Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos"

Transkriptio

1 Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS

2 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Virolahden Vaalimaan taajamassa. Alue rajautuu Lappeenrannan ja Rouvanmäen teihin. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella alla olevaan karttaan. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi on Virolahti-Vaalimaan osayleiskaavan muutos. Yleiskaavalla mahdollistetaan Outlet-keskittymän rakentamisen aloittaminen. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Liikennejärjestelyjen johdosta yleiskaava-alue ulottuu Lappeenrannan tiehen saakka. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Laatija Ramboll Finland Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori.

3 2 Vireille tulo Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla osayleiskaavan OAS:n nähtävillä olosta lehtikuulutuksilla sekä Virolahden kunnan internetsivuilla Hyväksytty: KV Selostuksen liiteasiakirjat: Yleiskaavaselostuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kaupan Masterplan 3. Luontoselvitys 4. Liikenteen toimivuustarkastelu 5. Kaupallisten vaikutusten arviointi 6. Yleiskaavakartta ja kaavamääräykset

4 3 SISÄLTÖ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaava Osayleiskaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Kiinteät muinaisjäännökset Väestö ja työpaikat Ympäristökuormitus Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat ja varaukset Rakennusjärjestys YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja eteneminen Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Osayleiskaavan muutos OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset vaikutukset yhdyskuntatalouteen Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seudullisten suunnitelmien toteutuminen... 20

5 4 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Virolahden kunta on päättänyt käynnistää osayleiskaavan muutoksen laadinnan Vaalimaan Rouvanmäen- ja Lappeenrannantien läheiselle alueelle. Yleiskaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt keväällä Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kouvolassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan muutoksen on laatinut Ramboll Finland Oy:n Lappeenrannan toimisto. Kaavatyötä on ohjannut Virolahden kunnan tekninen toimi ja viranomaistahot. Kaavaprosessin merkittävimmät tapahtumat: Alustava viranomaisneuvottelu hankkeesta Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Luonnosvaiheen työneuvottelu Tekninen lautakunta Vireilletuloilmoitus, OAS:n, valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen väliseksi ajaksi. Asemakaavaehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa Osayleiskaava Yleiskaavassa suunnittelualue on pääosin varattu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa MRL 71d :ssä tarkoitetun myymäläkeskittymän (KMK). Lappeenrannantiehen rajoittuvat korttelit on varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle on osoitettu aluevaraukset Outletkeskittymälle, liikennejärjestelyille ja Lappeenrannantien varrella kahdelle liike- ja toimistorakennusten korttelialueille. Maankäytöllisesti kaavaratkaisu tukeutuu alueella olemassa olevaan liikenne- ja infraverkkoon. Uutena katuyhteytenä on osoitettu Outlet-keskittymän pohjoispuolella sijaitseva katuyhteys. 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Outlet-keskittymän arkkitehtisuunnittelu on käynnistetty keväällä 2014 ja rakennuslupa-asiakirjojen tavoiteaikataulu on vuoden 2014 loppuun. Tämän osayleiskaava-alueen toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ainoastaan asemakaavan avulla, jota laaditaan yhtäaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Vaalimaa sijaitsee n. 7 km Virolahden keskustaajaman Virojoen itäpuolella valtatie 7:n varrella. Vaalimaan kylän itäosassa on Venäjälle suuntautuva rajanylityspaikka. Rajanylityspaikan länsipuolelle on rakentunut kaupallista ja työpaikka-aluetta, jotka sijoittuvat Lappeenrannantien risteyksen ja rajanylityspaikan välimaastoon VT 7:n molemmille puolille. Alueen länsipuolella on haja-asutustyyppinen pelto-/metsäalue, etelässä ja pohjoisessa on metsäistä haja-asutusaluetta. Suunnittelualueen lounaisosassa on uusi kalanjalostusta ja myyntiä harjoittava yritys. Suunnitellun Outlet-keskittymän alueella on kallionmurskausta, mikä edesauttaa korttelialueen käyttöönottoa raken-

6 5 tamiseen. Muutoin suunnittelualue on metsätalousaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Topografialtaan alue on lounais- ja länsiosassa melko tasaista. Alueen itäosa on lounaaseen viettävää rinnettä. Korkeuseroa suunnittelualueella on noin 15 metriä Luonnonympäristö Suunnittelualueelle on kaavoitusta varten tehty keväällä 2014 luontoselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja mahdolliset luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Selvitys painottui kasvillisuuteen, mutta sisältää lisäksi eläimistön tarkkailun. Selvitysalue oli suunnittelualuetta laajempi alue. Selvityksen teki biologi Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Suunnittelualueelta ei löytynyt merkittäviä luonto- tai eläimistöarvoja. Koko Vaalimaan yleiskaavoitusta varten on kesällä 2014 laadittu uusi luontoselvitys (liite3), jossa tämän kaavan alueelta ei ole löydetty merkittäviä luonto- tai eläimistöarvoja Rakennettu ympäristö Suunnittelualue rajautuu lännessä Lappeenrannantiehen ja etelässä Rouvanmäentiehen. Alueen lounaiskulmassa on uuden kalanjalostusta ja myyntiä harjoittavan yrityksen toimitilat ja koillisosassa on kallionmurskausta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa metsäsaarekkeeseen, jossa on linkkimasto. Alueen kaakkoispuolella on liiketilaa sekä itä- ja eteläpuolella logistiikka-alan toimijoita.

7 Kiinteät muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan tiedossa esihistoriallisen eikä historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella ei myöskään rekisterin mukaan ole toisen maailmansodan linnoitteita. Museoviraston rekisterin mukaan lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Salpalinjaan kuuluvat Kassoinvuoren linnoitteet n. 1 kilometri luoteeseen suunnittelualueesta. Rakennetun kulttuuriympäristön keskiajalle saakka ajoittuva kohde Suuri Rantatie ulottuu Turusta Virolahdelle. Museoviraston rekisterin mukainen Suuren Rantatein linjaus loppuu Virojoen taajamaan. Suuren Rantatien linjaus kulkee suunnittelualueen pohjoispuolelta kohti rajavartioasemaa ja on näin ollen suunnittelualueen ulkopuolella Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella on muutama työpaikka kalanjalostus- ja myyntiyrityksessä sekä kallionmurskaamossa. Vaalimaan kaupallisella- ja logistiikka-alueella on työpaikkoja noin 50. Rajavartioston ja tullin työpaikkoja on Vaalimaalla noin 350. Rajavartiolaitoksen rivitaloja käytetään vuorotyöläisten lepopaikkoina työvuorojen välillä, taloissa ei ole vakitusisia asukkaita Ympäristökuormitus Suunnittelualueelta ei ole tiedossa pysyviä ympäristökuormitukseen liittyviä seikkoja. Kallionmurskaamo muuttuu rakentamisen alueeksi vuoteen 2018 mennessä. 2.2 Maanomistus Suunnittelualue on Virolahden kunnan omistuksessa. Yrittäjillä on korttelialueillaan kiinteistöjensä hallintaan sopimukset kunnan kanssa. 2.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja tarkistetut tavoitteet ovat astuneet voimaan Tämän yleiskaavan laatimiseen erityisesti vaikuttavien VAT:ien toteutumista arvioidaan selostuksen vaikutusosassa.

8 Maakuntakaava Suunnittelualue sijoittuu Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt alueelle, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ja Taajamakaavan kaavamerkintöjä ja määräyksiä on muutettu vaihemaakuntakaavojen Maaseutu ja luonto sekä Kauppa ja merialue yhteydessä. Kauppa-ja merialue-vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristöt -vaihemaakuntakaava Kymenlaakson kauppa ja merialue maakuntakaavassa on käsitelty maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen. Kaava osoittaa pinta-alaltaan k-m 2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön Virolahden Vaalimaalle. Maakuntakaavaehdotuksessa on perusteltu Vaalimaan aluetta seuraavasti: Vaalimaa on Suomen vilkkaimmin liikennöity raja-asema. Rajakaupan kehittämisen kohdealue liittyy tiiviisti raja-alueen muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen. Kaavaratkaisulla täydennetään raja-alueen majoitus- ja casinopalveluiden kokonaisuutta kaupallisten palveluiden osalta. Vaalimaan rajakaupan kehittämisalue palvelee erityisesti kansainvälistä asiakaskuntaa ja heidän tarpeitaan. Rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin poikkeuksellisia muusta kaupasta. Rajan yli usein kulkevien määrä on suuri ja toisaalta Suomessa tuotteiden korkea laatu ja ostoista saatava taxfree hyvitys houkuttelevat varakkaitakin matkailijoita. Erityisesti päiväkävijöiden on todettu asioivan mahdollisimman lähellä rajaa. Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on Vaalimaan alueelle merkitty vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue (kma-r). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kohdealuetta, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen. Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään k-m 2. Merkintä ohjaa venäläisille suunnattujen kaupan, matkailupalveluiden ja kasinon palveluja lähellä rajaa olevalle alueelle. Aluetta toteutetaan yksittäisinä hankkeina asemakaavan tai asemakaavan tarkistusten mukaisesti. Maakuntakaavassa nyt kyseenä oleva alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP); merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa. Lisäksi alue on osoitettu rajapalveluiden ja kaupan kehittämisen kohdealueeksi (rk); Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita. Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät

9 8 toimenpiteet heikennä palvelujen saatavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovellettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Maaseutu ja luonto Maakuntakaavaehdotus, kauppa- ja merialue Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa- ja merialue vaihemaakuntakaavan , joka on toimitettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vahvistusprosessin arvioidaan kestävän noin 1,5 vuotta. Kaava ei sisällä maakuntaliitolle tehtyjä muistutuksia, joten ympäristö-ministeriöön tehtävät valitukset ovat epätodennäköisiä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva ohjeellinen moottori- tai moottoriliikennetien linjaus on poistettu ja korvattu linjaus E18 tien tiesuunnitelman mukaisella linjauksella Yleiskaava Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan, jossa suunnittelualue on työpaikka-aluetta (TP). Kaavamääräyksen mukaan alueelle tapahtuva merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Virojoki-Vaalimaa osayleiskaava

10 Asemakaava Alueella on voimassa Kaakkois- Suomen ympäristökeskuksen vahvistama asemakaava. Suunnittelualue on asemakaavassa liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KT) sekä liike-, toimisto-, teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTT). Voimassa oleva asemakaava Muut suunnitelmat ja varaukset Kaupan Masterplan Vaalimaan alueelle on laadittu keväällä 2014 kaupan masterplan (liite 2), jossa ideatasolla selvitetään aluekokonaisuutta ja rakentamisen massoittelua sekä yhteysväyliä. Masterplanin tavoitteena on antaa päämäärä tuleville kaavasuunnitelmille. Ohessa ilmakuvavisualisointi ja masterplan kartta Vaalimaan alueelta.

11 Liikenteen toimivuustarkastelu Yleiskaavatyön pohjaksi Vaalimaan alueelle laadittiin liikenteen toimivuustarkastelu (liite 4). Työssä selvitettiin uuden maankäytön tuottama liikennesuorite eri kehitysvaiheissa ja kuvattiin tarvittavat liikenteelliset toimenpiteet liittymiin sekä katuverkon jäsentelyihin. Edes vilkkaimman herkkyystarkastelun liikennemäärillä pääteiden liikenteelle ei aiheutunut merkittävää haittaa. Esitetty tieverkko ja liittymät siis kestävät myös maankäytön kehittämisen tuottaman lisäliikenteen. Autoliikenteen opastus Helsingin, Lappeenrannan ja rajan suuntiin sekä pysäköintiin on suunniteltava selkeäksi, että kaikki pysäköintialueet saadaan tarvittaessa tehokkaasti käyttöön Kaupalliset vaikutukset Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena on arvioida Vaalimaan Outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan Outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Selvityksen mukaan Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaalimaalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä Valtatie 7 Yleissuunnitelma valtatien 7 parantamisesta moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa on hyväksytty liikennevirastossa. Tiesuunnitelma on valmistunut loppuvuodesta 2013 ja on parhaillaan maantielain mukaisessa käsittelyssä. Elinkaarimallilla toteutettavan rakentamisvaiheen hankintaa varten tehtävä tiesuunnitelman täydennys on valmistunut kesäkuussa Tavoitteena on saada sopimus urakoitsijan kanssa solmittua viimeistään kesällä 2015, jonka jälkeen työt voidaan aloittaa ja valmistuminen ajoittuu vuosille VT 7:n suunnitelmien mukaan Lappeenrannantien parantaminen alkaa yleiskaavan muutosalueen (kartalla punaisella) lounaiskulmasta Rakennusjärjestys Virolahden kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan

12 11 3 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Suunnittelun tausta ja tavoitteet Vaalimaan aluetta ollaan kehittämässä kansainväliseksi raja- ja vähittäiskaupan sekä matkailu- ja elämyspalvelujen alueeksi. Virolahden kunnan tavoitteena on uudistaa Vaalimaan alueen yleiskaava kokonaisuudessaan eri hankkeena. Nyt kuitenkin ennen koko Vaalimaan alueen yleiskaavan laadintaa Virolahden kunta mahdollistaa tällä yleiskaavan muutoksella yhden Outlet-kokonaisuuden toteuttamisen. Yleiskaavan muutoksella ei mahdollisteta vähittäiskaupan suuryksikön asemakaavoitusta. Yleiskaava-alueeseen kuuluu myös Lappeenrannantien viereinen alue, jolla varmistetaan Outletkokonaisuuden ja koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyjä. Kaava-alueen suuruus on noin 11 hehtaaria. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja eteneminen Virolahden kunta on päättänyt käynnistää osayleiskaavan muutoksen laadinnan Vaalimaan Rouvanmäen- ja Lappeenrannantien läheiselle alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kaavanlaatijaksi on valittu Ramboll Finland Oy. Suunnittelun käynnistämisestä on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusarviointia varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on myös lueteltu kaavatyössä osallisena olevat tärkeimmät maanomistajat, viranomaiset ja muut tahot (liite 1). Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä ilmoituslehdessä Kaakonkulma. Lähialueen yrityksiä ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Virolahden kunnan teknisessä toimistossa sekä internet-sivulla. 4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Osayleiskaavan muutos Osayleiskaavan muutoksessa on osoitettu kaksi liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja yksi liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa MRL 71d :ssä tarkoitetun myymäläkeskittymän (KMK). Lounaisin korttelialue on jo rakennettu. Kahdella muulla korttelialueella on alueiden varaussopimukset Virolahden kunnan kanssa. Osayleiskaavan muutoksella työpaikka-alueet (TP) muuttuvat liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K) ja liikerakennusten korttelialueeksi (KMK). Osayleiskaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen laatimista; yleiskaavakaavamääräys: yksityiskohtainen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutoksen laadintaa. Lisäksi osayleiskaavan muutoksella parannetaan alueen liikennejärjestelyjä siten, että kaava-alueelta muodostetaan katuyhteys Lappeenrannantielle.

13 12 VT 7:n liikennejärjestelyt mahdollistavat osayleiskaavan muutoksessa esitetyt katujärjestelyt. Nykyinen Lappeenrannantie tulee muuttumaan kokoojakatutasoiseksi kaduksi. VT 7:n liikennejärjestelyt ulottuvat kaava-alueen lounaiskulmaan. Kaava-alueen liikennejärjestelyt on myös sovitettu koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyihin. Vaalimaalla. Vaalimaan kaupallista kehittymistä varten laadittu Masterplan osoittaa suunnan, johon Vaalimaa tulee kehittymään. Masterplanin maankäyttöluonnos pohjautuu kaupan vaihemaakuntakaavaan (vahvistettavana), jossa Vaalimaa on osoitettu rajakaupan suuryksikköalueeksi. Ennen maakuntakaavan vahvistumista on kuitenkin selkeästi nähtävissä suuri tarve kaupan alueiden yleiskaavoittamiselle Yleiskaavassa edellytetään, että asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään hulevesien virtaukset ja laaditaan suunnitelma hulevesien käsittelystä. Hanketta varten laaditut selvitykset ja suunnitelmat takaavat sen, että tämä osayleiskaavan muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaiset sisältövaatimukset. 5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 5.1 Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Kaavaratkaisulla on vaikutuksia muun muassa yhdyskuntatalouteen sekä rakennettuun ympäristöön. Vaikutuksia on arvioitu suunnittelun eri vaiheiden yhteydessä. Arvioinnin periaatteet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Tämä yleiskaavaselostus sisältää yleiskaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa kaavaratkaisujen ympäristöllinen merkitys, parantaa tehtävien ratkaisujen laatua sekä havainnollistaa osallisille ja päättäjille yleiskaavan sisältöä. Vaikutukset on selvitetty kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina: 1. Ekologiset vaikutukset 2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Liikenteelliset vaikutukset 4. Sosiaaliset vaikutukset 5. Kulttuuriset vaikutukset 6. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 7. Seudullisten suunnitelmien toteutuminen 5.2 Ekologiset vaikutukset Arvioinnin kohde ja perusteet

14 13 Yleiskaavan muutoksen luonnonympäristöön kohdistuvan vaikutusten arviointi perustuu kaavaalueelle tehtyyn maastokäyntiin (Pöyry Finland Oy ) ja päivättyyn koko Vaalimaan alueen luontoselvitykseen ja yleiskaavan muutosluonnokseen. Arviointi on tehty Suomen ympäristökeskuksen oppaan Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi mukaisesti (Söderman 2003). Vaikutukset luontokohteisiin Alueelle laadittujen selvitysten perusteella alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat sen maankäyttöä. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain (29 ) luontotyyppejä, vesilaki- (15 a ja 17 a) tai metsälakikohteita (10 ) eikä siellä ole uhanalaisille tai luotodirektiivin liitteen IV(a) lajeille erityisen hyvin soveltuvia elinympäristöjä. Luonnonsuojeluohjelmien kohteet. Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura kohteita eikä valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Luonnonsuojelulain (29 ) suojellut luontotyypit. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelulain luontotyyppeinä rajattuja kohteita eikä sellaisia todettu luontoselvityksessä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien ja uhanalaisten lajien esiintymät. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luontodirektiivin lajeja tai uhanalaisten lajien esiintymiä eikä sellaisia todettu luontoselvityksessä. Vesilain (15a, 17a ) luonnontilaisina säilytettävät pienvedet ja metsälain (10 ) tärkeät elinympäristöt. Luontoselvityksessä kaava-alueella ei todettu luonnontilaisia pienvesiä. Muut huomionarvoiset luontokohteet. Alueella ei todettu muista huomionarvoisia luontokohteita. Vaikutukset hulevesiin Yleiskaavan edellytyksenä on, että asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään hulevesien virtaukset ja laaditaan suunnitelma hulevesien käsittelystä. Laajojen kauppa- ja pysäköintialueiden pintavedet saadaan hallitusti ohjattua tarkoitukseen sopivaan suuntaan ekologisella tavalla. Vaikutukset maisemaan Alueen lähiympäristö on Vaalimaan logistiikka- ja varastoaluetta. Varsinainen suunnittelualue on rakentamatonta, osittain metsäistä ja osittain pusikoitunutta entistä metsäaluetta, josta on myös louhittu kalliomursketta. Yleiskaavan toteutumisen jälkeen alueesta muodostuu rakennettua ympäristöä. Rakentamisen myötä alueen yleisilme tulee siistiytymään. Alueelle rakennetaan liikerakennukset sekä niihin liittyvät pysäköintialueet. Yleiskaavan toteutuminen parantaa alueen yleisilmettä muuttamalla sen kiinteäksi osaksi jo olemassa olevaa Vaalimaan rakennettua maisemaa. Yleiskaavan muutos ei sijoitu luonnon- tai kulttuurimaiseman kannalta merkittävälle alueelle. Vaalimaan peltoaukeat sijoittuvat n. 1 km länteen suunnittelualueesta. Yhteenveto Tämän arvioinnin perusteella yleiskaavaluonnoksessa on otettu riittävästi huomioon alueen luontoarvot. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelun tulee mm. edistää ekologisesti kestävää kehitys-

15 14 tä sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä (MRL 1 ja 5 ). Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja kaavan luontoselvityksen ja vaikutusarvion tulee ulottua koko sille alueelle, jolla kaavan arvioidaan vaikuttavan olennaisesti (MRL 9 ). 5.3 Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntatalouteen Suunnittelualue tukeutuu Vaalimaan katu- ja kunnallistekniseen verkostoon, jotka ovat Virolahden kunnan vastuulla. Korttelialueiden osalla tapahtuvasta rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kuluista vastaavat alueiden toteuttajat. Kaavan suunnittelussa on huomioitu liittyminen valtatieverkostoon. Yleiskaavaratkaisu ei ole kuitenkaan riippuvainen ko. suunnitelman toteutumisesta vaan alueelle laaditun liikenteen toimivuustarkastelun perusteella alueen liikenne tulee toimimaan myös nykyisessä katu- ja tieverkossa. Toimivuustarkastelun mukaan yleiskaavoitettavan alueen muutokset eivät heikennä oleellisesti liikennetilannetta suunnittelualueen läheisyydessä. Toistaiseksi nykyiset liittymäjärjestelyt ovat riittäviä. Suunnittelualueen maaperä on pääosin moreenia ja kallioperää eli rakennettavuuden osalta ei aiheudu lisäkustannuksia. Kaavamuutos parantaa yritystonttien tarjontaa Vaalimaan alueella ja edistää osaltaan yritysten sijoittumista kansainvälisen rajanylityspaikan läheisyyteen ja tuo näin merkittäviä positiivisia vaikutuksia alueen talouteen. Kaupalliset vaikutukset Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena oli arvioida Vaalimaan outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioitiin outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioitiin hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Tämän yleiskaavan muutoksen myötä Vaalimaalle rakentuu Outlet-keskus, joka vahvistaa Vaalimaan asemaa matkailijoiden kauppapaikkana. Yhdessä Vaalimaalle rakentuvan kauppakeskuksen, kasinon ja erilaisten kaupallisten ja matkailullisten palvelujen myötä Vaalimaasta muodostuu vetovoimainen palvelu- ja matkailukeskus. Vaalimaan Outlet-keskuksen pääkohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten matkailijoiden määrän seudulla arvioidaan kasvavan huomattavasti, joten uutta kaupan tarjontaa alueella tarvitaan. Uusi tarjonta myös lisää kysyntää, eli kun alueelle saadaan uusia kaupan palveluita, myös matkailijoiden kiinnostusta aluetta kohden kasvaa. Outlet-keskus vastaa vuoden 2020 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta noin %. Ostovoimaa riittää siten myös seudun muille ostosmatkailuhankkeille. Matkailijoiden lisäksi Vaalimaalle sijoittuvat Outlet-keskus palvelee jonkin verran myös paikallisia asukkaita. Virolahdella ja Miehikkälässä paikallinen erikoiskaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Vaalimaan kehittämisen myötä alueelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei alueelle muuten syntyisi. Vaalimaan Outlet-keskus voi myös houkutella satunnaisia ostosmatkailijoita koko seudulta ja jonkin verran laajemmaltakin alueelta, mikäli kaupan tarjonta keskuksessa on riittävän vetovoimaista ja erityyppistä kuin paikallinen tarjonta. Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaali-

16 15 maalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä. Vaalimaan Outlet-keskus sijoittuu matkailijoiden lähtökohdasta hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan, lähelle raja-asemaa. Palvelujen saavutettavuus paranee, koska monipuolista kaupan tarjontaa rakentuu lähelle rajaa. Lähiasukkaiden palvelujen saavutettavuus paranee myös jonkin verran, koska Vaalimaa on lähempänä kuin seudun muut monipuoliset kaupan keskittymät. Tarjonnan sisältö ratkaisee, kiinnostuvatko paikalliset asukkaat uudesta kauppakeskittymästä. Virolahdella asiointiin ei Outlet-keskuksella ole vaikutusta, koska Outletkeskuksessa ei ole päivittäistavarakauppaa eikä paikallispalveluita. 5.4 Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavatyön pohjaksi Vaalimaan alueelle laadittiin liikenteen toimivuustarkastelu (liite 4). Työssä selvitettiin uuden maankäytön tuottama liikennesuorite eri kehitysvaiheissa ja kuvattiin tarvittavat liiketeelliset toimenpiteet liittymiin sekä katuverkon jäsentelyihin. Toimivuustarkastelun mukaan alueen uusi maankäyttö ei aiheuta toimivuusongelmia missään suunnitteluvaiheessa: Rouvanmäentien etelään osoittava osa on syytä toteuttaa 1+2-kaistaisena, eli koko korttelivälille kaksi kaistaa etelään, joista toinen kaista on oikealle kääntyville ja toinen vasemmalle kääntyville. Samassa liittymässä tarvitaan ajoneuvoliikenteen kannalta liikennevalot ennen vuotta 2030 ja jo aiemmin, jos kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus sitä vaatii (ylitykset samassa tasossa). Rajahovin liittymässä tarvitaan liikennevalot jalankulun turvallisuuden varmistamiseksi, jos ali- tai ylikulkujärjestelyt viivästyvät. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin alueelle ja alueen sisällä. Pohjoisen ja eteläisen alueen sisäiset verkot eivät tarvitse poikkeuksellisia kaistajärjestelyitä, jos vilkkaimmat pysäköintialueet liitetään katuverkkoon useammalla kuin yhdellä tonttiliittymällä. Pysäköintialueiden suunnittelussa on muistettava bussiliikenteen mahdollisesti suuri osuus (mahdolliset kaavamääräykset). Edes vilkkaimman herkkyystarkastelun liikennemäärillä pääteiden liikenteelle ei aiheutunut merkittävää haittaa. Esitetty tieverkko ja liittymät siis kestävät myös maankäytön kehittämisen tuottaman lisäliikenteen. Autoliikenteen opastus Helsingin, Lappeenrannan ja rajan suuntiin sekä pysäköintiin on suunniteltava selkeäksi, että kaikki pysäköintialueet saadaan tarvittaessa tehokkaasti käyttöön. Kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi on huolehdittava myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä alueen sisällä, mikä sisältää sekä erilliset väylät että turvalliset ylityskohdat. Jalankulku- ja polkupyöräyhteyksien on jatkuttava myös tonttien sisällä, ettei kaikkia siirtymisiä palvelupisteestä toiseen jouduta tekemään autoilla. Valtatie 7:n liikennejärjestelyt mahdollistavat osayleiskaavan muutoksessa esitetyt katujärjestelyt. Nykyinen Lappeenrannantie tulee muuttumaan kokoojakatutasoiseksi kaduksi. Valtatie 7:n liikennejärjestelyt ulottuvat kaava-alueen lounaiskulmaan. Kaava-alueen liikennejärjestelyt on sovitettu koko Vaalimaan alueen liikennejärjestelyihin. Osayleiskaavan muutoksella parannetaan alueen liikennejärjestelyjä siten, että kaava-alueelta muodostetaan katuyhteys Lappeenrannantielle. Liikenteen ympäristövaikutukset Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä alueella verrattaessa tilannetta siihen, että alueella olisi työpaikka-aluetta. Erityisesti henkilöautoliikenne lisääntyy suhteellisesti eniten. Lisääntyneen liikenteen vaikutukset kohdistuvat koko Vaalimaan alueelle. Alueen asiakaskunta poikkeaa alueelle lännestä päin valtatietä pitkin kulkevasta liikennevirrasta ja idästä päin raja-asemalta Vaalimaan liikenneverkkoon. Suunnittelualue on myös riittävän väljä ja sinne voidaan sijoittaa tarvittavat, riittävän suuruiset pysäköintialueet niin henkilöautoille kuin myös busseille.

17 16 Yleiskaavan muutos voi osaltaan parantaa koko talousalueen liikenne-turvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on ollutkin huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet, joihin täytyy kehittää omia ratkaisumalleja. Sijoittamalla kauppakeskuksia Vaalimaalle, pystytään vähentämään monia liikenteellisiä haittavaikutuksia muualla Kaakkois-Suomen alueella. Osa ostosmatkailijoista pysähtyy ostoksille vain Vaalimaalla ja kääntyy takaisin Venäjän suuntaan, jolloin autoliikenne jää huomattavasti vähäisemmäksi Suomen puolella ja näin ostoskeskuksen sijoittamisella voidaan tukea myös ilmastonmuutoksen tavoitteita. Samoin liikenneturvallisuus paranee Suomen puolella, kun venäläiset ostosmatkailijat eivät kaikki ruuhkauta kaupunkien keskustoja. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeä lähtökohta on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen. Vaalimaan outlet-keskittymä on sijaintinsa vuoksi hyvin saavutettavissa myös joukkoliikennevälineillä, sillä Helsingistä pääsee tällä hetkellä Pietariin neljällä päivittäisellä bussivuorolla. Kevyen liikenteen edistämisen osalta tärkeää on kevyen liikenteen reitistön jatkuvuus ja turvallisuus, joka huomioidaan kaavamuutosalueen ympäristön suunnittelussa. Lähtökohtana alueen suunnittelussa on kuitenkin se, että alueelle suunniteltu maankäyttö perustuu tulevaisuudessakin autoliikenteeseen, mutta hyvä sijainti suhteessa venäläisten asiakkaiden käyttämiin reitteihin vähentää omalta osaltaan kokonaisajosuoritetta ja sitä kautta myös mm. kasvihuonekaasupäästöjä. Lisääntyneiden liikennemäärien vuoksi myös liikennemelu lisääntyy jonkin verran suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Alueella ei kuitenkaan ole asutusta vaan erilaista yritystoimintaa, sitä tukevaa toimintaa sekä logistiikkayrityksiä. Lisääntyneellä liikennemelulla ei aiheuteta ihmisten elinolosuhteiden heikkenemistä. 5.5 Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, viihtyvyyteen Yleiskaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan yleiskaavan työpaikka-aluetta kaupalliseksi alueeksi. Suunnittelualue on osa Vaalimaan kaupallista ja työpaikka-aluetta. Alueen eteläpuolitse kulkee vilkkaasti liikennöity valtatie 7. Alueen läheisyyteen sijoittuu toimintoja, jotka aiheuttavat mm. melua ja raskasta liikennettä. Yleiskaavan muutosalueelle sijoitettavat toiminnot eivät häiriinny ko. toiminnoista. Alueelle ei olla sijoittamassa asumista. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin kilometrin päässä alueesta. Enemmän asutusta on Vaalimaan kylän peltoalueella, joka sijaitsee noin 1,5 km päässä Virojoen suuntaan. Alueen käyttötarkoituksen muuttamisella työpaikka-alueesta kaupallisiksi palveluiksi ei ole negatiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Päinvastoin alue tarjoaa lisää palveluita niin alueen lähialueilla asuville ihmisille, muille kaakkois-suomalaisille sekä alueen matkailijoille ja erityisesti myös ohikulkevan liikennevirran potentiaalisille asiakkaille. Kaavamuutoksella ei merkittävästi vaikuteta myöskään elinympäristön laatuun heikentävästi. Kaavamuutoksella, jolla työpaikka-alue muuttuu liike- ja kaupallisen toiminnan sallivaksi, parannetaan alueen yleisilmettä ja ympäristön laatua. Myös toiminnan aiheutuma melun määrä vähenee alueen käyttötarkoituksen muuttuessa. Alue on nykyisin pääosin metsätalous- ja kivimurskaamoaluetta eikä sillä ole ollut merkitystä esim. ulkoilun kannalta. Paremminkin alueen rakentaminen kohentaa alueen yleisilmettä. Rakentamisen myötä alueelle suunnitellut kevyen liikenteen väylät parantavat elinympäristön laatua myös lähiasukkaiden osalta.

18 Kulttuuriset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaan tiedossa esihistoriallisen eikä historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella ei myöskään rekisterin mukaan ole toisen maailmansodan linnoitteita. Museoviraston rekisterin mukaan lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Salpalinjaan kuuluvat Kassoinvuoren linnoitteet n. 1 km luoteeseen suunnittelualueesta. Rakennetun kulttuuriympäristön keskiajalle saakka ajoittuva kohde Suuri Rantatie ulottuu Turusta Virolahdelle. Museoviraston rekisterin mukainen Suuren Rantatien linjaus loppuu Virojoen taajamaan. Suuren Rantatien linjaus kulkee suunnittelualueen pohjoispuolelta kohti rajavartioasemaa ja on näin ollen suunnittelualueen ulkopuolella. Suuren Rantatien linjaus Yllä kuvatussa ilmakuvassa Suuren Rantatien linjaus tulee lännestä suunnittelualueen pohjoispuolella yli Lappeenrannantien, jossa alkuperäinen linjaus katkeaa. Linjaus jatkuu rakennetun alueen pohjoispuolella kohti raja-asemaa yhtyen nykyiseen katu-/tieverkostoon. Vaalimaan taajama sijoittuu metsäiselle alueelle selkeästi Vaalimaan peltoaukioiden itäpuolelle, jolloin maisemalliset muutokset ovat vähäisiä.

19 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Kaavaratkaisu perustuu Vaalimaan alueella olemassa olevan infraverkon ja rakenteiden hyväksikäyttöön. Korttelialueiden toteuttamisesta vastaa alueen yrittäjät. Kaavaratkaisu tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä Kaakkois-Suomessa. Kaavamuutoksella hyödynnetään vanhaa yleiskaavaa paremmin alueen sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaavaratkaisussa on varauduttu valtatiehen liittymiseen ja eritasoliittymän rakentamiseen läheiselle alueelle. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Kaavaratkaisussa on hyödynnetty alueen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheytetty aluerakennetta kehittämällä olemassa olevaa yleiskaavaa monipuolisemman toiminnan mahdollistavaksi. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Tavoitteet on huomioitu sijoittamalla uudet rakentamisalueet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tuntumaan. Kaava ei muuta jo olevaa taajamarakennetta. Kaava luo edellytykset yritys- ja liiketilarakentamiselle ja sen sijoittumiselle olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Alueella ei ole todettu ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä. Kaavaratkaisu tukeutuu suurelta osin yksityisauton käyttöön. Tältä osin se ei kuitenkaan merkittävästi poikkea alueen muista palvelu- ja yritystoiminnan alueista. Yritysten toiminnan kannalta sijainti Venäjältä Suomeen johtavan tien varrella, on oleellisen tärkeä. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on suuri kysyntä yritystoimintaan sopivista tonteista hyvillä paikoilla. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

20 19 Alue sijaitsee Vaalimaan olemassa olevalla työpaikka-alueella. Alueelle tehtyjen selvitysten mukaan kaavamuutos ei hajota olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eikä vaaranna kaupungin keskustaalueen tai taajamien palvelutarjontaa. Kaavamuutos mahdollistaa uusien toimijoiden sijoittumisen sekä jo olemassa olevien yritysten laajentaa toimintaansa yritystoiminnan kannalta hyvälle paikalle erityisesti Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun kannalta. Sopivien palveluiden tarjoaminen Venäjän rajaasemalta Suomeen suuntautuvan valtatien varrella voi osaltaan vähentää liikenteen aiheuttamia haittatekijöitä kaupunkien ja kuntien keskusta-alueilla. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Kaavamuutoksella mahdollistetaan liike- ja toimitilarakennusten sijoittuminen alueelle. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuttaminen ei heikennä palvelujen saatavuutta Virojoella ja seudun muissa osissa, vaan toimenpiteet jakavat ja selkeyttävät kaupan rakennetta, tukevat osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä parantavat koko talousalueen liikenneturvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Kaavan tavoitteena on ollut huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet. Erityistavoitteet: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. Vaalimaan alueella on suuri kysyntä hyvillä paikoilla sijaitsevista yritystonteista. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan liike- ja toimitilarakennusten sijoittuminen alueelle. Yritykset tulevat tarjoamaan merkittävän määrän työpaikkoja. Kaava turvaa Virojoen asuinrakentamiseen varatun tonttireservin säilymisen. Alue sijoittuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Yleiskaavamuutoksen mukainen rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaavalla ei muodosteta vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Kaava-alueella ei ole muuta olemassa olevaa rakennuskantaa kuin juuri valmistunut ja jo toiminnassa oleva kalaa myyvä yritys alueen lounaisosassa. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia viheralueverkostoihin eikä ulkoilureitistöjen jatkuvuuteen. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Kaavamuutoksella edistetään kevyenliikenteen verkostoja. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuduttua alueella jo olemassa olevat kevyenliikenteen yhteydet rakennetaan valmiiksi. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus

21 20 suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. Kaavan toteuttamisen myötä suuri osa alueesta asfaltoidaan, joka vaikuttaa pintavesien kulkuun ja imeytymiseen. Yleiskaavassa edellytetään, että asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä hulevesien virtaukset ja laadittava suunnitelmat hulevesien johtamisesta. Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Yleiskaavamuutos parantaa ko. haittavaikutuksien osalta kaavamuutosalueen tilannetta: alueelle voidaan sijoittaa työpaikkatoimintojen sijasta myös toimitiloja ja kaupallisia palveluita sekä liikerakennuksia, joiden voidaan olettaa aiheuttavan huomattavasti vähemmän mm. tärinää tai melua. Liiketoiminnot toisaalta lisäävät alueen liikennettä verrattaessa tilannetta pelkkään työpaikka-alueeseen, mikä taas lisää jonkin verran alueen melua sekä myös ilmansaasteita. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Yleiskaava-alue sijaitsee valtatien varrella, hyvien liikenneyhteyksien vierellä. Em. liikenteen suunnitteluperiaatteet on huomioitu siltä osin, kuin se yksittäisen alueen suunnittelussa on mahdollista keskittyen lähinnä liikenneturvallisuuden parantamiseen ja liikenteen sujuvuuteen. Yleiskaavan suunnittelussa on huomioitu alueelle laadittu liikenneselvitys liikenneverkon kehittämisestä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Kaavassa on varauduttu ko. alueen sekä valtatien liikenneturvallisuuden parantamiseen huomioimalla VT 7:n suunnitelmat. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuttaminen ei heikennä palvelujen saatavuutta muissa keskustoissa ja seudun muissa osissa, vaan toimenpiteet jakavat ja selkeyttävät kaupan rakennetta, tukevat osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä parantavat koko talousalueen liikenneturvallisuutta. Venäjältä suuntautuvaa ostosmatkailua ei voida täysimääräisesti sopeuttaa suomalaiseen kaupan rakenteeseen. Yleiskaavan tavoitteena on huomioida Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun erityispiirteet. 5.8 Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Maakuntakaavassa nyt kyseenä oleva alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP); merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa. Kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi on laadittu tätä kaavahanketta palveleva kaupallisten vaikutusten arviointi (liite 5). Selvityksen tavoitteena oli arvioida Vaalimaan Outlet-keskuksen yleiskaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioitiin Outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioitiin hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin.

22 21 Matkailijoiden lisäksi Vaalimaalle sijoittuva Outlet-keskus palvelee jonkin verran myös paikallisia asukkaita. Virolahdella ja Miehikkälässä paikallinen erikoiskaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Vaalimaan kehittämisen myötä alueelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei alueelle muuten syntyisi. Vaalimaan Outlet-keskus voi myös houkutella satunnaisia ostosmatkailijoita koko seudulta ja jonkin verran laajemmaltakin alueelta, mikäli kaupan tarjonta keskuksessa on riittävän vetovoimaista ja erityyppistä kuin paikallinen tarjonta. Suunnittelumääräyksessä mainittu tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttaminen on pyritty huomioimaan muodostamalla alueesta pienipiirteisellä massoittelulla viihtyisä ja omaleimainen ostos- ja palveluympäristö. Vaalimaan Outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta Outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaalimaalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä. Vaalimaan Outlet-keskus sijoittuu matkailijoiden lähtökohdasta hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan, lähelle raja-asemaa. Palvelujen saavutettavuus paranee, koska monipuolista kaupan tarjontaa rakentuu lähelle rajaa. Lähiasukkaiden palvelujen saavutettavuus paranee myös jonkin verran, koska Vaalimaa on lähempänä kuin seudun muut monipuoliset kaupan keskittymät. Tarjonnan sisältö ratkaisee, kiinnostuvatko paikalliset asukkaat uudesta kauppakeskittymästä. Virolahdella asiointiin ei Outlet-keskuksella ole vaikutusta, koska Outletkeskuksessa ei ole päivittäistavarakauppaa eikä paikallispalveluita. Lappeenrannassa 29. päivänä lokakuuta 2014 Ramboll Finland Oy Kaupunki- ja aluesuunnittelu Juha Heimala Juha Heimala

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 29.10.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos LUONNOS 16.9.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

Virolahden kunta 16X226327 ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Virolahden kunta 16X226327 ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos Virolahden kunta 16X226327 ASEMAKAAVASELOSTUS Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos 16.9.2014 1 Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos 16.9.2014 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan itäpuolella. Alue rajoittuu Lammintiehen ja liittyy Pirttimäen rakenteilla olevaan omakotialueeseen.

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 26.8.2015, tarkistettu 16.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen 26.8.2015, tarkistettu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Virolahden kunta 16X ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Virolahden kunta 16X ASEMAKAAVASELOSTUS. Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos Virolahden kunta 16X226327 ASEMAKAAVASELOSTUS Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos 29.10.2014 Vaalimaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE

LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 30.9.2014 Viite Sivu 1 (8) KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot