Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet"

Transkriptio

1 Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari

2 3. Viikkoharjoituksissa mainittua Tehtävä 1: Projektin taloushallinnon eri osatekijöiden merkitys projektin onnistumiselle Kustannusarvio: Tehdään projektin alkuvaiheessa - epävarmuustekijät suurimmillaan Aliarviointi: varojen loppuminen, projektin viivästyminen, Yliarviointi: tarjouskilvan häviäminen, resurssien vajaata käyttöä Budjetti Projektin kulumittari Tarkka budjetti resurssien optimointi Huomioitava palkkakustannusten lisäksi esim. projektin hallinta, kiinteät kulut, laitteet ja ohjelmistot, matkustus, virkistys, tarjoilut, markkinointi, esitteet yms. Kassavirtalaskelma Kassan tilanne. Tärkeä esim. jaksoissa laskutettavissa projekteissa Kustannusvalvonta Koko projektin ajan ennakoitava tulevia kustannuksia (hankinnat, työtunnit) Kustannuspoikkeamat muutosjohtaminen Kirjanpito ja jälkilaskenta Projektin taloudellisen hallinnan onnistuminen lopullinen kate Informaatiota tuleviin projekteihin

3 3. Viikkoharjoituksissa mainittua Tehtävä 2: Millaisia haasteita liittyy projektiorganisaation toimintaan tai järjestäytymiseen? Voit tarkastella asiaa yleisellä tasolla tai oman kokemuksesi pohjalta. Projektiorganisaation jäsenet Minkä alan osaajia tarvitaan vaikuttaa budjetointiin Johtoryhmä Sidosryhmien edustajien mukaan saaminen ja heidän sitoutumisensa Tilaajan vastuu- ja yhteyshenkilöt Sitoutuminen velvoitteisiin (esim. valvonta) Organisaation jäsenten työnkuvan ja vastuualueiden määrittely Eri jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö Toimintakulttuurien erot Viestintä ja tiedonsiirto

4 3. Viikkoharjoituksissa mainittua Tehtävä 3: Projektipäällikön rooli työryhmätyöskentelyssä. Voit tarkastella asiaa yleisellä tasolla tai oman kokemuksesi pohjalta. Henkilöstön motivointi, miten? Oma esimerkki, vastuun jakaminen Oma persoona, innostuneisuus Realistisuus, avoimuus Palautteen antaminen Ongelmien ratkaisu Aikataulun ja muutosten hallintataidot Tarvitaan erilaisia taitoja Johtamistaito Teknistä ymmärrystä ainakin jossakin määrin Ihmissuhdetaidot, kommunikointi- ja viestintätaidot Tilannetaju, tunneäly Työryhmällä voi olla myös oma ryhmänjohtaja, joka on joku muu kuin projektipäällikkö

5 Luennon teemat Sopimukset Tuotantosopimuksen perusasiat Alihankintasopimukset Sopimukset oman henkilöstön kanssa Tekijänoikeus Tekijänoikeuden syntyminen

6 Sopimukset - verkkopalvelun paperisota

7 Verkkopalvelutuotannon juridiset karikot Omat tuotantohankkeet suojatun aineiston lisensioinnit alihankinnat Yhteistyöhankkeet em. lisäksi vastuualueet voiton- ja tappionjako päätöksentekomekanismit Sopimusten epäyhtenäisyys Voidaan hallita suojaus- ja sopimustekniikalla tarvitaan juridista osaamista tekijän-. sopimus- ja yhtiöoikeuksista jos oma osaaminen mietityttää, kannattaa kääntyä alan asian tuntijan puoleen (Lukkari 2004, 93 95; Lampola 1996.)

8 Tarjous tuotantoketjun osana Mahdollinen asiakas Vihje asiakkaan tarpeesta Lähde: Lukkari 2004, 92. (Lukkarin esittämää kaaviota muokattu) Markkinoiden ja asiakkaiden kartoittaminen Keskusteluja mahdollisten tulevien asiakkaiden kanssa Tarjous Toimeksianto ja sopimusneuvottelut Sopimus Tuotanto Raha

9 Tarjouspyyntö ja tarjous Suunnittelu- ja toteutusprojekti lähtee liikkeelle useimmiten tarjouspyynnöstä. Tilaajalla voi olla valmis synopsis ja konseptisuunnitelma, joista selviää mitä tehdään, kenelle, miksi ja milloin. Helppo laatia tarjous. Tarjous aina kirjallisena sisällöstä voidaan varmistua. Tarjous on juridisesti sitova. Tarjouksen jättäjä ei voi yksipuolisesti peruuttaa tarjoustaan Tilaajalla on oikeus saada tarjottu tuotanto tarjouksessa mainitulla hinnalla ja mainituilla ehdoilla. Tarjous sitoo tarjouksen jättäjää tarjouksen voimassaolon ajan. Joissakin yksittäistapauksissa tarjous voidaan peruuttaa. Esim. tilaajan yrityksestä saadaan viime hetkellä jotakin sellaista tietoa, jonka perusteella voidaan olettaa yhteistyön olevan eettisesti arveluttavaa tai muodostavan taloudellisesti liian suuren riskin. (Esim. Lukkari 2004, )

10 Tarjouspyyntö ja tarjous Useimmiten tarjouspyyntö sisältää liian vähän informaatiota tarjouksen laatimisen pohjaksi. Mitä sitten? 1. Tavataan tilaaja ja keskustellen selvittään, mitä tilaaja haluaa ja mitkä hänen tavoitteensa ovat. 2. Laaditaan vastineeksi tiukka tarjous. Tarjotaan asiakkaalle perustoiminnallisuuden sisältävä ratkaisu. 3. Tarjotaan asiakkaalle erillistä esitutkimus- ja kartoitustyötä. Kannattaa pitää omana kokonaisuutenaan - oma projektisuunnitelma ja budjetti. Esitutkimusta ja kartoitusta varten myös suunnitelma. (Esim. Lukkari 2004, )

11 Toimeksianto tuotantosopimus Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaaja laatii toimeksiannon. Toimeksianto (briefing) on lähtökohtana koko suunnittelu- ja tuotantoprosessille. Toimeksianto on tilaajan vastuulla. Tilaaja määrittelee minkälaisen verkkopalvelun tai sisällön hän tilaa. Usein se tehdään kuitenkin yhteistyössä (tässä vaiheessa voidaan esim. tehdä yhdessä ideointityötä tilaajan kanssa) Toimeksiannon tulee olla riittävän yksiselitteinen ja kattava, jotta molemmat sekä tilaaja että toimittaja ovat yhtä mieltä siitä, mihin lopputulokseen pyritään. Käytännössä toimeksiannon tarkentamisen yhteydessä käydään myös sopimusneuvottelut Olennaisinta on, että tuotantoprojektin laajuus (mitä tehdään, missä ajassa ja millä rahalla) on selvillä ennen lopullisen tuotantosopimuksen allekirjoittamista Tuotantosopimus kattaa yleensä suunnittelu- ja toteutusvaiheen, mutta voi kattaa pelkän toteutusvaiheenkin

12 Tuotantosopimuksen osatekijät Toimialan yleiset toimitusehdot eivät korvaa tuotantosopimusta välttämättä yhden alan sopimusehdot eivät riitä hyvä toimittaa asiakkaalle jo tarjousvaiheessa Verkkopalvelun määrittelydokumentit ja aikataulu määrittelydokumentti riittävällä tarkkuudella (tarvittavat rajaukset) molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä mitä ollaan tekemässä Varsinainen sopimus sovitaan yleisistä periaatteista testiversioiden ja tuotoksiin liittyvistä oikeuksista ja vastuista aineistojen ja rahan liikkumisesta projektin aikana ja sen jälkeen Huomioitava, että ensisijaisesti noudatetaan sopimustekstiä ja niiltä osin kuin sopimuksessa ei ole erikseen sovittu noudatetaan toimitusehtoja (Esim. Lukkari 2004, )

13 Tuotantosopimuksen perusasiat Sopijaosapuolten nimet ja yhteystiedot Sopimuksen kohde ja määrittelyt Tilauksen yksilöinti Immateriaalioikeudet Sopijaosapuolien velvoitteet Valmiin tuotteen luovutustapa ja hyväksyminen Viivästyminen Vastuut ja vahingonkorvaukset Salassapito ja kilpailukielto Takuut, ylläpito ja päivitykset Sopimuksen voimaantulo, muuttaminen ja purkaminen Muuta Erimielisyydet Aikataulu Hinta (mitä kustannuksia kattaa) ja maksuehdot (Vrt. Lukkari 2004, 67-69; Verkko-opetuksen 2001.)

14 Sopijapuolet, sopimuksen kohde ja määrittelyt Sopijaosapuolten nimet ja yhteystiedot Sopijapuolena tulee olla oikeuskelpoinen taho. Pelkkä yrityksen nimi ei riitä, tarvitaan myös yrityksen edustajan nimi. Miksi? Tiedetään kenen puoleen käännytään sopimukseen liittyvissä asioissa. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Millaisista tai mistä asioista ko. sopimuksessa sovitaan Määrittelyt Määritellään ongelmalliset käsitteet, jotka voivat aiheuttaa tulkintaongelmia. esim. mitä sopimuksessa tarkoitetaan termeillä ylläpito, päivitys Liitteissä tulee käyttää samoja käsitteitä. (Vrt. Lukkari 2004, 67-69; Verkko-opetuksen 2001.)

15 Tilauksen yksilöinti Toteutuksen nimi ei riitä, tarvitaan tiivis kuvaus toteutettavasta palvelusta. Liitteeksi yksityiskohtaisempi erittely tuotteesta Mitkä ovat toteutuksen keskeiset osiot tai toimintoprosessit? Ketkä käyttävät, missä käyttötarkoituksessa ja missä käyttöympäristössä? Miten tuotteen luvataan toimivan? Mahdolliset standardit yms. vaatimukset esim. verkkosisällön saavutettavuustaso A Miksi? Tiedetään mitä toteutusta sopimus koskee ja tiedetään millaisesta toteutuksesta on kysymys (eli mitä on sovittu tehtäväksi). (Vrt. Lukkari 2004, )

16 Immateriaalioikeudet Valmiin toteutuksen, sen sisällön ja sen sisältämän ohjelmistokoodin sekä tuotannossa syntyvän muun materiaalin oikeudet ja niiden jakautuminen sekä oikeuksien voimassaolo Edelleenluovutus: Kenellä on oikeus luovuttaa/myydä mitäkin kolmannelle osapuolelle? Julkinen esittäminen: Kuka saa näyttää toteutusta julkisesti demo yms. tarkoituksessa? Muunteluoikeus: Kuka saa muokata, kääntää, muunnella, yhdistää toisen teokseen yms.? Käyttöoikeus: Missä laajuudessa, missä yhteydessä, missä tarkoituksessa Keskeneräisen tuotteen oikeudet - mitä sillä saa tehdä Immateriaalioikeuksiin liittyvät vastuut Kuka vastaa miltäkin osin tarvittavista tekijänoikeussopimuksista, sekä mahdollista kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkausten aiheuttamista kustannuksista? Esim. tilaaja toimittaa tekstisisällön ja kuvat. vastaa niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja mahdollisista oikeudenloukkauksista (Vrt. Lukkari 2004, 67-69; Verkko-opetuksen 2001.)

17 Valmiin tuotteen luovutustapa ja hyväksyminen Missä muodossa tuote toimitetaan? Milloin tuote todetaan valmiiksi? Yleensä katsotaan valmiiksi, kun tekijä ilmoittaa sen olevan valmis luovutettavaksi. katsotaan hyväksytyksi kun tilaaja on sen suullisesti tai kirjallisesti hyväksynyt tai ottanut käyttöön. Missä aikataulussa hyväksymisen on tapahduttava ja missä paikassa tarkastus suoritetaan? Miten toimitaan mikäli toteutusta ei hyväksytä? Kenen kustannuksella korjaukset tehdään? Valmiiseen tuotteeseen tehtävistä muutoksista ja niiden kustannuksista sovitaan erikseen. (Vrt. Lukkari 2004, 67-69; Verkko-opetuksen 2001.)

18 Viivästyminen ja siihen liittyvät korvaukset Määriteltävä millainen viivästyminen johtaa oikeuteen purkaa sopimus. yleisesti käytetty 2 kuukautta tuottajalla oikeus saada korvaus tehdystä työstä tilaajalla oikeus saada takaisin sellaiset maksut, joita vastaava työtä ei ole tehty sekä kaikki toimittamansa materiaali Tuotanto on sidottu tilaajan toimittamaan materiaaliin, jota ei toimiteta sovitussa aikataulussa. tuottajalla oikeus viivästyttää tuotantoaikataulua myöhästymistä vastaavan ajan ja periä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista korvaus asiakkaalta (Vrt. Lukkari 2004.)

19 Sopijaosapuolien velvoitteita Kuka vastaa eri osioiden tuotannosta esim. tekstisisällöt, kuvat, äänet sekä niihin liittyvistä mahdollisista kustannuksista (esim. musiikin teostomaksut)? Sovittava myös käytettävistä tiedostomuodoista Kuka vastaa (raaka)aineiston ja lähdekoodin säilyttämisestä (missä muodossa, kuinka kauan)? Aineiston varmuuskopiot (tilaaja vastaa omien aineistojen osalta) Korvaus vaurioitumisesta (yleensä raaka-aineen osalta) Tiedottaminen: Kuka saa kertoa, mitä ja missä? Milloin tiedottamisesta on erikseen sovittava? Yhteyshenkilöt ja velvollisuus ilmoittaa henkilömuutoksista Kenellä on oikeus antaa tuotantoon liittyviä ohjeita ja määräyksiä? Kenellä on oikeus hyväksyä esim. määrittelydokumentteja, testiversioita? Kenellä on oikeus neuvotella aikataulu-, laskutus yms. muutoksia? (Esim. Lukkari 2004, )

20 Vastuut ja vahingonkorvaukset Tuottaja on vastuussa siitä, että Valmistuva tuote on määrittelydokumentin mukainen, huolellisesti tehty ja toteutus valmistuu sovitussa aikataulussa. Se toimii sovitussa laite- ja ohjelmistoympäristössä. Tuote ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Sillä on oikeus luovuttaa alihankkijoilta ja muilta tekijöiltä saamiaan oikeuksia edelleen esim. tilaajalle. Tuottaja vastaa myös alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Tilaaja vastaa sovitun materiaalin toimittamisesta määräajassa. Osapuolet vastaavat omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista vahingoista ja korvauksista. Force majeure tilanteet eivät korvausperusteena Vain välittömät vahingot korvataan (enintään tilaajan maksama korvaus toteutuksesta) Tahallisista oikeudenloukkauksista johtuvat vahingot jäävät vastuunrajoituksen ulkopuolelle. (Vrt. Lukkari 2004; Verkko-opetuksen 2001.)

21 Salassapito Tuottaja ja tilaaja ovat velvollisia pitämään salassa luottamukselliset tiedot. liike- ja ammattisalaisuudeksi luokiteltavat asiat julkistamaton aineisto ja lain määräämät tiedot voidaan erikseen sopia joko sopimukseen sisällytettävällä salassapitolausekkeella tai erillisellä salassapitosopimuksella kaikki osapuolten väliset keskustelut ja asiapaperit ovat luottamuksellisia tai sellaiset asiat, jotka erikseen määritellään salassa pidettäviksi tai luottamukselliseksi yleensä: liikeideat, tuotantoon tai prosessiin liittyvä osaaminen, liikesuunnitelmat, neuvotteluosapuolten nimet, neuvottelujen käyminen Salassapitosopimuksessa mainittavia asioita sopimuksen osapuolet, määritelmät salassapitolauseke (asiat omassa tiedossa, riittävät turvatoimet) luottamuksellisten asiakirjojen yksilöinti ja niiden merkitseminen salassapitovelvoitteen kesto ja sopimussakko kenellä oikeus tiedottaa projektin asioista (Vrt. Lukkari 2004; Verkko-opetuksen 2001.)

22 Kilpailukielto Tilaaja voi haluta suojata kilpailuetunsa. Voiko tuottaja hyödyntää toteutuksen osia esim. tilaajan kilpailijalle toteutettavassa verkkopalvelussa? Tällöin määritellään kilpailevat tahot. Kilpailukielto voidaan määritellä esim. siten,että tuottaja ei saa luovuttaa samaa tai samankaltaista toteutusta kilpailevaan toimintaan. Kilpaileva toiminta on määriteltävä riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti. (Vrt. Lukkari 2004; Verkko-opetuksen 2001.)

23 Takuut, ylläpito ja päivitykset Takuuajan pituus Takuuaikana tuottaja on velvollinen korjaamaan viipymättä tuottajasta johtuvat virheet toteutuksessa. Perusteellisesta määrittelystä hyötyä Ylläpidosta ja päivityksistä on sovittava aina erikseen Tuottaja voidaan sopimuksella velvoittaa huolehtimaan päivityksestä ja ylläpidosta. Sovittava korvauksista tai korvausperusteista Tuottajalle voidaan myös sopimusteitse taata ensisijainen päivitys- ja ylläpito-oikeus. Sovittava erikseen korvauksista tai korvausperusteista Tilaajan näkökulmasta: miten ylläpito toteutetaan, kun Tuottaja ei halua tai tuottajan suoritusta ei voida hyväksyä. Tuottaja on lakkauttanut toimintansa eikä kykene vastaamaan sopimusvelvoitteista. (Vrt. Lukkari 2004; Verkko-opetuksen 2001.)

24 Sopimuksen voimaantulo, muuttaminen ja purkaminen Voimaantulo Kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet Käyttökelpoinen maininta: Sopimus korvaa ja syrjäyttää kaikki sopijapuolten väliset aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset tai ehdot sopimuksen kohteesta. Muuttaminen Voidaan pätevästi muuttaa vain kirjallisesti (muut muutokset ovat pätemättömiä) Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle ainoastaan toisen osapuolen kirjallisella sopimuksella Purkaminen Sopimus voidaan purkaa, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta eikä korjaa sitä sovitun ajan kuluessa kirjallisesta huomautuksesta oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat. (Vrt. Lukkari 2004, 76; Verkko-opetuksen 2001.)

25 Muuta Erimieleisyydet Missä oikeusasteessa erimieleisyydet sovitaan, mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä? Yleensä kannattaa sopia tuottajan kotipaikkakunnan alioikeudessa. ei tarvitse matkustaa (vrt. toisella paikkakunnalla, toisessa maassa, toisella kielellä) Hinta ja maksuehdot Hinta tai hinnoitteluperuste Maksuehdot, myös kertamaksu vai maksu osissa Milloin omistusoikeus teoskappaleeseen siirtyy ostajalle Aikataulu Varsinaiseen sopimukseen projektin aloitus- ja päättymisajankohta Varsinainen aikataulu liitteeksi Muuta Onko tuottajalla oikeus lisätä oman yrityksenä nimi ja/tai logo toteutukseen? Saako tuottaja esitellä toteutusta työnäytteenä? (Esim Lukkari 2004, 76.)

26 Alihankintasopimukset Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankintasopimukset on tehtävä yhtä huolella kuin tilaajan kanssa tehtävät sopimukset. Sopimukseen voidaan sisällyttää em. kaltaisia asioita. Kiinnitettävä huomiota määrittelyosioon. (Vrt. Lampola 1996; Lukkari 2004, 78.)

27 Alihankintasopimukset Huolehdittava riittävistä immateriaalioikeuksista Riittävät oikeudet alihankintana tehtyyn työhön tai työn osaa oikeus luovuttaa kolmannelle osapuolelle Yleensä ns. vapaa käyttöoikeus eli oikeus käyttää vapaasti ilman rajoitteita (huomioidaan hinnassa) - usein tietty työ tiettyyn hintaan tietyssä aikataulussa Muistettava tarvittavat salassapitosopimukset Koskevat myös alihankkijaa Voivat rajoittaa alihankkijoiden käyttöä Usein mukana myös rekrytointirajoitus - pyritään varmistamaan osaaminen omassa yrityksessä Kumpikaan osapuoli ei saa rekrytoida toisen osapuolen työntekijöitä. (Vrt. Lampola 1996; Lukkari 2004, 78.)

28 Sopimukset oman henkilöstön kanssa 1/2 Immateriaalioikeuksien siirtäminen Työ- tai virkasuhteessa työtehtävänä valmistelun tietokoneohjelman ja siihen välittömästi liittyvän teoksen sekä tietokannan oikeudet siirtyvät työnantajalle (TekijäL 40b ). Korkeakoulun itsenäisessä opetus- tai tutkimustehtävässä toimivan tekijän oikeudet eivät siirry automaattisesti työnantajalle. Muiden teosten osalta ei ole erityisiä säädöksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä työ- tai virkasuhteessa Tulkinta on, että työnantaja saa oikeudet teoksen käyttämiseen normaalin toiminnan vaatimassa laajuudessa. Määrittely ei ole helppoa tarvitaan sopimukset työntekijän ja työnantajan välillä riittävien tekijänoikeuksien siirtymisestä. Tekijän oikeus itse hyödyntää omaa teostaan Tarvittaessa voidaan rajoittaa kilpailukieltoehdolla. (Vrt. Lampola 1996; Verkko-opetuksen 2001.)

29 Sopimukset oman henkilöstön kanssa 2/2 Työntekijän velvollisuudet ja vastuu liittyen immateriaalioikeuksiin Työ- ja virkasuhteen lähtökohta on se, että työntekijä toimii työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työnantajalla on normaali työantajan vastuun esim. tekijänoikeuksien riittävyydestä. Valvonta vaikeaa kannattaa sopia, että työntekijällä ei ole lupaa käyttää kolmansien osapuolien tuottamaa aineistoa ilman työnantajan edustajan lupaa nimettävä sopimuksessa työnantajan edustaja Mahdolliset salassapitosopimukset (Vrt.Verkko-opetuksen 2001.)

30 Lisätietoa Toimitusehtoja ja sopimusehtoja IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot (maksullisia) etotekniikka-alan_sopimusehdot.php Valtion tietotekniikkahankintojen sopimusehdot Valtio12375/name.jsp Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry Musiikki- ja äänitallennetuotannon yleiset toimitusehdot Yritysohjelmatuotannon yleiset toimitusehdot Mainoselokuvatuotannon yleiset toimitusehdot Televisio-ohjelmatuotannon yleiset toimitusehdot Multimediatuotannon yleiset toimitusehdot

31 Tekijänoikeuksista

32 Suojan syntyminen Ainoa edellytys: teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos ei laatuvaatimuksia (myös huonolle teokselle) ei merkitystä valmistamiseen käytetyllä työmäärällä ei merkitystä tekijän iällä Syntyy ilman rekisteröintiä suoraan lain nojalla silloin kun teos luodaan (c) -merkin käyttöä ei edellytetä, eikä merkin käyttäminen toisaalta aikaansaa mitään lisäsuojaa Tekijänoikeussuojaa saava teos tulee olla kirjallinen tai taiteellinen itsenäinen ja omaperäinen uusi siinä mielessä, että se eroaa jo olemassa olevista teoksista. (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 2005.)

33 Teostyypit Tekijänoikeuslaissa (1 ) mainitut teostyypit: kaunokirjalliset tai selittävät kirjalliset teokset, suulliset teokset, sävellysteokset, näyttämöteksti, elokuvateokset, valokuvateokset, kuvataideteokset, rakennukset, taidekäsityöntuotteet, taideteollisuustuotteet kirjallisina teoksina pidetään mm. karttoja ja muita selittäviä piirustuksia, graafista tai plastillisesti muotoiltu teos sekä tietokoneohjelma

34 Teostyypit Teostyyppejä ovat myös Kokoomateos: yhdistetään teoksia tai teoksen osia, kokoomateoksen toimittajalla on tekijänoikeus syntyneeseen uuteen kokonaisuuteen Yhteisteos: teos on luotu yhteistyössä, tekijänoikeus kuuluu tällöin yhteisesti kaikille tekijöille, teoksen hyödyntämiseen on saatava kaikkien tekijöiden lupa Suunnitelmallinen ja koordinoitu tuotekehitys jokaisella ohjelmointiin osallistuvalla on oikeus teokseen kokonaisuutena Yhteen liitetty teos: ovat puolestaan sellaisia, joissa tekijöiden panokset kokonaisuudessaan ovat erotettavissa, jokainen tekijöistä määrää tuolloin osuudestaan yksin Hajautettu inkrementaalinen tuotekehitys ilman koordinointia jokaisella ohjelmointiin osallistuvalla on tekijänoikeus kirjoittamaansa lähdekoodiin Käännös ja muunnelma: kääntäjällä ja muuntelijalla taas on tekijänoikeus vain omaan panokseensa. (Haarmann 2001, 44-45; TekijäL 4-6 ; Välimäki 2002, 857.)

35 Tekijänoikeuden sisältö (Haarmann 2001, 45)

36 Tekijänoikeuden sisältö Taloudelliset oikeudet: tekijällä yksinoikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta teoksen saattamisesta yleisön saataviin tekijän oikeus jälleenmyyntikorvaukseen ovat luovutettavissa oikeudenhaltijalle Moraaliset oikeudet: isyysoikeus: tekijän nimi on ilmoitettava teosta käytettäessä hyvän tavan mukaisesti respektioikeus: tekijän kirjallisen tai taiteellisen työn arvon tai omaperäisyyden kunnioittaminen teosta ei saa esittää tai muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. ei yleensä ole luovutettavissa (Haarmann 2001, 53; TekijäL 2-3.)

37 Lähteet Haarmann, P-L Immateriaalioikeuden oppikirja. 3. painos. Helsinki: Kauppakaari, Lakimiesliiton Kustannus. Harenko, K Verkko-opetusmateriaalit ja hyvän sopimuskäytännön periaatteet [online]. Suomen virtuaaliyliopisto, [viitattu ]. Saatavilla www- muodossa: <URL: Koivumaa, A Johdatus tekijänoikeuden perusteisiin [online]. Tampereen yliopiston Täydennyskoulutuskeskus. [viitattu ]. Saatavilla www-muodossa: <URL: Lampola, M Multimedian tuottamisen ja jakelun juridinen opas [online]. Helsinki: Tekes & LawTech Oy, 1996 [viitattu ]. Saatavissa www-muodossa <URL: ISBN Lukkari, U Digitaalisen sisältötuotantoprojektin hallinta. Helsinki: Edita Publishing Oy.

38 Lähteet Suomen säädöskokoelma Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 821/2005 Tekijänoikeuslaki 404/1961 (TekijäL) Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus. Tekijänoikeus ja piratismi [online]. Helsinki: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, [viitattu ]. Saatavissa www-muodossa: <URL: > Verkko-opetuksen tekijänoikeudet Ohjeistus sopimusmallien käyttöön ja muokkaamiseen [online]. Helsinki: Opetusministeriö, 2001, päivitetty [viitattu ]. Saatavissa rtf-muodossa: <URL: yhteiskunta/sopimusmallit.html>.

Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 17.9.2008 Luennon teemat Sopimuksia Tuotantosopimuksen perusasiat Alihankintasopimukset

Lisätiedot

Työpaja 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Työpaja 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Työpaja 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 30.9.2009 Työpajan teemat Sopimuksia Tuotantosopimuksen perusasiat Alihankintasopimukset

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 4: MATHM Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 4: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 2.3.2006 Luennon teemat Sopimukset (niiltä osin kuin jäi käsittelemättä viime luennolla)

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset Tietotekniikka-alan sopimukset ovat sopimuksia siinä missä muutkin Projektien omaleimaisuus, lakimiesten

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA 1. Sopijapuolet Opinnäytetyön tekijät Nimi Oksanen Vesa Possakka Mika LIITE 2-1 Osoite Puhelin osoite Koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Lisätiedot

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL)

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL) SUOSITUS SOVELLUSALA Tämä suositus koskee käännöstoimiston ja alihankkijan

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Versio: 2.0 Julkaistu: 22.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (jäljempänä työväenopisto)

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sisällöntuotanto Verkkopalvelun sisällöntuotanto 9. luento 21.12.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto Luennon

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa 27.2.2015 Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa OTM Anne Vilppula Hyvä sopimus Selkeä Jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa Riittävän yksityiskohtainen

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot