Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013"

Transkriptio

1 Hallitus Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri ry:ltä on saapunut vaa ti mus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hal lituk sel le yhdenmukaistaa kehitysvammaisten henkilöiden ate ria maksut (liite). Liite: Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n vaatimus Liite nro: 6 Vaatimuksessaan Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri ry esittää, että Kainuun yksityisten palveluntuottajien asumispalveluissa asu vien kehitysvammaisten henkilöiden ateriamaksut yhden- ja oi keu den mukais te taan alkaen verrattuna Kainuun sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän oman toiminnan yksiköissä asuvien ke hitys vam mais ten henkilöiden ateriamaksuihin. Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri pyytää selvittämään Kainuun kaik kien yksityisten kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja tuot ta vien palveluntuottajien ateriamaksut, sekä selvitystä Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (entisen Kainuun maakun ta -kuntayhtymän) puitesopimuksiin merkityistä/hyväksytyistä ateria mak suis ta. Vaatimuksen mukaan ateriamaksun suuruuden on mää ri tel lyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (en tisen Kainuun maakunta -kuntayhtymä). Lisäksi Kainuun Ke hi tys vammais ten Tukipiiri ry pyytää korvaamaan korkoineen Kainuun yk si tyisten palveluntuottajien asumisyksiköissä asuville kehitysvammaisille heil tä perityt liian korkeat ateriamaksut vähintään viiden vuoden ajalta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä kilpailutti sosiaalihuoltolain 17 :n mu kai set asumispalvelut kesällä Valviran kunnille, kun ta yh tymil le ja kuntien yhteistoiminta-alueille lähetetty ohje Dnro 368/ /2012 on annettu (liite). Liite: Valviran ohje 1/2012 Liite nro: 7

2 Kehitysvammalain mukaan järjestettävien asumispalvelujen kil pai lutus oli vuonna 2010, jolloin em. ohjetta ei vielä ollut. Kainuun maakun ta -kuntayhtymä ei ole 30/2010 tarjouspyynnössä määritellyt ateria mak sun suuruutta. Ateriapalvelumaksua ei käytetty ver tai lu pe rustee na kehitysvammalain ja vammaispalvelulain järjestettävän asumis- ja hoivapalvelun kilpailutuksessa. Ateriapalvelumaksu pyydettiin il moit ta maan tarjouksen hintaliitteessä /vrk. Hinnat oli ilmoitettava erik seen myös kaikille aterioille koska asiakkaalla tulee olla mah dol lisuus ostaa vain osa aterioista. Tarjouspyynnön 30/2010 mukaan Pal ve lun tuot ta jan asiakkaalta perimän ateriakorvauksen määrä ei kui ten kaan saa ylittää siten, mitä on pidettävä kohtuullisena kor vaukse na keskimääräinen hintataso huomioiden. Asiakkaat mak sa vat vuokran suoraan vuokranantajalle ja ateriamaksun pal ve lun tuot ta jalle toteutuneen mukaan. Hoidon/hoivan maksaa Kainuun maa kun ta -kuntayhtymä. Palveluntuottajat voivat esittää hintoihin muutokset kerran vuodessa tar jous pyyn nön hinnanmuutosehtojen mukaisesti. Palveluntuottajat vel voi tet tiin tarjouspyynnön 30/2010 liitteessä 6 Keskeiset toimintaa oh jaa vat lait perehtymään luettelossa oleviin keskeisiin toimintaa ohjaa viin lakeihin viitetekstillä Palvelun tulee täyttää lakien ja vi ranomais mää räys ten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottajat on vel voi tet tu perehtymään. Jaetaan kokouksessa erillisliitteenä/lisätietona tarjouspyyntöön 30/2010 saapuneisiin tarjouksiin merkityt aterioiden hinnat yk si köistä, jotka tuottavat kehitysvammalain perusteella järjestettävää asumis pal ve lua. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vam mais pal velut pyysivät yksityisiä kehitysvammalain perusteella asumispalveluja tuot ta via palveluntuottajia erittelemään ateriapalvelumaksujen si sällön. Selvitykset yksityisten palveluntuottajien ateriapalvelumaksujen muo dos tu mi ses ta pyydettiin mennessä niiltä yksityisiltä palve lun tuot ta jil ta, joilla oli puitesopimus kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella järjestettävään asumispalveluun. Jaetaan kokouksessa erillisliitteenä/lisätietona Kooste ate ria pal ve lumak su jen kustannusten muodostumisesta, yksiköissä jotka tuottavat ke hi tys vam ma lain mukaan järjestettävää asumispalvelua. Valviran kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhteistoiminta-alueille antamassa ohjeessa Dnro 368/ /2012 palvelusta ai heu tu via kuluja ei saa sisällyttää kehitysvammaisen henkilön yl lä pito mak suun. Valvira kiinnittää toimeenpanevien viranomaisten huomio ta seuraavaan: Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää ke hi tys-

3 vam mai sen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omin ta keis ta toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä tur va ta hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoon kuu lu via palveluita ovat kehitysvammaisuuden johdosta tarvittavat pal ve lut ja tukitoimet, esimerkiksi asumisen järjestäminen sekä yk silöl li nen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollosta voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992; asia kasmak su lais sa) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 43 py kä läs sä säädetään. Ylläpidon käsitettä ei ole tarkemmin määritelty asia kas mak su lais sa. Kainuun Sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä, (aiemmin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä) ei ole perinyt yksityisissä asu mis yk siköis sä asuvilta kehitysvammaisilta asiakkailta erikseen yl lä pi to maksua. Asiakasmaksulain 4 :n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityis huol los ta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 py käläs sä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia. Ke hi tys vammai sen henkilön ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lu kuun ottamatta alle 16-vuotiaiden osittaista ylläpitoa, joka on asiak kaal le maksutonta. Maksun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko pal ve lu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä koskevassa eri tyis huolto-oh jel mas sa. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita jär jes te tään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen eri tyis huol lon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asia kas mak su laissa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Ke hi tys vam mala kia säädettäessä todettiin mm, että normaalisuusperiaatteen toteut ta mi nen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksu voidaan pe riä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vas taavis ta menoista aiheutuneista kustannuksista. Korkein hallinto-oikeus on antanut purkupäätöksen (2531/2/09) ja hallintoriitapäätöksen (3714/2/08), sekä Ro va nie men hallinto-oikeus joulukuussa 2010 useita ratkaisuja perus te va li tuk siin kehitysvammaisten erityishuollosta perityistä asia kasmak suis ta. Rovaniemen hallinto-oikeuden ja KHO:n ratkaisuissa on katsottu, että ateria- ja pyykinpesupalveluiden asiakasmaksuihin ei voida si sällyt tää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta, kuten työn ja kul jetuk sen osuutta silloinkaan, kun kaupunki on päättänyt hankkia pal velut ryhmäkodin ja asuntolan ulkopuolelta. Ratkaisuissa on ollut ky se kehitysvammaiselle henkilölle asiakasmaksulain 4 :n 2 kohdan pe-

4 rus teel la annettavasta maksuttomasta kehitysvammaisten eri tyishuol los ta. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen T438, jonka mukaan kehitysvammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan jär jes tä miin asumispalveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ate ria pal velui den tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian val mis tukseen liittyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ovat osa asiakkaalle maksutonta erityishuoltoa. Kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvän ateriamaksun mak sutto muu teen ei ole ennen Korkeimman hallinto-oikeuden an ta mas sa päätöksessä ilmaistua kannanottoa ollut sellaista säännös tä tai oikeusohjetta, joka yksiselitteisesti määrittelisi ke hi tys vammai sen asumispalveluun liittyvän ateriamaksun osana ke hi tys vammai sen erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ilmaistu kanta voidaan näh dä ylimmän tuomioistuimen lainsoveltamistulkintaa ohjaavana kan nan ot to na, vaikka varsinaisesta ennakkopäätöksestä ei olekaan ky sy mys. Useat kunnat (mm. Loimaa, Kouvola, Eura, Suonenjoki, Kemi, Tamme la) ovat muuttaneet tai ohjeistaneet kehitysvammaisten asiak kaiden ateriamaksuja vuonna Hyvä hallinto ja hallinnon palveluperiaate edellyttävät, että hal lin to viran omai nen vastaa paitsi hallintopäätöksen sisällön ja menettelyn lain mu kai suu des ta myös päätöksen jälkeen havaittavien il mei simpien virheiden korjaamisesta. Hallintoviranomaisilla on vastuu myös jäl ki kä tei ses tä oikeusturvasta hallinnon palveluperiaatetta tukevalla ta val la (HE 226/2009 vp, Suomen perustuslaki 21 ). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämissä ke hi tys vam mais ten asumisyksiköissä huomioidaan Valviran antama ohje sekä korkeimman hallinto-oikeuden kanta. (Yhall ). Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijaisen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus päättää, että: 1) Maksut muutetaan alkaen siten, että kehitysvammalain mu kaan järjestettävää asumispalvelua puitesopimuksella tuottavat

5 pal ve lun tuot ta jat voivat periä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män kehitysvammahuollon päätöksellä olevilta ke hi tys vam mai sil ta asukkailta aterioista ainoastaan raaka-ainekulut esit tä män sä kustannuserittelyn mukaan. Puitesopimukseen merkityn ate ria pal ve lu mak sun ja raaka-ainekustannusten välisen erotuksen mak saa kuntayhtymä palveluntuottajalle asiakaskohtaisesti toteutuneen mu kaan. Asiasta sovitaan erikseen palveluntuottajien kanssa. 2) Ateriamaksuja voidaan tarkistaa Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän kehitysvammahuollon asiakkailta asia kas koh tai ses ti alkaen erillisen asianmukaisen hakemuksen pe rus teel la takautuvasti, koska Valviran kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yh teis toi min ta-alueil le annettu ohje Dnro 368/ /2012 on saa pu nut ) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ostopalveluna jär jes te tys sä asumispalvelussa kehitysvammahuollon asu mis pal ve lu pää tök sel lä yksityisen palveluntuottajan yksikössä asuville ke hi tys vam mai sil le asiakkaille palautetaan asianmukaiseen hakemukseen pe rus tuen asiakkaalta perityn ateriapalvelumaksun ja pal ve lun tuot ta jan esittämien raaka-ainekustannusten välinen erotus. Hakemuksessa on todennettava yksikössä ateriointi, asiakkaat ovat mak sa neet ateriat palveluntuottajalle toteutuneen mukaan. Esi mer kik si monet asiakkaat käyvät yksikön ulkopuolisessa työtai päi vä toi min nas sa arkipäivisin, jolloin he aterioivat siellä sekä asiakkailla on voinut olla muita pitkiä poissaoloja, kuntoutusjaksoja yms. tai osa asiak kais ta valmistaa itse ateriat/henkilökohtaisen avustajan kanssa asun nos saan. Lisäksi osalle asiakkaista on myönnetty asia kas koh tais ta tukea asumispalvelujen kustannuksiin. 4) Yksiköt, joissa aterioiden raaka-ainekulut jaetaan yhdessä asuk - kai den kesken, toiminta on ollut ohjeistuksen mukaista ja niissä yk si köis sä toimitaan jatkossakin niin edelleenkin/samoin ja että hallitus toteaa, että: 1) Kehitysvammahuollon ostopalvelujen kustannukset lisääntyvät huo mat ta vas ti n euroa vuositasolla. Vuoden 2014 ta lous ar vio esi tyk ses sä ko. kuluerää ei ole huomioitu. 2) Seuraavassa kehitysvammalain perusteella järjestettävien asu - mis pal ve lu jen kilpailutuksessa huomioidaan Valviran kunnille, kun ta yh ty mil le ja kuntien yhteistoiminta-alueille antama ohje Dnro 368/ /2012.

6 Hallitus: Kuntayhtymän johtajan sijaisen Esa Ahosen muutettu ehdotus: Hallitus päättää, että: 1) Maksut muutetaan alkaen siten, että kehitysvammalain mukaan järjestettävää asumispalvelua puitesopimuksella tuottavat palveluntuottajat voivat periä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitysvammahuollon päätöksellä olevilta kehitysvammaisilta asukkailta aterioista ainoastaan raaka-ainekulut esittämänsä kustannuserittelyn mukaan. Puitesopimukseen merkityn ateriapalvelumaksun ja raaka-ainekustannusten välisen erotuksen maksaa kuntayhtymä palveluntuottajalle asiakaskohtaisesti toteutuneen mukaan. Asiasta sovitaan erikseen palveluntuottajien kanssa. 2) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ostopalveluna järjestetyssä asumispalvelussa kehitysvammahuollon asumispalvelupäätöksellä yksityisen palveluntuottajan yksikössä asuville kehitysvammaisille asiakkaille palautetaan asianmukaiseen hakemukseen perustuen asiakkaalta perityn ateriapalvelumaksun ja palveluntuottajan esittämien raaka-ainekustannusten välinen erotus. Hakemuksessa on todennettava yksikössä ateriointi, asiakkaat ovat maksaneet ateriat palveluntuottajalle toteutuneen mukaan. Esimerkiksi monet asiakkaat käyvät yksikön ulkopuolisessa työtai päivätoiminnassa arkipäivisin, jolloin he aterioivat siellä sekä asiakkailla on voinut olla muita pitkiä poissaoloja, kuntoutusjaksoja yms. tai osa asiakkaista valmistaa itse ateriat/henkilökohtaisen avustajan kanssa asunnossaan. Lisäksi osalle asiakkaista on myönnetty asiakaskohtaista tukea asumispalvelujen kustannuksiin. 3) Yksiköt, joissa aterioiden raaka-ainekulut jaetaan yhdessä asukkaiden kesken, toiminta on ollut ohjeistuksen mukaista ja niissä yksiköissä toimitaan jatkossakin niin edelleenkin/samoin ja että hallitus toteaa, että: 1) Kehitysvammahuollon ostopalvelujen kustannukset lisääntyvät huomattavasti n euroa vuositasolla. Vuoden 2014 talous arvioesityksessä ko. kuluerää ei ole huomioitu. 2) Seuraavassa kehitysvammalain perusteella järjestettävien asumispalvelujen kilpailutuksessa huomioidaan Valviran kunnille,

7 kuntayhtymille ja kuntien yhteistoiminta-alueille antama ohje Dnro 368/ /2012. Hallitus: Matti Heikkinen esitteli asiaa. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan sijaisen Esa Ahosen muutetun ehdotuksen. Matti Heikkinen poistui kokouksesta klo 11:37 ennen päätöksentekoa.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot