SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän ohjeistuksen mukainen maksu. Lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1.432,40 euroa kuukaudessa. VAMMAISPALVELUT Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestetyistä kuljetuspalveluista peritään julkisen liikenteen linja-automaksun suuruinen hinta, jonka asiakas maksaa itse kuljettajalle. Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,30 päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/1983) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää kotisairaanhoito, kotipalvelut ja tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuasetuksen perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu määräytyy palvelun laadun, määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaisesti. Kuukausimaksu saa olla enintään asiakasmaksuasetuksessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (563 euroa) ylittävästä kuukausitulon osasta. Maksu määrätään uudelle asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: Hlö Tuloraja /kk * Tuettu1 Tuettu2 Tuettu3 Valvottu1 Valvottu2 Valvottu3 Tehostettu 1-5 h/kk 6-11 h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk 61 h/kk- ** % % % % % % % * asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja ** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 2

3 Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona annettavan palvelun tilapäisen keskeytyksen ajalta. Kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan. Tilapäinen kotihoito Muusta kuin säännöllisestä kotihoidosta peritään käyntimaksua seuraavasti: käynnin kesto alle 2 tuntia 9,30 käynnin kesto 2-4 tuntia 15,20 käynnin kesto yli 4 tuntia 22,90 Tilapäisen kotihoidonmaksu peritään myös turvapuhelinkäynnistä ja kauppa-asiointipalvelusta. Tilapäinen kotisairaanhoito lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 14,70 muun henkilön kotikäynti 9,30 Tilapäisen kotisairaanhoidon maksua ei peritä jatkuvan kotisairaanhoidon piirissä olevalta. Saattohoito käyntejä 1-3/vrk 9,30 käyntejä enemmän kuin 3/vrk 29,30 Kotihoidon palveluseteli Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo 27 euroa tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa tunnilta. Palvelusetelin arvon määräämisessä käytettävien tulorajojen tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi, jonka muutos on 6,54 prosenttia. Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävän siivouspalvelun palvelusetelin arvo on 25 euroa/h ja kauppa-asioinnin palvelusetelin arvo 20 euroa/kerta PERHETYÖ Lastensuojelun tukitoimena perhelle sosiaalityöntekijän ilmoituksen perusteella järjestettävä perhetyö on perheelle maksuton. Muiden kohdalla maksu on tilapäisen kotihoidon maksu. TUKIPALVELUT - ateriapalvelu kotiin kuljetettuna 8,00 - palveluasunnon ateriapäivä (kaikki ateriat/vrk) 10,70 - turvapuhelin/kk 14,90 - mobile turvapuhelin/kk 20,90 - ovihälytin /kk 6,40 - savuhälytin/kk 6,40 - gsm sovitin/kk 6,40 - siivouspalvelu 24,50 /tunti Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelua myönnetään lautakunnan hyväksymien kriteereiden mukaisesti. Asiakas maksaa linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden. PÄIVÄKESKUS Päiväkeskuksen päivämaksu 16,00 alle 4 tuntia 8,50 alle 2 tuntia 4,80 - aamupala 2,50 - lounas 4,70 3

4 PALVELUASUMINEN - päiväkahvi/ tee 1,60 - sauna (omat pesuaineet) 3,20 - yhdensuuntainen kuljetus 2,70 - edestakainen kuljetus 5,30 - vaatteiden pesu/kone (omat pesuaineet) 4,30 kotihoidon ja päiväkeskuksen asiakkaat - ateriapalvelupaketti 10,70 (sis.aamu-/iltapala, lounas/päivällinen, kahvi/tee, jatkuvan ruokapalvelun asiakkaat) Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) on asiakkaan vuokran, ateriamaksun ja oman käyttövaraosuuden jälkeen jäljelle jäävä osuus nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jäävä käyttövaraosuus on 23 % nettotuloista. Jos palveluasuntoon siirtyvä on välittömästi ennen muuttoa elänyt yhteistaloudessa avio- tai avopuolisonsa kanssa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, palvelumaksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 41 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Jaksohoidon hinta tehostetussa palveluasumisessa 30 /päivä. TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO TERVEYSKESKUS Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään asiakkaalta vuosimaksu 29,30. Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden. Vuosimaksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Jos asiakas ei ole maksanut vuosimaksua, peritään häneltä 14,70 /käyntikerta käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Yhteispäivystyksessä peritään arkisin klo välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 20,20 /käyntikerta, ellei asiakkaan vuosimaksu ole voimassa käyntipäivänä. Yksityisiltä palvelun tuottajilta ostetusta erikoissairaanhoitotasoisista palveluista peritään poliklinikkamaksua 29,30 /käynti. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 36,20. Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä rintamalisän saajilta. Sairaankuljetus Kulloinkin voimassa olevan asetuksen ja sairaankuljetussopimuksen mukaiset maksut. Sarjassa annettavat hoidot / lääkinällinen kuntoutus Sytostaattitiputus, 8,00 /kerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava 8,00 /kerta psykoterapia, puheterapia, fysioterapia, toiminta- ym. terapia. Enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu 2,10 /kerta ryhmähoito, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Em. maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Lääkärintodistusmaksut Maksulliset todistukset ja lausunnot ja niihin liittyvät poikkeukset 4

5 B-lausunnot 36,20 B-lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, peritään maksu. B-lausunto tulkitaan hoitoon liittymättömäksi silloin, kun se kirjoitetaan eläkeetuuksia sekä erityiskorvattavia lääkkeitä varten ja yleensä kuntoutusta (paitsi ns. lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus) varten. Edelleen hoitoon liittymättömiä B-lausuntoja ovat esim. verotus- tai vakuutusetuuden saamista varten tai yleensä potilaan/asiakkaan pyytämiä muita kuin edellä lueteltuja tarkoituksia varten, lausunnot esim. viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta vaadittavaa korvausta varten B-lomakkeelle laadittu lausunto. T-lausunto / todistus 36,20 T-lausunnosta tai vastaavasta (esim. oppilaitosten lomakkeet) lausunnosta peritään aina todistusmaksu. Myös puollustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai SA Lääk 1141 lomake) peritään maksu silloin, kun lausunto kirjoitetaan muulloin kuin kutsuntatarkastuksen yhteydessä (esim. haettaessa suorittamaan asevelvollisuutta vapaaehtoisena). Kutsuntatarkastuksessa (joukkotarkastuksessa tai kutsuntatilaisuudessa) kirjoitettavasta SA Lääk lausunnosta ei peritä maksua. Jos kutsuntatarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan T-lausunto tai lääkärintodistus ajokorttihakemusta varten, se on maksullinen. Vastaavasti maksullisia ovat myös koululaisten terveystarkastuksen yhteydessä kirjoitettavat lausunnot / todistukset. E-lausunto 36,20 E-lausunto on aina maksullinen. Ajokorttitodistus 43,60 Ajokorttihakemusta varten kirjoitettava lääkärintodistus on aina maksullinen. Lausunto steriloimista varten 36,20 Lausunto steriloimista (ST 1-lomake) varten on maksullinen, paitsi silloin kun steriloimisen syy on sairaus. C-todistus 36,20 Erilaisten tukien (esim. lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet) hakemusta varten tarvittava C-todistus on maksullinen. Muut todistukset Rokotustodistus 36,20 Rokotustodistus on maksullinen esim. silloin, kun se kirjoitetaan rokotuksesta, joka annetaan ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus on ilmainen. Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto 36,20 Oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. testamentin tekoa tai avioliittolupaa Muut oikeusviranomaisille menevät lausunnot 36,20 Kaikki oikeusviranomaisia / oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset ja lausunnot (esim. pahoinpitelyvammoista ja väkisinmakaamisesta) ovat maksullisia. Todistus matkatoimistoa varten 36,20 Todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut keskeytuksen, on maksullinen. Muut todistukset 36,20 Esim. auraustodistus, todistus asunnonhakua varten, lausunto terveydentilasta ja holhoustoimiasioissa asianomaisen henkilön omasta tai hänen omaistensa aloitteesta annettava lääkärinlausunto. Maksuttomat todistukset ja lausunnot Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja ovat edellä lueteltujen poikkeuksien lisäksi: Todistukset sairaanhoidon tms. järjestämiseksi - Sva-todistus ja svb-todistus työntekijän sairauslomaa varten 5

6 - SE-todistus työntekijän sairauslomaa tai sairaan lapsen hoitolomaa varten - Todistus sairauden vuoksi saattajasta/muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta - Lausunto toiseen sairanhoitolaitokseen pääsemistä varten (esim. M1 lomake ja normaalit sairaalalähetteet - Lausunto raskauden keskeyttämistä varten (R1 lomake, olipa syy mikä tahansa laissa mainittu) - ns. nuorison terveystodistus - Äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta - Kuolintodistus - Maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten RÖNTGEN Radiologisten tutkimusten osalta kunta perii yksityislääkärin lähetteellä tutkimuksiin tulevalta Kela:n vahvistaman korvaushinnaston mukaisen korvauksen. SUUN TERVEYDENHUOLTO Perusmaksu käynniltä: - suuhygienistillä 8,00 - hammslääkärillä 10,30 - erikoishammaslääkärin hoidosta 14,90 Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: 1) Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 6,60 - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 14,70 2) Ehkäisevä hoito - toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenoiteistä käyntikerralta 6,60 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja protettisia toimenpiteitä, maksu kultakin toimenpiteeltä: vaativuusluokka 0-2 6, , , , ,20 4) Protettiset toimenpiteet a) proteesin huolto: pohjauksella 42,90 korjaus 29,30 b) akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 c) kruunut ja sillat hampaalta 143,20 d) rankaproteesi 173,90 Proteettiseen hoitoon lisäksi laboratoriotekniset kulut. Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Asiakasmaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta 36,20 Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 mom 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua: 6

7 LAITOSHOITO - tarkastuksesta - ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) - protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä Lyhytaikainen laitoshoito Hoidosta ja ylläpidosta peritään 34,80 hoitopäivältä. Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään 16,10 hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. Päivä- ja yöhoidon maksu Jos henkilö on hoidollisista syistä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) peritään hoitomaksua 16,10 vuorokaudessa. Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % hoidettavan nettotuloista. Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä osuus on aina vähintään 105 /kk. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö saa rintamalisää, on käyttövara 105 +rintamalisä. Jos palvelun käyttäjä on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa aviotai avopuolisonsa kanssa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, asiakasmaksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 41 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä kuukausimaksu peritään myös laitoshoidossa olevan tilapäisen poissaolon ajalta. Laitoshoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Laitoshoidon keskytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoitotasoinen vaativa tutkimuskäynti 29,30 Maksu peritään kun potilas lähetetään terveyskeskuksesta hermoratatutkimukseen, suoliston tähystystutkimukseen, magneettitutkimukseen, tietokonetomografiatutkimukseen tai allergiaihotestitutkimukseen. Maksua ei peritä työterveyshuollon potilaalta. 7

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot