PROJEKTITYÖ. PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS PS Pro Tomi Hautakangas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "08.05.2015 PROJEKTITYÖ. PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS PS Pro 2015. Tomi Hautakangas"

Transkriptio

1 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS PS Pro 2015 Tomi Hautakangas KORJAUSKOHTEEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN PÄÄSUUNNITTELU JA LÄHTÖAINEISTON ARVIOIMINEN JA HANKKIMINEN TIETOMALLINTAMISEN HAASTEET HUOMIOIDEN. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. MRL, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET PÄÄSUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA MRL, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA HANKESUUNNITTELUVAIHEEN PÄÄSUUNNITTELU KORJAUSHANKKEESSA 4 2. KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELUVAIHE ONGELMAT PÄÄSUUNNITTELIJA EI OLE MUKANA HANKKEESSA ALUSTA SAAKKA LÄHTÖAINEISTON YLEISET HANKINTATAVAT JA LAATU HANKESUUNNITTELUN TEHTÄVÄNANNON PUUTTEET JA TILAUSTAVAT 5 3. KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELUVAIHE TOIMENPITEET PÄÄSUUNNITTELIJAN AKTIVOIMINEN HANKKEEN ALKAESSA LÄHTÖAINEISTON HANKINTA 3D- MUOTOISENA TIETOMALLISTAMISEN ALUSTAKSI HANKKEEN ALOITTAMINEN JA HANKE- TOTEUTUSSUUNNITTELUN TILAAMINEN 6 4. CASE- ESIMERKKIT AS OY OLTERMANNINTIE 13 LVIS- SANEERAUS AS OY SÄÄSTÖSILTA LVIS- SANEERAUS 8 5. PÄÄTELMÄT 8 2

3 JOHDANTO Otsikko on varsin monisyinen ja mahdollisesti vaikeaselkoinen, mutta niin on aihekin. Nämä aiheeseen liittyvät tavanomaisimmat ongelmat olen kohdannut jo vuosia sitten, mutta pääsuunnittelijakoulutuksen kestäessä on tätä aihepiiriä tullut runsaasti mietittyä, ja kuvio on selkeytynyt huomattavasti. Toivottavasti olen saanut nämä asiat tähän riittävän selkeästi kuvailtua. 1. MRL, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET PÄÄSUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA 1.1. MRL, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) koskee kaikkea rakentamista myös korjausrakentamista. Korjausrakentamisen osalta lakiin on kirjattuna joitakin tarkennuksia uudisrakentamiseen verraten, mutta yleinen periaate on että laki koskee myös korjausrakentamista. Yleisen tason vaatimukset rakentamiselle asetetaan MRL:n pykälässä 117: Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a 117 g :ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. ( /958). Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa. Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan MRL:n nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Perinteisesti määräyksiä on sovellettu korjaushankkeissa tapauskohtaisesti siten että tulkinta on viimekädessä ollut hanketta hoitavalla lupaviranomaisella. Määräyskokoelma on kokonaisuudessaan uudistumassa ja valmisteilla on myös erilliset asetukset korjausrakentamista varten, ja energiatehokkuuden parantamista varten on jo asetus annettu MRL:n pykälä 120 määrittelee rakentamista koskevat suunnitelmat lupahankkeen näkökulmasta rakennussuunnitelmiksi (pääpiirustukset) sekä erityissuunnitelmiksi (muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset). Lisäksi pykälä 120 määrittelee suunnittelutehtävät (a- c), suunnittelutehtävien vaativuusluokat (d) sekä suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset (e). Pykälä 120 f määrittelee että kelpoisuuden arvio rakennusvalvontaviranomainen, ja että viranomaisen on pyydettäessä tehtävä tapauskohtaisesti päätös suunnittelijan kelpoisuudesta toimia kyseisessä tehtävässä. MRL:n pykälässä 120 a mainitaan pääsuunnittelija: Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääsuunnittelijan tehtävistä. 3

4 Rakentamismääräyskokoelman osa A2 on tehty vanhaa MRL:a varten, ja on uusiutumassa. A2 sisältää rakennuksen suunnitelmia ja suunnittelijoita koskevia määräyksiä ja ohjeita, jotka ulottuvat MRL:n määritelmiä laajemmalle PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA MRL määrittelee pääsuunnittelutehtävän koskemaan kaikkea rakentamisen suunnittelua. Kuitenkin MRL:n pykälä 120 kuvailee rakentamista koskevan suunnitelman ainoastaan lupahankkeen näkökulmasta ja alkaen pääpiirustuksista. Hankesuunnittelua taikka luonnosvaiheen suunnittelutehtäviä ei laissa ole mainittu. Näin ollen laki ei suoranaisesti määrittele suunnittelijoiden tehtäviä taikka vastuita muuten kuin lupahankkeiden toteutussuunnittelun osalta. Kuitenkin A2 määrää että Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. (2.1.). Lisäksi pääsuunnittelijan tehtäväksi määrätään mm. että Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon (3.1.2.). Ohjeistuksessa puhutaan useassa kohtaa lisäksi erilaisista selvityksistä ja tutkimuksista suunnittelun lähtökohtina. Vaikka pääsuunnittelutehtävä ei lakien taikka määräysten nojalla suoranaisesti ulotu hankesuunnitteluvaiheeseen, on se selkeä ja tarpeellinen osa hankesuunnittelua siinä missä toteutussuunnitteluakin. Lähes kaikki hankkeet sisältävät erityissuunnittelutarvetta jo alkuvaiheessa, mikä suoraan jo luo myös suunnitelmien yhteensovitustarpeen. Hankesuunnittelun koko suunnitelma- aineisto yleensä kootaan yhdeksi asiakirjaksi jossa kuvataan hankkeen keskeiset valinnat ja suunnittelun lähtökohdat. Tästä johtuen on luontevaa että hankesuunnittelu tehdään pääsuunnittelijan johdolla. Uudishankkeissa hankesuunnittelu usein on jo jossain määrin osana alkuvaiheen toteutussuunnittelua, ja tästä syystä mukana on luontevasti pääsuunnittelija. Uudishankkeissa tosin hankesuunnitelman luonne poikkeaa voimakkaasti korjaushankkeissa tarvittavista uudishankkeen suunnittelun lähtökohtana on useimmiten jonkinlainen selkeä tarve HANKESUUNNITTELUVAIHEEN PÄÄSUUNNITTELU KORJAUSHANKKEESSA Koska korjaushankkeen lähtökohtana on usein suoranaisen tarpeen sijaan ratkaistava ongelma tai ongelmakokonaisuus, hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelun puuttuminen korostuu entisestään. Hankesuunnitteluvaiheessa pitäisi tehdä hankkeen keskeisimmät päätökset, ja siihen tarvitaan kokonaisuuden hallintaa ja riittävää osaamista kaikilta erityissuunnittelualoilta. Toistuvuutta korjaushankkeissa on lopulta hyvin vähän, mistä syystä jokaisen kohteen ratkaisut tulisi harkita kaikki muuttujat huomioiden. 2. KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELUVAIHE ONGELMANKUVAUKSET 2.1. PÄÄSUUNNITTELIJA EI OLE MUKANA HANKKEESSA ALUSTA SAAKKA Hyvin usein korjaushankkeissa hankesuunnitteluvaiheessa ei ole ollut mukana pääsuunnittelijaa lainkaan, vaan hankesuunnittelua on tehty vajaalla katsantokannalla esimerkiksi vain yhden suunnittelualan näkökulmasta. Usein esitetään samantyyppisiin hankkeisiin samoja perusratkaisuja vaikka niiden soveltuvuus ei ole itsestään selvää. Tämä tuottaa usein heikkotasoisia hankesuunnitelmia joissa esitetyt ratkaisut eivät ole järkeviä tai aina edes toteuttamiskelpoisia. Usein hankesuunnitelmat myös ovat epäselviä siten ettei niistä käy järkevästi ilmi suunnittelijan suosima ratkaisumalli. Usein tällaiset hankesuunnitelman myös sisältävät tarpeettomia tai mahdottomia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi laajoja julkisivumuutoksia kaavasuojelluissa rakennuksissa tai jopa määräysten vastaisia ratkaisuita. Usein hankesuunnitelma paisutetaan mittavaksi 4

5 asiakirjaksi, jonka sisällöstä on vaikea saada selvää käsitystä varsinkaan tavanomaisen taloyhtiön maallikkojäsenen. Heikkotasoisen hankesuunnitelman pohjalta tehdyt päätökset sitten kuitenkin usein etenevät toteutussuunnitteluvaiheeseen, jolloin vasta hankittu pääsuunnittelija usein saa käsiinsä hankkeen jonka ratkaisut joudutaan toteamaan kelvottomiksi ja uudelleen avaamaan jotta päästään eteenpäin. Tällaisesta toimintamallista aiheutuu usein vähintäänkin turhia kustannuksia, mutta pahimmissa tapauksissa jopa todella huonoja lopputuloksia. Hankesuunnittelu korjaushankkeissa on lähes aina kilpailutettu erillään toteutussuunnittelusta, jolloin vähintäänkin pääsuunnittelijan vaihtuminen on todennäköistä suunnitteluvaiheiden välissä LÄHTÖAINEISTON YLEISET HANKINTATAVAT JA LAATU Korjaushankkeissa hankkeeseen ryhtyvänä toimii usein rakennusta käyttävä taho jolla ei ole rakennusalan osaamista. Taloyhtiöillä on pääsääntöisesti käytettävissään ainakin isännöitsijä jonka tehtävänä on toimia kiinteistönpidon ammattilaisena, mutta harvalla isännöitsijällä osaaminen riittää vaativan hankkeen läpiviemiseen yksinään. Usein hankkeissa onkin mukana projektinjohtajaksi palkattu rakennusalan ammattilainen. Lähtöaineiston tilaamiseen ei kuitenkaan useinkaan tunnu projektinjohtajienkaan ammattitaito riittävän. Usein hankesuunnitteluvaiheen alkaessa on ns. ajantasainen piirustusaineisto on piirretty sähköiseen muotoon vanhojen piirustusten mukaan, eivätkä piirustukset tämän vuoksi useinkaan ole kovin mittatarkkoja taikka paikkansapitäviä. Piirustusaineisto on lähes aina 2D- DWG- muotoisena, eikä mallintamista yleensä edes osattaisi tilata, eikä aineiston hankintaan enää siinä vaiheessa pääse vaikuttamaan. Hyvin harvakseltaan tulee eteen hankkeita joissa on sentään päätetty hankkia edes digitaalimittauksella tuotetut tasopiirustukset. Tutkimuksia ja selvityksiä usein tilataan hiukan summittaisesti, eikä niistä välttämättä ole täyttä hyötyä hankesuunnittelijalle. Pääsuunnittelija kuitenkin viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa joutuu ottamaan vastuun lähtöaineiston paikkansapitävyydestä, vaikka sitä ei useinkaan ole mahdollista ennen suunnittelun alkamista varmistaa. Usein ongelmat ilmenevät toteutussuunnitteluvaiheen ollessa jo käynnissä, jolloin niillä on suuri vaara tulla kaikille osapuolille kalliiksi HANKESUUNNITTELUN TEHTÄVÄNANNON PUUTTEET JA TILAUSTAVAT Koska korjaushankkeissa hankkeeseen ryhtyvänä toimii usein rakennusta käyttävä taho jolla ei ole rakennusalan osaamista, ei hankesuunnitteluakaan usein osata tilata soveltuvalla tavalla. Tarjouksia pyydetään kiinteähintaisina hyvin vajailla määrittelyillä, ja usein otetaan halvin koska kuvitellaan kyseessä olevan vakiotuote jonka ainoa vertailtava ominaisuus on hinta. Hankesuunnittelulle ei aina aseteta myöskään tarpeellisia tavoitteita, eikä tilaaja aina oikein tunnu tietävän mitä hankesuunnitelma käsitteenä tarkoittaa. 3. KORJAUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELUVAIHE TOIMENPIDEKUVAUKSET 3.1. PÄÄSUUNNITTELIJAN AKTIVOIMINEN HANKKEEN ALKAESSA Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi myös hankesuunnitteluvaihetta kilpailutettaessa kuvata pääsuunnittelutehtävä jotta se tulisi tehtyä. Hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijatarpeen voisi määritellä suoraan toteutussuunnitteluvaiheen mukaiseksi vaikka monen erityissuunnittelutarpeet ovat varsin vähäiset hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelua tarjottaessa tulisi kertoa tarjousta pyytäneelle pääsuunnittelutarpeen lisäksi muut mahdolliset suunnittelutarpeet. Pääsuunnittelijan vetäessä hankesuunnittelua on se varmemmin toteutuskelpoinen ja siinä esitetyt ratkaisut optimaalisia ja tavoitteet täyttävä sekä lopputuloksen että kustannusten kannalta. 5

6 3.2. LÄHTÖAINEISTON HANKINTA 3D- MUOTOISENA TIETOMALLINTAMISEN ALUSTAKSI Tietomallintaminen on uudisrakentamisessa viime vuosina saanut jalansijaa isojen rakennusliikkeiden huomatessa sen edut. Korjausrakentamisen puolella erityisesti Senaatti- kiinteistöjen kohteissa on menestyksellä käytetty tietomallintamista. Tietomallintaminen korjaushankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa edellyttää oikein hankittua lähtöaineistoa, joten se olisi hyvä määritellä ennen toteutusvaiheen käynnistymistä. Pääsuunnittelijan olisi luontevaa hankesuunnittelun aikana määritellä lähtöaineiston tarve ja laatu. Korjaushankkeen lähtöaineistona toimivan 3D- massamallin ei välttämättä tarvitsisi olla kovinkaan paljon älyä sisältävä, vaan sitä voitaisi siihen toteutussuunnittelun aikana lisätä niiltä osin kuin tarve vaatii. Tärkeätä sen sijaan usein olisi mittatarkkuus, joten mallin tuottaminen olisi hyvä tapahtua digitaalisen mittaustuloksen mukaan. Tekniikan kehittyessä hinnat putoavat ja mallitiedon käytettävyys paranee. Tietomallin käyttömahdollisuudet korjaushankkeen jälkeen ovat paljolti uudispuolta vastaavia HANKKEEN ALOITTAMINEN JA HANKE- JA TOTEUTUSSUUNNITTELUN TILAAMINEN Hankesuunnitelman tulisi olla sellainen että se selkeästi kertoo rakennushankkeeseen ryhtyvälle mistä hankkeessa on kyse, mikä on laajuus, mitkä ovat suositeltavat ratkaisut sekä niiden mahdolliset vaihtoehdot. Usein ei ole enempää kuin yksi järkevä vaihtoehto, jolloin se on kerrottava hankesuunnitelmassa. Jo hankesuunnittelutoimeksiannon kilpailuttamiseen ja tilaamiseen olisi syytä saada apua rakennusalan ammattilaiselta. Erittäin hyvä olisi harkita joko hankesuunnittelun teettämistä toteutussuunnittelun alkuvaiheena esimerkiksi erillisenä tuntihintaisena kokonaisuutena, mistä olisi hyvä ponnistaa toteutussuunnitteluun. Näin toimien saisi sekä hanke- että toteutussuunnittelun tehtyä samalla suunnittelijakaartilla, jolloin suunnittelutyö sujuisi katkeamatta ja tehokkaasti. Mahdollisten hankesuunnittelua edeltävien toimenpiteidenkin osalta tarvittaisiin asiantuntemusta. 4. CASE- ESIMERKKI 4.1. AS OY EDAMINTIE 13 LVIS- SANEERAUS (nimi muutettu) Kohde koostuu kolmesta 1972 valmistuneesta kaksikerroksisesta betonirakenteisesta rivitalosta käsittäen yhteensä 13 asuntoa. Toimistomme pyydettiin projektiin helmikuussa 2015 toteutussuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijaksi sekä kokoamaan suunnitteluryhmä tilanteessa jossa aikaisempi toteutussuunnittelijataho oli päätetty irtisanoa. Aiemmin laadituilla suunnitelmilla LVI- saneeraushanke oli kertaalleen kilpailutettu epäonnistuneesti tuloksena yksi tarjous joka oli kohtuuttoman korkea. Tämän jälkeen suunnitelmia oli aiemman suunnittelijatahon toimesta korjailtu, mutta hankkeeseen taloyhtiön toimesta palkattu projektinjohto joutui toteamaan etteivät suunnitelmat ole edelleenkään kelvolliset urakkalaskentaa ajatellen. Nämä seikat huomioiden taloyhtiö tilasi suunnitelmien korjaamisen ja viimeistelyn kokoamaltamme suunnittelijaryhmältä. Hanke oli polkaistu käyntiin alun perin jo 2008, mutta vasta syksyllä 2012 on valmistunut hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman korjausehdotus on varsin suppea, lämmönjakokeskus, märkätilat ja sähkösaneeraus nousujen ja märkätilojen osalta oli jätetty kokonaan hankkeen ulkopuolelle. Tämän kerrottiin johtuvan aikaisemman hallituksen ja isännöitsijän voimakkaan säästäväisestä tahtotilasta. Märkätilojen sähköjen jättäminen ennalleen ei ole mahdollista, koska taloteknisen saneerauksen jälkeen märkätilojen täytyy täyttää nykyiset sähkömääräykset. Toteutussuunnitelma jostain syystä kuitenkin sisälsi sähköistyksen uusimisen soveltuvassa laajuudessa, mutta entisin reitein. Hankesuunnitelmassa oli määritelty talotekniikan runkojen reitiksi talojen alapohjien ryömintätilat, mutta toteutussuunnittelun mukaan putkistot asennettaisiin entisten paikalle. 6

7 Tilaaja ei ollut tietoinen että onko suunnitelmilla haettu jotain lupaa, eikä mistään aineistosta löytynyt mainintaa pääsuunnittelun olemassaolosta. Suunnitelma- aineisto tarkemmin tutkittuna käsitti sinänsä toteuttamiskelpoiset mutta täysin järjenvastaiset LVI- suunnitelmat (LVI- piirustukset ja LVI- työselitys), olemattoman RAK- suunnitelman (märkätilan kynnysdetaljipiirros ja palokatkodetaljipiirros nimeämättömin tuottein) sekä kohtalaisen kattavan sähkösuunnitelman, joskin reititys siinäkin oli vastoin hankesuunnitelmaa. Rakennus/arkkitehtisuunnitelmaa tai siltä osin tarvittavaa rakennustöitä kuvailevaa sisältöä ei ollut olemassa lainkaan. Taloyhtiö ei ollut tietoinen onko sillä omistusoikeus DWG- suunnitelma- aineistoon joka käyttöömme luovutettiin. Aineisto vaikuttaa käyttökelpoiselta, mutta alapohjaontelot sekä vesikattopiirrokset puuttuivat, ja ne jouduttiin piirtämään omien mittausten pohjalta. Ajantasaisuus on osin varmistumatta koska piirustukset on piirretty vanhojen piirustusten päälle vain muutama asunto mitaten. Hankesuunnitelmassa mainituissa alapohjaonteloissa on runsaasti kosteusongelmia, ja niitä on hankesuunnitteluvaiheen jälkeen lisäksi tutkittukin tulosten mukaan tilat tulisi viipymättä kuivattaa ja tuulettaa. Laaditussa toteutussuunnitelmassa tätä ei kuitenkaan mitenkään oltu huomioitu. Nyt uutena pääsuunnittelijana hankkeeseen perehtyneenä oletan että toteutussuunnittelijataho ei kokonaan ole syyllinen syntyneeseen tilanteeseen, vaan tilaajataho on tehnyt useita virheitä suunnittelunohjauksessa todennäköisesti jo tilaamisvaiheesta saakka. Sama koskee todennäköisesti myös hankesuunnitteluvaihetta. Sekä hallitus että isännöitsijä on taloyhtiössä vaihtunut, ja tahtotila sitä kautta uusiutunut. Tilannetta on nyt selvitetty tilaajataholle, ja nyt on päätetty suunnitella tuntityönä koko hanke käytännössä uudelleen osin aikaisempien tutkimusten ja hankesuunnitelman sekä osin uuden suunnitteluryhmän havaintojen pohjalta. Alkuperäisen suunnittelutoimeksiannon mukaan hanke piti kilpailuttaa syksyllä 2014, ja työmaan piti alkaa keväällä Nyt uusittavana olevat suunnitelmat on päätetty laittaa laskentaan alkusyksystä, ja työmaan aloitus olisi keväällä Pieni taloyhtiö on maksanut jo kertaalleen sekä hankesuunnitelman ja toteutussuunnitelman, ja silti joutunut tilanteeseen jossa on koko toteutussuunnitteluprosessi ja osa hankesuunnitteluakin joudutaan tekemään uudelleen. Pääsuunnittelijaa olisi tarvittu ohjaamaan jo hankesuunnittelua nyt näyttää siltä että tilaaja on ohjannut suunnittelua. Viimeistään toteutussuunnitteluvaiheeseen olisi tullut ehdottomasti kiinnittää hankkeeseen pääsuunnittelija nyt näyttää siltä ettei pääsuunnittelutehtäviä oltu hoidettu lainkaan AS OY TUHLAUSTUNNELI LVIS- SANEERAUS (nimi muutettu) Kohde koostuu kahdesta 1963 valmistuneesta kolmikerroksisesta betonirakenteisesta kerrostalosta käsittäen yhteensä 48 asuntoa. Tarjosimme kohteeseen hankesuunnittelusisällön suunnitteluryhmällä johon kuuluu pääsuunnittelijan lisäksi ARK-, RAK-, S- ja LVI- suunnittelijat. Kohteen LVV- putkisto oli tutkittu 2009, ja sen suositusten mukaisesti tilaaja on toiminut. Hormikartoitus, asbesti- ja haitta- ainekartoitus sekä pohjaviemäreiden kuvaukset on tehty Taloyhtiö oli myös vuonna 2013 tilannut digitaalimitatut pohjapiirrokset asuinkerroksista sekä kellareista. Varsin hyvät lähtökohdat hankesuunnittelua varten siis. Kohde kierrettiin tarvittavilta osin, ja todettiin tilanne. Asuinkerrosten osalta todettiin että ainoa kannattava saneeraustapa on nk. perinteinen putkiremontti. Siitä päädyttiin ratkaisuun jossa KVV- putkistonousut sijoitettaisiin entisille sijoilleen rakennusaineisiin hormeihin, mutta siten että viemärinousut haaroineen ja päätelaitteineen rakennetaan ruostumattomasta muhvillisesta teräsputkesta (käyttöikätavoite 100v) ja käyttövesinousut ja haarat kuparista (käyttöikätavoite 50v) siten että ne voidaan tarvittaessa uusia märkätilarakenteita rikkomatta. Kellareiden yhteistilojen tilamuutoksia ja variaatioita esitettiin jo hankesuunnittelutasolla jotta kaikki niihin mahdollisesti vaikuttavat asiat tulivat huomioitua. Rakennusten alla osoittautui olevan kävelykorkuiset alapohjaontelot joissa kulki talotekniikkaa näkyvissä. Todettiin tilan tarvitsevan kuivatusta, mutta soveltuvan mainiosti uuden talotekniikan reitiksi. 7

8 Hankesuunnittelun keskivaiheilla tilaaja nosti esiin ikkunoiden uusimistarpeen joka liittyi ilmanvaihtoon korvausilman osalta. Päätettiin liittää ikkunanvaihto kustannusarvioineen optioksi hankesuunnitelmaan (hankesuunnittelulisätyö). Hankesuunnittelun ollessa liki valmis kävi ilmi että tilaaja harkitsee vakavissaan hissien rakentamista porrashuoneisiin. Todettiin asian vaativan luonnossuunnittelua jotta ratkaisut saadaan kartoitettua ja tarvittaessa liitettyä hankkeeseen. Hissiratkaisu on nyt luonnosteltu ja liitetty kustannusarvioineen optiona hankesuunnitelmaan (hankesuunnittelulisätyö). Lisäksi on saatu kustannusarvio autotallien ovien uusimisesta, ja se on optiona hankesuunnitelmaan (hankesuunnittelulisätyö). Hankesuunnitelma on liitteineen yhteensä 28- sivuinen, ja tilaajataho on tyytyväinen lopputulokseen. Valmis hankesuunnitelma esitellään taloyhtiön info- tilaisuudessa osakkaille. Hankesuunnitelmasisällön perusteella on mahdollista pyytää yksilöidyt tarjoukset toteutussuunnittelulle. Hankesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut on tarkistettu toteutuskelpoisiksi, mutta silti ei ole lyöty lukkoon toteutussuunnitteluun kuuluvia valintoja. Hankesuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot on laskettu perustuen omiin kokemuksiin LVIS- saneerauskohteista, ja niitä on tarkasteltu useammasta lähestymiskulmasta todenperäisyyden varmistamiseksi. Pääosin siis hyvin edennyt hanke tähän saakka. Kuitenkin joitakin harmillisia erheitä tähänkin hankkeeseen mahtui. Esimerkiksi alapohjaontelossa näkyvillä kulkeneet viemärit oli kalliisti ja täysin tarpeettomasti kuvattu sukitusta silmällä pitäen. Taloyhtiön tilaamat digitaalimitatut ajantasapiirustukset eivät sisältäneet alapohjaonteloita, leikkauksia taikka vesikattoja, jotka ovat ehdottoman tarpeelliset tämän kohteen suunnittelussa. Taloyhtiö on myös tilattuaan kalliin 2D- ajantasa- aineiston tehnyt taloudellisesti kestämättömäksi tässä yhteydessä siirtyä 3D- suunnitteluun ja tietomallintamiseen. Lisäksi hankesuunnittelutoimeksianto ei alun perin sisältänytkään kaikkia silloin jo tiedossa olleita kokonaisuuteen selvästi kuuluvia tehtäviä, ja niitä jouduttiin tekemään lisätyönä. 5. PÄÄTELMÄT Vaikka pääsuunnittelutehtävä on lakiin kirjoitettu vain lupahankkeiden ja niiden toteutussuunnittelun näkökulmasta, on selvää että pääsuunnittelutehtävää tulisi jonkun pätevän henkilön hoitaa heti ensihetkestä alkaen. Monta peruuttamatonta ja kallista virhettä on mahdollista tehdä jo ennen hankesuunnitteluakin. Tietomallintamisen soveltaminen myös korjausrakentamisessa on varmastikin tulevaisuutta, mutta siihen pääsemisen esteet tulisi purkaa. Lähtöaineiston hankkiminen 2D- muotoon on selkeästi se suurin este. Hankesuunnittelun tavoitteenasettelun pitäisi olla suunnittelua tekevälle ensimmäinen tehtävä tilaaja ei sitä ehkä edes osaa tehdä. Tulisi myös ymmärtää mitä tarkoitusta varten hankesuunnittelua tehdään ja se tulisi myös osata tilaajalle selvittää. Hankesuunnitelman tulisi olla siinä määrin selkeä ja ymmärrettävä että tilaajataho saa siitä selvää. Hankesuunnittelua kuten muutakaan suunnittelua ei pitäisi tehdä liukuhihnalta, vaan kaikki ratkaisut tulisi tapauskohtaisesti harkita. Tomi Hautakangas RA/BA Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy 8

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Muutoksessa oleva lainsäädäntö. EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen

Muutoksessa oleva lainsäädäntö. EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Muutoksessa oleva lainsäädäntö EUROKOODI2014SEMINAARI Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, (958/2012) voimaan 1.1.2013 Esittäjän

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle?

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle? Rakentamismääräyskokoelma uudistuu mitä tapahtuu C2:lle? Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous 19.5.2015 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen RakMK C2

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen Uudistuva lainsäädäntö Savoy 17.11.2015 Lauri Jääskeläinen Perusteet säilyneet Rakennusvalvonnan peruskonsepti säilynyt (itse asiassa lakimuutokset tulivat voimaan jo 1.9.2014, mutta liittyvät asetukset

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Mitä muuntojousto on? Yksi määritelmä: Muuntojoustavuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

Määräykset ja standardit

Määräykset ja standardit Määräykset ja standardit Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamismääräyskokoelman uudistus

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa RAKENTEELLISEN PALONEHKÄISYN OPINTOPÄIVÄT 30.9.2015 Kokkola Teppo Lehtinen Uudistuksen taustaa

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat JAMILAHTI - 22.9.2017 Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Kustannusten muodostuminen Mihin vaikuttaa? Rakennushankeen vaiheet

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelua ohjaavat vai luovuutta kahlitsevat uudet rakentamisen säädökset

Suunnittelua ohjaavat vai luovuutta kahlitsevat uudet rakentamisen säädökset Suunnittelua ohjaavat vai luovuutta kahlitsevat uudet rakentamisen säädökset Tommi Lindh Arkkitehti SAFA, TkL, ylitarkastaja YM/RYMO Uhkaako energiatehokkuus rakennusperintöämme? 3.4.2013, Museokeskus

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

KORJAUKSEN KULTTUURI. Marja Heikkilä Kauppinen Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy

KORJAUKSEN KULTTUURI. Marja Heikkilä Kauppinen Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy KORJAUKSEN KULTTUURI Marja Heikkilä Kauppinen Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy 29.9.2009 1 Mitä yhtäläistä on kuvien rakennuksilla? 2 Oikea vastaus: Kaikki ovat vanhoja rakennuksia. Suomen rakentamissäännösten

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari. Arto Kemppainen LVI-asiantuntija

Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari. Arto Kemppainen LVI-asiantuntija Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Arto Kemppainen LVI-asiantuntija Kiinteistöliitto Uusimaa ry NEUVONTAPALVELUT JÄSENILLE TEKNINEN NEUVONTA Puh. (09) 1667 6333 ma ti ja to klo 9.00 15.00 ke ja pe klo 10.00

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Mikä on rakennusvalvonnan rooli? MRL 21 (Kunnan rakennusvalvontaviranomainen)

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet

FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet FISEn uudet ja uudistetut korjausrakentamisen pätevyydet Marita Mäkinen FISE Oy Tiivistelmä FISE Oy:n maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet uudistettiin

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus Suunnitelmien yhteensovittaminen Pääsuunnittelijakoulustus Hanna Myöhänen PES-Arkkitehdit Oy 27.4.2015 Tiivistelmä Pääsuunnittelijan tehtävistä yhtenä ensimmäisistä mieleen tulee suunnitelmien yhteensovittaminen.

Lisätiedot

HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu. YmV ja LiV Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu. YmV ja LiV Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu YmV ja LiV 15.9.2017 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos MRL HE 85/2017 113 :n muutos (rakennus) 115 :n muutos (kerrosala) 135 :n muutos (rakennuksen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Rakennusvalvontatoimisto

IISALMEN KAUPUNKI Rakennusvalvontatoimisto IISALMEN KAUPUNKI Rakennusvalvontatoimisto Kohti Tulevaa hanke Iisalmi 19.4.2016 25.4.2016 1 KARJARAKENNUS RAKENNUSHANKKEENA - RAKENNUSLUPAVIRANOMAISEN NÄKÖKULMA KALEVI KOPONEN Rakennuslupainsinööri IISALMEN

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS Teräsrakennepäivä 2015 Helsinki 25.11.2015 Jouko Lamminen Tarkastusinsinööri, DI Vantaan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot