EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 501/2006, Verity Butterfield, Irlannin kansalainen, "Lough Bane Preservation Committee" -komitean puolesta, ja 287 allekirjoittanutta, Lough Banen luonnonsuojelualueen tuhoamisesta liiallisen salaojituksen vuoksi 1. Yhteenveto vetoomuksesta Vetoomuksen esittäjät vaativat, että Irlannissa West Meathin kreivikunnassa sijaitsevan Lough Banen luonnonsuojelualueen tuhoaminen lopetetaan. Alue julistettiin vuonna 1999 erityisten suojelutoimien alueeksi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY nojalla. Liiallinen salaojitus (joka johtuu Meathin kreivikunnanvaltuuston päätöksestä) on alentanut järven pintaa yli 555 millimetriä alle sallitun vähimmäisrajan, ja vesipinta-ala on pienentynyt yhteensä 12,15 hehtaaria. Tämä aiheuttaa myös ongelmia karjankasvatukselle, supistaa kala- ja kasvikantoja ja heikentää veden laatua. Lisäksi alueen ympäristön asukkaiden ja maanviljelijöiden vedensaanti vaarantuu ja arvokkaita kutupaikkoja tuhoutuu. Koko luonnonsuojelualue on menettämässä vierailijoiden ja asukkaiden kiinnostuksen. 2. Käsiteltäväksi ottaminen Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 3. Komission vastaus, saatu 9. heinäkuuta 2007 Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että liiallinen vedenotto ja salaojitus Meathin ja Westmeathin kreivikuntien rajalla sijaitsevalla Lough Banella aiheuttaa ympäristötuhoja tälle merkittävälle kosteikkoalueelle. Lough Bane on yhteisön tärkeänä pitämä alue, jota suojellaan CM\ doc PE /REV II

2 luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) 1 nojalla. Vetoomuksen esittäjän mukaan Lough Banen vedenkorkeus on laskenut noin 555 millimetriä alle sallitun vähimmäistason. Vesipinta-ala on pienentynyt 12,15 hehtaaria. Järven vedenpinnan asteittaisen alenemisen viiden viime vuoden aikana väitetään johtuneen Oldcastlen ja Kellsin kaupunkien väestön merkittävästä lisääntymisestä. Vetoomuksen esittäjän mielestä vedenoton lisääntymisellä on tuhoisia vaikutuksia Lough Banen kauniiseen luontoon, ja siitä aiheutuu myös haittaa taloudelle, ympäristölle ja virkistystoiminnalle. Ympäristövaikutuksista vetoomuksen esittäjä mainitsee järvenrantaa ympäröivien leväkasvien täydellisen häviämisen ja pitkien rihmamaisten vesiheinien kasvun, millä on tuhoisia seurauksia yhteisön tärkeänä pitämälle alueelle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Meathin kreivikunnanvaltuuston nykyiset salaojitustoimet ovat vastoin vuonna 1997 annettuja EU:n luonnontyyppiasetusten osastoja. Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että Meathin kreivikunnanvaltuuston liialliset vedenotto- ja salaojitustoimet Lough Banella ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja sekä vähentäneet järven miellyttävyyttä ja vesivaroja. Vetoomuksen esittäjä vaatii toimenpiteitä, joilla lopetetaan tämän ympäristön kannalta merkittävän alueen tuhoaminen Meathin kreivikunnanvaltuuston toimesta. EU:ta kiinnostaa tässä tapauksessa se, että Lough Bane on luontotyyppidirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue, joten komission huomautuksissa keskitytään siihen, millaisia vaikutuksia vedenotto- ja salaojitustoimilla on luonnonsuojelun kannalta. Lough Bane kiinnostaa EU:ta luonnonsuojelun kannalta, koska se on kovavetinen, merkelikivinen järvi, jossa kasvaa kehittyneitä leväyhteisöjä (siellä kasvaa ainakin neljää erilaista Chara-lajia). "Kovat niukka-keskiravinteiset vedet, joissa vedenalaista Chara spp. -kasvillisuutta" on merkittävä luontotyyppi, joka luetellaan luontotyyppidirektiivin liitteessä I. Yhteensä 122 hehtaarin laajuinen Lough Banen alue käsittää kolme järveä, joista Lough Bane on ylivoimaisesti suurin. Lisätietoja tämän alueen tieteellisestä arvosta on saatavilla Irlannin kansallispuisto- ja luontoviraston (Irish National Parks and Wildlife Service) Internet-sivustolla 2. Irlanti ei ole vielä nimennyt Lough Banea luontotyyppidirektiivin mukaiseksi erityisten suojelutoimien alueeksi. Irlannilla on kuusi vuotta aikaa nimetä se erityisten suojelutoimien alueeksi. Ajan laskeminen alkoi siitä, kun luettelo Atlantin vyöhykkeellä olevista yhteisön alueista hyväksyttiin (joulukuussa 2004), sillä tämä alue sisältyi luetteloon 3. Koska Lough Bane on kuitenkin yhteisön tärkeänä pitämä alue, siihen on sovellettava luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa mainittuja suojelutoimenpiteitä. Irlannin täytyy ryhtyä toimiin välttääkseen EU:ta kiinnostavan luonnonsuojelualueen luonnontyypin huonontumisen. Komissio ei ole saanut tietoa siitä, että Irlannin viranomaiset olisivat laatineet arvion kyseisten toimien vaikutuksesta tämän yhteisön tärkeänä pitämän alueen luonnonsuojeluun. Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot osoittavat, että nykyiset vedenottotoimet sotivat vastoin kyseisen 1 EYVL L 206, , s KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista (2004/813/EY), EUVL L 387, s. 1. PE /REV II 2/7 CM\ doc

3 yhteisön tärkeänä pitämän alueen levätyyppien säilyttämistä hyvässä suojelutilassa. Tosiseikat vaativat kuitenkin selvitystä Irlannin viranomaisten kanssa. Viranomaisille on tarjottava tilaisuus vastata vetoomuksessa esitettyihin syytöksiin luontotyyppidirektiivin mukaisten velvoitteiden osalta. On myös otettava huomioon, että jäsenvaltioiden on vesipolitiikan puitedirektiivin nojalla asetettava tavoitteita vesistöalueiden vesimuodostumille ja sisällytettävä nämä tiedot vesipiirien hoitosuunnitelmiin, jotka on laadittava vuoteen 2009 mennessä. Jäsenvaltioiden on myös liitettävä vesipiirien hoitosuunnitelmiinsa ehdotuksia toimenpideohjelmista, joiden tarkoituksena on saavuttaa hyvä vesien tila vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelmien on oltava käytössä joulukuuhun 2012 mennessä. Toimenpiteisiin kuuluu myös direktiivin 11 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaista vedenoton valvontaa silloin, kun vedenotto vaikuttaa merkittävästi vesien tilaan. Jos vesimuodostuma on määritelty suojelualueeksi (eli se kuuluu esim. luontotyyppidirektiivin soveltamisalaan), jäsenvaltioiden on noudatettava kaikkia vaatimuksia ja tavoitteita vuoteen 2015 mennessä, ellei tästä säädetä toisin siinä yhteisön lainsäädännössä, jonka mukaisesti suojelualueet on perustettu. Mikäli tietty vesimuodostuma kuuluu useamman tavoitteen piiriin, siihen sovelletaan tiukinta tavoitetta. Vesipolitiikan puitedirektiivin 7 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on myös huolehdittava juomavedeksi otettavien (ja sellaiseksi määriteltyjen) vesien riittävästä suojelusta niiden laadun huononemisen välttämiseksi, jotta juomaveden tuottamisessa vaadittavan puhdistuskäsittelyn tasoa voidaan laskea. Johtopäätös Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot osoittavat, että liialliset vedenottotoimet yhteisön tärkeänä pitämällä Lough Banen alueella muodostavat uhan niiden arvojen säilymiselle, joiden perusteella tätä aluetta suojellaan luontotyyppidirektiivin mukaisesti. Komission on kuitenkin pyydettävä Irlannin viranomaisilta selvennystä vetoomuksessa esitettyihin syytteisiin. Komissio toimittaa vetoomusvaliokunnalle tiedon tämän tutkimuksen tuloksista. 4. Komission täydentävä vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008 Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että Meathin kreivikunnanvaltuuston harjoittama liiallinen vedenotto ja salaojitus Lough Banella on aiheuttanut ympäristötuhoja tällä luontotyyppidirektiivin mukaisella yhteisön tärkeänä pitämällä alueella sekä vähentänyt järven miellyttävyyttä ja vesivaroja. Vetoomuksen esittäjä vaatii toimenpiteitä, joilla lopetetaan tämän ympäristön kannalta merkittävän alueen tuhoaminen Meathin kreivikunnanvaltuuston toimesta. Komission yksiköt ottivat yhteyttä Irlannin viranomaisiin pyytääkseen tietoja ja selvennystä vetoomuksessa esitettyihin väitteisiin asiaankuuluvan yhteisön ympäristölainsäädännön puutteellisesta soveltamisesta. Irlannin viranomaiset antoivat vastauksessaan seuraavat tiedot. Syyt liialliselle vedenotolle Lough Banella Irlannin viranomaiset vahvistivat, että Lough Banelta otetaan valtaosa arviolta hengen vesihuollosta vastaavan Kellsin ja Oldcastlen järjestelmän tarvitsemasta vedestä. Järjestelmä toimittaa vettä Kellsin ja Oldcastlen kaupungeille ja laajalle takamaan maaseutualueelle, muun muassa moniin merkittäviin yhteisiin vedenjakelujärjestelmiin (Group Water Schemes). CM\ doc 3/7 PE /REV II

4 Vuonna 1980 Meathin kreivikunnanvaltuustolle myönnettiin vedenottolupa korkeintaan kuutiometrille päivässä sillä edellytyksellä, että järven keskikorkeus merenpinnasta ei laske alle 113,79 metrin. Kreivikunnanvaltuusto ei noudattanut tinkimättömästi luvan ehtoja. Valtuuston mukaan se olisi tällöin joutunut mahdottomaan tilanteeseen, koska se on terveysviranomaisena vastuussa juomavesihuollosta. Luvan ehtojen noudattaminen olisi valtuuston mukaan tehnyt järvestä epävarman vesilähteen, jonka lisäksi siihen liittyi kansanterveydellisiä näkökohtia. Kreivikunnanvaltuusto mainitsi myös lukuisia ongelmaa pahentavia tekijöitä, kuten nykyisten ja uusien rakennusten kasvava vedentarve, suuret vesivuodot ja vesihukka sekä vähäinen sademäärä monien kuukausien ajan. Toimet, joihin on ryhdytty liiallisen vedenoton torjumiseksi Irlannin viranomaisten mukaan Meathin kreivikunnanvaltuusto on tutkinut keinoja vähentääkseen riippuvuuttaan Lough Banesta juomavesilähteenä. Vuosien kuluessa on ryhdytty moniin toimiin sen varmistamiseksi, että vedenotto ei ylitä luvassa määriteltyä rajaa. Vesivaraston lisäämissuunnitelma: Vuonna 2002 sovittiin vedenkäsittelylaitoksen siirtämisestä Kellsiin Lough Banen vedensaannin kasvattamiseksi. Laitos sijoitettiin Kellsin lähellä sijaitsevaan Clavins Bridgeen Blackwater-joen rannalle. Suunnitelma käynnistyi joulukuussa 2004, ja vuonna 2005 laitos tuotti päivittäin keskimäärin m³ vettä. Kyseinen hanke on siis edesauttanut vedenoton vähentämistä Lough Banelta joulukuusta 2004 lähtien. Laitosta parannettiin vuosina ja se tuottaa nykyään m³ vettä päivittäin. Kreivikunnanvaltuusto on ilmoittanut laitoksen laajennustöiden jatkuvan pian. Vesivarojen suojeluohjelma: Meathin kreivikunnanvaltuusto on myös ilmoittanut kantavansa suurta huolta merkittävistä vuodoista ja vesihukasta alueella, ja vastaavansa ongelmaan etsimällä ja korjaamalla vuotoja jatkuvasti paikallistasolla. Se on lisäksi pannut alulle kattavan vesivarojen suojeluohjelman, johon kuuluu järjestelmän jakaminen mittausalueisiin ja mittarien toimitus. Vuotojen etsintä ja korjaus Kellsin ja Oldcastlen alueella on johtanut 600 m³ päivittäisiin säästöihin. Samanlaiset ohjelmat muualla kreivikunnassa ovat vähentäneet vedentarvetta huomattavasti. Rakentamisen rajoittaminen: Vuonna 2001 Meathin kreivikunnanvaltuusto päätti Lough Banen matalan vedenkorkeuden vuoksi olla liittämättä uusia asiakkaita Kellsin ja Oldcastlen jakeluverkkoon. Kaikkia rakennuttajia vaadittiin sisällyttämään rakennuslupahakemuksiin itsenäinen vesihuoltopiste. Tämä rajoitus poistettiin Clavins Bridgen vesivarojen lisäämishankkeen käynnistyttyä vuonna Järven tuhoutuminen on kuitenkin jatkunut ja Clavins Bridgen laitoksen suhteen on kohdattu vaikeuksia, josta syystä Kellsin ja Oldcastlen vesihuoltojärjestelmään liittymistä on jälleen alettu rajoittaa. Uusien rakennusten liittäminen järjestelmään on kielletty, kunnes on suoritettu vesivarojen strateginen arviointi ja löydetty kestävä ja toteutuskelpoinen vaihtoehtoinen ratkaisu. Strateginen arviointi on nyt aloitettu ja sen toteuttamisesta vastaavat ulkopuoliset konsultit. Irlannin viranomaisten mukaan arvioinnin todennäköisenä tuloksena on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka puitteissa PE /REV II 4/7 CM\ doc

5 Kellsin vesihuollosta vastaisi Liscartonissa sijaitseva Navanin vedenkäsittelylaitos, kunhan Bellinteriin rakennettava Navanin ja Mid Meathin vedenottolaitos on toiminnassa. Lough Banelta otettaisiin tällöin vettä vain Oldcastlen aluetta varten. Vedenottoon liittyvät ympäristökysymykset Liiallisen vedenoton ympäristövaikutuksia Lough Banella ei ilmeisesti ole missään vaiheessa arvioitu kattavasti. Irlannin viranomaiset vahvistivat, että ympäristö-, luonnonperintö- ja paikallishallintoministeriön alainen kansallispuisto- ja luontovirasto (National Parks and Wildlife Service) on johdonmukaisesti katsonut vahinkojen johtuneen liiallisesta vedenotosta, joka yhdessä sademäärien vähenemisen kanssa on estänyt tietyssä vaiheessa järven palautumisen. Vuodesta 2004 alkaen toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt näitä ongelmia yhdessä Meathin kreivikunnanvaltuuston ja Irlannin ympäristönsuojeluviraston (EPA) kanssa. Ympäristönsuojeluvirasto on muun muassa ilmoittanut ministeriölle vuonna 2005 Lough Banen tilannetta koskevista vakavista huolista, joiden vuoksi se pyysi elokuussa 2004 Meathin kreivikunnanvaltuustoa laatimaan asiaa koskevan selvityksen. Ministeriö harkitsi vuonna 2006 kieltomääräyksen hakemista valtuustoa vastaan estääkseen liiallisen vedenoton alueelta vuoden 1997 elinympäristölain nojalla. Toimia ei kuitenkaan jatkettu, sillä kieltomääräys olisi voinut vaikeuttaa pahoin suuren kaupungin vesihuoltoa, ja koska Meathin kreivikunnanvaltuusto oli ryhtynyt riittäviin toimiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vedenoton vähentämiseksi Lough Banella. Irlannin viranomaiset ovat vahvistaneet, että Lough Banesta tehdään seuraavien kahden vuoden aikana ensisijainen kohde, ja ministeriön virkamiehet yhdessä Meathin kreivikunnanvaltuuston kanssa valvovat kehitystä alueella säännöllisesti ja jatkuvasti arvioidakseen vedenoton vähentämisen vaikutuksia alueeseen. Lisäksi vetoomuksessa käsiteltyihin kysymyksiin liittyen, ja ottaen huomioon, että vedenoton vähentäminen Lough Banella luvan sallimiin rajoihin ei välttämättä ole riittävää leväyhteisön palautumiseksi täydellisesti, kansalliset viranomaiset ovat pyytäneet Meathin kreivikunnanvaltuustoa suorittamaan pikaisesti kattavan ympäristöarvioinnin alueella. Kansallinen viranomainen on antanut valtuustolle yksityiskohtaisia ohjeita, joissa määritellään arvioinnin tavoitteet ja saavutettavat tulokset, ja joihin sisältyy suosituksia muun muassa Lough Banen suojelutavoitteiden saavuttamisen fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista edellytyksistä sekä jatkuvasta valvonnasta tulevaisuudessa järven palautumisen arvioimiseksi. Päätelmä Irlannin viranomaisten toimittamat tiedot vahvistavat, että vedenotto Lough Banelta ylitti sallitun tason monien vuosien ajan. Toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Näin ollen vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa kuvailtua liiallista vedenottoa ei enää tapahdu, eikä näin ole tapahtunut lähes vuoden ajan. Toimenpiteisiin on myös ryhdytty sen varmistamiseksi, että ongelma ei esiinny uudelleen. Meathin kreivikunnanvaltuustoa on pyydetty arvioimaan kattavasti ympäristövaikutuksia suhteessa Lough Banen luonnonsuojeluarvoihin. Komissio pyytää Irlannin viranomaisia tiedottamaan sille arvioinnin CM\ doc 5/7 PE /REV II

6 tuloksista, ja se tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tutkinnan tuloksista. 5. Komission täydentävä vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009 Kuten aiemmasta vastauksesta käy ilmi, komissio otti kirjeitse yhteyttä Irlannin viranomaisiin, jotka vahvistivat, että vedenotto Lough Banelta ylitti sallitun tason monien vuosien ajan. Toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Näin ollen vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa kuvailtua liiallista vedenottoa ei enää tapahdu ja toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että ongelma ei esiinny uudelleen. Meathin kreivikunnanvaltuustoa on pyydetty arvioimaan kattavasti ympäristövaikutuksia suhteessa Lough Banen luonnonsuojeluarvoihin. Komissio pyysi Irlannin viranomaisia tiedottamaan sille arvioinnin tuloksesta. Irlannin viranomaiset ovat nyt toimittaneet komissiolle selvityksen tulokset. Tiivistelmä Lough Banen ympäristövaikutusten arvioinnista Tutkimuksessa tarkasteltiin Lough Banesta vuosina tapahtuneen liiallisen vedenoton vaikutuksia järven kasvillisuuteen, rehevöitymiseen ja sen suojeluarvoon. Tässä yhteydessä otettiin huomioon se, että järvi on yhteisön tärkeänä pitämä alue erityisen leväyhteisönsä takia. Nämä levät ovat emäksisissä ja niukkaravinteisissa järvissä esiintyviä erikoistuneita vesikasveja 1. Tilannetta verrattiin kahden lähellä sijaitsevan järven, White Loughin ja Lough Lenen, tilanteeseen, sillä niiden kasvillisuus on suurin piirtein samanlainen. Tutkimus vahvistaa, että liiallinen vedenotto on aiheuttanut Lough Banessa ekologisia vahinkoja. Sen päätelmissä todetaan, että kaksi seikkaa vaatii lisähuomiota: rantakasvillisuuden ja matalan veden kasvillisuuden tila sekä järven rehevöitymistilanne. White Loughiin verrattuna järven rantakasvillisuudelle ja matalan veden kasvillisuudelle on tyypillistä Chara-kasvillisuuden väheneminen, rehevöitymisestä kielivien rihmalevien voimakas lisääntyminen sekä rantakasvillisuuden häiriintyminen ja maakasvien ilmaantuminen sen tilalle. On todennäköistä, että tämä kasvillisuus palaa vähitellen samaan lajikoostumukseen ja vertikaaliseen vyöhykejakoon, joka vallitsi ennen liiallista vedenottoa. Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka kauan ennalleen palautuminen kestää. Tästä syystä olisi hyvä seurata kasvillisuutta vuosittain kolmen vuoden ajan, jotta selvitetään, tapahtuuko elpymistä. Samoin olisi selvitettävä, onko järven rehevöitymistilanne muuttunut pysyvästi vai palautuuko se asteittain entiseen tilaansa, seuraamalla rihmalevien runsautta. Tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset Irlannin viranomaiset ovat jo aiemmin vahvistaneet, että toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Sen lisäksi ne ovat vahvistaneet, että Meathin kreivikunnanvaltuusto on palkannut konsultin suorittamaan arvioinnissa suositeltua jatkoseurantaa. Irlannin kansallispuisto- ja luontovirasto pitää jatkossakin säännöllisesti 1 Luontotyyppi 3140 "Kovat niukka-keskiravinteiset vedet, joissa vedenalaista Chara spp. -kasvillisuutta". PE /REV II 6/7 CM\ doc

7 yhteyttä Meathin kreivikunnanvaltuustoon valvoakseen Lough Banen suojelun tason seurantaa. Seuranta on jatkuvaa, ja vuonna 2008 ei Lough Banessa havaittu rihmalevien kukintaa. Lisäksi on näyttöä siitä, että eräät vesirajan alapuolella kasvaneet maakasvit ovat kadonneet, mikä viittaa siihen, että kasvillisuus on toipumassa järven kuivumisesta. Johtopäätös Näiden viimeisimpien tulosten perusteella komissio katsoo, että vetoomuksen esittäjän huolenaiheisiin on vastattu asianmukaisesti. CM\ doc 7/7 PE /REV II

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 12 Erityiskertomus Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.11.2003 KOM(2003) 671 lopullinen 2003/0262 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2011 KOM(2011) 593 lopullinen 2011/0254 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) L 189/112 Euroopan unionin virallinen lehti 27.6.2014 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 658/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002R0178 FI 07.08.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 178/2002, annettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa

VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa Maa- ja metsätalousministeriö Julkaisuja 5/1999 Julkaisun nimi: Vesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa Julkaisija:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot