuunnitelman mukaisella linjauksella Yleiskaava Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan, jossa suunnittelualue on työpaikka-aluetta (TP). Kaavamääräyksen mukaan alueelle tapahtuva merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Virojoki-Vaalimaa osayleiskaava

10 Asemakaava Alueella on voimassa Kaakkois- Suomen ympäristökeskuksen vahvistama asemakaava. Suunnittelualue on asemakaavassa liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KT) sekä liike-, toimisto-, teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTT). Voimassa oleva asemakaava Muut suunnitelmat ja varaukset Kaupan Masterplan Vaalimaan alueelle on laadittu keväällä 2014 kaupan masterplan (liite 2), jossa ideatasolla selvitetään aluekokonaisuutta ja rakentamisen massoittelua sekä yhteysväyliä. Masterplanin tavoitteena on antaa päämäärä tuleville kaavasuunnitelmille. Ohessa ilmakuvavisualisointi ja masterplan kartta Vaalimaan alueelta.

11 Liikenteen toimivuustarkastelu Yleiskaavatyön pohjaksi Vaalimaan alueelle laadittiin liikenteen toimivuustarkastelu (liite 4). Työssä selvitettiin uuden maankäytön tuottama liikennesuorite eri kehitysvaiheissa ja kuvattiin tarvittavat liikenteelliset toimenpiteet liittymiin sekä katuverkon jäsentelyihin. Edes vilkkaimman herkkyystarkastelun liikennemäärillä pääteiden liikenteelle ei aiheutunut merkittävää haittaa. Esitetty tieverkko ja liittymät siis kestävät myös maankäytön kehittämisen tuottaman lisäliikenteen. Autoliikenteen opastus Helsingin, Lappeenrannan ja rajan suuntiin sekä pysäköintiin on suunniteltava selkeäksi, että kaikki pysäköintialueet saadaan tarvittaessa tehokkaasti käyttöön Kaupalliset vaikutukset Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena on arvioida Vaalimaan Outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan Outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Selvityksen mukaan Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaalimaalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä Valtatie 7 Yleissuunnitelma valtatien 7 parantamisesta moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa on hyväksytty liikennevirastossa. Tiesuunnitelma on valmistunut loppuvuodesta 2013 ja on parhaillaan maantielain mukaisessa käsittelyssä. Elinkaarimallilla toteutettavan rakentamisvaiheen hankintaa varten tehtävä tiesuunnitelman täydennys on valmistunut kesäkuussa Tavoitteena on saada sopimus urakoitsijan kanssa solmittua viimeistään kesällä 2015, jonka jälkeen työt voidaan aloittaa ja valmistuminen ajoittuu vuosille VT 7:n suunnitelmien mukaan Lappeenrannantien parantaminen alkaa yleiskaavan muutosalueen (kartalla punaisella) lounaiskulmasta Rakennusjärjestys Virolahden kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan

12 11 3 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Suunnittelun tausta ja tavoitteet Vaalimaan aluetta ollaan kehittämässä kansainväliseksi raja- ja vähittäiskaupan sekä matkailu- ja elämyspalvelujen alueeksi. Virolahden kunnan tavoitteena on uudistaa Vaalimaan alueen yleiskaava kokonaisuudessaan eri hankkeena. Nyt kuitenkin ennen koko Vaalimaan alueen yleiskaavan laadintaa Virolahden kunta mahdollistaa tällä yleiskaavan muutoksella yhden Outlet-kokonaisuuden toteuttamisen. Yleiskaavan muutoksella ei mahdollisteta vähittäiskaupan suuryksikön asemakaavoitusta. Yleiskaava-alueeseen kuuluu myös Lappeenrannantien viereinen alue, jolla varmistetaan Outletkokonaisuuden ja koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyjä. Kaava-alueen suuruus on noin 11 hehtaaria. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja eteneminen Virolahden kunta on päättänyt käynnistää osayleiskaavan muutoksen laadinnan Vaalimaan Rouvanmäen- ja Lappeenrannantien läheiselle alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kaavanlaatijaksi on valittu Ramboll Finland Oy. Suunnittelun käynnistämisestä on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusarviointia varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on myös lueteltu kaavatyössä osallisena olevat tärkeimmät maanomistajat, viranomaiset ja muut tahot (liite 1). Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä ilmoituslehdessä Kaakonkulma. Lähialueen yrityksiä ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Virolahden kunnan teknisessä toimistossa sekä internet-sivulla. 4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Osayleiskaavan muutos Osayleiskaavan muutoksessa on osoitettu kaksi liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja yksi liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa MRL 71d :ssä tarkoitetun myymäläkeskittymän (KMK). Lounaisin korttelialue on jo rakennettu. Kahdella muulla korttelialueella on alueiden varaussopimukset Virolahden kunnan kanssa. Osayleiskaavan muutoksella työpaikka-alueet (TP) muuttuvat liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K) ja liikerakennusten korttelialueeksi (KMK). Osayleiskaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen laatimista; yleiskaavakaavamääräys: yksityiskohtainen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutoksen laadintaa. Lisäksi osayleiskaavan muutoksella parannetaan alueen liikennejärjestelyjä siten, että kaava-alueelta muodostetaan katuyhteys Lappeenrannantielle.

13 12 VT 7:n liikennejärjestelyt mahdollistavat osayleiskaavan muutoksessa esitetyt katujärjestelyt. Nykyinen Lappeenrannantie tulee muuttumaan kokoojakatutasoiseksi kaduksi. VT 7:n liikennejärjestelyt ulottuvat kaava-alueen lounaiskulmaan. Kaava-alueen liikennejärjestelyt on myös sovitettu koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyihin. Vaalimaalla. Vaalimaan kaupallista kehittymistä varten laadittu Masterplan osoittaa suunnan, johon Vaalimaa tulee kehittymään. Masterplanin maankäyttöluonnos pohjautuu kaupan vaihemaakuntakaavaan (vahvistettavana), jossa Vaalimaa on osoitettu rajakaupan suuryksikköalueeksi. Ennen maakuntakaavan vahvistumista on kuitenkin selkeästi nähtävissä suuri tarve kaupan alueiden yleiskaavoittamiselle Yleiskaavassa edellytetään, että asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään hulevesien virtaukset ja laaditaan suunnitelma hulevesien käsittelystä. Hanketta varten laaditut selvitykset ja suunnitelmat takaavat sen, että tämä osayleiskaavan muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaiset sisältövaatimukset. 5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 5.1 Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Kaavaratkaisulla on vaikutuksia muun muassa yhdyskuntatalouteen sekä rakennettuun ympäristöön. Vaikutuksia on arvioitu suunnittelun eri vaiheiden yhteydessä. Arvioinnin periaatteet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Tämä yleiskaavaselostus sisältää yleiskaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa kaavaratkaisujen ympäristöllinen merkitys, parantaa tehtävien ratkaisujen laatua sekä havainnollistaa osallisille ja päättäjille yleiskaavan sisältöä. Vaikutukset on selvitetty kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina: 1. Ekologiset vaikutukset 2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Liikenteelliset vaikutukset 4. Sosiaaliset vaikutukset 5. Kulttuuriset vaikutukset 6. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 7. Seudullisten suunnitelmien toteutuminen 5.2 Ekologiset vaikutukset Arvioinnin kohde ja perusteet

14 13 Yleiskaavan muutoksen luonnonympäristöön kohdistuvan vaikutusten arviointi perustuu kaavaalueelle tehtyyn maastokäyntiin (Pöyry Finland Oy ) ja päivättyyn koko Vaalimaan alueen luontoselvitykseen ja yleiskaavan muutosluonnokseen. Arviointi on tehty Suomen ympäristökeskuksen oppaan Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi mukaisesti (Söderman 2003). Vaikutukset luontokohteisiin Alueelle laadittujen selvitysten perusteella alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat sen maankäyttöä. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain (29 ) luontotyyppejä, vesilaki- (15 a ja 17 a) tai metsälakikohteita (10 ) eikä siellä ole uhanalaisille tai luotodirektiivin liitteen IV(a) lajeille erityisen hyvin soveltuvia elinympäristöjä. Luonnonsuojeluohjelmien kohteet. Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura kohteita eikä valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Luonnonsuojelulain (29 ) suojellut luontotyypit. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelulain luontotyyppeinä rajattuja kohteita eikä sellaisia todettu luontoselvityksessä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien ja uhanalaisten lajien esiintymät. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luontodirektiivin lajeja tai uhanalaisten lajien esiintymiä eikä sellaisia todettu luontoselvityksessä. Vesilain (15a, 17a ) luonnontilaisina säilytettävät pienvedet ja metsälain (10 ) tärkeät elinympäristöt. Luontoselvityksessä kaava-alueella ei todettu luonnontilaisia pienvesiä. Muut huomionarvoiset luontokohteet. Alueella ei todettu muista huomionarvoisia luontokohteita. Vaikutukset hulevesiin Yleiskaavan edellytyksenä on, että asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään hulevesien virtaukset ja laaditaan suunnitelma hulevesien käsittelystä. Laajojen kauppa- ja pysäköintialueiden pintavedet saadaan hallitusti ohjattua tarkoitukseen sopivaan suuntaan ekologisella tavalla. Vaikutukset maisemaan Alueen lähiympäristö on Vaalimaan logistiikka- ja varastoaluetta. Varsinainen suunnittelualue on rakentamatonta, osittain metsäistä ja osittain pusikoitunutta entistä metsäaluetta, josta on myös louhittu kalliomursketta. Yleiskaavan toteutumisen jälkeen alueesta muodostuu rakennettua ympäristöä. Rakentamisen myötä alueen yleisilme tulee siistiytymään. Alueelle rakennetaan liikerakennukset sekä niihin liittyvät pysäköintialueet. Yleiskaavan toteutuminen parantaa alueen yleisilmettä muuttamalla sen kiinteäksi osaksi jo olemassa olevaa Vaalimaan rakennettua maisemaa. Yleiskaavan muutos ei sijoitu luonnon- tai kulttuurimaiseman kannalta merkittävälle alueelle. Vaalimaan peltoaukeat sijoittuvat n. 1 km länteen suunnittelualueesta. Yhteenveto Tämän arvioinnin perusteella yleiskaavaluonnoksessa on otettu riittävästi huomioon alueen luontoarvot. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelun tulee mm. edistää ekologisesti kestävää kehitys-

15 14 tä sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä (MRL 1 ja 5 ). Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja kaavan luontoselvityksen ja vaikutusarvion tulee ulottua koko sille alueelle, jolla kaavan arvioidaan vaikuttavan olennaisesti (MRL 9 ). 5.3 Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntatalouteen Suunnittelualue tukeutuu Vaalimaan katu- ja kunnallistekniseen verkostoon, jotka ovat Virolahden kunnan vastuulla. Korttelialueiden osalla tapahtuvasta rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kuluista vastaavat alueiden toteuttajat. Kaavan suunnittelussa on huomioitu liittyminen valtatieverkostoon. Yleiskaavaratkaisu ei ole kuitenkaan riippuvainen ko. suunnitelman toteutumisesta vaan alueelle laaditun liikenteen toimivuustarkastelun perusteella alueen liikenne tulee toimimaan myös nykyisessä katu- ja tieverkossa. Toimivuustarkastelun mukaan yleiskaavoitettavan alueen muutokset eivät heikennä oleellisesti liikennetilannetta suunnittelualueen läheisyydessä. Toistaiseksi nykyiset liittymäjärjestelyt ovat riittäviä. Suunnittelualueen maaperä on pääosin moreenia ja kallioperää eli rakennettavuuden osalta ei aiheudu lisäkustannuksia. Kaavamuutos parantaa yritystonttien tarjontaa Vaalimaan alueella ja edistää osaltaan yritysten sijoittumista kansainvälisen rajanylityspaikan läheisyyteen ja tuo näin merkittäviä positiivisia vaikutuksia alueen talouteen. Kaupalliset vaikutukset Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena oli arvioida Vaalimaan outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioitiin outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioitiin hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Tämän yleiskaavan muutoksen myötä Vaalimaalle rakentuu Outlet-keskus, joka vahvistaa Vaalimaan asemaa matkailijoiden kauppapaikkana. Yhdessä Vaalimaalle rakentuvan kauppakeskuksen, kasinon ja erilaisten kaupallisten ja matkailullisten palvelujen myötä Vaalimaasta muodostuu vetovoimainen palvelu- ja matkailukeskus. Vaalimaan Outlet-keskuksen pääkohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten matkailijoiden määrän seudulla arvioidaan kasvavan huomattavasti, joten uutta kaupan tarjontaa alueella tarvitaan. Uusi tarjonta myös lisää kysyntää, eli kun alueelle saadaan uusia kaupan palveluita, myös matkailijoiden kiinnostusta aluetta kohden kasvaa. Outlet-keskus vastaa vuoden 2020 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta noin %. Ostovoimaa riittää siten myös seudun muille ostosmatkailuhankkeille. Matkailijoiden lisäksi Vaalimaalle sijoittuvat Outlet-keskus palvelee jonkin verran myös paikallisia asukkaita. Virolahdella ja Miehikkälässä paikallinen erikoiskaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Vaalimaan kehittämisen myötä alueelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei alueelle muuten syntyisi. Vaalimaan Outlet-keskus voi myös houkutella satunnaisia ostosmatkailijoita koko seudulta ja jonkin verran laajemmaltakin alueelta, mikäli kaupan tarjonta keskuksessa on riittävän vetovoimaista ja erityyppistä kuin paikallinen tarjonta. Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaali-

16 15 maalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä. Vaalimaan Outlet-keskus sijoittuu matkailijoiden lähtökohdasta hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan, lähelle raja-asemaa. Palvelujen saavutettavuus paranee, koska monipuolista kaupan tarjontaa rakentuu lähelle rajaa. Lähiasukkaiden palvelujen saavutettavuus paranee myös jonkin verran, koska Vaalimaa on lähempänä kuin seudun muut monipuoliset kaupan keskittymät. Tarjonnan sisältö ratkaisee, kiinnostuvatko paikalliset asukkaat uudesta kauppakeskittymästä. Virolahdella asiointiin ei Outlet-keskuksella ole vaikutusta, koska Outletkeskuksessa ei ole päivittäistavarakauppaa eikä paikallispalveluita. 5.4 Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavatyön pohjaksi Vaalimaan alueelle laadittiin liikenteen toimivuustarkastelu (liite 4). Työssä selvitettiin uuden maankäytön tuottama liikennesuorite eri kehitysvaiheissa ja kuvattiin tarvittavat liiketeelliset toimenpiteet liittymiin sekä katuverkon jäsentelyihin. Toimivuustarkastelun mukaan alueen uusi maankäyttö ei aiheuta toimivuusongelmia missään suunnitteluvaiheessa: Rouvanmäentien etelään osoittava osa on syytä toteuttaa 1+2-kaistaisena, eli koko korttelivälille kaksi kaistaa etelään, joista toinen kaista on oikealle kääntyville ja toinen vasemmalle kääntyville. Samassa liittymässä tarvitaan ajoneuvoliikenteen kannalta liikennevalot ennen vuotta 2030 ja jo aiemmin, jos kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus sitä vaatii (ylitykset samassa tasossa). Rajahovin liittymässä tarvitaan liikennevalot jalankulun turvallisuuden varmistamiseksi, jos ali- tai ylikulkujärjestelyt viivästyvät. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin alueelle ja alueen sisällä. Pohjoisen ja eteläisen alueen sisäiset verkot eivät tarvitse poikkeuksellisia kaistajärjestelyitä, jos vilkkaimmat pysäköintialueet liitetään katuverkkoon useammalla kuin yhdellä tonttiliittymällä. Pysäköintialueiden suunnittelussa on muistettava bussiliikenteen mahdollisesti suuri osuus (mahdolliset kaavamääräykset). Edes vilkkaimman herkkyystarkastelun liikennemäärillä pääteiden liikenteelle ei aiheutunut merkittävää haittaa. Esitetty tieverkko ja liittymät siis kestävät myös maankäytön kehittämisen tuottaman lisäliikenteen. Autoliikenteen opastus Helsingin, Lappeenrannan ja rajan suuntiin sekä pysäköintiin on suunniteltava selkeäksi, että kaikki pysäköintialueet saadaan tarvittaessa tehokkaasti käyttöön. Kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi on huolehdittava myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä alueen sisällä, mikä sisältää sekä erilliset väylät että turvalliset ylityskohdat. Jalankulku- ja polkupyöräyhteyksien on jatkuttava myös tonttien sisällä, ettei kaikkia siirtymisiä palvelupisteestä toiseen jouduta tekemään autoilla. Valtatie 7:n liikennejärjestelyt mahdollistavat osayleiskaavan muutoksessa esitetyt katujärjestelyt. Nykyinen Lappeenrannantie tulee muuttumaan kokoojakatutasoiseksi kaduksi. Valtatie 7:n liikennejärjestelyt ulottuvat kaava-alueen lounaiskulmaan. Kaava-alueen liikennejärjestelyt on sovitettu koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyihin. Osayleiskaavan muutoksella parannetaan alueen liikennejärjestelyjä siten, että kaava-alueelta muodostetaan katuyhteys Lappeenrannantielle. Liikenteen ympäristövaikutukset Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä alueella verrattaessa tilannetta siihen, että alueella olisi työpaikka-aluetta. Erityisesti henkilöautoliikenne lisääntyy suhteellisesti eniten. Lisääntyneen liikenteen vaikutukset kohdistuvat koko Vaalimaan alueelle. Alueen asiakaskunta poikkeaa alueelle lännestä päin valtatietä pitkin kulkevasta liikennevirrasta ja idästä päin raja-asemalta Vaalimaan liikenneverkkoon. Suunnittelualue on myös riittävän väljä ja sinne voidaan sijoittaa tarvittavat, riittävän suuruiset pysäköintialueet niin henkilöautoille kuin myös busseille.

17 16 Yleiskaavan muutos voi osaltaan parantaa koko talousalueen liikenne-turvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on ollutkin huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet, joihin täytyy kehittää omia ratkaisumalleja. Sijoittamalla kauppakeskuksia Vaalimaalle, pystytään vähentämään monia liikenteellisiä haittavaikutuksia muualla Kaakkois-Suomen alueella. Osa ostosmatkailijoista pysähtyy ostoksille vain Vaalimaalla ja kääntyy takaisin Venäjän suuntaan, jolloin autoliikenne jää huomattavasti vähäisemmäksi Suomen puolella ja näin ostoskeskuksen sijoittamisella voidaan tukea myös ilmastonmuutoksen tavoitteita. Samoin liikenneturvallisuus paranee Suomen puolella, kun venäläiset ostosmatkailijat eivät kaikki ruuhkauta kaupunkien keskustoja. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeä lähtökohta on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen. Vaalimaan outlet-keskittymä on sijaintinsa vuoksi hyvin saavutettavissa myös joukkoliikennevälineillä, sillä Helsingistä pääsee tällä hetkellä Pietariin neljällä päivittäisellä bussivuorolla. Kevyen liikenteen edistämisen osalta tärkeää on kevyen liikenteen reitistön jatkuvuus ja turvallisuus, joka huomioidaan kaavamuutosalueen ympäristön suunnittelussa. Lähtökohtana alueen suunnittelussa on kuitenkin se, että alueelle suunniteltu maankäyttö perustuu tulevaisuudessakin autoliikenteeseen, mutta hyvä sijainti suhteessa venäläisten asiakkaiden käyttämiin reitteihin vähentää omalta osaltaan kokonaisajosuoritetta ja sitä kautta myös mm. kasvihuonekaasupäästöjä. Lisääntyneiden liikennemäärien vuoksi myös liikennemelu lisääntyy jonkin verran suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Alueella ei kuitenkaan ole asutusta vaan erilaista yritystoimintaa, sitä tukevaa toimintaa sekä logistiikkayrityksiä. Lisääntyneellä liikennemelulla ei aiheuteta ihmisten elinolosuhteiden heikkenemistä. 5.5 Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, viihtyvyyteen Yleiskaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan yleiskaavan työpaikka-aluetta kaupalliseksi alueeksi. Suunnittelualue on osa Vaalimaan kaupallista ja työpaikka-aluetta. Alueen eteläpuolitse kulkee vilkkaasti liikennöity valtatie 7. Alueen läheisyyteen sijoittuu toimintoja, jotka aiheuttavat mm. melua ja raskasta liikennettä. Yleiskaavan muutosalueelle sijoitettavat toiminnot eivät häiriinny ko. toiminnoista. Alueelle ei olla sijoittamassa asumista. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin kilometrin päässä alueesta. Enemmän asutusta on Vaalimaan kylän peltoalueella, joka sijaitsee noin 1,5 km päässä Virojoen suuntaan. Alueen käyttötarkoituksen muuttamisella työpaikka-alueesta kaupallisiksi palveluiksi ei ole negatiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Päinvastoin alue tarjoaa lisää palveluita niin alueen lähialueilla asuville ihmisille, muille kaakkois-suomalaisille sekä alueen matkailijoille ja erityisesti myös ohikulkevan liikennevirran potentiaalisille asiakkaille. Kaavamuutoksella ei merkittävästi vaikuteta myöskään elinympäristön laatuun heikentävästi. Kaavamuutoksella, jolla työpaikka-alue muuttuu liike- ja kaupallisen toiminnan sallivaksi, parannetaan alueen yleisilmettä ja ympäristön laatua. Myös toiminnan aiheutuma melun määrä vähenee alueen käyttötarkoituksen muuttuessa. Alue on nykyisin pääosin metsätalous- ja kivimurskaamoaluetta eikä sillä ole ollut merkitystä esim. ulkoilun kannalta. Paremminkin alueen rakentaminen kohentaa alueen yleisilmettä. Rakentamisen myötä alueelle suunnitellut kevyen liikenteen väylät parantavat elinympäristön laatua myös lähiasukkaiden osalta.

18 Kulttuuriset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan tiedossa esihistoriallisen eikä historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella ei myöskään rekisterin mukaan ole toisen maailmansodan linnoitteita. Museoviraston rekisterin mukaan lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Salpalinjaan kuuluvat Kassoinvuoren linnoitteet n. 1 km luoteeseen suunnittelualueesta. Rakennetun kulttuuriympäristön keskiajalle saakka ajoittuva kohde Suuri Rantatie ulottuu Turusta Virolahdelle. Museoviraston rekisterin mukainen Suuren Rantatien linjaus loppuu Virojoen taajamaan. Suuren Rantatien linjaus kulkee suunnittelualueen pohjoispuolelta kohti rajavartioasemaa ja on näin ollen suunnittelualueen ulkopuolella. Suuren Rantatien linjaus Yllä kuvatussa ilmakuvassa Suuren Rantatien linjaus tulee lännestä suunnittelualueen pohjoispuolella yli Lappeenrannantien, jossa alkuperäinen linjaus katkeaa. Linjaus jatkuu rakennetun alueen pohjoispuolella kohti raja-asemaa yhtyen nykyiseen katu-/tieverkostoon. Vaalimaan taajama sijoittuu metsäiselle alueelle selkeästi Vaalimaan peltoaukioiden itäpuolelle, jolloin maisemalliset muutokset ovat vähäisiä.

19 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Kaavaratkaisu perustuu Vaalimaan alueella olemassa olevan infraverkon ja rakenteiden hyväksikäyttöön. Korttelialueiden toteuttamisesta vastaa alueen yrittäjät. Kaavaratkaisu tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä Kaakkois-Suomessa. Kaavamuutoksella hyödynnetään vanhaa yleiskaavaa paremmin alueen sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaavaratkaisussa on varauduttu valtatiehen liittymiseen ja eritasoliittymän rakentamiseen läheiselle alueelle. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Kaavaratkaisussa on hyödynnetty alueen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheytetty aluerakennetta kehittämällä olemassa olevaa yleiskaavaa monipuolisemman toiminnan mahdollistavaksi. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Tavoitteet on huomioitu sijoittamalla uudet rakentamisalueet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tuntumaan. Kaava ei muuta jo olevaa taajamarakennetta. Kaava luo edellytykset yritys- ja liiketilarakentamiselle ja sen sijoittumiselle olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Alueella ei ole todettu ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä. Kaavaratkaisu tukeutuu suurelta osin yksityisauton käyttöön. Tältä osin se ei kuitenkaan merkittävästi poikkea alueen muista palvelu- ja yritystoiminnan alueista. Yritysten toiminnan kannalta sijainti Venäjältä Suomeen johtavan tien varrella, on oleellisen tärkeä. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on suuri kysyntä yritystoimintaan sopivista tonteista hyvillä paikoilla. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

20 19 Alue sijaitsee Vaalimaan olemassa olevalla työpaikka-alueella. Alueelle tehtyjen selvitysten mukaan kaavamuutos ei hajota olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eikä vaaranna kaupungin keskustaalueen tai taajamien palvelutarjontaa. Kaavamuutos mahdollistaa uusien toimijoiden sijoittumisen sekä jo olemassa olevien yritysten laajentaa toimintaansa yritystoiminnan kannalta hyvälle paikalle erityisesti Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun kannalta. Sopivien palveluiden tarjoaminen Venäjän rajaasemalta Suomeen suuntautuvan valtatien varrella voi osaltaan vähentää liikenteen aiheuttamia haittatekijöitä kaupunkien ja kuntien keskusta-alueilla. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Kaavamuutoksella mahdollistetaan liike- ja toimitilarakennusten sijoittuminen alueelle. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuttaminen ei heikennä palvelujen saatavuutta Virojoella ja seudun muissa osissa, vaan toimenpiteet jakavat ja selkeyttävät kaupan rakennetta, tukevat osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä parantavat koko talousalueen liikenneturvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Kaavan tavoitteena on ollut huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet. Erityistavoitteet: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. Vaalimaan alueella on suuri kysyntä hyvillä paikoilla sijaitsevista yritystonteista. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan liike- ja toimitilarakennusten sijoittuminen alueelle. Yritykset tulevat tarjoamaan merkittävän määrän työpaikkoja. Kaava turvaa Virojoen asuinrakentamiseen varatun tonttireservin säilymisen. Alue sijoittuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Yleiskaavamuutoksen mukainen rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaavalla ei muodosteta vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Kaava-alueella ei ole muuta olemassa olevaa rakennuskantaa kuin juuri valmistunut ja jo toiminnassa oleva kalaa myyvä yritys alueen lounaisosassa. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia viheralueverkostoihin eikä ulkoilureitistöjen jatkuvuuteen. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Kaavamuutoksella edistetään kevyenliikenteen verkostoja. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuduttua alueella jo olemassa olevat kevyenliikenteen yhteydet rakennetaan valmiiksi. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus

21 20 suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. Kaavan toteuttamisen myötä suuri osa alueesta asfaltoidaan, joka vaikuttaa pintavesien kulkuun ja imeytymiseen. Yleiskaavassa edellytetään, että asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä hulevesien virtaukset ja laadittava suunnitelmat hulevesien johtamisesta. Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Yleiskaavamuutos parantaa ko. haittavaikutuksien osalta kaavamuutosalueen tilannetta: alueelle voidaan sijoittaa työpaikkatoimintojen sijasta myös toimitiloja ja kaupallisia palveluita sekä liikerakennuksia, joiden voidaan olettaa aiheuttavan huomattavasti vähemmän mm. tärinää tai melua. Liiketoiminnot toisaalta lisäävät alueen liikennettä verrattaessa tilannetta pelkkään työpaikka-alueeseen, mikä taas lisää jonkin verran alueen melua sekä myös ilmansaasteita. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Yleiskaava-alue sijaitsee valtatien varrella, hyvien liikenneyhteyksien vierellä. Em. liikenteen suunnitteluperiaatteet on huomioitu siltä osin, kuin se yksittäisen alueen suunnittelussa on mahdollista keskittyen lähinnä liikenneturvallisuuden parantamiseen ja liikenteen sujuvuuteen. Yleiskaavan suunnittelussa on huomioitu alueelle laadittu liikenneselvitys liikenneverkon kehittämisestä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Kaavassa on varauduttu ko. alueen sekä valtatien liikenneturvallisuuden parantamiseen huomioimalla VT 7:n suunnitelmat. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuttaminen ei heikennä palvelujen saatavuutta muissa keskustoissa ja seudun muissa osissa, vaan toimenpiteet jakavat ja selkeyttävät kaupan rakennetta, tukevat osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä parantavat koko talousalueen liikenneturvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Yleiskaavan tavoitteena on huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet. 5.8 Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Maakuntakaavassa nyt kyseenä oleva alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP); merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa. Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena oli arvioida Vaalimaan Outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioitiin Outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioitiin hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin.

22 21 Matkailijoiden lisäksi Vaalimaalle sijoittuva Outlet-keskus palvelee jonkin verran myös paikallisia asukkaita. Virolahdella ja Miehikkälässä paikallinen erikoiskaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Vaalimaan kehittämisen myötä alueelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei alueelle muuten syntyisi. Vaalimaan Outlet-keskus voi myös houkutella satunnaisia ostosmatkailijoita koko seudulta ja jonkin verran laajemmaltakin alueelta, mikäli kaupan tarjonta keskuksessa on riittävän vetovoimaista ja erityyppistä kuin paikallinen tarjonta. Suunnittelumääräyksessä mainittu tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttaminen on pyritty huomioimaan muodostamalla alueesta pienipiirteisellä massoittelulla viihtyisä ja omaleimainen ostos- ja palveluympäristö. Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaalimaalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä. Vaalimaan Outlet-keskus sijoittuu matkailijoiden lähtökohdasta hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan, lähelle raja-asemaa. Palvelujen saavutettavuus paranee, koska monipuolista kaupan tarjontaa rakentuu lähelle rajaa. Lähiasukkaiden palvelujen saavutettavuus paranee myös jonkin verran, koska Vaalimaa on lähempänä kuin seudun muut monipuoliset kaupan keskittymät. Tarjonnan sisältö ratkaisee, kiinnostuvatko paikalliset asukkaat uudesta kauppakeskittymästä. Virolahdella asiointiin ei Outlet-keskuksella ole vaikutusta, koska Outletkeskuksessa ei ole päivittäistavarakauppaa eikä paikallispalveluita. Lappeenrannassa 29. päivänä lokakuuta 2014 Ramboll Finland Oy Kaupunki- ja aluesuunnittelu Juha Heimala Juha Heimala

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 26.8.2015, tarkistettu 16.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen 26.8.2015, tarkistettu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Virolahden kunta 16X ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Virolahden kunta 16X ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos Virolahden kunta 16X226327 ASEMAKAAVASELOSTUS Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos 29.10.2014 Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASKOLA VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 21.2.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3 p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Kunnanhallitus

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116

NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot