Ohjelmistotestaus -09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotestaus -09"

Transkriptio

1 Ohjelmistotestaus Johdanto ohjelmistotestaukseen "Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it." 1

2 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. Mitä testaus on (poimittu alan kirjallisuudesta) Testing is the process of demonstrating that defects are not present in the application that was developed. Testing is the activity or process which shows or demonstrates that a program or system performs all intended functions correctly. Testing is the activity of establishing the necessary confidence that a program or system does what it is supposed to do, based on the set of requirements that the user has specified. 2

3 Mitä testaus oikeasti on? Meyers: Testaus on prosessi jossa ohjelmaa suoritetaan tarkoituksena löytää siitä virheitä. Kaner: Testaus on tutkimus jolla saadaan laatuun liittyvää tietoa testauksen kohteesta. Hetzel: Testaus on ohjelman laadun mittaamista. Mitä testaus on? Testaus on systemaattista virheiden etsimistä - ei satunnaista kokeilua Tämä ei tarkoita että testaus on aina rutiininomainen prosessi Testauksen tarkoitus on osoittaa että ohjelmassa on virhe Testaus ei voi koskaan osoittaa virheettömyyttä "Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!" - Edsger Dijkstra - Mitä enemmän ja mitä vakavampia virheitä löytyy, sitä onnistuneempi testaus on! 3

4 Testauksen systemaattisuudesta? (Hutcheson, Software Testing Fundamentals) Kaksi esimerkkiä testauksen systemaattisuuden vaikutuksesta päätöksentekoon testauksen perusteella. Esimerkki 1 Business manager: So you tested it, is it ready to go to production? Tester: Yes, I tested it. It s ready to go. Business manager: Well, what did you test? Tester: I tested it. Testauksen systemaattisuudesta? (Hutcheson, Software Testing Fundamentals) Esimerkki 2 We have tested 67% of the test inventory. The test we ran represent the most important test as determined by our risk analysis. The bug find rates and the severity composition of the found bugs were within the expected range. There are currently no open severity 1 issues and the last found was three weeks ago. Fixes for the last severity 2 issues have been regression tested. Overall the system seems to be stable. The load testing has been concluded. The system failed at 90% load. System engineers say that they understand the problem and will fix it in three months. The projected peak load should only be at 75% by then which is safe. Our recommendation is to ship the system as planned. 4

5 Testauksen Perusajatus 1) 2) 4) 5) 3) 6) Selitys edelliselle kuvalle 1) Vaatimukset ovat lähtökohta sekä järjestelmän toteutukselle että testaukselle 2) Vaatimuksista johdetaan spesifikaatioita joiden perusteella laaditaan testitapaukset 3) System Under Test (SUT) eli testattavan ohjelmiston osan rajaus tärkeä osa testauksen suunnittelua 4) Testitapauksien onnistunut valinta on ratkaisevaa, tavoite kattaa järjestelmän käyttäytyminen riski- ja kustannusperusteisesti 5) Ajurit ovat joskus yksinkertaisia, joskus suurin osa koko testauksen työmäärästä 6) Bugien havaitseminen perustuu aina vertailuun halutun ja todellisen käyttäytymisen välillä. 5

6 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. Testauksen tuottaman arvon ydin Testaus tuottaa tuotteen laatuun liittyvää informaatiota projektin/yrityksen sidosryhmille: tuotteen todellinen tila. Jotta tuotettu informaatio olisi hintansa väärttiä pitää ymmärtää kuka sitä käyttää ja mihin tarkoitukseen kyetä tuottamaan se oikein, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti 6

7 Testauksella on monta isäntää Kehittäjä Helppo kehitteävyys, nopea palaute työn laadusta. Projektipäälikkö Riippuvainen testauksen tuottamasta tiedosta tuotteen todellisesta valmiusasteesta ja tuotteen eri osien stabiliudesta Tuotepäälikkö Tuotealustojen ja komponenttien laatu, tuotestrategia Tekninen tuki ja markkinointi Valmistautuminen tuotteen heikkouksiin, niiden huomioiminen markkinoinnissa ja brandinhallinnassa Liikkeenjohto Yrityksen brandi, tuotejulkaisut, hinnoitteluvoima, tuotestrategia Asiakas Laadukas helppokäyttöinen sovellus Tesauksen tuottamaa arvoa Löydetään tuotteesta ongelmia Kyetään arvioimaan tuotteen virheiden tai luotettavuuden määrää Kyetään estämään vihreiden syntyminen Kyetään pitämään tuote kehityksen aikana laadukkaana ja helposti kehitettävänä Kyetään poistamaan tuotteesta liiketoimintatason riskejä Kyetään tuottamaan informaatiota toiminnna kehittämiseksi. 7

8 Mitä ongelmia testauksella etsitään? Ohjelmisto ei tee jotain mitä tuotespesifikaation mukaan pitäisi Ohjelmisto tekee jotain mitä tuotespesifikaation mukaan ei pitäisi Ohjelmisto tekee jotain mitä tuotespesifikaatio ei mainitse Ohjelmisto ei tee jotain mitä tuotespesifikaatio ei mainitse vaikka sen pitäisi Ohjelmistoa on vaikea käyttää tai ymmärtää, se on hidas, tai testaajan mielestä siinä on vain jotain pielessä. Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. 8

9 Oy Ohjelmistokehitys Ab Liikkeenjohto Tuotelinjat Projektit Vaatimusmäärittely Analyysi Suunnittelu Käyttöönotto Integrointi Testaus Ylläpito Markkinointi Myynti After Sales Perinteinen virhekustannusmalli Vesiputousmainen kehitys 9

10 Oy Ohjelmistokehitys Ab Testauksen kytkeytyminen Liikkeenjohto Tuotelinjat Projektit Kehitysprosessi Testausprosessi Laadun varmistus Toimitus Myynti Markkinointi After Sales Nykyaikainen ohjelmistokehitys? Rational Unified Process, Lähde: ibm.com 10

11 Virhekustannus Virheen kustannuksen aikariippuvuus Ketterä ohjelmistokehitys Vastine perinteisen ohjelmistokehityksen kankeuteen Agile Manifesto: Keskeistä testauksen kannatlta Kaikkea ei suunnitella ennakkoon, varaudutaan muutoksiin Kehitettävä tuote pidetään (on pidettävä!) koko ajan laadukkaana, muuten kehitys pysähtyy Testauksen kaikki tasot mukana koko ajan Extreme Programming, SCRUM Vähän työtuotteita, vähän mahdollisuuksia virheisiin? 11

12 Ketterä kustannusmalli Ei yhtä oikeaa tapaa Testausprosessi, tapa organisoida testaus ja sen tavoitteet ovat erilaiset eri yrityksissä ja hankkeissa. Erityisesti suunnitelmaohjatun ja ketterän kehittämisen testausprosessit ovat lähtökohdiltaan jo erilaiset. Kehitys ja testausprosessi ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään. 12

13 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. Testauksen kokonaiskuva Ohjelmistotestaus käsittää suuren kirjon erilaisia tekniikoita, menetelmiä, työkaluja, ja toimintatapoja. Testaus tyypillisesti nivoutuu lähes kaikkeen muuhun toimintaan ohjelmistokehityksessä. Testauksen perimmäinen tavoite vaihtelee suuresti ja on hankkeesta, tuottesta ja yrityksestä riippuvainen. Yleispätevää reseptiä hyvään ohjelmistotestaukseen ei ole olemassa. Testaukseen pitää suhtautua tilanneriippuvasti Menetelmät jotka toimivat hyvin yhdessä tilanteessa ovat tehottomia toisessa Mitä (tekniikat, työkalut, strategiat...) riippuen kuka, missä, milloin, miksi, entä jos... 13

14 Testauksen koulukuntia (by Bret Pettichord) Testauksen vaikeaselkoista kenttää selittää osin se että testausta on kehitetty ja sovellettu monista eri näkökulmasta B. Pettichord on löytänyt neljä eri koulukuntaa Analyyttinen Tuotantolaitos Laatuajattelu Kontekstiohjattu Testauksen opit eri koulukunnista ovat usein ristiriitaisia, mutta osin myös toisiaan komplementoivia Koulukuntiin jako auttaa ymmärtämään eri menetelmiä ja etenkin mihin tavoitteeseen niillä on alunperin pyritty Menetelmien sovellettavuuden rajat Analyyttinen koulukunta Testaus nähdään tieteellisenä/matemaattisena haasteena Ongelmat teknisiä, esimerkiksi Miten syöte-tulos avaruutta partitiodaan ekvivalenssiluokkiin testausmielessä? Miten testauksen kattavuutta arvioidaan? Avainkysymys: Mitä tekniikoita käytetään? Seurauksia Vaaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset spesifikaatiot Testauksessa verifioidaan että ohjelmisto täyttää mitä spesifikaatioissa määritellään. Mikään muu ei ole testausta. Akateeminen näkemys, turvallisuuskriittiset sovellukset 14

15 Tuotantolaitos -koulukunta Testaus nähdään yhtenä vaiheena ohjelmistojen tuotantokoneistossa Testauksen tehtävä on mitata tuotteen valmistumista Tunnuspiirteitä: testauksen V-malli, vaatimusten jäljitettävys Tärkeät kysymykset Miten tuotanto ja testaus sen osana järjestetään ja miten sitä hallitaan? Testauksen kustannustehokkuus. Miten työn valmistumista ja tuotteen laatua kyetään mittaamaan? Seuraukset Testaus erillinen toiminto kehityksestä, best practice ajattelu Projektisuunnittelu korostunutta, muutokset jäykkiä Teollisuudessa suurissa hankkeissa Laatuajattelun koulukunta Ajattelun lähtökohta: ohjelmiston laatu syntyy kurinalaisella prosessilla Testaus testaa prosessin toimivuutta tuotteen laadun kautta Testaajat toimivat laatupoliiseina ja valvovat että kehittäjät toimivat prosessin mukaan Tarvittaessa laatua parannetaan prosessia kehittämällä Avainkysymys: onko prosessi hyvä ja käytetäänkö sitä kurinalaisesti? Seuraukset Testauksen fokus prosesseissa, ei tuotteen laadussa. Testauksen ja muun kehittämisen yhteispeli vaikeaa Suuret yritykset, laatustandardien pakottamaa 15

16 Kontekstiohjautunut koulukunta Ohjelmistoja tekevät ihmiset ja tämä luo kontekstin testaukselle Testaus tuottaa tietoa projektin käyttöön Testauksella löydetään bugeja, ja bugi on mitä tahansa mikä häiritsee jotain osapuolta (stakeholder) Testaus on monipuolista osaamista vaativa älyllinen toiminto Avainkysymys: Mikä testaus tuottaa juuri nyt eniten lisarvoa projektissa? Taidot tärkeämpiä kuin best practicet Markkinavetoiset ohjelmistot. Ketterä testaus - asiakaslähtöinen variantti tästä, vai oma koulukunta? Mitä työvaiheita testaukseen kuuluu? 1/2 Testaussuunnitelman laatiminen Testausstrategian, -lähestymistapojen ja ympäristön suunnittelu ja dokumentointi Suunnitelma toimii pohjana testauksen organisoinnille ja johtamiselle Testitapausten laadinta Testitapaukset laaditaan testaussuunnitelman ja ohjelmiston määrittelyiden pohjalta Pyrkimyksenä testien riittävä kattavuus ja testauksen keskittyminen oikeisiin asioihin Testausympäristöjen luonti Tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen asentaminen Saattaa viedä paljonkin resursseja, testilabrat 16

17 Mitä työvaiheita testaukseen kuuluu? 2/2 Testauksen suorittaminen Eri testaustekniikoiden soveltaminen Sisältää luovan elementin huolimatta ennakkomäärittelystä Testausautomaatio Tulosten tarkastelu ja raportointi Tulokset tulee saada oikea-aikaisesti, oikeille kehittäjille Bugien seuranta vähentää turhaa työtä Raportointi- ja seurantatyökalut Testaajan missiot Yksi tapa katsoa ohjelmistotestauksen kokonaisuutta on testaajan ammattiprofiilin sisältö Testaajalla voi hankkeessa olla mm. seuraavia missioita: Löytää tärkeimmät bugit nopeasti Yleinen tuotteen laatuarviointi Tuotteen sertifiointi jonkun laatustandardin suhteen Varmistaa että testausprosessi täyttää laatustandardin vaatimukset Auttaa kehittäjiä ohjelmiston suunnittelussa mm. testattavuuden suhteen Auttaa vaatimusmärittelyssä testattavuuden ja paremman tuotelaadun suhteen Kehittää tuotetta ylläpidon kustannusten näkökulmasta... Lisäksi testauksen tukitehtäviä kuten testausympäristöjen rakentamista ja ylläpitoa 17

18 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. Laadun käsite Laatu on subjektiivinen käsite, joka tulee määritellä tapauskohtaisesti Laadukas ohjelmisto voi tarkoittaa käyttäjälle toimintavarmuutta, helppokäyttöisyyttä, monipuolista toiminnallisuutta,... Kehittäjälle laadukas ohjelmisto saattaa merkitä jotain aivan muuta Laadun mittaaminen tulee kuitenkin olla mahdollisimman objektiivista Ns. laatujärjestelmät kuvaavat prosessin, jolla pyritään vakioimaan laatu määritellylle tasolle 18

19 Ohjelmistojen laatu Ohjelmistojen laadulla voi tarkoittaa Sopivuutta käyttötarkoitukseen Spesifikaatioiden mukaista toimintaa Erinomaisuuden astetta Oikea-aikaista toimitusta Laatumallit auttavat määrittelemään mittareita laadun toteamiseen Kiinteät laatumallit McCallin ja Boehmin laatumallit ISO 9126 standardi Itsemääritelty laatumalli auttaa ottamaan omat kehitystarpeet tarpeet huomioon McCallin laatumalli Use Factor Criteria Usability Product Operation Product Revision Product Transition Integrity Efficiency Correctness Reliability Maintainability Testability Flexibility Reusability Portability Interoperability... Consistency Self-descriptiveness Metrics 19

20 Quality Assurance l. laadunvarmistus: testausta vai prosessia? QA on testausta? Testaus nähdään kehittämisestä erillisenä toimintona, ulkoisena laatukontrollina Suurin osa QA pestillä olevista työntekijöistä käytännössä testaavat QA on prosessia? CMMI, IEEE näkemys QA:sta Laatua aikaansaadaan prosessilla joka pakottaa kurinalaiseen kehittämiseen ja testaamiseen Johtaa usein vesiputousmaiseen korkean tason elinkaarimalliin Kolmas vaihtoehto: QA osa kehittämistä QA koko kehitystiimin vastuulla Laatua ei ole delegoitu yhdelle ryhmälle tai henkilölle Kaikki vastuussa jatkuvasta laadun tekemisestä ja laatuasioiden esiin nostamisesta Testaus integroitu kaikilla tasoilla kehittämistyöhön Laatutason määrittää lopulta asiakas, ei prosessistandardit Ketterässä kehittämisessä (agile) yleinen tapa suhtautua QA:han 20

21 Bugi, mikä se sitten on? Bugien terminologia on vakiintumatonta; tällä kurssilla käytetään seuraavaa (suositeltavaa) tulkintaa Bugi (bug) syntyy kun ihminen tekee virheen jossain kehityksen toiminnossa ja virhe (error) päätyy johonkin välituotteeseen Niin kauan kuin virhe pysyy tuotteessa, se voi aiheuttaa uusia bugeja Virhe voi aiheuttaa vian (fault) toiminnassa joka pysyy huomaamattomana kunnes se aiheuttaa häiriön (failure), joko testauksessa tai käytössä Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi. Testauksen kokonaiskuva. Testauksen käsitteitä. Näkökulmia testaukseen. 21

22 Työnjako Toteuttaja vs. testaaja Mitä toteuttajat testaavat itse, mitä ulkopuoliset testaajat? Miten työnjako käytännössä tehdään, miten työt nivotaan yhteen? Kehitysprosessi vs. testausprosessi Testaaja vs. asiakas Mitä kumpikin testaa? Miten testaaja suhtautuu ominaisuuksiin joita tietää asiakkaan testaavan? Miten määritellään sopimuksessa riittävä laatu / valmiusaste? Verifiointi ja validointi Verifioinnilla varmistetaan että jokin välituote, yleensä ohjelma, on spesifikaationsa mukainen Are we doing the job right? Oleellinen kehittämisen tukena Validointi varmistaa että tuote vastaa käyttäjän vaatimuksia Are we doing the right job? Oleellinen vaatimusmäärittelyn tukena Testauksella tehdään kumpaakin, ero termien välillä on merkittävä 22

23 Testaustyyppejä staattinen vs. dynaaminen Staattinen testaus Analysoidaan mitä tahansa välituotetta tarkoituksena löytää siitä virheitä Erilaisia katselmointi ym. tekniikoita Aikainen virheiden löytyminen mahdollista Dynaaminen testaus Suoritetaan ohjelmaa tarkoituksena löytää virheitä Löytää virheitä vasta toteutuksesta, siis myöhäisessä vaiheessa Täydentävät toisiaan, löytävät eri virheitä Staattinen testaus yleensä liian pienellä painolla käytössä Testaustyyppejä white-box vs. black-box Black-box testaus Testausta tehdään puhtaasti ohjelman halutun käyttäytymisen perusteella Testitapaukset valitaan spesifikaatioiden perusteella, itse testattavasta järjestelmästä ei tiedetä mitään White-box testaus Testauksen suunnittelussa käytetään hyväksi testattavan järjestelmän rakennetta Mitä testataan, mitä ei testata, miten arvioidaan testauksen riittävyyttä Molemmat tarpeellisia, löytävät erilaisia virheitä 23

24 Testaustyyppejä Toiminnallinen vs. ei-toiminnallinen Toiminnallinen testaus Testataan yksittäisiä toimintoja tai suurempia piirteitä Monentasoista: yksikkötestauksesta hyväksyntätestaukseen Usein selkeää todeta toiminnallisuuden virheellisyys Ei-toiminnallinen testaus Testataan ohjelmiston laadullisia ominaisuuksia, esim. käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky Järjestelmätestausta pääosin Vaikea testata ja vaikea selkeästi todeta testin tulos Usein erittäin tärkeää hankkeessa Vaikuttavuus ja tehokkuus Vaikuttavuus Tehdään oikeita asioita: testataan soveltuvilla tekniikoilla, kohdennetaan testaus oikeisiin tuoteen osiin, tuotetaan tarvittavaa informaatiota Riskiperustainen lähtökohta Tehokkuus Testauksen kustannustehokuus Hyvät työkalut, oikea automatisointi, järkevä työn organisointi Hyvä suunnittelu ja toteutus lähtökohtana 24

25 Mistä tiedät onko testaus vaikuttavaa? Korkea Matala Löytyy paljon virheitä Testauksen vaikuttavuus Löytyy vähän virheitä Tuotteen laatu Korkea Löytyy virheitä Ei löydy virheitä Matala Suunnittelu ja tekeminen Suunnittelu Testauksen tavoitteet liiketoiminnassa Testausstrategia Projektin testaussuunnitelma Yksityiskohtaiset testaussuunnitelmat Testitapaukset Tekeminen Testiympäristöt ja -työkalut Testiaineistot Testien suoritus Tulosten raportointi Automatisointi 25

26 Testaustyyppejä Uudet ominaisuudet vs. uudelleentestaus Uudet ominaisuudet Paino vaikuttavuudessa Nopea laatupalaute Virheiden nopea poisto järjestelmästä Luovaa mielenkiintoista työtä Uudelleentestaus Paino kustannustehokkuudessa Automatisointi Muutoskitkan minimointi Nopean kehitysrytmin mahdollistaminen Toteutus rutiinia 26

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 EDELLISELLÄ KERRALLA TAPAHTUNUTTA Täydellinen testaus on mahdotonta. Testataan, koska virheiden löytyminen ajoissa

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus

Ohjelmistojen testaus Ohjelmistojen testaus Juha Taina 1. Perusteet (P&Y:1-4) Kurinalainen insinöörityö sisältää suunnittelun ja rakentamisen lisäksi välttämättä tehtäviä, joiden tarkoitus on tunnistaa ja poistaa keskeneräisestä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen

Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen 12 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Mitä ohjelmistojen testaaminen on? Mitä tarkoittavat virhetoiminto, vika ja erehdys? Mikä on testauksen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita II

Ohjelmistotestauksen perusteita II Ohjelmistotestauksen perusteita II Luento 2 Antti-Pekka Tuovinen 14 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Testausprosessin perustoiminnot Testauksen psykologiaa Testauksen seitsemän periaatetta 14 March

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Laatukustannukset. Laadun hallinta. Laadun kustannuksista

Laatukustannukset. Laadun hallinta. Laadun kustannuksista Laatukustannukset Laadun hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 13.2.2007 US National Institute of Standards and Technology: Riittämättömän testauksen kustannusten arvioitiin olevan 59 Mrd dollaria

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA ERILAISIA T YÖKALUT YYPPEJÄ Millä työkaluilla testausta sitten tehdään? Suurin osa ohjelmistojen

Lisätiedot

Laadun hallinta. Laatukustannukset. Laadun kustannuksista. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Laadun hallinta. Laatukustannukset. Laadun kustannuksista. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Laadun hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 5.4. Laatukustannukset US National Institute of Standards and Technology: Riittämättömän testauksen kustannusten arvioitiin olevan 59 Mrd dollaria

Lisätiedot

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa Marko Taipale Mitä on ke*erä (testaus) Mitä on Specifica(on by Example Omat kokemukset Agile / Lean Mitä on ke9erä (testaus) Mitä

Lisätiedot

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Luento 4 Antti-Pekka Tuovinen www.cs.helsinki.fi 21 March 2013 1 Oppimistavoitteet Ohjelmistoversioiden testaus Testityyppejä www.cs.helsinki.fi 21 March 2013

Lisätiedot

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Nina Perta, Senior quality consultant Knowit Oy Elina Varteva, QA Specialist Knowit Oy Copyright Knowit Oy 2014 Nina Perta

Lisätiedot

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg 2.12.2013 A software foundry that helps companies create breakthrough product innovations. We help our clients to: 1. Create new products 2. Scale out their product

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Koekysymyksiä. Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistojen suorituskyky

Koekysymyksiä. Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistojen suorituskyky Koekysymyksiä Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu 30.4.2015 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Kurssikokeeseen tulee neljä koetilaisuudessa vastattavaa kysymystä KOKEESSA VASTATTAVAT KYSYMYKSET

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 8.1.2014 1 1 Johdanto 1.1 Mikä on ohjelmistoarkkitehtuuri? 1.2 Ohjelmistoarkkitehtuuri ja laatuvaatimukset 1.3

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 ILMOITUSASIAA Projekti 2:n lyhyt kuvaus Nopassa. Harjoituksissa tehtäviä joiden tuotoksia voi hyödyntää projektin toteutuksessa.

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Mitä? Mitä? Yrityksen sisäinen Mitä? Yrityksen sisäinen Alihankinta Mitä? Yrityksen sisäinen Open Source -kehitys Alihankinta

Lisätiedot

TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI. Luonnos mukautuvalle referenssimallille

TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI. Luonnos mukautuvalle referenssimallille TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI Luonnos mukautuvalle referenssimallille Tutkimusaiheesta Tulevassa haastattelussa pyrimme selvittämään ISO/IEC 29119-testausmallin sopivuutta (kelvollisuutta)

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE)

ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE) ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE) Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa Ohjelmiston laadun mittaaminen on yksi vanhimmista SC7 standardointialueista

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi IV

Dynaaminen analyysi IV Dynaaminen analyysi IV Luento 9 Antti-Pekka Tuovinen 16 April 2013 1 Tavoitteet Kokemusperäinen testitapausten suunnittelu Yhteenvetoa suunnittelutekniikoista 16 April 2013 2 1 Testitapausten kokemusperäinen

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa

Testaus elinkaaressa Testaus elinkaaressa Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus Tarkoittaa koko järjestemän laajuuteen kohdistuvaa testausta, koko järjestelmän toiminnan näkökulmasta Järjestelmän ei tarvitse olla valmis vaan

Lisätiedot

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli 2. ausprosessi (Artikkelit) Nykyisin useimpien prosessimallien lähtökohta on, että testaus on oleellinen osa ohjelmistotuotantoprosessia. Itse asiassa huolellinen testaus vie helposti 50% tai enemmän käytettävistä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Testauksen hallinta ja johtaminen

Testauksen hallinta ja johtaminen Testauksen hallinta ja johtaminen Luento 10 Antti-Pekka Tuovinen 18 April 2013 1 Tavoitteet Yleiskuva seuraavista aiheista Testauksen organisointi Testaussuunnittelma Testauksen kustannukset Testausstrategia

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Laatu tietojärjestelmähankkeissa. Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia

Laatu tietojärjestelmähankkeissa. Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia Laatu tietojärjestelmähankkeissa Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia 5.10.2010 Pohdintaa tietojärjestelmien laadusta Mitä on laatu Miten laatua tavoitellaan tietojärjestelmäprojekteissa

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom

Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena Henri Grönblom Pohjoismaisen konsernin resurssit, ketterä paikallinen kumppani 1700 asiantuntijaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa,

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Huomioita Habbo-suunnittelusta ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Jyri Partanen FM (tietojenkäsittelytiede) Certified Scrum Master Certified Product Owner

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas www.valagroup.fi TESTITAUTOMAATIO SINUN YRITYKSEESI? Testauksen automatisointi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin;

Lisätiedot

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi?

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi? Standardin IEC 61508-3 testaustekniikoista V-malli vai ketterämpi prosessi? Mika Katara mika.katara@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos 2 Sisältö Termien käännökset Johdanto

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

Ketterä vaatimustenhallinta

Ketterä vaatimustenhallinta Ketterä vaatimustenhallinta ja miksi se on useimmiten hyvä asia K A R I A L HO C E O I M P R OV EIT OY Sisältö ImproveIt Oy Perinteinen vaatimushallinta Ketterä vaatimustenhallinta Monenlaista softakehitystä

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Sytyke ry:n laivaseminaari Software Technology Transfer Pekka Forselius

Sytyke ry:n laivaseminaari Software Technology Transfer Pekka Forselius Sytyke ry:n laivaseminaari 3.-5.9.2002 Testaus ja Laatu Ohjelmiston laadun ja laatuvaatimusten mittaaminen Sytyke ry:n laivaseminaari 3.-5.9.2002 Hyvä laatu? Testaaminen? Ohjelmiston hyvällä laadulla tarkoitamme

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit. Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto

Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit. Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistojen testaus tekniikat, työkalut ja prosessit Mika Katara Ohjelmistotekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto mika.katara@tut.fi Vaatimukset? Riskit Testaus Mika Katara: Ohjelmistojen testaus,

Lisätiedot

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki T-76.612 Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki Osa 1 - Ongelmat McConnellin (1996) luokittelun mukaisesti: Ihmiset Prosessi Tuote Teknologia Osa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 24.9.2010 Ohjelmistojen kehitysmalleista Vaatimusten määrittely ja kerääminen Lähteinä (vaatimusten määrittely): Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto, Talentum, 2005. Luvut 3, 4, 5, 6-10

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot