TUTKIMUS ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVISTÄ ASENTEISTA JA TIEDOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUS ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVISTÄ ASENTEISTA JA TIEDOISTA"

Transkriptio

1 TUTKIMUS ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVISTÄ ASENTEISTA JA TIEDOISTA Niklas Tapper Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio GE7 GLOBE

2 1. Johdanto Tässä tutkimuksessa selvitettiin lukioikäisten nuorten asenteita ja tietoja koskien ilmastonmuutosta. Tutkimus on osa kansainvälistä, nuorille tarkoitettua, GLOBE-projektia, jota meidän koulussamme toteutetaan asiaan keskittyvällä soveltavalla maantieteen kurssilla. Koulumme on tunnettu ympäristökasvatuksen toteuttamisesta opetuksessa ja jokapäiväisessä koulutyössä. Lähtökohtana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ilmastokasvatukselle on Opetushallituksen kestävän kehityksen ohjelma sekä se, että koulurakennus sijaitsee Latokartanon ekologisen asuinalueen sekä Viikin luonnonsuojelualueiden välittömässä läheisyydessä. Koska Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia, joka hyvin todennäköisesti johtuu ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasu- ja nokipäästöistä, on tärkeää selvittää, miten ihmiset asiaan suhtautuvat. GLOBE-kurssilla vierailleen ympäristöfilosofi Simo Kyllösen mukaan ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuri vaikutus 2100-luvulla eläviin ihmisiin. Miten suhtaudumme tähän tietoon? Olemmeko valmiit toimimaan ilmaston lämpenemisen haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi? Koska kurssin päätöstilaisuus järjestetään maanantaina Tallinnassa, avautuu hyvä tilaisuus tutkia nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä asenteita ja tietoja laajemmin. Onko suomalaisten ja virolaisten nuorten vastauksissa eroa? Tässä raportissa keskitytään kuitenkin vain helsinkiläisnuorten vastauksiin. 2. Tutkimuksen toteuttaminen Helsingissä tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena 18 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukiossa opiskelevalle lukion toisen vuosikurssin opiskelijalle. Vastaajista kahdeksan sai tiedon ja vastasi tutkimuskysymyksiin yhteisöpalvelu Facebookin koulumme sisäisen ryhmän kautta. Vastaajista loput, kymmenen vastaajaa, vastasivat kyselyyn fysiikan valtakunnallisen syventävän kurssin FY6 oppitunnilla. Ensin mainittu osa tutkimuksesta tehtiin ja viimeksi mainittu Tutkimuskysymyksiä oli yhteensä kymmenen, joista viisi ensimmäistä pyrkivät selvittämään nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä asenteita ja viisi viimeistä nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja. Alkuperäiset, Helsingissä toteutetun tutkimuksen tutkimuskysymykset, löytyvät Liitteestä 1. Aineiston keruu, eli tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vastausten selvittäminen, toteutettiin sähköisellä Socrative-oppimisalustalla. Saatu tutkimusaineisto taulukoitiin, ja taulukoiden perusteella laadittiin graafiset esitykset. 2.2 Hypoteesi Ennustan, että suurin osa vastaajista laittaisi ilmaston lämpenemisen ehkäisyn etusijalla talouskasvun kustannuksella. Toisaalta oletan, että merkittävä osa vastaajista ei ole tätä mieltä. Olettaisin, että suurin osa vastaajista ajattelee, että ilmastonmuutokseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen panostetaan sopivasti. Kolmas tutkimuskysymys, eli se, ketkä pystyvät eniten vaikuttamaan ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, aiheuttanee eniten hajontaa vastauksissa. Ajattelen kuitenkin, että päätöstentekijöiden vastuu saa ehkä hieman enemmän ääniä kuin muut vastausvaihtoehdot. Ennustan, että useimmat uskovat ilmaston lämpenemisen suhteen, että nykyinen elämäntyyli jatkuu, mutta vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt eivät lisäänny merkittävästi. Lisäksi oletan, että suurin osa on valmis itse toimimaan kasvihuoneilmiön voimistumisen ehkäisemiseksi.

3 Ilmaston lämpenemiseen liittyviin tietoihin liittyen ennustan, että suurin osa vastaajista tietää, ettei kasvihuoneilmiön voimistuminen ole pysähtymäisillään, vaikka viimeisen 50 vuoden ajalla tehdyistä ilman keskilämpötilaa kuvaavista kuvaajista voidaan havaita usean vuoden jaksoja, jolloin keskilämpötila ei ole noussut. Sen sijaan oletan, että noin puolet vastaajista luulee hiilidioksidin olevan kasvihuonekaasuista voimakkain. Ennustan, että myös kahdeksas tutkimuskysymys aiheuttaa melko paljon hajontaa vastauksissa. Eli vastaajat lienevät epävarmoja siitä, jatkuisiko ilmaston lämpeneminen edelleen, jos ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästäminen lopetettaisiin nyt. Lisäksi olettaisin, että suuri osa vastaajista ei tiedä vastausta yhdeksänteen tutkimuskysymykseen. Viimeisenä oletan, että suuri osa vastaajista tietää kasvihuoneilmiön voimistumisen aiheuttaman Maan ilmakehän lämpötilan nousun olevan eri suuri maapallon eri alueilla. 3. Tutkimustulokset Yllä: Taulukko 1, Helsingissä tehdyn tutkimuksen tulokset Taulukon tulkitseminen: Taulukossa on esitetty tutkimukseen vastanneiden 18 lukiolaisen vastaukset tutkimuskysymysten vastausvaihtoehtojen kirjaintunnusten avulla. Kysymyksissä 6 10, jotka mittasivat ilmastonmuutokseen liittyvää tietämystä, oikeat vastaukset on merkitty vihreällä ja väärät vastaukset punaisella värillä. Keltaisella värillä merkityt vastaukset ovat sellaisia, joissa tiedetään tapahtuneen virhe. Tämän vuoksi ne on jätetty pois graafisia esityksiä laadittaessa.

4 Vasemmalla: Kaavio 1 Oikealla: Kaavio 2 Vasemmalla: Kaavio 3

5 Vasemmalla: Kaavio 4 Oikealla: Kaavio 5 Alla: Kaavio 6

6 4. Tulosten tarkastelua Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen saadut tutkimustulokset vastaavat hypoteesia (ks. Liite 1 ja kohta 2.2 sekä Kaavio 1). Sen sijaan toiseen kysymykseen saadut tulokset poikkeavat hieman hypoteesista (ks. Kaavio 2). Vain puolet vastaajista ajattelee, että ilmastonmuutokseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen panostetaan sopivasti. Sen sijaan merkittävä osa vastaajista (noin 40 %) on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen tutkimiseen tulisi panostaa enemmän. Myöskin kolmanteen tutkimuskysymykseen saadut tutkimustulokset poikkeavat suhteellisen merkittävästi tehdystä hypoteesista, sillä tuloksissa ei olekaan erityisen paljon hajontaa (ks. Kaavio 3). Puolet vastaajista ajattelee, että kaikkien yhteistyötä tarvitaan ilmaston lämpenemisen ehkäisemiksi. Myös päättäjät saavat tämän tutkimuksen mukaan merkittävästi vastuuta. Tutkimustulokset neljänteen ja viidenteen tutkimuskysymykseen vastaavat hypoteesia hyvin (ks. Liite 1 ja kohta 2.2 sekä Kaaviot 4 ja 5). Ts. valtaosa vastaajista ajattelee, että nykyinen elämäntyyli jatkuu, mutta vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt eivät lisäänny merkittävästi tulevaisuudessa. Toisaalta valtaosa vastaajista on valmis toimimaan ilmastonmuutoksen ehkäisyksi. Kuten Kaaviosta 6 näemme, on ilmastonmuutokseen liittyvä tieto kiitettävällä tasolla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä. Parhaiten on tiedetty, kuten hypoteesissani oletin, se ettei kasvihuoneilmiön voimistuminen ole pysähtymäisillään, vaikka viimeisen 50 vuoden aikana tehdyistä ilman keskilämpötilaa kuvaavista kuvaajista voidaan havaita usean vuoden lämpenemättömiä jaksoja sekä se, että kasvihuoneilmiön aiheuttama Maan ilmakehän keskilämpötilan nousu on eri suuri maapallon eri alueilla. Lisäksi, toisin kuin hypoteesissani ennustin, todella hyvin tiedettiin se, että ilmaston lämpeneminen jatkuisi vielä jonkin aikaa, vaikka lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen päästäminen lopetettaisiin nyt. Kuten hypoteesissani ennustin, eniten hapuilua ilmastonmuutostietämyksessä aiheutti hiilidioksidin voimakkuus kasvihuonekaasuna. Hiilidioksidi on toki merkittävin, muttei suinkaan voimakkain kasvihuonekaasu. Tämän oli tiennyt reilu puolet vastaajista. Noin kolmasosa vastaajista ei tiennyt, että ilmakehään päästettävät kasvihuonekaasupäästöt voivat lämmittää Maan ilmastoa enemmän kuin mikä on selitettävissä päästöjen määrällä (ns. palautekytkennät). 4.2 Virhearviointia Kuten tutkimuksissa yleensä, myös kyselytutkimuksissa voi tapahtua virheitä. Mahdollisten virheiden tutkimustuloksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia helpottaa tässä tutkimuksessa se, että tutkimuksen järjestäjä oli paikalla seuraamassa vastaustilaisuutta, jossa noin 56 % vastaajista vastasi kysymyksiin. Järjestäjä sai tietää tapaukset, joissa vastaaja oli vahingossa valinnut väärän vastausvaihtoehdon (tämä on otettu tuloksissa huomioon). Siitä huolimatta on voinut tapahtua omaa ajattelua kuvaamattoman vastausvaihtoehdon tahatonta valitsemista. Tämän mahdollisuuden suuruutta ja merkitystä on käytännössä mahdoton arvioida täysin luotettavasti. Koska tutkimustulokset noudattavat hypoteesia melko hyvin sisältäen kuitenkin muutamia poikkeamia, voidaan tutkimuksen sanoa onnistuneen luotettavasti. Seitsemäs ja yhdeksäs tutkimuskysymys olivat osan vastaajista mielestä liian vaikeaselkoisia. Tämä lisää virheriskiä, mutta sen suuruutta on jälleen hankala arvioida. Näihin tutkimuskysymyksiin saatujen tulosten luotettavuutta voitaisiin lisätä muotoilemalla ja esittämällä kysymykset uudelleen.

7 5. Johtopäätökset Tutkimusotteen ollessa vain 18 henkilöä, on hankalaa tehdä laajasti yleistettäviä johtopäätöksiä, mutta tutkimustulokset kertovat kuitenkin jonkin verran helsinkiläisten lukioikäisten nuorten suhtautumisesta ilmaston lämpenemiseen sekä heidän ilmastonmuutosta koskevista tiedoista. Kaavioiden 1 ja 5 pohjalta voitaisiin sanoa, että ilmastonmuutos huolestuttaa nuoria ja ilmaston lämpenemisen ehkäisyä pidetään tärkeänä asiana. Tähän liittyen yllättävän suuri osa nuorista haluaisi lisätä ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä tutkimusta (Kaavio 2). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että nuoret kokevat kasvihuoneilmiön voimistumisen ennaltaehkäisyn kaikkien yhteiseksi tavoitteeksi. Kaikkein yhteistyötä tarvitaan, ajatteli puolet tutkimukseen osallistuneista nuorista (ks. Kaavio 3). Yhteistyön merkityksen korostuminen saattoi vaikuttaa siihen, ettei valtaosa tutkimukseen osallistuneista nuorista pelkää ilmaston lämpenemisen riistäytyvät kokonaan käsistä. Toisaalta ilmastokysymysten eteen tehtyyn voimakkaaseen maailmanlaajuiseen toimintaan ei myöskään uskota kovin vahvasti (ks. Kaavio 5). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa nuorten ilmastonmuutostietämyksen olevan korkeatasoista (ks. Kaavio 6). Tähän on todennäköisesti vaikuttanut koulun ympäristökasvatus sekä suuri määrä saatavilla olevaa tietoa ilmastokysymyksiin liittyen. 6. Lähteet Johdanto-osa Globe-Viikki-kurssi (Viitattu ) Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Yleistä koulusta, Kestävän kehityksen koulu (Viitattu ) Wikipedia, Vapaa tietosanakirja, Ilmaston lämpeneminen (Viitattu ) Tutkimuksen tehnyt ja raportin kokonaisuudessaan laatinut: Niklas Tapper, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio Liitteenä: Liite 1 Helsingissä

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

Innokylän käyttäjätutkimus

Innokylän käyttäjätutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 37 Helsinki 2015 Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki puh. (09) 868 9010 fax. (09) 8689 0190

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos 30.8.2011 Laajuus: 20 op Tarkastaja: Virpi Hirvensalo Hyväksytty:

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 1 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Yhteenveto 3

Lisätiedot

Kirjailijavierailu lukuinnostuksen lisääjänä

Kirjailijavierailu lukuinnostuksen lisääjänä Jyväskylän yliopisto & Lukukeskus Kirjailijavierailu lukuinnostuksen lisääjänä Oppilaiden näkemyksiä Kirjailija joka kouluun -vierailuista Marjo Hämäläinen, Marianna Penttilä, Susanne Roos, Anu Sandvik,

Lisätiedot

Ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden asennoituminen äidinkielen oppiaineeseen

Ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden asennoituminen äidinkielen oppiaineeseen Ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden asennoituminen äidinkielen oppiaineeseen Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto maaliskuu 2013 Outi Liimatta SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1.

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot