EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 501/2006, Verity Butterfield, Irlannin kansalainen, "Lough Bane Preservation Committee" -komitean puolesta, ja 287 allekirjoittanutta, Lough Banen luonnonsuojelualueen tuhoamisesta liiallisen salaojituksen vuoksi 1. Yhteenveto vetoomuksesta Vetoomuksen esittäjät vaativat, että Irlannissa West Meathin kreivikunnassa sijaitsevan Lough Banen luonnonsuojelualueen tuhoaminen lopetetaan. Alue julistettiin vuonna 1999 erityisten suojelutoimien alueeksi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY nojalla. Liiallinen salaojitus (joka johtuu Meathin kreivikunnanvaltuuston päätöksestä) on alentanut järven pintaa yli 555 millimetriä alle sallitun vähimmäisrajan, ja vesipinta-ala on pienentynyt yhteensä 12,15 hehtaaria. Tämä aiheuttaa myös ongelmia karjankasvatukselle, supistaa kala- ja kasvikantoja ja heikentää veden laatua. Lisäksi alueen ympäristön asukkaiden ja maanviljelijöiden vedensaanti vaarantuu ja arvokkaita kutupaikkoja tuhoutuu. Koko luonnonsuojelualue on menettämässä vierailijoiden ja asukkaiden kiinnostuksen. 2. Käsiteltäväksi ottaminen Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 3. Komission vastaus, saatu 9. heinäkuuta 2007 Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että liiallinen vedenotto ja salaojitus Meathin ja Westmeathin kreivikuntien rajalla sijaitsevalla Lough Banella aiheuttaa ympäristötuhoja tälle merkittävälle kosteikkoalueelle. Lough Bane on yhteisön tärkeänä pitämä alue, jota suojellaan CM\ doc PE /REV II

2 luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) 1 nojalla. Vetoomuksen esittäjän mukaan Lough Banen vedenkorkeus on laskenut noin 555 millimetriä alle sallitun vähimmäistason. Vesipinta-ala on pienentynyt 12,15 hehtaaria. Järven vedenpinnan asteittaisen alenemisen viiden viime vuoden aikana väitetään johtuneen Oldcastlen ja Kellsin kaupunkien väestön merkittävästä lisääntymisestä. Vetoomuksen esittäjän mielestä vedenoton lisääntymisellä on tuhoisia vaikutuksia Lough Banen kauniiseen luontoon, ja siitä aiheutuu myös haittaa taloudelle, ympäristölle ja virkistystoiminnalle. Ympäristövaikutuksista vetoomuksen esittäjä mainitsee järvenrantaa ympäröivien leväkasvien täydellisen häviämisen ja pitkien rihmamaisten vesiheinien kasvun, millä on tuhoisia seurauksia yhteisön tärkeänä pitämälle alueelle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Meathin kreivikunnanvaltuuston nykyiset salaojitustoimet ovat vastoin vuonna 1997 annettuja EU:n luonnontyyppiasetusten osastoja. Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että Meathin kreivikunnanvaltuuston liialliset vedenotto- ja salaojitustoimet Lough Banella ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja sekä vähentäneet järven miellyttävyyttä ja vesivaroja. Vetoomuksen esittäjä vaatii toimenpiteitä, joilla lopetetaan tämän ympäristön kannalta merkittävän alueen tuhoaminen Meathin kreivikunnanvaltuuston toimesta. EU:ta kiinnostaa tässä tapauksessa se, että Lough Bane on luontotyyppidirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue, joten komission huomautuksissa keskitytään siihen, millaisia vaikutuksia vedenotto- ja salaojitustoimilla on luonnonsuojelun kannalta. Lough Bane kiinnostaa EU:ta luonnonsuojelun kannalta, koska se on kovavetinen, merkelikivinen järvi, jossa kasvaa kehittyneitä leväyhteisöjä (siellä kasvaa ainakin neljää erilaista Chara-lajia). "Kovat niukka-keskiravinteiset vedet, joissa vedenalaista Chara spp. -kasvillisuutta" on merkittävä luontotyyppi, joka luetellaan luontotyyppidirektiivin liitteessä I. Yhteensä 122 hehtaarin laajuinen Lough Banen alue käsittää kolme järveä, joista Lough Bane on ylivoimaisesti suurin. Lisätietoja tämän alueen tieteellisestä arvosta on saatavilla Irlannin kansallispuisto- ja luontoviraston (Irish National Parks and Wildlife Service) Internet-sivustolla 2. Irlanti ei ole vielä nimennyt Lough Banea luontotyyppidirektiivin mukaiseksi erityisten suojelutoimien alueeksi. Irlannilla on kuusi vuotta aikaa nimetä se erityisten suojelutoimien alueeksi. Ajan laskeminen alkoi siitä, kun luettelo Atlantin vyöhykkeellä olevista yhteisön alueista hyväksyttiin (joulukuussa 2004), sillä tämä alue sisältyi luetteloon 3. Koska Lough Bane on kuitenkin yhteisön tärkeänä pitämä alue, siihen on sovellettava luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa mainittuja suojelutoimenpiteitä. Irlannin täytyy ryhtyä toimiin välttääkseen EU:ta kiinnostavan luonnonsuojelualueen luonnontyypin huonontumisen. Komissio ei ole saanut tietoa siitä, että Irlannin viranomaiset olisivat laatineet arvion kyseisten toimien vaikutuksesta tämän yhteisön tärkeänä pitämän alueen luonnonsuojeluun. Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot osoittavat, että nykyiset vedenottotoimet sotivat vastoin kyseisen 1 EYVL L 206, , s KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista (2004/813/EY), EUVL L 387, s. 1. PE /REV II 2/7 CM\ doc

3 yhteisön tärkeänä pitämän alueen levätyyppien säilyttämistä hyvässä suojelutilassa. Tosiseikat vaativat kuitenkin selvitystä Irlannin viranomaisten kanssa. Viranomaisille on tarjottava tilaisuus vastata vetoomuksessa esitettyihin syytöksiin luontotyyppidirektiivin mukaisten velvoitteiden osalta. On myös otettava huomioon, että jäsenvaltioiden on vesipolitiikan puitedirektiivin nojalla asetettava tavoitteita vesistöalueiden vesimuodostumille ja sisällytettävä nämä tiedot vesipiirien hoitosuunnitelmiin, jotka on laadittava vuoteen 2009 mennessä. Jäsenvaltioiden on myös liitettävä vesipiirien hoitosuunnitelmiinsa ehdotuksia toimenpideohjelmista, joiden tarkoituksena on saavuttaa hyvä vesien tila vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelmien on oltava käytössä joulukuuhun 2012 mennessä. Toimenpiteisiin kuuluu myös direktiivin 11 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaista vedenoton valvontaa silloin, kun vedenotto vaikuttaa merkittävästi vesien tilaan. Jos vesimuodostuma on määritelty suojelualueeksi (eli se kuuluu esim. luontotyyppidirektiivin soveltamisalaan), jäsenvaltioiden on noudatettava kaikkia vaatimuksia ja tavoitteita vuoteen 2015 mennessä, ellei tästä säädetä toisin siinä yhteisön lainsäädännössä, jonka mukaisesti suojelualueet on perustettu. Mikäli tietty vesimuodostuma kuuluu useamman tavoitteen piiriin, siihen sovelletaan tiukinta tavoitetta. Vesipolitiikan puitedirektiivin 7 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on myös huolehdittava juomavedeksi otettavien (ja sellaiseksi määriteltyjen) vesien riittävästä suojelusta niiden laadun huononemisen välttämiseksi, jotta juomaveden tuottamisessa vaadittavan puhdistuskäsittelyn tasoa voidaan laskea. Johtopäätös Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot osoittavat, että liialliset vedenottotoimet yhteisön tärkeänä pitämällä Lough Banen alueella muodostavat uhan niiden arvojen säilymiselle, joiden perusteella tätä aluetta suojellaan luontotyyppidirektiivin mukaisesti. Komission on kuitenkin pyydettävä Irlannin viranomaisilta selvennystä vetoomuksessa esitettyihin syytteisiin. Komissio toimittaa vetoomusvaliokunnalle tiedon tämän tutkimuksen tuloksista. 4. Komission täydentävä vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008 Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että Meathin kreivikunnanvaltuuston harjoittama liiallinen vedenotto ja salaojitus Lough Banella on aiheuttanut ympäristötuhoja tällä luontotyyppidirektiivin mukaisella yhteisön tärkeänä pitämällä alueella sekä vähentänyt järven miellyttävyyttä ja vesivaroja. Vetoomuksen esittäjä vaatii toimenpiteitä, joilla lopetetaan tämän ympäristön kannalta merkittävän alueen tuhoaminen Meathin kreivikunnanvaltuuston toimesta. Komission yksiköt ottivat yhteyttä Irlannin viranomaisiin pyytääkseen tietoja ja selvennystä vetoomuksessa esitettyihin väitteisiin asiaankuuluvan yhteisön ympäristölainsäädännön puutteellisesta soveltamisesta. Irlannin viranomaiset antoivat vastauksessaan seuraavat tiedot. Syyt liialliselle vedenotolle Lough Banella Irlannin viranomaiset vahvistivat, että Lough Banelta otetaan valtaosa arviolta hengen vesihuollosta vastaavan Kellsin ja Oldcastlen järjestelmän tarvitsemasta vedestä. Järjestelmä toimittaa vettä Kellsin ja Oldcastlen kaupungeille ja laajalle takamaan maaseutualueelle, muun muassa moniin merkittäviin yhteisiin vedenjakelujärjestelmiin (Group Water Schemes). CM\ doc 3/7 PE /REV II

4 Vuonna 1980 Meathin kreivikunnanvaltuustolle myönnettiin vedenottolupa korkeintaan kuutiometrille päivässä sillä edellytyksellä, että järven keskikorkeus merenpinnasta ei laske alle 113,79 metrin. Kreivikunnanvaltuusto ei noudattanut tinkimättömästi luvan ehtoja. Valtuuston mukaan se olisi tällöin joutunut mahdottomaan tilanteeseen, koska se on terveysviranomaisena vastuussa juomavesihuollosta. Luvan ehtojen noudattaminen olisi valtuuston mukaan tehnyt järvestä epävarman vesilähteen, jonka lisäksi siihen liittyi kansanterveydellisiä näkökohtia. Kreivikunnanvaltuusto mainitsi myös lukuisia ongelmaa pahentavia tekijöitä, kuten nykyisten ja uusien rakennusten kasvava vedentarve, suuret vesivuodot ja vesihukka sekä vähäinen sademäärä monien kuukausien ajan. Toimet, joihin on ryhdytty liiallisen vedenoton torjumiseksi Irlannin viranomaisten mukaan Meathin kreivikunnanvaltuusto on tutkinut keinoja vähentääkseen riippuvuuttaan Lough Banesta juomavesilähteenä. Vuosien kuluessa on ryhdytty moniin toimiin sen varmistamiseksi, että vedenotto ei ylitä luvassa määriteltyä rajaa. Vesivaraston lisäämissuunnitelma: Vuonna 2002 sovittiin vedenkäsittelylaitoksen siirtämisestä Kellsiin Lough Banen vedensaannin kasvattamiseksi. Laitos sijoitettiin Kellsin lähellä sijaitsevaan Clavins Bridgeen Blackwater-joen rannalle. Suunnitelma käynnistyi joulukuussa 2004, ja vuonna 2005 laitos tuotti päivittäin keskimäärin m³ vettä. Kyseinen hanke on siis edesauttanut vedenoton vähentämistä Lough Banelta joulukuusta 2004 lähtien. Laitosta parannettiin vuosina ja se tuottaa nykyään m³ vettä päivittäin. Kreivikunnanvaltuusto on ilmoittanut laitoksen laajennustöiden jatkuvan pian. Vesivarojen suojeluohjelma: Meathin kreivikunnanvaltuusto on myös ilmoittanut kantavansa suurta huolta merkittävistä vuodoista ja vesihukasta alueella, ja vastaavansa ongelmaan etsimällä ja korjaamalla vuotoja jatkuvasti paikallistasolla. Se on lisäksi pannut alulle kattavan vesivarojen suojeluohjelman, johon kuuluu järjestelmän jakaminen mittausalueisiin ja mittarien toimitus. Vuotojen etsintä ja korjaus Kellsin ja Oldcastlen alueella on johtanut 600 m³ päivittäisiin säästöihin. Samanlaiset ohjelmat muualla kreivikunnassa ovat vähentäneet vedentarvetta huomattavasti. Rakentamisen rajoittaminen: Vuonna 2001 Meathin kreivikunnanvaltuusto päätti Lough Banen matalan vedenkorkeuden vuoksi olla liittämättä uusia asiakkaita Kellsin ja Oldcastlen jakeluverkkoon. Kaikkia rakennuttajia vaadittiin sisällyttämään rakennuslupahakemuksiin itsenäinen vesihuoltopiste. Tämä rajoitus poistettiin Clavins Bridgen vesivarojen lisäämishankkeen käynnistyttyä vuonna Järven tuhoutuminen on kuitenkin jatkunut ja Clavins Bridgen laitoksen suhteen on kohdattu vaikeuksia, josta syystä Kellsin ja Oldcastlen vesihuoltojärjestelmään liittymistä on jälleen alettu rajoittaa. Uusien rakennusten liittäminen järjestelmään on kielletty, kunnes on suoritettu vesivarojen strateginen arviointi ja löydetty kestävä ja toteutuskelpoinen vaihtoehtoinen ratkaisu. Strateginen arviointi on nyt aloitettu ja sen toteuttamisesta vastaavat ulkopuoliset konsultit. Irlannin viranomaisten mukaan arvioinnin todennäköisenä tuloksena on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka puitteissa PE /REV II 4/7 CM\ doc

5 Kellsin vesihuollosta vastaisi Liscartonissa sijaitseva Navanin vedenkäsittelylaitos, kunhan Bellinteriin rakennettava Navanin ja Mid Meathin vedenottolaitos on toiminnassa. Lough Banelta otettaisiin tällöin vettä vain Oldcastlen aluetta varten. Vedenottoon liittyvät ympäristökysymykset Liiallisen vedenoton ympäristövaikutuksia Lough Banella ei ilmeisesti ole missään vaiheessa arvioitu kattavasti. Irlannin viranomaiset vahvistivat, että ympäristö-, luonnonperintö- ja paikallishallintoministeriön alainen kansallispuisto- ja luontovirasto (National Parks and Wildlife Service) on johdonmukaisesti katsonut vahinkojen johtuneen liiallisesta vedenotosta, joka yhdessä sademäärien vähenemisen kanssa on estänyt tietyssä vaiheessa järven palautumisen. Vuodesta 2004 alkaen toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt näitä ongelmia yhdessä Meathin kreivikunnanvaltuuston ja Irlannin ympäristönsuojeluviraston (EPA) kanssa. Ympäristönsuojeluvirasto on muun muassa ilmoittanut ministeriölle vuonna 2005 Lough Banen tilannetta koskevista vakavista huolista, joiden vuoksi se pyysi elokuussa 2004 Meathin kreivikunnanvaltuustoa laatimaan asiaa koskevan selvityksen. Ministeriö harkitsi vuonna 2006 kieltomääräyksen hakemista valtuustoa vastaan estääkseen liiallisen vedenoton alueelta vuoden 1997 elinympäristölain nojalla. Toimia ei kuitenkaan jatkettu, sillä kieltomääräys olisi voinut vaikeuttaa pahoin suuren kaupungin vesihuoltoa, ja koska Meathin kreivikunnanvaltuusto oli ryhtynyt riittäviin toimiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vedenoton vähentämiseksi Lough Banella. Irlannin viranomaiset ovat vahvistaneet, että Lough Banesta tehdään seuraavien kahden vuoden aikana ensisijainen kohde, ja ministeriön virkamiehet yhdessä Meathin kreivikunnanvaltuuston kanssa valvovat kehitystä alueella säännöllisesti ja jatkuvasti arvioidakseen vedenoton vähentämisen vaikutuksia alueeseen. Lisäksi vetoomuksessa käsiteltyihin kysymyksiin liittyen, ja ottaen huomioon, että vedenoton vähentäminen Lough Banella luvan sallimiin rajoihin ei välttämättä ole riittävää leväyhteisön palautumiseksi täydellisesti, kansalliset viranomaiset ovat pyytäneet Meathin kreivikunnanvaltuustoa suorittamaan pikaisesti kattavan ympäristöarvioinnin alueella. Kansallinen viranomainen on antanut valtuustolle yksityiskohtaisia ohjeita, joissa määritellään arvioinnin tavoitteet ja saavutettavat tulokset, ja joihin sisältyy suosituksia muun muassa Lough Banen suojelutavoitteiden saavuttamisen fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista edellytyksistä sekä jatkuvasta valvonnasta tulevaisuudessa järven palautumisen arvioimiseksi. Päätelmä Irlannin viranomaisten toimittamat tiedot vahvistavat, että vedenotto Lough Banelta ylitti sallitun tason monien vuosien ajan. Toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Näin ollen vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa kuvailtua liiallista vedenottoa ei enää tapahdu, eikä näin ole tapahtunut lähes vuoden ajan. Toimenpiteisiin on myös ryhdytty sen varmistamiseksi, että ongelma ei esiinny uudelleen. Meathin kreivikunnanvaltuustoa on pyydetty arvioimaan kattavasti ympäristövaikutuksia suhteessa Lough Banen luonnonsuojeluarvoihin. Komissio pyytää Irlannin viranomaisia tiedottamaan sille arvioinnin CM\ doc 5/7 PE /REV II

6 tuloksista, ja se tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tutkinnan tuloksista. 5. Komission täydentävä vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009 Kuten aiemmasta vastauksesta käy ilmi, komissio otti kirjeitse yhteyttä Irlannin viranomaisiin, jotka vahvistivat, että vedenotto Lough Banelta ylitti sallitun tason monien vuosien ajan. Toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Näin ollen vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa kuvailtua liiallista vedenottoa ei enää tapahdu ja toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että ongelma ei esiinny uudelleen. Meathin kreivikunnanvaltuustoa on pyydetty arvioimaan kattavasti ympäristövaikutuksia suhteessa Lough Banen luonnonsuojeluarvoihin. Komissio pyysi Irlannin viranomaisia tiedottamaan sille arvioinnin tuloksesta. Irlannin viranomaiset ovat nyt toimittaneet komissiolle selvityksen tulokset. Tiivistelmä Lough Banen ympäristövaikutusten arvioinnista Tutkimuksessa tarkasteltiin Lough Banesta vuosina tapahtuneen liiallisen vedenoton vaikutuksia järven kasvillisuuteen, rehevöitymiseen ja sen suojeluarvoon. Tässä yhteydessä otettiin huomioon se, että järvi on yhteisön tärkeänä pitämä alue erityisen leväyhteisönsä takia. Nämä levät ovat emäksisissä ja niukkaravinteisissa järvissä esiintyviä erikoistuneita vesikasveja 1. Tilannetta verrattiin kahden lähellä sijaitsevan järven, White Loughin ja Lough Lenen, tilanteeseen, sillä niiden kasvillisuus on suurin piirtein samanlainen. Tutkimus vahvistaa, että liiallinen vedenotto on aiheuttanut Lough Banessa ekologisia vahinkoja. Sen päätelmissä todetaan, että kaksi seikkaa vaatii lisähuomiota: rantakasvillisuuden ja matalan veden kasvillisuuden tila sekä järven rehevöitymistilanne. White Loughiin verrattuna järven rantakasvillisuudelle ja matalan veden kasvillisuudelle on tyypillistä Chara-kasvillisuuden väheneminen, rehevöitymisestä kielivien rihmalevien voimakas lisääntyminen sekä rantakasvillisuuden häiriintyminen ja maakasvien ilmaantuminen sen tilalle. On todennäköistä, että tämä kasvillisuus palaa vähitellen samaan lajikoostumukseen ja vertikaaliseen vyöhykejakoon, joka vallitsi ennen liiallista vedenottoa. Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka kauan ennalleen palautuminen kestää. Tästä syystä olisi hyvä seurata kasvillisuutta vuosittain kolmen vuoden ajan, jotta selvitetään, tapahtuuko elpymistä. Samoin olisi selvitettävä, onko järven rehevöitymistilanne muuttunut pysyvästi vai palautuuko se asteittain entiseen tilaansa, seuraamalla rihmalevien runsautta. Tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset Irlannin viranomaiset ovat jo aiemmin vahvistaneet, että toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että vedenotto pysyy nykyään Lough Banen alueelle myönnetyssä vedenottoluvassa määritellyissä rajoissa. Sen lisäksi ne ovat vahvistaneet, että Meathin kreivikunnanvaltuusto on palkannut konsultin suorittamaan arvioinnissa suositeltua jatkoseurantaa. Irlannin kansallispuisto- ja luontovirasto pitää jatkossakin säännöllisesti 1 Luontotyyppi 3140 "Kovat niukka-keskiravinteiset vedet, joissa vedenalaista Chara spp. -kasvillisuutta". PE /REV II 6/7 CM\ doc

7 yhteyttä Meathin kreivikunnanvaltuustoon valvoakseen Lough Banen suojelun tason seurantaa. Seuranta on jatkuvaa, ja vuonna 2008 ei Lough Banessa havaittu rihmalevien kukintaa. Lisäksi on näyttöä siitä, että eräät vesirajan alapuolella kasvaneet maakasvit ovat kadonneet, mikä viittaa siihen, että kasvillisuus on toipumassa järven kuivumisesta. Johtopäätös Näiden viimeisimpien tulosten perusteella komissio katsoo, että vetoomuksen esittäjän huolenaiheisiin on vastattu asianmukaisesti. CM\ doc 7/7 PE /REV II

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Vetoomusvaliokunta 25.01.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Vetoomus nro 0258/2006, Luis Remacha Elvira, Espanjan kansalainen, Galapagarin uutta kaupunkisuunnitelmaa vastustavan asukasyhdistyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.03.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Subject: Vetoomus 0554/2006 Mieczyslaw Chorazy, Puolan kansalainen, Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic -järjestön puolesta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 21.09.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus 0535/2005, esittäjä Ann Oltra, Britannian kansalainen, yksityisasuntojen rakennushankkeesta Espanjassa Vetoomus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 30.1.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Vetoomus nro 450/2004, esittäjä "Plataforma Sabor Livre" -yhdistys Portugalista, padon rakennushankkeesta Saborjoelle Vetoomus

Lisätiedot

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA-BoS-15/108 FI Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0858/2007, Paul Stierum, Alankomaiden kansalainen, ongelmista, jotka liittyvät ajoneuvojen tuontiin Saksasta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE

EUROOPAN PARLAMENTTI Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Vetoomusvaliokunta 28.11.2014 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 1772/2009, Helena Maijala, Suomen kansalainen, Pro Hanhikivi -ryhmän puolesta, Fennovoiman Hanhikivelle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 8/2007, Campbell McPherson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, osa-aikaisten työntekijöiden yhdenvertaista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2014 COM(2014) 267 final 2014/0139 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.6.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0148/2005, Ferenc Tibor Zsák, Unkarin kansalainen, Society Conservationists of Eastern Hungary -yhdistyksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE. Jussi Airaksinen, Suomen kansalainen, ympäristötietoja sisältävien asiakirjojen saatavuudesta

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE. Jussi Airaksinen, Suomen kansalainen, ympäristötietoja sisältävien asiakirjojen saatavuudesta Euroopan parlamentti 204-209 Vetoomusvaliokunta 30.3.206 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Jussi Airaksinen, Suomen kansalainen, ympäristötietoja sisältävien asiakirjojen saatavuudesta. Yhteenveto vetoomuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11346/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö

SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen 15.5.2013 Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö 1) SAC alueiden perustamismenettely ja suojelutoimenpiteiden toteuttaminen Luontodirektiivin 1 artiklan l-kohta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

(2002/812/EY) 1 artikla

(2002/812/EY) 1 artikla 18.10.2002 L 280/37 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 16.10.2012 2012/0077(COD) TARKISTUKSET 19-31 Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.385v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 EBA/REC/2015/02 23/11/2016 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset Näiden suositusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 21.10.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 156/2005, Szilvia Deminger, Unkarin kansalainen, Euroopan unionin muista jäsenvaltioista Unkariin tuotuihin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0653/2005 Marion Locker, Saksan kansalainen, Itävallan eläinsuojeluyhdistyksen puolesta, Ala-Itävallan

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 28.2.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Vetoomus nro 460/2005, Eleni Dimakopoulou, Kreikan kansalainen, (ja 2 allekirjoittanutta,) Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Ohjeet niiden tapausten määrittämisestä direktiivin 2014/59/EU 42 artiklan 14 kohdan nojalla, joissa tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta varojen tai velkojen likvidoimisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

EBA/GL/2015/ Ohjeet

EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista konkreettisista olosuhteista, jotka muodostavat merkittävän uhan rahoitusvakaudelle, ja liiketoiminnan myynnin

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

5685/00 HKE/sp,aå FI DG I

5685/00 HKE/sp,aå FI DG I EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. maaliskuuta 2000 (OR. en) 5685/00 Toimielinten välinen asia: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 132/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1982 perustettua Helvetinjärven kansallispuistoa liittämällä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 23.3.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Vetoomus nro 0056/2004, Eleftherios Folidis, (Kreikan kansalainen), Kreikan maanviljelijöiden pankin (ATE) väitetyistä väärinkäytöksistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot