Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus / /2012 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella lautakunta päättää toi mi alan sa maksuista ja korvauksista kaupunginhallituksen määräämien pe rus tei den ja tarkistusohjeiden pohjalta. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2016 talousarvion kohdan 7.2 mukaan "Kau pun gin taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toimielimet oi keu te taan hallintosäännön nojalla tarkistamaan vuonna 2016 perittäviä mak su ja niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan". Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuu lu vat kunnan harkintavaltaan. Perusturvatoimen toimialaan kuuluvat mak sut ja palkkiot ovat pääosin eri lakien ja asetusten säätelemiä. Laki sosi aa li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( /734) 1 määrää, et tä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu pal velui den käyttäjältä, jollei lailla toisin määrätä. Asetuksella sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuista ( /912) maksuttomiksi ter vey denhuol to pal ve luik si on määritelty mm. ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, tietyt terveystarkastukset ja seulonnat, neuvolapalvelut, koulu- ja opis ke lu tervey den huol to, alle 18-vuotiaiden hoito sekä pitkäaikaissairauksien hoi to tarvi ke ja ke lu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muut tami ses ta tuli voimaan elokuussa 2008 ja sen mukaisesti näitä maksuja ja tu lo ra jo ja tarkistetaan indeksien mukaisesti kahden vuoden välein siten, et tä seuraava tarkistus on Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta. Asetus tulee voimaan Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. In dek siko ro tus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tu lora jo ja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoi ta jan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa ole van vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien kan san elä ke in dek sin mukaan korotettaviin euromääriin tulee noin 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin noin 1,78 prosentin korotus. Li säk si tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mu kai ses ti. Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella ta voi tellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä mak su ker tymään. Lautakunnalle esitetään, että tasasuuruisia asiakasmaksuja tarkistetaan yh dek säl lä prosentilla. Lohjan kaupungissa on sinänsä koko tämän asiakas mak su sää dös his to rian aikana noudatettu lähes poikkeuksetta enimmäis mak su ja. Lisäksi useat Suomen kunnat ovat tällä hetkellä esittämässä toi mi eli mil leen, että maksuja korotettaisiin sallittuun enimmäismäärään as ti.

2 Alustava arvio on, että tämä yhdeksän prosentin korotus tuottaa pe rus turva toi men talousarvioon lisää asiakasmaksutuottoja noin euroa. Sii tä on varsinaisesti huomioitu tähän käyttösuunnitelman mukaiseen talous ar vi oon lisätuottoja euroa, jotta lakisääteistä sähkölaitteiden huol toa voitiin rahoittaa vuodelle 2016 tarvittavalla euron kuluerällä. Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edel lyt tä män indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa hen ki lön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asia kas mak su lain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Muutamia maksu- ja toimintaperiaatteita on uudistettu. Uudet tekstit nä kyvät punaisella ja poistettavat tekstit on yliviivattu. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Liitteet: - nro 3: Yhdistelmä maksuista, palkkioista ja toimintaohjeista vuonna 2016 Esitys Vt. ptj Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaisesti pe rus turva toi men toimialaan kuuluvat maksut, palkkiot ja toimintaohjeet tuleviksi voi maan , ellei liitteessä toisin mainita. Päätös Hyväksyttiin Muutamia maksu- ja toimintaperiaatteita on jonkin verran tarkistettu ja täsmen net ty. Uudet tai muutetut tekstit nä ky vät punaisella kursiivilla fontilla. Tak sa kir jas ta on poistettu joitakin tarpeettomia hal lin nol li sia teks ti osioi ta. Muu ta mia kaupungin harkinnanvaraisia maksuja (mm. Ojamon per he tu kikes kus) on tarkistettu kahdella prosentilla, mutta pää osin har kin nan va raiset maksut on säilytetty ennallaan. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä, josta perusturvalautakunta antoi lausun ton sa , on ole tet tu, että muutamilla asiakasmaksujen tar kistuk sil la, jotka perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitukseen eräis tä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1351/2015), saadaan lisätuottoa eu roa. Kaupunginhallituksen kokouksessa on päätetty esittää, että osana vuoden 2017 tarvousarviota näiden ns. tasasuuruisten asiakasmaksujen tarkistus on kuusi (6) prosenttia aiemmin esitetyn 15 prosentin sijaan. Liitteet: - nro 1: Sosiaali- ja terveyspalvelujen taksakirja 2017: Lohjan kaupungin so si aa li- ja terveyspalvelujen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Esitys Vt. ptj Perusturvalautakunta päättää 1. hyväksyä liitteen nro 1 mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut,

3 palkkiot ja toimintaohjeet (ns. taksakirja), jotka tulevat voimaan, jollei tekstissä ole toisin mainittu, ; sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkistaa seuraavia asiakasmaksuja lukien seuraavalla tavalla: Kotihoidon antama tilapäinen palvelu Tilapäinen kotihoidon palvelu tarkoittaa satunnaisia kotikäyntejä yllättävissä tai muuttuneissa elämäntilanteissa ja palveluntarve kestää yleensä alle kuukauden. Tilapäinen kotihoito: - tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmaksu kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta. Tilapäinen kotisairaanhoito: - muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). - lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti (Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti).saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton. 10,10 10,70 10,10 10,70 16,00 17,00 Lyhytaikainen laitoshoito (12 ) (lasketaan maksukattoon) 41,50 44,00 Hoito ja ylläpito hoitopäivältä (ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän). Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään enintään 20,35 (19,20 v. 2016) euroa hoitopäivältä. (Maksukatto on 691 euroa kalenterivuotta kohti). Laitoshoitoon ottaminen ei vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta. Päivä- ja yöhoitomaksu (13 ) (lasketaan maksukattoon) 19,20 20,35 Hoito vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) vuorokaudessa (ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän). Kuntoutushoidon maksut (14 ) 14,40 15,25

4 Laitoshoitona vammaisille ja kehitysvammaisille annetusta kuntoutushoidosta (lääkinnällinen kuntoutus) hoitopäivältä. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 ) (lasketaan maksukattoon) Käyntimaksu 18,55 /käynti (17,50 v. 2016) kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta, erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta, sosiaalihuoltolain mukaisten kaupungin omien asumispalveluyksiköiden asiakkailta eikä alle 18-vuotiailta. Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 16,00 17,00 Laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Laitoshoitoon ottaminen ei kuitenkaan vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta. Fysioterapia (7 ) (lasketaan maksukattoon) Yksilökohtaisesta fysioterapiasta hoitokerralta 9,60 10,20 Toimintaterapia (lasketaan maksukattoon) Yksilökohtaisesta toimintaterapiasta hoitokerralta 9,60 10,20 Sarjassa annettava hoito (11 ) (lasketaan maksukattoon) Sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 9,60 10,20 Ryhmässä annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 5,10 Siedätys (hyposensibilisaatiohoito) terveyskeskuksessa toteutettuna on maksutonta, vain erikoissairaanhoito saa periä tästä sarjahoitomaksun. Hoitajan käyntimaksu Hoitokäynti 9,60 10,20 Hoitajan käyntimaksu peritään seuraavien kriteereiden mukaan: 18 vuotta täyttäneiltä sairaanhoidollisilta yksilökäynneiltä (ei ryhmäkäynneiltä) korkeintaan viisi kertaa kalenterivuoden aikana kaikista päivystyksellisistä hoitajakäynneistä, jos lääkärin käynti on samana päivänä, laskutetaan vain lääkärissä käynti

5 ei psykiatrisen sairaanhoitajan käynneistä ei peruuttamattomista käynneistä ei sotiemme veteraaneilta ei kaupungin omissa asu mis pal ve lu yk si köis sä asuvailta. Suunterveydenhuollon maksut Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään asetuksen 9 :n mukaiset enimmäismaksut. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Kaupungin oma harkinta: Veteraaneilta ja erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta ei peritä maksua suunterveydenhuollon ammattilaisen luona käynnistä. Proteettisista hoidoista, laboratoriokustannuksista tms. sekä yksityisen suunterveydenhuollon ammatinharjoittajan luona käynneistä korvataan kelakorvauksen jälkeen enintään 250 /kalenterivuosi veteraaneille. Perusmaksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. - suuhygienisti hoidon antajana 8,70 9,20 - hammaslääkäri hoidon antajana 11,10 11,80 - erikoishammaslääkäri hoidon antajana 16,20 17,20 Tätä erikoishammaslääkärimaksua käytetään, kun potilas tarvitsee erikoishammaslääkärin palveluita lähetteellä tulleet; sisäiset tai ulkoiset lähetteet potilas itse toivonut erikoishammaslääkärin hoitoa. Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta seuraavasti: Muut tutkimukset ja hoidot - Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimukset 7,20 7,60 - Kuvantamistutkimukset hammaskuvalta 7,20 7,60 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 16,00 17,00 Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 7,20 7,60 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka 0 2 7,20 7, ,00 17, ,90 33,80

6 ,80 49, ,60 69,55 Proteettiset toimenpiteet - proteesin huolto: - pohjauksella 46,80 49,60 - korjaus 31,90 33,80 - akryyliosa- ja kokoproteesi 156,10 165,45 - kruunut ja sillat hampaalta 156,10 165,45 - rankaproteesi 189,60 201,00 Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaan hoito - Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti 35,00 37,10 Päiväkirurginen toimenpide (lasketaan maksukattoon) - Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä 115,00 121,90 Muut maksut ja korvaukset Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 ) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin ja hammashoidon vastaanottoajasta peritään: 15 vuotta täyttäneiltä 43,20 45,80 Maksu lääkärintodistuksesta (23 ) Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta peritään seuraavat maksut: a) Lääkärintodistukset ja lausunnot Ryhmä A 43,20 45,80 elintarviketodistus tbc-todistus T-todistus C-lausunto lausunnot työvoimaviranomaisia varten pahoinpitelylausunnot B-lausunnot eläkettä varten

7 laajat lausunnot oikeutta varten stipendiaatti- ym. laajat ulkomaita koskevat todistukset E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit muut hoitoon liittymättömät todistukset Ryhmä B 52,00 55,10 - ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus - ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot - kansainvälinen rokotustodistus - ampuma-aselausunnot b) Hammaslääkärintodistukset ja lausunnot vakuutusyhtiötä varten 43,20 45,80 Päätös Hyväksyttiin KH Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää asiakasmaksut lukien seuraavalla tavalla: Kotihoidon antama tilapäinen palvelu Tilapäinen kotihoidon palvelu tarkoittaa satunnaisia kotikäyntejä yllättävissä tai muuttuneissa elämäntilanteissa ja palveluntarve kestää yleensä alle kuukauden. Tilapäinen kotihoito: - tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmaksu kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta. Tilapäinen kotisairaanhoito: - muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). - lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti (Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti).saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton. 10,10 10,70 10,10 10,70 16,00 17,00 Lyhytaikainen laitoshoito (12 ) (lasketaan maksukattoon) 41,50 44,00

8 Hoito ja ylläpito hoitopäivältä (ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän). Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään enintään 20,35 (19,20 v. 2016) euroa hoitopäivältä. (Maksukatto on 691 euroa kalenterivuotta kohti). Laitoshoitoon ottaminen ei vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta. Päivä- ja yöhoitomaksu (13 ) (lasketaan maksukattoon) 19,20 20,35 Hoito vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) vuorokaudessa (ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän). Kuntoutushoidon maksut (14 ) 14,40 15,25 Laitoshoitona vammaisille ja kehitysvammaisille annetusta kuntoutushoidosta (lääkinnällinen kuntoutus) hoitopäivältä. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 ) (lasketaan maksukattoon) Käyntimaksu 18,55 /käynti (17,50 v. 2016) kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta, erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta, sosiaalihuoltolain mukaisten kaupungin omien asumispalveluyksiköiden asiakkailta eikä alle 18-vuotiailta. Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 16,00 17,00 Laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Laitoshoitoon ottaminen ei kuitenkaan vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta. Fysioterapia (7 ) (lasketaan maksukattoon) Yksilökohtaisesta fysioterapiasta hoitokerralta 9,60 10,20 Toimintaterapia (lasketaan maksukattoon) Yksilökohtaisesta toimintaterapiasta hoitokerralta 9,60 10,20 Sarjassa annettava hoito (11 ) (lasketaan maksukattoon) Sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 9,60 10,20

9 Ryhmässä annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 5,10 Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Siedätys (hyposensibilisaatiohoito) terveyskeskuksessa toteutettuna on maksutonta, vain erikoissairaanhoito saa periä tästä sarjahoitomaksun. Hoitajan käyntimaksu Hoitokäynti 9,60 10,20 Hoitajan käyntimaksu peritään seuraavien kriteereiden mukaan: 18 vuotta täyttäneiltä sairaanhoidollisilta yksilökäynneiltä (ei ryhmäkäynneiltä) korkeintaan viisi kertaa kalenterivuoden aikana kaikista päivystyksellisistä hoitajakäynneistä, jos lääkärin käynti on samana päivänä, laskutetaan vain lääkärissä käynti ei psykiatrisen sairaanhoitajan käynneistä ei peruuttamattomista käynneistä ei sotiemme veteraaneilta ei kaupungin omissa asu mis pal ve lu yk si köis sä asuvailta. Suunterveydenhuollon maksut Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään asetuksen 9 :n mukaiset enimmäismaksut. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Kaupungin oma harkinta: Veteraaneilta ja erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta ei peritä maksua suunterveydenhuollon ammattilaisen luona käynnistä. Proteettisista hoidoista, laboratoriokustannuksista tms. sekä yksityisen suunterveydenhuollon ammatinharjoittajan luona käynneistä korvataan kelakorvauksen jälkeen enintään 250 /kalenterivuosi veteraaneille. Perusmaksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. - suuhygienisti hoidon antajana 8,70 9,20 - hammaslääkäri hoidon antajana 11,10 11,80 - erikoishammaslääkäri hoidon antajana 16,20 17,20 Tätä erikoishammaslääkärimaksua käytetään, kun potilas tarvitsee erikoishammaslääkärin palveluita lähetteellä tulleet; sisäiset tai ulkoiset lähetteet potilas itse toivonut erikoishammaslääkärin hoitoa. Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta seuraavasti: Muut tutkimukset ja hoidot

10 - Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimukset 7,20 7,60 - Kuvantamistutkimukset hammaskuvalta 7,20 7,60 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 16,00 17,00 Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 7,20 7,60 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka 0 2 7,20 7, ,00 17, ,90 33, ,80 49, ,60 69,55 Proteettiset toimenpiteet - proteesin huolto: - pohjauksella 46,80 49,60 - korjaus 31,90 33,80 - akryyliosa- ja kokoproteesi 156,10 165,45 - kruunut ja sillat hampaalta 156,10 165,45 - rankaproteesi 189,60 201,00 Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaan hoito - Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti 35,00 37,10 Päiväkirurginen toimenpide (lasketaan maksukattoon) - Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä 115,00 121,90 Muut maksut ja korvaukset Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 )

11 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin ja hammashoidon vastaanottoajasta peritään: 15 vuotta täyttäneiltä 43,20 45,80 Maksu lääkärintodistuksesta (23 ) Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta peritään seuraavat maksut: a) Lääkärintodistukset ja lausunnot Ryhmä A 43,20 45,80 elintarviketodistus tbc-todistus T-todistus C-lausunto lausunnot työvoimaviranomaisia varten pahoinpitelylausunnot B-lausunnot eläkettä varten laajat lausunnot oikeutta varten stipendiaatti- ym. laajat ulkomaita koskevat todistukset E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit muut hoitoon liittymättömät todistukset Ryhmä B 52,00 55,10 - ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus - ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot - kansainvälinen rokotustodistus - ampuma-aselausunnot b) Hammaslääkärintodistukset ja lausunnot vakuutusyhtiötä varten 43,20 45,80 Päätös Hyväksyttiin

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella lautakunta päättää toi mi alan sa maksuista ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 19.12.2018, Liite nro 1, (1/5) 1 Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.1.2018 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) ja valtioneuvoston asetus sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut Hallitus 254 16.12.2015 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 H 254 (Valmistelija: terveysjohtaja Mikko Timonen ja vastuualuepäällikkö Arja Horto) Valtioneuvosto on 19.11.2015 muuttanut sosiaali- ja

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen 88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 Hallitus 119 18.12.2013 Hallitus 10 22.01.2014 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 H 119 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Arja Horto) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu 21.11.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018

ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut STM:n tiedote 174/2017 23.11.2017 Asiakasmaksulaki 734/1992 ASIAKASMAKSUHINNASTO 2018 Maksulaji Maksun periminen Euroa AVOHOITO

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,20 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,60 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,20 14.12.17 41,20 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,60 14.12.17 20,60 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3 Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut 1.1.2019 Perusturvaltk 18.12.2018 84 Liite 3 Nykyinen maksu Maksu 1.1.2019 Lakisääteinen/ Kunnan päätettävä Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut Poliklinikan käyntimaksu

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen PÖYTÄKIRJA 9/2016 293 Perusturvalautakunta 13.12.2016 AIKA 13.12.2016 klo 18:00-18:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuoneet 1 ja 2 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Rauman terveyspalvelujen asiakasmaksut alkaen

Rauman terveyspalvelujen asiakasmaksut alkaen Rauman terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen 1 Sisällys 1 PERIAATTEITA... 3 1.1 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN... 3 1.2 ASIAKASMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 3 1.3 ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia Liite Perusturvalautakunta 12.12.2018 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: Maksu 1.1.2018 Maksu 1.1.2019 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

lääkärissäkäyntien maksuttomuuden

lääkärissäkäyntien maksuttomuuden +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQDVLDNDVPDNVXLVWDDQQHWXQODLQMDD Q PXXWWDPLVHVWD (6,7< 6(13bb$6,$//,1(16,6b/7g Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / joulukuu 2009

Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / joulukuu 2009 Muistio Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 29/80/2009 Sinikka Huhtala 5.10.2009 Muistio sarjahoitomaksusta / asiakasmaksuasetus 11 / joulukuu 2009 Sarjahoidosta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Uusi asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen

Uusi asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sotela 196 /12.12.2017 HYVÄKSYTTY (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, asiakasmaksulaki ) (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 Sivu 1 (10) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 :n ja erikoissairaanhoitolain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.

1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10. Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymä KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSA 1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014)

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Asiakasmaksu Terveyskeskuksen avohoidon maksut Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Lisäksi korotettiin ns. maksukattoa 679 eurosta 691 euroon.

Lisäksi korotettiin ns. maksukattoa 679 eurosta 691 euroon. Perusturvalautakunta 88 16.12.2015 Kaupunginhallitus 352 21.12.2015 Perusturvalautakunta 26 27.04.2016 Kaupunginhallitus 109 09.05.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset 1.1.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2018 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2018 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2018 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2018 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) mukaiset asiakasmaksut. Hyvinvointilautakunta päättää asiakasmaksuista.

Lisätiedot

Sote asiakasmaksu. Asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen

Sote asiakasmaksu. Asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sotela 196 /12.12.2017 HYVÄKSYTTY (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, asiakasmaksulaki ) (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot